Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
 Europeiska fiskerikontrollbyrån ***I
 Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I
 Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar ***I
 Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) ***I
 Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore ***
 Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
 Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore ***
 Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)
 Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore ***
 Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution)
 Fördraget om upprättande av en transportgemenskap ***
 Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina
 Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I
 Programmet för rättsliga frågor ***I
 Läget avseende debatten om Europas framtid
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: nivåer för geografisk fördelning
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTCderivatkontrakt
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: till vilken dag motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt
 Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I
 Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I
 Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I
 Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I
 Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I
 Gats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU ***
 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I
 Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU
 Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet
 Användning av cannabis för medicinska ändamål
 Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
Texter
 (1061 kb)
Rättsligt meddelande