Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg 
Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I
 Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I
 Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I
 Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I
 Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom ***
 Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
 Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom ***
 Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom ***
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
 Zmluva o založení Dopravného spoločenstva ***
 Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018
 Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I
 Program Spravodlivosť ***I
 Stav diskusie o budúcnosti Európy
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: úrovne zemepisného členenia
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana
 Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I
 Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
 Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
 Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
 GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii ***
 Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I
 Poistenie motorových vozidiel ***I
 Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ
 Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
 Používanie konope na liečebné účely
 Rokovania Výboru pre petície v roku 2018

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I
PDF 235kWORD 71k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TA-PROV(2019)0084A8-0037/2019

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0499),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0313/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. apríla 2018(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(2),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0037/2019),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie)

P8_TC1-COD(2018)0263


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005(5) bolo opakovane(6) podstatným spôsobom zmenené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa toto nariadenie malo kodifikovať.

(2)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(7) vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili účinnú kontrolu, inšpekciu a vykonávanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky a aby na tieto účely spolupracovali medzi sebou a s tretími krajinami.

(3)  Na splnenie týchto záväzkov je nevyhnutné, aby členské štáty koordinovali svoje kontrolné a inšpekčné činnosti na svojej pevnine, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách v súlade s medzinárodným právom, a najmä so záväzkami Únie v rámci regionálnych organizácií pre rybolov a podľa dohôd s tretími krajinami.

(4)  Žiadny inšpekčný program nemôže využívať finančné prostriedky účinne bez ustanovenia inšpekcií na pevnine. Z toho dôvodu by mala byť pevnina súčasťou plánov spoločného nasadenia.

(5)  Takáto spolupráca prostredníctvom prevádzkovej koordinácie kontrolných a inšpekčných činností by mala prispieť k udržateľnému využívaniu živých vodných zdrojov, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých v oblasti rybného hospodárstva, ktorí sú do tohto využívania zapojení, a tým obmedziť prípady narušenia hospodárskej súťaže.

(6)  Účinná kontrola a inšpekcia rybárstva sa považujú za nevyhnutné na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

(7)  Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, je potrebné, aby technický a správny orgán Únie organizoval medzi členskými štátmi spoluprácu a koordináciu v oblasti kontroly a inšpekcie rybárstva.

(8)  Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) by mala byť schopná podporovať jednotné vykonávanie systému kontroly spoločnej rybárskej politiky, zabezpečiť organizáciu operačnej spolupráce, poskytovať pomoc členským štátom a zriaďovať núdzovú jednotku, keď sa zistí závažné riziko pre spoločnú rybársku politiku. Mala by byť tiež schopná obstarávať si zariadenie potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia a spolupracovať pri vykonávaní integrovanej námornej politiky EÚ.

(9)  Je potrebné, aby agentúra na požiadanie Komisie bola schopná pomáhať Únii a členským štátom pri ich vzťahoch s tretími krajinami alebo regionálnymi organizáciami pre rybolov alebo nimi obidvomi a spolupracovať s ich príslušnými orgánmi v rámci medzinárodných záväzkov Únie.

(10)  Navyše je potrebné pracovať na účinnom uplatňovaní inšpekčných postupov Únie. Agentúra by sa časom mohla stať referenčným zdrojom vedeckej a technickej pomoci pre rybársku kontrolu a inšpekciu.

(11)  S cieľom splniť ciele spoločnej rybárskej politiky, čiže zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov v kontexte udržateľného rozvoja, Únia prijíma opatrenia týkajúce sa ochrany, riadenia a využívania živých vodných zdrojov.

(12)  Na zabezpečenie riadneho vykonávania takýchto opatrení musia členské štáty nasadiť primerané prostriedky kontroly a presadzovania. Na zvýšenie účinnosti a efektívnosti tejto kontroly a presadzovania je vhodné, aby Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v zhode s dotknutými členskými štátmi prijala osobitné programy kontroly a inšpekcie.

(13)  Koordinácia operačnej spolupráce medzi členskými štátmi zo strany agentúry by sa mala vykonávať na základe plánov spoločného nasadenia, ktorými sa organizuje využitie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie dotknutých členských štátov, aby sa vykonávali programy kontroly a inšpekcie. Rybárske kontrolné a inšpekčné činnosti, vykonávané členskými štátmi, by mali prebiehať v súlade so spoločnými kritériami, prioritami, vzťažnými hodnotami a postupmi kontrolných a inšpekčných činností na základe týchto programov.

(14)  Prijatie programu kontroly a inšpekcie ukladá členským štátom povinnosť účinným spôsobom zabezpečiť zdroje potrebné na vykonanie programu. Členské štáty musia bezodkladne oznámiť agentúre prostriedky kontroly a inšpekcie, ktorými chcú akýkoľvek takýto program vykonať. Plány spoločného nasadenia by nemali ukladať žiadne ďalšie povinnosti z hľadiska kontroly, inšpekcie a presadzovania alebo vo vzťahu k poskytovaniu zdrojov potrebných v tejto súvislosti.

(15)  Agentúra by mala plán spoločného nasadenia pripraviť iba v prípade, keď je to stanovené v pracovnom programe.

(16)  Pracovný program by mala prijať správna rada, čím sa zaručuje dosiahnutie dostatočného konsenzu okrem iného aj o prideľovaní zdrojov, ktorými disponuje agentúra, na úlohy, ktoré agentúre stanovuje pracovný program, a to na základe informácií, ktoré majú poskytnúť členské štáty.

(17)  Kľúčovou úlohou výkonného riaditeľa by malo byť zabezpečiť po porade s členmi rady a členskými štátmi, aby členské štáty poskytovali agentúre dostatok zdrojov na plnenie cieľov stanovených v pracovnom programe na každý rok.

(18)  Výkonný riaditeľ by mal najmä pripravovať podrobné plány nasadenia s využitím zdrojov, ktoré nahlásia členské štáty, na plnenie jednotlivých programov kontroly a inšpekcie, pričom dodrží pravidlá a ciele stanovené v osobitnom programe kontroly a inšpekcie, na ktorom sa daný plán spoločného nasadenia zakladá, ako aj iné príslušné pravidlá, ako napríklad pravidlá súvisiace s inšpektormi Únie.

(19)  V tejto súvislosti je potrebné, aby výkonný riaditeľ organizoval časový rozvrh takým spôsobom, aby členské štáty mali dostatok času na vypracovanie svojich pripomienok, pričom by vychádzal z ich prevádzkových znalostí a pridŕžal sa pracovného plánu agentúry a lehôt stanovených v tomto nariadení. Je nevyhnutné, aby výkonný riaditeľ zohľadnil záujem dotknutých členských štátov o oblasti rybárstva, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé plány. Na zabezpečenie účinnej a včasnej koordinácie spoločných kontrolných a inšpekčných činností je potrebné stanoviť postup, ktorý umožní rozhodnúť o prijatí plánov v prípade, že dotknuté členské štáty nemôžu dosiahnuť dohodu.

(20)  Postup pre vypracúvanie a prijímanie plánov spoločného nasadenia mimo vôd Únie by mal byť podobný ako postup pre vody Únie. Základom týchto plánov spoločného nasadenia by mal byť medzinárodný program kontroly a inšpekcie, ktorým sa vykonávajú medzinárodné záväzky Únie v oblasti kontroly a inšpekcie.

(21)  Na vykonávanie plánov spoločného nasadenia by mali dotknuté členské štáty združovať a nasadzovať prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré na tieto plány vyhradili. Agentúra by mala posúdiť, či sú dostupné prostriedky kontroly a inšpekcie postačujúce, a v prípade potreby informovať dotknuté členské štáty a Komisiu o tom, že prostriedky nie sú postačujúce na vykonanie úloh požadovaných podľa programu kontroly a inšpekcie.

(22)  Zatiaľ čo by členské štáty mali rešpektovať svoje povinnosti súvisiace s inšpekciou a kontrolou najmä podľa osobitného programu kontroly a inšpekcie prijatého podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, agentúra by nemala mať právomoc udeľovať ďalšie záväzky prostredníctvom plánov spoločného nasadenia ani ukladať členským štátom sankcie.

(23)  Agentúra by mala pravidelne preskúmavať účinnosť plánov spoločného nasadenia.

(24)  Je vhodné ustanoviť možnosť prijatia osobitných vykonávacích predpisov na prijímanie a schvaľovanie plánov spoločného nasadenia. Táto možnosť môže byť užitočná po tom, ako začne agentúra pôsobiť, a výkonný riaditeľ sa bude domnievať, že tieto predpisy by mali byť stanovené v práve Únie.

(25)  Agentúra by mala byť oprávnená poskytovať na požiadanie zmluvné služby súvisiace s prostriedkami kontroly a inšpekcie, ktoré majú dotknuté členské štáty použiť na spoločné nasadenie.

(26)  Na účely plnenia úloh agentúry by si mali Komisia, členské štáty a agentúra vymieňať dôležité informácie o kontrole a inšpekcii prostredníctvom informačnej siete.

(27)  Postavenie a štruktúra agentúry by mali zodpovedať objektívnemu charakteru výsledkov, ktoré má dosahovať, a umožňovať jej vykonávať svoje funkcie v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou. Agentúre by mala byť preto priznaná právna, finančná a správna autonómia, pričom by mali byť zároveň zachované úzke kontakty s inštitúciami Únie a s členskými štátmi. Na to je nevyhnutné a vhodné, aby bola agentúra orgánom Únie, ktorý má právnu subjektivitu a vykonáva právomoci, ktoré jej udeľuje toto nariadenie.

(28)  Pokiaľ ide o zmluvnú zodpovednosť agentúry, ktorá sa riadi právom uplatňovaným na zmluvy uzavreté agentúrou, by mal byť príslušný Súdny dvor Európskej únie na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú zmluva obsahuje. Súdny dvor by mal byť tiež príslušný rozhodovať v sporoch súvisiacich s náhradou akejkoľvek škody vzniknutej z mimozmluvnej zodpovednosti agentúry v súlade so všeobecnými princípmi spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

(29)  Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade, ktorá je poverená zabezpečením správneho a účinného fungovania agentúry.

(30)  Vzhľadom na to, že agentúra musí plniť záväzky Únie a na požiadanie Komisie spolupracovať s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami pre rybolov v rámci medzinárodných záväzkov Únie, je vhodné, aby sa predseda správnej rady volil spomedzi zástupcov Komisie.

(31)  Pravidlá hlasovania v správnej rade by mali zohľadňovať záujem členských štátov a Komisie o účinnú prevádzku agentúry.

(32)  Mal by sa zriadiť poradný výbor s cieľom radiť výkonnému riaditeľovi a zabezpečiť úzku spoluprácu so zainteresovanými stranami.

(33)  Je vhodné ustanoviť účasť zástupcu poradného výboru na rokovaniach správnej rady bez hlasovacích práv.

(34)  Je nevyhnutné ustanoviť menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa agentúry, ako aj pravidlá výkonu jeho funkcie.

(35)  Na podporu transparentného fungovania agentúry by sa na ňu malo bez obmedzenia uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(8).

(36)  V záujme ochrany súkromia jednotlivcov by sa na toto nariadenie malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(9).

(37)  Na zaručenie funkčnej autonómie a nezávislosti agentúry by sa jej mal prideliť autonómny rozpočet, ktorého príjem pochádza z príspevku Únie, ako aj z platieb za zmluvné služby, ktoré poskytuje agentúra., Pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek ďalšie dotácie započítateľné do všeobecného rozpočtu Európskej únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovnej závierky by mal vykonávať Dvor audítorov.

(38)  V záujme boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam by sa mali na agentúru, ktorá by mala pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o vnútorných vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)(10), bez obmedzenia vzťahovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(11).

(39)  Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(12),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

CIEĽ A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Cieľ

Týmto nariadením sa ustanovuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“), ktorej cieľom je organizovať prevádzkovú koordináciu rybárskych kontrolných a inšpekčných činností členských štátov a pomáhať im pri spolupráci zameranej na dosahovanie súladu so spoločnou rybárskou politikou, aby sa zabezpečilo jej účinné a jednotné uplatňovanie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)  „kontrola a inšpekcia“ sú akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi najmä podľa článkov 5, 11, 71, 91 a 117 a hlavy VII nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009(13) na účely kontroly a inšpekcie rybolovných činností v rámci rozsahu pôsobnosti spoločnej rybárskej politiky vrátane dozorných a monitorovacích činností, ako sú satelitné monitorovacie systémy plavidiel a systémy pozorovateľov;

b)  „prostriedky kontroly a inšpekcie“ sú dozorné plavidlá, lietadlá, vozidlá a iné materiálne zdroje, ako aj inšpektori, pozorovatelia a iné ľudské zdroje, ktoré využívajú členské štáty na kontrolu a inšpekciu;

c)  „plán spoločného nasadenia“ je plán, ktorý stanovuje prevádzkové dojednania pre nasadenie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie;

d)  „medzinárodný program kontroly a inšpekcie“ je program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti na účely vykonania medzinárodných záväzkov Únie súvisiacich s kontrolou a inšpekciou;

e)  „osobitný program kontroly a inšpekcie“ je program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti zriadené v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

f)  „rybárstvo“ sú rybolovné činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 28 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

g)  „inšpektori Únie“ sú inšpektori zaradení do zoznamu uvedeného v článku 79 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

KAPITOLA II

POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 3

Poslanie

Poslaním agentúry je:

a)  koordinovať kontrolu a inšpekciu zo strany členských štátov, ktorá súvisí so záväzkami Únie v oblasti kontroly a inšpekcie;

b)  koordinovať nasadzovanie vnútroštátnych prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré združujú dotknuté členské štáty v súlade s týmto nariadením;

c)  pomáhať členským štátom pri oznamovaní informácií o rybolovných činnostiach a kontrolných a inšpekčných činnostiach Komisii a tretím stranám;

d)  v rozsahu svojich právomocí pomáhať členským štátom plniť ich úlohy a záväzky podľa pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

e)  pomáhať členským štátom a Komisii pri harmonizovanom uplatňovaní spoločnej rybárskej politiky v Únii;

f)  prispievať k práci členských štátov a Komisie v oblasti výskumu a rozvoja kontrolných a inšpekčných techník;

g)  prispievať ku koordinácii odbornej prípravy inšpektorov a výmeny skúseností medzi členskými štátmi;

h)  koordinovať činnosti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“) v súlade s pravidlami Únie;

i)  pomáhať pri jednotnom vykonávaní systému kontroly spoločnej rybárskej politiky okrem iného predovšetkým pri:

–  organizácii prevádzkovej koordinácie kontrolných činností členských štátov na vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie, kontrolných programov týkajúcich sa NNN rybolovu a medzinárodných programov kontroly a inšpekcie,

–  inšpekciách s cieľom plniť úlohy agentúry v súlade s článkom 19;

j)  spolupracovať s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624(14), a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002(15), pričom každá koná v rámci svojho mandátu, s cieľom podporiť vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže, ktoré sú stanovené v článku 8 tohto nariadenia, tak, že im poskytuje služby, informácie, vybavenie a odbornú prípravu a zároveň koordinuje viacúčelové operácie.

Článok 4

Úlohy súvisiace s medzinárodnými záväzkami Únie v oblasti kontroly a inšpekcie

1.  Agentúra na požiadanie Komisie:

a)  pomáha Únii a členským štátom v ich vzťahoch s tretími krajinami a regionálnymi medzinárodnými organizáciami pre rybolov, ktorých je Únia členom;

b)  spolupracuje s príslušnými orgánmi regionálnych medzinárodných organizácií pre rybolov v súvislosti so záväzkami Únie v oblasti kontroly a inšpekcie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito organizáciami.

2.  Agentúra môže na požiadanie Komisie spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v záležitostiach súvisiacich s kontrolou a inšpekciou v rámci dohôd uzavretých medzi Úniou a takýmito tretími krajinami.

3.  Agentúra môže v rozsahu svojich právomocí vykonávať v mene členských štátov úlohy podľa medzinárodných dohôd o rybolove, ktorých je Únia zmluvnou stranou.

Článok 5

Úlohy súvisiace s prevádzkovou koordináciou

1.  Prevádzková koordinácia vykonávaná agentúrou pokrýva kontrolu všetkých činností, ktoré sú súčasťou spoločnej rybárskej politiky.

2.  Na účely prevádzkovej koordinácie vytvára agentúra plány spoločného nasadenia a organizuje prevádzkovú koordináciu kontroly a inšpekcie zo strany členských štátov v súlade s kapitolou III.

3.  Na účely rozšírenej prevádzkovej koordinácie medzi členskými štátmi môže agentúra vytvoriť operačné plány s dotknutými členskými štátmi a koordinovať ich plnenie.

Článok 6

Poskytovanie zmluvných služieb členským štátom

Agentúra môže poskytovať členským štátom na ich požiadanie zmluvné služby v oblasti kontroly a inšpekcie v súvislosti s ich záväzkami v oblasti rybolovu vo vodách Únie a/alebo v medzinárodných vodách vrátane prenajímania, prevádzkovania a personálneho obsadzovania platforiem kontroly a inšpekcie a zabezpečenia pozorovateľov pre spoločné činnosti dotknutých členských štátov.

Článok 7

Pomoc Komisii a členským štátom

Agentúra pomáha Komisii a členským štátom s cieľom zabezpečiť dôsledné, jednotné a efektívne dodržiavanie ich záväzkov vyplývajúcich z pravidiel spoločnej rybárskej politiky vrátane boja proti NNN rybolovu a pomáha im pri ich vzťahoch s tretími krajinami. Agentúra najmä:

a)  stanovuje a pripravuje základnú osnovu odbornej prípravy inštruktorov rybárskeho inšpektorátu členských štátov a poskytuje ďalšie kurzy odbornej prípravy a semináre pre úradníkov a iných zamestnancov podieľajúcich sa na kontrolných a inšpekčných činnostiach;

b)  stanovuje a pripravuje základnú osnovu odbornej prípravy inšpektorov Únie pred ich prvým nasadením a pravidelne poskytuje týmto úradníkom ďalšie aktualizované kurzy odbornej prípravy a semináre;

c)  na požiadanie členských štátov vykonáva spoločné obstarávanie tovaru a služieb súvisiacich s kontrolnými a inšpekčnými činnosťami členských štátov a prípravou a koordináciou vykonávania spoločných pilotných projektov členskými štátmi;

d)  vypracúva spoločné operačné postupy pre spoločné kontrolné a inšpekčné činnosti, ktoré vykonávajú dva alebo viaceré členské štáty;

e)  vypracúva kritériá na výmenu prostriedkov kontroly a inšpekcie medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami a kritériá na poskytovanie takýchto prostriedkov členskými štátmi;

f)  vykonáva analýzu rizík na základe rybolovných údajov o úlovkoch, vykládkach a rybolovnom úsilí, ako aj analýzu rizík v súvislosti s nenahlásenými vykládkami okrem iného vrátane porovnania údajov o úlovkoch a dovoze s údajmi o vývoze a vnútroštátnej spotrebe;

g)  na žiadosť Komisie alebo členských štátov vypracúva spoločné inšpekčné metodiky a postupy;

h)  pomáha členským štátom na ich žiadosť pri dodržiavaní ich únijných a medzinárodných záväzkov vrátane boja proti NNN rybolovu a záväzkov v rámci regionálnych organizácií na riadenie rybárstva;

i)  podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodík riadenia rizík v oblasti svojich právomocí;

j)  koordinuje a podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi a spoločné normy na zostavovanie plánov odberu vzoriek stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009.

Článok 8

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže

1.  Agentúra v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou podporuje vnútroštátne orgány plniace funkcie pobrežnej stráže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a v prípade potreby aj na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom:

a)  výmeny, syntézy a analýzy informácií dostupných v oblasti systémov hlásenia lodí a iných informačných systémov prevádzkovaných uvedenými agentúrami alebo prístupných uvedeným agentúram, a to v súlade s ich príslušnými právnymi základmi a bez toho, aby bolo dotknuté vlastníctvo údajov členskými štátmi;

b)  zabezpečovania služieb dohľadu a komunikačných služieb na základe najmodernejších technológií vrátane vesmírnych a pozemných infraštruktúr a snímačov umiestnených na akomkoľvek druhu platformy;

c)  budovania kapacít vypracúvaním usmernení a odporúčaní a stanovením najlepších postupov, ako aj zabezpečovaním odbornej prípravy a výmeny pracovníkov;

d)  posilňovania výmeny informácií a spolupráce v súvislosti s funkciami pobrežnej stráže, a to aj analyzovaním operačných výziev a vznikajúcich rizík v námornej oblasti;

e)  spoločného využívania kapacít prostredníctvom plánovania a vykonávania viacúčelových operácií a spoločného využívania prostriedkov a iných spôsobilostí v takom rozsahu, v akom sú tieto činnosti koordinované uvedenými agentúrami a odsúhlasené príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

2.  Presné formy spolupráce medzi agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou pri činnostiach pobrežnej stráže sa stanovia v dohodách o pracovných podmienkach v súlade s ich príslušnými mandátmi a rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na uvedené agentúry. Takéto dohody schvaľuje správna rada agentúry, riadiaca rada Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a správna rada Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

3.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou sprístupní praktickú príručku o európskej spolupráci pri činnostiach pobrežnej stráže. Uvedená príručka bude obsahovať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na výmenu informácií. Komisia prijme túto príručku vo forme odporúčania.

KAPITOLA III

PREVÁDZKOVÁ KOORDINÁCIA

Článok 9

 Plnenie záväzkov Únie súvisiacich s kontrolou a inšpekciou

1.  Agentúra na žiadosť Komisie koordinuje kontrolné a inšpekčné činnosti členských štátov na základe medzinárodných programov kontroly a inšpekcie a prostredníctvom vypracúvania plánov spoločného nasadenia.

2.  Agentúra môže nadobúdať alebo si prenajímať zariadenie, ktoré je potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia uvedených v odseku 1.

Článok 10

Vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie

1.  Agentúra koordinuje vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie zriadených v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009 prostredníctvom plánov spoločného nasadenia.

2.  Agentúra môže nadobúdať alebo si prenajímať zariadenie, ktoré je potrebné na vykonávanie plánov spoločného nasadenia uvedených v odseku 1.

Článok 11

Obsah plánov spoločného nasadenia

Každý plán spoločného nasadenia:

a)  spĺňa požiadavky príslušného programu kontroly a inšpekcie;

b)  uplatňuje kritériá, vzťažné hodnoty, priority a spoločné inšpekčné postupy, ktoré stanovuje Komisia v programoch kontroly a inšpekcie;

c)  sa snaží prispôsobiť existujúce vnútroštátne prostriedky kontroly a inšpekcie oznamované v súlade s článkom 12 ods. 2 potrebám a organizovať ich nasadenie;

d)  organizuje využitie ľudských a materiálnych zdrojov s ohľadom na obdobia a zóny, v ktorých sa musia nasadiť, vrátane činnosti tímov inšpektorov Únie z viac ako jedného členského štátu;

e)  zohľadňuje existujúce záväzky dotknutých členských štátov súvisiace s inými plánmi spoločného nasadenia, ako aj akékoľvek osobitné regionálne alebo miestne obmedzenia;

f)  stanovuje podmienky, za ktorých môžu prostriedky kontroly a inšpekcie členského štátu vstúpiť do územných vôd iného členského štátu patriacich do jeho jurisdikcie.

Článok 12

Oznamovanie prostriedkov kontroly a inšpekcie

1.  Členské štáty oznamujú agentúre každý rok do 15. októbra prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré majú k dispozícii na účely kontroly a inšpekcie v nasledujúcom roku.

2.  Každý členský štát najneskôr jeden mesiac od informovania členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa zriaďuje medzinárodný program kontroly a inšpekcie alebo osobitný program kontroly a inšpekcie, oznamuje agentúre prostriedky, ktoré zamýšľa použiť na vykonanie takéhoto programu, ktorý sa ho dotýka.

Článok 13

Postup prijímania plánov spoločného nasadenia

1.  Na základe oznámení uvedených v článku 12 ods. 2 a do troch mesiacov od prijatia takýchto oznámení vytvára výkonný riaditeľ agentúry po porade s dotknutými členskými štátmi návrh plánu spoločného nasadenia.

2.  Návrh plánu spoločného nasadenia určuje prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré by sa mohli združiť na účely vykonania programu kontroly a inšpekcie, s ktorým plán súvisí, na základe záujmu dotknutých členských štátov o príslušnú rybolovnú oblasť.

Záujem členského štátu o istú rybolovnú oblasť sa hodnotí na základe týchto kritérií, ktorých relatívna váha závisí od týchto osobitných vlastností každého plánu:

a)  relatívny rozsah jeho územných vôd alebo vôd patriacich do jeho jurisdikcie, na ktoré sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, ak nejaké existujú;

b)  množstvo rýb vyložených na jeho území počas daného referenčného obdobia, udané ako časť celkovej vykládky z rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia;

c)  relatívny počet rybárskych plavidiel Únie plaviacich sa pod jeho vlajkou (výkon motora a hrubá tonáž), ktoré sú činné v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, vo vzťahu k celkovému počtu plavidiel, ktoré sú činné v tejto rybolovnej oblasti;

d)  relatívna veľkosť jemu pridelenej kvóty alebo ak kvótu nemá, jeho výlovu v danom referenčnom období vzhľadom na túto rybolovnú oblasť.

3.  Ak je počas prípravy návrhu plánu spoločného nasadenia zrejmé, že nie sú k dispozícii dostatočné prostriedky kontroly a inšpekcie na splnenie požiadaviek príslušného programu kontroly a inšpekcie, výkonný riaditeľ urýchlene upovedomí dotknuté členské štáty a Komisiu.

4.  Výkonný riaditeľ upovedomí o návrhu plánu spoločného nasadenia dotknuté členské štáty a Komisiu. Ak do 15 pracovných dní od tohto upovedomenia dotknuté členské štáty ani Komisia nevznesú nijakú námietku, výkonný riaditeľ plán prijme.

5.  Ak jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty, alebo Komisia vznesú námietku, výkonný riaditeľ postúpi túto záležitosť Komisii. Komisia môže vykonať akékoľvek nevyhnutné úpravy plánu a prijať ho v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

6.  Každý plán spoločného nasadenia podlieha každoročnému preskúmaniu agentúrou po porade s dotknutými členskými štátmi, aby sa zohľadnili všetky nové programy kontroly a inšpekcie, ktoré sa vzťahujú na dotknuté členské štáty, a všetky priority v programoch kontroly a inšpekcie stanovené Komisiou.

Článok 14

 Vykonávanie plánov spoločného nasadenia

1.  Spoločné kontrolné a inšpekčné činnosti sa vykonávajú na základe plánov spoločného nasadenia.

2.  Členské štáty, ktorých sa plán spoločného nasadenia týka:

a)  dajú k dispozícii prostriedky kontroly a inšpekcie vyhradené na plán spoločného nasadenia;

b)  vymenujú jednu vnútroštátnu kontaktnú osobu/koordinátora, ktorej sa udelí dostatočná právomoc na včasné reagovanie na požiadavky agentúry súvisiace s vykonávaním plánu spoločného nasadenia, a nahlásia ju agentúre;

c)  nasadia svoje združené prostriedky kontroly a inšpekcie v súlade s plánom spoločného nasadenia a požiadavkami uvedenými v odseku 4;

d)  poskytujú agentúre on-line prístup k informáciám potrebným na vykonanie plánu spoločného nasadenia;

e)  spolupracujú s agentúrou pri vykonávaní plánu spoločného nasadenia;

f)  zabezpečia, aby všetky prostriedky kontroly a inšpekcie pridelené plánu spoločného nasadenia Únie vykonávali svoje činnosti v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov v rámci plánu spoločného nasadenia zriadeného podľa článku 13, za riadenie a kontrolu prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré sa vyhradili pre plán spoločného nasadenia, zodpovedajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vnútroštátnym právom.

4.  Výkonný riaditeľ môže stanoviť požiadavky na vykonanie plánu spoločného nasadenia prijatého podľa článku 13. Tieto požiadavky nesmú prekročiť hranice daného plánu.

Článok 15

Posúdenie plánov spoločného nasadenia

Agentúra vykonáva každoročné posúdenie účinnosti každého plánu spoločného nasadenia a na základe dostupných dôkazov aj analýzu existencie rizika, že rybolovné činnosti nie sú v súlade s platnými kontrolnými opatreniami. Tieto posúdenia sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Komisii a členským štátom.

Článok 16

Rybolovné oblasti, na ktoré sa programy kontroly a inšpekcie nevzťahujú

Dva alebo viaceré členské štáty môžu požiadať agentúru, aby koordinovala nasadenie ich prostriedkov kontroly a inšpekcie v súvislosti s rybolovnou oblasťou alebo pásmom, na ktoré sa nevzťahuje program kontroly a inšpekcie. Táto koordinácia sa uskutoční v súlade s kritériami na kontrolu a inšpekciu a prioritami dohodnutými medzi dotknutými členskými štátmi.

Článok 17

Informačná sieť

1.  Komisia, agentúra a príslušné orgány členských štátov si vymieňajú dôležité dostupné informácie o spoločných kontrolných a inšpekčných činnostiach vo vodách Únie a v medzinárodných vodách.

2.  Každý príslušný vnútroštátny orgán prijme opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi Únie na zabezpečenie dostatočného zachovania dôvernosti informácií, ktoré dostane podľa odseku 1 tohto článku, v súlade s článkami 112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 18

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá vykonávania tejto kapitoly možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Uvedené pravidlá môžu obsahovať najmä postupy prípravy a prijímania návrhov plánov spoločného nasadenia.

KAPITOLA IV

PRÁVOMOCI AGENTÚRY

Článok 19

Ustanovenie úradníkov agentúry za inšpektorov Únie

Úradníkov agentúry možno ustanoviť za inšpektorov Únie v medzinárodných vodách v súlade s článkom 79 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 20

Opatrenia agentúry

Ak je to vhodné, agentúra:

a)  vydáva príručky o harmonizovaných normách inšpekcií;

b)  vypracúva usmerňujúce materiály uvádzajúce najlepšie postupy týkajúce sa kontroly spoločnej rybárskej politiky vrátane odbornej prípravy kontrolujúcich úradníkov a pravidelne tieto materiály aktualizuje;

c)  poskytuje Komisii potrebnú technickú a administratívnu podporu na vykonávanie jej úloh.

Článok 21

Spolupráca

1.  Členské štáty a Komisia spolupracujú s agentúrou a poskytujú jej pomoc potrebnú na plnenie jej poslania.

2.  Agentúra s náležitým zreteľom na rozličné právne systémy v jednotlivých členských štátoch uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi nimi a Komisiou pri vývoji harmonizovaných noriem kontroly v súlade s právnymi predpismi Únie, pričom zohľadňuje najlepšie postupy v členských štátoch a dohodnuté medzinárodné normy.

Článok 22

Pohotovostná jednotka

1.  Ak Komisia na vlastný podnet alebo na žiadosť aspoň dvoch členských štátov odhalí situáciu predstavujúcu priame, nepriame alebo potenciálne závažné riziko pre spoločnú rybársku politiku, pričom tomuto riziku sa nedá zabrániť, nedá sa odstrániť ani znížiť existujúcimi prostriedkami, ani sa nedá primerane riadiť, bezodkladne o tom upovedomí agentúru.

2.  Agentúra, konajúc na základe oznámenia Komisie alebo na vlastný podnet, bezodkladne zriadi pohotovostnú jednotku a informuje o tom Komisiu.

Článok 23

Úlohy pohotovostnej jednotky

1.  Pohotovostná jednotka zriadená agentúrou je zodpovedná za zhromaždenie a vyhodnotenie všetkých relevantných informácií a identifikáciu dostupných možností zabránenia, odstránenia alebo zníženia rizika pre spoločnú rybársku politiku podľa možnosti čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.

2.  Pohotovostná jednotka môže požiadať o pomoc ktorýkoľvek verejný orgán alebo súkromnú osobu, ktorých odborné znalosti považuje za potrebné na efektívne vyriešenie núdzovej situácie.

3.  Agentúra zabezpečí koordináciu potrebnú na dosiahnutie primeranej a včasnej reakcie na núdzovú situáciu.

4.  Ak je to vhodné, pohotovostná jednotka informuje verejnosť o príslušných rizikách a prijatých opatreniach.

Článok 24

Viacročný pracovný program

1.  Viacročný pracovný program agentúry stanovuje jej celkové ciele, mandát, úlohy, ukazovatele výkonnosti a priority pre každú akciu agentúry počas päťročného obdobia. Obsahuje prezentáciu plánu personálnej politiky a odhad rozpočtových prostriedkov potrebných na dosiahnutie cieľov tohto päťročného obdobia.

2.  Viacročný pracovný program sa predkladá v súlade so systémom riadenia založeného na činnostiach a metodikou vypracovanou Komisiou. Prijíma ho správna rada.

3.  Pracovný program uvedený v článku 32 ods. 2 písm. c) vychádza z viacročného pracovného programu. Jednoznačne uvádza doplnenia, zmeny alebo vypustenia v porovnaní s pracovným programom na predchádzajúci rok a dosiahnutý pokrok pri plnení celkových cieľov a priorít viacročného pracovného programu.

Článok 25

Spolupráca v oblasti námorných záležitostí

Agentúra prispieva k vykonávaniu integrovanej námornej politiky EÚ, a najmä po schválení správnou radou uzatvára administratívne dohody s inými orgánmi vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ o nich informuje Komisiu a členské štáty v počiatočnej etape rokovaní.

Článok 26

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá vykonávania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Uvedené pravidlá sa môžu predovšetkým týkať vypracovania plánov reakcie na núdzové situácie, zriadenia pohotovostnej jednotky a praktických postupov, ktoré sa majú uplatňovať.

KAPITOLA V

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE

Článok 27

Právne postavenie a ústredie

1.  Agentúra je orgánom Únie a má právnu subjektivitu.

2.  V každom členskom štáte má agentúra najširšiu spôsobilosť na právne úkony, akú jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

3.  Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

4.  Sídlo agentúry je v meste Vigo v Španielsku.

Článok 28

Zamestnanci

1.  Na zamestnancov agentúry sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sú stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(16), a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskej únie na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania. Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné podrobné pravidlá uplatňovania.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 39, agentúra vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré menovaciemu orgánu udelil služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov.

3.  Zamestnancami agentúry sú úradníci, ktorých dočasne pridelí alebo preloží Komisia, a ostatní zamestnanci, ktorých zamestná agentúra ako potrebných na vykonávanie jej úloh.

Agentúra môže zamestnávať aj úradníkov, ktorých dočasne vyšlú členské štáty.

Článok 29

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 30

Zodpovednosť

1.  Zmluvnú zodpovednosť agentúry upravuje právo, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu.

2.  Súdny dvor Európskej únie je príslušný rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená agentúrou.

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahradí každú škodu, ktorú spôsobí agentúra alebo jej zamestnanci pri vykonávaní svojich povinností. Súdny dvor je príslušný rozhodovať vo všetkých sporoch súvisiacich s náhradou takejto škody.

4.  Osobnú zodpovednosť zamestnancov voči agentúre upravujú ustanovenia služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 31

Jazyky

1.  Na agentúru sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Rady č. 1(17).

2.  Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 32

Vytvorenie a právomoci správnej rady

1.  Agentúra má správnu radu.

2.  Správna rada:

a)  vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa podľa článku 39;

b)  každý rok do 30. apríla prijíma súhrnnú správu agentúry za predchádzajúci rok a predkladá ju Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom. Správa sa uverejňuje;

c)  každý rok do 31. októbra prijíma s ohľadom na stanovisko Komisie a členských štátov pracovný program agentúry na nadchádzajúci rok a postupuje ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a členským štátom.

Pracovný program obsahuje priority agentúry. Uprednostňuje úlohy agentúry súvisiace s programami kontroly a dozoru. Prijíma sa bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Únie. Ak Komisia do 30 dní odo dňa prijatia pracovného programu vyjadrí svoj nesúhlas s týmto programom, správna rada tento program znovu preskúma a prijme ho, prípadne aj v zmenenej podobe, do dvoch mesiacov v druhom čítaní;

d)  pred začiatkom rozpočtového roka prijme konečný rozpočet agentúry, ktorý podľa potreby upraví podľa príspevku Únie a akéhokoľvek iného príjmu agentúry;

e)  vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry v súlade s článkami 44, 45 a 47;

f)  vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom;

g)  prijíma svoj rokovací poriadok, ktorý môže podľa potreby stanovovať zriadenie podvýborov správnej rady;

h)  prijíma postupy potrebné na vykonávanie úloh agentúry.

Článok 33

Zloženie správnej rady

1.  Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov a šiestich zástupcov Komisie. Každý členský štát je oprávnený vymenovať jedného člena. Členské štáty a Komisia vymenujú ku každému členovi jedného náhradníka, ktorý bude tohto člena zastupovať v jeho neprítomnosti.

2.  Členovia rady sa vymenujú na základe stupňa príslušnej praxe a odbornosti v oblasti rybárskej kontroly a inšpekcie.

3.  Funkčné obdobie jednotlivých členov je päť rokov odo dňa vymenovania. Toto funkčné obdobie možno obnoviť.

Článok 34

Predsedníctvo správnej rady

1.  Správna rada zvolí spomedzi zástupcov Komisie predsedu. Správna rada zvolí spomedzi svojich členov podpredsedu. Podpredseda automaticky zastupuje predsedu, ak si tento nemôže plniť svoje povinnosti.

2.  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a skončí sa, keď sa skončí ich členstvo v správnej rade. Ich funkčné obdobie možno raz obnoviť.

Článok 35

Zasadnutia

1.  Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Program stanovuje predseda, pričom zohľadňuje návrhy členov správnej rady a výkonného riaditeľa agentúry.

2.  Výkonný riaditeľ a zástupca, vymenovaní poradným výborom, sa zúčastňujú na rokovaniach bez hlasovacieho práva.

3.  Riadne zasadnutie správnej rady sa koná najmenej raz do roka. Okrem toho sa zasadnutie koná z podnetu predsedu alebo na požiadanie Komisie, alebo jednej tretiny členských štátov zastúpených v správnej rade.

4.  Ak sa vyskytne prípad povinnosti mlčanlivosti alebo konfliktu záujmov, môže správna rada rozhodnúť, že preskúma osobitné body svojho programu bez prítomnosti zástupcu vymenovanéhoh poradným výborom. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia možno ustanoviť v rokovacom poriadku.

5.  Správna rada môže vyzvať akúkoľvek osobu, o ktorej názor môže mať záujem, aby sa zúčastnila na jej zasadnutiach ako pozorovateľ.

6.  Pokiaľ ustanovenia rokovacieho poriadku neustanovujú inak, môžu členom správnej rady pomáhať poradcovia alebo odborníci.

7.  Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.

Článok 36

Hlasovanie

1.  Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov.

2.  Každý člen má jeden hlas. V neprítomnosti člena je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo náhradník.

3.  Rokovací poriadok stanovuje podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a tam, kde je to vhodné, aj akékoľvek požiadavky na kvórum.

Článok 37

Vyhlásenie o záujmoch

Členovia správnej rady podajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú, že buď nemajú žiadne záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť, alebo že majú priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za ovplyvnenie ich nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa podávajú písomne každoročne alebo vždy, keď môže dôjsť ku konfliktu záujmov v súvislosti s bodmi programu. V posledne uvedenom prípade nemá dotknutý člen právo o takýchto bodoch hlasovať.

Článok 38

Povinnosti a právomoci výkonného riaditeľa

1.  Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani iného orgánu.

2.  Výkonný riaditeľ pri plnení svojich úloh uplatňuje zásady spoločnej rybárskej politiky.

3.  Výkonný riaditeľ má tieto povinnosti a právomoci:

a)  pripravuje návrh pracovného programu a po porade s Komisiou a členskými štátmi ho predkladá správnej rade. Podniká kroky potrebné na vykonanie pracovného programu v rámci obmedzení stanovených týmto nariadením, jeho vykonávacími predpismi a akýmkoľvek príslušným právnym predpisom;

b)  podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia vnútorných administratívnych pokynov a uverejnenia oznámení na zabezpečenie organizácie a fungovania agentúry v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

c)  podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia rozhodnutí týkajúcich sa zodpovedností agentúry podľa kapitol II a III vrátane prenájmu a prevádzky prostriedkov kontroly a inšpekcie a prevádzky informačnej siete;

d)  reaguje na požiadavky Komisie a na žiadosti členského štátu o pomoc podľa článkov 6, 7 a 16;

e)  organizuje účinný monitorovací systém, aby mohol porovnať výsledky agentúry s jej prevádzkovými cieľmi. Na tomto základe pripravuje výkonný riaditeľ každý rok návrh súhrnnej správy a predkladá ho správnej rade. Stanovuje pravidelné postupy hodnotenia, ktoré spĺňajú uznávané odborné štandardy;

f)  vo vzťahu k zamestnancom uplatňuje právomoci stanovené v článku 28 ods. 2;

g)  vypracúva odhady príjmov a výdavkov agentúry v súlade s článkom 44 a plní rozpočet v súlade s článkom 45.

4.  Výkonný riaditeľ sa zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

Článok 39

Menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa

1.  Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe náležitej a zdokumentovanej príslušnej praxe v oblasti spoločnej rybárskej politiky a rybárskej kontroly a inšpekcie zo zoznamu aspoň dvoch kandidátov, ktorých navrhne Komisia po výberovom konaní uskutočnenom po uverejnení tohto pracovného miesta v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu inde.

2.  Právomoc odvolať výkonného riaditeľa má správna rada. Správna rada rokuje o tomto bode na základe žiadosti Komisie alebo jednej tretiny svojich členov.

3.  Správna rada prijíma rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 dvojtretinovou väčšinou členov.

4.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie možno jedenkrát predĺžiť o ďalších päť rokov na návrh Komisie a takéto predĺženie podlieha schváleniu dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

Článok 40

Poradný výbor

1.  Poradný výbor sa skladá zo zástupcov poradných výborov ustanovených v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pričom každý poradný výbor menuje jedného zástupcu. Zástupcov môžu nahradiť náhradníci, ktorí sa menujú súčasne.

2.  Členovia poradného výboru nesmú byť členmi správnej rady.

Poradný výbor menuje jedného zo svojich členov na účasť na rokovaniach správnej rady bez hlasovacieho práva.

3.  Na žiadosť výkonného riaditeľa mu poradný výbor radí pri výkone jeho povinností podľa tohto nariadenia.

4.  Poradnému výboru predsedá výkonný riaditeľ. Jeho zasadnutie zvoláva predseda aspoň jedenkrát ročne.

5.  Agentúra poskytuje poradnému výboru potrebnú logistickú podporu a sekretariát pre jeho zasadnutia.

6.  Na zasadnutiach poradného výboru sa môžu zúčastňovať členovia správnej rady.

Článok 41

Transparentnosť a komunikácia

1.  Na dokumenty, ktoré uchováva agentúra, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.  Správna rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme praktické opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.  Agentúra môže vydávať oznámenia z vlastnej iniciatívy v oblastiach, ktoré patria do jej poslania. Zabezpečí najmä to, aby verejnosť a akákoľvek zainteresovaná strana dostala rýchlo objektívne, spoľahlivé a ľahko pochopiteľné informácie o jej práci.

4.  Správna rada stanoví vnútorné pravidlá potrebné na uplatňovanie odseku 3.

5.  Rozhodnutia agentúry podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť dôvodom na podanie sťažnosti európskemu ombudsmanovi alebo môžu byť predmetom žaloby na Súdnom dvore podľa článkov 228 a 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

6.  Informácie, ktoré v súlade s týmto nariadením zhromaždí Komisia a agentúra, podliehajú nariadeniu (EÚ) 2018/1725.

Článok 42

Povinnosť mlčanlivosti

1.  Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a zamestnanci agentúry podliehajú aj po ukončení ich funkcie povinnosti mlčanlivosti podľa článku 339 ZFEÚ.

2.  Správna rada stanoví vnútorné pravidlá týkajúce sa praktických opatrení na vykonávanie povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odseku 1.

Článok 43

Prístup k informáciám

1.  Komisia má neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, ktoré zhromaždí agentúra. Agentúra zašle Komisii na jej požiadanie akékoľvek informácie a vyhodnotenie týchto informácií vo forme, ktorú určí Komisia.

2.  Členské štáty, ktorých sa týka konkrétna činnosť agentúry, majú prístup k informáciám, ktoré agentúra zhromaždí v súvislosti s touto činnosťou, podľa podmienok, ktoré možno stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VI

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 44

Rozpočet

1.  Príjmy agentúry pozostávajú z:

a)  príspevku Únie uvedeného vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (oddiel Komisia);

b)  poplatkov za služby, ktoré agentúra poskytuje členským štátom v súlade s článkom 6;

c)  poplatkov za publikácie, odborné vzdelávanie a/alebo iné služby, ktoré agentúra poskytuje.

2.  Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na zamestnancov a administratívu, infraštruktúru a prevádzku.

3.  Výkonný riaditeľ zostaví návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a postúpi ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest.

4.  Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.  Správna rada každý rok na základe návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov vypracúva pre agentúru výkaz odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok.

6.  Výkaz odhadov uvedený v odseku 5, ktorý obsahuje návrh plánu pracovných miest, predloží správna rada Komisii spoločne s predbežným pracovným programom najneskôr do 31. marca.

7.  Komisia predloží výkaz odhadov Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spoločne s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8.  Na základe výkazu odhadov Komisia zaznamená do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán pracovných miest a výšku dotácie, ktoré sa majú zaúčtovať do všeobecného rozpočtu, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 314 ZFEÚ.

9.  Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky na dotácie pre agentúru. Rozpočtový orgán schvaľuje plán pracovných miest agentúry.

10.  Rozpočet prijíma správna rada. Konečným sa stáva po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa príslušne upraví.

11.  Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať výrazné finančné dôsledky pre financovanie rozpočtu, najmä pokiaľ ide o projekty súvisiace s majetkom, ako napríklad prenájom alebo nákup budov. Informuje o tom Komisiu.

12.  Ak pobočka rozpočtového orgánu oznámila svoj zámer zaujať stanovisko, predloží svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov odo dňa oznámenia projektu.

Článok 45

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.  Výkonný riaditeľ plní rozpočet agentúry.

2.  Účtovník agentúry zašle najneskôr do 1. marca po každom rozpočtovom roku účtovníkovi Komisie predbežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 245 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(18) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

3.  Účtovník Komisie predloží najneskôr do 31. marca po každom rozpočtovom roku predbežnú účtovnú závierku agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok sa predloží aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.  Po prijatí pirpomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 246 nariadenia o rozpočtových pravidlách výkonný riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju na vyjadrenie správnej rade.

5.  Správna rada vydá ku konečnej účtovnej závierke agentúry stanovisko.

6.  Výkonný riaditeľ najneskôr do 1. júla nasledujúceho roku predloží konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.  Konečá účtovná závierka sa uverejní.

8.  Agentúra vytvorí funkciu vnútorného audítora, ktorá sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi.

9.  Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

10.  Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na bezproblémové uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako sa stanovuje v článku 261 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

11.  Európsky parlament na odporúčanie Rady udelí pred 30. aprílom druhého nasledujúceho roku výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za daný rok.

Článok 46

Boj proti podvodom

1.  Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na agentúru bez obmedzenia vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

2.  Agentúra pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne vydá príslušné ustanovenia pre všetkých svojich zamestnancov.

3.  Rozhodnutia o financovaní a vykonávaní dohôd a s nimi súvisiacich nástrojov výslovne stanovia, že Dvor audítorov a úrad OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste, pokiaľ ide o príjemcov finančnývh prostriedkov od agentúry a subjekty zodpovedné za ich prideľovanie.

Článok 47

Finančné ustanovenia

Správna rada po obdržaní súhlasu Komisie a stanoviska Dvora audítorov prijíma rozpočtové pravidlá agentúry. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013(19), pokiaľ si to osobitne nevyžaduje prevádzka agentúry a pokiaľ na to Komisia nevydá vopred súhlas.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Hodnotenie

1.  Do piatich rokov odo dňa, keď agentúra prevzala svoje povinnosti, a potom každých päť rokov správna rada zadá nezávislé vonkajšie hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre všetky informácie, ktoré agentúra považuje za relevantné pre toto hodnotenie.

2.  Každé hodnotenie posudzuje vplyv tohto nariadenia, užitočnosť, význam a efektivitu agentúry a jej pracovných postupov, ako aj mieru jej prispievania k dosahovaniu vysokej úrovnr súladu s pravidlami vytvorenými v rámci spoločnej rybárskej politiky. Správna rada vydá so súhlasom Komisie a po porade so zainteresovanými stranami osobitný referenčný rámec.

3.  Správna rada obdrží toto hodnotenie a vydá Komisii odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia, agentúry a jej pracovných postupov. Komisia predloží závery hodnotenia a odporúčania Európskemu parlamentu a Rade a zverejní ich.

Článok 49

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 768/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 50

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005

(Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1)

 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009

(Ú. v. EÚ L 343, 22.11.2009, s. 1)

Iba článok 120

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1626

(Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 80)

 

_____________

PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 768/2005

Toto nariadenie

články 1 až 7

články 1 až 7

článok 7a

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 17a

článok 19

článok 17b

článok 20

článok 17c

článok 21

článok 17d

článok 22

článok 17e

článok 23

článok 17f

článok 24

článok 17g

článok 25

článok 17h

článok 26

článok 18

článok 27

článok 19

článok 28

článok 20

článok 29

článok 21

článok 30

článok 22

článok 31

článok 23

článok 32

článok 24

článok 33

článok 25

článok 34

článok 26

článok 35

článok 27

článok 36

článok 28

článok 37

článok 29

článok 38

článok 30

článok 39

článok 31

článok 40

článok 32

článok 41

článok 33

článok 42

článok 34

článok 43

článok 35

článok 44

článok 36

článok 45

článok 37

článok 46

článok 38

článok 47

článok 39

článok 48

článok 40

článok 41

článok 49

článok 42

článok 50

príloha I

príloha II

_____________

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.
(3)Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(4)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. februára 2019.
(5)Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (Ú. v. ES L 128, 21.5.2005, s. 1).
(6)Pozri prílohu I.
(7)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(10)Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).
(16)Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
(17)Nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(19)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).


Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I
PDF 106kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o vrátení veci gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní na základe nezmeneného návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))(1)
P8_TA-PROV(2019)0085A8-0010/2019

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

(1) Rozhodnutie prijaté podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku rokovacieho poriadku (A8-0010/2019).


Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I
PDF 219kWORD 63k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TA(2019)0086A8-0261/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I
PDF 213kWORD 59k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom ***
PDF 132kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0088A8-0053/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07971/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07972/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0446/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017(1),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 13. februára 2019(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0053/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Singapurskej republiky.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0089.


Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
PDF 151kWORD 49k
Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0089A8-0048/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07971/2018),

–  so zreteľom na navrhovaný text dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (Singapur), ktorý do veľkej miery odráža dohodu parafovanú 20. septembra 2013,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (COM(2018)0194),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 91, 100 ods. 2, 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a v) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0446/2018),

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom, ktorá má byť podpísaná 19. októbra 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora 2/15 zo 16. mája 2017 podľa článku 218 ods. 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), o ktoré požiadala Komisia 10. júla 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých – Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), počnúc Singapurom,

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 pre medziregionálnu dohodu o voľnom obchode s členskými štátmi ASEAN-u,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej hlavu V týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na ZFEÚ, najmä na jej články 91, 100, 168 a 207 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. februára 2019(3) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0048/2019),

A.  keďže EÚ a Singapur zastávajú dôležité hodnoty, medzi ktoré patrí demokracia, právny štát, dodržiavanie ľudských práv, kultúrna a jazyková rozmanitosť a pevný záväzok k otvorenému obchodu založenému na pravidlách a viacstrannému obchodnému systému;

B.  keďže ide o prvú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom ASEAN-u a dôležitý odrazový mostík ku konečnému cieľu, ktorým je medziregionálna dohoda o voľnom obchode; keďže dohoda bude slúžiť aj ako referenčná hodnota pre dohody, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ostatnými dôležitými ekonomikami združenia ASEAN;

C.  veďže v rámci regiónu ASEAN je Singapur zďaleka najväčším partnerom EÚ a tvorí takmer jednu tretinu obchodu s tovarom a so službami medzi EÚ a ASEAN-om a približne dve tretiny investícií medzi týmito dvoma regiónmi;

D.  keďže obchod medzi EÚ a Singapurom predstavuje viac ako 50 miliárd EUR ročne;

E.  keďže sa predpokladá, že 90 % budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí mimo Európy, najmä v Ázii;

F.  keďže Singapur je zmluvnou stranou komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom obchode (CPTPP) a prebiehajúcich rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

G.  keďže Singapur je hospodárstvom s vysokými príjmami s hrubým národným dôchodkom od roku 2017 vo výške 52 600 USD na obyvateľa; keďže hospodársky rast od jeho nezávislosti patrí medzi najvyššie na svete, a to v ročnom priemere 7,7 %;

H.  keďže Singapur sa zaraďuje medzi krajiny, kde sa v celosvetovom meradle najľahšie podniká, má jedno z najkonkurencieschopnejších hospodárstiev a je jednou z krajín s najnižšou mierou korupcie na svete;

I.  keďže priemyselná výroba – najmä elektronika a precízne inžinierstvo – a odvetvia služieb sú naďalej dvoma piliermi singapurského hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou;

J.  keďže Singapur je globálnym hráčom vo finančných a poisťovacích službách;

K.  keďže viac ako 10 000 európskych spoločností má v Singapure svoje regionálne zastúpenia a fungujú v prostredí právnej istoty a bezpečnosti; keďže približne 50 000 európskych spoločností vyváža do Singapuru, pričom 83 % z nich tvoria malé a stredné podniky (MSP);

L.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom môže mať veľmi pozitívny vplyv na obchodné a investičné toky medzi EÚ a Singapurom; keďže v štúdii, ktorá bola pre Európsky parlament vypracovaná v roku 2018, sa odhaduje, že počas prvých piatich rokov by objem obchodu medzi EÚ a Singapurom vzrástol o 10 %;

M.  keďže ďalšie významné ekonomiky, ako Japonsko, USA a Čína, už majú uzavreté dohody o voľnom obchode so Singapurom, čo pre Európsku únia predstavuje konkurenčnú nevýhodu;

N.  keďže v rámci posúdenia vplyvu na obchod a udržateľnosť týkajúceho sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a ASEAN-om z roku 2009 sa dospelo k záveru, že táto dvojstranná dohoda o voľnom obchode bude vzájomne prospešná z hľadiska národného dôchodku, HDP a zamestnanosti; keďže v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi EÚ a Singapurom v nedávnom období nebolo vypracované žiadne posúdenie vplyvu na obchod a udržateľnosť;

O.  keďže v analýze hospodárskeho vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, ktorú Európska komisia uskutočnila v roku 2013, sa uvádza, že HDP Singapuru by sa mohol zvýšiť o 0,94 % alebo 2,7 miliardy EUR a HDP EÚ o 550 miliónov EUR;

1.  víta podpísanie dohody o voľnom obchode v Bruseli 19. októbra 2018;

2.  zdôrazňuje, že rokovania boli pôvodne ukončené v roku 2012 a vychádzali zo smerníc Rady na rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a združením ASEAN, ktoré boli prijaté v apríli 2007; vyjadruje poľutovanie nad veľkým oneskorením predloženia dohody na ratifikáciu, ktoré bolo okrem iných faktorov spôsobené aj žiadosťou Komisie o stanovisko Európskeho súdneho dvora s cieľom objasniť, či otázky, na ktoré sa dohoda vzťahuje, patria do výlučnej právomoci EÚ alebo do spoločnej právomoci; víta právnu zrozumiteľnosť, ktorú poskytol Európsky súdny dvor, a domnieva sa, že to posilnilo demokratickú legitímnu úlohu Európskeho parlamentu a objasnilo právomoci EÚ v oblasti obchodnej politiky; víta pokračujúcu angažovanosť Singapuru napriek tomuto zdržaniu a vyzýva na rýchle nadobudnutie platnosti dohody po jej ratifikácii Európskym parlamentom;

3.  považuje za nevyhnutné, aby EÚ zostala na čele otvoreného obchodného systému založeného na pravidlách, a víta skutočnosť, že desať rokov od začiatku rokovaní je dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom v súčasnosti dôležitým prvkom tohto systému; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby aktívne oslovili ďalších globálnych partnerov v pokračujúcom úsilí o ambicióznu, globálnu, spravodlivú a otvorenú obchodnú agendu, pričom sa poučia z dohody o voľnom obchode so Singapurom a budú na nej stavať;

4.  zdôrazňuje hospodársky a strategický význam tejto dohody, keďže Singapur je centrom celého regiónu ASEAN-u; považuje túto dohodu za dôležitý krok smerom k obchodným a investičným dohodám s ostatnými členskými štátmi združenia ASEAN a stanovuje pre ne precedens, a že je odrazovým mostíkom pre budúcu medziregionálnu obchodnú dohodu; zdôrazňuje tiež, že táto dohoda zabráni tomu, aby vývozcovia z EÚ boli v konkurenčnej nevýhode, pokiaľ ide o podniky z iných krajín CPTPP a RCEP; víta, že uzavretie tejto dohody ako súčasť globálnej spravodlivej a otvorenej obchodnej agendy EÚ nebude mať významný prínos len pre spotrebiteľov, ale aj pre zamestnancov;

5.  poznamenáva, že Singapur už odstránil väčšinu svojich ciel na výrobky EÚ a že nadobudnutím účinnosti tejto dohody sa úplne zruší niekoľko ešte zostávajúcich ciel;

6.  víta, že Singapur odstráni určité opatrenia, ktoré môžu predstavovať prekážky obchodu, ako napríklad dvojité bezpečnostné testy automobilov, automobilových súčiastok a elektroniky, čo zjednoduší vývoz tovaru spoločností z EÚ do Singapuru;

7.  zdôrazňuje, že dohoda umožní spoločnostiam z EÚ lepší prístup na singapurský trh so službami, napríklad pokiaľ ide o finančné, telekomunikačné a poštové, inžinierske služby a služby v oblasti architektúry a námornej dopravy, a že takáto liberalizácia sa riadi prístupom „pozitívneho zoznamu“;

8.  v súvislosti s liberalizáciou finančných služieb pripomína, že dohoda obsahuje doložku o obozretnosti, ktorá zmluvným stranám umožňuje prijať alebo zachovať opatrenia z dôvodov obozretnosti, a najmä chrániť vkladateľov a investorov, a zabezpečiť integritu a stabilitu finančných systémov zmluvných strán;

9.  víta skutočnosť, že Singapur podpísal 21. júna 2017 Mnohostrannú dohodu medzi príslušnými orgánmi (MCAA) na vykonávanie globálneho štandardu pre automatickú výmenu informácií na daňové účely a že OECD 30. júna 2017 upovedomil o svojom zámere aktivovať automatické výmeny v rámci tejto dohody so všetkými členskými štátmi EÚ, pre ktoré v tejto veci neexistovala dvojstranná dohoda; konštatuje, že Singapur sa nenachádza ani na „čiernej listine“, ani na „kontrolnom zozname“ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií skupiny pre kódex správania EÚ, hoci niektoré mimovládne organizácie ho kritizujú za to, že spoločnostiam ponúka daňové stimuly;

10.  zdôrazňuje, že v rámci tejto dohody sa v porovnaní s Dohodou o vládnom obstarávaní (GPA) zlepšil prístup na singapurský trh verejného obstarávania; zdôrazňuje, že pri zadávaní verejných zákaziek by sa mali zohľadňovať aj sociálne a environmentálne kritériá; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie v EÚ aj Singapure musí aj naďalej slúžiť najlepším záujmom občanov;

11.  víta, že Singapur súhlasil s vytvorením registračného systému pre zemepisné označenia, ktorý bude chrániť približne 190 zemepisných označení EÚ s možnosťou doplnenia neskôr; pripomína, že v roku 2016 vyviezla EÚ do Singapuru agropotravinárske výrobky v hodnote 2,2 mld. EUR, a poznamenáva, že Singapur je piaty najväčší ázijský trh pre vývoz potravín a nápojov EÚ, pričom poskytuje významné možnosti vývozu pre agropotravinárske výrobky poľnohospodárov a výrobcov z EÚ, víta preto záväzok Singapuru v tejto dohode zachovať nulové clo na agropotravinárske výrobky a zaviesť systém certifikácie podnikov EÚ určených na produkciu mäsa, ktoré chcú vyvážať do Singapuru; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dohoda neposkytuje automatickú ochranu pre 196 zemepisných označení EÚ uvedených v prílohe ku kapitole o právach duševného vlastníctva, keďže všetky zemepisné označenia – bez ohľadu na ich pôvod — sa budú musieť preskúmať a uverejniť (s prípadnými námietkami) v súlade s postupom registrácie v Singapure, aby boli chránené; zdôrazňuje, že vykonávacie právne predpisy týkajúce sa zemepisných označení, ktorými sa zriaďuje register zemepisných označení v Singapure a postup registrácie zemepisných označení, nadobudnú účinnosť ratifikáciou dohody Európskym parlamentom; vyzýva singapurské orgány, aby okamžite začali pracovať na postupe registrácie a urýchlene vytvorili register a uviedli ho do platnosti v čase ratifikácie tejto dohody zo strany Európskeho parlamentu; nabáda Komisiu, aby naďalej intenzívne spolupracovala so singapurskými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby bol čo najvyšší počet zemepisných označení EÚ chránený v súlade s podmienkami ochrany stanovenými v dohode o voľnom obchode, a to bez akýchkoľvek výnimiek alebo obmedzení (vrátane príloh alebo poznámok pod čiarou);

12.  zdôrazňuje, že dohoda uznáva právo členských štátov na všetkých úrovniach, pokiaľ ide o vymedzenie a poskytovanie verejných služieb, a nebráni vládam, aby do verejného sektora vrátili všetky sprivatizované služby;

13.  zdôrazňuje, že v rámci dohody sa zaručuje právo EÚ zachovať si a uplatňovať svoje vlastné normy na všetky tovary a služby predávané v EÚ, a preto sa musia pri akomkoľvek dovoze zo Singapuru dodržiavať normy EÚ; zdôrazňuje, že normy EÚ by sa nikdy nemali považovať za obchodné prekážky, a zdôrazňuje význam presadzovania týchto noriem na celosvetovej úrovni; zdôrazňuje, že nič v dohode nebráni uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti, ako sa uvádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

14.  zdôrazňuje význam politiky založenej na hodnotách a zodpovednej obchodnej politiky a potrebu podporovať trvalo udržateľný rozvoj; víta preto, že obe strany sa v rámci kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji zaviazali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce, a preto možno túto dohodu považovať za progresívnu; konštatuje, že dohoda obsahuje aj kapitolu o necolných prekážkach v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov; poukazuje na to, že dohoda medzi EÚ a Singapurom by mohla byť nástrojom na boj proti zmene klímy a na urýchlenie a zintenzívnenie činnosti a investícií potrebných na udržateľnú nízkouhlíkovú budúcnosť; vyzýva EÚ a Singapur, aby prijali všetky potrebné opatrenia na plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

15.  pripomína, že strany sa zaviazali vyvinúť trvalé úsilie o ratifikáciu a účinné vykonávanie základných dohovorov MOP; berie na vedomie informácie, ktoré doteraz poskytla vláda Singapuru v súvislosti s dodržiavaním troch zostávajúcich základných dohovorov MOP, konkrétne Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, Dohovoru o diskriminácii a Dohovoru o nútenej práci, a vyzýva Singapur, aby naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce s cieľom pokročiť smerom k dosiahnutiu plného súladu s obsahom týchto dohovorov a následne tieto dohovory ratifikovať v primeranom časovom rámci;

16.  víta záväzok zameraný na účinné vykonávanie mnohostranných environmentálnych dohôd, ako napríklad Parížskej dohody o zmene klímy, a trvalo udržateľné riadenie lesov a rybárstva;

17.  zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti regulácie je dobrovoľná a žiadnym spôsobom by nemala obmedzovať právo na reguláciu;

18.  vyzýva strany, aby v plnej miere využívali ustanovenia o spolupráci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a aby čo najskôr po nadobudnutí účinnosti dohody o voľnom obchode zriadili spoločnú pracovnú skupinu s cieľom dohodnúť sa na akčnom pláne zameranom na relevantné sektory, ako napríklad dobré životné podmienky rýb v akvakultúre;

19.  zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do monitorovania vykonávania dohody je rozhodujúce a žiada, aby sa po nadobudnutí platnosti dohody urýchlene vytvorili domáce poradné skupiny a aby bola v tejto dohode vyvážene zastúpená občianska spoločnosť; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné finančné prostriedky, ktoré im umožnia efektívne pracovať a podporovať konštruktívnu účasť občianskej spoločnosti;

20.  poznamenáva, že dohoda medzi EÚ a Singapurom o partnerstve a spolupráci predpokladá pre EÚ možnosť pozastaviť vykonávanie dohody o voľnom obchode v prípade porušovania základných ľudských práv zo strany Singapuru;

21.  vyzýva Komisiu, aby riadne využila doložku dohody týkajúcu sa všeobecného preskúmania s cieľom posilniť vykonateľnosť ustanovení týkajúcich sa práce a životného prostredia, a v krajnom prípade medzi rôznymi spôsobmi presadzovania zvážila aj mechanizmus založený na sankciách;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapurskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
(2) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 21.
(3) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0088.


Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom ***
PDF 132kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0090A8-0054/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07979/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (07980/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0447/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017(1),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 13. februára 2019(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0054/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Singapurskej republiky.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.
(2) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0091.


Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
PDF 148kWORD 48k
Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0091A8-0049/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07979/2018),

–  so zreteľom na návrh dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (07980/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) (C8‑0447/2018),

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 o dohode o voľnom obchode s členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi združenia ASEAN počnúc Singapurom,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike(1),

–  so zreteľom na zmeny pôvodných smerníc na rokovania z 12. septembra 2011 s cieľom splnomocniť Komisiu na rokovanie o investíciách,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017 v konaní 2/15(4), ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2018 podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva(5),

–  so zreteľom na pravidlá o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej hlavu V týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na ZFEÚ, a najmä na piatu časť, hlavy I, II a V tejto zmluvy, konkrétne článok 207, v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. februára 2019(6) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0049/2019),

A.  keďže EÚ a Singapur majú rovnaké základné hodnoty vrátane demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a pevného záväzku k obchodu založenému na pravidlách v rámci multilaterálneho obchodnému systému;

B.  keďže EÚ je hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií na celom svete;

C.  keďže Singapur je ôsmym najväčším miestom určenia priamych zahraničných investícií EÚ a prvým v regióne ASEAN;

D.  keďže Singapur je zďaleka najväčším partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii, na ktorého pripadá necelá jedna tretina obchodu s tovarom a so službami medzi EÚ a ASEAN-om a približne dve tretiny všetkých investícií medzi oboma regiónmi; keďže viac ako 10 000 európskych spoločností má v Singapure svoje regionálne zastúpenie a funguje za zvyčajných podmienok v prostredí právnej istoty a bezpečnosti;

E.  keďže Singapur je preferovanou lokalitou pre európske investície v Ázii, pričom stav bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2016 úroveň 256 miliárd EUR;

F.  keďže v súčasnosti je v platnosti viac ako 3 000 medzinárodných investičných dohôd a členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami v približne 1 400 z nich;

G.  keďže toto je prvá dohoda výlučne o ochrane investícií uzatvorená medzi EÚ a treťou krajinou po diskusiách inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ na základe stanoviska ESD 2/15 zo 16. mája 2017;

H.  keďže vzhľadom na nový prístup EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmu presadzovania, systému investičných súdov (ICS), v roku 2017 Singapur súhlasil s preskúmaním ustanovení o ochrane investícií dohodnutých v roku 2014, a teda s opätovným otvorením uzavretej dohody;

I.  keďže dohoda vychádza z ustanovení o ochrane investícií zahrnutých do komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA), ktorú Európsky parlament ratifikoval 15. februára 2017;

J.  keďže Belgicko 6. septembra 2017 požiadalo SD o stanovisko k zlučiteľnosti ustanovení o ICS dohody CETA so zmluvami EÚ;

K.  keďže rozvinuté ekonomiky s riadne fungujúcim súdnictvom znižujú naliehavosť potreby mechanizmov na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom, hoci tieto mechanizmy môžu zabezpečiť rýchlejšie riešenie sporov; keďže aj napriek tomu by zriadenie nezávislého mnohostranného investičného súdu posilnilo dôveru v systém a právnu istotu;

L.  keďže dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom, ktoré neobsahujú nový prístup EÚ k ochrane investícií ani príslušný mechanizmus presadzovania (ICS);

M.  keďže sa strany zaviazali, že budú pokračovať v systéme mnohostranného investičného súdu, čo je iniciatíva, ktorú výrazne podporuje Európsky parlament;

N.  keďže 20. marca 2018 Rada prijala smernice na rokovania, ktorými sa Komisia poveruje rokovať v mene EÚ o dohovore o zriadení mnohostranného investičného súdu; keďže tieto smernice na rokovania boli zverejnené;

O.  keďže EÚ uzavrela podobnú dohodu o ochrane investícií s Vietnamom, ktorú Komisia prijala 17. októbra 2018;

1.  víta nový prístup EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmu presadzovania (ICS), ktorý nahrádza kontroverzný mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS), ktorý rieši niektoré jeho nedostatky v tomto procese, ako aj individuálne prístupy, ktoré členské štáty EÚ uplatňujú v rámci existujúcich bilaterálnych investičných dohôd;

2.  považuje za veľmi dôležité, že dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií, transparentnosť a zodpovednosť, pričom pre obe zmluvné strany zaručí právo na reguláciu a presadzovanie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie a ochrana životného prostredia, a to na všetkých vládnych úrovniach; zdôrazňuje, že ak by jedna strana regulovala spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje investície alebo narúša očakávania investora, pokiaľ ide o zisk, nepôjde o porušenie normy na ochranu investícií ako také, a preto nebude potrebná náhrada; zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať autonómiu sociálnych partnerov a odborových práv;

3.  zdôrazňuje, že dohoda zaručuje, že investori EÚ v Singapure nebudú diskriminovaní v porovnaní so singapurským investorom, a riadne ich chráni pred protiprávnym vyvlastnením;

4.  pripomína, že ICS predpokladá zriadenie stáleho investičný tribunálu prvého stupňa a odvolacieho tribunálu, ktorého členovia budú musieť mať porovnateľnú kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného súdneho dvora vrátane odborných znalostí v oblasti medzinárodného práva verejného, a nielen obchodného práva, a budú musieť spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, bezúhonnosti a etického správania v podobe záväzného kódexu správania určeného na predchádzanie konfliktom záujmov;

5.  víta skutočnosť, že pravidlá transparentnosti sa budú uplatňovať na konania pred tribunálmi, dokumenty o prípadoch budú verejne dostupné a vypočutia sa budú konať na verejnosti; domnieva sa, že vyššia transparentnosť pomôže získať dôveru verejnosti v tento systém; okrem toho víta zrozumiteľnosť dôvodov, na základe ktorých môže investor podať žalobu, čím sa zabezpečuje ďalšia transparentnosť a spravodlivosť procesu;

6.  zdôrazňuje, že tretie strany, ako sú organizácie pracovníkov a organizácie na ochranu životného prostredia, nemajú právne postavenie na podávanie žalôb pred tribunálmi, a preto nemôžu participovať ako dotknuté strany s cieľom vynucovania plnenia povinností investorov, avšak môžu prispieť ku konaniam ICS prostredníctvom informácií amicus curiae; zdôrazňuje skutočnosť, že investičný súd stále tvorí samostatný systém pre zahraničných investorov;

7.  zdôrazňuje, že nesmie byť možné taktizovanie pri výbere súdu („forum shopping“) a že sa musí zabrániť viacnásobným a paralelným konaniam;

8.  pripomína, že dohoda v značnej miere vychádza z ustanovení o ochrane investícií v dohode CETA, keďže obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností bývalých sudcov, kódex správania s cieľom predchádzať konfliktom záujmov a plne fungujúci odvolací tribunál v čase jej uzavretia;

9.  víta záväzok Singapuru týkajúci sa zriadenia mnohostranného investičného súdu ako verejného a nezávislého medzinárodného súdu, ktorý bude oprávnený riešiť spory o investíciách medzi investormi a štátmi, ktoré prijali jeho právomoc v oblasti ich bilaterálnych investičných zmlúv a ktorého konečným cieľom musí byť reforma a nahradenie súčasného nevyváženého, nákladného a roztriešteného režimu ochrany investícií; považuje dohodu za kľúčový krok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa; nabáda Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o oslovovanie tretích krajín s cieľom čo najskôr zriadiť mnohostranný investičný súd;

10.  víta rozhodnutie Rady zverejniť smernicu na rokovanie z 20. marca 2018 o mnohostrannom investičnom súde a vyzýva Radu, aby zverejnila smernice pre rokovania týkajúce sa všetkých predchádzajúcich a budúcich obchodných a investičných dohôd, a to bezprostredne po ich prijatí, aby sa zvýšila transparentnosť a verejná kontrola;

11.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohodou sa nahradia existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom, a tým sa zabezpečí väčšia súdržnosť ako v prípade bilaterálnych investičných dohôd, ktoré sú založené na zastaraných ustanoveniach o ochrane investícií a zahŕňajú mechanizmus ISDS; zdôrazňuje, že dohodou sa takisto vytvoria nové práva na nároky investorov v zostávajúcich 15 členských štátoch; zdôrazňuje, že funkčné vnútroštátne súdy sú hlavnou možnosťou na riešenie sporov investorov, považuje však dohodu za dôležitý krok smerom k reforme globálnych pravidiel o ochrane investícií a urovnávaní sporov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ustanovení o zodpovednosti investorov a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam sociálnej zodpovednosti podnikov; vyzýva Komisiu, aby zvážila právne predpisy podobné tým, ktoré sa týkajú konfliktných minerálov a dreva, napríklad pre odevný priemysel; pripomína význam usmernení OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

13.  konštatuje neexistenciu globálneho prístupu k dodržiavaniu právnych predpisov v oblasti ľudských práv zo strany podnikov a neexistenciu dostupných mechanizmov nápravy; berie na vedomie prácu iniciovanú v rámci OSN zo strany otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami, pokiaľ ide o vytvorenie záväzného nástroja OSN; vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby sa konštruktívne zapojili do tejto iniciatívy;

14.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí viac sprístupniť ICS, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a menšie spoločnosti;

15.  vyzýva Komisiu a Singapur, aby sa dohodli na prísnejších sankciách v prípade, že niektorý člen tribunálu nedodržiava kódex správania, a aby zabezpečili ich zavedenie hneď po nadobudnutí účinnosti tejto dohody;

16.  domnieva sa, že schválenie tejto dohody poskytne EÚ väčšiu silu pri vyjednávaní podobných dohôd s inými krajinami združenia ASEAN s cieľom zaviesť podobné pravidlá ochrany investícií v celom regióne;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapurskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(2) Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s 40.
(3) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
(4) Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0382.
(6) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0090.


Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom ***
PDF 131kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0092A8-0020/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15375/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (08224/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0026/2019),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 13. februára 2019(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0020/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Singapurskej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0093.


Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
PDF 174kWORD 49k
Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0093A8-0023/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15375/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurom na strane druhej (08224/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0026/2019),

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Singapurom, ktorá bola podpísaná 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom, ktoré boli podpísané 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi združením ASEAN a EHS podpísanú v marci 1980, ktorá predstavuje právny rámec pre vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN(1),

–  so zreteľom na 12. samit stretnutia Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa konal 18. a 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na 10. medziparlamentnú schôdzu medzi EÚ a Singapurom, ktorá sa konala 23. mája 2017 v Singapure,

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú v júni 2016 vydala podpredsedníčka Európskej komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP),

–  so zreteľom na usmernenia k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ vo východnej Ázii, ktoré Rada schválila 15. júna 2012,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. mája 2018 o posilnenej bezpečnostnej spolupráci EÚ v Ázii a s Áziou,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ na prepájanie Európy a Ázie, ktorá je založená na koncepcii udržateľnej prepojenosti,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o združení ASEAN, najmä na uznesenia z 3. októbra 2017 o politických vzťahoch EÚ s ASEAN(2) a z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. februára 2019(4) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0023/2019),

A.  keďže vzťahy medzi EÚ a Singapurom sa rozvíjajú už niekoľko desaťročí a sú založené na dlhom priateľstve a úzkych historických, politických a hospodárskych väzbách; keďže dvojstranné partnerstvo je založené na spoločných hodnotách a záväzku k mierovému a prosperujúcemu svetu;

B.  keďže obe strany dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (DPS) opäť potvrdzujú rešpektovanie demokratických zásad, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd stanovených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ďalších platných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv;

C.  keďže Singapur je zakladajúcim členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré v roku 2017 oslávilo 40. výročie;

D.  keďže Singapur počas svojho predsedníctva združenia ASEAN v roku 2018, ktoré prebiehalo v duchu hesla „odolné a inovačné“, usporiadal dva samity združenia ASEAN a podporil jednotu, bezpečnosť a hospodársku spoluprácu združenia, pričom zaviedol iniciatívy ako ASEAN Youth Fellowship;

E.  keďže Singapur je blízkym spojencom Spojených štátov amerických, s ktorými uzavrel dohodu o voľnom obchode v roku 2003 a ktoré považuje za nevyhnuté pre bezpečnosť, stabilitu a rovnováhu v ázijsko-tichomorskom regióne;

F.  keďže Singapur bol v roku 2017 na 9. mieste, pokiaľ ide o index ľudského rozvoja v rámci Rozvojového programu OSN;

G.  keďže Singapur sa umiestnil na 6. mieste v indexe vnímania korupcie organizácie Transparency International z roku 2017, a je teda jednou z najmenej skorumpovaných krajín na svete;

H.  keďže vo februári 2018 sa uskutočnilo prvé Fórum EÚ – ASEAN pre mladých lídrov;

I.  keďže Singapur zaznamenáva bezprecedentné úrovne znečistenia ovzdušia v dôsledku lesných požiarov v susedných krajinách, a to do značnej miery v dôsledku zámerného vypaľovania zameraného na očistenie pôdy určenej na plantáže na produkciu palmového oleja a dreva;

J.  keďže v singapurskej ústave sú zaručené práva na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania, ktoré sú však prísne obmedzované z dôvodu bezpečnosti, ochrany verejného poriadku, morálky, parlamentných výsad a rasovej a náboženskej harmónie; keďže Singapur sa vo svetovom rebríčku slobody tlače z roku 2018 nachádzal na 151. mieste spomedzi 180 krajín; keďže singapurské zákony týkajúce sa pohŕdania, podnecovania na protištátnu činnosť a urážky na cti sa používajú s cieľom obmedziť kritické hlasy aktivistov, blogerov a médií;

K.  keďže Singapur stále uplatňuje trest smrti; keďže po krátkom období bez vykonávania popráv je počet popráv od roku 2014 na vzostupe;

L.  keďže práva singapurskej LGBTI komunity sú prísne obmedzené; keďže konsenzuálny sexuálny vzťah medzi dvoma mužmi je protizákonný a trestá sa odňatím slobody v trvaní do dvoch rokov; keďže v Singapure nie sú zákonom uznané vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia;

M.  keďže Singapur ešte musí ratifikovať dva základné dohovory MOP, konkrétne Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor o diskriminácii;

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom

1.  víta uzatvorenie DPS, ktorá má strategický význam a poskytne právny rámec pre dlhodobé bilaterálne vzťahy a záväzok posilňovať a rozširovať spoluprácu na regionálnych a medzinárodných fórach a v oblastiach ako ochrana životného prostredia, medzinárodná stabilita, spravodlivosť, bezpečnosť a rozvoj;

2.  zdôrazňuje možnosti, ktoré DPS ponúka pre nové oblasti spolupráce, ako sú ľudské práva, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní, a pre vedeckú a technologickú spoluprácu v oblastiach ako energetika, životné prostredie, boj proti zmene klímy, ochrana prírodných zdrojov a doprava, najmä námorná a letecká doprava;

3.  víta spoluprácu v oblasti medziľudských vzťahov, informačnej spoločnosti, audiovizuálnej a mediálnej oblasti, vzdelávania a kultúrnych výmen, zamestnanosti a sociálnych vecí, zdravia a štatistiky, ktorá pomôže vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v tejto dohode;

4.  domnieva sa, že dohoda o partnerstve a spolupráci (rámcová dohoda) je politicky úzko spojená s dohodou o voľnom obchode a dohodou o ochrane investícií a dopĺňa ich; pripomína, že článok 44 DPS umožňuje tieto dohody nevykonávať v prípade systematického a závažného porušovania základných prvkov vrátane demokratických zásad, zásad právneho štátu a ľudských práv;

5.  víta skutočnosť, že Singapur podpísal 21. júna 2017 Mnohostrannú dohodu medzi príslušnými orgánmi (MCAA) na vykonávanie globálneho štandardu pre automatickú výmenu informácií na daňové účely a že OECD 30. júna 2017 upovedomil o svojom zámere aktivovať automatické výmeny v rámci tejto dohody so všetkými členskými štátmi EÚ, s ktorými na tento účel nemal uzatvorenú dvojstrannú dohodu; nabáda zmluvné strany, aby v plnej miere využívali ustanovenia o daňovej spolupráci v DPS;

Ľudské práva a základné slobody

6.  opätovne potvrdzuje potrebný záväzok a angažovanie týkajúce sa dodržiavania ľudských práv vrátane sociálnych práv, demokracie, základných slobôd, dobrej správy vecí verejných a zásad právneho štátu, ako aj spolupráce v tejto oblasti; pripomína, že ľudské práva sú v centre vzťahov EÚ s tretími krajinami; vyzýva singapurské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie, ľudských práv a základných slobôd v súlade s Chartou OSN a so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, a domnieva sa, že EÚ by mala Singapuru naďalej poskytovať podporu pri sociálnom začleňovaní, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu a presadzovaní mieru, bezpečnosti a reformy súdnictva; víta otvorenú verejnú diskusiu o revízii nepresadzovaného zákona o trestaní konsenzuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a vyzýva vládu Singapuru, aby v plnej miere chránila práva LGBTI komunity; trvá na tom, aby vláda Singapuru zrušila zákony, ktoré trestajú sexuálne vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia; zdôrazňuje potrebu ďalej spolupracovať v otázke práv žien a naliehavo vyzýva vládu Singapuru, aby uľahčila prijatie právnych predpisov, ktorými sa zakazujú všetky formy diskriminácie žien a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie;

7.  vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg s vládou Singapuru s cieľom zaviesť okamžité moratórium na trest smrti ako krok k zrušeniu tohto trestu;

8.  vyzýva vládu Singapuru, aby chránila slobodu prejavu a zhromažďovania, keďže tieto slobody sú kľúčovými prvkami dobre fungujúcej demokracie;

9.  vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg so singapurskými orgánmi s cieľom uľahčiť ratifikáciu nástrojov v oblasti ľudských práv a základných dohovorov MOP touto krajinou; berie na vedomie, že Singapur ešte neratifikoval Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor o diskriminácii a že vypovedal Dohovor o nútenej alebo povinnej práci; očakáva, že Singapur bude naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce s cieľom dosiahnuť pokrok pri dosiahnutí plného súladu s obsahom týchto dohovorov a napokon tieto dohovory ratifikovať;

Vzťahy medzi EÚ a Singapurom

10.  zdôrazňuje, že uzatvorenie DPS je silným podnetom pre väčšiu angažovanosť medzi EÚ, Singapurom a regiónom juhovýchodnej Ázie vo všeobecnosti;

11.  zdôrazňuje politickú hodnotu silných obchodných a investičných vzťahov medzi Singapurom a EÚ;

12.  zdôrazňuje osobitné skúsenosti EÚ v oblasti budovania inštitúcií, jednotného trhu, zbližovania v oblasti regulácie, krízového riadenia, humanitárnej pomoci a pomoci pri zmierňovaní následkov katastrof a v oblasti ľudských práv a demokracie; zdôrazňuje, že EÚ by mala zintenzívniť politické dialógy a spoluprácu v otázkach, ako sú základné práva a otázky spoločného záujmu vrátane právneho štátu a bezpečnosti a ochrany slobody prejavu;

13.  víta to, že DPS podporuje vzájomné medziľudské výmeny, napríklad akademickú mobilitu v rámci programu Erasmus Mundus, a uľahčuje ďalší rozvoj kultúrnych výmen s cieľom zvýšiť vzájomné porozumenie a poznatky o príslušných kultúrach;

14.  zdôrazňuje úlohu Nadácie Ázia – Európa (ASEF) so sídlom v Singapure ako hlavného nástroja pre kultúrne výmeny medzi Áziou a Európou; víta jej úlohu pri začleňovaní otázok občianskej spoločnosti ako zásadne dôležitej zložky diskusií v rámci ASEM;

15.  zdôrazňuje, že centrum Európskej únie v Singapure, ktoré bolo zriadené v roku 2009 v spolupráci s Národnou univerzitou v Singapure a Technologickou univerzitou v Nanyangu, podporuje vedomosti o EÚ a chápanie EÚ a jej politík a je súčasťou globálnej siete centier excelentnosti EÚ;

16.  nabáda singapurských výskumných pracovníkov, aby vykonávali spoločné výskumné a inovačné projekty so subjektmi EÚ v rámci výskumných iniciatív EÚ, ako je program Horizont 2020, a aby riešili spoločné globálne výzvy týkajúce sa zmeny klímy, životného prostredia, biotechnológie, zdravia, starnutia obyvateľstva, energetiky, prírodných zdrojov a potravinovej bezpečnosti;

Regionálna a medzinárodná Spolupráca

17.  domnieva sa, že Singapur je kľúčovým partnerom pri reakciách na humanitárne katastrofy v juhovýchodnej Ázii, ako aj významným aktérom, pokiaľ ide o politickú stabilitu celého regiónu;

18.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmena klímy bude mať na Singapur a región ASEAN-u veľký vplyv; víta pozitívny príspevok Singapuru k miléniovým rozvojovým cieľom a k cieľom trvalo udržateľného rozvoja; víta skutočnosť, že Singapur 21. septembra 2016 ratifikoval Parížsku dohodu, a očakáva, že splní plánované ciele zníženia emisií do roku 2030; usiluje sa spolupracovať so Singapurom a združením ASEAN s cieľom urýchliť vykonávanie Parížskej dohody o zmene klíme; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať pomoc Singapuru a ostatným krajinám ASEAN-u s cieľom zvýšiť ochranu biodiverzity, najmä koralových útesov, a jej udržateľné využívanie a s cieľom systematickej obnovy lesných ekosystémov; víta úlohu Singapuru v rámci regionálnej výzvy obmedzovať odlesňovanie; naliehavo požaduje, aby sa rozvíjala spolupráca EÚ a Singapuru, s cieľom účinne obmedziť lesné požiare a prijať technológie šetrnejšie k životnému prostrediu v oblasti dopravy a stavieb;

19.  domnieva sa, že existuje priestor, záujem a potreba EÚ a združenia ASEAN spolupracovať na rozvoji spoločnej stratégie obehového hospodárstva;

20.  víta vytvorenie Fóra EÚ – ASEAN pre mladých lídrov, ktoré umožní mladým lídrom z EÚ a krajín ASEAN-u vymieňať si nápady a budovať vzťahy s cieľom podporiť vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN;

21.  zdôrazňuje, že DPS bude pre EÚ predstavovať príležitosť posilniť svoj príspevok k plneniu spoločných cieľov v indicko-tichomorskej oblasti; vyzýva na posilnenie spoločného úsilia o slobodný a otvorený indicko-tichomorský región;

22.  vyzýva na spoluprácu so Singapurom pri presadzovaní spoločných záujmov týkajúcich sa vykonávania politík ASEAN-u a EÚ v oblasti prepojenosti; zdôrazňuje potrebu spolupráce, pokiaľ ide o iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, s cieľom pracovať na plnení cieľov a kritérií v oblasti prepojenosti, ktoré boli dohodnuté počas nedávneho samitu EÚ – Čína; opakuje, že je potrebné podporovať multilaterálne riadenie;

23.  zdôrazňuje, že Singapur presadzuje regionálny multilateralizmus v juhovýchodnej Ázii; berie na vedomie úlohu Singapuru v medziregionálnych diplomatických, hospodárskych a inštitucionálnych dialógoch medzi EÚ a združením ASEAN a zdôrazňuje podporu Singapuru týkajúcu sa regionálnej integrácie v juhovýchodnej Ázii;

24.  konštatuje, že Singapur má strategickú polohu; berie na vedomie príspevok Singapuru k regionálnej a globálnej bezpečnosti; víta výročný ázijský bezpečnostný samit inak známy ako „dialóg Shangri-La“, ktorý sa koná v hoteli Shangri-La v Singapure od roku 2002;

25.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim napätím v Juhočínskom mori; vyzýva ASEAN, aby urýchlilo konzultácie o kódexe správania pre mierové riešenie sporov a rozporov v tejto oblasti, a vyzýva EÚ, aby podporila tento proces; trvá na tom, že tento problém by sa mal riešiť v súlade s medzinárodným právom podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS); víta, že Singapur ako krajina, ktorá nároky nevzniesla, naliehavo vyzval strany, aby rozdiely riešili mierovou cestou a v súlade s medzinárodným právom vrátane dohovoru UNCLOS;

26.  spolu so Singapurom vyzýva na slobodu plavby a preletov v tejto oblasti a zdôrazňuje, že EÚ má veľký záujem na podpore stability v juhovýchodnej Ázii; zdôrazňuje kľúčovú úlohu Regionálneho fóra ASEAN-u a východoázijského samitu pri presadzovaní dialógov o bezpečnosti medzi regiónom a mimoregionálnymi mocnosťami – Čínou a Spojenými štátmi;

27.  víta program združenia ASEAN v oblasti kybernetických kapacít, ktorý začal na podnet Singapuru a ktorého cieľom je pomôcť krajinám združenia ASEAN identifikovať kybernetické hrozby a reagovať na ne; chápe, že ASEAN nemá žiadne spoločné normy týkajúce sa kybernetickej ochrany, ktoré by mohli brániť v spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti v regióne; vyzýva EÚ, aby sa podelila o svoje skúsenosti s riešením kybernetických a hybridných hrozieb a aby podporovala budovanie kapacít ASEAN v tejto oblasti;

28.  vyjadruje Singapuru uznanie za nasadenie vojenských jednotiek a materiálu na podporu nadnárodnej koalície v Iraku od roku 2003 do roku 2008 a jeho ďalší príspevok k operáciám zameraným proti ISIS v Iraku a Sýrii;

29.  uznáva pripravenosť Singapuru usporadúvať samity na podporu mieru a budovania dôvery v Ázii a mimo nej a jeho úlohu pri týchto samitoch;

Inštitucionálny rámec DPS

30.  víta zriadenie spoločného výboru v rámci dohody o partnerstve a spolupráci, ktorý je zložený zo zástupcov oboch strán na primerane vysokej úrovni, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie a vykonávanie dohody, stanoviť priority a predkladať odporúčania na podporu cieľov dohody;

31.  požaduje pravidelné výmeny medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európskym parlamentom, aby Európsky parlament mohol sledovať vykonávanie dohody o partnerstve a spolupráci a plnenie jej cieľov;

o
o   o

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapuru.

(1) Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 44.
(3) Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 75.
(4) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0092.


Zmluva o založení Dopravného spoločenstva ***
PDF 132kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0094A8-0022/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13111/2018),

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Dopravného spoločenstva(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91 a článkom 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0473/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0022/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky, Bosny a Hercegoviny, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Kosova(2), Čiernej Hory a Srbskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 278, 27.10.2017, s. 3.
(2) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018
PDF 179kWORD 61k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (2018/2148(INI))
P8_TA-PROV(2019)0095A8-0467/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej,

–  so zreteľom na Protokol o úprave Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii, ktorý bol parafovaný 18. júla 2016 a nadobudol platnosť 1. februára 2017,

–  so zreteľom na žiadosť Bosny a Hercegoviny o členstvo v Európskej únii z 15. februára 2016 a na predloženie odpovedí krajiny na dotazník Komisie z 28. februára 2018,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. júna 2003 o západnom Balkáne a na prílohu k nim s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 o Bosne a Hercegovine, z 26. júna 2018 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia a z 15. októbra 2018 o Bosne a Hercegovine/operácii EUFOR Althea,

–  so zreteľom na prvé zasadnutie Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina, ktoré sa konalo 5. – 6. novembra 2015, druhé zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina, ktoré sa konalo 10. júla 2017, tretie zasadnutie výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina, ktoré sa konalo 27. marca 2018 a tretie zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina, ktoré sa konalo 13. júla 2018,

–  so zreteľom na berlínsky proces, najmä na závery predsedu zo schôdze vedúcich predstaviteľov londýnskeho samitu o západnom Balkáne z 10. júla 2018, na tri spoločné vyhlásenia podpísané v ten istý deň o regionálnej spolupráci a dobrých susedských vzťahoch, o nezvestných osobách a o vojnových zločinoch a na vyhlásenie o boji proti korupcii, ktoré vydala Bosna a Hercegovina pri tej istej príležitosti,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie prijaté počas samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. apríla 2018 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ za rok 2018 (COM(2018)0450) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (SWD(2018)0155),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna z 2. mája 2018 o volebnej reforme v Bosne a Hercegovine v súvislosti s voľbami do entity federácie – snemovne národov,

–  so zreteľom na výsledky volieb, ktoré sa konali 7. októbra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR zverejnené 8. októbra 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Mogheriniovej a komisára Hahna z 8. októbra 2018 o voľbách v Bosne a Hercegovine,

–  so zreteľom na spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom z 25. mája 2018,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 1. júna 2018 o trestnom poriadku Bosny a Hercegoviny,

–  so zreteľom na päťdesiatu tretiu(1) a päťdesiatu štvrtú(2) správu vysokého predstaviteľa pre vykonávanie mierovej dohody týkajúcej sa Bosny a Hercegoviny adresovanú Bezpečnostnej rade OSN z 3. mája 2018, respektíve 31. októbra 2018,

–  so zreteľom na program reforiem pre Bosnu a Hercegovinu na roky 2015 – 2018 prijatý v júli 2015, ako aj koordinačný mechanizmus prijatý Radou ministrov Bosny a Hercegoviny a vládami Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky srbskej 23. augusta 2016,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0467/2018),

A.  keďže EÚ podporuje európsku perspektívu Bosny a Hercegoviny a jej územnú celistvosť, zvrchovanosť a jednotu;

B.  keďže žiadosť tejto krajiny o členstvo v EÚ predstavuje strategické rozhodnutie a záväzok napredovať smerom k EÚ;

C.  keďže Komisia pripravuje svoje stanovisko k žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ; keďže Bosna a Hercegovina využila mechanizmus koordinácie v oblasti EÚ, vypracovala odpovede na dotazník Komisie a 28. februára 2018 ich predložila; keďže Bosna a Hercegovina prijala 20. júna 2018 viac ako 600 následných otázok, na ktoré doposiaľ nezaslala svoje odpovede;

D.  keďže tempo prijímania reforiem súvisiacich s EÚ sa od polovice roku 2017 viditeľne spomalilo, a to napriek odhodlaniu Bosny a Hercegoviny plniť program reforiem; keďže pristúpenie k EÚ je komplexný proces, ktorý si vyžaduje politickú vôľu, spoločné úsilie všetkých zainteresovaných strán a konsenzus o programe reforiem; keďže pri vykonávaní inštitucionálnych, hospodárskych a sociálnych reforiem treba myslieť v prvom rade na občanov Bosny a Hercegoviny;

E.  keďže všeobecné voľby sa v Bosne a Hercegovine konali 7. októbra 2018; keďže politické strany sa nedokázali zhodnúť na zmenách volebného zákona potrebných na odstránenie právnej medzery vyplývajúcej z rozhodnutia ústavného súdu v prípade Ljubić o voľbe členov snemovne národov federácie; keďže úsilie o vyriešenie tejto záležitosti pod vedením veľvyslancov EÚ a USA v Bosne a Hercegovine a so zapojením Benátskej komisie neprinieslo ovocie;

F.  keďže Bosna a Hercegovina naďalej porušuje Európsky dohovor o ľudských právach, o čom svedčí prípad Sejdić-Finci a súvisiace prípady; keďže Rada poverila Komisiu, aby venovala tejto otázke osobitnú pozornosť pri vypracúvaní stanoviska k žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v Únii; keďže sa preto očakáva, že Komisia vo svojom stanovisku posúdi otázky súvisiace s funkčnosťou, preverí zlučiteľnosť právneho rámca s acquis EÚ a navrhne ústavnoprávne a prípadne ďalšie potrebné reformy; keďže čím viac sa Bosna a Hercegovina priblíži k vstupu do EÚ, tým bude naliehavejšia potreba ústavnoprávnej reformy zameranej na zlepšenie funkčnosti a zaistenie ochrany ľudských práv; keďže politické vedenie krajiny nedokázalo doposiaľ napraviť súvisiace nedostatky v ústave Bosny a Hercegoviny;

G.  keďže v súčasnosti sa nevykonáva 13 rozhodnutí Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny a mnohé ústavné rozhodnutia na úrovni entít (28 vo federácii a 7 v Republike srbskej); keďže vykonávanie rozhodnutí ústavného súdu je základným prvkom právneho štátu;

H.  keďže Bosna a Hercegovina je taktiež signatárom Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (Dohovor z Espoo z roku 1991);

I.  keďže v modernej Európe je glorifikovanie osôb odsúdených za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti neprijateľné;

J.  keďže pretrvávajúce problémy v procese zmierenia by sa mali riešiť ráznejšie;

K.  keďže korupcia, a to aj na najvyššej úrovni, je naďalej veľmi rozšírená;

1.  víta predloženie odpovedí Bosny a Hercegoviny na dotazník Komisie; naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby na následné otázky, ktoré sú technickejšie, odpovedala včas, transparentne a podrobne, a prispela tým k stanovisku Komisie k žiadosti o členstvo v EÚ;

2.  vyjadruje znepokojenie nad výrazným spomalením tempa reforiem v dôsledku nezhôd medzi stranami a veľmi polarizovanej predvolebnej kampane, ktorá začala veľmi skoro; zdôrazňuje, že deklarovanému záväzku orgánov Bosny a Hercegoviny voči európskej ceste musí zodpovedať dôsledné vykonávanie reforiem vyplývajúcich z programu reforiem a musí sa premietnuť do konkrétnych výsledkov v prospech občanov bez ohľadu na ich etnickú a náboženskú príslušnosť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že okrem prijatia celoštátnych stratégií v oblasti životného prostredia, rozvoja vidieka a energetiky a niektorých dôležitých reformných opatrení, ako je napríklad novelizácia zákona o spotrebných daniach potrebná na zaistenie financovania z MMF a EBOR, nebol dosiahnutý žiaden podstatný pokrok;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že etnicko-nacionalistická rétorika vyvolávajúca rozbroje opäť dominovala volebnej kampani a je naďalej typickým znakom politickej diskusie v krajine medzi politikmi na všetkých stranách; vyzýva všetkých politických lídrov, aby sa bezodkladne zapojili do vytvárania vlád na všetkých úrovniach, a to konštruktívnou spoluprácou v záujme občanov svojej krajiny; žiada náležité poskytovanie informácií verejnosti o procese integrácie do EÚ, a to aj z toho pohľadu, že ide o projekt zmierenia a rozvoja politickej kultúry na základe kompromisu a vzájomného porozumenia;

4.  konštatuje, že tento volebný cyklus opäť poznamenala segmentácia podľa etnických línií a predvolebná kampaň sa zameriavala najmä na otázky rozdeľujúce spoločnosť spojené s minulosťou, a nie na navrhovanie konkrétnych riešení každodenných problémov občanov; vyjadruje poľutovanie nad nacionalistickou a štvavou predvolebnou rétorikou, ktorá prehlbuje rozdiely medzi tromi štátotvornými národmi; konštatuje, že voľby 7. októbra 2018 poskytovali možnosť politickej súťaže a napriek niektorým nezrovnalostiam boli vo všeobecne dobre zorganizované, a občania Bosny a Hercegoviny si uplatnili svoje demokratické právo pokojne a regulárne; opakuje, že všetky údajné volebné nezrovnalosti treba vyšetriť a čo najjednoznačnejšie odsúdiť a akékoľvek protiprávne činnosti treba trestne stíhať; upozorňuje však na pretrvávajúce nedostatky v demokratickom volebnom procese a očakáva, že sa bezodkladne vykonajú odporúčania OBSE/ODIHR; pripomína, že doposiaľ nebolo vykonané rozhodnutie ústavného súdu z roku 2010 o demokratickom práve občanov Mostaru hlasovať v miestnych voľbách;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa pred voľbami nepodarilo dosiahnuť kompromis v súvislosti so zmenami volebnej legislatívy potrebnej na odstránenie právnej medzery vyplývajúcej z rozhodnutí ústavného súdu v prípade Ljubić o voľbe členov snemovne národov federácie; berie na vedomie rozhodnutie ústrednej volebnej komisie o rozdelení kresiel v snemovni národov federácie prijaté 18. decembra 2018 a vyzýva všetkých politických predstaviteľov, aby riešili zostávajúce právne medzery vo volebnom práve Bosny a Hercegoviny systematickým spôsobom; naliehavo vyzýva všetkých politických predstaviteľov a zvolených poslancov parlamentu, aby preukázali zodpovednosť, vyhýbali sa vyhláseniam, ktoré spochybňujú jednotu štátu, odložili svoje spory a našli kompromisy a riešenia prijateľné pre všetkých; varuje pred zdržaniami a pokusmi blokovať vytváranie orgánov po voľbách, keďže by to neprospievalo záujmom občanov a ani cieľu európskej integrácie; zdôrazňuje, že organizácia volieb, vykonanie ich výsledkov a vytvorenie vlády v súlade s príslušnými právnymi predpismi je základnou črtou dobre fungujúcej demokracie, ako aj požiadavkou, ktorú musí splniť každá krajina, ktorá sa uchádza o členstvo v Únii;

6.  dôrazne opakuje, že treba urýchlene zostaviť snemovňu národov federácie v súlade s rozhodnutiami Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení PK/VP Mogheriniovej a komisára Hahna o voľbách v Bosne a Hercegovine;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka demokratického a legitímneho zastúpenia troch štátotvorných národov a všetkých občanov zostáva nevyriešená; naliehavo vyzýva všetky strany, aby našli čo najskôr kompromis, keďže touto otázkou by sa mali čo najskôr zaoberať noví zákonodarcovia, a to aj vykonaním rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Sejdić-Finci a v súvisiacich prípadoch; opakuje, že treba pokračovať v ústavnoprávnych, politických a volebných reformách, ktoré by Bosnu a Hercegovinu premenili na plne funkčný, inkluzívny a fungujúci štát založený na zásadách právneho štátu;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na pokusy zaviesť do pravidiel o hlasovaní Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina blokovanie na etnickom základe, delegáti z Bosny a Hercegoviny sa doposiaľ nedokázali dohodnúť na rokovacom poriadku Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina, ktorý v dôsledku toho už tri roky nezasadol; vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou spolupracovať s Európskym parlamentom, pripomína, že ide o zjavné porušenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení, a naliehavo žiada všetky strany, aby sa na základe odporúčaní Európskeho parlamentu v tejto veci dohodli na rokovacom poriadku Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Bosna a Hercegovina a prijali ho; konštatuje, že fungujúce demokratické inštitúcie vrátane parlamentu sú nevyhnutnou podmienkou pokroku v procese integrácie do EÚ;

9.  vyjadruje znepokojenie nad absenciou systematického posudzovania regulačných vplyvov a verejných konzultácií, nedostatočným monitorovaním a podávaním správ a ich nízkou kvalitou a chýbajúcou formálnou požiadavkou zverejňovať kľúčové vládne dokumenty v oblasti plánovania;

10.  vyzýva na prijatie ďalších nediskriminačných celoštátnych stratégií zohľadňujúcich rodové hľadisko v oblastiach, ako je zamestnanosť a riadenie verejných financií, ktoré umožnia dôsledné vykonávanie reforiem v celej krajine, ako aj prístup k ďalšiemu financovaniu z nástrojov predvstupovej pomoci; s uspokojením konštatuje, že prijatím príslušných stratégií pre celú krajinu sa umožnilo ďalšie financovanie z IPA II v kľúčových oblastiach ako poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, životné prostredie a energetika, a to podľa nedávno revidovaného orientačného strategického dokumentu na obdobie 2014 – 2020; zdôrazňuje, že treba zaistiť lepšiu absorpciu predvstupovej pomoci, a to najmä zlepšením koordinácie darcov a administratívnych kapacít; naliehavo žiada prijatie vnútroštátneho programu aproximácie právnych predpisov krajiny s acquis EÚ, čo je právna požiadavka dohody o stabilizácii a pridružení a nevyhnutná súčasť prípravy na vstup do EÚ;

11.  opätovne vyzýva na prijatie celoštátnej stratégie v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že novelizácia zákona o ombudsmanovi by sa mala prijať čo najskôr, aby sa zabezpečil súlad s parížskymi zásadami; považuje za potrebné, aby Bosna a Hercegovina zaviedla vnútroštátny preventívny mechanizmus na zabránenie mučeniu a zlému zaobchádzaniu a prijala štátny zákon o právach civilistov mučených počas vojny, a to v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami; domnieva sa, že Bosna a Hercegovina by mala vyvinúť väčšie úsilie a zosúladiť podmienky vo väzniciach a v policajných väzobných zariadeniach s medzinárodnými normami; znovu naliehavo žiada úrady v Republike srbskej, aby z ústavy odstránili ustanovenie o treste smrti; opätovne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť nediskriminačný prístup k spravodlivosti v celej krajine využitím harmonizovaného a trvalého systému bezplatnej právnej pomoci; vyzýva príslušné orgány, aby aktívne podporovali európske hodnoty a naďalej presadzovali európsku perspektívu;

12.  vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby prijali konkrétne kroky na zavedenie hľadiska rodovej rovnosti do všetkých politík, vrátane plánu reforiem, a vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v rozhodovacích pozíciách, najmä na miestnej úrovni; naliehavo žiada politické strany v Bosne a Hercegovine, aby sa viac snažili zaistiť zastúpenie žien na všetkých úrovniach politického systému;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bosna a Hercegovina porušuje Európsky dohovor o ľudských právach tým, že v prípadoch Sejdić-Finci, Zornić, Pilav a Šlaku nevykonáva rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), čo umožňuje otvorenú diskrimináciu medzi občanmi Bosny a Hercegoviny v zjavnom rozpore s hodnotami a normami EÚ; pripomína, že Komisia by mala pri príprave svojho stanoviska venovať pozornosť tejto otázke; trvá na tom, že vykonaním týchto rozsudkov by sa pomohla vytvoriť fungujúca demokratická spoločnosť; zdôrazňuje, že, ako v prípade každej krajiny uchádzajúcej sa o členstvo v Únii, aj od Bosny a Hercegoviny sa očakáva postupné zosúladenie jej ústavného a právneho systému s požiadavkami acquis EÚ týkajúcimi sa nediskriminácie, a očakáva sa, že vo vhodnom čase sa dosiahne pokrok v týchto základných otázkach; trvá na tom, že vykonanie týchto rozsudkov by nemalo mať vplyv na ďalšie vykonávanie reformného programu a musí viesť k odstráneniu akýchkoľvek obmedzení pasívneho volebného práva na základe etnickej príslušnosti a miesta pobytu, ako aj toho, ak sa občan rozhodne neprihlásiť k žiadnemu zo štátotvorných národov; domnieva sa preto, že ústavnoprávnu reformu by mala sprevádzať volebná reforma; vyzýva politických predstaviteľov, aby sa vyhýbali nacionalistickej rétorike, ktorá vedie k rozdeľovaniu spoločnosti, a aby pokračovali v politickom dialógu a aktivitách, ktoré vedú k spolupráci medzi politickými zástupcami všetkých troch národov a iných;

14.  požaduje účinnejšie opatrenia na boj proti všetkým formám diskriminácie, najmä prijatím celoštátnych stratégií v oblasti ľudských práv a antidiskriminačných stratégií; nabáda na spoluprácu troch národov a ostatných obyvateľov v kultúrnych, náboženských a vzdelávacích otázkach s cieľom preklenovať etnické rozdiely; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v riešení otázky „dve školy pod jednou strechou“ nedošlo k žiadnemu pokroku; naliehavo žiada, aby sa na všetkých úrovniach prijali rozhodné opatrenia s cieľom nájsť systémové riešenia, ktoré zabezpečia inkluzívne a nediskriminačné vzdelávanie pre všetky deti; konštatuje, že pri prijímaní programov a osnov pre celé územie Bosny a Hercegoviny by sa mala rešpektovať kultúrna a jazyková rozmanitosť jednotlivých národov a malo by sa zdôrazňovať vzájomné porozumenie a zmierenie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nedostatok zdrojov a koordinácie brzdia vykonávanie akčného plánu pre deti na obdobie 2015 – 2018; víta právne predpisy Bosny a Hercegoviny o starostlivosti v rodinnom prostredí a zdôrazňuje potrebu podporovať ďalšiu deinštitucionalizáciu starostlivosti o deti v celej krajine; požaduje lepší prístup ku vzdelaniu a vhodným sociálnym službám pre deti so zdravotným postihnutím a všeobecnejšie lepší prístup do budov, inštitúcií a k doprave pre osoby so zdravotným postihnutím;

15.  vyzýva na účinnejšie vykonávanie právnych ustanovení týkajúcich sa rovnosti medzi ženami a mužmi, znižovania rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zlepšovania prístupu žien na trh práce a na boj proti rodovým stereotypom v spoločnosti; berie so znepokojením na vedomie, že nedochádza ku skutočnému vykonávaniu právnych predpisov týkajúcich sa prevencie rodovo podmieneného násilia, najmä domáceho násilia, a ochrany pred ním; poukazuje na potrebu zosúladiť právne predpisy s Istanbulským dohovorom; naliehavo žiada, aby sa dosiahol pokrok s cieľom zabezpečiť rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, a to najmä urýchleným vykonaním príslušných odporúčaní OSN; uznáva kroky prijaté na právnu ochranu LGBTI osôb, ale zdôrazňuje, že treba urobiť viac s cieľom stíhať násilie a trestné činy z nenávisti voči týmto osobám a podporovať ich sociálne začlenenie;

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že nedostatočná koordinácia medzi orgánmi na rozličnej úrovni a nedostatok finančných prostriedkov naďalej brzdia účinnú ochranu menšín a zraniteľných skupín, najmä Rómov; požaduje prijatie ďalších krokov na posilnenie ochrany menšinových práv; berie so znepokojením na vedomie, že výsledky prieskumu z roku 2017 o marginalizovaných Rómoch v Bosne a Hercegovine preukazujú, že Rómovia majú obmedzený prístup k príležitostiam vo všetkých aspektoch ľudského rozvoja; odsudzuje stigmatizáciu a sociálne vylúčenie Rómov; vyzýva orgány, aby si pripomínali obete rómskeho holokaustu, aby 2. august vyhlásili za Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu a aby rómske obete zaradili do spomienkovej akcie, ktorá sa koná 27. januára na pripomenutie Dňa pamiatky obetí holokaustu; víta prijatie revidovaného akčného plánu pre oblasť bývania, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti Rómov na obdobie 2017 – 2020; trvá na tom, aby sa prijali opatrenia na ďalšie zlepšenie vzdelávania, miery zamestnanosti, zdravia, bývania a životných podmienok Rómov a iných menšín, s dôrazom na zlepšovanie a plnohodnotné vykonávanie príslušných politických a legislatívnych rámcov; vyjadruje znepokojenie nad nízkym zastúpením príslušníkov národnostných menšín v politickom a verejnom živote;

17.  berie na vedomie, že vďaka finančnej podpore Európskej komisie sa Bosna a Hercegovina zapojila v roku 2018 do hodnotenia PISA, ktoré vykonáva OECD; vyjadruje blahoželanie vzdelávacím inštitúciám Bosny a Hercegoviny (zodpovedným ministerstvám a inštitúciám na úrovni kantónov, entít a na celoštátnej úrovni, ako aj v dištrikte Brčko) za spoluprácu a ochotu spoločne pracovať; naliehavo žiada budúce vlády na všetkých úrovniach, aby využili výsledky testovania, ktorých zverejnenie sa očakáva v roku 2019, na konštruktívnu diskusiu o školských reformách, ako aj na ich realizáciu s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania;

18.  žiada vykonanie komplexnej reformy systémov sociálnej ochrany tým, že sa odstránia diskriminačné praktiky v súlade so záväzkami v oblasti ľudských práv a zaistia sa minimálne normy ochrany najzraniteľnejšieho obyvateľstva, a to aj odstránením medzier v právnych predpisoch, ktoré niektorým deťom bránia v získaní zdravotného poistenia; vyzýva príslušné inštitúcie v Bosne a Hercegovine, aby posilnili koordináciu a spoluprácu v oblasti monitorovania práv detí, a to aj vytvorím komplexného mechanizmu zberu údajov o právach detí v Bosne a Hercegovine;

19.  konštatuje, že Bosna a Hercegovina je aj naďalej krajinou pôvodu, tranzitnou krajinou a cieľovým miestom pre obchodovanie s ľuďmi; vyzýva na zlepšenie riadenia hraníc a posilnenie špecializovaných vyšetrovacích jednotiek zameraných na obchodovanie s ľuďmi v záujme účinného boja proti prevádzačom;

20.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnými vzdelávacími a hospodárskymi reformami, ktoré sú príčinou vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a ekonomickej emigrácie, ako aj nad nedostatkom adekvátnych politík a investícií do detí a mladých ľudí; naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby sa zamerala na vysokú rodovú nerovnováhu v miere účasti na trhu práce a na vylúčenie mladých ľudí z menšinových skupín z opatrení v oblasti vzdelávania a zamestnanosti; žiada omnoho aktívnejšiu a systematickejšiu politiku voči mládeži Bosny a Hercegoviny, ktorá by sa mala zameriavať na posilnenie postavenia mladých ľudí v krajine; nabáda v tejto súvislosti Bosnu a Hercegovinu, aby vytvorila samostatný rámec a zabezpečila plnohodnotné fungovanie komisie na koordináciu záležitostí mládeže v rámci Ministerstva pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny;

21.  požaduje, aby sa stratégie a právne predpisy týkajúce sa práv osôb patriacich k menšinovým skupinám a ich ochrana plne vykonávali a podporovali z verejných prostriedkov;

22.  vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby garantovala právo vlastniť majetok; poukazuje na to, že neexistuje komplexný legislatívny rámec riešenia reštitučných nárokov, a nabáda príslušné orgány, aby začali dialóg so zainteresovanými stranami o otázkach, ktoré sa týkajú reštitúcie zhabaného majetku alebo odškodnenia v tejto súvislosti;

23.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v oblasti slobody prejavu a nezávislosti médií; jednoznačne odmieta pretrvávajúce pokusy o vyvíjanie politického a finančného nátlaku na médiá; odsudzuje opakované prípady zastrašovania, vyhrážania sa smrťou a verbálnych a fyzických útokov na novinárov, najmä investigatívnych novinárov, ktorí píšu o vojnových zločinoch, ktorých páchatelia neboli stíhaní; vyzýva orgány, aby zhromažďovali údaje o týchto prípadoch, zabezpečili rýchle vyšetrovanie a stíhanie páchateľov a podporovali prostredie, ktoré vedie k slobode prejavu; poukazuje na potrebu posilniť finančnú stabilitu a politickú neutralitu telekomunikačnej regulačnej agentúry; opätovne vyzýva na zabezpečenie nezávislosti a udržateľného financovania verejnoprávnych vysielateľov, ako aj dostupnosti obsahu vo všetkých úradných jazykoch; žiada, aby sa viac pozornosti venovalo pracovným podmienkam novinárov v celom odvetví; vyjadruje znepokojenie nad netransparentnosťou vlastníctva médií a opakuje svoju výzvu, aby sa prijatím primeraného legislatívneho rámca zaistila plnohodnotná transparentnosť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu politickej obštrukcie nemohlo byť zriadené funkčné verejné vysielanie; opakuje svoju výzvu, aby sa zabezpečila pluralita médií, a zdôrazňuje, že výroba a vysielanie televízneho a rozhlasového obsahu vo všetkých úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny by prispeli k ochrane kultúrnej rozmanitosti v krajine; zdôrazňuje, že tak, ako v prípade iných krajín v tomto regióne, aj v Bosne a Hercegovine pretrvávajú obavy týkajúce sa politického využívania médií, a to buď priamo politickými aktérmi, alebo podnikateľmi, ktorí sa pokúšajú uplatňovať politický vplyv;

24.  víta úsilie zamerané na podporu zmierenia, vzájomného rešpektu a náboženskej tolerancie v krajine, a to aj úsilie medzináboženskej rady Bosny a Hercegoviny; vyjadruje poľutovanie nad opätovne sa vyskytujúcimi prípadmi diskriminácie z náboženských dôvodov, ako aj incidentmi, ktorých terčom sú miesta s náboženským významom; chváli a podporuje tých, ktorí bojujú za slobodu prejavu, proti nenávistným prejavom a náboženskej nenávisti a ktorí podporujú začleňovanie; odmieta vyvolávanie strachu z iných a vyzýva orgány, aby vo všetkých takýchto prípadoch rýchlo a dôsledne reagovali;

25.  víta prijatie strategického rámca pre reformu verejnej správy v Bosne a Hercegovine na obdobie 2018 – 2022 a žiada jeho rýchle vykonávanie; opätovne upozorňuje na roztrieštenosť a spolitizovanie systému tvorby politík v Bosne a Hercegovine a zdôrazňuje potrebu reformy ústavného rámca v súlade s najprísnejšími normami ľudských práv a slobôd, ako aj potrebu zlepšiť kvalitu, ucelenosť a finančnú dostupnosť verejných politík v celej krajine; vyzýva na prijatie celoštátnej stratégie riadenia verejných financií a zvýšenie transparentnosti rozpočtu v Bosne a Hercegovine, ako aj na posilnenie mechanizmov na predchádzanie neefektívnosti a plytvaniu verejných zdrojov, a to aj v oblasti verejného obstarávania; žiada najmä, aby sa podnikli kroky na zníženie rizika spolitizovania štátnej služby tým, že sa zavedie účinný systém riadenia ľudských zdrojov na všetkých administratívnych úrovniach, ako aj normalizáciou postupov štátnej služby na všetkých úrovniach verejnej správy, najmä medzi federálnou a kantonálnou úrovňou federácie;

26.  uznáva, že sa dosiahol určitý pokrok pri vytváraní inštitucionálnych mechanizmov spolupráce medzi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti (OOS) a pri zabezpečovaní verejného financovania OOS; opätovne vyzýva na prijatie strategického rámca spolupráce s občianskou spoločnosťou na všetkých úrovniach riadenia, na väčšiu transparentnosť pri prijímaní verejných rozhodnutí a na väčšie úsilie s cieľom dosiahnuť verejnú kontrolu činnosti vlád; okrem toho zdôrazňuje potrebu zvýšiť zapojenie občianskej spoločnosti do plánovania, monitorovania a vykonávania podporných programov EÚ; naliehavo žiada príslušné orgány, aby uskutočnili účinný dialóg, ktorý by mohol vyústiť do legislatívnych iniciatív a iniciatív v oblasti budovania kapacít, ktoré by posilnili kapacity sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti; zdôrazňuje potrebu sprístupniť verejné financovanie pre OOS v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu, vrátane kontrolných orgánov a lobistických organizácií, ako aj pre lokálne združenia;

27.  naďalej vyjadruje obavy z rozsiahlej korupcie v Bosne a Hercegovine a z pretrvávajúcej priepasti medzi deklarovanou politickou vôľou bojovať proti nej a nedostatkom konkrétnych výsledkov; zdôrazňuje, že doposiaľ neboli vyšetrené žiadne prípady vysoko postavených osôb a že právny a inštitucionálny rámec na boj proti systémovej korupcii v oblastiach, ako je financovanie politických strán, verejné obstarávanie, konflikt záujmov a majetkové priznanie, je slabý a neprimeraný; žiada, aby sa podnikli kroky na zlepšenie právneho a inštitucionálneho protikorupčného rámca v súlade s európskymi normami lepším zosúladením akčných plánov prijatých na rôznych úrovniach, uplatňovaním existujúcich stratégií a posilnením spolupráce medzi orgánmi na prevenciu korupcie a s protikorupčnou agentúrou;

28.  domnieva sa, že je potrebné ďalšie úsilie s cieľom posilniť boj proti všeobecne rozšírenej korupcii; naliehavo žiada, aby sa podnikli kroky na výrazné zlepšenie výsledkov v oblasti prevencie a potláčania korupcie vrátane opatrení na zavedenie účinných a odstrašujúcich sankcií a zabavenia majetku získaného trestnou činnosťou; zdôrazňuje potrebu budovať kapacity na boj proti hospodárskym trestným činom, finančným trestným činom a trestným činom súvisiacim s verejným obstarávaním a ich vyšetrovanie; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať vykonávaniu účinných kontrol financovania politických strán a volebných kampaní a zlepšeniu prístupu verejnosti k majetkovým priznaniam verejných činiteľov, vrátane tých, ktorí kandidujú vo voľbách, a dohľadu nad nimi; žiada, aby boli vykonané odporúčania GRECO, najmä tie, ktoré sa týkajú financovania politických strán a konfliktu záujmov; považuje za nevyhnutné, aby Bosna a Hercegovina prijala zákon o konflikte záujmov v súlade s európskymi a medzinárodnými normami; naliehavo žiada Bosnu a Hercegovinu, aby posúdila aktuálny protikorupčný právny rámec a následne prijala jednotnú stratégiu riešenia zistených medzier a nedostatkov v súlade s medzinárodnými a európskymi normami;

29.  víta prijatie akčného plánu na vykonávanie stratégie v oblasti reformy justície na roky 2014 – 2018 v marci 2017 a vytvorenie potrebných štruktúr na podávanie správ a monitorovanie; poukazuje na potrebu rozhodných krokov v súvislosti s jeho vykonávaním; vyjadruje znepokojenie nad neustálymi politicky motivovanými hrozbami proti súdnictvu; opätovne zdôrazňuje potrebu posilniť nezávislosť súdnictva, okrem iného od politického vplyvu, ako aj jeho nestrannosť, profesionalitu, účinnosť a zodpovednosť; víta podrobný akčný plán prijatý s cieľom vykonať odporúčania Európskej komisie k otázkam, ktoré sú v kompetencii Vysokej rady pre sudcov a prokuratúru, zamerané na posilnenie opatrení týkajúcich sa menovania, disciplíny a integrity v oblasti súdnictva, a to aj prostredníctvom kvalitnejších majetkových priznaní; naliehavo požaduje urýchlené prijatie a vykonanie súvisiacich legislatívnych aktov; zdôrazňuje, že treba zrevidovať zákon o Vysokej rade pre sudcov a prokuratúru na základe odporúčaní Komisie a stanoviska Benátskej komisie; vyzýva na štandardizáciu trestného zákonníka pre prípady vojnových zločinov a zdôrazňuje význam posudzovania rodovej rovnosti v rámci prebiehajúcej reformy súdnictva;

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány na všetkých úrovniach naďalej ignorujú alebo odmietajú záväzné rozhodnutia súdov, a to aj najvyššej inštancie, a pripomína, že takýto postup je závažným spochybnením právneho štátu;

31.  víta ďalšie zníženie počtu nevyriešených prípadov vojnových zločinov, pretrvávajúci pozitívny trend v trestnom stíhaní vojnových zločinov zahŕňajúcich sexuálne násilie a zlepšenia v oblasti podpory poskytovanej obetiam a svedkom na súdoch; naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby zharmonizovali právne predpisy o civilných obetiach vojny tak, aby zahŕňali aj obete sexuálneho násilia, aby sa prestalo medzi jednotlivými entitami diskriminovať v oblasti štatútu a prístupu k reparáciám; žiada okamžitú zmenu národnej stratégie týkajúcej sa vojnových zločinov s cieľom zabezpečiť efektívnejšie rozdeľovanie prípadov medzi rôznymi úrovňami riadenia spolu s novými kritériami a lehotami na vybavenie najzložitejších prípadov;

32.  konštatuje, že naďalej chýba komplexná stratégia pre oblasť spravodlivosti v prechodnom období, ako aj solídny mechanizmus odškodňovania za prípady hrubého porušovania ľudských práv počas vojny v celej krajine, a to aj pre obete sexuálneho násilia; žiada prijatie zákona o obetiach mučenia v Bosne a Hercegovine, stratégie pre spravodlivosť v prechodnom období a programu pre obete sexuálneho násilia, ako aj vytvorenie osobitného fondu na odškodňovanie obetí znásilnenia, mučenia a zneužívania počas vojny a požaduje vytvorenie primeraných mechanizmov na odškodňovanie civilných obetí vojny zahŕňajúcich reštitúciu, odškodnenie, rehabilitáciu, reparáciu a záruky neopakovania;

33.  opätovne zdôrazňuje, že podporuje iniciatívu zriadiť regionálnu komisiu poverenú zistením faktov o všetkých obetiach vojnových zločinov a iných prípadov závažného porušovania ľudských práv spáchaných v bývalej Juhoslávii (ďalej len „regionálna komisia“); zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa vedúci predstavitelia Bosny a Hercegoviny s plnou vážnosťou zapojili do jej zriadenia; zdôrazňuje význam tohto procesu, ako aj to, že treba, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili všetci regionálni politickí lídri, aby mohla regionálna komisia začať svoju činnosť bez ďalšieho zdržania; upozorňuje na návrh akčného plánu s jasnými dátumami a referenčnými hodnotami, ktorý vypracovala koalícia pre regionálnu komisiu;

34.  odsudzuje akékoľvek oslavovanie osôb odsúdených za najťažšie zločiny proti ľudskosti; naliehavo požaduje, aby sa podporoval rešpekt voči obetiam vojnových zločinov a zmierenie; pripomína všetkým politickým predstaviteľom a inštitúciám v Bosne a Hercegovine, že majú povinnosť posudzovať vojnové udalosti objektívne, v záujme pravdy, zmierenia a mierovej budúcnosti, a nezneužívať justíciu na politické účely; zdôrazňuje, že trestné stíhanie vojnových zločinov musí byť založené na koncepcii nezávislosti justície a nesmie sa zneužívať na politické ciele v každodennom politickom boji, nesmie skĺzať do historického revizionizmu a ani prehlbovať rozdiely v spoločnosti; berie s poľutovaním na vedomie rozhodnutie národného zhromaždenia Republiky srbskej o odvolaní svojej podpory správe komisie pre Srebrenicu z roku 2004 a odsudzuje vyhlásenia zo všetkých strán oslavujúce vojnových zločincov;

35.  zdôrazňuje, že hoci sa dosiahol významný pokrok, dôsledkom sexuálneho násilia a traume z obdobia 1992 – 1995 ešte stále treba v Bosne a Hercegovine venovať náležitú pozornosť; zdôrazňuje, že treba zaistiť, aby ženy aj muži, ktorí sa stali obeťou takéhoto násilia, vrátane detí, ktoré sa v tejto súvislosti narodili, mali plnohodnotný prístup ku starostlivosti, podpore a spravodlivosti prostredníctvom komplexných reparácií, vrátane rehabilitácie a zmierňovania stigmatizácie obetí, ktoré prežili takéto sexuálne násilie súvisiace s konfliktom;

36.  uznáva, že sa dosiahol určitý, hoci stále nedostatočný pokrok pri vykonávaní prílohy VII k Daytonskej mierovej dohode o utečencoch a vnútorne vysídlených osobách; berie na vedomie pomalý pokrok pri riešení neustále vysokého počtu vnútorne vysídlených osôb, navrátilcov z menšín, utečencov a nezvestných osôb; vyzýva príslušné orgány, aby nadviazali intenzívnu spoluprácu medzi obomi entitami a aby si v plnej miere vymieňali všetky relevantné vojenské a spravodajské údaje s cieľom identifikovať osoby, ktoré sú v dôsledku vojny naďalej nezvestné; víta nedávne iniciatívy zamerané na posilnenie regionálnej spolupráce s cieľom vyriešiť problém nezvestných osôb a vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby sa zapojili do tohto procesu; podčiarkuje význam zhromažďovania údajov o navrátilcoch; odsudzuje prípady útokov voči majetku a konštatuje, že úspech politiky Bosny a Hercegoviny v oblasti navrátilcov pomôže pri dosiahnutí zmierenia;

37.  žiada vykonať ďalšie opatrenia a konkrétne programy týkajúce sa trvalého návratu utečencov, prístupu ku zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu, sociálnej ochrany, bezpečnosti a vzdelania, ako aj to, aby sa značná pozornosť venovala odškodneniu za majetok, ktorý sa nedá vrátiť; naliehavo v tejto súvislosti požaduje obnoviť činnosť komisie pre nároky vysídlených osôb a utečencov v oblasti nehnuteľností;

38.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že krajine aj naďalej spôsobujú problémy nášľapné míny, ktoré sa vyskytujú asi na 2,2 % jej celkovej rozlohy a priamo ovplyvňujú bezpečnosť viac než 540 000 obyvateľov; víta neustálu podporu EÚ venovanú odstraňovaniu mín a vyjadruje uznanie odmínovacej brigáde ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny za jej vynikajúcu prácu; berie so znepokojením na vedomie nedostatok moderných odmínovacích technológií, ktorý môže spôsobiť pokles rozsahu ročne vyčisteného územia zo súčasných 3 km2 na menej než 1 km2 do roku 2020; naliehavo preto žiada členské štáty, aby odmínovaciu brigádu náležite vybavili potrebnými prostriedkami a zariadením;

39.  víta prijatie stratégie na boj proti organizovanému zločinu na roky 2017 – 2020 a pokrok pri vykonávaní akčných plánov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; vyzýva na zvýšenie úsilia s cieľom dosiahnuť výsledky v oblasti vyšetrovania, stíhania a konečného odsúdenia páchateľov a konfiškácie príjmov organizovaného zločinu; víta dlho očakávané prijatie potrebných zmien trestného poriadku poslaneckou snemovňou Bosny a Hercegoviny 17. septembra 2018, ktoré sú zásadne dôležité pre to, aby inštitúcie právneho štátu mohli viesť citlivé vyšetrovania a spolupracovať s medzinárodnými agentúrami na presadzovanie práva, a vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala uvádzanie týchto zmien do platnosti; zdôrazňuje, že zosúladenie zákona o spravodajsko-bezpečnostnej agentúre s európskymi a medzinárodnými normami by malo byť pre príslušné orgány aj naďalej vysokou prioritou; oceňuje, že Bosna a Hercegovina bola odstránená zo zoznamu „vysokorizikových tretích krajín so štrukturálnymi nedostatkami v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“ Finančnej akčnej skupiny (FATF), a požaduje ďalšie úsilie, aby bola odstránená zo zoznamu vysokorizikových krajín EÚ;

40.  vyzýva na pokračovanie úsilia v boji proti radikalizácii a požaduje ďalšie opatrenia na identifikáciu, prevenciu a komplexné riešenie otázky zahraničných bojovníkov, vrátane nelegálneho obchodu so zbraňami, a na odhaľovanie peňazí určených na ďalšiu radikalizáciu; nabáda príslušné orgány, aby aj ďalej zvyšovali kapacity Bosny a Hercegoviny v oblasti boja proti terorizmu lepšou koordináciou, spoluprácou a výmenou trestnoprávnych spravodajských informácií, predchádzaním radikalizácii a deradikalizačnými programami; vyzýva príslušné orgány, aby vytvorili stratégiu boja proti počítačovej kriminalite a podobným bezpečnostným hrozbám; pripomína potrebu užšej spolupráce v oblasti riadenia hraníc so susednými krajinami;

41.  vyjadruje uznanie orgánom Bosny a Hercegoviny za úsilie nepúšťať občanov Bosny a Hercegoviny na zahraničné bojiská a naliehavo žiada príslušné orgány, aby zahraničným teroristickým bojovníkom ukladali primerané tresty a riadili ich následné opätovné začlenenie do spoločnosti; berie so znepokojením na vedomie, že na niektorých miestach v krajine boli zaznamenané radikalizačné bunky;

42.  berie so znepokojením na vedomie rastúci počet migrantov prichádzajúcich v poslednej dobe do Bosny a Hercegoviny, ako aj nedostatočnú koordináciu medzi jednotlivými vládnymi úrovňami v reakcii na túto situáciu; domnieva sa, že otázka migrácie by sa nemala politizovať; víta humanitárnu pomoc EÚ na riešenie rastúcich potrieb utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov v krajine a tiež prijatie osobitného opatrenia (v hodnote 6 miliónov EUR) 10. augusta 2018 na podporu Bosny a Hercegoviny pri riadení migračných tokov; zdôrazňuje, že je dôležité zohľadniť rodové hľadisko humanitárnej pomoci a vplyv utečeneckých táborov na hostiteľské komunity; domnieva sa, že túto spoločnú výzvu možno vyriešiť len v spolupráci so susednými krajinami a EÚ;

43.  vyzýva na prijatie nového súboru reforiem so zameraním na EÚ ihneď po vytvorení nových orgánov v Bosne a Hercegovine s cieľom pokračovať v reformnom procese a na ceste k európskej integrácii krajiny; trvá na tom, že finančná podpora EÚ by sa mala poskytovať na základe splnenia určitých podmienok a EÚ by mala vytvoriť akčné plány a monitorovacie rámce v súlade s 20 zásadami Európskeho piliera sociálnych práv s cieľom zaviesť „novú posilnenú sociálnu dimenziu“, ako sa uvádza v stratégii pre západný Balkán z roku 2018; uznáva, že Bosna a Hercegovina dosiahla určitý pokrok v oblasti hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti, avšak poznamenáva, že krajina je ešte stále len v ranom štádiu vytvárania fungujúceho trhového hospodárstva; je pevne presvedčený, že napredovanie sociálno-ekonomických reforiem s náležitým zapojením sociálnych partnerov by malo byť po voľbách vysokou prioritou v záujme zlepšenia životných podmienok v krajine; berie na vedomie veľmi obmedzený pokrok v sociálnej oblasti; zdôrazňuje, že treba posilniť základné hospodárske ukazovatele, ako je rast, zamestnanosť a boj proti neformálnej ekonomike; poukazuje na význam reštrukturalizácie verejného sektora, vrátane verejných podnikov, ďalšieho obmedzenia neformálnej ekonomiky a súvisiacej fiškálnej záťaže v súvislosti s prácou, zlepšenia podnikateľského prostredia (aj vytvorením jednotného hospodárskeho priestoru), posilnenia takého využívania verejných financií, ktoré je zamerané na podporu rastu, a to najmä dôrazom na strednodobé potreby ako infraštruktúra a vzdelávanie, a včasného poskytovania komplexných štatistických údajov v súlade s európskymi a medzinárodnými normami;

44.  berie na vedomie pomalý pokrok v oblasti ochrany životného prostredia a klímy; pripomína, že v celej krajine treba zosúladiť právne predpisy v oblasti životného prostredia s acquis EÚ a zabezpečiť ich účinné a štruktúrované vykonávanie v súlade s normami EÚ a s celoštátnou stratégiou environmentálnej aproximácie; opätovne zdôrazňuje, že v súlade s environmentálnou politikou EÚ sa treba urýchlene zamerať na cezhraničné znečisťovanie ovzdušia spôsobené ropnou rafinériou v Brode; zdôrazňuje, že Bosna a Hercegovina musí v plnej miere splniť svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice a protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení, prinajmenšom pokiaľ ide o povodie rieky Neretva a lokalitu Trebišnjica; zdôrazňuje, že plánovanie a výstavba vodných elektrární a príslušných projektov musí byť v súlade s medzinárodnými a európskymi environmentálnymi právnymi predpismi vrátane smernice o vtáctve, smernice o biotopoch a smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné predchádzať akýmkoľvek negatívnym vplyvom na oblasti s vysokou prírodnou hodnotou, a to kvalitnejším posudzovaním vplyvov na životné prostredie a zaručením účasti verejnosti a konzultácií s občianskou spoločnosťou v príslušných projektoch;

45.  konštatuje, že trh s elektrinou a plynom je naďalej rozdrobený a dominujú mu pôvodné kľúčové spoločnosti; naliehavo žiada orgány Bosny a Hercegoviny, aby ďalej rozvíjali dopravnú a energetickú infraštruktúru krajiny a urýchlene vytvorili funkčné energetické a dopravné reťazce; vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby využívala nový balík EÚ na rozvoj regionálnej prepojenosti a aby pracovala na dokončení regionálneho energetického trhu v súlade so svojimi záväzkami v oblasti klímy; zasadzuje sa za pokračovanie v investíciách do projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré zlepšia dopravné prepojenia v rámci Bosny a Hercegoviny a so susednými krajinami; žiada, aby sa pri výbere dodávateľov dodržiavali pravidlá verejných súťaží a zásada transparentnosti s cieľom predchádzať zneužívaniu právomocí a korupcii a zaručiť výber najlepších ponúk; vyjadruje podporu návrhu na zníženie roamingových poplatkov v krajinách západného Balkánu;

46.  víta konštruktívne a stabilné bilaterálne vzťahy Bosny a Hercegoviny, ako aj podpísanie viacerých bilaterálnych dohôd s jej susednými štátmi; vyzýva na posilňovanie dobrých susedských vzťahov s krajinami v tomto regióne a na ďalšie úsilie s cieľom uzavrieť všetky nevyriešené bilaterálne spory vrátane vymedzenia hraníc so Srbskom a Chorvátskom, a to aj s cieľom postúpiť vpred na ceste k členstvu v európskych organizáciách;

47.  víta zahraničnopolitickú stratégiu Bosny a Hercegoviny na obdobie 2018 – 2023 prijatú predsedníctvom Bosny a Hercegoviny, v ktorej sa jasne uvádza, že členstvo v EÚ je jedným z hlavných strategických cieľov krajiny; vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera súladu s vyhláseniami EÚ a rozhodnutiami Rady v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) poklesla v roku 2017 na 61 %; zdôrazňuje potrebu výsledkov, pokiaľ ide o postupné zosúladenie so SZBP, a vyzýva na podstatné zlepšenie v tejto oblasti, ktorá je jedným so základných prvkov členstva v EÚ; dôrazne vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby konala v súlade s rozhodnutiami Rady, ktorými sa v kontexte protiprávnej anexie Krymu Ruskom a udalostí na východnej Ukrajine zavádzajú sankcie EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad zámernou neochotou niektorých politických predstaviteľov spolupracovať v tejto súvislosti;

48.  berie na vedomie zvyšujúci sa vplyv zahraničných mocností v Bosne a Hercegovine a vyjadruje pevné presvedčenie, že silnejšia angažovanosť EÚ je aj naďalej najlepším spôsobom, ako zaistiť pokrok pri dosahovaní európskych hodnôt, stability a prosperity v tejto krajine; víta pokračovanie operácie EUFOR Althea v krajine, ktorá pomáha pri budovaní kapacít a výcviku ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny a zároveň prispieva k odstrašujúcemu potenciálu v záujme podpory bezpečného a chráneného prostredia; víta rozšírenie mandátu EUFOR Bezpečnostnou radou OSN do novembra 2019;

49.  naliehavo žiada príslušné orgány, aby v oblasti energetiky a zmeny klímy zaistili striktný súlad s európskymi a medzinárodnými normami a politickými cieľmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úsilie krajiny bojovať proti zmene klímy zostáva na deklaratívnej úrovni a zároveň sa prijímajú rozhodnutia o plánovaní nových uhoľných tepelných elektrární; vyzýva preto na zrušenie projektov a plánov vodných elektrární, ktoré poškodzujú prírodu, nesúhlasí s nimi miestne obyvateľstvo, sú v rozpore s miestnymi alebo regionálnymi územnými plánmi a prospech z nich majú len investori;

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, predsedníctvu Bosny a Hercegoviny, Rade ministrov Bosny a Hercegoviny, Parlamentnému zhromaždeniu Bosny a Hercegoviny, vládam a parlamentom Federácie Bosny a Hercegoviny, Republiky srbskej a dištriktu Brčko a vládam desiatich kantónov.

(1) S/2018/416, 3.5.2018.
(2) S/2018/974, 31.10.2018.


Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I
PDF 489kWORD 146k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
P8_TA-PROV(2019)0096A8-0043/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.
(1)  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. Tieto regióny majú osobitný prospech z politiky súdržnosti. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Je dôležité pre budúcnosť Európskej únie a jej občanov, aby politika súdržnosti zostala hlavnou investičnou politikou Únie a jej financovanie v období rokov 2021 – 2027 sa zachovalo minimálne na úrovni programového obdobia 2014 – 2020. Nové financovanie pre iné oblasti činnosti alebo programy Únie by nemalo byť na úkor Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.
(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky pre EFRR, ESF+, Kohézny fond, ENRF a do určitej miery pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny by mali mať prospech z osobitných opatrení a dodatočného financovania podľa článku 349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.
(4)  Najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny by mali mať prospech z osobitných opatrení a dodatočného financovania podľa článku 349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 s cieľom prekonať ich osobitné znevýhodnenie súvisiace s ich zemepisnou polohou.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.
(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. V tejto súvislosti by sa fondy mali implementovať spôsobom, ktorý podporuje deinštitucionalizáciu a komunitnú starostlivosť. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie či vylúčenia alebo infraštruktúru, ktorá je nedostupná osobám so zdravotným postihnutím. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“ a s prihliadnutím na záväzky dohodnuté na základe Parížskej dohody. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ. Chudoba je jednou z najväčších výziev EÚ. Fondy by preto mali prispievať k odstraňovaniu chudoby. Mali by tiež prispievať k plneniu záväzku Únie a jej členských štátov dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy.
(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy. Mechanizmy na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy by mali byť neoddeliteľnou súčasťou programovania a vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Vzhľadom na vplyv migračných tokov z tretích krajín by politika súdržnosti mala prispievať k integračným procesom, najmä poskytovaním podpory v oblasti infraštruktúry mestám a miestnym a regionálnym orgánom v prvej línii, ktoré sú viac zapojené do implementácie integračných politík.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Časť rozpočtu Únie pridelenú na fondy by Komisia mala plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]12 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by pri implementácii fondov v rámci zdieľaného riadenia Komisia a členské štáty mali dodržiavať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako sú zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie.
(10)  Časť rozpočtu Únie pridelenú na fondy by Komisia mala plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]12 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by pri implementácii fondov v rámci zdieľaného riadenia Komisia a členské štáty mali dodržiavať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako sú zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie. Členské štáty by mali byť zodpovedné za prípravu a vykonávanie programov. To by sa malo uskutočniť na príslušnej územnej úrovni, v súlade s ich inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom, a orgánmi nimi určenými na tento účel. Členské štáty by sa mali zdržať pridávania pravidiel, ktoré prijímateľom komplikujú využívanie fondov.
__________________
__________________
12 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
12 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.
(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by Komisia mala byť splnomocnená na zmenu alebo úpravu delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/201413.
__________________
__________________
13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie a na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Členské štáty by mali stanoviť, ako sa budú pri príprave programových dokumentov zohľadňovať príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.
(13)  Členské štáty by mali zohľadňovať pri príprave programových dokumentov príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, ak sú v súlade s cieľmi programu. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ako aj Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.
(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, vrátane počas revízie v polovici trvania, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.
__________________
__________________
14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, môžu byť partnerské dohody súčasťou programu.
(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, mala by existovať možnosť zahrnúť partnerské dohody do programu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Každý členský štát by mal mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte.
(16)  Každý členský štát by mohol mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte za určitých podmienok stanovených v článku 10 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Na zabezpečenie nevyhnutných predpokladov účinného a efektívneho využívania podpory Únie poskytnutej z fondov by sa mal vypracovať obmedzený zoznam základných podmienok, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych kritérií na ich posúdenie. Každá základná podmienka by sa mala viazať na špecifický cieľ a mala by sa automaticky uplatňovať v prípadoch, keď je špecifický cieľ vybraný na podporu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, výdavky týkajúce sa operácií v rámci súvisiacich špecifických cieľov by sa nemali zahrnúť do žiadostí o platbu. Aby sa zachoval priaznivý investičný rámec, malo by sa pravidelne monitorovať priebežné plnenie základných podmienok. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa operácie vybrané na podporu vykonali v súlade so zavedenými stratégiami a plánovacími dokumentmi na zabezpečenie splnenia základných podmienok, čím sa zaručí, že všetky spolufinancované operácie sú v súlade s politickým rámcom Únie.
(17)  Na zabezpečenie nevyhnutných predpokladov inkluzívneho, nediskriminačného, účinného a efektívneho využívania podpory Únie poskytnutej z fondov by sa mal vypracovať obmedzený zoznam základných podmienok, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych kritérií na ich posúdenie. Každá základná podmienka by sa mala viazať na špecifický cieľ a mala by sa automaticky uplatňovať v prípadoch, keď je špecifický cieľ vybraný na podporu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, výdavky týkajúce sa operácií v rámci súvisiacich špecifických cieľov by sa nemali zahrnúť do žiadostí o platbu. Aby sa zachoval priaznivý investičný rámec, malo by sa pravidelne monitorovať priebežné plnenie základných podmienok. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa operácie vybrané na podporu vykonali v súlade so zavedenými stratégiami a plánovacími dokumentmi na zabezpečenie splnenia základných podmienok, čím sa zaručí, že všetky spolufinancované operácie sú v súlade s politickým rámcom Únie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Členské štáty by mali vytvoriť výkonnostný rámec pre každý program, ktorý pokrýva všetky ukazovatele, čiastkové ciele a cieľové hodnoty na účely monitorovania, podávania správ a hodnotenia výkonnosti programov.
(18)  Členské štáty by mali vytvoriť výkonnostný rámec pre každý program, ktorý pokrýva všetky ukazovatele, čiastkové ciele a cieľové hodnoty na účely monitorovania, podávania správ a hodnotenia výkonnosti programov. To by malo umožniť, aby výber a hodnotenie projektov boli zamerané na výsledky.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na základe ktorých sa upravia finančné alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.
(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024, ako aj pokroku v súvislosti s národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a s Európskym pilierom sociálnych práv. Zohľadniť by sa mali aj demografické výzvy. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na základe ktorých sa upravia finančné alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.
Pozmeňujúce návrhy 425rev, 444rev, 448 and 469
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch v rámci súčasného Paktu stability a rastu predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky, ktoré sú podporované verejnou správou spolufinancovaním investícií aktivovaných ako súčasť európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Komisia by mala starostlivo posúdiť príslušnú žiadosť pri vymedzovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej, alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Veľké projekty predstavujú podstatnú časť výdavkov Únie a často sú strategicky dôležité v súvislosti s dosahovaním cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Preto je opodstatnené, aby operácie nad určité prahové hodnoty naďalej podliehali osobitným schvaľovacím postupom podľa tohto nariadenia. Prahová hodnota by sa po zohľadnení očakávaných čistých príjmov mala stanoviť vo vzťahu k celkovým oprávneným nákladom. V záujme zabezpečenia jasnosti je vhodné na takýto účel vymedziť obsah žiadostí týkajúcich sa veľkého projektu. Žiadosť by mala obsahovať potrebné informácie na zabezpečenie toho, aby finančný príspevok z fondov neviedol k významnej strate pracovných miest v existujúcich lokalitách v Únii. Členský štát by mal poskytnúť všetky požadované informácie a Komisia by mala posúdiť veľký projekt, aby sa mohlo určiť, či požadovaný finančný príspevok je odôvodnený.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.
(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou (známy ako LEADER v rámci EPFRV) alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. To isté by sa malo vzťahovať na súvisiace iniciatívy, ako sú inteligentné obce. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme lepšej mobilizácie potenciálu na miestnej úrovni je potrebné posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený komunitou. Mal by zohľadniť miestne potreby a potenciál, ako aj príslušné sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať kapacitu komunít a stimulovať inováciu. V záujme realizácie stratégií miestneho rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca a integrované využívanie fondov. Zodpovednosť za návrh a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou by v zásade mali mať miestne akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy komunity. V záujme uľahčenia koordinovanej podpory stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou z rôznych fondov a na uľahčenie ich implementácie by sa malo umožniť využívanie prístupu „hlavného fondu“.
(24)  V záujme lepšej mobilizácie potenciálu na miestnej úrovni je potrebné posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený komunitou. Mal by zohľadniť miestne potreby a potenciál, ako aj príslušné sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať kapacitu komunít a administratívy a stimulovať inováciu. V záujme realizácie stratégií miestneho rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca a integrované využívanie fondov. Zodpovednosť za návrh a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou by v zásade mali mať miestne akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy komunity. V záujme uľahčenia koordinovanej podpory stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou z rôznych fondov a na uľahčenie ich implementácie by sa malo umožniť využívanie prístupu „hlavného fondu“.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa technická pomoc na podnet členského štátu mala implementovať prostredníctvom paušálnej sadzby na základe pokroku v implementácii programu. Táto technická pomoc sa môže doplniť cielenými administratívnymi opatreniami zameranými na budovanie kapacít s využitím metód refundácie, ktoré nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté v pláne a viesť k platbám za výsledky v praxi.
(25)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa technická pomoc na podnet členského štátu mala implementovať prostredníctvom paušálnej sadzby na základe pokroku v implementácii programu. Táto technická pomoc sa môže doplniť cielenými administratívnymi opatreniami zameranými na budovanie kapacít, ako je napríklad hodnotenie súboru zručností ľudských zdrojov, s využitím metód refundácie, ktoré nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté v pláne a viesť k platbám za výsledky v praxi.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.
(27)  S cieľom preskúmať výkonnosť programov by členské štáty mali zriadiť monitorovacie výbory pozostávajúce aj zo zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201616 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi.
(28)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201616 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi. Ak je to možné, ukazovatele by sa mali rozvíjať spôsobom založeným na zohľadňovaní rodového hľadiska.
_________________
_________________
16 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.
16 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom zabezpečiť dostupnosť komplexných aktuálnych informácií o implementácii programov by sa malo vyžadovať častejšie elektronické podávanie správ o kvantitatívnych údajoch.
(29)  S cieľom zabezpečiť dostupnosť komplexných aktuálnych informácií o implementácii programov by sa malo vyžadovať účinné a včasné elektronické podávanie správ o kvantitatívnych údajoch.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  V záujme prípravy súvisiacich programov a činností na nasledujúce programové obdobie by Komisia mala vykonať posúdenie fondov v polovici obdobia. Na konci programového obdobia by Komisia mala vykonať hodnotenie ex post fondov, ktoré by sa malo zamerať na vplyv fondov.
(30)  V záujme prípravy súvisiacich programov a činností na nasledujúce programové obdobie by Komisia mala vykonať posúdenie fondov v polovici obdobia. Na konci programového obdobia by Komisia mala vykonať hodnotenie ex post fondov, ktoré by sa malo zamerať na vplyv fondov. Výsledky týchto hodnotení by sa mali zverejniť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  Pokiaľ ide o granty, ktoré sa poskytujú prijímateľom, členské štáty by mali čoraz viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. Prahová hodnota spojená s povinným používaním zjednodušeného vykazovania nákladov by mala byť viazaná na celkové náklady operácie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými operáciami pod prahovou hodnotou, bez ohľadu na to, či podpora má verejný alebo súkromný charakter.
(34)  Pokiaľ ide o granty, ktoré sa poskytujú prijímateľom, členské štáty by mali čoraz viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. Prahová hodnota spojená s povinným používaním zjednodušeného vykazovania nákladov by mala byť viazaná na celkové náklady operácie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými operáciami pod prahovou hodnotou, bez ohľadu na to, či podpora má verejný alebo súkromný charakter. Ak má členský štát v úmysle navrhnúť využitie možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, môže sa obrátiť na monitorovací výbor.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  S cieľom optimalizovať využívanie spolufinancovaných investícií do životného prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, najmä na základe strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE.
(36)  S cieľom optimalizovať využívanie spolufinancovaných investícií do životného prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, najmä na základe strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE, ako aj s projektmi financovanými v rámci programu Horizont Európa a inými programami Únie.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  V záujme účinnosti, spravodlivosti a udržateľného vplyvu fondov by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zaručia, že investície do infraštruktúr alebo produktívne investície sú trvalé a predídu využívaniu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Riadiace orgány by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nepodporovali pri výbere operácií premiestnenie a aby zaobchádzali s neoprávnene vyplatenými sumami na operácie, ktoré nespĺňajú požiadavku trvalosti, ako s nezrovnalosťami.
(38)  V záujme inkluzívnosti, účinnosti, spravodlivosti a udržateľného vplyvu fondov by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zaručia, že investície do infraštruktúr alebo produktívne investície sú nediskriminačné a trvalé a predídu využívaniu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Riadiace orgány by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nepodporovali pri výbere operácií premiestnenie a aby zaobchádzali s neoprávnene vyplatenými sumami na operácie, ktoré nespĺňajú požiadavku trvalosti, ako s nezrovnalosťami.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie, by sa malo vyvíjať úsilie o synergiu najmä medzi fondmi a priamo riadenými nástrojmi vrátane nástroja na realizáciu reforiem. Táto synergia by sa mala dosiahnuť na základe kľúčových mechanizmov, a to uznania paušálnych sadzieb pre oprávnené náklady z programu Európsky horizont v prípade podobnej operácie a možnosť kombinovať v rámci tej istej operácie financovanie z rôznych nástrojov Únie za predpokladu, že sa pritom vyhne dvojitému financovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá, ako predísť doplnkovému financovaniu z fondov.
(40)  V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie, by sa malo vyvíjať úsilie o synergiu najmä medzi fondmi a priamo riadenými nástrojmi vrátane nástroja na realizáciu reforiem. Táto koordinácia politík by mala podporovať ľahko použiteľné mechanizmy a viacúrovňové riadenie. Táto synergia by sa mala dosiahnuť na základe kľúčových mechanizmov, a to uznania paušálnych sadzieb pre oprávnené náklady z programu Európsky horizont v prípade podobnej operácie a možnosť kombinovať v rámci tej istej operácie financovanie z rôznych nástrojov Únie za predpokladu, že sa pritom vyhne dvojitému financovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá, ako predísť doplnkovému financovaniu z fondov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)   Riadiace orgány by mali mať možnosť implementovať finančné nástroje prostredníctvom priameho zadania zákazky skupine EIB, národným podporným bankám a medzinárodným finančným inštitúciám (IFI).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  S cieľom riešiť osobitné potreby cieľových regiónov by riadiace orgány mali mať možnosť rozhodnúť o najvhodnejších možnostiach implementácie finančných nástrojov, pričom plne dodržiavajú uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa už objasnili v programovom období 2014 – 2020.
(44)  S cieľom riešiť osobitné potreby cieľových regiónov by riadiace orgány mali mať možnosť rozhodnúť o najvhodnejších možnostiach implementácie finančných nástrojov, pričom plne dodržiavajú uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa už objasnili v programovom období 2014 – 2020. V tomto rámci by Komisia mala v spolupráci s Európskym dvorom audítorov poskytnúť audítorom, riadiacim orgánom a prijímateľom usmernenie na posúdenie dodržiavania predpisov o štátnej pomoci a na vypracovanie schém štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45 a (nové)
(45a)   S cieľom zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť by Komisia mala zabezpečiť systém vybavovania sťažností dostupný všetkým občanom a zainteresovaným stranám vo všetkých fázach prípravy a implementácie programov vrátane monitorovania a hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  S cieľom urýchliť začiatok implementácie programu by sa malo umožniť zachovanie vykonávacích opatrení z predchádzajúceho programového obdobia. Pokiaľ nie sú potrebné nové technológie, malo by sa zachovať používanie počítačového systému, ktorý už bol vytvorený na predchádzajúce programové obdobie a podľa potreby upravený.
(46)  S cieľom urýchliť začiatok implementácie programu by sa malo umožniť v prípade potreby zachovanie vykonávacích opatrení, a to vrátane administratívnych a informačných systémov, z predchádzajúceho programového obdobia. Pokiaľ nie sú potrebné nové technológie, malo by sa zachovať používanie počítačového systému, ktorý už bol vytvorený na predchádzajúce programové obdobie a podľa potreby upravený.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  S cieľom podporovať účinné využívanie fondov by podpora skupiny EIB mala byť dostupná všetkým členským štátom na ich žiadosť. To by mohlo zahrňovať budovanie kapacít, podporu identifikácie, prípravy a implementácie projektov, ako aj poradenstvo v oblasti finančných nástrojov a investičných platforiem.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  Na zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi účinnou a efektívnou implementáciou fondov a súvisiacimi administratívnymi nákladmi a administratívnou záťažou frekvencia, rozsah a pôsobnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu by sa mali zakladať na posúdení rizika, pri ktorom sa zohľadnia faktory, ako sú typ vykonávaných operácií, prijímatelia, ako aj úroveň rizika identifikovaného na základe predchádzajúcich overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov.
(50)  Na zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi účinnou a efektívnou implementáciou fondov a súvisiacimi administratívnymi nákladmi a administratívnou záťažou frekvencia, rozsah a pôsobnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu by sa mali zakladať na posúdení rizika, pri ktorom sa zohľadnia faktory, ako sú typ vykonávaných operácií, zložitosť a počet operácií, prijímatelia, ako aj úroveň rizika identifikovaného na základe predchádzajúcich overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov. Opatrenia v oblasti riadenia a kontroly fondov by mali byť primerané úrovni rizika pre rozpočet Únie.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať správy o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.
(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať podrobnú správu o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF. Členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci s EPPO, by mali Komisii podávať správu o rozhodnutiach prijatých vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sa týkajú prípadov nezrovnalostí poškodzujúcich rozpočet Únie.
__________________
__________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určenie regiónov a oblastí oprávnených na získanie podpory z fondov. Na tieto účely by malo určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323 zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 868/201424.
(61)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určenie regiónov a oblastí oprávnených na získanie podpory z fondov. Na tieto účely by malo určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323 naposledy zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 2016/206624.
__________________
__________________
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2014 z 8. augusta 2014, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 241, 13.8.2014, s. 1).
24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2066/2016 z 21. novembra 2016, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 322, 29.11.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  S cieľom stanoviť primeraný finančný rámec pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond by Komisia mala vypracovať ročné rozdelenie dostupných alokácií podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj alokácií pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg). Vzhľadom na to, že národné alokácie členských štátov by sa mali stanoviť na základe štatistických údajov a prognóz dostupných v roku 2018, a vzhľadom na neistý charakter prognóz, by Komisia mala v roku 2024 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov na základe najaktuálnejších štatistík dostupných v tom čase a ak kumulatívny rozdiel dosiahne viac ako ± 5 %, tieto alokácie na roky 2025 až 2027 by mala upraviť, aby sa výsledky preskúmania v polovici obdobia a vykonaná technická úprava zároveň zohľadnili v zmenách programov.
(62)  S cieľom stanoviť primeraný finančný rámec pre EFRR, ESF+, ENRF a Kohézny fond by Komisia mala vypracovať ročné rozdelenie dostupných alokácií podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj alokácií pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg). Vzhľadom na to, že národné alokácie členských štátov by sa mali stanoviť na základe štatistických údajov a prognóz dostupných v roku 2018, a vzhľadom na neistý charakter prognóz, by Komisia mala v roku 2024 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov na základe najaktuálnejších štatistík dostupných v tom čase a ak kumulatívny rozdiel dosiahne viac ako ± 5 %, tieto alokácie na roky 2025 až 2027 by mala upraviť, aby sa výsledky preskúmania v polovici obdobia a vykonaná technická úprava zároveň zohľadnili v zmenách programov.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
(63)  Projekty transeurópskych dopravných sietí v súlade s nariadením (EÚ) [nové nariadenie o NPE]25 sa budú aj naďalej financovať z Kohézneho fondu prostredníctvom zdieľaného riadenia a priameho spôsobu implementácie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“). Na základe úspešného prístupu v rámci programového obdobia 2014 – 2020 by sa z Kohézneho fondu malo do NPE na tento účel previesť 10 000 000 000 EUR.
(63)  Projekty transeurópskych dopravných sietí v súlade s nariadením (EÚ) [nové nariadenie o NPE]25 sa budú aj naďalej financovať z Kohézneho fondu prostredníctvom zdieľaného riadenia a priameho spôsobu implementácie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“). Na základe úspešného prístupu v rámci programového obdobia 2014 – 2020 by sa z Kohézneho fondu malo do NPE na tento účel previesť 4 000 000 000 EUR.
__________________
__________________
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o [NPE] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […]).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o [NPE] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […]).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
(64)  Určité množstvo zdrojov z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by sa malo alokovať na Európsku mestskú iniciatívu, ktorú by mala vykonávať Komisia prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia.
(64)  Určité množstvo zdrojov z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by sa malo alokovať na Európsku mestskú iniciatívu, ktorú by mala vykonávať Komisia prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia. V budúcnosti by sa mala ďalej zvážiť osobitná podpora, ktorá sa poskytuje znevýhodneným regiónom a spoločenstvám.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)
(65a)   S cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia regióny so stredným príjmom, ako sú opísané v 7. správe o súdržnosti1a (nízky rast v porovnaní s rozvinutejšími regiónmi, ale aj v porovnaní s menej rozvinutými regiónmi, pričom tomuto problému čelia najmä regióny s HDP na obyvateľa medzi 90 % a 100 % priemerného HDP EÚ-27), by „prechodné regióny“ mali dostať primeranú podporu a mali by sa definovať ako regióny, ktorých HDP na obyvateľa je medzi 75 % a 100 % priemerného HDP EÚ-27.
___________________
1a Siedma správa Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti s názvom Môj región, moja Európa, naša budúcnosť: siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (COM(2017)0583, 9. októbra 2017).
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66 a (nové)
(66a)  V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie budú viaceré regióny a členské štáty viac vystavené dôsledkom tohto vystúpenia ako iné z dôvodu ich geografickej polohy, povahy a/alebo rozsahu ich obchodných väzieb. Je preto dôležité určiť praktické riešenia na podporu, a to aj v rámci politiky súdržnosti, s cieľom riešiť problémy príslušných regiónov a členských štátov po vystúpení Spojeného kráľovstva. Okrem toho bude potrebné nadviazať nepretržitú spoluprácu zahŕňajúcu výmenu informácií a osvedčených postupov na úrovni najviac zasiahnutých miestnych a regionálnych orgánov a členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
(67)  Treba stanoviť maximálne miery spolufinancovania v oblasti politiky súdržnosti podľa kategórie regiónov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady spolufinancovania prostredníctvom vhodnej úrovne verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej podpory. Tieto miery by mali odrážať úroveň hospodárskeho rozvoja regiónov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa vo vzťahu k priemeru EÚ-27.
(67)  Treba stanoviť maximálne miery spolufinancovania v oblasti politiky súdržnosti podľa kategórie regiónov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady spolufinancovania prostredníctvom vhodnej úrovne verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej podpory. Tieto miery by mali odrážať úroveň hospodárskeho rozvoja regiónov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa vo vzťahu k priemeru EÚ-27, pričom by sa malo zabezpečiť, aby nedošlo k menej priaznivému zaobchádzaniu z dôvodu zmien v ich kategorizácii.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  Okrem toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú oznamovať, vymedzenie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými na všetky členské štáty, ako aj stanovenie bežných štandardizovaných metód výberu vzoriek.
(69)  Okrem toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu európskeho kódexu správania v oblasti partnerstva s cieľom prispôsobiť kódex tomuto nariadeniu, stanovenie kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú oznamovať, vymedzenie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými na všetky členské štáty, ako aj stanovenie bežných štandardizovaných metód výberu vzoriek.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné transparentné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
(73)  Ciele tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a stanovenie spoločných rozpočtových pravidiel pre časť rozpočtu Únie, ktorá sa plní v rámci zdieľaného riadenia, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na jednej strane z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov, ako aj obmedzenia finančných zdrojov členských štátov a regiónov, a na druhej strane z dôvodu potreby koherentného implementačného rámca, ktorý sa vzťahuje na viaceré fondy Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(73)  Ciele tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a stanovenie spoločných rozpočtových pravidiel pre časť rozpočtu Únie, ktorá sa plní v rámci zdieľaného riadenia, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na jednej strane z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a osobitných výziev, ktorým čelia najviac znevýhodnené regióny, ako aj obmedzenia finančných zdrojov členských štátov a regiónov, a na druhej strane z dôvodu potreby koherentného implementačného rámca, ktorý sa vzťahuje na viaceré fondy Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);
a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);
Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
b)  spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.
b)  spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF, ako aj na EPFRV, ako je ustanovené v odseku 1a tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
1a.   Hlava I – kapitola I – článok 2 – odsek 4a, kapitola II – článok 5, hlava III – kapitola II – články 22 až 28 a hlava IV – kapitola III – oddiel I – články 41 až 43 sa uplatňujú na opatrenia pomoci financované z EPFRV a hlava I – kapitola I – článok 2 – odseky 15 až 25, ako aj hlava V – kapitola II – oddiel II – články 52 až 56 sa uplatňujú na finančné nástroje ustanovené v článku 74 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] a podporujú v rámci EPFRV.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom viacročných investícií patriacich do rozsahu pôsobnosti fondov, ako je stanovené v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy, ako aj v príslušných odporúčaniach prijatých v súlade s článkom [XX] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového nariadenia o riadení energetickej únie];
(1)  „príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a 4 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom viacročných investícií patriacich do rozsahu pôsobnosti fondov, ako je stanovené v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy, ako aj v príslušných odporúčaniach prijatých v súlade s článkom [XX] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového nariadenia o riadení energetickej únie];
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
(1a)   „základná podmienka“ je konkrétna a presne vymedzená podmienka, ktorá má skutočnú súvislosť s priamym vplyvom na účinné a efektívne splnenie konkrétneho cieľa programu;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
(4a)  „program“ v kontexte EPFRV sú strategické plány SPP uvedené v nariadení (EU) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“);
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno c
c)  v kontexte schém štátnej pomoci – podnik, ktorému sa poskytuje pomoc;
c)  v kontexte schém štátnej pomoci – orgán alebo prípadne podnik, ktorému sa poskytuje pomoc, okrem prípadov, keď pomoc na podnik predstavuje menej ako 200 000 EUR, pričom v tomto kontexte môže dotknutý členský štát rozhodnúť, že prijímateľom je orgán poskytujúci pomoc, čím nie sú dotknuté nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/20131a, (EÚ) č. 1408/20131b a (EÚ) č. 717/20141c;
__________________
1a Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1.
1b Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 9.
1c Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014, s. 45.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
(9)  „fond malých projektov“ je operácia v rámci programu Interreg zameraná na výber a implementáciu projektov s obmedzeným objemom finančných prostriedkov;
(9)  „fond malých projektov“ je operácia v rámci programu Interreg zameraná na výber a implementáciu projektov vrátane projektov „ľudia ľuďom“ s obmedzeným objemom finančných prostriedkov;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21
(21)  „osobitný fond“ je fond zriadený riadiacim orgánom alebo holdingovým fondom s cieľom poskytovať finančné produkty konečným prijímateľom;
(21)  „osobitný fond“ je fond zriadený riadiacim orgánom alebo holdingovým fondom, prostredníctvom ktorého poskytujú finančné produkty konečným prijímateľom;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36 a (nový)
(36a)  „zásada prvoradosti energetickej efektívnosti“ znamená, že pri rozhodnutiach o plánovaní, politike a investíciách v oblasti energetiky sa uprednostňujú opatrenia na zvýšenie efektívnosti dopytu a ponuku energie;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 37
(37)  „zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy“ je proces, ktorým sa zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a usmerneniami, ak sú k dispozícii, alebo s medzinárodne uznávanými normami.
(37)  „zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy“ je proces, ktorým sa zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s medzinárodne uznanými normami alebo vnútroštátnymi pravidlami a usmerneniami, ak sú k dispozícii, ako aj to, že sa dodržiava zásada prvoradosti energetickej efektívnosti a zvolili sa spôsoby znižovania emisií a dekarbonizácie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 37 a (nový)
(37a)  „EIB“ je Európska investičná banka, Európsky investičný fond alebo akákoľvek dcérska spoločnosť Európskej investičnej banky;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva;
a)  konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a posilňovaniu malých a stredných podnikov;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  ekologickejšia, nízkouhlíková Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika;
b)  ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny a adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT;
c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility vrátane inteligentnej a udržateľnej mobility a regionálnej prepojenosti IKT;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d
d)  sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv;
d)  sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív.
e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých regiónov, oblastí a miestnych iniciatív.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Členské štáty poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pomocou metodiky založenej na typoch intervencií pre každý z fondov. Táto metodika spočíva v priradení konkrétneho koeficientu podpore poskytovanej na úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto podpora prispieva k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.
3.  Členské štáty zaisťujú zabezpečenie odolnosti relevantných operácií proti zmene klímy počas celého procesu plánovania a implementácie a poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pomocou metodiky založenej na typoch intervencií pre každý z fondov. Táto metodika spočíva v priradení konkrétneho koeficientu podpore poskytovanej na úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto podpora prispieva k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej pomoci. Optimalizujú mechanizmy na koordináciu medzi tými, ktorí sú zodpovední za zabránenie duplicite počas plánovania a implementácie.
4.  V súlade so svojimi zodpovednosťami a so zásadami subsidiarity a viacúrovňového riadenia členské štáty a Komisia zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej pomoci. Optimalizujú mechanizmy na koordináciu medzi tými, ktorí sú zodpovední, aby sa zabránilo duplicite počas plánovania a implementácie.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 a (nový)
4a.   Členské štáty a Komisia zabezpečia súlad s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Členské štáty a Komisia plnia rozpočet Únie pridelený na fondy v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] (nariadenie o rozpočtových pravidlách).
1.  Členské štáty, v súlade so svojim inštitucionálnym a právnym rámcom, a Komisia plnia rozpočet Únie pridelený na fondy v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] (nariadenie o rozpočtových pravidlách).
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Komisia však implementuje sumu podpory z Kohézneho fondu prevedenú na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsku mestskú iniciatívu, medziregionálne inovačné investície, sumu podpory prevedenú z ESF+ na nadnárodnú spoluprácu, príspevky do fondu InvestEU37 a technickú pomoc na podnet Komisie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 1 ods. 2, Komisia implementuje sumu podpory z Kohézneho fondu prevedenú na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsku mestskú iniciatívu, medziregionálne inovačné investície, sumu podpory prevedenú z ESF+ na nadnárodnú spoluprácu, príspevky do fondu InvestEU37 a technickú pomoc na podnet Komisie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.
_________________
_________________
37 [Nariadenie (EÚ) č. [...] z [...] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […])].
37 [Nariadenie (EÚ) č. [...] z [...] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […])].
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Komisia môže realizovať spoluprácu najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) v rámci nepriameho riadenia.
3.  Komisia môže so súhlasom príslušného členského štátu a regiónu realizovať spoluprácu najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) v rámci nepriameho riadenia.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
1.  Čo sa týka partnerskej dohody a každého programu, každý členský štát v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom vytvorí plnohodnotné a efektívne partnerstvo. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;
a)  orgány regionálnej, miestnej a mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti životného prostredia a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, ako sú partneri z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)   výskumné inštitúcie a prípadne univerzity.
Pozmeňujúce návrhy 78 a 459
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34.
2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia a na základe prístupu zdola nahor členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy, implementácie a vykonávania programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34. V tejto súvislosti členské štáty alokujú primerané percento zdrojov prichádzajúcich z fondov na budovanie administratívnej kapacity sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Ak sú predmetné programy cezhraničnými programami, dotknuté členské štáty zapoja svojich partnerov zo všetkých zúčastnených členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Organizácia a implementácia partnerstva sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201438.
3.  Organizácia a implementácia partnerstva sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201438. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 107 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 240/2014 s cieľom prispôsobiť uvedené delegované nariadenie tomuto nariadeniu.
_________________
_________________
38 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
38 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie.
4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie, a o výsledku podá správu Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Horizontálne zásady
1.   Členské štáty a Komisia zabezpečujú dodržiavanie základných práv a Charty základných práv Európskej únie pri implementácii fondov.
2.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, že počas prípravy a vykonávania programov aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ o nich a ich hodnoteniu sa bude zohľadňovať a presadzovať rovnosť žien a mužov, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.
3.   Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akejkoľvek diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy, implementácie a monitorovania programov, podávania správ o nich a ich hodnotenia. Počas prípravy a implementácie programov sa zohľadňuje najmä dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby.
4.   Ciele fondov sa realizujú v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja s prihliadnutím na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a pri presadzovaní cieľa zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a boja proti zmene klímy zo strany Únie, a to s prihliadnutím na zásadu „znečisťovateľ platí“, ako je stanovené v článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ.
Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa v priebehu prípravy a implementácie programov budú podporovať požiadavky na ochranu životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov, zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, sociálne spravodlivá energetická transformácia, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, biodiverzita, odolnosť voči katastrofám a predchádzanie rizikám a ich riadenie. Ich cieľom je zabrániť investíciám súvisiacim s výrobou, spracovaním, distribúciou, uskladňovaní alebo spaľovaním fosílnych palív.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov účinným a efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
1.  Každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov účinným a efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Takáto partnerská dohoda sa vypracúva v súlade s kódexom správania stanoveným v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 240/2014.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Členský štát predloží partnerskú dohodu Komisii pred predložením prvého programu alebo súčasne s ním.
2.  Členský štát predloží partnerskú dohodu Komisii pred predložením prvého programu alebo súčasne s ním, najneskôr však do 30. apríla 2021.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem.
3.  Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem a národným plánom v oblasti energetiky a klímy.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;
a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, pričom sa zohľadnia a uvedú príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny a regionálne výzvy;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov, v prípade potreby aj na základe využitia fondu InvestEU;
i)  prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
ii)  koordináciu, vymedzenie a komplementaritu medzi fondmi, a ak je to vhodné, koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami;
ii)  koordináciu, vymedzenie a komplementaritu medzi fondmi, a ak je to vhodné, koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami, najmä pokiaľ ide o strategické plány SPP uvedené v nariadení (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“);
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  komplementaritu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE;
iii)  komplementaritu a synergiu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE a prípadne projektov financovaných v rámci programu Horizont Európa;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)   plnenie cieľov, politík a opatrení v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c
c)  predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na vnútroštátnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu;
c)  predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na vnútroštátnej a prípadne na regionálnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu;
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade potreby rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov podľa článku 105;
d)  rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov podľa článku 105;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno e
e)  sumy, ktorými sa má prispieť do fondu InvestEU, podľa fondu a kategórie regiónov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g
g)  zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov.
g)  zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov a svoj systém riadenia a kontroly.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)   v prípade potreby integrovaný prístup k riešeniu demografických výziev a/alebo osobitných potrieb regiónov a oblastí;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g b (nové)
gb)   stratégia pre komunikáciu a viditeľnosť.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
EIB sa môže na žiadosť členských štátov podieľať na príprave partnerskej dohody, ako aj na činnostiach súvisiacich s prípravou operácií, finančných nástrojov a verejno-súkromných partnerstiev.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
Pokiaľ ide o cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), partnerská dohoda obsahuje iba zoznam plánovaných programov.
Pokiaľ ide o cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), partnerská dohoda obsahuje iba zoznam plánovaných programov a cezhraničných investičných potrieb v príslušnom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.
1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia zohľadní ustanovenia článkov 4 a 6, príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj opatrenia spojené s integrovanými národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a spôsob, akým sa tieto plány riešia.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia partnerskej dohody členským štátom.
2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia partnerskej dohody členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Členský štát partnerskú dohodu preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.
3.  Členský štát partnerskú dohodu preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do jedného mesiaca od dátumu ich predloženia.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení partnerskej dohody najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský štát predložil túto partnerskú dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení partnerskej dohody najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský štát prvýkrát predložil túto partnerskú dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu v partnerskej dohode alebo v žiadosti o zmenu programu alokovať sumu z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU a ktorá sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Suma, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU, nepresahuje 5 % celkovej alokácie z každého fondu, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov. Tieto príspevky nepredstavujú prevody zdrojov podľa článku 21.
1.  Od 1. januára 2023 členské štáty môžu, so súhlasom dotknutých riadiacich orgánov, v žiadosti o zmenu programu alokovať až 2 % zo zdrojov EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorým sa má prispieť do fondu InvestEU a ktoré sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Až 3% celkovej alokácie z každého fondu sa môžu ďalej prideliť do fondu InvestEU v rámci preskúmania v polovici obdobia. Tieto príspevky sú k dispozícii na investície v súlade s cieľmi politiky súdržnosti a v rovnakej kategórii regiónov, na ktoré sa zameriavajú pôvodné fondy. V prípade každého príspevku z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu do fondu InvestEU sa uplatňujú základné podmienky opísané v článku 11 a v prílohách III a IV tohto nariadenia. Alokovať možno len zdroje z budúcich kalendárnych rokov.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.   Pokiaľ ide o partnerskú dohodu, môžu sa alokovať zdroje zo súčasného kalendárneho roka a z budúcich kalendárnych rokov. Pokiaľ ide o žiadosť o zmenu programu, môžu sa alokovať iba zdroje z budúcich kalendárnych rokov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Suma podľa odseku 1 sa použije na tvorbu rezerv časti záruky EÚ v rámci zložky členského štátu.
3.  Suma podľa odseku 1 sa použije na tvorbu rezerv časti záruky EÚ v rámci zložky príslušného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1
V prípade, že do 31. decembra 2021 nebola uzavretá dohoda o príspevku podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v partnerskej dohode, členský štát predloží žiadosť o zmenu programu alebo programov na použitie zodpovedajúcej sumy.
V prípade, že do 31. decembra 2023 nebola uzavretá dohoda o príspevku podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa sumy podľa odseku 1, členský štát predloží žiadosť o zmenu programu alebo programov na použitie zodpovedajúcej sumy.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2
Dohoda o príspevku týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v žiadosti o zmenu programu sa uzatvára súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene programu.
Dohoda o príspevku týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v žiadosti o zmenu programu sa uzatvára respektíve mení súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene programu.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
5.  Ak nebola dohoda o záruke podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] uzatvorená do deviatich mesiacov od schválenia dohody o príspevku, zodpovedajúce sumy vyplatené do spoločného rezervného fondu ako rezervy sa prevedú späť do programu alebo programov a členský štát predloží zodpovedajúcu žiadosť o zmenu programu.
5.  Ak nebola dohoda o záruke podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] uzatvorená do deviatich mesiacov od schválenia dohody o príspevku, zodpovedajúce sumy vyplatené do spoločného rezervného fondu ako rezervy sa prevedú späť do pôvodného programu alebo programov a členský štát predloží zodpovedajúcu žiadosť o zmenu programu. V tomto konkrétnom prípade možno zdroje z uplynulých kalendárnych rokov meniť, dokým sa záväzky ešte nesplnili.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7
7.  Zdroje vytvorené zo súm alebo pripísateľné sumám, ktoré sa prispeli do fondu InvestEU, a poskytnuté prostredníctvom rozpočtových záruk sa sprístupnia členskému štátu a použijú na podporu v súlade s rovnakým cieľom alebo rovnakými cieľmi vo forme finančných nástrojov.
7.  Zdroje vytvorené zo súm alebo pripísateľné sumám, ktoré sa prispeli do fondu InvestEU, a poskytnuté prostredníctvom rozpočtových záruk sa sprístupnia členskému štátu a miestnemu alebo regionálnemu orgánu, ktorého sa príspevok týka, a použijú sa na podporu v súlade s rovnakým cieľom alebo rovnakými cieľmi vo forme finančných nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1
V tomto nariadení sa pre každý špecifický cieľ stanovujú nevyhnutné podmienky na účinnú a efektívnu implementáciu („základné podmienky“).
V tomto nariadení sa pre každý špecifický cieľ stanovujú nevyhnutné podmienky na účinnú a efektívnu implementáciu („základné podmienky“). Základné podmienky sa uplatňujú v rozsahu, v akom prispievajú k plneniu špecifických cieľov programu.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Pri príprave programu alebo zavádzaní nového špecifického cieľa v rámci zmeny programu členský štát posúdi, či sú tieto základné podmienky spojené s vybraným špecifickým cieľom splnené. Základná podmienka je splnená, ak sú splnené všetky súvisiace kritériá. Členský štát uvedie v každom programe alebo v zmene programu splnené a nesplnené základné podmienky a ak sa domnieva, že základná podmienka bola splnená, poskytne dôkaz.
2.  Pri príprave programu alebo zavádzaní nového špecifického cieľa v rámci zmeny programu členský štát posúdi, či sú tieto základné podmienky spojené s vybraným špecifickým cieľom splnené. Základná podmienka je splnená, ak sú splnené všetky súvisiace kritériá. Členský štát uvedie v každom programe alebo v zmene programu splnené a nesplnené základné podmienky a ak sa domnieva, že základná podmienka bola splnená, poskytne dôkaz. Na žiadosť členského štátu môže EIB prispievať k posudzovaniu akcií potrebných na splnenie príslušných základných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3 vykoná posúdenie a informuje členský štát, keď súhlasí so splnením.
Komisia do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3 vykoná posúdenie a informuje členský štát, keď súhlasí so splnením.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2
Ak Komisia nesúhlasí s posúdením členského štátu, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky do jedného mesiaca.
Ak Komisia nesúhlasí s posúdením členského štátu, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky maximálne do dvoch mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1
Výdavky týkajúce sa operácií, ktoré sú spojené so špecifickým cieľom, sa nemôžu zahrnúť do žiadostí o platbu, kým Komisia neinformuje členský štát o splnení základnej podmienky podľa odseku 4.
Výdavky týkajúce sa operácií, ktoré sú spojené so špecifickým cieľom sa môžu tiež zahrnúť do žiadostí o platbu pred tým, než Komisia informuje členský štát o splnení základnej podmienky podľa odseku 4, čím nie je dotknuté pozastavenie preplácania do splnenia podmienky.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
Členský štát zriadi výkonnostný rámec, ktorý umožní monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti programu počas jeho implementácie a prispeje k meraniu celkovej výkonnosti fondov.
Členský štát v prípade potreby v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi zriadi výkonnostný rámec, ktorý umožní monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti programu počas jeho implementácie a prispeje k meraniu celkovej výkonnosti fondov.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Čiastkové ciele a cieľové hodnoty sa zavedú pre každý špecifický cieľ v rámci programu s výnimkou technickej pomoci a špecifického cieľa, ktorým sa rieši materiálna deprivácia v súlade s článkom [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.
2.  Čiastkové ciele a cieľové hodnoty sa zavedú pre každý špecifický cieľ v rámci programu s výnimkou technickej pomoci a špecifického cieľa, ktorým sa rieši materiálna deprivácia v súlade s článkom [4 ods. 1 bodom xi)] nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť
1.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu preskúmajú členské štáty každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:
1.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu preskúmajú členské štáty a príslušné riadiace orgány každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
a)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024;
a)  nové výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024 a ciele určené pri vykonávaní integrovaných národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ak je to relevantné;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b
b)  sociálno-ekonomickú situáciu v príslušnom členskom štáte alebo regióne;
b)  sociálno-ekonomická situáciu v príslušnom členskom štáte alebo regióne vrátane stavu vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a územných potrieb s cieľom znížiť rozdiely, ako aj hospodárske a sociálne nerovnosti;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  akýkoľvek významný negatívny finančný, hospodársky alebo sociálny vývoj, ktorý si vyžaduje úpravu programov, a to aj v dôsledku symetrických alebo asymetrických otrasov v členských štátoch a ich regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1
Žiadosť o zmenu každého programu predloží členský štát Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1. do 31. marca 2025. Členský štát musí túto zmenu zdôvodniť na základe prvkov stanovených v odseku 1.
V súlade s výsledkom preskúmania predloží členský štát žiadosť o zmenu každého programu Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1. do 31. marca 2025, alebo vyhlási, že nežiada o zmenu. Členský štát musí túto zmenu zdôvodniť na základe prvkov stanovených v odseku 1, alebo prípadne uvedie dôvody, prečo nežiada o zmenu programu.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a
a)  alokácie finančných zdrojov podľa priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027;
a)  revidované počiatočné alokácie finančných zdrojov podľa priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027;
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   prípadnú výšku príspevkov do nástroja InvestEU podľa fondu a prípadne a podľa kategórie regiónu;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)
3a.   Komisia prijme do 31. marca 2026 správu, v ktorej budú zhrnuté výsledky preskúmania uvedeného v odsekoch 1 a 2. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Pozmeňujúce návrhy 425/rev, 444/rev, 448 a 469
Návrh nariadenia
Článok 15
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Členské štáty pripravujú programy na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
1.  Členské štáty pripravujú v spolupráci s partnermi uvedenými v článku 6 programy na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1
Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému cieľu politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.
Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému alebo viacerým cieľom politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod i
i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely s výnimkou programov podporovaných z ENRF;
i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely, ako aj nerovnosti s výnimkou programov podporovaných z ENRF;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory;
ii)  zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita a synergie s ďalšími formami podpory;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a ďalších relevantných odporúčaniach Únie určených danému členskému štátu;
iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iv
iv)  výzvy v oblasti administratívnej kapacity a spravovania;
iv)  výzvy v oblasti administratívnej kapacity a spravovania a opatrenia na zjednodušenie;
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)
iva)   integrovaný prístup k riešeniu negatívnych demografických trendov, ak je to potrebné;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod vi a (nový)
via)   výzvy a súvisiace ciele určené v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy a Európskeho piliera sociálnych práv;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod vii
vii)  v prípade programov podporovaných z fondov AMIF, ISF a BMVI pokrok pri implementácii príslušného acquis Únie a akčných plánov;
vii)  v prípade programov podporovaných z fondov AMIF, ISF a BMVI pokrok pri implementácii príslušného acquis Únie a akčných plánov, ako aj zistené nedostatky;
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod i
i)  súvisiace typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;
i)  súvisiace typy akcií vrátane indikatívneho zoznamu a časového plánu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod iii a (nový)
iiia)   akcie zabezpečujúce rovnosť, začlenenie a nediskrimináciu;
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod v
v)  medziregionálne a nadnárodné činnosti, ktorých prijímatelia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom štáte;
v)  medziregionálne, cezhraničné a nadnárodné činnosti, ktorých prijímatelia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom štáte;
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod v a (nový)
va)   udržateľnosť investícií;
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod vii a (nový)
viia)   opis, ako sa má dosiahnuť komplementarita a súčinnosť s inými fondmi a nástrojmi;
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno i
i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zviditeľneniu prostredníctvom vymedzenia jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, dosahu v sociálnych médiách, plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie;
i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zviditeľneniu vymedzením jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, prípadne dosahu v sociálnych médiách, ako aj plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie;
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno j
j)  riadiaci orgán, orgán auditu a orgán, ktorý od Komisie dostáva platby.
j)  riadiaci orgán, orgán auditu, orgán plniaci účtovnú funkciu podľa článku 70 a orgán, ktorý od Komisie dostáva platby.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2
Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.
Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 ods. 1 bode xi)] nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)
K programu sa pripojí environmentálna správa obsahujúca relevantné informácie o účinkoch na životné prostredie v súlade so smernicou 2001/42/ES a zohľadňujúca potreby zmierňovania zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6
6.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) len sumy na roky 2021 až 2025.
6.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) sumy na roky 2021 až 2027.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.
1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj príslušné výzvy identifikované pri vykonávaní integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy a Európskeho piliera sociálnych práv a spôsob ich riešenia.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Komisia môže vzniesť svoje pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia programu členským štátom.
2.  Komisia môže vzniesť svoje pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia programu členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Členský štát program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.
3.  Členský štát program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do dvoch mesiacov od ich predloženia.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol tento program predložený členským štátom.
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu najneskôr do piatich mesiacov odo dňa, keď bol tento program prvýkrát predložený členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Komisia posúdi zmenu a jej súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane požiadaviek na úrovni členských štátov a svoje pripomienky môže predložiť do troch mesiacov od predloženia zmeneného programu.
2.  Komisia posúdi zmenu a jej súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane požiadaviek na úrovni členských štátov a svoje pripomienky môže predložiť do dvoch mesiacov od predloženia zmeneného programu.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
3.  Členský štát zmenený program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.
3.  Členský štát zmenený program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do dvoch mesiacov od ich predloženia.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Komisia schváli zmenu programu najneskôr 6 mesiacov po jeho predložení členským štátom.
4.  Komisia schváli zmenu programu najneskôr 3 mesiace po jeho predložení členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1
Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 5 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 3 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. V prípade programov podporovaných z EFRR a ESF+ sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.
Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 7 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 5 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. Členský štát pritom rešpektuje kódex správania stanovený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014. V prípade programov podporovaných z EFRR a ESF+ sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6
6.  V prípade úprav, ktoré sú výlučne jazykového alebo redakčného charakteru a ktoré nemajú vplyv na implementáciu programu, sa schválenie zo strany Komisie nevyžaduje. Členské štáty informujú o takýchto úpravách Komisiu.
6.  V prípade úprav, ktoré sú výlučne jazykového, technického alebo redakčného charakteru a ktoré nemajú vplyv na implementáciu programu, sa schválenie zo strany Komisie nevyžaduje. Členské štáty informujú o takýchto úpravách Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
2.  Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 10 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu.
2.  Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 15 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do ktoréhokoľvek iného fondu v rámci zdieľaného riadenia alebo do ktoréhokoľvek nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.
1.  Ak to monitorovací výbor programu odsúhlasí, v záujme zabezpečenia pružnosti môžu členské štáty požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Pozmeňujúce návrh y 171 a 434
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Prevedené zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, do ktorého sú zdroje prevedené, a v prípade prevodov do nástrojov v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v prospech dotknutého členského štátu.
2.  Prevedené zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, do ktorého sú zdroje prevedené.
Pozmeňujúce návrhy 172, 433 a 434
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví celková suma prevedená za každý rok podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to relevantné, musí byť plne odôvodnená a musí k nej byť priložený revidovaný program alebo programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s uvedením informácie o tom, do ktorého iného fondu alebo nástroja sa sumy prevádzajú.
3.  V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví celková suma prevedená za každý rok podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to relevantné, musí byť plne odôvodnená s ohľadom na komplementaritu a vplyv, ktorý sa má dosiahnuť, a musí k nej byť priložený revidovaný program alebo programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s uvedením informácie o tom, do ktorého iného fondu alebo nástroja sa sumy prevádzajú.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Hlava 3 – kapitola 1 a (nová)
KAPITOLA Ia – Veľké projekty
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)
Článok 21a
Obsah
V rámci programu alebo programov sa z EFRR a Kohézneho fondu môže podporiť operácia zahŕňajúca série prác, činností alebo služieb určených svojím charakterom na uskutočnenie nedeliteľnej úlohy presnej ekonomickej alebo technickej povahy, ktorá má presne určené ciele a ktorej celkové oprávnené náklady presahujú 100 000 000 EUR („veľký projekt“). Finančné nástroje sa nepovažujú za veľké projekty.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 21 b (nový)
Článok 21b
Informácie potrebné na schválenie veľkého projektu
Riadiaci orgán pred schválením veľkého projektu predloží Komisii tieto informácie:
a)   podrobné údaje týkajúce sa orgánu, ktorý má byť zodpovedný za realizáciu veľkého projektu a jeho kapacita;
b)   opis investície a jej umiestnenia;
c)   celkové náklady a celkové oprávnené náklady;
d)   zrealizované štúdie uskutočniteľnosti vrátane analýzy možností a výsledky;
e)   analýzu nákladov a prínosov vrátane hospodárskej a finančnej analýzy a posúdenie rizika;
f)   analýzu vplyvu na životné prostredie so zohľadnením prispôsobenia sa na zmenu klímy a potrieb jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám;
g)   vysvetlenie, ako je veľký projekt v súlade s príslušnými prioritami dotknutého programu alebo programov a jeho očakávaný príspevok k dosiahnutiu osobitných cieľov uvedených priorít a očakávaný príspevok k sociálno-ekonomickému rozvoju;
h)   finančný plán uvádzajúci celkové plánované finančné prostriedky a plánovanú podporu z fondov, EIB a všetkých ostatných zdrojov financovania spolu s fyzickými a finančnými ukazovateľmi monitorovania pokroku vzhľadom na identifikované riziká;
i)   harmonogram realizácie veľkého projektu, a ak sa očakáva, že obdobie realizácie bude dlhšie ako programové obdobie, etapy, na ktoré sa požaduje podpora z fondov počas programového obdobia.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 21c (nový)
Článok 21c
Rozhodnutie o veľkom projekte
1.   Komisia posúdi veľký projekt na základe informácií uvedených v článku 21b s cieľom zistiť, či je požadovaný finančný príspevok na veľký projekt vybraný riadiacim orgánom odôvodnený. Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení finančného príspevku na vybraný veľký projekt najneskôr tri mesiace od dátumu poskytnutia informácií uvedených v článku 21b.
2.   Schválenie Komisie podľa odseku 1 je podmienené uzavretím prvej zmluvy o diele alebo, v prípade operácií realizovaných v rámci štruktúr verejno-súkromných partnerstiev, podpísaním zmluvy o verejno-súkromných partnerstvách medzi orgánom verejnej moci a subjektom súkromného sektora do troch rokov od dátumu schválenia.
3.   Ak Komisia neschváli finančný príspevok na vybraný veľký projekt, vo svojom rozhodnutí uvedie dôvody zamietnutia.
4.   Veľké projekty predložené Komisii na schválenie podľa odseku 1 sa uvedú na zozname veľkých projektov programu.
5.   Výdavky súvisiace s veľkým projektom sa môžu do žiadosti o platbu zahrnúť po predložení veľkého projektu na schválenie v zmysle v odseku 1. Ak Komisia veľký projekt vybraný riadiacim orgánom neschváli, vyhlásenie o výdavkoch sa musí po stiahnutí žiadosti členským štátom alebo po prijatí rozhodnutia Komisie zodpovedajúcim spôsobom opraviť.
(Tento pozmeňujúci návrh si bude vyžadovať následné úpravy v prílohe V.)
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c
c)  iný územný nástroj na podporu iniciatív, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR v rámci cieľa politiky uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. e).
c)  iný územný nástroj na podporu iniciatív, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované v rámci cieľa politiky uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. e).
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1a (nový)
Členské štáty zabezpečia súdržnosť a koordináciu, keď sú stratégie miestneho rozvoja financované z viac ako jedného fondu.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje;
a)  geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje, vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych prepojení;
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d)  opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie v súlade s článkom 6.
d)  opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie podľa článku 6.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
2.  Zodpovednosť sa prípravu územných stratégií nesú príslušné mestské, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty.
2.  Zodpovednosť za prípravu a schválenie územných stratégií nesú príslušné regionálne, miestne a iné verejné orgány. Už existujúce strategické dokumenty týkajúce sa predmetných území sa môžu aktualizovať a použiť ako územné stratégie.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1
Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol do územnej stratégie zahrnutý, výber operácií vykonajú alebo sa doň zapoja príslušné mestské, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty.
Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol zaradený do územnej stratégie, vyberú sa príslušné regionálne, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty, alebo sa zapoja do výberu operácií.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 a (nový)
3a.   Pri príprave územných stratégií orgány, ktoré sú uvedené v odseku 2, spolupracujú s príslušnými riadiacimi orgánmi s cieľom určiť rozsah, v akom sa operácie majú podporovať v rámci príslušného programu.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
4.  Ak mestské, miestne alebo iné územné orgány vykonávajú úlohy patriace do zodpovednosti riadiaceho orgánu, ktoré sú iné než výber operácií, riadiaci orgán určí daný mestský miestny alebo iný územný orgán za sprostredkovateľský orgán.
4.  Ak regionálne, miestne alebo iné verejné orgány alebo iný subjekt vykonávajú úlohy patriace do zodpovednosti riadiaceho orgánu, ktoré sú iné než výber operácií, riadiaci orgán určí daný mestský miestny alebo iný územný orgán za sprostredkovateľský orgán.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Vybrané operácie môžu byť podporované v rámci viac ako jednej priority toho istého programu.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Ak stratégia plnená podľa článku 23 zahŕňa investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).
1.  Ak stratégia plnená podľa článku 23 zahŕňa investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viac ako jedného fondu, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“). Ak je to vhodné, každá IÚI môže byť doplnená finančnou pomocou z EPFRV.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol zaradený do územnej stratégie, príslušné regionálne, miestne, iné verejné orgány alebo subjekty sa zapoja do výberu operácií.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa môže podporovať aj z fondov EFRR, ESF a ENRF.
1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa podporuje aj z fondov EFRR, ESF+, ENRF a EPFRV. V súvislosti s EPFRV sa takýto rozvoj označí ako miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b
b)  vedený miestnymi akčnými skupinami zloženými z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina;
b)  vedený miestnymi akčnými skupinami zloženými z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina vrátane verejného sektora;
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno d
d)  a aby podporoval vytváranie sietí, inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu a prípadne aj spoluprácu s ďalšími územnými aktérmi.
d)  a aby podporoval vytváranie sietí, prístupy zdola nahor, dostupnosť, inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu a prípadne aj spoluprácu s ďalšími územnými aktérmi.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4
4.  Ak plnenie takejto stratégie zahŕňa podporu z viac ako jedného fondu, príslušné riadiace orgány môžu vybrať jeden z dotknutých fondov ako hlavný fond.
4.  Ak plnenie takejto stratégie zahŕňa podporu z viac ako jedného fondu, príslušné riadiace orgány môžu vybrať jeden z dotknutých fondov ako hlavný fond. Možno uviesť aj druh opatrení a operácií, ktoré sa majú financovať z každého dotknutého fondu.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno d
d)  ciele uvedenej stratégie vrátane merateľných cieľových hodnôt výsledkov a súvisiace plánované akcie;
d)  ciele uvedenej stratégie vrátane merateľných cieľových hodnôt výsledkov a súvisiace plánované akcie v nadväznosti na miestne potreby určené miestnou komunitou;
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno f
f)  finančný plán vrátane plánovanej alokácie z každého dotknutého fondu a programu.
f)  finančný plán vrátane plánovanej alokácie z každého dotknutého fondu, prípadne vrátane EPFRV, a každého programu.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4
4.  V rozhodnutí o schválení stratégie sa určí alokácia pre každý dotknutý fond a programu a určí sa aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo programov.
4.  V rozhodnutí o schválení stratégie sa určí alokácia pre každý dotknutý fond a programu a určí sa aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo programov. Zodpovedajúce vnútroštátne verejné príspevky sú zaručené vopred počas celého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Riadiace orgány zabezpečia, aby miestne akčné skupiny buď vybrali jedného partnera zo skupiny ako hlavného partnera pre administratívne a finančné veci, alebo aby sa spojili do zákonne vytvorenej spoločnej štruktúry.
2.  Riadiace orgány zabezpečia, aby miestne akčné skupiny boli inkluzívne a buď vybrali jedného partnera zo skupiny ako hlavného partnera pre administratívne a finančné veci, alebo aby sa spojili do zákonne vytvorenej spoločnej štruktúry s cieľom vykonávať úlohy súvisiace so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno a
a)  budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a implementáciu operácií;
a)  budovanie administratívnych kapacít miestnych aktérov na vytváranie a implementáciu operácií;
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5
5.  Miestna akčná skupina môže byť prijímateľom a môže vykonávať operácie v súlade so stratégiou.
5.  Miestna akčná skupina môže byť prijímateľom a môže vykonávať operácie v súlade so stratégiou, pričom podporuje oddelenie funkcií v rámci miestnej akčnej skupiny.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členský štát zabezpečí, aby podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou z fondov pokrývala:
1.  S cieľom zabezpečiť komplementaritu a synergie členský štát zabezpečí, aby podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou z fondov pokrývala:
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno a
a)  budovanie kapacít a prípravné akcie podporujúce tvorbu a budúce plnenie stratégií;
a)  budovanie administratívnych kapacít a prípravné akcie podporujúce tvorbu a budúce plnenie stratégií;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   oživenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na uľahčenie výmeny medzi zainteresovanými stranami, čoho cieľom je poskytovať im informácie a podporovať potenciálnych prijímateľov pri príprave ich žiadostí;
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 a (nový)
1a.   Akcie uvedené v prvom pododseku môžu zahrnovať najmä:
a)   pomoc v súvislosti s prípravou a posudzovaním projektu;
b)   podporu na inštitucionálne posilnenie a budovanie administratívnych kapacít s cieľom účinného riadenia fondov;
c)   štúdie súvisiace s podávaním správ Komisie o fondoch a so správou o súdržnosti;
d)   opatrenia týkajúce sa analýzy, riadenia, monitorovania, výmeny informácií a vykonávania fondov, ako aj opatrenia týkajúce sa uplatňovania systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;
e)   hodnotenia, odborné posudky, štatistiky a štúdie vrátane všeobecných, ktoré sa týkajú súčasného aj budúceho fungovania fondov;
f)   opatrenia na šírenie informácií, budovanie sietí v prípade potreby, uskutočňovanie komunikačných činností s osobitným dôrazom na výsledky a pridanú hodnotu podpory z fondov a na zvyšovanie informovanosti a podporu spolupráce a výmeny skúseností vrátane výmeny skúseností s tretími krajinami;
g)   zriadenie, prevádzku a vzájomné prepojenie počítačových systémov riadenia, monitorovania, auditu, kontroly a hodnotenia;
h)   opatrenia na zlepšenie metód hodnotenia a na výmenu informácií o postupoch hodnotenia;
i)   opatrenia súvisiace s auditom;
j)   posilnenie národnej a regionálnej kapacity, čo sa týka plánovania investícií, potrieb financovania, prípravy, návrhu a uplatňovania finančných nástrojov, spoločných akčných plánov a veľkých projektov;
k)   šírenie osvedčených postupov s cieľom pomôcť členským štátom posilniť kapacitu relevantných partnerov uvedených v článku 6 ods. 1 a ich zastrešujúcich organizácií;
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 b (nový)
1b.   Komisia vyčlení najmenej 15 % zdrojov na technickú pomoc z podnetu Komisie s cieľom zefektívniť komunikáciu s verejnosťou a dosiahnuť lepšiu súčinnosť komunikačných činností vykonávaných na podnet Komisie rozšírením vedomostnej základne s výsledkami, predovšetkým účinnejším zberom a zverejňovaním údajov a vyhodnocovaním a oznamovaním údajov, a najmä zdôrazňovaním príspevku fondov k zlepšovaniu života občanov a zvyšovaním viditeľnosti podpory z fondov, ako aj zvyšovaním informovanosti o výsledkoch a pridanej hodnote takejto podpory. V informovaní, komunikácii a opatreniach týkajúcich sa viditeľnosti v súvislosti s výsledkami a pridanou hodnotou podpory z fondov s osobitným dôrazom na operácie sa v relevantných prípadoch pokračuje aj po ukončení programov. Tieto opatrenia prispievajú aj k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Tieto akcie môžu slúžiť na pokrytie budúcich i predošlých programových období.
2.  Tieto akcie môžu slúžiť na pokrytie predošlých i budúcich programových období.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)
2a.  S cieľom zabrániť situáciám, keď sú platby pozastavené, Komisia zabezpečí, aby členské štáty a regióny, ktoré čelia obavám o súlad pre nedostatok administratívnych kapacít, dostali primeranú technickú pomoc na zlepšenie uvedených administratívnych kapacít.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
1.  Na podnet členského štátu sa môžu z fondov podporovať akcie, ktoré sa týkajú predošlých a nasledujúcich programových období a ktoré sú potrebné na efektívnu správu a využívanie týchto fondov.
1.  Na podnet členského štátu sa môžu z fondov podporovať akcie, ktoré sa týkajú predošlých a nasledujúcich programových období a ktoré sú potrebné na efektívnu správu a využívanie týchto fondov, na budovanie kapacít partnerov uvedených v článku 6 a na zabezpečenie funkcií, ako je príprava, odborná príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, viditeľnosť a komunikácia.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkajúcej sa jedného fondu.
3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkajúcej sa buď jedného fondu, alebo viacerých fondov.
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Percentuálny podiel fondov refundovaných na technickú pomoc:
2.  Na základe dohody medzi Komisiou a členskými štátmi a s prihliadnutím na finančný plán programu sa percentuálny podiel fondov refundovaných na technickú pomoc môže stanoviť až do výšky:
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno a
a)  podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a podpora z Kohézneho fondu: 2,5 %;
a)  podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a podpora z Kohézneho fondu: 3 %;
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno b
b)  podpora z fondu ESF+: 4 % a pre programy podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu vii) nariadenia o ESF+: 5 %;
b)  podpora z fondu ESF+: 5 % a pre programy podľa článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+: 6 %;
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno d
d)  podpora z AMIF, ISF a BMVI: 6 %.
d)  podpora z AMIF, ISF a BMVI: 7 %.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
V prípade najvzdialenejších regiónov je pri písmenách a), b) a c) percentuálny podiel až o 1 % vyšší.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1
Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.
Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných orgánov a služieb, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2
Takéto akcie sa podporia financovaním, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89.
Takéto akcie sa podporia financovaním, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89. Technická pomoc vo forme nepovinného osobitného programu sa môže realizovať buď financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi na technickú pomoc, alebo úhradou priamych nákladov.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – pododsek 1
Členský štát zriadi výbor na monitorovanie implementácie programu (ďalej len „monitorovací výbor“) do troch mesiacov odo dňa, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie o schválení programu.
Členský štát zriadi výbor na monitorovanie implementácie programu (ďalej len „monitorovací výbor“) po konzultácii s riadiacim orgánom a do troch mesiacov odo dňa, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie o schválení programu.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2
2.  Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok.
2.  Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok so zreteľom na potrebu úplnej transparentnosti.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 5
5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na priority ani programy podľa článku [4 písm. c) bodom vi)] nariadenia o ESF+ ani na príslušnú technickú pomoc.
5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na priority ani programy podľa článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+ ani na príslušnú technickú pomoc.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1
Zloženie monitorovacieho výboru určuje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných orgánov členských štátov, sprostredkovateľských orgánov a partnerov uvedených v článku 6.
Zloženie monitorovacieho výboru určuje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných orgánov členských štátov, sprostredkovateľských orgánov a partnerov uvedených v článku 6 prostredníctvom transparentného procesu.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii.
2.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v monitorovacej a poradnej funkcii. Zástupcovia EIB môžu byť v prípade potreby prizvaní k účasti na práci monitorovacieho výboru v poradnej funkcii.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade fondov AMIF, ISF a BMVI sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii príslušné decentralizované agentúry.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)   návrhy prípadných zjednodušujúcich opatrení pre prijímateľov;
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b
b)  všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatrenia prijaté na riešenie týchto otázok;
b)  všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatrenia prijaté na riešenie týchto otázok, prípadne vrátane akýchkoľvek nezrovnalostí;
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno i
i)  pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.
i)  pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií, partnerov a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 – písmeno b
b)  výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z ENRF, AMF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu;
b)  výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z ENRF, AMIF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu;
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)   zmeny v zozname plánovaných operácií strategického významu podľa článku 17 ods. 3 písm. d);
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 a (nový)
2a.   Monitorovací výbor môže riadiacemu orgánu navrhnúť ďalšie funkcie umožňujúce zasiahnuť.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1
Medzi Komisiou a každým členským štátom sa zorganizuje výročné hodnotiace zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu.
Medzi Komisiou a každým členským štátom sa zorganizuje výročné hodnotiace zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu. Riadiace orgány sa riadne zapájajú do tohto procesu.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 6
6.  V prípade programov podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI predkladá členský štát Komisii výročnú správu o výkonnosti v súlade so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy.
6.  V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI predkladá členský štát Komisii výročnú správu o výkonnosti v súlade so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2
Prvý prenos sa uskutoční 31. mája 2022 a posledný 31. januára 2030.
Prvý prenos sa uskutoční 28. februára 2022 a posledný do 28. februára 2030.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 3
V prípade programov podľa článku [4 ods. 1 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+ sa údaje zasielajú každoročne do 30. novembra.
V prípade programov podľa článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+ sa údaje zasielajú každoročne do 30. novembra.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – písmeno a
a)  počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;
a)  pri prenose údajov do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra každého roku počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – písmeno b
b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.
b)  iba pri prenose údajov do 31. mája a do 30. novembra každého roka hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán programy vyhodnocuje. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota daného programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie programov.
1.  Riadiaci orgán programy vyhodnocuje. V každom hodnotení sa posúdi inkluzívnosť, nediskriminačný charakter, efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť, viditeľnosť a pridaná hodnota daného programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie programov.
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 a (nový)
2a.   Hodnotenie uvedené v odseku 2 obsahuje posúdenie sociálno-ekonomických dôsledkov a potrieb financovania v rámci politických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 v rámci programov a medzi nimi s dôrazom na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu vďaka podpore inovatívnej a inteligentnej hospodárskej transformácie a na prepojenejšiu Európu posilňovaním mobility vrátane inteligentnej a udržateľnej mobility a regionálneho prepojenia IKT. Komisia zverejní výsledky hodnotenia na svojom webovom sídle a oznámi ich Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  ďalších relevantných partnerov a orgány.
b)  ďalších relevantných partnerov a orgány vrátane regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov a hospodárskych a sociálnych partnerov.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán najneskôr šesť mesiacov po prijatí daného programu zabezpečí fungovanie osobitného webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o programoch, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.
1.  Riadiaci orgán najneskôr šesť mesiacov po prijatí daného programu zabezpečí fungovanie osobitného webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o programoch, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, orientačný časový plán výziev na predkladanie návrhov, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  v prípade právnických subjektov názov prijímateľa;
a)  v prípade právnických subjektov názov prijímateľa a dodávateľa;
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a
a)  uverejnia na profesionálnej webovej stránke prijímateľa alebo stránkach sociálnych médií, ak existujú, krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu z Únie;
a)  uverejnia na profesionálnej webovej stránke prijímateľa a stránkach sociálnych médií, ak existujú, krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu z Únie;
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť
c)  vystavia na verejnosti tabule alebo bilbordy, hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií zahŕňajúcich fyzické investície alebo nákup vybavenia, pokiaľ ide o:
c)  vystavia stále tabule alebo bilbordy dobre viditeľné pre verejnosť, hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií zahŕňajúcich fyzické investície alebo nákup vybavenia, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystavia na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii, pričom zdôraznia podporu z fondov;
d)  v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystavia na verejnosti na mieste dobre viditeľnom pre verejnosť aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii, pričom zdôraznia podporu z fondov;
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)   verejne a trvalo vystavia znak Únie tak, aby bol dobre viditeľný pre verejnosť a v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe VIII, a to hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií;
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade operácií podporovaných v rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. c) bode vii) nariadenia o ESF+ sa táto požiadavka neuplatňuje.
V prípade operácií podporovaných v rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+ sa táto požiadavka neuplatňuje.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1
Členské štáty využívajú príspevok z fondov na poskytovanie podpory prijímateľom vo forme grantov, finančných nástrojov alebo cien či ich kombinácie.
Členské štáty využívajú príspevok z fondov na poskytovanie podpory prijímateľom vo forme grantov, obmedzeného používania finančných nástrojov alebo cien či ich kombinácie.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c
c)  paušálna sadzba až do výšky 25 % oprávnených priamych nákladov pod podmienkou, že táto sadzba sa vypočíta v súlade s článkom 48 ods. 2 písm. a).
c)  paušálna sadzba až do výšky 25 % oprávnených priamych nákladov pod podmienkou, že táto sadzba sa vypočíta v súlade s článkom 48 ods. 2 písm. a) alebo článkom 48 ods. 2 písm. c).
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2 – písmeno a
a)  posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na zamestnancov sa vydelia 1 720 hodinami v prípade osôb, ktoré pracujú na plný pracovný čas, alebo zodpovedajúcou pomernou časťou 1 720 hodín v prípade osôb, ktoré pracujú na kratší pracovný čas;
a)  posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na zamestnancov s očakávanými dodatočnými nákladmi s cieľom zohľadniť faktory, ako sú zvýšenie taríf alebo povýšenie zamestnancov, sa vydelia 1 720 hodinami v prípade osôb, ktoré pracujú na plný pracovný čas, alebo zodpovedajúcou pomernou časťou 1 720 hodín v prípade osôb, ktoré pracujú na kratší pracovný čas;
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2 – písmeno b
b)  posledné zdokumentované hrubé mesačné náklady na zamestnancov sa vydelia mesačným pracovným časom dotknutej osoby v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve.
b)  posledné zdokumentované hrubé mesačné náklady na zamestnancov s očakávanými dodatočnými nákladmi na zohľadnenie faktorov, ako sú zvýšenie taríf alebo povýšenie zamestnancov, sa vydelia mesačným pracovným časom dotknutej osoby v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2
2.  Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom iba na nové investície, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ako je vytváranie príjmov alebo úspor, a ktoré nemajú zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov.
2.  Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom iba na nové investície, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ako je vytváranie príjmov alebo úspor, a ktoré nemajú zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov. Takáto podpora môže byť zameraná na investície do hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj na prevádzkový kapitál v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie o štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  navrhovaná suma programového príspevku na finančný nástroj a očakávaný pákový efekt;
a)  navrhovaná suma programového príspevku na finančný nástroj a očakávaný pákový efekt spolu s príslušnými hodnoteniami;
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5
5.  Finančné nástroje sa môžu kombinovať s doplnkovou programovou podporou vo forme grantov ako operácia pomocou jedného finančného nástroja v rámci jednej dohody o financovaní, kde obe odlišné formy podpory poskytuje orgán implementujúci finančný nástroj. V takom prípade sa pravidlá vzťahujúce sa na finančné nástroje uplatňujú na uvedenú operáciu pomocou jedného finančného nástroja.
5.  Finančné nástroje sa môžu kombinovať s doplnkovou programovou podporou vo forme grantov ako operácia pomocou jedného finančného nástroja v rámci jednej dohody o financovaní, kde obe odlišné formy podpory poskytuje orgán implementujúci finančný nástroj. Ak je výška podpory programu vo forme grantu nižšia ako výška podpory programu vo forme finančného nástroja, uplatňujú sa pravidlá vzťahujúce sa na finančné nástroje.
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2
Riadiaci orgán vyberie orgán implementujúci finančný nástroj.
Riadiaci orgán vyberie orgán implementujúci finančný nástroj buď priamym, alebo nepriamym udelením zákazky.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Riadiaci orgán môže poveriť úlohami vykonávania priamym udelením zákazky:
a)  EIB;
b)  medzinárodnú finančnú inštitúciu, v ktorej je členský štát akcionárom;
c)  banku vo verejnom vlastníctve alebo inštitúciu vo verejnom vlastníctve zriadenú ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 7
7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.
7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov alebo podľa typu intervencie v prípade EPFRV pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 7 a (nový)
7a.   Požiadavky na podávanie správ o použití finančného nástroja na zamýšľané účely musia byť obmedzené na riadiace orgány a finančných sprostredkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  Úroky a iné výnosy prináležiace podpore z fondov vyplatenej na finančné nástroje sa použijú v rámci toho istého cieľa alebo cieľov ako pôvodná podpora z fondov buď v rámci toho istého finančného nástroja, alebo v nadväznosti na ukončenie finančného nástroja na iné finančné nástroje alebo iné formy podpory do konca obdobia oprávnenosti.
2.  Úroky a iné výnosy prináležiace podpore z fondov vyplatenej na finančné nástroje sa použijú v rámci toho istého cieľa alebo cieľov ako pôvodná podpora z fondov buď v rámci toho istého finančného nástroja, alebo v nadväznosti na ukončenie finančného nástroja na iné finančné nástroje alebo iné formy podpory na ďalšie investície do konečných prijímateľov; alebo prípadne na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z fondov na finančný nástroj, ktorý vyplýva zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov implementujúcich finančné nástroje; do konca obdobia oprávnenosti.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1
1.  Podpora z fondov na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov, ako aj akýkoľvek druh príjmu získaný z tých investícií, ktoré možno pripísať podpore z fondov, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva prostredníctvom primeraného zdieľania rizika a zisku.
1.  Podpora z fondov na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov, ako aj akýkoľvek druh príjmu získaný z tých investícií, ktoré možno pripísať podpore z fondov, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva alebo na iné formy podpory Únie prostredníctvom primeraného zdieľania rizika a zisku, pričom sa zohľadní zásada správneho finančného riadenia.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2
2.  Úroveň takéhoto diferencovaného zaobchádzania nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie súkromných prostriedkov, buď na základe výberového konania alebo nezávislého posúdenia.
2.  Úroveň takéhoto diferencovaného zaobchádzania nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie súkromných prostriedkov, buď na základe výberového konania alebo ex ante posúdenia vykonaného v súlade s článkom 52 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1
1.  Prostriedky vyplatené späť pred uplynutím obdobia oprávnenosti do finančných nástrojov z investícií do konečných prijímateľov alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, vrátane splácania istiny a akéhokoľvek typu získaného príjmu pripísateľného podpore z fondov, sa opätovne použijú v tom istom finančnom nástroji alebo iných finančných nástrojoch na ďalšie investície do konečných prijímateľov v rámci rovnakého špecifického cieľa alebo cieľov a na akékoľvek náklady a poplatky súvisiace s riadením týchto ďalších investícií.
1.  Prostriedky vyplatené späť pred uplynutím obdobia oprávnenosti do finančných nástrojov z investícií do konečných prijímateľov alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, vrátane splácania istiny a akéhokoľvek typu získaného príjmu pripísateľného podpore z fondov, sa opätovne použijú v tom istom finančnom nástroji alebo iných finančných nástrojoch na ďalšie investície do konečných prijímateľov v rámci rovnakého špecifického cieľa alebo cieľov a na akékoľvek náklady a poplatky, pričom sa zohľadní zásada správneho finančného riadenia.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Úspory prostredníctvom účinnejších operácií sa na účely prvého pododseku nepovažujú za získané príjmy. Najmä úspory nákladov vyplývajúce z opatrení na energetickú efektívnosť nemajú za následok zodpovedajúce zníženie prevádzkových dotácií.
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1
Výdavky sú oprávnené na príspevok z fondov, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2029.
Výdavky sú oprávnené na príspevok z fondov, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2030.
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4
4.  Celá operácia alebo jej časť sa môže vykonávať mimo územia členského štátu, a to aj mimo územia Únie, za predpokladu, že operácia prispieva k cieľom programu.
4.  Celá operácia alebo jej časť v rámci EFRR, ESF+ alebo Kohézneho fondu sa môže vykonávať mimo územia členského štátu, a to aj mimo územia Únie, za predpokladu, že operácia spadá do jednej z piatich zložiek cieľa Európskej územnej spolupráce (Interreg), ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o EÚS“), a prispieva k cieľom programu.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 6
6.  Podpora z fondov sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci programu riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby.
6.  Podpora z fondov sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci programu riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby. Tento odsek sa neuplatňuje na kompenzáciu z fondu ENRF v súvislosti s dodatočnými nákladmi v najvzdialenejších regiónoch alebo výdavkami financovanými z osobitných dodatočných alokácií z EFRR a ESF+ pre najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov;
a)  úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov alebo v súvislosti s príspevkom do finančných nástrojov, ktorý vyplýva zo záporných úrokov;
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)   daň z pridanej hodnoty (DPH) okrem operácií, ktorých celkové náklady nepresahujú 5 000 000 EUR.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Oprávnenosť operácií spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa určuje na základe individuálneho prístupu okrem operácií, ktorých celkové náklady nepresahujú 5 000 000 EUR, a investícií a výdavkov konečných prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2
Členský štát môže lehotu stanovenú v prvom pododseku skrátiť na tri roky v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP.
Členský štát môže lehotu stanovenú v prvom pododseku skrátiť na tri roky v riadne odôvodnených prípadoch uvedených v písmenách a), b) a c) súvisiacich so zachovaním pracovných miest vytvorených MSP.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3
3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.
3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na príspevky programu do alebo z finančných nástrojov a na žiadnu operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 – pododsek 1
V prípade odseku 1 písm. d) sú poplatky súvisiace s riadením založené na výkonnosti. Keď sa orgány implementujúce holdingový fond a/alebo osobitné fondy podľa článku 53 ods. 3 vyberú prostredníctvom priameho zadania zákazky, na výšku poplatkov a nákladov súvisiacich s riadením vyplatenú týmto orgánom, ktorú možno deklarovať ako oprávnené výdavky, sa uplatňuje prahová hodnota do 5 % celkovej sumy programových príspevkov poskytnutých konečným prijímateľom v úveroch, kapitálových a kvázi kapitálových investíciách alebo vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách.
V prípade odseku 1 písm. d) sú poplatky súvisiace s riadením založené na výkonnosti. Počas prvých dvanástich mesiacov implementácie finančného nástroja je oprávnená základná odmena za náklady a poplatky súvisiace s riadením. Keď sa orgány implementujúce holdingový fond a/alebo osobitné fondy podľa článku 53 ods. 2 vyberú prostredníctvom priameho zadania zákazky, na výšku poplatkov a nákladov súvisiacich s riadením vyplatenú týmto orgánom, ktorú možno deklarovať ako oprávnené výdavky, sa uplatňuje prahová hodnota do 5 % celkovej sumy programových príspevkov poskytnutých konečným prijímateľom v úveroch, kapitálových a kvázi kapitálových investíciách alebo vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách.
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 – pododsek 2
Táto prahová hodnota sa neuplatňuje, ak sa výber orgánov implementujúcich finančné nástroje uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s uplatniteľným právom a ak verejná súťaž stanovuje potrebu vyšších nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením.
Ak sa výber orgánov implementujúcich finančné nástroje uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s uplatniteľným právom a ak verejná súťaž stanovuje potrebu vyšších nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením, ktoré sa stanovujú podľa výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečujú zákonnosť a riadnosť výdavkov obsiahnutých v účtoch predložených Komisii a prijímajú všetky potrebné opatrenia na prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a podávanie správ o nezrovnalostiach vrátane podvodu.
2.  Členské štáty zabezpečujú zákonnosť a riadnosť výdavkov obsiahnutých v účtoch predložených Komisii a prijímajú všetky potrebné opatrenia na prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a podávanie správ o nezrovnalostiach vrátane podvodu. Členské štáty plne spolupracujú s úradom OLAF.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4
4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.
4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu, nezávislosť a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 6 – pododsek 1
Členské štáty majú mechanizmy na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa fondov. Na žiadosť Komisie preskúmajú sťažnosti predložené Komisii, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ich programov, a informujú Komisiu o výsledkoch tohto preskúmania.
Členské štáty majú mechanizmy na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa fondov. Za rozsah, pravidlá a postupy týkajúce sa týchto mechanizmov zodpovedajú členské štáty v súlade s ich inštitucionálnym a právnym rámcom. Na žiadosť Komisie preskúmajú v súlade s článkom 64 ods. 4a sťažnosti predložené Komisii, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ich programov, a informujú Komisiu o výsledkoch tohto preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa každá výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi zodpovednými za programy vykonala prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov v súlade s prílohou XII.
Členské štáty zabezpečia, aby sa každá výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi zodpovednými za programy vykonala prostredníctvom používateľsky ústretových systémov elektronickej výmeny údajov v súlade s prílohou XII.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 2
V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa prvý pododsek uplatňuje od 1. januára 2023.
V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa prvý pododsek uplatňuje od 1. januára 2022.
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 3
Prvý pododsek sa neuplatňuje na programy podľa článku [4 ods. 1 písm. c) bodu vii)] nariadenia o ESF+.
Prvý pododsek sa neuplatňuje na programy podľa článku [4 ods. 1 bodu xi)] nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 11
11.  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci formát, ktorý treba použiť na oznamovanie nezrovnalostí v súlade s konzultačným postupom podľa článku 109 ods. 2, aby zabezpečila jednotné podmienky vykonávania tohto článku.
11.  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci formát, ktorý treba použiť na oznamovanie nezrovnalostí v súlade s konzultačným postupom podľa článku 109 ods. 2, aby zabezpečila jednotné podmienky a pravidlá vykonávania tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia sa uistí, že členské štáty majú systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že tieto systémy účinne fungujú počas implementácie programov. Komisia vypracuje stratégiu auditu a plán auditu, ktorý je založený na posúdení rizika.
Komisia sa uistí, že členské štáty majú systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že tieto systémy účinne a efektívne fungujú počas implementácie programov. Komisia vypracuje pre členské štáty stratégiu auditu a plán auditu, ktorý je založený na posúdení rizika.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2
2.  Audity Komisie sa vykonajú do troch kalendárnych rokov nasledujúcich po schválení účtov, v ktorých sú príslušné výdavky zahrnuté. Toto obdobie sa neuplatňuje na operácie, kde existuje podozrenie z podvodu.
2.  Audity Komisie sa vykonajú do dvoch kalendárnych rokov nasledujúcich po schválení účtov, v ktorých sú príslušné výdavky zahrnuté. Toto obdobie sa neuplatňuje na operácie, kde existuje podozrenie z podvodu.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a
a)  Komisia oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu audit minimálne 12 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Na týchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.
a)  Komisia oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu audit minimálne 15 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Na týchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c
c)  Komisia zašle predbežné zistenia auditu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 3 mesiacov po poslednom dni auditu príslušnému orgánu členského štátu.
c)  Komisia zašle predbežné zistenia auditu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 2 mesiacov po poslednom dni auditu príslušnému orgánu členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d
d)  Komisia zašle audítorskú správu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia úplnej odpovede príslušného orgánu členského štátu na predbežné zistenia auditu.
d)  Komisia zašle audítorskú správu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia úplnej odpovede príslušného orgánu členského štátu na predbežné zistenia auditu. Odpoveď členského štátu sa považuje za úplnú, ak Komisia do 2 mesiacov neoznámi, že niektoré dokumenty chýbajú.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v písmenách c) a d) o ďalšie tri mesiace.
Komisia môže v riadne odôvodnených prípadoch predĺžiť lehoty uvedené v písmenách c) a d) o ďalšie dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 a (nový)
4a.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 63 ods. 6, Komisia zabezpečí systém vybavovania sťažností, ktorý bude prístupný občanom a zainteresovaným stranám.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2
2.  Orgán auditu je orgán verejnej moci, ktorý je funkčne nezávislý od subjektov podrobených auditu.
2.  Orgán auditu je orgán verejnej moci alebo súkromný orgán, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a orgánov alebo subjektov, ktoré boli poverené funkciami alebo na ktoré boli tieto funkcie delegované.
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno e
e)  zaznamenáva a uchováva v elektronickom systéme údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, a zabezpečuje bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.
e)  zaznamenáva a uchováva v elektronických systémoch údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, a zabezpečuje bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 1
Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.
Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpečujú prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno a
a)  zabezpečí, aby boli vybrané operácie v súlade s programom a účinne prispievali k plneniu špecifických cieľov;
a)  zabezpečí, aby boli vybrané operácie udržateľné, v súlade s programom a územnými stratégiami a účinne prispievali k plneniu jeho špecifických cieľov;
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno c
c)  zabezpečí, aby vybrané operácie predstavovali najlepší pomer medzi výškou podpory, podniknutými činnosťami a plnením cieľov;
c)  zabezpečí, aby vybrané operácie predstavovali vhodný pomer medzi výškou podpory, podniknutými činnosťami a plnením cieľov;
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno e
e)  zabezpečí, aby vybrané operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ48, boli predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo zisťovacieho konania na základe požiadaviek uvedenej smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ49;
e)  zabezpečí, aby vybrané operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ48, boli predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo zisťovacieho konania a aby boli riadne zohľadnené posudzovanie alternatívnych riešení a rozsiahla verejná konzultácia na základe požiadaviek uvedenej smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ49;
_________________
_________________
48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).
49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno f
f)  keď sa operácie začali ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, overí, či sa dodržalo uplatniteľné právo;
f)  keď sa operácie začali ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, zabezpečí, aby sa dodržalo uplatniteľné právo;
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno j
j)  zabezpečí, aby investície do infraštruktúry boli odolné proti zmene klímy a mali očakávanú životnosť minimálne päť rokov.
j)  zabezpečí, pred prijatím investičných rozhodnutí, aby investície do infraštruktúry boli odolné proti zmene klímy a mali očakávanú životnosť minimálne päť rokov, ako aj uplatňovanie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti.
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 5 a (nový)
5a.   Riadiaci orgán môže v riadne odôvodnených prípadoch takisto rozhodnúť, že prispeje do výšky až 5 % finančnej alokácie na program v rámci EFRR a ESF+ na konkrétne projekty v členskom štáte oprávnené v rámci programu Horizont Európa vrátane tých, ktoré boli vybrané v druhej fáze, za predpokladu, že tieto konkrétne projekty prispejú k cieľom programu v danom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 6
6.  Keď riadiaci orgán vyberie operáciu strategického významu, okamžite o tom informuje Komisiu a poskytne jej všetky relevantné informácie o tejto operácii.
6.  Keď riadiaci orgán vyberie operáciu strategického významu, do jedného mesiaca o tom informuje Komisiu a poskytne jej všetky relevantné informácie o tejto operácii vrátane analýzy nákladov a prínosov.
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)   v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov zabezpečuje, aby prijímateľ dostal sumu, ktorá je splatná v plnej výške najneskôr do 90 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa;
b)  v prípade zálohových a priebežných platieb zabezpečuje, aby prijímateľ dostal sumu, ktorá je splatná v plnej výške za overené výdavky najneskôr do 60 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno a
a)  vypracovania a predloženia žiadostí o platbu Komisii v súlade s článkami 85 a 86;
a)  vypracovanie a predloženie žiadostí o platbu Komisii v súlade s článkami 85 a 86 a berúc do úvahy audity vykonané orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť;
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno b
b)  zostavenie účtov v súlade s článkom 92 a vedenie záznamov o všetkých prvkoch účtov v elektronickom systéme;
b)  zostavenie a predkladanie účtov, potvrdenie úplnosti, presnosti a správnosti v súlade s článkom 92 a vedenie záznamov o všetkých prvkoch účtov v elektronickom systéme;
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 6 a (nový)
6a.   Audit sa vykoná s odkazom na normu platnú v čase dohovoru o auditovanej operácii okrem prípadov, keď sú pre prijímateľa výhodnejšie nové normy.
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 6 b (nový)
6b.   Zistenie nezrovnalosti v rámci auditu operácie vedúcej k peňažnej sankcii nemôže viesť k rozšíreniu rozsahu kontroly alebo k finančným opravám nad rámec výdavkov zahrnutých do účtovného roka kontrolovaných výdavkov.
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1
1.  Orgán auditu vypracuje stratégiu auditu na základe posúdenia rizika, pričom zohľadní opis systému riadenia a kontroly uvedený v článku 63 ods. 9, vzťahujúcu sa na systémové audity a audity operácií. Stratégia auditu musí zahŕňať systémové audity nových určených riadiacich orgánov a orgánov zodpovedných za vykonávanie účtovnej funkcie do deviatich mesiacov nasledujúcich po prvom roku ich činnosti. Stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe XVIII a aktualizuje sa každoročne po prvej výročnej kontrolnej správe a prvom audítorskom stanovisku poskytnutých Komisii. Môže sa vzťahovať na jeden alebo viacero programov.
1.  Orgán auditu vypracuje po konzultácii s riadiacim orgánom stratégiu auditu na základe posúdenia rizika, pričom zohľadní opis systému riadenia a kontroly uvedený v článku 63 ods. 9, vzťahujúcu sa na systémové audity a audity operácií. Stratégia auditu musí zahŕňať systémové audity nových určených riadiacich orgánov a orgánov zodpovedných za vykonávanie účtovnej funkcie. Audit sa vykoná do deviatich mesiacov nasledujúcich po prvom roku ich činnosti. Stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe XVIII a aktualizuje sa každoročne po prvej výročnej kontrolnej správe a prvom audítorskom stanovisku poskytnutých Komisii. Môže sa vzťahovať na jeden alebo viacero programov. V rámci stratégie auditu môže orgán auditu určiť limit pre audity jednotlivých účtov.
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
V prípade nezhody medzi Komisiou a členským štátom, pokiaľ ide o zistenia auditu, sa zavedie konanie o urovnaní.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia a orgány auditu najskôr využijú všetky informácie a záznamy dostupné v elektronickom systéme uvedenom v článku 66 ods. 1 písm. e) vrátane výsledkov overovaní zo strany riadiaceho orgánu a od dotknutých prijímateľov žiadajú a získavajú dodatočné dokumenty a audítorské dôkazy, iba ak si to podľa ich odborného úsudku situácia vyžaduje na podporu spoľahlivých záverov auditu.
Komisia a orgány auditu najskôr využijú všetky informácie a záznamy dostupné v elektronických systémoch uvedených v článku 66 ods. 1 písm. e) vrátane výsledkov overovaní zo strany riadiaceho orgánu a od dotknutých prijímateľov žiadajú a získavajú dodatočné dokumenty a audítorské dôkazy, iba ak si to podľa ich odborného úsudku situácia vyžaduje na podporu spoľahlivých záverov auditu.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán vykonáva overovania na mieste (overovania na mieste zo strany riadiaceho orgánu) v súlade s článkom 68 ods. 1 len na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.
1.  Riadiaci orgán vykonáva overovania na mieste (overovania na mieste zo strany riadiaceho orgánu) v súlade s článkom 68 ods. 1 len na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak finančný nástroj poskytuje kontrolné správy podporujúce žiadosť o platbu, riadiaci orgán môže rozhodnúť nevykonať overovanie riadenia na mieste.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 2 – pododsek 2
EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, však poskytujú riadiacemu orgánu kontrolné správy, ktoré podporujú žiadosti o platbu.
EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, však poskytujú riadiacemu orgánu kontrolné správy, ktoré podporujú žiadosti o platbu.
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 3
3.  Orgán auditu vykonáva systémové audity a audity operácií v súlade s článkami 71, 73 alebo 77 na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.
3.  Orgán auditu vykonáva systémové audity a audity operácií v súlade s článkami 71, 73 alebo 77 na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak finančný nástroj poskytuje orgánu auditu výročnú správu o audite vypracovanú ich externými audítormi do konca každého kalendárneho roka, ktorá sa vzťahuje na prvky uvedené v prílohe XVII, orgán auditu môže rozhodnúť nevykonať ďalšie audity.
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 3 a (nový)
3a.   V kontexte záručných fondov môžu orgány zodpovedné za audit programov vykonávať overenia alebo audity subjektov poskytujúcich nové príslušné úvery iba v prípade, keď nastane jedna alebo viac nasledujúcich situácií:
a)   podporné dokumenty poskytujúce dôkaz o podpore z finančného nástroja konečným prijímateľom nie sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu ani na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančné nástroje;
b)   existujú dôkazy o tom, že dokumenty, ktoré sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu alebo na úrovni orgánov implementujúcich finančné nástroje, nepredstavujú pravdivý a presný obraz o poskytovanej podpore.
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1
1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa riadi štátna pomoc, riadiaci orgán zabezpečí, aby sa všetky doklady týkajúce sa operácie podporovanej z fondov uchovávali na primeranej úrovni počas obdobia piatich rokov od 31. decembra roka, v ktorom riadiaci orgán prijímateľovi vyplatil poslednú platbu.
1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa riadi štátna pomoc, riadiaci orgán zabezpečí, aby sa všetky doklady týkajúce sa operácie podporovanej z fondov uchovávali na primeranej úrovni počas obdobia troch rokov od 31. decembra roka, v ktorom riadiaci orgán prijímateľovi vyplatil poslednú platbu.
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 2 a (nový)
2a.   Obdobie uchovávania dokladov sa môže na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu znižovať proporcionálne podľa rizikového profilu a veľkosti prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Zálohová platba pre každý fond sa uhradí v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka v závislosti od dostupných finančných prostriedkov takto:
Zálohová platba pre každý fond sa uhradí v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka takto:
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  2022: 0,5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  2023: 0,5 % %;
c)  2023: 1 %;
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  2024: 0,5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e
e)  2025: 0,5 %;
e)  2025: 2 %;
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f
f)  2026: 0,5 %
f)  2026: 2 %
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 3 – písmeno b
b)  sumu za technickú pomoc vypočítanú v súlade s článkom 31 ods. 2;
b)  sumu za technickú pomoc vypočítanú v súlade s článkom 31;
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)   v prípade štátnej pomoci môže žiadosť o platbu zahŕňať preddavky, ktoré prijímateľovi vypláca orgán poskytujúci pomoc za týchto kumulatívnych podmienok: sú predmetom bankovej alebo rovnocennej záruky, nepresahujú 40 % celkovej výšky pomoci, ktorá sa má prijímateľovi poskytnúť na danú operáciu, a sú pokryté z výdavkov zaplatených prijímateľmi a doložené faktúrami s potvrdením o zaplatení za 3 roky.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1
1.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2, tak žiadosti o platbu podané v súlade s prílohou XIX musia obsahovať celkové sumy vyplatené, alebo v prípade záruk sumy vyčlenené, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, riadiacim orgánom konečným prijímateľom v zmysle článku 62 ods. 1 písm. a), b) a c).
1.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 1, tak žiadosti o platbu podané v súlade s prílohou XIX musia obsahovať celkové sumy vyplatené, alebo v prípade záruk sumy vyčlenené, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, riadiacim orgánom konečným prijímateľom v zmysle článku 62 ods. 1 písm. a), b) a c).
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 3, tak sa žiadosti o platbu, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, musia podať v súlade s týmito podmienkami:
2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2, tak sa žiadosti o platbu, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, musia podať v súlade s týmito podmienkami:
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1
1.  V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí priebežné platby najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia prijala žiadosť o platbu.
1.  Komisia uhradí priebežné platby najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia prijala žiadosť o platbu.
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – písmeno a
a)  existujú dôkazy, ktoré naznačujú závažný nedostatok, na odstránenie ktorého neboli prijaté nápravné opatrenia;
a)  existujú dôkazy o závažnom nedostatku, na odstránenie ktorého neboli prijaté nápravné opatrenia;
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – písmeno e
e)  členský štát neprijal potrebné opatrenia na nápravu situácie v súlade s článkom 15 ods. 6.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1
1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy programu, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 84, alebo v súvislosti s ktorou nebola predložená žiadosť o platbu v súlade s článkami 85 a 86 do 26. decembra druhého kalendárneho roku nasledujúceho po roku rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026.
1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy programu, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 84, alebo v súvislosti s ktorou nebola predložená žiadosť o platbu v súlade s článkami 85 a 86 do 31. decembra tretieho kalendárneho roku nasledujúceho po roku rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 2
2.   Suma týkajúca sa rozpočtového záväzku na rok 2021, ktorá má byť pokrytá zálohovými platbami alebo žiadosťami o platbu v lehote stanovenej v odseku 1, predstavuje 60 % daného záväzku. 10 % rozpočtového záväzku na rok 2021 sa pridá ku každému rozpočtovému záväzku na roky 2022 až 2025 na účely výpočtu súm, ktoré sa majú pokryť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 3
3.  Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2029 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR a Kohézneho fondu.
3.  Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2030 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR a Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  nebolo možné podať žiadosť o platbu načas z dôvodu omeškania na úrovni Únie pri vytváraní právneho a administratívneho rámca pre finančné prostriedky na obdobie 2021 – 2027.
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2
2.  Členský štát má jeden mesiac na to, aby buď súhlasil so sumou, ktorej viazanosť má byť zrušená, alebo predložil svoje pripomienky.
2.  Členský štát má dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou, ktorej viazanosť má byť zrušená, alebo aby predložil svoje pripomienky.
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1
1.  EFRR, ESF+ a Kohézny fond podporujú cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003 zmenenom nariadením Komisie (ES) č. 868/2014.
1.  EFRR, ESF+ a Kohézny fond podporujú cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003 zmenenom nariadením Komisie (ES) č. 2016/2066.
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 1 – pododsek 1
Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.
Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 378 097 000 000 v cenách roku 2018.
(Cieľom tohto PN je opätovne zaviesť sumu rovnajúcu sa sume dostupnej na roky 2014 – 2020 pri potrebnom navýšení v súlade s pozíciou EP k návrhu VFR na roky 2021 – 2027. Tento PN si bude vyžadovať následné úpravy výpočtov v prílohe XXII.)
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia prijme formou vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, podľa kategórie regiónov spolu so zoznamom oprávnených regiónov v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XXII.
Komisia prijme formou vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, podľa kategórie regiónov spolu so zoznamom oprávnených regiónov v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XXII. Minimálna celková alokácia z fondov na vnútroštátnej úrovni by sa mala rovnať 76 % rozpočtu prideleného každému členskému štátu alebo regiónu na roky 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Bez toho, aby boli dotknuté národné alokácie pre členské štáty, sa financovanie pre regióny, ktoré sú na obdobie 2021 – 2027 preradené do nižšej kategórie, zachová na úrovni alokácií na roky 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)
Vzhľadom na osobitný význam financovania rámci politiky súdržnosti pre cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a pre najvzdialenejšie regióny by kritériá oprávnenosti uplatňujúce sa na takéto financovanie nemali byť menej priaznivé ako v období 2014 – 2020 a mali by zabezpečiť maximálnu kontinuitu s existujúcimi programami.
Tento PN si bude vyžadovať následné úpravy výpočtov v prílohe XXII.)
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97,5 % celkových zdrojov (t. j. spolu EUR 322 194 388 630) a alokujú sa takto:
1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97 % celkových zdrojov, t. j. spolu 366 754 000 000 EUR (v cenách roku 2018). Z tejto sumy sa 5 900 000 000 EUR pridelí na záruku pre deti zo zdrojov v rámci ESF+. Zostávajúce finančné krytie vo výške 360 854 000 000 EUR (v cenách roku 2018 ) sa alokuje takto:
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno a
a)  61,6 % (t. j. spolu 198 621 593 157 EUR) pre menej rozvinuté regióny;
a)  61,6 % (t. j. spolu 222 453 894 000 EUR) pre menej rozvinuté regióny;
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno b
b)  14,3 % (t. j. spolu 45 934 516 595 EUR) pre prechodné regióny;
b)  14,3 % (t. j. spolu 51 446 129 000 EUR) pre prechodné regióny;
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno c
c)  10,8 % (t. j. spolu 34 842 689 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;
c)  10,8 % (t. j. spolu 39 023 410 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno d
d)  12,8 % (t. j. spolu 41 348 556 877 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;
d)  12,8 % (t. j. spolu 46 309 907 000 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno e
e)  0.0,4 % (t. j. spolu 1 447 034 001 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.
e)  0.0,4 % (t. j. spolu 1 620 660 000 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 3 – pododsek 1
Suma zdrojov, ktoré sú k dispozícii na ESF+ v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 88 646 194 590 EUR.
Zdroje, ktoré sú k dispozícii na ESF+, predstavujú 28,8 % zdrojov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu (t. j. 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018). To nezahŕňa finančné krytie pre zložku „zamestnanosť a sociálna inovácia“ alebo zložku „zdravie“.
Pozmeňujúci návrh 339
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 3 – pododsek 2
Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ je 376 928 934 EUR.
Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ zodpovedá 0,4 % zdrojov uvedených v prvom pododseku (t. j. 424 296 054 EUR v cenách roku 2018).
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 1
Výška podpory z Kohézneho fondu, ktorá sa má previesť do Nástroja na prepájanie Európy, je 10 000 000 000 EUR. Vynaloží sa na projekty dopravnej infraštruktúry prostredníctvom osobitných výziev v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] výlučne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.
Výška podpory z Kohézneho fondu, ktorá sa má previesť do Nástroja na prepájanie Európy, je 4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018. Vynaloží sa na projekty dopravnej infraštruktúry, a to pri zohľadnení potrieb investícií členských štátov a regiónov do infraštruktúry, prostredníctvom osobitných výziev v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] výlučne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 5
Okamžite po prevode je 30 % zdrojov prevedených do NPE k dispozícii všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE].
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 6
Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu, pokiaľ ide o 70 % zdrojov prevedených do NPE.
Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 5
5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 500 000 000 EUR na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.
5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 6
6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 175 000 000 EUR na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.
6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 7
7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 2,5 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (t. j. spolu 8 430 000 000).
7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 3 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (t. j. spolu 11 343 000 000 EUR v cenách roku 2018).
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 105 – odsek 1 – písmeno a
a)  najviac 15 % z celkových alokácií pre menej rozvinuté regióny na prechodné regióny alebo rozvinutejšie regióny a z prechodných regiónov na rozvinutejšie regióny;
a)  najviac 5 % z celkových alokácií pre menej rozvinuté regióny na prechodné regióny alebo rozvinutejšie regióny a z prechodných regiónov na rozvinutejšie regióny;
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  70 % pre menej rozvinuté regióny;
a)  85 % pre menej rozvinuté regióny;
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  55 % pre prechodné regióny;
b)  65 % pre prechodné regióny;
Pozmeňujúce návrhy 349 a 447
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
c)  40 % pre menej rozvinuté regióny;
c)  50 % pre rozvinutejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 2
Miery spolufinancovania stanovené v písmene a) sa uplatňujú aj na najvzdialenejšie regióny.
Miery spolufinancovania stanovené v písmene a) sa uplatňujú aj na najvzdialenejšie regióny a na dodatočnú alokáciu pre najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 3
Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 70 %.
Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 85 %.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 4
V nariadení o ESF+ sa môžu stanoviť vyššie miery spolufinancovania pre priority, ktoré podporujú inovatívne činnosti, v súlade s článkom [14] daného nariadenia.
V nariadení o ESF+ sa môžu v riadne odôvodnených prípadoch stanoviť vyššie miery spolufinancovania až do výšky 90 % pre priority, ktoré podporujú inovatívne činnosti, v súlade s článkom [13] a článkom [4 ods. 1 písm. x)] a [xi)] daného nariadenia, ako aj pre programy zamerané na materiálnu depriváciu v súlade s článkom [9], nezamestnanosť mladých ľudí v súlade s článkom [10], podporu európskej záruky pre deti v súlade s článkom [10a] a na nadnárodnú spoluprácu v súlade s článkom [11b].
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 4 – pododsek 1
Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 70 %.
Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 85 %.
Pozmeňujúci návrh 453
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty môžu v riadne odôvodnenom prípade predložiť v rámci súčasného rámca Paktu stability a rastu žiadosť o ďalšiu flexibilitu pre verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky, ktoré sú podporované verejnou správou spolufinancovaním investícií ako súčasť európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komisia starostlivo posúdi príslušnú žiadosť pri vymedzovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej, alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu spôsobom, ktorý odráža strategický význam investícií.
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 1
Komisia je v súlade s článkom 108 oprávnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ku ktorým dochádza počas programového obdobia v prípade nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem príloh III, IV, X a XXII.
Komisia je v súlade s článkom 108 oprávnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ku ktorým dochádza počas programového obdobia v prípade nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem príloh III, IV, X a XXII. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 108 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť a upraviť delegované nariadenie (EÚ) 204/2014, uvedené v článku 6 ods. 3, tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 sa Komisii udeľuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4 a článku 89 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 001 – stĺpec 1
001 Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
001 Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 002 – stĺpec 1
002 Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
002 Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 004 – stĺpec 1
004 Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
004 Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 005 – stĺpec 1
005 Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
005 Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 035 – stĺpec 1
035 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof)
035 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne a zosuvy pôdy (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof)
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 2 – riadok 043

Text predložený Komisiou

043

Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie

0%

100%

Pozmeňujúci návrh

 

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 056 – stĺpec 1
056 Novovybudované diaľnice a cesty základnej siete TEN-T
056 Novovybudované diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 057 – stĺpec 1
057 Novovybudované diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T
057 Novovybudované diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 060 – stĺpec 1
060 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty základnej siete TEN-T
060 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 061 – stĺpec 1
061 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T
061 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 5 – riadok 128 – stĺpec 1
128 Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu
128 Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 5 – riadok 130 – stĺpec 1
130 Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu
130 Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu okrem lokalít sústavy Natura 2000
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 12 – stĺpec Integrované územné investície (IÚI)
Veľkomestá, mestá a predmestia
Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 16 – stĺpec Integrované územné investície (IÚI)
Riedko osídlené oblasti
Vidiecke a riedko osídlené oblasti
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 22 – stĺpec Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK)
Veľkomestá, mestá a predmestia
Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 26 – stĺpec Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK)
Riedko osídlené oblasti
Vidiecke a riedko osídlené oblasti
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 32– stĺpec Iný typ územného nástroja v rámci cieľa politiky 5
Veľkomestá, mestá a predmestia
Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 36– stĺpec Iný typ územného nástroja v rámci cieľa politiky 5
Riedko osídlené oblasti
Vidiecke a riedko osídlené oblasti
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 4 – riadok 17
17 Ubytovacie a stravovacie služby
17 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6 – stĺpec 2
Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa:
1.  merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania;
1.  merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania, ktoré sú uplatniteľné v rámci všetkých cieľov politiky;
2.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii programov.
2.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii programov v súlade s ustanoveniami UNCRPD a zaradené do kritérií výberu projektov a povinností.
2a.  opatrenia na predkladanie správ monitorovaciemu výboru o súlade podporovaných operácií.
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Príloha III – Tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Implementácia zásad a práv Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré prispievajú k skutočnej konvergencii a súdržnosti v Európskej únii.

Opatrenia na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie správnej implementácie zásad Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré prispievajú k vzostupnej sociálnej konvergencii a súdržnosti v EÚ, a to predovšetkým zásad, ktoré bránia nespravodlivej hospodárskej súťaži na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účinné uplatňovanie zásady partnerstva

Je vytvorený rámec na zabezpečenie toho, aby mohli všetci partneri zohrávať plnohodnotnú úlohu pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení programov, ktorý zahŕňa:

 

1.  opatrenia na zabezpečenie transparentných postupov zapojenia partnerov;

 

2.  opatrenia na šírenie a zverejňovanie informácií relevantných pre partnerov s cieľom prípravy stretnutí a následných opatrení;

 

3.  podporu na posilnenie postavenia partnerov a budovania kapacít.

Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 2 – stĺpec 4
Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy v súlade s cieľom Parížskej dohody znížiť globálne otepľovanie na 1,5 °C, ktorý zahŕňa:
1.  všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej únie;
1.  všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej únie;
2.  orientačný harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu.
2.  harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu.
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 4 – stĺpec 2
EFRR a Kohézny fond:
EFRR a Kohézny fond:
2.4  Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti proti katastrofám
2.4  Podpora adaptácie na zmenu klímy a štrukturálnu zmenu, prevencie rizík a odolnosti proti katastrofám
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 7 – stĺpec 4
Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý zahŕňa:
Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý zahŕňa:
1.  všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty;
1.  všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 - 2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty, vrátane prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.
2.  identifikáciu prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 2
3.2  Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy
3.2  Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 4 – bod -1 a (nový)
-1a.  vyžaduje zabezpečenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti a vo väčšej miere odstránenie chýbajúcich prepojení a problematických miest v sieti TEN-T, čo tiež znamená investície do tvrdej infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 4 – bod 1
1.  zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýza dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv liberalizácie železničnej dopravy;
1.  zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýzu dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv otvorenia trhov so železničnými dopravnými službami;
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 2
2.  odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú najmä národné plány na dekarbonizáciu;
2.  odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú národné stratégie znižovania emisií z odvetvia dopravy
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 3
3.  zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T;
3.  zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T, a predbežne identifikované úseky na súhrnnej sieti;
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 4
4.  pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť regiónov a miestnych komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami;
4.  pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť mestských sietí, regiónov a miestnych komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami;
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 9 a (nový)
9a.  podporuje iniciatívy v oblasti udržateľného regionálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktoré vedú k situáciám prospešným pre obe strany, turistov i obyvateľov, ako je prepojenie siete EuroVelo s európskou železničnou sieťou TRAN.
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 1 – stĺpec 2 – bod ESF
ESF:
ESF:
4.1.1  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie vrátane mladých ľudí a neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva
4.1.1  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, a to predovšetkým mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva
4.1.2  Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu pre zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, prechody a mobilitu
4.1.2  Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu pre zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, prechody a mobilitu
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 2 – stĺpec 2 – bod ESF
ESF
ESF
4.1.3  Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov na zmeny a aktívne starnutie
4.1.3  Podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívne starnutie
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 2
2.  opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;
2.  opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov, sociálneho zabezpečenia a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;
Pozmeňujúci návrh 394
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 3 – stĺpec 2 – bod ESF
ESF:
ESF:
4.2.1  Zvyšovanie kvality, účinnosti a relevantnosti z hľadiska trhu práce systémov vzdelávania a odbornej prípravy
4.2.1  Zvyšovanie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane digitálnych zručností a uľahčiť prechod medzi vzdelávaním a prácou
4.2.2  Podpora príležitostí pre flexibilné zlepšovanie zručností a rekvalifikáciu pre všetkých vrátane uľahčovania zmeny zamestnania a podpory pracovnej mobility
4.2.2  Podpora celoživotného vzdelávania, najmä príležitostí pre flexibilné zlepšovanie zručností a rekvalifikáciu pre všetkých, ako aj informálneho a neformálneho vzdelávania vrátane uľahčovania zmeny zamestnania a podpory pracovnej mobility
4.2.3  Podpora rovnakého prístupu, najmä pre znevýhodnené skupiny, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve cez ďalšie všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu, až po terciárny stupeň
4.2.3  Podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich absolvovaniu, najmä pre znevýhodnené skupiny, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve cez ďalšie všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu, až po terciárny stupeň, ako aj vzdelávanie a učenie sa dospelých vrátane uľahčenia vzdelávacej mobility pre všetkých
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 1
1.  systémy založené na dôkazoch na predvídanie zručností a prognózy, ako aj mechanizmy sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku;
1.  systémy založené na dôkazoch na predvídanie a prognózy v oblasti zručností, ako aj mechanizmy následného sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku vrátane prístupov zameraných na učiacu sa osobu;
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 2
2.  opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, relevantnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na všetkých stupňoch vrátane vysokoškolského vzdelávania, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;
2.  opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, cenovo dostupnému relevantnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na všetkých stupňoch vrátane terciárneho vzdelávania, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 3
3.  koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane terciárneho vzdelávania a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;
3.  koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane poskytovateľov terciárneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3
EFRR:
EFRR:
4.3  Zvyšovanie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, migrantov a znevýhodnených skupín pomocou integrovaných opatrení vrátane bývania a sociálnych služieb
4.3  Zvyšovanie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, utečencov a migrantov pod medzinárodnou ochranoua znevýhodnených skupín pomocou integrovaných opatrení vrátane bývania a sociálnych služieb
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3.1
ESF:
ESF:
4.3.1  Podpora aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
4.3.1  Presadzovanie aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3.1 a (nový)
4.3.1a.   Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 4
Je zavedený národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný strategický politický rámec a akčný plán pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:
1.  analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb;
1.  analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb;
2.  opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane zabezpečenia primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov;
2.  opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane zabezpečenia primeranej podpory príjmu, sociálnej ochrany, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov a utečencov;
3.  opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni komunít;
3.  opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k rodinnej a komunitnej starostlivosti na základe národnej stratégie deinštitucionalizácie a akčného plánu;
4.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.
4.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 5 – stĺpec 2
ESF:
ESF:
4.3.2  Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia
4.3.2  Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 6 – stĺpec 2
ESF:
ESF:
4.3.4  Zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám; zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti; zlepšovanie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti
4.3.4  Zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám; modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane; zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti; zlepšovanie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 6 – stĺpec 4 – body 2, 3, 3 a (nové)
Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:
1.  mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia;
1.  mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia;
2.  opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti;
2.  opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a osobám, ktoré sú najťažšie dosiahnuteľné;
3.  opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti.
3.  opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti, ako aj opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni rodiny a komunít.
3a.   opatrenia na zabezpečenie účinnosti, udržateľnosti, prístupu a cenovej dostupnosti systémov sociálnej ochrany.
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – tabuľka 1T – Štruktúra programu

 

Text predložený Komisiou

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1

Priorita 1

Nie

 

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2

Priorita 2

Nie

 

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie

3

Priorita 3

Nie

 

KF

Nevzťahuje sa

 

3

Priorita „Technická pomoc“

Áno

 

 

 

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 8

 

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 9

 

Pozmeňujúci návrh

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1

Priorita 1

Nie

 

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2

Priorita 2

Nie

 

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie

3

Priorita 3

Nie

 

KF

Nevzťahuje sa

 

3

Priorita „Technická pomoc“

Áno

 

 

 

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

 

ESF+

 

 

 

Vyhradená priorita „Záruka pre deti“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 8

 

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 9

Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2.1 – tabuľka

Text predložený Komisiou

[ ] Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny

[ ]Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí

[ ]Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti

[ ]Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie

Pozmeňujúci návrh

[ ]Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny

[ ]Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí

[ ]Táto priorita je vyhradená na záruku pre deti

[ ]Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti

[ ]Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie

Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – úvodná časť
2.1.1.  Špecifický cieľ54 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority netýkajúce sa technickej pomoci
2.1.1.  Špecifický cieľ54 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority netýkajúce sa technickej pomoci
__________________
__________________
54 Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. vii) nariadenia o ESF+.
Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 –bod 2.1.1.2 – úvodná časť
2.1.1.2  Ukazovateľ55
2.1.1.2  Ukazovatele
_________________
55 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 2025.
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 –bod 2.1.1.3 – úvodná časť
2.1.1.3  Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie56 (nevzťahuje sa na ENRF)
2.1.1.3  Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie (nevzťahuje sa na ENRF)
_________________
56 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 2025.
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 8
Kritériá pri výbere operácií57
Kritériá pri výbere operácií57
__________________
__________________
57 Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. c) bod vii) nariadenia o ESF+.
Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 3 – tabuľka 16
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 3 – bod 3.2 – úvodná časť
3.2  Celkové finančné prostriedky podľa fondu a národného spolufinancovania59
3.2  Celkové finančné prostriedky podľa fondu a spolufinancovania z národných zdrojov
_________________
59 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, finančné prostriedky iba na roky od 2021 do 2025.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0043/2019).


Program Spravodlivosť ***I
PDF 284kWORD 82k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)
P8_TA-PROV(2019)0097A8-0068/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).
(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. V článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ďalej uvádza, že Únia sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností, podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami a na boj proti diskriminácii pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by program Spravodlivosť mal vo všetkých svojich činnostiach podporovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vrátane rodového rozpočtovania a cieľov týkajúcich sa nediskriminácie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali, posilňovali a zdieľali medzi občanmi a obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali stredobodom európskych spoločností, v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý zahŕňa program Práva a hodnoty a program Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí program Práva a hodnoty program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. Program Spravodlivosť (ďalej len „program“) bude naďalej podporovať rozvoj integrovaného európskeho priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a to v nadväznosti na program Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci program“).
(2)  Keďže je nevyhnutné, aby Únia a každý členský štát tieto práva a hodnoty naďalej aktívne rozvíjali, ochraňovali a podporovali jednotne v rámci všetkých svojich politík a aby ich zároveň posilňovali a zdieľali medzi občanmi a obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali stredobodom európskych spoločností. Zároveň je pre prekvitajúci vnútorný trh a presadzovanie spoločných hodnôt Únie potrebné aj riadne fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti a efektívnych, nezávislých a kvalitných vnútroštátnych právnych systémov. V rozpočte Únie sa vytvára nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý zahŕňa program Práva a hodnoty a program Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu, polarizácie a rozdeleniu a keď prebiehajú konania podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii týkajúce sa systematického porušovania zásad právneho štátu, ako aj konania vo veci nesplnenia povinnosti týkajúce sa otázok právneho štátu v členských štátoch, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské a základné práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť vrátane rodovej rovnosti, zákaz diskriminácie a právny štát, pretože narušenie týchto práv a hodnôt v niektorom členskom štáte môže mať škodlivé následky pre Úniu ako celok. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí program Práva a hodnoty program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. Program Spravodlivosť (ďalej len „program“) bude naďalej podporovať rozvoj integrovaného európskeho priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a to v nadväznosti na program Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci program“).
__________________
__________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať našu na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o EÚ sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.
(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať našu na právach založenú, rovnocennú, otvorenú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť najmä prostredníctvom financovania činností, ktoré podporia dynamickú, dobre rozvinutú, odolnú a posilnenú občiansku spoločnosť umožňujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a riadne uplatňovanie ľudských a základných práv a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o EÚ sa vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a vhodnými spôsobmi poskytli občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie. Je to obzvlášť dôležité vzhľadom na stále sa zmenšujúci priestor pre nezávislú občiansku spoločnosť vo viacerých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. Únia môže na tento účel prijímať opatrenia na rozvoj justičnej spolupráce v občianskych veciach a justičnej spolupráce v trestných veciach a na podporu akcií členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti. Pri ďalšom rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti by sa malo zabezpečiť dodržiavanie základných práv, ako aj spoločných zásad a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých, právny štát a dobre fungujúci nezávislý justičný systém.
(4)  V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. Dodržiavanie a presadzovanie právneho štátu, základných práv a demokracie v Únii sú predpokladom dodržiavania všetkých práv a povinností zakotvených v zmluvách a budovania dôvery ľudí v Úniu. Spôsob uplatňovania zásad právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami. Únia môže na tento účel prijímať opatrenia na rozvoj justičnej spolupráce v občianskych a trestných, a prípadne aj v správnych veciach a justičnej spolupráce v trestných veciach a na podporu akcií členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti, najmä so zameraním na závažnú cezhraničnú trestnú činnosť, fiškálnu trestnú činnosť, trestné činy proti životnému prostrediu, terorizmus a porušovanie základných práv, ako je obchodovanie s ľuďmi, ako aj iné závažné cezhraničné trestné činy. Pri ďalšom rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti by sa na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni malo zabezpečiť a podporovať dodržiavanie ľudských a základných práv, ako aj spoločných zásad a hodnôt, ako sú nediskriminácia, solidarita, rovnaké zaobchádzanie na základe niektorého z dôvodov uvedených v článku 21 charty, účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých, právny štát demokracia a dobre fungujúci nezávislý justičný systém.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   V článku 81 ZFEÚ sa výslovne stanovuje, že Únia môže prijať právne akty na aproximáciu práva členských štátov. Podľa Zmluvy sa takéto akty môžu prijímať okrem iného so zameraním na vzájomné uznávanie súdnych a mimosúdnych rozhodnutí medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj ich vykonávania; uľahčenie cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych písomností; zosúladenie pravidiel medzinárodného práva súkromného uplatňovaných v oblasti kolíznych noriem a právomocí v členských štátoch; spoluprácu pri obstarávaní dôkazov; skutočný prístup k spravodlivosti; odstránenie prekážok riadneho priebehu občianskeho, trestného a správneho konania, ktoré môžu zahŕňať zosúladenie vnútroštátnych súdnych konaní; rozvoj alternatívneho riešenia sporov; a podporu vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Financovanie by malo zostať jedným z hlavných nástrojov na úspešné plnenie ambicióznych cieľov stanovených zmluvami. Mali by sa dosiahnuť okrem iného vytvorením flexibilného a účinného programu Spravodlivosť, ktorý by plánovanie a plnenie týchto cieľov mal uľahčiť.
(5)  Financovanie je jedným z najdôležitejších nástrojov na úspešné plnenie ambicióznych cieľov stanovených zmluvami. Mali by sa dosiahnuť okrem iného vytvorením flexibilného a účinného programu Spravodlivosť, ktorý by plánovanie a plnenie týchto cieľov mal uľahčiť, s prihliadnutím na to, ktoré činnosti prinášajú najvyššiu pridanú hodnotu Únie, a to vždy, keď je to možné, s použitím kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Cieľom programu by malo byť zvýšenie flexibility a dostupnosti jeho finančných prostriedkov a poskytnutie rovnakých príležitostí a podmienok financovania organizáciám občianskej spoločnosti v Únii i mimo nej.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Pre postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti má Únia prijať opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach založené na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí, ktorá je už od zasadnutia Európskej rady v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 základom justičnej spolupráce v rámci Únie. Vzájomné uznávanie si vyžaduje vysokú úroveň vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. S cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie a posilniť vzájomnú dôveru boli prijaté vo viacerých oblastiach opatrenia na aproximáciu právnych predpisov členských štátov. Riadne fungujúci priestor spravodlivosti, v ktorom sú odstránené prekážky brániace cezhraničným súdnym konaniam a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných situáciách, je takisto kľúčovým pre zabezpečenie hospodárskeho rastu.
(6)  Pre postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre všetkých má Únia prijať opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach založené na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí, ktorá je už od zasadnutia Európskej rady v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 základom justičnej spolupráce v rámci Únie. Vzájomné uznávanie si vyžaduje vysokú úroveň vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. S cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie a posilniť vzájomnú dôveru boli prijaté vo viacerých oblastiach opatrenia na aproximáciu právnych predpisov členských štátov. Riadne fungujúci priestor spravodlivosti, v ktorom sú odstránené prekážky brániace cezhraničným súdnym konaniam a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných situáciách, je takisto kľúčovým pre zabezpečenie hospodárskeho rastu a ďalšej integrácie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Ako pripomína Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre1a, nezávislosť súdov je súčasťou podstaty základného práva na spravodlivý súdny proces a predstavuje základ pre vzájomnú dôveru a uznávanie.
_________________
1a Súdny dvor EÚ, veľká komora, 27. februára 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; Súdny dvor EÚ, veľká komora, 25. júla 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Prístup k spravodlivosti by mal zahŕňať predovšetkým prístup k súdom, k alternatívnym metódam riešenia sporov a k verejným činiteľom, ktorí sú podľa zákona povinní poskytnúť stranám nezávislé a nestranné právne poradenstvo.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  V záujme ďalšieho rozvoja európskeho priestoru spravodlivosti by sa za dôležitý cieľ malo považovať začlenenie rodového hľadiska do justičných systémov. Prierezová diskriminácia v justičnom systéme je stále jednou z hlavných prekážok, pokiaľ ide o rovnaký prístup žien k spravodlivosti. Program by mal preto aktívne prispievať k odstraňovaniu akejkoľvek diskriminácie a prekážok pre menšiny, osoby so zdravotným postihnutím, migrantov, žiadateľov o azyl, starších ľudí, ľudí žijúcich vo vzdialených regiónoch alebo akékoľvek zraniteľné skupiny, ktorých prístup k spravodlivosti by mohol byť obmedzovaný, a podporovať postupy a rozhodnutia v rámci justičných systémov, ktoré sú ústretové voči obetiam a zohľadňujú rodové hľadisko.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutné pre vysokú úroveň vzájomnej dôvery v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä pokiaľ ide o účinnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach, ktorá je založená na vzájomnom uznávaní. Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty základných práv je konkrétnym vyjadrením zásady právneho štátu. Presadzovanie zásady právneho štátu podporou úsilia o zlepšenie nezávislosti, kvality a efektívnosti vnútroštátnych justičných systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach.
(7)  Úplné dodržiavanie zásad právneho štátu a ich podpora sú nevyhnutné pre vysokú úroveň vzájomnej dôvery v oblasti slobody, bezpečnosti, spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä pokiaľ ide o účinnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach, ktorá je založená na vzájomnom uznávaní. Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty základných práv je konkrétnym vyjadrením zásady právneho štátu. Presadzovanie zásady právneho štátu podporou úsilia o zlepšenie nezávislosti, transparentnosti, zodpovednosti, kvality a efektívnosti vnútroštátnych justičných systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Je dôležité pripomenúť, že spravodlivosť potvrdzuje zásady právneho štátu v spoločnosti a zaručuje každému právo na spravodlivý súdny proces vedený nezávislým a nestranným súdom s cieľom chrániť európske hodnoty.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú prípravu sudcov a justičných pracovníkov ako nástroj na zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach založenej na vzájomnom uznávaní rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná príprava odborníkov z oblasti justície je dôležitým nástrojom prehlbovania spoločného chápania toho, ako najlepšie dodržiavať zásady právneho štátu. Prispieva k budovaniu európskeho priestoru spravodlivosti vytvorením spoločnej justičnej kultúry medzi odborníkmi z oblasti justície členských štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú dôveru medzi odborníkmi z oblasti justície v cezhraničných konaniach. Činnosti odbornej prípravy podporované týmto programom by mali byť založené na spoľahlivých posúdeniach potrieb odbornej prípravy, využívať najmodernejšiu metodiku odbornej prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia spájajúce odborníkov z oblasti justície z rôznych členských štátov, pozostávať z aktívneho učenia, zahŕňať prvky nadväzovania profesionálnych kontaktov a byť udržateľné.
(8)  Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú prípravu sudcov a justičných pracovníkov ako nástroj na zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych, a trestných a prípadne správnych veciach založenej na vzájomnom uznávaní rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná príprava odborníkov z oblasti justície je dôležitým nástrojom prehlbovania spoločného chápania toho, ako najlepšie vykonávať a dodržiavať zásady právneho štátu a základné práva. Prispieva k budovaniu európskeho priestoru spravodlivosti vytvorením spoločnej justičnej kultúry medzi odborníkmi z oblasti justície členských štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť nediskriminačné, správne a jednotné uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú dôveru a pochopenie medzi odborníkmi z oblasti justície v cezhraničných konaniach. Činnosti odbornej prípravy podporované týmto programom by mali byť založené na spoľahlivých posúdeniach potrieb odbornej prípravy, využívať najmodernejšiu metodiku odbornej prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia spájajúce odborníkov z oblasti justície vrátane tých, ktorí pracujú pre organizácie občianskej spoločnosti, z rôznych členských štátov, mali by pozostávať z aktívneho učenia, zahŕňať prvky nadväzovania profesionálnych kontaktov a byť udržateľné. Ďalej by mali zahŕňať kurzy odbornej prípravy určené sudcom, právnikom, prokurátorom a polícii, ktoré sa budú týkať problémov a prekážok, s ktorými sa stretávajú ľudia v zraniteľnom postavení vrátane detí, etnických menšín, osôb LGBTI, osôb so zdravotným postihnutím, obetí rodovo motivovaného násilia a iných foriem medziľudského násilia a obetí obchodovania s ľuďmi, a toho, ako zabezpečiť náležitú ochranu obetí trestných činov. Tieto kurzy odbornej prípravy by sa mali organizovať s priamym zapojením uvedených osôb a organizácií, ktoré ich zastupujú alebo im pomáhajú.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Stanovenie primeraných lehôt týkajúcich sa konaní slúžia na účely právnej istoty, ktorá je kľúčovou požiadavkou pre právny štát.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/865 z 11. mája 2017 o podpise Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach, v mene Európskej únie a s príslušným rozhodnutím, pokiaľ ide o azyl a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, by sa v rámci tohto programu mala podporovať odborná príprava sudcov a súdnych zamestnancov s cieľom zvyšovať informovanosť a presadzovať praktické uplatňovanie dohovoru v tomto ohľade v záujme lepšej ochrany obetí násilia voči ženám a dievčatám v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Na odbornej justičnej príprave sa môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, justičné a správne orgány členských štátov, akademické inštitúcie, vnútroštátne subjekty zodpovedné za odbornú justičnú prípravu, organizácie alebo siete poskytujúce odbornú prípravu na európskej úrovni alebo siete koordinátorov súdov práva Únie. Orgány a subjekty, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA – Europe), Sieť predsedov najvyšších súdov Európskej únie (RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť svoju úlohu pri podpore programov odbornej prípravy pre justíciu a justičných zamestnancov, ktoré majú skutočný európsky rozmer, a preto by im mala byť poskytovaná primeraná finančná podpora v súlade s postupmi a kritériami stanovenými v ročných pracovných programoch prijatých Komisiou podľa tohto nariadenia.
(9)  Na odbornej justičnej príprave sa môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, justičné a správne orgány členských štátov, akademické inštitúcie, vnútroštátne subjekty zodpovedné za odbornú justičnú prípravu, organizácie alebo siete poskytujúce odbornú prípravu na európskej úrovni alebo siete koordinátorov súdov práva Únie, ako aj relevantné organizácie občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré predkladajú žaloby v zastúpení. Orgány a subjekty, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA – Europe), Sieť predsedov najvyšších súdov Európskej únie (RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť svoju úlohu pri podpore programov odbornej prípravy pre justíciu a justičných zamestnancov, ktoré majú skutočný európsky rozmer, a preto by im mala byť poskytovaná primeraná finančná podpora v súlade s postupmi a kritériami stanovenými v ročných pracovných programoch prijatých Komisiou podľa tohto nariadenia. Okrem toho by k takýmto programom odbornej prípravy mohli prispieť aj organizácie v oblasti základných práv a odborníci pracujúci s obeťami násilia, ako aj špecializované akademické inštitúcie, a preto by mali byť prizvaní vždy, keď je to vhodné. Vzhľadom na nedostatočné zastúpenie sudkýň na najvyšších pozíciách by sa mali sudkyne, prokurátorky a ženy pôsobiace v iných právnických profesiách nabádať, aby sa na činnostiach odbornej prípravy zúčastňovali.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Členské štáty by mali investovať viac do rozvoja kurzov odbornej justičnej prípravy a do nepretržitého vzdelávania sudcov, keďže tieto činnosti tvoria základ účinného, nezávislého a nestranného justičného systému.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Program by mal takisto podporovať presadzovanie najlepších postupov medzi súdmi, ktoré sú osobitne zamerané na rodovo motivované násilie, a výmenu spoločných zdrojov a školiacich materiálov o rodovo motivovanom násilí pre sudcov, prokurátorov, právnikov, policajtov a iných odborníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami rodovo motivovaného násilia.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Opatrenia v rámci programu by mali podporovať posilnené vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov a potrebnú aproximáciu právnych predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi všetkými príslušnými orgánmi vrátane finančných spravodajských jednotiek, a súdnu ochranu individuálnych práv v občianskych a obchodných veciach. Program by mal takisto podporiť procedurálne právne predpisy pre cezhraničné prípady a väčšiu konvergenciu v občianskom práve, ktorá pomôže odstrániť prekážky brániace riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych a mimosúdnych konaní v prospech všetkých účastníkov občianskoprávneho sporu. Napokon by s cieľom podporiť účinné presadzovanie a praktické uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach mal program podporovať fungovanie Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
(11)  Opatrenia v rámci programu by mali podporovať posilnené vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov, vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a potrebnú aproximáciu právnych predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi všetkými príslušnými orgánmi vrátane finančných spravodajských jednotiek, a súdnu ochranu individuálnych práv v občianskych a obchodných veciach. Program by mal takisto podporiť procedurálne právne predpisy pre cezhraničné prípady vrátane postupov mediácie, najmä so zameraním na nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých, a väčšiu konvergenciu, najmä v občianskom práve, ktorá pomôže odstrániť prekážky brániace riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych a mimosúdnych konaní v prospech všetkých účastníkov občianskoprávneho sporu. Napokon by s cieľom podporiť účinné presadzovanie a praktické uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach mal program podporovať fungovanie Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 24 Charty a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989 by mal program podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj začleňovať presadzovanie práv dieťaťa pri implementácii všetkých svojich akcií.
(12)  Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 24 Charty a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989 by mal program podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj začleňovať presadzovanie práv dieťaťa pri implementácii všetkých svojich akcií. Na tento účel by sa mala venovať osobitná pozornosť akciám zameraným na ochranu práv detí v súvislosti s občianskoprávnym a trestným súdnictvom vrátane ochrany detí sprevádzajúcich zadržiavaných rodičov a detí, ktorých rodičia sú vo väzení. Vhodná podpora by sa mala zvážiť aj v prospech činností odbornej prípravy zameraných na riadne vykonávanie smernice (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Podľa článku 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ, článku 23 Charty a Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) by mal program podporovať ochranu práv žien, ako aj začleňovať presadzovanie rodových otázok pri vykonávaní všetkých svojich akcií. Členské štáty by mali s cieľom zabezpečiť a posilniť prístup žien a dievčat k spravodlivosti v prípadoch rodovo motivovaného násilia ratifikovať Istanbulský dohovor a prijať komplexné právne predpisy proti rodovo motivovanému násiliu v Únii.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)   V súlade so smernicou Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, by mal program podporovať ochranu osôb z rasových alebo etnických menšín, ako sú Rómovia, presadzovanie ich práv pri vykonávaní všetkých svojich činností, a to najmä posilnením antidiskriminačných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Program na roky 2014 – 2020 umožnil činnosti odbornej prípravy v oblasti práva Únie, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a uplatňovanie charty, zamerané na členov justičných orgánov a iných odborníkov v oblasti práva. Rada vo svojich záveroch z 12. októbra 2017 o uplatňovaní charty v roku 2016 pripomenula význam zvyšovania povedomia o uplatňovaní charty na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni Únie, a to aj medzi tvorcami politík, odborníkmi v oblasti práva a samotnými držiteľmi týchto práv. Pre začleňovanie základných práv konzistentným spôsobom je preto potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti venované zlepšovaniu informovanosti pre iné subjekty verejného sektora, než sú justičné orgány a odborníci v oblasti práva.
(13)  Program na roky 2014 – 2020 umožnil činnosti odbornej prípravy v oblasti práva Únie, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a uplatňovanie charty, zamerané na členov justičných orgánov a iných odborníkov v oblasti práva. Rada vo svojich záveroch z 12. októbra 2017 o uplatňovaní charty v roku 2016 pripomenula význam zvyšovania povedomia o uplatňovaní charty na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni Únie, a to aj medzi tvorcami politík, odborníkmi v oblasti práva a samotnými držiteľmi týchto práv. Pre začleňovanie základných práv konzistentným spôsobom je preto potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti venované zlepšovaniu informovanosti pre iné subjekty verejného sektora, než sú justičné orgány a odborníci v oblasti práva, a pre mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú touto úlohou.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv, pre ktoré má prístup k spravodlivosti zásadný význam. S cieľom uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre riadne fungovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti iných orgánov než justičných orgánov a odborníkov v oblasti práva, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, ktoré prispievajú k týmto cieľom.
(14)  Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv, pre ktoré má nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých zásadný význam. S cieľom uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre riadne fungovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti iných orgánov než justičných orgánov na vnútroštátnej regionálnej a miestnej úrovni a odborníkov v oblasti práva, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, ktoré prispievajú k týmto cieľom, vrátane organizácií zastupujúcich práva obetí trestných činov. S cieľom dosiahnuť prístup k spravodlivosti pre všetkých by sa mali podporovať najmä činnosti, ktoré ľuďom v zraniteľnej situácii uľahčujú účinný a rovnocenný prístup k spravodlivosti, ako sú deti, etnické menšiny, osoby LGBTI, osoby so zdravotným postihnutím, obete rodovo motivovaného násilia a iných foriem medziľudského násilia a obete obchodovania s ľuďmi a migranti bez ohľadu na ich pobytový status.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo takisto podporovať zohľadnenie rovnosti medzi ženamimužmicieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach.
(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by mal program vo všetkých svojich činnostiach prierezovo presadzovať rodovú rovnosť a podporovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a ciele v oblasti nediskriminácie. Malo by sa vykonávať pravidelné monitorovanie a hodnotenie s cieľom posúdiť spôsob, akým sa pristupuje k týmto cieľom v činnostiach programu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu európskeho priestoru spravodlivosti, posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, vytváraniu sietí a dosiahnutiu správneho, súdržného a jednotného uplatňovania práva Únie. Financované činnosti by mali takisto prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva a politík Únie, výmene poznatkov a osvedčených postupov pri používaní nástrojov justičnej spolupráce všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, ako aj k šíreniu interoperabilných digitálnych riešení, ktoré umožňujú bezproblémovú a účinnú cezhraničnú spoluprácu, a mali by poskytovať spoľahlivý analytický základ na podporu rozvoja, presadzovania a riadneho vykonávania právnych predpisov a politík Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto akcie vykonávali jednotne v rámci celej Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem toho môže Únia lepšie reagovať na cezhraničnú situáciu než členské štáty a môže poskytnúť európsku platformu pre vzájomné čerpanie skúseností.
(16)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu európskeho priestoru spravodlivosti, podpore nezávislosti a účinnosti právneho systému, posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, vytváraniu sietí, podpore vzájomnej dôvery medzi justičnými orgánmi členských štátov a dosiahnutiu správneho, súdržného a jednotného uplatňovania práva Únie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať uplatňovaniu práva Únie v oblasti rovnosti a lepšiemu vykonávaniu a koordinácii rôznych nástrojov Únie na ochranu obetí. Financované činnosti by mali takisto prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva a politík Únie, výmene poznatkov a osvedčených postupov pri používaní nástrojov justičnej spolupráce všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, ako aj k šíreniu a presadzovaniu interoperabilných digitálnych riešení, ktoré umožňujú bezproblémovú a účinnú cezhraničnú spoluprácu, a mali by poskytovať spoľahlivý analytický základ na podporu rozvoja, presadzovania a riadneho pochopenia a vykonávania právnych predpisov a politík Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto akcie vykonávali jednotne v rámci celej Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem toho môže Únia lepšie reagovať na cezhraničnú situáciu než členské štáty a môže poskytnúť európsku platformu pre vzájomné čerpanie skúseností a výmenu najlepších postupov.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Program by mal takisto prispieť k posilneniu spolupráce s tretími krajinami vždy, keď má právo Únie extrateritoriálne uplatnenie, s cieľom zlepšiť prístup k spravodlivosti a uľahčiť riešenie súdnych a procedurálnych problémov, najmä v prípadoch obchodovania s ľuďmi, a v súvislosti so zmenou klímy a zodpovednosťou podnikov.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Ako sa zdôrazňuje v správe Európskeho parlamentu o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície z roku 2017, medzi sudcami a justičnými pracovníkmi členských štátov ešte stále existujú značné rozdiely v oblasti rodovej rovnováhy, a to najmä, ale nie výlučne, vo vzťahu k týmto aspektom: podiel sudkýň na vyšších úrovniach súdnictva, transparentnosť pri vymenúvaní do funkcie, zosúladenie pracovných a mimopracovných povinností a existencia mentorských praktík. Program by mal preto podporovať činnosti odbornej prípravy zamerané na riešenie týchto rozdielov. Tieto činnosti by sa mohli napríklad prispôsobiť odborníčkam v oblasti súdnictva a justičným pracovníčkam v členských štátoch alebo, ak je to vhodné, zamerať sa na odborníkov oboch pohlaví v snahe zvýšiť povedomie všetkých príslušných zamestnancov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 c (nové)
(16c)  Justičný systém Únie primerane nezabezpečuje spravodlivosť a ochranu ženám a dievčatám, a preto obete rodovo motivovaného násilia nedostávajú potrebnú podporu. To zahŕňa aj nedostatočnú ochranu a podporu obetí obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, utečeniek a migrantiek, LGBTIQ osôb a osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA a Európska prokuratúra a mala by zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program.
(17)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov a agentúr Únie, ako je Eurojust, FRA, OLAF, eu-LISA a Európska prokuratúra s cieľom zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program, a v prípade potreby odporučiť zlepšenia.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých akcií a činností vykonávaných v rámci programu, ich komplementárnosť s činnosťami členských štátov a ich súlad s inými činnosťami Únie. Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie je potrebné sa usilovať o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty a taktiež v rámci programu Práva a hodnoty a medzi programom a programom jednotného trhu; riadením hraníc a bezpečnosťou, najmä Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondom pre vnútornú bezpečnosť; strategickú infraštruktúru najmä programom Digitálna Európa, programom Erasmus+, rámcovým programom pre výskum a inovácie a nástrojom predvstupovej pomoci a nariadením o programe LIFE13.
(18)  Je potrebné zabezpečiť životaschopnosť, viditeľnosť, hlavnú zásadu európskej pridanej hodnoty a riadne finančné hospodárenie pri vykonávaní všetkých akcií a činností vykonávaných v rámci programu Spravodlivosť, ich komplementárnosť s činnosťami členských štátov a ich súlad s inými činnosťami Únie. Na to, aby sa zabezpečila efektívna a výkonnostne orientovaná alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie je potrebné sa usilovať o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty - a taktiež v rámci programu Práva a hodnoty - a medzi programom a programom jednotného trhu; riadením hraníc a bezpečnosťou, najmä Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondom pre vnútornú bezpečnosť; strategickú infraštruktúru najmä programom Digitálna Európa, Európskym sociálnym fondom plus, programom Erasmus+, rámcovým programom pre výskum a inovácie a nástrojom predvstupovej pomoci a nariadením o programe LIFE13. Vykonávaním programu Spravodlivosť by nemali byť dotknuté právne predpisy a politiky Únie, pokiaľ ide o ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, pričom by ich tento program mal dopĺňať.
__________________
__________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Text s významom pre EHP.
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Text s významom pre EHP.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   Mali by sa ďalej upresniť mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovanými Úniou a hodnotami Únie, ktoré Komisii umožnia predložiť Rade návrh na prevod prostriedkov pridelených členskému štátu v rámci zdieľaného riadenia do programu v prípade, ak tento členský štát podlieha postupom týkajúcim sa hodnôt Únie. Komplexný mechanizmus Únie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv by mal zaručiť pravidelné a rovnaké preskúmanie všetkých členských štátov a poskytovať potrebné informácie na aktiváciu opatrení týkajúcich sa všeobecných nedostatkov v oblasti hodnôt Únie v členských štátoch. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. Na uľahčenie prijímania rozhodnutí, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinných opatrení, by sa malo použiť hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci tohto programu a jeho realizáciu čo najúčinnejším a z hľadiska používateľov čo najjednoduchším spôsobom a zabezpečiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)
(19c)  Zlepšenie uplatňovania a kvality vynakladaných prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov programu a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk.
(20)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk, pričom sa vyžaduje úplná transparentnosť v súvislosti s používaním zdrojov, riadneho finančného hospodárenia a obozretného využívania zdrojov. Predovšetkým pravidlá týkajúce sa možnosti financovania miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku, kaskádových grantov, ustanovení zabezpečujúcich rýchle a flexibilné postupy udeľovania grantov, ako napríklad dvojstupňový postup podávania žiadostí, užívateľsky prístupné uplatňovania a postupy podávania správ, by mali byť zavádzané a ďalej posilňované ako súčasť implementácie tohto programu. Kritériá spolufinancovania by mali zohľadňovať dobrovoľnícku prácu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(21)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť želané výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž, veľkosť a kapacitu relevantných zainteresovaných strán a cieľových prijímateľov a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov a kaskádových grantov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9516, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193918 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania správnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137119. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách musia všetky osoby alebo subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov (EDA) nevyhnutné práva a potrebný prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na vynakladaní finančných prostriedkov Únie, udelili rovnocenné práva.
(22)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9516, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193918 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane úplnej transparentnosti financovania programu a výberových konaní, prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania správnych sankcií. Konkrétne by Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mal vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by Európska prokuratúra mala vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137119. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách musia všetky osoby alebo subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov (EDA) nevyhnutné práva a potrebný prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na vynakladaní finančných prostriedkov Únie, udelili rovnocenné práva.
_________________
_________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
16 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
16 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
17 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
17 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
18 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „EPPO“) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
18 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „EPPO“) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.
(23)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, subjektom a sieťam v oblasti ľudských práv vrátane vnútroštátnych inštitúcií zodpovedných za ochranu ľudských práv v každom členskom štáte, subjektom a sieťam zodpovedným za politiku nediskriminácie a rovnosti, ombudsmanom, Európskej agentúre pre základné práva (FRA), Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci a posilňovať svoje synergie a spoluprácu. Malo by byť možné zahrnúť tretie krajiny, najmä vtedy, keď ich zapojenie podporí ciele programu, pričom treba zohľadniť, že to je v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovených v príslušných rámcových zmluvách a rozhodnutiach rady pre pridruženie alebo v podobných dojednaniach.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania právneho štátu v členských štátoch má Únii poskytnúť nástroj, ktorým by mohla lepšie chrániť svoj rozpočet v prípade, keď slabiny v oblasti právneho štátu narušia riadne riadenie finančných záujmov Únie alebo keď bude takéto nebezpečenstvo hroziť. Mal by dopĺňať program Spravodlivosť, ktorého úloha je odlišná, konkrétne ďalej podporovať rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti, založeného na zásadách právneho štátu a vzájomnej dôvere a zabezpečiť, aby ľudia mohli využívať svoje práva.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ251] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.
(25)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ251] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Je dôležité, aby program zabezpečil, aby boli takéto osoby a subjekty dostatočne informované o tom, že sú oprávnené získať financovanie.
__________________
__________________
1 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
1 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)   Vzhľadom na ich dôležitosť a význam by mal tento program prispievať k splneniu záväzku Únie a jej členských štátov týkajúceho sa dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.
(27)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre príjemcov z programu. Tam, kde je to možné, by tieto požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „členovia súdnictva a justiční zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci z oblasti justície spojení so súdnictvom, ako napríklad advokáti, notári, súdni exekútori alebo príslušníci orgánov presadzovania práva, správcovia, mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, súdni znalci, väzenský personál a probační úradníci.
1.  „členovia súdnictva a justiční zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci z oblasti justície spojení so súdnictvom, ako napríklad obhajcovia a prokurátori, notári, súdni exekútori alebo príslušníci orgánov presadzovania práva, správcovia, mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, súdni znalci, väzenský personál a probační úradníci.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Všeobecným cieľom programu je prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu, vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere.
1.  Všeobecným cieľom programu je prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu vrátane nezávislosti sudcov a nestrannosti súdnictva, na vzájomnom uznávaní, vzájomnej dôvere a cezhraničnej spolupráci, čím prispieva k rozvoju demokracie, právneho štátu a základných práv.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Program má tieto špecifické ciele, ako sa podrobnejšie uvádza v prílohe I:
2.  Program má tieto špecifické ciele:
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  uľahčovať a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach a presadzovať právny štát, a to aj prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie účinnosti vnútroštátnych systémov súdnictva a výkonu rozhodnutí;
a)  v rámci demokracie a dodržiavania základných práv uľahčovať a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach vrátane spolupráce nad rámec hraníc Únie vždy, keď má právo Únie extrateritoriálne uplatnenie, posilňovať prístup fyzických a právnických osôb k spravodlivosti a presadzovať právny štát a nezávislé súdnictvo, a to aj prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie účinnosti vnútroštátnych systémov súdnictva a primeraného výkonu súdnych rozhodnutí a ochrany obetí;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b)  podporovať a presadzovať odbornú justičnú prípravu s cieľom podporovať spoločnú kultúru práva, justície a právneho štátu;
b)  podporovať a presadzovať vnútroštátnu a nadnárodnú odbornú justičnú prípravu vrátane odbornej prípravy v oblasti právnickej terminológie s cieľom podporovať spoločnú kultúru práva, justície a právneho štátu, ako aj dôsledné a účinné vykonávanie právnych nástrojov Únie na vzájomné uznávanie a procesné záruky. Takáto odborná príprava zohľadňuje rodové hľadisko, osobitné potreby detí a osôb so zdravotným postihnutím, v prípade potreby je zameraná na obete a vzťahuje sa najmä na občianske a trestné právo a prípadne na správne právo, základné práva, ako aj na boj proti terorizmu a radikalizácii;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
c)  uľahčovať účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých a účinnú nápravu, a to aj elektronickými prostriedkami, podporou efektívnych občianskoprávnych a trestnoprávnych postupov a presadzovaním a podporou práv obetí trestných činov, ako aj procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní.
c)  uľahčovať účinný a nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých s dôrazom na nerovnosti a diskrimináciu na akomkoľvek základe, ako napríklad z dôvodov uvedených v článku 21 charty, a účinnú nápravu, a to aj elektronickými prostriedkami (elektronická justícia ), podporou efektívnych občianskoprávnych a trestnoprávnych postupov a prípadne postupov správneho konania a presadzovaním a podporou práv všetkých obetí trestných činov, ako aj procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní, a to s osobitným dôrazom na deti a ženy.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)   posilňovať praktické uplatňovanie výskumu v oblasti drog, podporovať organizácie občianskej spoločnosti, rozširovať vedomostnú základňu v tejto oblasti a rozvíjať inovatívne metódy riešenia javov nových psychoaktívnych látok a obchodovania s ľuďmi a tovarom.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Pri vykonávaní všetkých svojich činností sa program snaží podporovať a presadzovať ako horizontálny cieľ ochranu rovnakých práv a zásadu nediskriminácie zakotvenú v článku 21 charty.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027 je [305 000 000] EUR v bežných cenách.
1.  V zmysle bodu 17 [odkaz sa príslušne aktualizuje na základe novej medziinštitucionálnej dohody] Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení] finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027, ktoré predstavuje hlavný odkaz pre rozpočtový orgán počas ročného rozpočtového postupu, je 316 000 000 EUR v cenách roku 2018 (356 000 000 EUR v bežných cenách).
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Rozpočet vyčlenený na činnosti spojené s presadzovaním rodovej rovnosti sa uvádza každoročne.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c). Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.
4.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti, alebo na základe žiadosti Komisie, prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.
2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä prostredníctvom grantov na akciu, ako aj ročných a viacročných grantov na prevádzku. Toto financovanie zabezpečí riadne finančné hospodárenie, obozretné využívanie verejných finančných prostriedkov, nižšiu úroveň administratívnej záťaže pre prevádzkovateľa programu a prijímateľov, ako aj dostupnosť finančných prostriedkov programu pre potenciálnych prijímateľov. Môžu sa v rámci neho použiť jednorazové platby, jednotkové náklady, paušálne sadzby, kaskádové granty a finančná podpora pre tretie strany. Spolufinancovanie v podobe materiálnych príspevkov sa akceptuje a možno ho vylúčiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 7
Článok 7
Článok 7
Typy akcií
Typy akcií
Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 3. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.
Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 3. Na financovanie sú oprávnené najmä tieto činnosti:
(1)   zvyšovanie povedomia a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane hmotného a procesného práva, nástrojov justičnej spolupráce, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a porovnávacieho práva a európskych a medzinárodných noriem, s osobitným zameraním na zvýšenie porozumenia v multidisciplinárnych, interdisciplinárnych a prierezových oblastiach práva, ako sú obchod a ľudské práva, a na to, ako uľahčiť riešenie extrateritoriálnych súdnych sporov;
(2)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zlepšiť znalosť a vzájomné pochopenie občianskeho a trestného práva a právnych a súdnych systémov členských štátov vrátane zásady právneho štátu a prístupu k spravodlivosti a prostredníctvom posilňovania vzájomnej dôvery, ako aj výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa súdnictva zohľadňujúceho potreby detí a presadzovania a začlenenia rodového hľadiska prostredníctvom justičného systému;
(3)  kurzy odbornej prípravy pre sudcov, právnikov, prokurátorov a príslušníkov polície a iné osoby pracujúce v justičnom systéme o výzvach a prekážkach, s ktorými sa stretávajú ľudia v zraniteľnom postavení vrátane detí, etnických menšín, LGBTI osôb, osôb so zdravotným postihnutím, obetí rodovo motivovaného násilia a iných foriem medziľudského násilia a obetí obchodovania s ľuďmi, a o tom, ako zabezpečiť, aby boli obete trestných činov riadne chránené;
(4)  analytické a monitorovacie činnosti na zlepšenie znalostí a pochopenia možných prekážok brániacich bezproblémovému fungovaniu európskeho priestoru spravodlivosti a na zlepšenie vykonávania práva a politík Únie v členských štátoch, a to aj s ohľadom na účinky práva Únie vo vzťahu k tretím krajinám;
(5)  činnosti na zlepšenie bezproblémového fungovania európskeho priestoru spravodlivosti, a to i monitorovaním demokracie, právneho štátu a základných práv v členských štátoch a výskumu možností odstránenia prekážok brániacich univerzálnemu, nediskriminačnému a účinnému prístupu k spravodlivosti pre všetkých;
(6)  iniciatívy na riešenie rozdielov v oblasti rodovej rovnováhy medzi sudcami a justičnými pracovníkmi členských štátov prostredníctvom odbornej prípravy prispôsobenej odborníčkam alebo prispôsobenej odborníkom oboch pohlaví, zvyšovanie povedomia o otázkach týkajúcich sa nízkeho podielu sudkýň na vyšších úrovniach súdnictva alebo potreby transparentnosti a objektívnych kritérií pri vymenúvaní do funkcií;
(7)  odborná príprava relevantných zúčastnených strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti ochrany obetí trestnej činnosti a uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane aj hmotného a procesného práva, základných práv, podpory a ochrany obetí trestnej činnosti, využívania kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu a univerzálnej jurisdikcie, používania nástrojov justičnej spolupráce Únie, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, právnej terminológie a porovnávacieho práva;
(8)  multidisciplinárna odborná príprava justičných pracovníkov a ďalších relevantných zainteresovaných strán v oblasti trestného práva, zadržiavania a správy väzenských zariadení s cieľom uľahčiť šírenie osvedčených postupov;
(9)  multidisciplinárna odborná príprava justičných pracovníkov a iných relevantných zainteresovaných strán v oblasti justície mladistvých s cieľom pripraviť a podporiť riadne vykonávanie smernice (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní;
(10)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií a nástroja elektronického súdnictva na zvýšenie účinnosti súdnych systémov a zlepšenie ich spolupráce prostredníctvom informačných a komunikačných technológií vrátane cezhraničnej interoperability systémov a aplikácií, súkromia a ochrany údajov;
(11)  rozvíjanie kapacity kľúčových európskych sietí a európskych justičných sietí vrátane sietí zriadených právom Únie s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie a presadzovanie práva Únie, podporiť a ďalej rozvíjať právo, politické ciele a stratégie Únie v oblastiach programu;
(12)  štrukturálna podpora pre organizácie občianskej spoločnosti a iné príslušné zainteresované strany pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program, a budovanie kapacít a odbornú prípravu právnych expertov pracujúcich pre tieto organizácie, ako aj pre konkrétne činnosti takýchto organizácií vrátane obhajovania, vytvárania sietí, pomoci pri súdnych sporoch súvisiacich s porušením demokracie, právneho štátu a základných práv, verejnej mobilizácie a vzdelávania a poskytovania príslušných služieb;
(13)  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti a transparentnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou nezávislej siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných sietí;
(14)  štúdie porovnateľnosti, výskum, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady, a zároveň sa zabráni využívaniu viacerých zdrojov financovania tým, že budú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia jasne označené zdroje financovania pre každú kategóriu výdavkov.. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  boli posúdené v rámci výzvy na predkladanie návrhov podľa tohto programu;
a)  boli riadne posúdené v rámci výzvy na predkladanie návrhov podľa tohto programu;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti odbornej justičnej prípravy bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.
3.  Grant na prevádzku sa udelí Európskej sieti odbornej justičnej prípravy bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17.
2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom delegovaného aktu. Uvedený delegovaný akt sa prijíma v súlade s článkom 14.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe II.
1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe. Zhromaždené údaje na monitorovanie a podávanie správ sa podľa potreby rozčlenia podľa pohlavia, veku a kategórie pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)
2a.  Monitorovanie tiež poskytuje prostriedok na posúdenie spôsobu, akým sa pristupuje k otázkam rodovej rovnosti a nediskriminácie v rámci činností programu.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa správne údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne, presne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ. Komisia sprístupní používateľsky prijateľné formáty a poskytne smerovanie a podporu najmä žiadateľom a príjemcom, ktorí pravdepodobne nedisponujú primeranými zdrojmi a pracovníkmi na splnenie požiadaviek na podávanie správ.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas a sú dobre zdokumentované, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese a aby sa umožnilo monitorovať realizáciu opatrení, ktoré sa v rámci programu vykonávajú, ako aj plnenie cieľov stanovených v článku 3. Všetky hodnotenia zohľadňujú rodové hľadisko a zahŕňajú podrobnú analýzu rozpočtu programu určeného na činnosti súvisiace s rodovou rovnosťou.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
3a.  V priebežnom a konečnom hodnotení programu sa okrem iného hodnotí:
a)  vnímaný dosah programu na otázku prístupu k spravodlivosti založený na kvalitatívnych a kvantitatívnych údajoch zozbieraných na európskej úrovni;
b)  počet a kvalita nástrojov a prostriedkov vytvorených v rámci činností financovaných z programu;
c)  európska pridaná hodnota programu;
d)  výška financovania vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom;
e)  potenciálne administratívne, organizačné a/alebo štrukturálne prekážky hladšej, efektívnejšej a účinnejšej realizácie programu.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Skupina konzultovaných odborníkov musí byť rodovo vyvážená.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie o európskej pridanej hodnote programu rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tak ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 a pomáhajú mu príslušné organizácie občianskej spoločnosti a organizácie ľudských práv. Vo výbore sa zaručí vyvážené zastúpenie mužov a žien a primerané zastúpenie menšinových a iných vylúčených skupín.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Príloha I
Príloha I
vypúšťa sa
Činnosti programu
Špecifické ciele programu uvedené v článku 3 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:
1.  zvyšovanie povedomia a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane hmotného a procesného práva, nástrojov justičnej spolupráce, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a porovnávacieho práva a európskych a medzinárodných noriem;
2.  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť vzájomnú znalosť a pochopenie občianskeho a trestného práva a právnych a súdnych systémov členských štátov vrátane zásady právneho štátu a posilňovanie vzájomnej dôvery;
3.  analytické a monitorovacie činnosti25 na zlepšenie znalostí a pochopenia možných prekážok brániacich bezproblémovému fungovaniu európskeho priestoru spravodlivosti a na zlepšenie vykonávania práva a politík Únie v členských štátoch;
4.  odborná príprava relevantných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane aj hmotného a procesného práva, používania nástrojov justičnej spolupráce EÚ, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, právnej terminológie a porovnávacieho práva;
5.  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií na zvýšenie účinnosti súdnych systémov a zlepšenie ich spolupráce prostredníctvom informačných a komunikačných technológií vrátane cezhraničnej interoperability systémov a aplikácií;
6.  rozvíjanie kapacity kľúčových európskych sietí a európskych justičných sietí vrátane sietí zriadených právom Únie s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie a presadzovanie práva Únie, podporiť a ďalej rozvíjať právo, politické ciele a stratégie Únie v oblastiach programu, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;
7.  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.
__________________
25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík, prípadne ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť
Príloha II
Príloha
Ukazovatele
Ukazovatele
Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:
Program bude monitorovaný na základe súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady a maximalizovať účinnosť justičných systémov. Na tento účel a v súlade s dodržiavaním práv súvisiacich s ochranou súkromia a údajov sa budú zhromažďovať údaje, ktoré sa v príslušných prípadoch rozčlenia podľa pohlavia, veku a zamestnaneckej kategórie, pokiaľ ide o tento súbor kľúčových ukazovateľov:
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – tabuľka
počet sudcov a justičných pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej prípravy (vrátane výmen zamestnancov, študijných pobytov, workshopov a seminárov) financovaných z programu vrátane operačného grantu EJTN
počet sudcov a justičných pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej prípravy (vrátane výmen zamestnancov, študijných pobytov, workshopov a seminárov) financovaných z programu vrátane operačného grantu EJTN
počet zamestnancov a členov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej prípravy
počet výmen informácií v rámci Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS)
počet výmen informácií v rámci Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS)
počet prípadov a činností a úroveň výsledkov v oblasti cezhraničnej spolupráce vrátane spolupráce prostredníctvom nástrojov informačných technológií a postupov zavedených na úrovni Únie
počet prístupov na portál elektronickej justície/stránky zriadené na poskytovanie informácií o cezhraničných občianskoprávnych veciach
počet osôb, ktoré boli oslovené:
počet osôb, ktoré boli oslovené:
i)   činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;
i)   činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;
ii)   činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety
ii)   činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety
iia)  činnosťami na budovanie kapacít zamerané na organizácie občianskej spoločnosti;
iib)  činnosťami týkajúcimi sa poskytovania informácií ľuďom o prístupe k spravodlivosti;
iic)  činnosťami pre sudcov o komplikovaných súdnych prípadoch a spôsobe uplatňovania medzinárodného práva súkromného a práva Únie v cezhraničných/multidisciplinárnych prípadoch;
iid)  činnosťami zameranými na zvyšovanie povedomia financovanými z programu.
územné pokrytie činností financovaných prostredníctvom programu
hodnotenie zo strany účastníkov, pokiaľ ide o činnosti, na ktorých sa zúčastnili, a ich očakávanú udržateľnosť

(1) Vec bola vrátená gestorským výborom na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0068/2019).


Stav diskusie o budúcnosti Európy
PDF 179kWORD 62k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o stave diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI))
P8_TA-PROV(2019)0098A8-0427/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu, dodatkový protokol k nej a jej revidované znenie,

–  so zreteľom na článok 295 ZFEÚ,

–  so zreteľom na neformálne stretnutie 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, ktoré sa konalo 29. júna 2016,

–  so zreteľom na Bratislavské vyhlásenie a plán, na ktorom sa 16. septembra 2016 dohodlo 27 členských štátov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o Európskom pilieri sociálnych práv(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o rozpočtovej kapacite pre eurozónu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2017 o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva(6),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z 1. marca 2017 a päť nasledujúcich diskusných dokumentov (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

–  so zreteľom na Rímsku deklaráciu z 25. marca 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Spojeného kráľovstva z 29. marca 2017 o jeho zámere opustiť Európsku úniu,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy a ďalších opatreniach zo 6. júla 2017(7),

–  so zreteľom na uznesenie Výboru regiónov k Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy – Úvahy a scenáre pre štáty EÚ-27 k vývoju do roku 2025 z 12. mája 2017(8),

–  so zreteľom na rôzne príspevky národných parlamentov k bielej knihe Komisie a diskusným dokumentom o budúcnosti Európy,

–  so zreteľom na prejav predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie za rok 2018 z 12. septembra 2018,

–  so zreteľom na prejav predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie za rok 2017 z 13. septembra 2017 a jeho plán jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie z 24. októbra 2017 (COM(2017)0650),

–  so zreteľom na prejav francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na Sorbonnskej univerzite 26. septembra 2017 s názvom Iniciatíva pre Európu: zvrchovaná, zjednotená demokratická Európa,

–  so zreteľom na neformálny samit hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ, ktorý sa konal 29. septembra 2017 v Tallinne,

–  so zreteľom na Agendu lídrov prijatú na zasadnutí Európskej rady v dňoch 19. – 20. októbra 2017,

–  so zreteľom na medziinštitucionálne vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré 17. novembra 2017 poskytli Rada, Európsky parlament a Komisia,

–  so zreteľom na plán Komisie na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) Európy zo 6. decembra 2017 (COM(2017)0821) a najmä na návrh na zriadenie Európskeho menového fondu (EMF) (COM(2017)0827), návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca Únie (COM(2017)0824) a oznámenie o európskom ministrovi hospodárstva a financií (COM(2017)0823),

–  so zreteľom na zasadnutie Európskej rady v dňoch 14. –15. decembra 2017, ako aj na stretnutie lídrov a samity eurozóny, ktoré sa konali v tejto súvislosti,

–  so zreteľom na list 26 národných parlamentov z 20 členských štátov z 20. decembra 2017 o transparentnosti rozhodovania v Rade,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 10. januára 2018 prijaté na samite južných krajín Európskej únie (Cyprus, Francúzsko, Grécko, Malta, Portugalsko a Španielsko) s názvom Dosiahnutie pokroku v EÚ v roku 2018, ako aj na vyhlásenie o budúcnosti Európy krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) z 26. januára 2018 a na spoločné vyhlásenie európskych ministrov financií z Fínska, Dánska, Estónska, Írska, Lotyšska, Litvy, Holandska a zo Švédska zo. 6. marca 2018,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. februára 2018 s názvom Európa, ktorá prináša výsledky: inštitucionálne možnosti na zefektívnenie činnosti Európskej únie (COM(2018)0095),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/234 zo 14. februára 2018 o posilnení európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019(9),

–  so zreteľom na neformálne stretnutie 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, ktoré sa konalo 23. februára 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2018 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov(11),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorý vypracovala Komisia a ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, z 2. mája 2018 (COM(2018)0322),

–  so zreteľom na návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie z 2. mája 2018 (COM(2018)0325),

–  so zreteľom na samit EÚ – západný Balkán, ktorý sa konal 17. mája 2018,

–  so zreteľom na osobitnú správu európskeho ombudsmana v rámci strategického vyšetrovania OI/2/2017/TE v súvislosti s transparentnosťou legislatívneho procesu Rady zo 16. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Mesebergu z 19. júna 2018,

–  so zreteľom na zasadnutie Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom „Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu“ z 9. októbra 2018,

–  so zreteľom na diskusie o budúcnosti Európy s hlavami štátov alebo predsedami vlád, ktoré zorganizoval Európsky parlament,

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0427/2018),

A.  keďže Európska únia je jedinečným príkladom nadnárodnej integrácie, ktorá od prelomového Schumanovho plánu z 9. mája 1950 priniesla trvalý mier, prosperitu a blaho; keďže v centre jej ambícií a snaženia sú spoločná bezpečnosť, úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, rešpektovanie ľudských práv a blaho jej národov;

B.  keďže voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb, jednotná mena, program Erasmus, regionálna a poľnohospodárska politika, ako aj politika súdržnosti a program Horizont 2020 sú hlavnými úspechmi Únie spomedzi mnohých ďalších, ktoré prispievajú k blahobytu európskych občanov; keďže je potrebné, aby Únia disponovala príslušným právomocami a zdrojmi, aby mohla čeliť výzvam 21. storočia;

C.  keďže za posledné roky Únia čelila mnohým krízam, ktoré preverili jej odolnosť a kapacitu rozhodne a jednotne konať;

D.  keďže obdobie 2014 – 2017 charakterizovali sociálne vyváženejšie a účinnejšie menové a makroekonomické politiky, ako sú neštandardné politiky Európskej centrálnej banky, flexibilita Paktu stability a rastu a Investičný plán pre Európu, ktoré prispeli k hospodárskej a sociálnej obnove EÚ;

E.  keďže napriek tomu, že Európa dokázala zastaviť a čiastočne prekonať najkritickejšie momenty finančnej a hospodárskej krízy, na úrovni EÚ a členských štátov je naďalej potrebné vykonať dôležité a naliehavé reformy v oblasti správy hospodárskych záležitostí vo všeobecnosti i konkrétne v eurozóne, ako aj z hľadiska ďalšieho posilnenia jednotného trhu, obnovy a rozvoja sociálnych noriem našich sociálnych štátov;

F.  keďže vzhľadom na viaceré vnútorné a vonkajšie súčasné a budúce výzvy, ktorým Únia čelí v nestabilnom a zložitom globálnom svete, najmä v súvislosti s migráciou, demografickým poklesom, terorizmom, bezpečnosťou, so zmenou klímy, s environmentálnymi problémami, so zachovaním svetového poriadku na viacerých úrovniach, s dokončením HMÚ, globalizáciou, so slobodným a spravodlivým obchodom založeným na pravidlách, zahraničnými vecami a s obranou, rozvojom sociálneho piliera a bojom proti populizmu zameranému proti EÚ, neznášanlivosťou a xenofóbiou, by EÚ mala presadzovať nový duch spolupráce a solidarity medzi jej členmi na základe článkov 2 a 3 Zmluvy o EÚ a Charty základných práv, zatiaľ čo cieľ zakotvený v Lisabonskej zmluve, ktorým je vytvorenie čoraz užšej únie národov Európy, by mal byť naďalej zdrojom inšpirácie úsilia Únie o ďalšie posilnenie európskej integrácie a účinnú reakciu na tieto výzvy;

G.  keďže Európsky parlament je veľmi znepokojený vzostupom populistických, xenofóbnych a protieurópskych hnutí v celej Európe; keďže Únia a jej členské štáty musia zvýšiť úsilie o obranu a podporu demokratických hodnôt, základných princípov a cieľov európskej integrácie;

H.  keďže referendum, ktoré sa konalo v júni 2016 v Spojenom kráľovstve a v dôsledku ktorého Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo svoj zámer vystúpiť z Európskej únie, viedlo k zintenzívneniu diskusie o budúcnosti Únie; keďže rokovania o plánovanom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ odhalili vysokú úroveň vzájomnej závislosti členských štátov, mieru, do akej sa všetci spoliehame na spoločné nástroje a politiky, a náklady akéhokoľvek vystúpenia;

I.  keďže zintenzívnenie diskusie o budúcnosti Európy je zrejmé nielen z vlastných uznesení Európskeho parlamentu o budúcnosti Európy zo 16. februára 2017, ale aj z Bratislavského vyhlásenia a plánu, Bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy, Rímskej deklarácie, Agendy lídrov prijatej na zasadnutí Európskej rady v októbri 2017 a rôznych príspevkov jednotlivých členských štátov alebo ich zoskupení a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ako aj z diskusií v pléne Európskeho parlamentu o budúcnosti Európy s hlavami štátov alebo predsedami vlád, z medziparlamentných stretnutí výborov a organizácie dialógov občanov a konzultácií s rôznymi inštitúciami, subjektmi a členskými štátmi;

J.  keďže z prieskumu Parlemeter, ktorý bol vykonaný 8. až 26. septembra 2018, vyplýva, že 62 % respondentov sa domnieva, že členstvo ich krajiny je dobrá vec, a 68 % si myslí, že ich krajina má z členstva v EÚ prospech, čo je najlepší výsledok od roku 1983;

K.  keďže hodnoty a zásady, na ktorých je Únia založená, vymedzujú oblasť, s ktorou sa môže stotožniť každý európsky občan bez ohľadu na politické alebo kultúrne rozdiely späté s národnou identitou;

L.  keďže nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sú príležitosťou na analýzu diskusie o budúcnosti Európy, a to aj z hľadiska hlavných inštitucionálnych priorít Európskeho parlamentu, Komisie a Rady na nové volebné obdobie;

M.  keďže Úniu čaká mimoriadne dôležité obdobie v procese jej rozvoja vzhľadom na povahu a rozmer výziev, ktorým čelí, a keďže reagovať na ne možno len spoluprácou a intenzívnejšou a lepšou integráciou a solidaritou medzi členskými štátmi pri plnom uplatňovaní súčasných ustanovení Lisabonskej zmluvy a následne reformou zmlúv v záujme zlepšenia inštitucionálneho rozhodovania a zabezpečenia primeranej rovnováhy právomocí;

N.  keďže inštitucionálne reformy by sa mali zameriavať na demokratizáciu rozhodovania a na posilnenie transparentnosti rozhodovania a zodpovednosti Únie a jej inštitúcií; keďže vzhľadom na tieto ciele nastal príhodný čas podporovať zmysluplnú občiansku účasť na európskom projekte, organizovať konzultácie a nabádať na pravidelný dialóg s občanmi a so zastupiteľskými združeniami v súlade s požiadavkami podľa článku 11 ZEÚ;

O.  keďže Únia potrebuje silnejšiu vládnu štruktúru s posilnenou demokratickou kontrolou Európskeho parlamentu, aby mohla čeliť súčasným a budúcim výzvam; keďže na vybudovanie dôvery občanov je nevyhnutná transparentnosť a integrita inštitúcií a orgánov EÚ;

P.  keďže spoločné francúzsko-nemecké vyhlásenie z Mesebergu obsahuje sériu úvah a návrhov na posilnenie európskej spolupráce, najmä v oblasti správy hospodárskych záležitostí;

Q.  keďže podpora európskeho rozmeru kultúry a vzdelávania má zásadný význam pre posilnenie európskeho občianstva, pričom treba zohľadniť, že Únia trpí znalostným deficitom, čo vedie k tomu, že mladé generácie majú tendenciu považovať jej úspechy za samozrejmosť;

1.  pripomína, že Európsky parlament vo svojich uzneseniach o budúcnosti Európy zo 16. februára 2017 poukázal na dôležitosť jedného inštitucionálneho rámca a metódy Spoločenstva a predložil niekoľko návrhov a iniciatív, ktoré majú osobitný význam pre európsku integráciu a môžu prispieť k budovaniu budúcnosti Európy;

2.  zdôrazňuje, že Únia musí k svojim budúcim výzvam pristupovať s väčšou a lepšou politickou integráciou, pri úplnom rešpektovaní a presadzovaní ľudských práv, základných slobôd a demokratických zásad a prostredníctvom spolupráce; zdôrazňuje, že občania si želajú Európu, ktorá chráni ich práva, blaho a sociálny model na základe spoločnej zvrchovanosti, čo si vyžaduje vhodnú politickú integráciu; vyzýva hlavy štátov alebo predsedov vlád, aby pokračovali v tejto ceste v obnovenom duchu solidarity a spolupráce;

3.  upozorňuje, že hlavy štátov alebo predsedovia vlád, ktorí vystúpili v pléne Európskeho parlamentu počas diskusií o budúcnosti Európy, všetci uznali, že je potrebné čeliť výzvam budúcnosti spoločne a lepšie robiť to, čo možno dosiahnuť len spoločnými silami;

4.  opakuje svoje presvedčenie, že diferencovaná integrácia musí byť naďalej otvorená pre všetky členské štáty a musí naďalej fungovať ako metóda hlbšej európskej integrácie a solidarity, i keď by nemalo dochádzať k zamieňaniu s ideou Európy à la carte; trvá na tom, že v rámci súčasnej diskusie o diferencovanej integrácii treba zabrániť akémukoľvek vnímaniu vytvorenia prvotriedneho a druhotriedneho členstva v Únii;

5.  pripomína, že diferencovaná integrácia by nemala predstavovať spôsob, ako obmedziť politickú integráciu;

6.  zdôrazňuje, že kríza viedla k nerovnováhe medzi hlavnými inštitúciami Únie a že Európska rada uplatňuje vlastnú politickú iniciatívu na úkor práva iniciatívy Komisie a posilňuje medzivládnu metódu; domnieva sa však, že metóda Spoločenstva je pre fungovanie Únie najvhodnejšia; pripomína viaceré uznesenia, ktoré Európsky parlament prijal v tejto súvislosti, a opakuje svoju výzvu adresovanú Európskej rade, aby v plnej miere rešpektovala jeho právomoci, ktoré sú zakotvené najmä v článku 15 Zmluvy o EÚ;

7.  opakuje, že jednomyseľnosť, ktorú si zmluvy vyžadujú v niektorých zásadných otázkach, je takmer neprekonateľnou prekážkou v dôležitých momentoch a rozhodnutiach, a preto pokiaľ ide o postupy rozhodovania, obhajuje zásadu hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade a v súvislosti s právnymi predpismi aj uplatňovanie riadneho legislatívneho postupu vo všetkých oblastiach, v ktorých je to možné; pripomína, že podľa aktuálnych zmlúv možno tento cieľ dosiahnuť uplatnením rôznych premosťovacích doložiek alebo v prípade rozšírenej spolupráce článku 333 ZFEÚ;

8.  v tejto súvislosti víta oznámenie predsedu Junckera v rámci jeho prejavov o stave Únie z 13. septembra 2017 a 12. septembra 2018 o zámere navrhnúť používanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade v prípade konkrétnych oblastí politiky, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi uvedenými témami nie je nariadenie o viacročnom finančnom rámci (VFR);

9.  víta najmä skutočnosť, že Komisia navrhla využívať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), pokiaľ ide o pozície v otázkach ľudských práv na medzinárodných fórach, rozhodnutia o zavedení sankčných režimov a rozhodnutia o začatí alebo vykonávaní civilných misií v reakcii na krízy v zahraničí, vzhľadom na dôležitosť urýchlenia rozhodovania a jeho zefektívnenia, ako aj potrebu toho, aby Únia vystupovala jednotne;

10.  opakuje svoj návrh, aby sa Rada zmenila na skutočnú legislatívnu komoru na rovnakej úrovni s Európskym parlamentom, ako sa uvádza v jeho uznesení zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy, a aby sa zlepšila transparentnosť jej rozhodovacieho procesu; v tejto súvislosti poukazuje na osobitnú správu ombudsmanky o transparentnosti legislatívneho procesu Rady a na list delegácií Konferencie výborov pre európske záležitosti (COSAC) z 20. decembra 2017 s výzvou na posilnenie transparentnosti politického rozhodovania, najmä zo strany Rady a neformálnych orgánov, napríklad Euroskupiny, v súlade s podobnými žiadosťami, ktoré v tomto ohľade predložil Európsky parlament;

11.  domnieva sa, že existujú rôzne možnosti, ako posilniť pružnosť Komisie úpravou štruktúry a pracovných metód kolégia komisárov, napríklad vymenovaním podpredsedov zodpovedných za súbor politík alebo vymenovaním vyšších a nižších komisárov;

12.  pripomína, že hoci Európsky parlament podľa súčasných zmlúv nemá formálne právo na legislatívnu iniciatívu, môže požiadať Komisiu, aby predložila vhodný návrh vo veciach, ktoré si podľa jeho názoru vyžadujú, aby Únia konala na účely vykonávania zmlúv, a v súlade s článkom 10 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(12) pripomína Komisii jej povinnosť urýchlene a podrobne posúdiť žiadosti o návrhy aktov Únie; ďalej pripomína, že táto medziinštitucionálna dohoda obsahuje aj ustanovenia o medziinštitucionálnom ročnom a viacročnom plánovaní, ktoré Európskemu parlamentu poskytujú dodatočný nástroj na usmerňovanie legislatívneho programu;

13.  pripomína svoj návrh, podľa ktorého by sa v prípade možnej budúcej revízie zmlúv mohlo právo legislatívnej iniciatívy priznať aj Európskemu parlamentu ako priamemu zástupcovi občanov EÚ;

14.  trvá na tom, že právomoc Európskeho parlamentu v oblasti kontroly, a najmä jeho vyšetrovacie právomoci, by sa mali posilniť a že by sa mali udeliť osobitné, skutočné a jasne vymedzené právomoci;

15.  berie na vedomie správu osobitnej skupiny pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ z 10. júla 2018, v ktorej sa uvádzajú odporúčania týkajúce sa nového spôsobu práce v oblasti subsidiarity a proporcionality; domnieva sa, že Európsky parlament už zdôraznil mnohé z týchto odporúčaní, najmä pokiaľ ide o úlohu národných parlamentov v rámci Únie a vhodnosť reformy systému včasného varovania; pripomína, že osobitná skupina konštatovala, že vo všetkých oblastiach činnosti EÚ existuje pridaná hodnota EÚ, a preto nezistila žiadne právomoci ani politické oblasti vyplývajúce zo zmluvy, ktoré by mali byť úplne alebo čiastočne delegované späť na členské štáty;

16.  víta odporúčania rôznych inštitúcií, ktoré požadujú aktívnejšiu úlohu národných parlamentov, najmä pri kontrole činnosti ich vlád v európskych inštitúciách; takisto pripomína zásadnú úlohu miestnych orgánov a najmä regionálnych parlamentov so zákonodarnými právomocami;

17.  zdôrazňuje dôležitosť spolupráce na medziinštitucionálnej úrovni pri súčasnom rešpektovaní výsad každej inštitúcie zakotvených v zmluvách, pričom táto spolupráca nadobudla nový rámec prostredníctvom Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, a podčiarkuje, že zjednodušenie je priebežný proces, ktorého cieľom je zabezpečiť ľahšie pochopenie postupov a procesov na úrovni EÚ, zohľadnenie názorov všetkých príslušných zainteresovaných strán a v konečnom dôsledku uľahčenie účasti občanov na činnosti Európskej únie;

18.  víta spoločné vyhlásenie na podporu Európskeho piliera sociálnych práv, podpísané Radou, Európskym parlamentom a Komisiou počas Sociálneho samitu pre spravodlivé pracovné miesta a rast, ktorý sa konal v Göteborgu; upozorňuje, že právomoci a nástroje potrebné na plnenie cieľov piliera sú najmä v rukách miestnych, regionálnych a národných orgánov, ako aj sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti, zatiaľ čo európsky semester ponúka rámec na sledovanie výkonnosti členských štátov v tomto ohľade; v tejto súvislosti ďalej pripomína, že ako nevyhnutný nástroj na zlepšenie tvorby politík a práva EÚ a posilnenie ich sociálnej legitimity sa ukázal sociálny dialóg;

19.  konštatuje nezáväznú povahu sociálneho piliera, ktorý ako taký nedokáže presunúť zameranie EÚ z hospodárskej a fiškálnej politiky a politiky vnútorného trhu na sociálne ciele; upozorňuje, že horizontálna sociálna doložka zakotvená v článku 9 ZFEÚ si vyžaduje, aby Únia dôkladne posúdila vplyv právnych predpisov EÚ na sociálne normy a zamestnanosť a uskutočnila riadne konzultácie so sociálnymi zainteresovanými stranami;

20.  zdôrazňuje, že ochrana životného prostredia musí byť pre EÚ vysokou prioritou vzhľadom na súčasné zhoršovanie stavu životného prostredia a musí sa zohľadniť vo všetkých politikách a činnostiach Únie; podčiarkuje, že EÚ by mala prijať účinné opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe a úspor energie na úrovne potrebné na splnenie cieľov stanovených v Parížskej dohode;

21.  opäť vyzýva členské štáty, aby podpísali a ratifikovali revidovanú Európsku sociálnu chartu a Európsky dohovor o sociálnom zabezpečení (ETS č. 78);

22.  vyzdvihuje dôležitosť pokračujúceho procesu prehlbovania a dokončenia HMÚ s cieľom prispieť k zachovaniu stability jednotnej meny a zlepšeniu konvergencie hospodárskej a fiškálnej politiky, politiky trhu práce a sociálnych noriem medzi členskými štátmi; opätovne pripomína, že okrem Dánska, ktoré uplatňuje doložku o neúčasti, je každý členský štát povinný prijať euro; podporuje ďalšie kroky v oblasti rozvoja EMS;

23.  v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu silného politického záväzku, účinného riadenia a demokratickej zodpovednosti na európskej a vnútroštátnej úrovni, najmä parlamentnej kontroly v rôznych fázach európskeho semestra tak zo strany Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov, s cieľom zabezpečiť hospodárske a finančné riadenie eurozóny s posilnenou sociálnou, hospodárskou a demokratickou legitimitou a zlepšiť prijímanie opatrení v nadväznosti na odporúčania Únie;

24.  pripomína svoje stanovisko vo svojom uznesení zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie, podľa ktorého by sa fiškálna a hospodárska politika mala stať „spoločnou právomocou“ Únie a členských štátov;

25.  poukazuje na zbližovanie pozícií Francúzska a Nemecka k téme fiškálnej kapacity pre eurozónu; opakuje svoje stanovisko, že táto kapacita by sa mala vytvoriť v rámci EÚ;

26.  berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa Európskeho nástroja stabilizácie investícií a vedie diskusie o nových rozpočtových nástrojoch zameraných na stabilizáciu;

27.  berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa Programu na podporu reforiem; zdôrazňuje, že je dôležité neoslabovať právomoci Európskeho parlamentu v oblasti spolurozhodovania a dohľadu pri vynakladaní finančných prostriedkov EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v období 2011 – 2017 bolo v plnej miere vykonaných len 9 % odporúčaní pre jednotlivé krajiny; berie na vedomie nástroj konvergencie, ktorým sa poskytne stimul a pomoc členským štátom mimo eurozóny, ktoré uplatňujú udržateľnú fiškálnu a hospodársku politiku, pri vykonávaní reforiem a plnení kritérií na zavedenie eura;

28.  víta budúci Program InvestEU a zdôrazňuje, že fond by mal naďalej znižovať nedostatok investícií v EÚ; podporuje investície do hmotného a nehmotného majetku vrátane kultúrneho dedičstva s cieľom podporiť rast, investície a zamestnanosť s osobitným zameraním na malé a stredné podniky (MSP), spoločnosti s nízkou a so strednou trhovou kapitalizáciou a sociálne podniky, a tým prispieť k zlepšeniu blahobytu a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii;

29.  poukazuje na oznámenie Komisie o európskom ministrovi hospodárstva a financií; poukazuje na to, že parlamentnú zodpovednosť na európskej úrovni možno zlepšiť zlúčením pozícií podpredsedu Komisie pre hospodárske záležitosti a predsedu Euroskupiny;

30.  zastáva názor, že budúci rozpočet EÚ by mal podporovať európsku pridanú hodnotu z hľadiska sociálno-ekonomického vplyvu, ako aj modernizáciu politík EÚ, zabezpečovať finančné prostriedky na nové výzvy a naďalej prispievať k hospodárskej a sociálnej konvergencii a súdržnosti medzi členskými štátmi a v rámci nich, aby sa posilnila európska solidarita, stabilita, rovnosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, a to aj so zreteľom na záväzky EÚ vyplývajúce z Parížskej dohody, takisto by mal zaistiť dodržiavanie a presadzovanie základných hodnôt uvedených v článkoch 2 a 3 Zmluvy o EÚ a získať nové vlastné zdroje, aj s ohľadom na činnosť skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje;

31.  víta skutočnosť, že návrh Komisie týkajúci sa vlastných zdrojov zavádza nové skutočné vlastné zdroje, ako požaduje Európsky parlament, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli zavedené žiadne iné možné zdroje príjmov; vyjadruje znepokojenie nad návrhom Komisie týkajúcim sa VFR na roky 2021 – 2027, pretože nezahŕňa finančný záväzok čeliť súčasným výzvam pre EÚ, ako aj budúcim výzvam; vyjadruje poľutovanie v súvislosti s pozíciou niektorých členských štátov, ktoré odmietajú poskytnúť EÚ viac zdrojov, a to i napriek jednomyseľnému uznaniu toho, že je potrebné čeliť novým výzvam a povinnostiam, na čo sú potrebné ďalšie finančné zdroje; poukazuje na to, že výdavky na úrovni EÚ môžu na vnútroštátnej úrovni ušetriť finančné prostriedky zamedzením duplicite a prostredníctvom úspor z rozsahu;

32.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v procese európskeho semestra zabezpečila vzostupná hospodárska a sociálna konvergencia; uznáva dôležitosť zriadenia Európskeho piliera sociálnych práv; konštatuje, že európsky semester bol posilnený a zefektívnený, pričom však zdôrazňuje, že lepšie zapojenie národných parlamentov by pomohlo zlepšiť zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni, čo by viedlo k lepšiemu vykonávaniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, čím by sa proces európskeho semestra zlepšil; konštatuje, že je v prvom rade zodpovednosťou členských štátov, aby si zvolili primeranú a udržateľnú fiškálnu a hospodársku politiku;

33.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do dnešného dňa neboli prijaté žiadne praktické opatrenia nadväzujúce na jeho výzvu na tzv. konvergenčný kódex, ktorý by mal byť prijatý spolurozhodovaním, s cieľom dosiahnuť účinnejší rámec koordinácie hospodárskych politík; okrem toho pripomína, že zatiaľ čo uznáva, že európsky semester už bol zjednodušený, vyzval na uzavretie medziinštitucionálnej dohody s cieľom prisúdiť Európskemu parlamentu v rámci európskeho semestra významnejšiu úlohu; v tejto súvislosti pripomína svoj názor, osobitne v súlade so svojím uznesením o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov, že je potrebné lepšie koordinovať rozpočtové kalendáre na vnútroštátnej a európskej úrovni počas celého procesu s cieľom lepšie zapojiť Európsky parlament a národné parlamenty do európskeho semestra;

34.  vyzdvihuje dôležitosť záväzku k dobudovaniu bankovej únie a potrebe zaistiť otvorenosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi zapojenými v bankovej únii; pripomína, že dobudovanie bankovej únie vrátane európskeho systému ochrany vkladov a fiškálneho zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií musí pokračovať rovnako ako opatrenia na dosiahnutie zníženia rizika;

35.  víta návrhy na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré Komisia predstavila v kontexte preskúmania Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS); nabáda Radu, aby spolu s Európskym parlamentom ukončila legislatívne rokovania pred koncom tohto volebného obdobia, keďže politiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí sa musia posilniť, aby sa tak v budúcnosti zabránilo situáciám, keď finančné inštitúcie aktívne uľahčujú pranie špinavých peňazí;

36.  vyzýva Komisiu, aby s pomocou európskych orgánov dohľadu identifikovala a odstránila prekážky vnútorného trhu a pomohla zabezpečiť ochranu spotrebiteľov; zastáva názor, že jednou z hlavných priorít Komisie by malo byť účinné presadzovanie právnych predpisov EÚ;

37.  vyzýva Komisiu, aby vo vhodných prípadoch a na individuálnom základe uprednostnila nariadenia pred smernicami ako legislatívny nástroj pre právne predpisy týkajúce sa bankovej únie a finančných služieb, aby sa tak predišlo vzniku fragmentácie a situácii, keď sa orgány dohľadu musia zaoberať rôznymi vnútroštátnymi režimami;

38.  zdôrazňuje naliehavú potrebu dobudovania únie kapitálových trhov; upozorňuje, že rozsiahle a primerane integrované kapitálové trhy dopĺňajú bankovú úniu vďaka svojmu prínosu v oblasti rozdelenia rizika v súkromnom sektore, čo vedie k zlepšeniu hospodárskej konvergencie, pomáha zmierňovať budúce otrasy a môže prispieť k lepšiemu prideleniu finančných prostriedkov, keď to bude potrebné; požaduje, aby sa vypracovala komplexná štúdia o najvhodnejšom rámci, s cieľom lepšie zohľadniť rýchlo sa meniaci charakter finančných služieb; zdôrazňuje, že lepší prístup k dodatočným zdrojom financovania by bol obzvlášť užitočný pre startupy a MSP, čím by sa podporil ich stabilný rast a udržateľný rozvoj;

39.  víta doterajšiu aktivitu a považuje za potrebné pokračovať v komplexnom preskúmaní existujúcich právnych predpisov v oblasti DPH; naliehavo žiada, aby sa zintenzívnil boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom; berie na vedomie činnosť Komisie v oblasti spravodlivého zdaňovania digitálnej ekonomiky;

40.  vyzýva všetky inštitúcie a orgány EÚ vrátane Komisie, Európskej centrálnej banky, Európskej investičnej banky a jednotného mechanizmu dohľadu, aby ďalej zintenzívňovali svoje komunikačné úsilie s cieľom lepšie objasniť činnosť, ktorú vykonávajú, a zlepšiť informovanosť občanov EÚ;

41.  zdôrazňuje, že Európa je pozitívnou silou vo svete a mala by ňou aj zostať, a to tým, že bude podporovať svoje hodnoty, multilateralizmus a medzinárodné právo; pripomína, že Únia a jej členské štáty sú najväčším prispievateľom k medzinárodnej rozvojovej pomoci;

42.  víta rozhodnutie Rady o vytvorení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), koordinovaného výročného preskúmania v oblasti obrany (CARD) a Európskeho obranného fondu (EDF), ktoré sú dôležitými krokmi smerujúcimi k spoločnej obrannej politike, a berie na vedomie návrhy niektorých členských štátov na Bezpečnostnú radu EÚ a európsku iniciatívu v oblasti intervencií; pripomína svoju výzvu na vytvorenie stálej Rady ministrov obrany, ktorej by predsedal podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), a poukazuje na dôležitosť primeranej demokratickej zodpovednosti za rozhodnutia prijaté v tejto oblasti a na potrebu posilnenej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v tejto súvislosti;

43.  víta posilnenie európskeho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany a opätovne vyzýva na vytvorenie Európskeho zboru civilnej ochrany, keďže existujúce zmluvy poskytujú dobrý základ pre tento mechanizmus;

44.  pripomína, že Únia zatiaľ nepristúpila k Európskemu dohovoru o ľudských právach; a žiada začlenenie ustanovení Zmluvy o Euratome do Zmluvy o EÚ a ZFEÚ;

45.  vyjadruje nesúhlas s absenciou dohody medzi členskými štátmi o prioritách a vykonávaní komplexnej prisťahovaleckej politiky na úrovni EÚ, vďaka ktorej by bolo možné okrem iného organizovať a regulovať migračné toky, účinnejšie kontrolovať vonkajšie hranice EÚ, spolupracovať s krajinami pôvodu a tranzitu a zaručiť dodržiavanie základných práv migrantov a uchádzačov o azyl; podčiarkuje, že zjavné rozpory v záujmoch členských štátov, ako aj nespokojnosť vyjadrenú občanmi treba prekonať, ak chceme zamedziť ohrozeniu projektu európskej integrácie, ktorý je priamym dôsledkom inštrumentalizácie migračnej otázky euroskeptických strán;

46.  pripomína svoju pozíciu k revízii dublinského systému; okrem toho zdôrazňuje dôležitosť posilnenia svojho partnerstva s Afrikou a berie na vedomie oznámenie Komisie z 12. septembra 2018 s názvom Rozšírenie možností legálnej migrácie do Európy: nevyhnutná súčasť vyváženej a komplexnej migračnej politiky, ktorým sa stanovujú legálne spôsoby migrácie (COM(2018)0635);

47.  zdôrazňuje dôležitosť spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá je podporovaná z primerane financovaného rozpočtu; pripomína kľúčový význam SPP vzhľadom na históriu Únie; berie na vedomie zásadnú úlohu, ktorú zohráva pri zabezpečovaní živých vidieckych regiónov a dodávok potravín; konštatuje, že nadchádzajúca reforma SPP je príležitosťou na zlepšenie plnenia jej cieľov; zdôrazňuje, že SPP je jednou z najstarších politík a musí zostať jednou z najdôležitejších a najintegrovanejších politík a že naďalej bude prispievať k budovaniu budúcnosti Európy prostredníctvom rozsiahlejšej integrácie, ochrany životného prostredia, potravinovej bezpečnosti a ochrany občanov EÚ; upozorňuje, že poľnohospodárska politika a politika rozvoja vidieka majú veľký potenciál, čo sa týka poskytovania verejných statkov; zdôrazňuje, že európske poľnohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní obživy pre planétu a poskytovaní zamestnania pre 46 miliónov ľudí; zdôrazňuje úlohu, ktorú SPP zohráva pri udržiavaní stavu a kvality pôdy, vody a iných prírodných zdrojov; podčiarkuje kľúčovú úlohu poľnohospodárstva v rámci priorít Únie pri zmierňovaní vplyvu zmeny klímy a podpore udržateľného rozvoja; zdôrazňuje dôležitosť vhodne financovanej a reformovanej SPP z hľadiska riešenia mnohých problémov, ktorým bude musieť Únia v budúcnosti čeliť; poukazuje na to, že SPP sa netýka len poľnohospodárstva a poľnohospodárov, ale aj podpory a rozvoja širších vidieckych spoločenstiev, v ktorých poľnohospodári pôsobia;

48.  zdôrazňuje, že spoločná obchodná politika musí zostať základným pilierom vonkajšej politiky Únie, keďže má priamy vplyv na život občanov, a že musí pomáhať Únii prispôsobiť sa jej novej úlohe vo svete s viacerými poprednými aktérmi na medzinárodnej scéne; naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby spolupracovali v týchto oblastiach:

   a) posilnenie spoločnej obchodnej politiky jej začlenením do širšieho politického rámca; zaujatie vedúcej pozície vo svetovej obchodnej politike na mnohostrannej a dvojstrannej úrovni;
   b) vedúca úloha pri ochrane otvoreného, spravodlivého a udržateľného globálneho obchodného systému založeného na pravidlách, zabezpečenie toto, aby podniky EÚ mohli pôsobiť celosvetovo v rámci rovnakých podmienok, predvídateľných pravidiel, spravodlivej hospodárskej súťaže a vymedzených povinností, čo by malo zahŕňať konštruktívne úsilie o spoločnú pozíciu Únie pri medzivládnych rokovaniach OSN o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv a presadzovanie zodpovednosti podnikov a záväzných povinností náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o dodávateľské a výrobné reťazce;
   c) úplné a bezodkladné informovanie Európskeho parlamentu o rokovaniach a mandáte Rady a počas vykonávania medzinárodných dohôd s cieľom zabezpečiť, aby mohol uplatňovať svoje právomoci a výsady; zjednodušenie a skrátenie procesu rokovaní a posilnenie parlamentnej kontroly; zvýšenie transparentnosti voči občanom EÚ prostredníctvom zverejňovania smerníc (mandátov) na rokovania v prípade obchodných dohôd pred začiatkom rokovaní; plné dodržiavanie ustanovení zmluvy a najnovšej judikatúry EÚ, ktorými sa stanovuje spoločná obchodná politika ako výlučná právomoc Únie;
   d) systematické začleňovanie kapitol o digitálnom obchode a MSP, záväzných a vynútiteľných kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji, ako aj ustanovení týkajúcich sa rodovej rovnosti do obchodných dohôd a vedúca pozícia v týchto oblastiach pri viacstranných diskusiách; ochrana údajov občanov EÚ;
   e) posilňovanie súdržnosti spoločnej obchodnej politiky so SZBP, s európskou rozvojovou politikou a politikou v oblasti zmeny klímy s cieľom zaručiť hodnoty a ciele stanovené v článku 3 ods. 5 Zmluvy o EÚ a článkoch 21, 207 a 208 ZFEÚ a plné dodržiavanie Európskeho konsenzu o rozvoji;

49.  domnieva sa, že Únia by mala naďalej podporovať medzinárodný obchod a zároveň chrániť sociálne, pracovné a environmentálne normy; varuje pred obchodnými vojnami, ktoré majú len porazených a zvyšujú politické a bezpečnostné napätie;

50.  pripomína, že podľa článku 17 ods. 7 Zmluvy o EÚ „zohľadňujúc voľby do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách navrhne Európska rada kvalifikovanou väčšinou Európskemu parlamentu kandidáta na funkciu predsedu Komisie“; zdôrazňuje svoje odhodlanie pokračovať v postupe tzv. hlavných kandidátov (Spitzenkandidaten) pre voľbu nasledujúceho predsedu Komisie v súlade s Lisabonskou zmluvou a v tejto súvislosti víta podporu Komisie a niektorých členských štátov; podčiarkuje, že v procese uvádzania predsedu Komisie do úradu majú rozhodujúci význam riadne konzultácie s Európskym parlamentom, keďže po voľbách Európsky parlament rozhodne o kandidátovi, ktorého môže podporiť väčšina jeho poslancov, a postúpi výsledok vnútorných rokovaní Európskej rade; pripomína, že kandidát musí byť vymenovaný za hlavného kandidáta jednou z európskych politických strán a v období pred voľbami do Európskeho parlamentu sa musí uchádzať o post predsedu Komisie; domnieva sa, že tento postup sa v dostatočnej miere ukázal ako vhodný, keďže posilňuje spoločenskú legitimitu volieb do Európskeho parlamentu a nadnárodnú úlohu Európskeho parlamentu ako predstaviteľa európskeho občianstva a európskej demokracie; opätovne upozorňuje, že Európsky parlament bude pripravený odmietnuť v procese uvádzania do úradu predsedu Komisie každého kandidáta, ktorý pred voľbami do Európskeho parlamentu nebol vymenovaný za hlavného kandidáta;

51.  vyjadruje poľutovanie nad častým a všeobecne rozšíreným pokušením prisudzovať nepopulárne rozhodnutia „Bruselu“ a oslobodzovať národné parlamenty od ich zodpovednosti a politík, keďže tento nespravodlivý a oportunistický postoj škodí Európe, podporuje protieurópske nálady a diskredituje inštitúcie EÚ; okrem toho sa domnieva, že toto nesprávne prisudzovanie viny je v rozpore s nevyhnutnou požiadavkou, aby vlády zodpovedali za svoje opatrenia; zdôrazňuje, že riadne vykonávanie a uplatňovanie práva EÚ je nevyhnutné na realizáciu politík Únie a podporu vzájomnej dôvery medzi Úniou, členskými štátmi a občanmi, a vyjadruje znepokojenie v súvislosti s opatreniami členských štátov, ktoré tak dobrovoľne nerobia;

52.  zdôrazňuje, že treba lepšie posúdiť sociálne a environmentálne dôsledky politík EÚ, pričom treba mať na pamäti aj náklady na nelegislatívne právne predpisy na európskej úrovni (takzvané náklady spôsobené nečinnosťou na európskej úrovni );

53.  podčiarkuje, že treba klásť osobitný dôraz na správne právo EÚ, ako sa uvádza v jeho uznesení z 9. júna 2016, v ktorom vyzval na otvorenú, efektívnu a nezávislú administratívu Európskej únie(13);

54.  zdôrazňuje potrebu posilniť európsky verejný priestor ako nadnárodný demokratický priestor; poukazuje na to, že hlavné problémy, ktorým Európa čelí, sa musia riešiť a prediskutovať z európskej, a nielen z národnej perspektívy, a tým, že v plnej miere nadobudnú účinnosť ustanovenia zakotvené v článkoch 10 a 11 Zmluvy o EÚ; preto podčiarkuje, že je potrebné, aby európska demokracia posilňovala nadnárodný rozmer svojich cieľov a výziev a zároveň sa podporovalo európske občianstvo založené na spoločných hodnotách v Európskej únii, ako aj prostredníctvom rozsiahlejšieho európskeho inštitucionálneho vzdelávania a poradného, vo väčšej miere participatívneho spoločenského rámca, ako aj viac európsky a menej národne zameranej kampane pre nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019;

55.  víta prístup Únie k rokovaniam o riadnom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a poukazuje na pozoruhodnú jednotu, ktorú preukazujú inštitúcie a členské štáty EÚ; poukazuje, že skúsenosti z rokovaní poukazujú na obrovskú zložitosť takýchto rozhodnutí;

56.  ešte raz zdôrazňuje, že národná zvrchovanosť ani subsidiarita nemôžu odôvodniť ani ospravedlniť to, že niektorý členský štát systematicky odmieta základné hodnoty Európskej únie, ktoré tvorili hlavnú myšlienku pri vypracúvaní úvodných článkov európskych zmlúv, s ktorými každý členský štát dobrovoľne súhlasil a zaviazal sa, že ich bude dodržiavať; ďalej podčiarkuje, že dodržiavanie týchto hodnôt je základom pre súdržnosť európskeho projektu, práva všetkých Európanov a vzájomnú dôveru, ktorá je potrebná medzi členskými štátmi; opätovne žiada Komisiu, aby urýchlene predložila návrh, ktorým nadobudne účinnosť jeho uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva,

57.  pripomína, že podľa Súdneho dvora (spojené veci C-8/15 P až C-10/15 P(14)) musia európske inštitúcie dodržiavať a presadzovať ustanovenia Charty základných práv EÚ, aj keď konajú mimo právneho rámca EÚ;

58.  opakuje, že v kontexte diskusie o budúcnosti Európy treba zvážiť otázku, ako by sa mohol zreformovať rozpočtový systém Únie tak, aby poskytoval primeraný rozpočet, ktorý by zaručil financovanie plánovaných politík a lepšiu rovnováhu medzi predvídateľnosťou a schopnosťou reagovať, a ako zabezpečiť, aby celkové mechanizmy financovania neboli zložitejšie, než je potrebné na splnenie cieľov politík Únie a zaistenie zodpovednosti; zastáva názor, že podľa potreby a bez ohrozenia funkčnosti programov sa musí posilniť predbežná podmienenosť politík, aby sa zabezpečilo účinné a riadne finančné riadenie pri realizácii výdavkov Únie;

59.  zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa najmä na efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov a demokratické mechanizmy kontroly rozpočtu EÚ; vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby posilnili svoje postupy a prax zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievali k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky; v tejto súvislosti sa domnieva, že postup udelenia absolutória je nevyhnutným nástrojom demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie, a pripomína opakované ťažkosti v dôsledku nedostatočnej spolupráce zo strany Rady; trvá na tom, že Rada musí byť zodpovedná a transparentná tak, ako sú ostatné inštitúcie; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by nemali existovať žiadne výnimky;

60.  upozorňuje na fenomén korupcie, ktorý má značné finančné dôsledky a predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu, právny štát a verejné investície; poukazuje na dôležitosť ochrany peňazí daňovníkov v EÚ pred podvodmi a inými nezákonnými činnosťami, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie;

61.  opakuje, že EÚ musí vzhľadom na súčasný stav projektu integrácie využiť všetky možnosti zabezpečenia plného vykonávania Lisabonskej zmluvy; upozorňuje, že následná revízia zmlúv by mala vychádzať zo zvolaného konventu – pri zaručení inkluzívnosti prostredníctvom jeho zloženia a pri vytvorení platformy na reflexiu a komunikáciu so zainteresovanými stranami a s občanmi – s cieľom viesť diskusiu a vyvodiť závery z rôznych príspevkov inštitúcií a ostatných orgánov Únie k procesu reflexie o budúcnosti Európy a z návrhov predložených hlavami štátov alebo predsedami vlád, národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou, ako aj počas konzultácií s občanmi;

62.  zdôrazňuje, že proces reflexie o budúcnosti Európy sa už začal na základe rôznych pozícií Európskeho parlamentu, Európskej rady a Komisie k reforme EÚ; napriek týmto pozíciám vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa uvažovalo len o okrajových reformách; zdôrazňuje, že bezprostredne po zostavení nového Európskeho parlamentu a Komisie by tieto inštitúcie mali ťažiť z práce vykonanej v predošlom volebnom období a začať pracovať na predložených návrhoch;

63.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162.
(2) Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.
(3) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.
(4) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 201.
(5) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 235.
(6) Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 125.
(7) Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 11.
(8) Ú. v. EÚ C 306, 15.9.2017, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 45, 17.2.2018, s. 40.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0056.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2018)0186.
(12) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 126.
(14) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. septembra 2016, Ledra Advertiser Ltd a ďalší/Európska komisia a Európska centrálna banka, ECLI:EU:C:2016:701.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: úrovne zemepisného členenia
PDF 132kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o úrovne zemepisného členenia (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0099B8-0080/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)08872),

–  so zreteľom na list Výboru pre medzinárodný obchod predsedovi Konferencie predsedov výborov z 28. januára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií(1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 10 ods. 6,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre medzinárodný obchod,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii; keďže zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty;

B.  keďže nariadením (ES) č. 184/2005 sa stanovuje spoločný rámec pre systematické vypracúvanie štatistiky Spoločenstva týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií;

C.  keďže vystúpením z Únie by sa Spojené kráľovstvo stalo treťou krajinou, následkom čoho by sa v štatistike Spoločenstva týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií muselo Spojené kráľovstvo považovať za tretiu krajinu, a nie za členský štát;

D.  keďže jediné zmeny, ktoré obsahuje delegované nariadenie C(2018)08872, sa týkajú klasifikácie Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny na účely uplatňovania nariadenia (ES) č. 184/2005;

E.  keďže rýchle uverejnenie delegovaného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie by prinieslo väčšiu právnu istotu a poskytlo dostatočný čas na vykonanie do 30. marca 2019;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu C(2018)08872;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch
PDF 134kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0100B8-0088/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)09047),

–  so zreteľom na list Komisie z 19. decembra 2018, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho články 5 ods. 2 a 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia EMIR (č. 6), ktorý predložili európske orgány dohľadu 27. septembra 2018 podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité podrobnosti týkajúce sa oslobodenia od zúčtovacej povinnosti pre transakcie v rámci skupiny so subjektmi skupiny z tretích krajín, ak sa neprijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pre tretiu krajinu, v ktorej je uvedený subjekt skupiny usadený;

B.  keďže Európsky parlament uznáva dôležitosť rýchleho prijatia tohto aktu, keďže Komisia ešte neprijala takéto rozhodnutia o rovnocennosti a prvý odložený dátum uplatňovania zúčtovacej povinnosti bol 21. december 2018, ale takisto sa domnieva, že Komisia zbytočne oddialila prijatie tohto aktu do 19. decembra 2018, pričom Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) uverejnil svoj návrh regulačných technických predpisov už 27. septembra 2018;

C.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy nie sú rovnaké, ako návrh regulačných technických predpisov predložený európskymi orgánmi dohľadu (ESA) z dôvodu zmien, ktoré Komisia zaviedla v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietok voči regulačným technickým predpisom; keďže Európsky parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijala návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú rovnaké;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012 s 1.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
PDF 135kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0101B8-0090/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)09122),

–  so zreteľom na list Komisie z 19. decembra 2018, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. februára 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. decembra 2018 s názvom Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 30. marca 2019: realizovanie krízového akčného plánu Komisie (COM(2018)0890),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho články 5 ods. 2 a 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o novácii zmlúv, v prípade ktorých zúčtovacia povinnosť ešte nenadobudla účinnosť, ktorý predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 8. novembra 2018 podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité pravidlá týkajúce sa transakcií uzavretých medzi protistranou usadenou v Spojenom kráľovstve a protistranou usadenou v EÚ-27 a je súčasťou balíka krízových opatrení pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody;

B.  keďže Európsky parlament súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité vyňať určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu v rámci EÚ-27;

C.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy nie sú rovnaké, ako návrh regulačných technických predpisov predložený európskymi orgánmi dohľadu (ESA) z dôvodu zmien, ktoré Komisia zaviedla v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietok voči regulačným technickým predpisom; keďže Európsky parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijala návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú rovnaké;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana
PDF 137kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0102B8-0089/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)09118),

–  so zreteľom na list Komisie z 19. decembra 2018, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. februára 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. decembra 2018 s názvom Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 30. marca 2019: realizovanie krízového akčného plánu Komisie (COM(2018)0890),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 5 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(2),

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(3),

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o novácii bilaterálnych zmlúv nepodliehajúcich bilaterálnym maržovým požiadavkám, ktorý predložili európske orgány dohľadu 27. novembra 2018 podľa článku 11 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité pravidlá týkajúce sa transakcií uzavretých medzi protistranou so sídlom v Spojenom kráľovstve a protistranou usadenou v krajinách EÚ-27 a je súčasťou balíka krízových opatrení pre prípad brexitu bez dohody;

B.  keďže Európsky parlament súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité stanoviť výnimku na určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu so sídlom v EÚ-27;

C.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy sa nezhodujú s návrhom regulačných technických predpisov predloženým európskymi orgánmi dohľadu (ESA) z dôvodu zmien, ktoré Komisia zavádza v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietky voči týmto regulačným technickým predpisom; keďže Európsky parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovovala jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijme návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú zhodné;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I
PDF 207kWORD 60k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I
PDF 249kWORD 72k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
P8_TA(2019)0104A8-0001/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
PDF 164kWORD 47k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)
P8_TA-PROV(2019)0105A8-0063/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom predísť následným vážnym narušeniam, a to aj v súvislosti s verejným poriadkom, je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy s licenciou v Spojenom kráľovstve umožnia vykonávať cestnú prepravu tovaru medzi územím Spojeného kráľovstva a zostávajúcimi dvadsiatimi siedmimi členskými štátmi. Aby sa zabezpečila náležitá rovnováha medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi členskými štátmi, takto udelené práva by mali byť podmienené udelením rovnocenných práv a mali by podliehať určitým podmienkam, ktorými sa zaistí spravodlivá hospodárska súťaž.
(4)  S cieľom predísť následným vážnym narušeniam, a to aj v súvislosti s verejným poriadkom, je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy s licenciou v Spojenom kráľovstve umožnia vykonávať cestnú prepravu tovaru medzi územím Spojeného kráľovstva a zostávajúcimi dvadsiatimi siedmimi členskými štátmi alebo z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez jeden alebo viacero členských štátov. Aby sa zabezpečila náležitá rovnováha medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi členskými štátmi, takto udelené práva by mali byť podmienené udelením rovnocenných práv a mali by podliehať určitým podmienkam, ktorými sa zaistí spravodlivá hospodárska súťaž.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
(2)   „dvojstranná preprava“ je:
(2)   „povolená preprava“ je:
a)  jazda uskutočnená naloženým vozidlom z miesta odchodu do cieľového miesta, pričom tieto miesta sa nachádzajú na území Únie a na území Spojeného kráľovstva a nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín;
a)  jazda uskutočnená naloženým vozidlom z územia Únie na územie Spojeného kráľovstva alebo naopak a nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín;
b)   jazda prázdneho vozidla spojená s prepravou uvedenou v písmene a);
b)   jazda uskutočnená naloženým vozidlom z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez územie Únie;
ba)  jazda prázdneho vozidla spojená s prepravou uvedenou v písmenách a) a b);
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 5
(5)   „licencia Spojeného kráľovstva“ je licencia vydaná Spojeným kráľovstvom na účely medzinárodnej prepravy vrátane dvojstrannej prepravy;
(5)   „licencia Spojeného kráľovstva“ je licencia vydaná Spojeným kráľovstvom na účely medzinárodnej prepravy v súvislosti s povolenou prepravou;
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis
Právo na vykonávanie dvojstrannej prepravy
Právo na vykonávanie povolenej prepravy
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení vykonávať dvojstrannú prepravu.
1.  Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení vykonávať povolenú prepravu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Dvojstrannú prepravu druhov uvedených nižšie môžu fyzické alebo právnické osoby usadené v Spojenom kráľovstve vykonávať bez toho, aby sa od nich požadovala licencia v Spojenom kráľovstve v zmysle článku 2 ods. 5:
2.  Povolenú prepravu druhov uvedených nižšie môžu fyzické alebo právnické osoby usadené v Spojenom kráľovstve vykonávať bez toho, aby sa od nich požadovala licencia v Spojenom kráľovstve v zmysle článku 2 ods. 5:
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 4– odsek 1 – úvodná časť
Počas dvojstrannej prepravy v zmysle tohto nariadenia sa musia dodržiavať tieto pravidlá:
Počas povolenej prepravy v zmysle tohto nariadenia sa musia dodržiavať tieto pravidlá:
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie, nie sú de iure ani de facto rovnocenné s právami udelenými prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva na základe tohto nariadenia alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy z Únie, môže v záujme rovnocennosti prostredníctvom delegovaných aktov:
2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie, nie sú de iure ani de facto rovnocenné s právami udelenými prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva na základe tohto nariadenia alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy z Únie, môže v záujme rovnocennosti prostredníctvom delegovaných aktov:
a)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje;
a)   pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, ak sa prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy Únie neudeľujú žiadne rovnocenné práva alebo ak sú udelené práva minimálne;
b)  pozastaviť uplatňovanie tohto nariadenia; alebo
b)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje, alebo
c)  prijať iné vhodné opatrenia.
c)  prijať iné vhodné opatrenia, ako sú finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu prostredníctvom delegovaných aktov môže:
2.  Ak Komisia dospeje k záveru, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu prostredníctvom delegovaných aktov môže:
a)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje;
a)   pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, ak sa prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy Únie neudeľujú žiadne rovnocenné práva alebo ak sú udelené práva minimálne;
b)  pozastaviť uplatňovanie tohto nariadenia; alebo
b)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje; alebo
c)  prijať iné vhodné opatrenia.
c)  prijať iné vhodné opatrenia, ako sú finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0063/2019).


Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
PDF 182kWORD 50k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)
P8_TA-PROV(2019)0106A8-0062/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo vzhľadom na jeho dočasný charakter obmedziť na krátke obdobie bez toho, aby tým boli dotknuté prípadné rokovania a nadobudnutie platnosti budúcej dohody, ktorá bude zahŕňať dohodu o poskytovaní leteckých služieb medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.
(5)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo vzhľadom na jeho dočasný charakter obmedziť na krátke obdobie. Komisii by mal byť do ... [vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] udelený mandát na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom o komplexnej dohode o leteckej doprave.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   V záujme zachovania vzájomne prospešnej miery prepojenosti by sa mali v súlade so zásadou reciprocity pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva i pre leteckých dopravcov EÚ 27 uzavrieť dojednania marketingovej spolupráce, ako sú spoločné letové kódy.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení zaručujúcich spravodlivú mieru reciprocity medzi právami, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo jednostranne udeľujú leteckým dopravcom druhej strany, a s cieľom zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia Únie pri poskytovaní leteckých služieb mohli súťažiť s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva za spravodlivých podmienok. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.
(6)  S cieľom zaručiť spravodlivú mieru reciprocity medzi právami, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo jednostranne udeľujú leteckým dopravcom druhej strany, a s cieľom zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia Únie pri poskytovaní leteckých služieb mohli súťažiť s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva za spravodlivých podmienok, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o obnovu rovnocennosti alebo nápravu situácií nekalej hospodárskej súťaže prostredníctvom vhodných opatrení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
_________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)
Článok 2a
Dočasná výnimka z požiadavky týkajúcej sa vlastníctva
1.  Komisia môže na žiadosť leteckého dopravcu udeliť dočasnú výnimku z požiadavky týkajúcej sa vlastníctva stanovenej v článku 4 písm. f) nariadenia (ES) č. 1008/2008 za predpokladu, že letecký dopravca spĺňa všetky tieto podmienky:
a)  je držiteľom platnej prevádzkovej licencie v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 deň pred prvým dňom uplatňovania tohto nariadenia, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2;
b)  Spojené kráľovstvo alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva alebo kombinácia oboch vlastnia menej ako 50 % podniku;
c)  členské štáty Únie alebo štátni príslušníci členských štátov Únie alebo kombinácia oboch podnik fakticky kontrolujú, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov a
d)  predloží dôveryhodné plány na zmenu vlastníckej štruktúry v čo najkratšom čase, aby vyhovel požiadavke týkajúcej sa vlastníctva stanovenej v článku 4 písm. f) nariadenia (ES) č. 1008/2008.
2.  Výnimka uvedená v odseku 1 sa udeľuje na obdobie, ktoré sa skončí najneskôr 30. marca 2020, a nie je obnoviteľná.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c
c)  poskytovať pravidelné a nepravidelné služby medzinárodnej leteckej dopravy pre cestujúcich, kombináciu cestujúcich a nákladu, ako aj služby určené iba na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Spojeného kráľovstva a druhé na území Únie;
c)  poskytovať pravidelné a nepravidelné služby medzinárodnej leteckej dopravy vrátane spoločných letových kódov pre cestujúcich, kombináciu cestujúcich a nákladu, ako aj služby určené iba na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Spojeného kráľovstva a druhé na území Únie;
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.  Podľa článkov 4 a 5 pri poskytovaní pravidelných leteckých dopravných služieb podľa tohto nariadenia nesmie celková sezónna kapacita, ktorú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva poskytnú na trasách medzi Spojeným kráľovstvom a jednotlivými členskými štátmi, presiahnuť celkový počet letov (frekvencií) prevádzkovaných danými dopravcami na týchto trasách počas zimných a letných sezón IATA roku 2018.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo leteckým dopravcom Únie, nie sú de jure alebo de facto rovnocenné s právami, ktoré sa týmto nariadením udeľujú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých dopravcov Únie, môže v záujme rovnocennosti prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008:
2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo leteckým dopravcom Únie, nie sú de jure alebo de facto rovnocenné s právami, ktoré sa týmto nariadením udeľujú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých dopravcov Únie, je v záujme rovnocennosti splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom:
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a
a)   prispôsobiť kapacitu dostupnú pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva v rámci limitu stanoveného v článku 3 ods. 2 a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;
a)   navrhnúť obmedzenie kapacity pre trasy medzi Spojeným kráľovstvom a každým členským štátom a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak Komisia zistí, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008 môže:
2.  Ak Komisia zistí, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom:
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a
a)  prispôsobiť kapacitu dostupnú pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva v rámci limitu stanoveného v článku 3 ods. 2 a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;
a)  navrhnúť obmedzenie kapacity pre trasy medzi Spojeným kráľovstvom a každým členským štátom a členským štátom uložiť povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) prevádzkové oprávnenia leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva;
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Vykonávacie akty podľa odseku 2 možno prijať na nápravu týchto situácií:
3.  Cieľom delegovaných aktov uvedených v odseku 2 je predovšetkým zabezpečiť nápravu týchto situácií:
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno d
d)  Spojené kráľovstvo uplatňuje normy v oblasti ochrany pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;
d)  Spojené kráľovstvo uplatňuje normy v oblasti ochrany práv cestujúcich, pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo zrušení prevádzkového oprávnenia leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1 a 2.
4.  Členské štáty bez zbytočného odkladu informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo zrušení prevádzkového oprávnenia leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1 a 2.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Príslušné orgány členských štátov podľa potreby vedú konzultácie a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.
1.  Príslušné orgány Únie a členských štátov podľa potreby vedú konzultácie a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 11
Článok 11
vypúšťa sa
Výbor
Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 1008/2008.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno a
a)  dátum nadobudnutia platnosti, resp. dátum začiatku predbežného vykonávania dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorou sa riadi poskytovanie leteckých dopravných služieb medzi nimi, alebo
a)  dátum nadobudnutia platnosti, resp. dátum začiatku predbežného vykonávania komplexnej dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorou sa riadi poskytovanie leteckých dopravných služieb medzi nimi, alebo

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0062/2019).


Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
PDF 167kWORD 47k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)
P8_TA-PROV(2019)0107A8-0061/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie vzťahuje na moduly teoretickej odbornej prípravy uvedené v článku 5.
3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie vzťahuje na moduly odbornej prípravy uvedené v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné, aby sa umožnilo ich ďalšie používanie v lietadlách alebo ako lietadlá.
Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis
Prenos modulov teoretickej odbornej prípravy
Prenos modulov odbornej prípravy
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Odchylne od nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/20111 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/20142 príslušné orgány členských štátov, prípadne agentúra, zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.
Odchylne od nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/20111 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/20142 príslušné orgány členských štátov, prípadne agentúra, zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva, ale ktoré doposiaľ neviedli k vydaniu licencie, pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.
__________________
__________________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).
2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).
2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 a 4 poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a nápravných akčných plánov týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehote stanovenej agentúrou v žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článkov 3 alebo 4.
2.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a vydavatelia osvedčení uvedených v článku 4 poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a nápravných akčných plánov týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehote stanovenej agentúrou v žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článkov 3 alebo 4.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 alebo 4 tohto nariadenia bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.
3.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 alebo vydavatelia osvedčení uvedených v článku 4 tohto nariadenia bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008.
Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi alebo vydavateľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/20141 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov príslušných osvedčení vydaných právnickým alebo fyzickým osobám tretích krajín
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/20141 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi alebo vydavateľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov príslušných osvedčení vydaných právnickým alebo fyzickým osobám tretích krajín.
__________________
__________________
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58).
<