Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
 Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I
 Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I
 Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich ***I
 Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***I
 Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem ***
 Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)
 Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem ***
 Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem ***
 Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
 Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową ***
 Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny
 Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I
 Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I
 Stan debaty nad przyszłością Europy
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: poziomy podziału geograficznego
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: regulacyjne standardy techniczne dotyczące obowiązku rozliczania w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: data, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: data, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP
 Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ***I
 Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***I
 Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I
 Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I
 Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii ***I
 GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej ***
 Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej ***I
 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I
 Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE
 Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi
 Stosowanie marihuany w celach leczniczych
 Obrady Komisji Petycji w 2018 r.
Teksty
Informacja prawna