Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0116(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0125/2018

Testi mressqa :

A8-0125/2018

Dibattiti :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Votazzjonijiet :

PV 14/03/2019 - 11.7

Testi adottati :

P8_TA(2019)0209

Testi adottati
PDF 255kWORD 88k
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I
P8_TA-PROV(2019)0209A8-0125/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0289),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0183/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-12 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament , skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0125/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 58.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004

P8_TC1-COD(2017)0116

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(2),

Billi:

(1)  L-avjazzjoni għandha rwol kruċjali ▌fl-ekonomija tal-Unjoni u fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tal-Unjoni, u hija wieħed mill-aktar setturi effiċjenti u dinamiċi tal-ekonomija tal-Unjoni. Hija mutur b'saħħtu għat-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi, il-kummerċ u t-turiżmu, kif ukoll il-konnettività u l-mobbiltà kemm tan-negozji kif ukoll taċ-ċittadini, b'mod partikolari fi ħdan is-suq intern tal-avjazzjoni tal-Unjoni. Matul l-aħħar deċennji, it-tkabbir fis-servizzi tat-trasport bl-ajru kkontribwixxa b'mod sinifikanti għat-titjib fil-konnettività fl-Unjoni u ma' pajjiżi terzi u kien faċilitatur sinifikanti tal-ekonomija tal-Unjoni ▌.

(2)  It-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni huma fiċ-ċentru tan-network globali li jgħaqqad l-Ewropa internament u mal-bqija tad-dinja. Jenħtieġ li dawn ikunu jistgħu jikkompetu mat-trasportaturi bl-ajru ta' pajjiżi terzi f'ambjent ta' kompetizzjoni miftuħa u ġusta ▌. Dan huwa neċessarju sabiex jinġiebu benefiċċji għall-konsumaturi, jinżammu kundizzjonijiet li jwasslu għal livell għoli ta' ▌konnettività bl-ajru fl-Unjoni u biex jiġu żgurati t-trasparenza, kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni u kompetittività kostanti tat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni, kif ukoll livelli għoljin ta' impjieg ta' kwalità fl-industrija tal-avjazzjoni tal-Unjoni.

(3)  F'kuntest ta' kompetizzjoni akbar bejn l-atturi tat-trasport bl-ajru fuq livell globali, il-kompetizzjoni ġusta hija prinċipju ġenerali ▌indispensabbli fit-tħaddim ta' servizzi tat-trasport bl-ajru internazzjonali. Dan il-prinċipju huwa rikonoxxut b'mod partikolari mill-Konvenzjoni ta' Chicago dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tas-7 ta' Diċembru 1944 ("il-Konvenzjoni ta' Chicago") li l-preambolu tagħha jirrikonoxxi l-ħtieġa li s-servizzi internazzjonali tat-trasport bl-ajru jkunu stabbiliti fuq il-bażi ta' ugwaljanza ta' opportunità. L-Artikolu 44 tal-Konvenzjoni ta' Chicago jiddikjara wkoll li l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali ("ICAO") timmira li trawwem l-iżvilupp tat-trasport internazzjonali bl-ajru sabiex jiġi żgurat ▌li kull Stat kontraenti jkollu opportunità ġusta biex jopera linji tal-ajru internazzjonali u biex tiġi evitata d-diskriminazzjoni bejn l-Istati kontraenti.

(4)  Il-prinċipju ta' kompetizzjoni ġusta huwa stabbilit sew fl-Unjoni fejn prattiki li għandhom effett distortiv fuq is-suq ikunu soġġetti għal-liġi tal-Unjoni eżistenti, li jiggarantixxi opportunitajiet indaqs u kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni u ta' pajjiżi terzi li joperaw fl-Unjoni.

(5)  Madankollu, minkejja l-isforzi kontinwi tal-Unjoni u xi pajjiżi terzi ▌, il-prinċipji ta' kompetizzjoni ġusta għadhom ma ġewx definiti permezz ta' regoli multilaterali speċifiċi, b'mod partikolari, fil-kuntest tal-ftehimiet tal-ICAO jew tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), bħall-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS), u l-Anness dwar is-Servizzi tat-Trasport bl-Ajru tiegħu, minn liema kamp ta' applikazzjoni ġew fil-parti l-kbira ▌esklużi s-servizzi tat-trasport bl-ajru(3).

(6)  Għalhekk, jenħtieġ li jissaħħu l-isforzi fil-kuntest tal-ICAO u tad-WTO biex jappoġġaw b'mod attiv l-iżvilupp ta' regoli internazzjonali li jiggarantixxu kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta bejn it-trasportaturi bl-ajru kollha.

(7)  Preferibbilment, jenħtieġ li l-kompetizzjoni ġusta bejn it-trasportaturi bl-ajru tiġi indirizzata fil-kuntest tal-ftehimiet dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru ma' pajjiżi terzi. Madankollu, il-maġġoranza tal-ftehimiet dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru konklużi bejn l-Unjoni jew l-Istati Membri tagħha, jew it-tnejn li huma, minn naħa, u l-pajjiżi terzi min-naħa l-oħra, s'issa ma jipprevedux regoli adegwati għal kompetizzjoni ġusta. Għalhekk, jenħtieġ li jissaħħu l-isforzi biex tiġi negozjata l-inklużjoni ta' klawżoli ta' kompetizzjoni ġusta fi ftehimiet eżistenti u futuri dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru ma' pajjiżi terzi.

(8)  Il-kompetizzjoni ġusta bejn it-trasportaturi bl-ajru tista' tiġi żgurata wkoll permezz ta' leġislazzjoni tal-Unjoni xierqa bħar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93(4) u d-Direttiva tal-Kunsill 96/97/KE(5). Inkwantu l-kompetizzjoni ġusta tassumi protezzjoni tat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni minn ċerti prattiki adottati minn pajjiżi terzi jew minn trasportaturi ta' pajjiżi terzi, din il-kwistjoni ġiet indirizzata preċedentement fir-Regolament (KE) Nru 868/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6). Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 wera li mhuwiex effettiv fir-rigward tal-għan ġenerali sottostanti tiegħu ta' kompetizzjoni ġusta. Dan huwa b'mod partikolari l-każ fir-rigward ta' wħud mir-regoli tiegħu li jappartjenu ▌ għad-definizzjoni tal-prattiki kkonċernati, għajr għas-sussidjar, u għar-rekwiżiti dwar it-tnedija u t-twettiq tal-investigazzjonijiet. Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 ma rnexxielux jipprovdi komplementarjetà mal-ftehimiet dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru, li l-Unjoni tagħmel parti minnhom ▌. Minħabba l-għadd u s-sinifikat tal-emendi li jkunu meħtieġa biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet, huwa xieraq li r-Regolament (KE) Nru 868/2004 jiġi sostitwit b'att ġdid.

(9)  Il-kompetittività tas-settur tal-avjazzjoni tal-Unjoni tiddependi mill-kompetittività ta' kull parti tal-katina tal-valur tal-avjazzjoni u hija tista' tinżamm biss permezz ta' sett ta' politiki komplementari. Jenħtieġ li l-Unjoni tipparteċipa f'djalogu kostruttiv ma' pajjiżi terzi biex issib bażi għal kompetizzjoni ġusta. F'dan ir-rigward, leġislazzjoni effettiva, proporzjonata u dissważiva tibqa' meħtieġa sabiex jinżammu kundizzjonijiet li jwasslu għal livell għoli ta' konnettività tal-Unjoni u biex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta mat-trasportaturi bl-ajru ta' pajjiżi terzi. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiġi fdata bis-setgħa li twettaq investigazzjoni u tieħu miżuri fejn meħtieġ. Miżuri bħal dawn jenħtieġ li jkunu disponibbli ▌ fejn prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni ▌ jikkawżaw ħsara lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni.

(10)  Id-diskriminazzjoni tista' tinkludi sitwazzjonijiet fejn trasportatur bl-ajru tal-Unjoni jkun soġġett għal trattament differenzjat mingħajr ġustifikazzjoni oġġettiva, b'mod partikolari trattament differenzjat dwar: il-prezzijiet ta' servizzi fuq l-art u l-aċċess għal dak is-servizzi; l-infrastruttura tal-ajruport; is-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru; l-allokazzjoni ta' slots; il-proċeduri amministrattivi bħal dawk għall-allokazzjoni ta' viżi għall-persunal barrani tat-trasportaturi; l-arranġamenti dettaljati għall-bejgħ u d-distribuzzjoni tas-servizzi tal-ajru; jew kwalunkwe "kwistjoni ta' twettiq ta' negozju" oħra, bħal pereżempju proċeduri komplikati ta' żdoganar tal-merkanzija jew kwalunkwe prattika inġusta oħra ta' natura finanzjarja jew operazzjonali.

(11)  Jenħtieġ li l-proċedimenti ▌ jiġu konklużi mingħajr miżuri ta' rimedju skont dan ir-Regolament fejn l-adozzjoni ta' dan tal-aħħar tmur kontra l-interess tal-Unjoni, billi jitqies b'mod speċjali l-impatt tagħhom fuq persuni oħra, b'mod partikolari konsumaturi jew impriżi fl-Unjoni, kif ukoll tal-impatt tagħhom fuq livelli għoljin ta' konnettività fl-Unjoni kollha. Meta jitqies l-interess tal-Unjoni, jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali għas-sitwazzjoni tal-Istati Membri li jiddependu esklużivament jew b'mod sinifikanti fuq it-trasport bl-ajru għall-konnettività tagħhom mal-bqija tad-dinja, u jenħtieġ li tiġi żgurata ukoll il-konsistenza ma' oqsma ta' politika oħra tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-proċedimenti jiġu konklużi wkoll mingħajr miżuri meta r-rekwiżiti għat-tali miżuri mhumiex issodisfati, jew ma għadhomx aktar issodisfati.

( ▌12) Meta jkun qed jiġi determinat jekk l-adozzjoni ta' miżuri ta' rimedju tkunx kontra l- l-interess tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis il-fehmiet tal-partijiet interessati kollha. Sabiex torganizza konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati kollha u tagħtihom l-opportunità li jinstemgħu, jenħtieġ li fl-avviż tat-tnedija tal-investigazzjoni jiġu speċifikati skadenzi għall-għoti ta' informazzjoni jew għat-talba ta' smigħ. Jenħtieġ li l-partijiet interessati jkunu konxji tal-kondizzjonijiet tal-iżvelar għall-informazzjoni li huma jipprovdu u jenħtieġ li jkunu intitolati li jirrispondu għall-kummenti tal-partijiet l-oħra.

(13)  Sabiex il-Kummissjoni tkun informata b'mod adegwat dwar l-elementi possibbli li jiġġustifikaw it-tnedija ta' investigazzjoni, kwalunkwe Stat Membru, trasportatur bl-ajru tal-Unjoni jew assoċjazzjoni tat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu intitolati biex iressqu lment, li jenħtieġ li jiġi indirizzat fi żmien raġonevoli.

(14)  Fl-interess li tiġi żgurata l-effettività ta' dan ir-Regolament, huwa essenzjali li l-Kummissjoni tkun tista' tniedi proċedimenti abbażi ta' lment li jippreżenta evidenza prima facie ta' theddida ta' ħsara.

(15)  Jenħtieġ li waqt l-investigazzjoni l-Kummissjoni tqis il-prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni fil-kuntest rilevanti. Minħabba l-varjetà ta' prattiki possibbli, il-prattika u l-effetti tagħha jistgħu, f'xi każijiet, ikunu limitati għall-attivitajiet ta' trasport bl-ajru ta' rotta bejn żewġt ibliet filwaqt li, f'każijiet oħra, jista' jkun rilevanti li jitqiesu l-prattika u l-effetti tagħha fuq in-network tat-trasport bl-ajru b'mod aktar ġenerali.

(16)  Huwa importanti li jiġi żgurat li l-investigazzjoni tkun tista' testendi għall-firxa l-aktar wiesgħa possibbli ta' elementi pertinenti. Għal dan il-għan, ▌jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' twettaq investigazzjonijiet f'pajjiżi terzi, soġġett għall-kunsens tal-entitajiet tal-pajjiżi terzi kkonċernati u fin-nuqqas ta' oġġezzjoni minn dawk il-pajjiżi terzi. Għall-istess raġunijiet u għall-istess għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu obbligati jappoġġaw lill-Kummissjoni bl-aħjar kapaċitajiet tagħhom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonkludi l-investigazzjoni fuq il-bażi tal-aqwa evidenza disponibbli.

(17)  ▌Waqt l-investigazzjoni, il-Kummissjoni tista' tqis jekk il-prattika li qed tfixkel il-kompetizzjoni tikkostitwixxix ukoll ksur ta' ftehim internazzjonali dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru li l-Unjoni tagħmel parti minnu. Jekk dak ikun il-każ, il-Kummissjoni tista' tqis li l-prattika li qed tfixkel il-kompetizzjoni, li tikkostitwixxi wkoll ksur ta' ftehim internazzjonali dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru li l-Unjoni tagħmel parti minnu, tista' tiġi indirizzata b'mod aktar xieraq bl-applikazzjoni tal-proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim stabbiliti minn dak il-ftehim. F'każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tkun intitolata tissospendi l-investigazzjoni mibdija skont dan ir-Regolament. Fejn l-applikazzjoni tal-proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim stabbiliti mill-ftehim internazzjonali dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru li l-Unjoni tagħmel parti minnu ma jirnexxilux jirrimedja s-sitwazzjoni b'mod suffiċjenti, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Kummissjoni li terġa' tibda l-investigazzjoni.

(18)  Ftehimiet dwar l-avjazzjoni u dan ir-Regolament jenħtieġ li jiffaċilitaw djalogu mal-pajjiżi terzi kkonċernat sabiex isolvu tilwim b'mod effiċjenti u terġa' tiġi stabbilita l-kompetizzjoni ġusta. Meta l-investigazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni tikkonċerna operazzjonijiet koperti bi ftehim dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru konkluż ma' pajjiż terz u li l-Unjoni ma tagħmilx parti minnu, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-Kummissjoni taġixxi b'għarfien sħiħ ta' kwalunkwe proċediment maħsub, jew imwettaq mill-Istat Membru kkonċernat, skont tali ftehim u b'rilevanza għas-sitwazzjoni soġġetta għall-investigazzjoni tal-Kummissjoni. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu obbligati jżommu lill-Kummissjoni infurmata kif xieraq. F'każ bħal dak, jenħtieġ li l-Istati Membri kkonċernati kollha jkollhom id-dritt li jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jindirizzaw il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni esklużivament skont il-proċeduri ta' riżoluzzjoni tat-tilwim li jinsabu fil-ftehimiet rispettivi tagħhom dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru konklużi ma' pajjiż terz u li l-Unjoni ma tagħmilx parti minnhom. Jekk l-Istati Membri kkonċernati kollha jinnotifikaw lill-Kummissjoni u ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tissospendi temporanjament l-investigazzjoni tagħha.

(19)  Jekk l-Istati Membri kkonċernati beħsiebhom jindirizzaw il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni esklużivament permezz ta' proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim applikabbli skont il-ftehimiet dwar it-trasport bl-ajru, dwar is-servizzi tal-ajru, jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru li jkunu kkonkludew mal-pajjiż terz ikkonċernat sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont dawn il-ftehimiet, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforz biex jipproċedu bil-ħeffa bil-proċeduri bilaterali għar-riżoluzzjoni tat-tilwim u jenħtieġ li jinformaw bis-sħiħ lill-Kummissjoni f'dak ir-rigward. Fejn il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni tippersisti u l-Kummissjoni terġa' tibda l-investigazzjoni, jenħtieġ li jittieħed kont tas-sejbiet miksuba waqt l-applikazzjoni ta' tali ftehim dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru sabiex ikun żgurat li terġa' tiġi stabbilita kompetizzjoni ġusta kemm jista' jkun malajr.

(20)  Jenħtieġ li jittieħed kont tas-sejbiet miksuba matul l-applikazzjoni tal-proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim skont ftehim internazzjonali dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru li l-Unjoni jew Stat Membru jagħmlu parti minnu.

(21)  Għal raġunijiet ta' effiċjenza amministrattiva u fid-dawl ta' terminazzjoni possibbli mingħajr miżuri, jenħtieġ li jkun hemm il-possibbiltà li jiġu sospiżi l-proċedimenti fejn il-pajjiż terz jew l-entità tal-pajjiż terz ikkonċernati jkunu ħadu passi deċiżivi biex jeliminaw il-prattika rilevanti li tfixkel il-kompetizzjoni jew il-ħsara li tirriżulta jew it-theddida ta' ħsara.

(22)  Jenħtieġ li s-sejbiet fir-rigward ta' ħsara jew theddida ta' ħsara għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati jirriflettu valutazzjoni realistika tas-sitwazzjoni u għalhekk jenħtieġ li jkunu bbażati fuq il-fatturi rilevanti kollha, b'mod partikolari li jappartjenu għas-sitwazzjoni ta' dawk it-trasportaturi u għas-sitwazzjoni ġenerali tas-suq tat-trasport bl-ajru affettwat.

(23)  Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li taħthom il-proċedimenti jenħtieġ li jiġu konklużi, bl-impożizzjoni ta' miżuri ta' rimedju jew mingħajrha.

(24)  Il-miżuri ta' rimedju fir-rigward ta' prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni għandhom l-għan li jikkumpensaw il-ħsara li sseħħ ▌ minħabba dawk il-prattiki. Għalhekk jenħtieġ li dawn jieħdu l-forma ta' dmirijiet finanzjarji jew ta' miżuri oħra li, billi jirrappreżentaw valur pekunjarju li jista' jitkejjel, huma kapaċi jiksbu l-istess effett. ▌Sabiex ikun hemm konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, jenħtieġ li l-miżuri ta' kwalunkwe tip ikunu limitati għal dak li huwa meħtieġ biex tiġi kkumpensata ▌l-ħsara identifikata. Jenħtieġ li l-miżura ta' rimedju tikkunsidra l-funzjonament xieraq tas-suq tal-ajru tal-Unjoni u jenħtieġ li ma tirriżultax fl-għoti ta' vantaġġ mhux dovut lil kwalunkwe trasportatur bl-ajru jew grupp ta' trasportaturi bl-ajru.

(25)  Dan ir-Regolament ma għandux l-għan li jimponi xi standards fuq it-trasportaturi bl-ajru ta' pajjiż terz, pereżempju fir-rigward ta' sussidji, billi jintroduċu obbligi aktar restrittivi minn dawk li japplikaw għat-trasportaturi tal-Unjoni.

(26)  Is-sitwazzjonijiet investigati skont dan ir-Regolament u l-impatt potenzjali tagħhom fuq l-Istati Membri jistgħu jvarjaw skont iċ-ċirkostanzi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu applikati ▌ miżuri ta' rimedju, skont il-każ, għal trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar ta' pajjiż terz, għal żona ġeografika speċifika jew għal perijodu ta' żmien speċifiku, jew li tiġi stabbilita data fil-ġejjieni li minnha huma għandhom japplikaw.

(27)  Jenħtieġ li miżuri ta' rimedju ma jikkonsistux mis-sospensjoni jew mil-limitu tad-drittijet tat-traffiku li jingħataw minn Stat Membru lil pajjiż terz.

(28)  F'konformità mal-istess prinċipju tal-proporzjonalità, il-miżuri ta' rimedju fir-rigward tal-prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni jenħtieġ li jibqgħu fis-seħħ biss sakemm, u sal-limitu li, huwa neċessarju fid-dawl ta' tali prattika u l-ħsara li tirriżulta ▌. Konsegwentement, fejn iċ-ċirkostanzi jkunu jenħtieġu dan, jenħtieġ li tiġi prevista reviżjoni.

(29)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7).

(30)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew u ▌lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fuq bażi regolari, permezz ta' rapport. Dak ir-rapport jenħtieġ li jinkludi informazzjoni dwar: l-applikazzjoni ta' miżuri ta' rimedju; it-tmiem tal-investigazzjonijiet mingħajr miżuri ta' rimedju; reviżjonijiet ta’ miżuri ta’ rimedju; u kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-partijiet interessati u l-pajjiżi terzi. Jenħtieġ li dak ir-rapport jiġi abbozzat u ttrattat bil-livell xieraq ta' kunfidenzjalità.

(31)  Minħabba li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-protezzjoni effiċjenti ugwali għat-trasportaturi bl-ajru kollha tal-Unjoni u abbażi ta' kriterji u proċeduri uniformi ▌kontra l-ħsara jew it-theddida ta' ħsara għal trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar tal-Unjoni kkawżati minn prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni, adottat minn pajjiżi terzi jew entitajiet ta' pajjiżi terzi, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit ▌fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(32)  Minħabba li dan ir-Regolament jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 868/2004, jenħtieġ għalhekk li dak ir-Regolament jitħassar,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dwar it-twettiq ta' investigazzjonijiet mill-Kummissjoni u dwar l-adozzjoni ta' miżuri ta' rimedju, b'rabta ma' ▌ prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni bejn trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni u trasportaturi bl-ajru ta' pajjiżi terzi u li jikkawżaw ħsara jew li jheddu li jikkawżaw ħsara lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni.

2.  Dan ir-Regolament japplika mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 tar-Regolament (KEE) Nru 95/93 u għall-Artikolu 20 tad-Direttiva 96/67/KE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "trasportatur bl-ajru" tfisser trasportatur bl-ajru kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8);

(2)  "servizz tat-trasport bl-ajru" tfisser titjira jew serje ta' titjiriet li jġorru passiġġieri, merkanzija jew posta, bi ħlas jew kiri;

(3)  "parti interessata" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jew kwalunkwe korp uffiċjali, kemm jekk ikollhom personalità ġuridika proprja jew le, li x'aktarx ikollhom interess sinifikanti fir-riżultat tal-proċedimenti, inkluż iżda mhux limitat għal, trasportaturi bl-ajru;

(4)  "Stat Membru kkonċernat" tfisser kwalunkwe Stat Membru:

(a)  li ta l-liċenzja operattiva lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008; jew

(b)  li skont ftehim tiegħu dwar it-trasport bl-ajru, ftehim dwar servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li għandu mal-pajjiż terz ikkonċernat li fih dispożizzjonijiet dwar servizzi tat-trasport bl-ajru, joperaw it-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati;

(5)  "entità ta' pajjiż terz" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, kemm jekk tagħmel profitt jew le, jew kwalunkwe korp uffiċjali kemm jekk għandu personalità ġuridika proprja jew le, li hija taħt il-ġurisdizzjoni ta' pajjiż terz, kemm jekk ikkontrollata mill-gvern ta' pajjiż terz jew le, u hija involuta direttament jew indirettament f'servizzi tat-trasport bl-ajru jew f'servizzi relatati jew fil-forniment ta' infrastruttura jew servizzi użati biex jipprovdu servizzi tat-trasport bl-ajru jew servizzi relatati;

(6)  "prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni" tfisser diskriminazzjoni u sussidji;

(7)  "theddida ta' ħsara" tfisser theddida li tista' tiġi prevista b'mod ċar li tiżviluppa fi ħsara, probabbli ħafna u imminenti, u li tista' tiġi attribwita mingħajr ebda dubju raġonevoli għal azzjoni jew deċiżjoni minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz.

(8)  "diskriminazzjoni" tfisser divrenzjar ta' kwalunkwe tip mingħajr ġustifikazzjoni oġġettiva fir-rigward tal-provvista tal-oġġetti jew tas-servizzi, inkluż servizzi pubbliċi, użati għat-tħaddim tas-servizzi tat-trasport bl-ajru, jew fir-rigward tat-trattament tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti għal tali servizzi, inkluż prattiki relatati man-navigazzjoni bl-ajru jew ma' faċilitajiet u servizzi tal-ajruport, karburant, servizzi fuq l-art, sigurtà, sistemi kompjuterizzati ta' prenotazzjoni, allokazzjonijiet tas-slots, imposti u l-użu ta' faċilitajiet jew servizzi oħrajn użati għat-tħaddim tas-servizzi tat-trasport bl-ajru;

(9)  "sussidju" tfisser kontribuzzjoni finanzjarja:

(a)  mogħtija minn gvern jew organizzazzjoni pubblika oħra ta' pajjiż terz f'waħda mill-forom li ġejjin:

(i)  prattika ta' gvern jew organizzazzjoni pubblika oħra li tinvolvi trasferiment dirett ta' fondi, trasferiment dirett potenzjali ta' fondi jew obbligi (bħal għotjiet, self, infużjoni ta' ekwità, garanziji ta' self, tnaqqis ta' telf operazzjonali, jew kumpens għal piżijiet finanzjarji imposti minn awtoritajiet pubbliċi);

(ii)  dħul ta' gvern jew organizzazzjoni pubblika oħra li jkun dovut jiġi maħfur jew ma jinġabarx (bħal trattament fiskali preferenzjali jew inċentivi fiskali bħal krediti tat-taxxa);

(iii)  gvern jew organizzazzjoni pubblika oħra, inkluż impriżi kkontrollati pubblikament, jipprovdu oġġetti jew servizzi, jew jixtru oġġetti jew servizzi;

(iv)  gvern jew organizzazzjoni pubblika oħra jagħmlu ħlasijiet lil mekkaniżmu ta' finanzjament jew jaħtru jew jordnaw lil entità privata biex twettaq waħda mit-tipi ta' funzjonijiet jew iktar, imsemmija fil-punti (i), (ii) u (iii), li normalment ikunu f'idejn il-gvern u, li fil-prattika, ma jkunux ivarjaw minn dawk il-prattiki li normalment jiġu segwiti mill-gvernijiet;

(b)  li tikkonferixxi benefiċċju; u

(c)  limitata, fid-dritt jew fil-fatt, għal entità jew industrija jew grupp ta' entitajiet jew industriji fil-ġurisdizzjoni tal-awtorità awtorizzanti;

(10)  "Trasportatur bl-ajru tal-Unjoni" tfisser trasportatur bl-ajru b'liċenzja operattiva valida mogħtija mingħand Stat Membru skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008;

(11)  "trasportatur bl-ajru tal-Unjoni kkonċernat" tfisser it-trasportatur bl-ajru li jkun allegatament soġġett għal ħsara jew theddida ta' ħsara skont il-punt (b) tal-Artikolu 4(1).

Artikolu 3

Interess tal-Unjoni

1.  Determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni għall-finijiet tal-punt (b) tal-Artikolu 13(2) għandha ssir mill-Kummissjoni abbażi ta' evalwazzjoni tal-interessi diversi kollha li huma rilevanti fis-sitwazzjoni partikolari, meqjusa flimkien. Meta jkun qed jiġi ddeterminat l-interess tal-Unjoni, għandha tingħata prijorità lill-ħtieġa li jiġu protetti l-interessi tal-konsumatur u li jinżamm livell għoli ta' konnettività għall-passiġġieri u għall-Unjoni. Fil-kuntest tal-katina sħiħa tal-avjazzjoni, il-Kummissjoni tista' tqis ukoll fatturi soċjali rilevanti. Il-Kummissjoni għandha tqis ukoll il-ħtieġa li tiġi eliminata l-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, sabiex terġa' tiġi stabbilita kompetizzjoni effettiva u ġusta, u sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni għas-suq intern.

2.  L-interess tal-Unjoni għandu jiġi determinat abbażi ta' analiżi ekonomika mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tibbaża dik l-analiżi fuq l-informazzjoni miġbura mingħand il-partijiet interessati. Meta tiddetermina l-interess tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tfittex ukoll kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra li hija tqis neċessarji, u għandha, b'mod partikolari, tqis il-fatturi stabbiliti fl-Artikolu 12(1). L-informazzjoni għandha titqies biss jekk tkun appoġġata minn evidenza attwali li tissostanzja l-validità tagħha.

3.  Determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni għall-fini tal-punt (b) tal-Artikolu 13(2) għandha ssir biss fejn il-partijiet interessati kollha jkunu ngħataw l-opportunità li jagħmlu lilhom infushom magħrufa, li jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub, li jippreżentaw l-informazzjoni lill-Kummissjoni jew li japplikaw biex jinstemgħu mill-Kummissjoni, f'konformità mal-iskadenzi speċifikati fil-punt (b) tal-Artikolu 4(8). Talbiet għal smigħ għandhom jispjegaw ir-raġunijiet li jappartjenu għall-interess tal-Unjoni li fir-rigward tagħhom il-partijiet jixtiequ li jinstemgħu.

4.  Il-partijiet interessati msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jistgħu jitolbu li l-fatti u l-kunsiderazzjonijiet li fuqhom x'aktarx jiġu bbażati d-deċiżjonijiet jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom. Din l-informazzjoni għandha ssir disponibbli sa fejn possibbli, f'konformità mal-Artikolu 8, u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti meħuda mill-Kummissjoni.

5.  L-analiżi ekonomika msemmija fil-paragrafu 2 għandha tintbagħat, għall-informazzjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill .

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI FIR-RIGWARD TAL-PROĊEDIMENTI

Artikolu 4

Tnedija tal-proċedimenti

1.  Investigazzjoni għandha titniedi wara li jiġi preżentat ilment bil-miktub minn Stat Membru, trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar tal-Unjoni jew assoċjazzjoni tat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni, ▌jew fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni stess, jekk hemm evidenza prima facie ▌tal-eżistenza taċ-ċirkostanzi kollha li ġejjin:

(a)  prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, adottata minn pajjiż terz jew minn entità ta' pajjiż terz;

(b)  ħsara jew theddida ta' ħsara lil trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar tal-Unjoni; u

(c)  rabta kawżali bejn l-allegata prattika u l-allegati ħsara jew theddida ta' ħsara.

2.  Meta tirċievi lment ▌skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kollha.

3.  Il-Kummissjoni għandha ▌ teżamina, fi żmien xieraq, il-preċiżjoni u l-adegwatezza tal-elementi previsti fl-ilment jew għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, sabiex jiġi determinat jekk hemmx biżżejjed evidenza biex tiġi ġġustifikata t-tnedija ta' investigazzjoni skont il-paragrafu 1.

4.  Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li ma tnedix investigazzjoni fejn ▌il-fatti mressqa fl-ilment la jqajmu kwistjoni sistemika u lanqas ma għandhom impatt sinifikanti fuq trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar tal-Unjoni.

5.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-ilmentatur u lill-Istati Membri kollha fejn tkun iddeċidiet li ma tnedix investigazzjoni. L-informazzjoni mogħtija għandha tinkludi r-raġunijiet għad-deċiżjoni. L-informazzjoni għandha tintbagħat wkoll lill-Parlament Ewropew, f'konformità mal-Artikolu 17.

6.  Fejn l-evidenza ppreżentata mhijiex biżżejjed għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, fi żmien 60 jum mid-data li fiha jkun tressaq l-ilment, tinforma lill-ilmentatur dwar dik l-insuffiċjenza. L-ilmentatur għandu jingħata 45 jum biex jipprovdi evidenza addizzjonali. Meta l-ilmentatur jonqos milli jagħmel dan f'dak iż-żmien stipulat, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li ma tnedix l-investigazzjoni.

7.  Soġġett għall-paragrafi 4 u 6, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tnedix investigazzjoni skont il-paragrafu 1 f'perijodu massimu ta' ħames xhur minn meta jkun tressaq l-ilment.

8.  Soġġetta għall-paragrafu 4, meta l-Kummissjoni tqis li hemm biżżejjed evidenza biex tiġġustifika t-tnedija ta' investigazzjoni, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi li ġejjin:

(a)  tniedi l-proċedimenti u tinnotifika lill-Istati Membri u lill-Parlament Ewropew b'dan;

(b)  tippubblika avviż formali f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; l-avviż għandu jħabbar t-tnedija tal-investigazzjoni, jindika l-ambitu tal-investigazzjoni, ▌il-pajjiż terz jew l-entità ta' pajjiż terz li allegatament ikunu ħadu sehem fi prattiki li jfixklu l-kompetizzjoni u l-allegata ħsara jew theddida ta' ħsara, it-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati, u jiddikjara l-perijodu li fih il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu lilhom infushom magħrufa, jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub, jissottomettu l-informazzjoni jew japplikaw biex jinstemgħu mill-Kummissjoni. Dak il-perijodu għandu jkun ta' mill-anqas 30 jum.

(c)  tinnotifika uffiċjalment lir-rappreżentanti tal-pajjiż terz u lill-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata dwar it-tnedija tal-investigazzjoni;

(d)  tinforma lill-ilmentatur u lill-Kumitat previst fl-Artikolu 16 dwar it-tnedija tal-investigazzjoni.

9.  Meta l-ilment jiġi rtirat qabel t-tnedija tal-investigazzjoni, l-ilment jitqies li ma jkunx ġie ppreżentat. Dan huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li tniedi investigazzjoni fuq inizjattiva tagħha stess skont il-paragrafu 1.

Artikolu 5

Investigazzjoni

1.  Wara t-tnedija tal-proċedimenti, il-Kummissjoni għandha tibda investigazzjoni.

2.  L-investigazzjoni għandu jkollha l-għan li tiddetermina ▌ jekk prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, adottata minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz, ikkawżatx ħsara jew theddida ta' ħsara lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati.

3.  Fejn, waqt l-investigazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni ssib evidenza li l-prattika tista' twassal għal impatt negattiv fuq il-konnettività bl-ajru ta' reġjun partikolari, ta' Stat Membru jew ta' grupp ta' Stati Membri, u b'hekk impatt negattiv għall-passiġġieri, dik l-evidenza għandha titqies fid-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 3.

4.  Il-Kummissjoni għandha tfittex l-informazzjoni kollha li tqis meħtieġa sabiex twettaq l-investigazzjoni u ▌għandha tivverifika l-eżattezza tal-informazzjoni li tkun irċeviet jew ġabret mat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati, mal-pajjiż terz, ma' parti interessata, jew l-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata.

5.  Fejn l-informazzjoni ppreżentata skont il-paragrafu 4 ma tkunx kompluta, għandu jittieħed kont tagħha dment li ma tkunx falza jew qarrieqa.

6.  Jekk evidenza jew informazzjoni ma tiġix aċċettata, il-parti li tforniha għandha tiġi mgħarrfa minnufih bir-raġunijiet għal dan u għandha tingħata opportunità biex tipprovdi spjegazzjonijiet ulterjuri fil-limitu taż-żmien speċifikat.

7.  Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri kkonċernati biex jappoġġawha fl-investigazzjoni ▌. B'mod partikolari, fuq talba mill-Kummissjoni, huma għandhom jieħdu ▌l-passi meħtieġa biex jappoġġaw lill-Kummissjoni fl-investigazzjoni billi jipprovdu informazzjoni rilevanti u disponibbli. Fuq talba mill-Kummissjoni, kwalunkwe Stat Membru għandu jagħmel ħilitu biex jikkontribwixxi għall-verifika u l-analiżi rilevanti.

8.  Jekk jidher neċessarju, il-Kummissjoni tista' twettaq investigazzjonijiet fit-territorju ta' pajjiż terz ▌, dment li l-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata tkun tat l-approvazzjoni tagħha u l-gvern tal-pajjiż terz ikun ġie notifikat uffiċjalment u ma jkun qajjem l-ebda oġġezzjoni.

9.  Il-partijiet li jkunu għamlu lilhom infushom magħrufa fi ħdan l-iskadenzi stabbiliti fl-avviż tat-tnedija, għandhom jinstemgħu jekk ikunu għamlu talba għal smigħ li turi li huma parti interessata.

10.  L-ilmentaturi, il-partijiet interessati, l-Istati Membri ▌u r-rappreżentanti tal-pajjiż terz jew l-entità ta' pajjiż terz ikkonċernata jistgħu jikkonsultaw l-informazzjoni kollha li tkun tqiegħdet għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, ħlief għad-dokumenti interni li huma għall-użu tal-Kummissjoni u l-amministrazzjonijiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri kkonċernati, dment li tali informazzjoni ma tkunx kunfidenzjali skont l-Artikolu 8 u dment li jkunu indirizzaw talba bil-miktub lill-Kummissjoni.

Artikolu 6

Sospensjoni

1.  Il-Kummissjoni tista' tissospendi l-investigazzjoni jekk ikun jidher aktar xieraq li tiġi indirizzata l-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni esklużivament skont il-proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim stabbiliti bi ftehim applikabbli dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru li l-Unjoni tagħmel parti minnhom, jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru li l-Unjoni tagħmel parti minnu. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri dwar is-sospensjoni tal-investigazzjoni.

Il-Kummissjoni tista' tissokta bl-investigazzjoni fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)  il-proċedura mwettqa skont il-ftehim applikabbli dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru wasslet għal kostatazzjoni ta' ksur mill-parti(jiet) l-oħra għall-ftehim u din il-kostatazzjoni tkun saret definittiva u vinkolanti għat-tali parti(jiet), iżda azzjoni korrettiva ma tkunx ittieħdet minnufih, jew fi ħdan il-perijodu previst taħt il-proċeduri rilevanti;

(b)  il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni ma tkunx ġiet eliminata fi żmien 12-il xahar mid-data tas-sospensjoni tal-investigazzjoni.

2.  Il-Kummissjoni għandha tissospendi l-investigazzjoni jekk, fi żmien 15-il jum mid-data tan-notifika tat-tnedija tal-investigazzjoni:

(a)  l-Istati Membri kollha kkonċernati msemmija fil-punt (4)(b) tal-Artikolu 2 ikunu nnotifikaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jindirizzaw il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni esklużivament skont il-proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim applikabbli skont il-ftehimiet dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru, jew kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru, li jkunu kkonkludew mal-pajjiż terz ikkonċernat; u

(b)  l-ebda wieħed mill-Istati Membri kkonċernati msemmija fil-punt (4)(a) tal-Artikolu 2 ma jkun oġġezzjona.

F'dawk il-każijiet ta' sospensjoni, l-Artikolu 7(1) u (2) għandhom japplikaw.

3.  Il-Kummissjoni tista' tissokta bl-investigazzjoni fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)  l-Istati Membri kkonċernati msemmijin fil-punt (4)(b) tal-Artikolu 2 ma jkunux taw bidu għall-proċedura għar-riżoluzzjoni tat-tilwim skont il-ftehimiet internazzjonali rilevanti fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2;

(b)  l-Istati Membri kkonċernati msemmijin fil-punt (4)(b) tal-Artikolu 2 jinnotifikaw lill-Kummissjoni li l-eżitu tal-proċedura għar-riżoluzzjoni tat-tilwim imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma jkunx ġie infurzat b'mod korrett u malajr;

(c)  l-Istati Membri kollha kkonċernati jitolbu lill-Kummissjoni biex tissokta bl-investigazzjoni;

(d)  il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li l-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni ma tkunx ġiet eliminata fi żmien 12-il xahar mid-data tan-notifika msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 mill-Istati Membri kkonċernati;

(e)  fil-każijiet ta' urġenza previsti fl-Artikolu 11(3), jekk, fi żmien disa' xhur mid-data tan-notifika msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu mill-Istati Membri kkonċernati msemmija fil-punt (4)(b) tal-Artikolu 2, il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni ma tkunx ġiet eliminata; fuq it-talba ta' Stat Membru kkonċernat, dak il-perijodu jista' jittawwal mill-Kummissjoni, f'każijiet debitament ġustifikati, b'mhux aktar minn tliet xhur.

Artikolu 7

Kooperazzjoni mal-Istati Membri fir-rigward tal-proċedimenti rilevanti għall-każijiet li jaqgħu taħt il-Kapitolu III

1.  L-Istat Membru kkonċernat għandu ▌jinforma lill-Kummissjoni dwar il-laqgħat rilevanti kollha skedati fil-qafas tal-ftehim dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru, jew ta' kwalunkwe dispożizzjoni dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru inkluża fi kwalunkwe ftehim ieħor konkluż mal-pajjiż terz ikkonċernat, sabiex tiġi diskussa l-kwistjoni koperta mill-investigazzjoni. L-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi lill-Kummissjoni l-aġenda u l-informazzjoni rilevanti kollha li jippermettu li jkun hemm fehim tas-suġġetti li għandhom jiġu diskussi f'dawk il-laqgħat.

2.  L-Istat Membru konċernat għandu jżomm lill-Kummissjoni infurmata dwar it-twettiq ta' kwalunkwe proċedura għar-riżoluzzjoni tat-tilwim prevista fi ftehim dwar it-trasport bl-ajru jew is-servizzi tal-ajru jew fi kwalunkwe ftehim ieħor li fih dispożizzjonijiet dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru konkluż mal-pajjiż terz ikkonċernat u għandu, fejn xieraq, jistieden lill-Kummissjoni tattendi dawk il-proċeduri. Il-Kummissjoni tista' titlob aktar informazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 8

Kunfidenzjalità

1.  Il-Kummissjoni għandha, jekk tingħata raġuni valida, titratta bħala kunfidenzjali kwalunkwe informazzjoni li min-natura tagħha hija kunfidenzjali, inkluż iżda mhux limitat għal informazzjoni li l-iżvelar tagħha jista' jkun ta' vantaġġ kompetittiv sinifikanti għal kompetitur jew jista' jkollu effett negattiv sinifikanti fuq xi persuna li tkun forniet l-informazzjoni jew fuq il-persuna li minnha wieħed ikun kiseb l-informazzjoni li jkun qed iforni, jew li tingħata fuq bażi kunfidenzjali minn partijiet għal investigazzjoni.

2.  Il-partijiet interessati li jipprovdu informazzjoni kunfidenzjali għandhom ikunu mitluba jipprovdu sommarji mhux kunfidenzjali tagħha. Dawk is-sommarji għandhom ikunu dettaljati biżżejjed sabiex jippermettu fehma raġonevoli tas-sustanza tal-informazzjoni ppreżentata b'mod kunfidenzjali. F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-partijiet interessati jistgħu jindikaw li l-informazzjoni kunfidenzjali ma tistax tinġabar fil-qosor. F'tali ċirkostanzi eċċezzjonali, għandha tingħata dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ma jkunx possibbli li jsir sommarju.

3.  L-informazzjoni riċevuta skont dan ir-Regolament għandha tintuża biss għall-għan li għalih tkun intalbet. Dan il-paragrafu ma għandux jipprekludi l-użu ta' informazzjoni riċevuta fil-kuntest ta' investigazzjoni waħda bil-għan li titniedi investigazzjoni oħra skont dan ir-Regolament.

4.  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri, inklużi l-uffiċjali rispettivi tagħhom, ma għandhom jiżvelaw ebda informazzjoni ta' natura kunfidenzjali riċevuta skont dan ir-Regolament, jew xi informazzjoni pprovduta fuq bażi kunfidenzjali minn parti għal investigazzjoni, mingħajr il-permess speċifiku mill-parti li tkun qiegħda tressaq din l-informazzjoni. L-iskambji ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, jew ta' kwalunkwe dokument intern imħejji mill-awtoritajiet tal-Unjoni jew l-Istati Membri, ma għandhomx jiġu żvelati ħlief fejn previst speċifikament f'dan ir-Regolament.

5.  Fejn jidher li talba għal kunfidenzjalità ma tkunx ġustifikata u jekk il-persuna li tkun qed tagħti l-informazzjoni ma tkunx trid tagħmel l-informazzjoni pubblika jew jawtorizza l-iżvelar tagħha f'forma ġenerali jew fil-qosor, l-informazzjoni msemmija tista' tiġi injorata.

6.  Dan l-Artikolu ma għandu jipprekludi la l-iżvelar ta' informazzjoni ġenerali mill-awtoritajiet tal-Unjoni, u b'mod partikolari, l-iżvelar tar-raġunijiet li fuq il-bażi tagħhom ikunu ttieħdu d-deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament, u lanqas l-iżvelar tal-evidenza li joqgħodu fuqha l-awtoritajiet tal-Unjoni sa fejn dan ikun meħtieġ biex jiġu spjegati dawk ir-raġunijiet fi proċedimenti tal-qorti. Tali żvelar għandu jqis l-interess leġittimu tal-partijiet ikkonċernati li s-sigrieti kummerċjali jew tal-gvern tagħhom ma għandhomx jiġu żvelati.

7.  L-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe miżura meħtieġa u xierqa maħsuba biex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni li hija rilevanti għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dment li huma kompatibbli mat-termini tiegħu.

Artikolu 9

Bażi tas-sejbiet f'każ ta' nonkooperazzjoni

Fejn l-aċċess għall-informazzjoni meħtieġa jiġi miċħud jew inkella ma jiġix ipprovdut ▌sal-iskadenzi previsti f'dan ir-Regolament, jew fejn l-investigazzjoni tiġi mfixkla b'mod sinifikanti, sejbiet proviżorji jew finali, affermattivi jew negattivi, jistgħu jsiru abbażi tal-fatti u l-evidenza disponibbli ▌. Meta l-Kummissjoni ssib li tkun ġiet ippreżentata informazzjoni falza jew qarrieqa, tali informazzjoni għandha tiġi injorata.

Artikolu 10

Żvelar

1.  Il-Kummissjoni għandha tiżvela lill-pajjiż terz, lill-entità tal-pajjiż terz u lit-trasportatur bl-ajru tal-pajjiż terz ikkonċernat, kif ukoll lill-ilmentatur ▌, lill-partijiet interessati, lill-Istati Membri u lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni l-fatti u tal-konsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom beħsiebha tadotta miżuri ta' rimedju, jew biex jintemmu l-proċedimenti mingħajr ma jiġu adottati miżuri ta' rimedju, sa mhux aktar tard minn xahar qabel ma jitlaqqa' l-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 16, skont ▌l-Artikolu 13(2) jew l-Artikolu 14(1).

2.  L-iżvelar imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandu jippreġudika l-ebda deċiżjoni sussegwenti li tista' tittieħed mill-Kummissjoni. Fejn il-Kummissjoni jkun beħsiebha tibbaża tali deċiżjoni fuq kwalunkwe fatt u konsiderazzjoni addizzjonali jew differenti, dawn għandhom jiġu żvelati kemm jista' jkun malajr.

3.  L-informazzjoni addizzjonali pprovduta wara li jkun sar l-iżvelar ▌għandha titqies biss jekk din tiġi riċevuta matul il-perijodu li għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni f'kull każ, li għandu jkun ta' mill-inqas 14-il jum, b'kunsiderazzjoni dovuta mogħtija għall-urġenza tal-kwistjoni. Jista' jiġi stabbilit perijodu iqsar kull darba li jkun irid isir żvelar finali addizzjonali.

Artikolu 11

Durata tal-proċedimenti u tas-sospensjoni

1.  Il-proċedimenti għandhom jiġu konklużi fi żmien 20 xahar. Dak il-perijodu jista' jiġi estiż f'każijiet debitament ġustifikati. Fil-każ ta’ sospensjoni tal-proċedimenti kif stabbilit fil-paragrafu 4, dak il-perijodu ta’ sospensjoni m’għandux jingħadd bħala parti mid-durata tal-proċedimenti.

2.  L-investigazzjoni għandha tiġi konkluża fi żmien 12-il xahar. Dak il-perijodu jista' jiġi estiż f'każijiet debitament ġustifikati. Fil-każ ta' sospensjoni tal-investigazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 6, dak il-perijodu ta' sospensjoni ma għandux jingħadd bħala parti mid-durata tal-investigazzjoni. Fejn il-perijodu għall-investigazzjoni jiġi estiż, id-durata tal-estensjoni għandha tingħadd mad-durata totali tal-proċedimenti kif stipulat fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.  Fil-każ ta' urġenza, jiġifieri f'sitwazzjonijiet fejn skont evidenza ċara ppreżentata mill-ilmentatur jew il-partijiet interessati, il-ħsara għal trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni tista' tkun irreversibbli, il-proċedimenti jistgħu jitqassru għal disa' xhur.

4.  Il-Kummissjoni għandha tissospendi l-proċedimenti fejn il-pajjiż terz jew l-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata jkunu ħadu passi deċiżivi biex jeliminaw il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni jew il-ħsara jew it-theddida ta' ħsara għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati.

5.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha tissokta bil-proċedimenti jekk il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, ▌ il-ħsara jew it-theddida ta' ħsara għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati ma jkunux ġew eliminati wara perijodu raġonevoli ta' żmien, li, fi kwalunkwe każ, ma jistax ikun iżjed minn sitt xhur.

KAPITOLU III

PRATTIKI LI JFIXKLU L-KOMPETIZZJONI

Artikolu 12

Determinazzjoni tal-ħsara jew theddida ta’ ħsara

1.  Sejba ta' ħsara għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu għandha tkun ibbażata fuq evidenza u għandha tqis il-fatturi rilevanti, b'mod partikolari:

(a)  is-sitwazzjoni tat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati, b'mod partikolari f'termini ta' aspetti bħalma huma l-frekwenza tas-servizzi, l-utilizzazzjoni tal-kapaċità, l-effett tan-network, il-bejgħ, is-sehem mis-suq, il-profitti, id-dħul minn kapital, l-investiment u l-impjiegi;

(b)  is-sitwazzjoni ġenerali dwar is-swieq affettwati tas-servizzi tat-trasport bl-ajru, b'mod partikolari f'termini tal-livell tan-nollijiet jew tar-rati, il-kapaċità u l-frekwenza tas-servizzi tat-trasport bl-ajru jew l-użu tan-network.

2.  Determinazzjoni ta' theddida ta' ħsara għandha tkun ibbażata fuq evidenza ċara u mhux sempliċiment fuq allegazzjoni, suppożizzjoni jew possibbiltà rimota. L-iżvilupp fi ħsara jrid ikun prevedibbli b'mod ċar, probabbli ħafna u imminenti, u li jista' jiġi attribwit mingħajr ebda dubju raġonevoli għal azzjoni jew deċiżjoni minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz.

3.  ▌Meta tkun qed tiġi determinata theddida rigward l-eżistenza ta' theddida ta' ħsara, għandu jittieħed kont ta' fatturi bħal:

(a)  l-evoluzzjoni prevedibbli tas-sitwazzjoni tat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati, b'mod partikolari f'termini ta' frekwenza tas-servizzi, l-utilizzazzjoni tal-kapaċità, l-effett tan-network, il-bejgħ, is-sehem mis-suq, il-profitti, id-dħul minn kapital, l-investiment u l-impjiegi;

(b)  l-evoluzzjoni prevedibbli tas-sitwazzjoni ġenerali tas-swieq potenzjalment affettwati tas-servizzi tat-trasport bl-ajru, b'mod partikolari f'termini tal-livell tan-nollijiet jew tar-rati, il-kapaċità u l-frekwenza tas-servizzi tat-trasport bl-ajru jew l-użu tan-network.

Għalkemm l-ebda wieħed mill-fatturi elenkati fil-punti (a) u (b), waħdu, huwa neċessarjament deċiżiv, it-totalità tal-fatturi kkunsidrati għandha tkun tali li twassal għall-konklużjoni li prattika ulterjuri li tfixkel il-kompetizzjoni hija imminenti u li, jekk ma titteħidx azzjoni, ser ikun hemm ħsara.

4.  Il-Kummissjoni għandha tagħżel perijodu ta' investigazzjoni li jinkludi, iżda li ma jkunx limitat, għall-perijodu li fih allegatament tkun saret il-ħsara u tanalizza l-evidenza rilevanti matul dak il-perijodu.

5.  Fejn il-ħsara jew it-theddida ta' ħsara lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati tkun ikkawżata minn fatturi oħra għajr il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni ▌, dawn ma għandhomx jiġu attribwiti għall-prattika taħt skrutinju u għandhom jiġu injorati.

Artikolu 13

Terminazzjoni mingħajr miżuri ta' rimedju

1.  Il-Kummissjoni għandha ttemm l-investigazzjoni mingħajr ma jiġu adottati ▌miżuri ta' rimedju meta l-ilment jiġi rtirat, sakemm il-Kummissjoni ma tkomplix l-investigazzjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess.

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jtemmu l-investigazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 5 mingħajr ma tadotta miżuri ta' rimedju meta:

(a)  il-Kummissjoni tikkonkludi li xi waħda minn dawn li ġejjin ma tkunx stabbilita:

(i)  l-eżistenza ta' prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, adottata minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz;

(ii)  l-eżistenza ta' ħsara jew theddida ta' ħsara għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati;

(iii)  l-eżistenza ta' rabta kawżali bejn il-ħsara jew it-theddida ta' ħsara u l-prattika meqjusa;

(b)  il-Kummissjoni tikkonkludi li l-adozzjoni tal-miżuri ta' rimedju skont l-Artikolu 14 tkun kontra l-interessi tal-Unjoni;

(c)  il-pajjiż terz jew l-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata jkunu eliminaw il-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni; jew

(d)  il-pajjiż terz jew l-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata jkunu eliminaw il-ħsara jew it-theddida ta' ħsara għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16(2).

3.  Id-deċiżjoni li ttemm l-investigazzjoni skont il-paragrafu 2 għandha tkun akkumpanjata b'dikjarazzjoni tar-raġunijiet tagħha u għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Miżuri ta' rimedju

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistipulaw miżuri ta' rimedju jekk l-investigazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 5 tiddetermina li prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, adottata minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz, ikkawżat ħsara lit-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16(2).

L-atti ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16(2) u (3).

2.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13, il-Kummissjoni tista', tadotta atti ta' implimentazzjoni, li jistipulaw miżuri ta' rimedju jekk l-investigazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 5 tiddetermina li prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, adottata minn pajjiż terz jew entità ta' pajjiż terz, tikkawża theddida ta' ħsara, skont l-Artikolu 12(2) u (3), għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati. Dawn il-miżuri ta' rimedju ma għandhomx jidħlu fis-seħħ qabel ma t-theddida ta' ħsara tiżviluppa fi ħsara proprja.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16(2).

L-atti ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16(2) u (3).

3.  Il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu imposti fuq it-trasportaturi bl-ajru tal-pajjiż terz li jibbenefikaw mill-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni u jistgħu jieħdu l-forma ta' xi waħda minn dawn li ġejjin:

(a)  dmirijiet finanzjarji;

(b)  kwalunkwe miżura operazzjonali ta' valur ekwivalenti jew inqas, bħas-sospensjoni ta' konċessjonijiet, ta' servizzi dovuti jew ta' drittijiet oħra tat-trasportatur bl-ajru ta' pajjiż terz. Prijorità għandha tingħata lil miżuri operazzjonali reċiproċi, dment li dawn ma jkunux kontra l-interess tal-Unjoni inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni jew mal-obbligi internazzjonali.

4.  Il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx jaqbżu dak li huwa meħtieġ biex tiġi kkumpensata l-ħsara ▌għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni kkonċernati. Għal dak il-għan, dawk il-miżuri ta' rimedju ▌ jistgħu jiġu limitati għal żona ġeografika speċifika jew jistgħu jiġu limitati fiż-żmien.

5.   Il-miżuri ta' rimedju ma għandhomx jikkonsistu mis-sospensjoni jew il-limitazzjoni tad-drittijiet tat-traffiku mogħtija minn Stat Membru lil pajjiż terz skont ftehim dwar it-trasport bl-ajru, ftehim dwar is-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe dispożizzjoni dwar is-servizzi tat-trasport bl-ajru inkluża fi ▌kwalunkwe ftehim ieħor konkluż ma' dak il-pajjiż terz ▌.

6.  Il-miżuri ta' rimedju msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx iwasslu lill-Unjoni jew l-Istati Membri kkonċernati biex jiksru l-ftehimiet tat-trasport bl-ajru jew tas-servizzi tal-ajru jew kwalunkwe dispożizzjoni tas-servizzi tat-trasport bl-ajru inklużi fi ftehim kummerċjali jew fi kwalunkwe ftehim ieħor konkluż mal-pajjiż terz ikkonċernat.

7.  Id-deċiżjoni li tiġi konkluża l-investigazzjoni bl-adozzjoni ta' miżuri ta' rimedju msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tkun akkumpanjata b'dikjarazzjoni tar-raġunijiet tagħha u għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 15

Rieżami tal-miżuri ta' rimedju

1.  Il-miżuri ta' rimedju msemmija fl-Artikolu 14 għandhom jibqgħu fis-seħħ biss sakemm, u sal-limitu li, huwa meħtieġ fid-dawl tal-persistenza tal-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni u l-ħsara li tirriżulta ▌. Għal dak il-għan, għandha tapplika l-proċedura ta' rieżami stabbilita fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi regolarment rapport bil-miktub lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-effettività u l-impatt tal-miżuri ta' rimedju.

2.  Meta ċ-ċirkostanzi jitolbu hekk, tista' tiġi rieżaminata l-ħtieġa għall-impożizzjoni kontinwa ta' miżuri ta' rimedju fil-forma inizjali tagħhom, jew fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew tal-ilmentatur, jew inkella fuq talba motivata mill-Istati Membri kkonċernati, mill-pajjiż terz jew mill-entità tal-pajjiż terz ikkonċernata.

3.  Matul ir-rieżami tagħha, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-eżistenza kontinwa tal-prattika li tfixkel il-kompetizzjoni, tal-ħsara ▌u tar-rabta kawżali bejn il-prattika u l-ħsara ▌.

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, tħassar, temenda jew iżżomm, kif xieraq, il-miżuri ta' rimedju stabbiliti fl-Artikolu 14. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 16(2).

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 16

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.  Fejn il-Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 17

Rapport u informazzjoni

1.  Fuq bażi regolari, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. B'rispett dovut għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali skont it-tifsira tal-Artikolu 8, ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-miżuri ta' rimedju, it-terminazzjoni tal-investigazzjonijiet mingħajr miżuri ta' rimedju, reviżjonijiet ta’ miżuri ta’ rimedju u kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-partijiet interessati u pajjiżi terzi.

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta u tispjega kwalunkwe kwistjoni relatata mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 huwa mħassar. Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ..., ....

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)ĠU C 197, 8.6.2018 , p. 58.
(2)Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Marzu 2019.
(3)
(4)Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta' Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità (ĠU L 14, 22.1.1993, p. 1).
(5)Id-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-15 ta' Ottubru 1996 dwar l-aċċess għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità (ĠU L 272, 25.10.1996, p. 36).
(6)Ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li jikkonċerna l-protezzjoni kontra l-issussidjar u l-atti mhux ġusti tal-prezzijiet li jikkawżaw preġudizzju lit-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità fil-provvista tas-servizzi bl-ajru minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 1).
(7)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(8)Ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3).

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Marzu 2019Avviż legali