Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2119(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0159/2019

Teksty złożone :

A8-0159/2019

Debaty :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0201

Teksty przyjęte
PDF 171kWORD 53k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
P8_TA-PROV(2019)0201A8-0159/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (2018/2119(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 121 ust. 2, art. 126, art. 136 i protokół nr 12 do niego,

–  uwzględniając Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych(1),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro(7),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej(8),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 listopada 2018 r. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2019 r.: Na rzecz silniejszej Europy w obliczu niepewności na świecie” (COM(2018)0770) oraz sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2019 r. (COM(2018)0758),

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Europejskiej Rady Budżetowej z dnia 10 października 2018 r.,

–  uwzględniając europejskie prognozy gospodarcze Komisji (na jesień 2018 r. i zimę 2019 r.),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013(9),

–  uwzględniając sprawozdanie z 2018 r. na temat starzenia się społeczeństwa, opublikowane przez Komisję w dniu 25 maja 2018 r.,

–  uwzględniając zalecenie w sprawie zalecenia Rady z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2018)0759),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału traktatu z Lizbony(10),

–  uwzględniając sprawozdanie pięciu przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczące dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej, Białą księgę w sprawie przyszłości Europy opublikowaną przez Komisję w dniu 1 marca 2017 r. oraz Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej opublikowany przez Komisję w dniu 31 maja 2017 r.,

–  uwzględniając sporządzone dla przywódców sprawozdanie Eurogrupy z dnia 4 grudnia 2018 r. na temat pogłębiania unii gospodarczej i walutowej (UGW),

–  uwzględniając oświadczenie ze szczytu państw strefy euro, który odbył się w dniu 14 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając rezolucję Komitetu Regionów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie polityki gospodarczej dla strefy euro w świetle rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2019 r.(11),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności i Komisję Rozwoju Regionalnego, a także stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0159/2019),

A.  mając na uwadze, że gospodarka europejska wkracza obecnie w siódmy rok nieprzerwanego wzrostu; mając na uwadze obniżenie wskaźników wzrostu PKB strefy euro i UE do poziomu odpowiednio 1,3 % i 1,5 % w 2019 r. oraz 1,6 % i 1,8 % (UE27) w 2020 r.; mając na uwadze, że oczekuje się dalszego umiarkowanego tempa wzrostu, częściowo z powodu rosnących obaw dotyczących perspektyw wzrostu na świecie; mając na uwadze, że między państwami członkowskimi nadal utrzymują się różnice pod względem efektywności gospodarczej i sytuacji w dziedzinie zatrudnienia;

B.  mając na uwadze, że stopa bezrobocia w grudniu 2018 r. wyniosła odpowiednio 7,9 % i 6,6 % w strefie euro i w UE; mając na uwadze, że stopa bezrobocia w wielu państwach członkowskich utrzymuje się na poziomach sprzed kryzysu, w szczególności w przypadku długotrwałego bezrobocia, a bezrobocie młodzieży nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w niektórych państwach członkowskich;

C.  mając na uwadze, że wskaźnik zatrudnienia w UE rośnie, choć wzrost ten jest nierównomierny w poszczególnych państwach członkowskich; mając na uwadze, że liczba osób pracujących osiągnęła najwyższy w historii poziom odnotowany w strefie euro, wynoszący 146 mln w trzecim kwartale 2018 r.; mając na uwadze, że tworzone miejsca pracy często oznaczają zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy;

D.  mając na uwadze, że wzrost gospodarczy jest nadal niestabilny i jest różny w różnych państwach członkowskich ze względu na powtarzające się napięcia geopolityczne, które mają wpływ na handel światowy, oraz utrzymujące się niepewności związane z przyszłymi stosunkami Unii ze Zjednoczonym Królestwem;

E.  mając na uwadze, że Europa nadal ma do czynienia z luką inwestycyjną, chociaż przez lata korzystała z wyjątkowo niskich stóp oprocentowania, a warunki finansowania pozostają korzystne;

F.  mając na uwadze, że według Eurostatu przewiduje się, iż w przypadku braku zmiany polityki odsetek osób w wieku emerytalnym w UE wzrośnie z 29,3 % w 2016 r. do 52,3 % do 2080 r., co stanowi mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym przypadające na każdą osobę starszą; mając na uwadze znaczne różnice między państwami członkowskimi w tym względzie;

G.  mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci łączna produktywność czynników produkcji w strefie euro osiągała wartości niższe niż w największych światowych gospodarkach;

H.  mając na uwadze, że spodziewane jest dalsze występowanie tendencji spadkowej relacji długu do PKB w strefie euro z ostatnich lat i jej obniżenie z poziomu ok. 87 % w 2018 r. do ok. 85 % w 2019 r.; mając na uwadze jednak, że zgodnie z prognozą Komisji w 2019 r. w dziesięciu państwach członkowskich relacja długu do PKB przekroczy poziom 60 %, a w siedmiu państwach członkowskich pozostanie na poziomie powyżej 90 %; mając na uwadze powolne stosowanie środków redukcji zadłużenia w niektórych państwach członkowskich; mając na uwadze, że zgodnie z prognozą pięć państw członkowskich strefy euro, w których poziom relacji długu do PKB jest wysoki, odnotuje znaczny deficyt strukturalny w 2019 r.;

I.  mając na uwadze, że według prognoz żadne państwo członkowskie strefy euro nie odnotuje w 2019 r. deficytu na poziomie przekraczającym próg 3 % PKB, przy czym zgodnie z oczekiwaniami łączny deficyt nominalny strefy euro w 2018 r. spadł do 0,6 % PKB, a w 2019 r. spodziewany jest jego nieznaczny wzrost do 0,8 % PKB;

J.  mając na uwadze, że długotrwałe zrównoważenie finansów publicznych państw członkowskich UE jest kwestią niepokojącą z punktu widzenia sprawiedliwości międzypokoleniowej;

K.  mając na uwadze, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących osiągnęła w 2017 r. szczytowy poziom i ma obniżyć się nieco do poziomu około 3,6 % PKB w strefie euro i 2,3 % PKB w UE w 2019 i 2020 r., co należy do najwyższych poziomów na świecie;

1.  z zadowoleniem przyjmuje przygotowaną przez Komisję roczną analizę wzrostu gospodarczego na rok 2019, która potwierdza znaczenie:

   a) zwiększenia inwestycji wysokiej jakości;
   b) reform, które zwiększają wzrost wydajności, integrację i jakość instytucjonalną; oraz
   c) stabilności makrofinansowej i zdrowych finansów publicznych;

2.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia stanowczych i skoordynowanych działań, aby móc zrealizować cel osiągnięcia zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, do wzięcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz do zapewnienia sprawiedliwości międzypokoleniowej, dzięki zagwarantowaniu stabilności i odpowiedniości finansów publicznych oraz naszych systemów zabezpieczenia społecznego, a tym samym przyszłości naszych państw opiekuńczych;

3.  zauważa, że w sprawozdaniu Komisji z 2018 r. na temat starzenia się społeczeństwa wykazano, iż zgodnie z przewidywaniami bez zmian polityki koszty budżetowe związane z emeryturami, opieką zdrowotną i opieką długoterminową będą wzrastać w nadchodzących dziesięcioleciach w miarę postępującego znacznego starzenia się ludności Europy;

4.  wzywa państwa członkowskie do przygotowania się na te zmiany demograficzne przez:

   a) wdrażanie społecznie zrównoważonych reform strukturalnych w celu zmniejszenia tego rodzaju kosztów;
   b) zwiększenie wzrostu wydajności, co jest niezbędne dla zapewnienia silnego zrównoważonego wzrostu gospodarczego w przyszłości i
   c) tworzenie odpowiednich buforów fiskalnych w celu ochrony przed rosnącymi kosztami budżetowymi;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wskaźnik zatrudnienia w UE rośnie, choć wzrost ten jest nierównomierny w poszczególnych państwach członkowskich; zauważa, że bezrobocie długotrwałe i bezrobocie młodzieży utrzymują się na wysokim poziomie w niektórych państwach członkowskich, co wymaga kontynuowania reform i inwestycji, aby ułatwić młodym ludziom i osobom długotrwale bezrobotnym wejście na rynek pracy;

6.  wzywa Komisję do dalszego wspierania pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (UGW) zgodnie z uzgodnionym planem działania;

7.  wzywa Komisję, aby umieściła dokończenie budowy jednolitego rynku na liście priorytetów;

Realizowanie wysokiej jakości inwestycji

8.  podkreśla, że aby zapewnić sprawiedliwość międzypokoleniową w perspektywie długoterminowej, państwa członkowskie muszą zwiększyć wydajność dzięki inwestycjom produkcyjnym, takim jak zrównoważone projekty infrastrukturalne zwiększające wzrost gospodarczy, zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w celu wsparcia procesu pobudzenia bardzo potrzebnego potencjalnego wzrostu gospodarczego;

9.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wkład planu inwestycyjnego dla Europy na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; podkreśla, że Parlament przyjął już swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie programu InvestEU i wzywa do jak najszybszego osiągnięcia międzyinstytucjonalnego porozumienia politycznego; odnotowuje sugestię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącą poprawy zasięgu geograficznego inwestycji wspieranych z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

10.  odnotowuje nadal lukę inwestycyjną w strefie euro pomimo pozytywnych rezultatów planu inwestycyjnego dla Europy; zwraca uwagę, że w obecnym kontekście oznak spowolnienia gospodarczego oraz rosnących zagrożeń i wyzwań zewnętrznych istotną rolę w ułatwianiu wzrostu i konwergencji na szczeblu europejskim odgrywają inwestycje publiczne i prywatne;

11.  podkreśla, że wykorzystując rezerwy budżetowe państwa członkowskie muszą dokonać rozróżnienia między długoterminowymi publicznymi inwestycjami produkcyjnymi a wydatkami bieżącymi;

12.  podkreśla, że wzrost wydajności wymaga inwestycji w umiejętności, innowacje, automatyzację, cyfryzację, badania i rozwój, zrównoważoną mobilność i infrastrukturę, zgodnie z celami strategii Europa 2020; podkreśla potrzebę inwestowania w kapitał zarówno fizyczny, jak i ludzki, a tym samym wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu do kształcenia przez całe życie, podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania;

13.  uważa, że reformy eliminujące nieproporcjonalne obciążenia administracyjne w przypadku inwestycji umożliwiłyby wsparcie działalności gospodarczej, a jednocześnie stworzyłyby warunki dla długoterminowego wzrostu;

14.  podkreśla, że wewnątrzeuropejskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą prowadzić do wzrostu wydajności zarówno inwestującego przedsiębiorstwa, jak i lokalnych przedsiębiorstw w regionach będących odbiorcami tych inwestycji, a także przyczyniają się do konwergencji gospodarczej w Europie; uważa, że jasne i dające się wyegzekwować zasady, równe warunki działania i zmniejszone koszty związane z przestrzeganiem przepisów są kluczowymi czynnikami przyciągania inwestycji;

15.  podkreśla pilną potrzebę utworzenia w pełni rozwiniętej unii rynków kapitałowych, ponieważ lepiej zintegrowane rynki finansowe mogłyby zapewnić kolejne mechanizmy podziału ryzyka i ograniczania ryzyka w ramach sektora prywatnego, ułatwić inwestycje transgraniczne i dostęp do finansowania dla gospodarki realnej, a także promować zrównoważone inwestycje prywatne;

Koncentrowanie działań podejmowanych w ramach reform na wzroście wydajności, inkluzywności i jakości instytucjonalnej

16.  przypomina, że starzejąca się siła robocza może stać się hamulcem wzrostu wydajności w Europie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat, jeśli pozostałe uwarunkowania nie zmienią się; jest nadal zaniepokojony niską konkurencyjnością i słabym wzrostem wydajności w UE oraz wzywa w związku z tym państwa członkowskie do wdrożenia reform strukturalnych zwiększających produktywność i zrównoważonych pod względem społecznym;

17.  podkreśla pilną potrzebę przeprowadzenia przeglądu adekwatności i długoterminowej finansowej stabilności krajowych systemów emerytur państwowych; podkreśla potrzebę zreformowania systemów emerytalnych w państwach członkowskich, których to dotyczy, w celu zapewnienia długotrwałej stabilności;

18.  podziela pogląd Komisji, że większy wzrost wydajności i inkluzywność powinny stanowić jeden z istotnych celów reform krajowych;

19.  podkreśla znaczenie zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej w celu m.in. wsparcia procesu utrzymania stabilności systemów zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w kontekście rosnącego współczynnika obciążenia demograficznego; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do przyjęcia środków sprzyjających integracji młodych obywateli niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) na rynku pracy;

20.  zauważa, że nadmiernie wysokie opodatkowanie może stanowić przeszkodę dla inwestycji i zatrudnienia; wzywa do zmniejszenia wysokiego opodatkowania pracy w Europie; uważa ponadto, że ograniczenie obciążeń podatkowych dla osób uzyskujących niskie i średnie dochody prawdopodobnie spowoduje zwiększenie popytu i pobudzenie wzrostu; podkreśla potrzebę usprawnienia poboru podatków i lepszej koordynacji praktyk administracyjnych w dziedzinie opodatkowania i z zadowoleniem przyjmuje wysiłki tych państw członkowskich, które realizują takie reformy;

21.  podkreśla, że cyfryzacja, globalizacja, sztuczna inteligencja, automatyzacja i zmiany technologiczne oferują ogromny potencjał wzrostu, radykalnie zmieniają nasze rynki pracy i wpływają na dynamikę wzrostu gospodarek europejskich;

22.  podkreśla fakt, że mobilizacja zmniejszającej się liczby ludności w wieku produkcyjnym będzie wymagać bardziej wszechstronnych i wykwalifikowanych pracowników, bardziej dynamicznych rynków pracy, aktywnej polityki rynku pracy, uczenia się przez całe życie i szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania siły roboczej, a także silniejszych powiązań między systemami kształcenia i szkolenia a przedsiębiorstwami, w połączeniu z dostępnymi systemami zabezpieczenia społecznego; nalega, aby należycie uwzględnić te zasady w celu wspierania integrujących i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz promowania jakości zatrudnienia, zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych;

23.  podkreśla fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które są ważnym motorem zatrudnienia, nie są w stanie w pełni wykorzystać potencjału jednolitego rynku europejskiego z powodu barier legislacyjnych i administracyjnych; wzywa Komisję do ograniczenia tych barier, a także do walki z nieuczciwą konkurencją i niesprawiedliwym opodatkowaniem wśród MŚP i przedsiębiorstw wielonarodowych; podkreśla znaczenie kontynuowania walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania;

24.  przypomina o znaczeniu środowiska administracyjnego i regulacyjnego przyjaznego dla przedsiębiorstw, uwzględniając przy tym odpowiednią ochronę konsumentów, aby ułatwić im dostęp do finansowania i pozyskiwanie środków w wymiarze transgranicznym; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w analizie wzrostu gospodarczego podkreślono potrzebę poprawy skuteczności administracji publicznej, co powinno obejmować wszystkie szczeble zarządzania; wzywa państwa członkowskie, by usunęły niepotrzebne przeszkody, które utrudniają inwestycje publiczne i prywatne na szczeblu lokalnym i regionalnym;

25.  podkreśla, że stawianie czoła potencjalnym przyszłym wstrząsom wymaga postępów, jeżeli chodzi o pogłębianie UGW; przypomina, że pogłębianie UGW wymaga zdecydowanego zobowiązania politycznego, skutecznego zarządzania i rozliczalności demokratycznej; przypomina o znaczeniu odpornego sektora bankowego oraz skutecznych i odpowiednich regulacji dla tego sektora, co pozwoli zapewnić stabilność finansową; wzywa do podejmowania kolejnych kroków zmierzających do dokończenia budowy unii bankowej, zapewnienia wiarygodnego europejskiego systemu gwarantowania depozytów i nieustannego dążenia do zmniejszenia liczby kredytów zagrożonych; przyjmuje do wiadomości mandat udzielony Eurogrupie przez szczyt państw strefy euro do prac nad budżetowym instrumentem na rzecz konwergencji i konkurencyjności;

Zapewnienie stabilności makroekonomicznej i zdrowych finansów publicznych

26.   wskazuje, że stabilność makrofinansowa i zdrowe finanse publiczne pozostają warunkiem wstępnym trwałego wzrostu gospodarczego;

27.  zauważa, że wyższy odsetek osób starszych pociąga za sobą wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i emerytury; zauważa ponadto, że w starzejącym się społeczeństwie, w którym pozostałe uwarunkowania pozostają niezmienne, odsetek osób w wieku produkcyjnym spada w stosunku do odsetka osób starszych, co oznacza, że na jedną osobę starszą przypada mniej osób w wieku produkcyjnym; podkreśla, że stanowi to ogromne obciążenie dla finansów publicznych tych państw członkowskich, które nie wdrożyły niezbędnych reform, i zagraża ich stabilności;

28.  wzywa państwa członkowskie o wysokim poziomie deficytu i długu publicznego do podejmowania nieustannych wysiłków w celu ich ograniczenia; uznaje wysiłki podjęte przez szereg państw członkowskich na rzecz konsolidacji finansów publicznych, ale ubolewa nad faktem, że niektóre państwa nie wykorzystały okazji do przeprowadzenia niezbędnych reform; zauważa, że niektóre państwa członkowskie dysponujące przestrzenią fiskalną kontynuowały konsolidację, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia nadwyżki na rachunku obrotów bieżących strefy euro;

29.  z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające zachęcić te państwa członkowskie, które mają deficyt obrotów bieżących lub wysoki dług zagraniczny, do poprawy ich konkurencyjności, a te z dużą nadwyżką na rachunku obrotów bieżących – do wspierania popytu przez zwiększenie tempa wzrostu płac zgodnie ze wzrostem wydajności oraz do wspierania wzrostu wydajności przez promowanie inwestycji;

30.  wzywa państwa członkowskie do tworzenia odpowiednich buforów fiskalnych z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach; wzywa do spójnego wdrażania i przestrzegania paktu stabilności i wzrostu, w tym klauzul elastyczności, w celu ochrony odpowiedzialnych finansów publicznych; przypomina o znaczeniu, jakie ma spójne wdrażanie zasad fiskalnych dla zapewnienia zaufania rynków finansowych, które jest kluczowe dla przyciągania inwestycji;

31.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Europejskiej Rady Budżetowej o radykalne uproszczenie przepisów budżetowych w celu dalszego doskonalenia obecnych ram budżetowych UE; podkreśla, że elastyczność, przewidziana w ramach zasad paktu stabilności i wzrostu, umożliwia państwom członkowskim zapewnienie odpowiedniej równowagi między celem dotyczącym zapewnienia rozważnej polityki budżetowej a umożliwianiem realizowania inwestycji produkcyjnych; wzywa Komisję do uwzględnienia wszystkich czynników charakterystycznych dla poszczególnych krajów do celów analizy zdolności obsługi zadłużenia;

Odpowiedzialność poszczególnych państw członkowskich

32.  ponownie zwraca uwagę na zbyt niski stopień realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów; uważa, że europejski semestr powinien koncentrować się na odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich; wzywa parlamenty narodowe i regionalne do debaty nad sprawozdaniami krajowymi i zaleceniami dla poszczególnych krajów oraz do podjęcia działań z odpowiednimi podmiotami; wskazuje, że usprawnienie i lepsze ukierunkowanie europejskiego semestru mogłoby prowadzić do zwiększenia odpowiedzialności;

o
o   o

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.
(2) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41.
(3) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8.
(4) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33.
(5) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
(6) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
(7) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11.
(8) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1.
(9) Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 1.
(10) Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 215.
(11) Dz.U. C 461 z 21.12.2018, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna