Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 12. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) ***
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom ***
 Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu ***
 Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Program EÚ pre boj proti podvodom ***I
 Viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie ***I
 Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
 Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I
 Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I
 Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I
 DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi *
 Stratégie integrácie Rómov
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Európskeho parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
 Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
 Pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
 Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
 Trvalo udržateľné používanie pesticídov
 Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) ***
PDF 119kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))
P8_TA(2019)0063A8-0030/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)
PDF 133kWORD 46k
Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom ***
PDF 120kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu ***
PDF 119kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))
P8_TA(2019)0066A8-0016/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) ***
PDF 122kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))
P8_TA(2019)0067A8-0066/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Program EÚ pre boj proti podvodom ***I
PDF 244kWORD 72k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie ***I
PDF 138kWORD 49k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)
P8_TA(2019)0069A8-0310/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
PDF 139kWORD 52k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I
PDF 359kWORD 93k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I
PDF 130kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TA(2019)0072A8-0318/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I
PDF 437kWORD 154k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi *
PDF 225kWORD 59k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Stratégie integrácie Rómov
PDF 138kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o potrebe posilneného strategického rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu (2019/2509(RSP))
P8_TA(2019)0075B8-0098/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
PDF 187kWORD 56k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (2018/2111(INI))
P8_TA(2019)0076A8-0041/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
PDF 161kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (2018/2112(INI))
P8_TA(2019)0077A8-0038/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Európskeho parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
PDF 159kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Európskeho parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (2018/2113(INI))
P8_TA(2019)0078A8-0033/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
PDF 174kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (2017/2089(INI))
P8_TA(2019)0079A8-0051/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
PDF 170kWORD 62k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
PDF 245kWORD 79k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky (2018/2088(INI))
P8_TA(2019)0081A8-0019/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Trvalo udržateľné používanie pesticídov
PDF 194kWORD 66k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (2017/2284(INI))
P8_TA(2019)0082A8-0045/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
PDF 185kWORD 57k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2018/2108(INI))
P8_TA(2019)0083A8-0046/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.

Právne oznámenie