Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
 Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I
 Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I
 Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I
 Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I
 Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom ***
 Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
 Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom ***
 Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom ***
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
 Zmluva o založení Dopravného spoločenstva ***
 Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018
 Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I
 Program Spravodlivosť ***I
 Stav diskusie o budúcnosti Európy
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: úrovne zemepisného členenia
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana
 Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I
 Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
 Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
 GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii ***
 Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I
 Poistenie motorových vozidiel ***I
 Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
 Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
 Používanie konope na liečebné účely
 Rokovania Výboru pre petície v roku 2018
Texty
 (1068 kb)
Právne oznámenie