Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2001(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0172/2019

Testi mressqa :

A8-0172/2019

Dibattiti :

PV 13/03/2019 - 26
CRE 13/03/2019 - 26

Votazzjonijiet :

PV 14/03/2019 - 11.8

Testi adottati :

P8_TA(2019)0210

Testi adottati
PDF 181kWORD 61k
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III
P8_TA-PROV(2019)0210A8-0172/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Marzu 2019 dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni (2019/2001(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(1) (minn issa 'l quddiem "ir-Regolament Finanzjarju"),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(2) (minn issa 'l quddiem "ir-Regolament dwar il-QFP"),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(3),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019(5) u d-dikjarazzjonijiet komuni maqbula bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni li huma annessi miegħu,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 70/1 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-25 ta' Settembru 2015, bit-titolu "Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2016, u d-dokument ta' riflessjoni bit-titolu "Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030" li ġie ppreżentat reċentement mill-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2019 dwar il-linji gwida baġitarji għall-2020 (06323/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 86a tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0172/2019),

A.  billi n-negozjati dwar il-baġit tal-Unjoni għall-2020 se jsiru b'mod parallel man-negozjati dwar il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss u r-riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-UE; billi s-sena 2019 se tkun is-seba' sena tal-QFP 2014-2020;

B.  billi, tul dawn l-aħħar snin, il-Kunsill ripetutament ikkontradixxa lilu nnifsu, billi ppreżenta prijoritajiet politiċi ġodda għall-UE iżda fl-istess ħin wera li ma kienx lest jipprevedi approprjazzjonijiet ġodda biex jiffinanzjahom; billi l-prijoritajiet politiċi ġodda u l-isfidi futuri għall-UE għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda, u mhux billi jitnaqqas l-ammont tal-approprjazzjonijiet għall-programmi eżistenti;

C.  billi lejn tmiem il-perjodu attwali ta' programmazzjoni finanzjarja, l-implimentazzjoni tal-programmi pluriennali se tirrikjedi riżorsi finanzjarji xierqa u għalhekk se tantiċipa l-pagamenti meħtieġa fl-2020 sabiex tiġi evitata kriżi oħra tal-pagamenti fl-ewwel snin tal-QFP 2021-2027;

Baġit 2020: pont għall-Ewropa futura – Ninvestu fl-innovazzjoni, fl-iżvilupp sostenibbli u fil-protezzjoni u s-sigurtà taċ-ċittadini

1.  Jissottolinja li l-baġit tal-Unjoni għall-2020 huwa pont għall-QFP għall-perjodu 2021-2027 u għandu jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' viżjoni komuni u fit-tul dwar il-prijoritajiet politiċi futuri tal-Unjoni u jipprovdi l-ogħla valur miżjud Ewropew; jistenna li, fil-mument tal-adozzjoni tal-baġit 2020, jkun involut f'negozjati komprensivi dwar il-QFP mal-Kunsill, wara ftehim politiku fil-Kunsill Ewropew; jemmen li baġit 2020 b'saħħtu, responsabbli u li jħares 'il quddiem se jiffaċilita l-ftehim u t-tranżizzjoni lejn il-QFP li jmiss; għandu l-ħsieb għalhekk li jagħmel użu sħiħ mill-flessibbiltà eżistenti u minn dispożizzjonijiet oħra stabbiliti fir-Regolament dwar il-QFP u r-Regolament Finanzjarju, sabiex jissaħħu l-programmi ewlenin tal-UE fil-baġit 2020, filwaqt li jitqies kif xieraq l-approċċ baġitarju bbażat fuq il-prestazzjoni fil-baġit tal-UE;

2.  Jitlob li jkun hemm programmi agrikoli speċifiċi biex jippromwovu, min-naħa waħda, il-ktajjen tal-provvista qosra, il-prezzijiet ġusti għall-produtturi, qligħ stabbli u aċċettabbli għall-bdiewa u, min-naħa l-oħra, it-tqassim mill-ġdid ġust tal-pagamenti bejn il-pajjiżi, it-tipi ta' produzzjoni u produtturi, jiġu eliminati d-differenzi attwali u jibbenefikaw l-Istati Membri bl-akbar nuqqasijiet fil-produzzjoni, kif ukoll il-produtturi żgħar u ta' daqs medju;

3.  Iqis, għalhekk, li l-baġit tal-UE għas-sena d-dieħla għandu jiddefinixxi prijoritajiet politiċi ċari u jippermetti lill-Unjoni toħloq tkabbir ekonomiku u impjiegi sostenibbli u inklużivi, tkompli tinvesti fil-kapaċitajiet ta' innovazzjoni u riċerka għal soluzzjonijiet futuri, tagħti spinta lill-kompetittività, tiżgura Ewropa sikura, sigura u paċifika, issaħħaħ il-kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' għajxien għaċ-ċittadini, issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, tqawwi lill-Unjoni fil-ġlieda tagħha kontra l-isfidi ambjentali u t-tibdil fil-klima bil-għan li jintlaħqu l-obbligi tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi, tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, u twettaq il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

4.  Jirrimarka li, peress li l-2020 hija l-aħħar sena tal-QFP attwali, l-implimentazzjoni tal-programmi tal-UE, u b'mod partikolari dawk taħt ġestjoni kondiviża fil-politika ta' koeżjoni, fil-politika agrikola komuni u fil-politika komuni tas-sajd, jeħtieġ li tiġi aċċellerata sabiex tikkumpensa għal dewmien preċedenti u tilħaq il-fażi ta' għeluq; jistenna li din tiġi riflessa f'żieda sostanzjali fit-talbiet għal pagament u jantiċipa, għalhekk, qabża 'l fuq fil-livell annwali ta' approprjazzjonijiet ta' pagament għall-2020; jenfasizza l-impenn tal-Parlament li jiżgura l-pagamenti meħtieġa fl-2020 u li jipprevjeni kriżi oħra tal-pagamenti fl-ewwel snin tal-QFP 2021-2027, kif seħħ matul il-perjodu kurrenti attwali; jissottolinja l-ħtieġa li jitjiebu kontinwament il-mekkaniżmi ta' kontroll u ta' korrezzjoni, sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni xierqa u rapida tal-programmi tal-UE;

5.  Jirrimarka l-importanza ta' aġenziji deċentralizzati li jiżguraw l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet leġiżlattivi tal-UE u b'hekk jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-UE, bħal dawk relatati mal-kompetittività, it-tkabbir sostenibbli, l-impjiegi u l-ġestjoni tal-flussi attwali tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati; jistenna li n-negozjati dwar il-baġit 2020 jwasslu għal finanzjament operattiv u amministrattiv xieraq tal-aġenziji tal-UE, filwaqt li jippermettilhom iwettqu l-kompiti dejjem akbar tagħhom u jagħtu l-aħjar riżultati possibbli; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-2018 kienet l-aħħar sena tal-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-persunal b'5 % u tal-hekk imsejħa "riżerva ta' riallokazzjoni"; jistenna li l-Kummissjoni u l-Kunsill jżommu lura milli jagħmlu aktar tnaqqis fir-riżorsi tal-aġenziji fil-baġit 2020;

Innovazzjoni u riċerka għal soluzzjonijiet futuri: appoġġ għal tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv sabiex tiġi antiċipata l-bidla u tingħata spinta lill-kompetittività

6.  Jissottolinja l-importanza tal-pretensjoni tal-Ewropa li hija l-mexxejja f'teknoloġiji ewlenin f'oqsma bħall-ispazju, il-kura tas-saħħa, l-ambjent, l-agrikoltura, is-sikurezza u t-trasport; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni jkomplu jipprovdu soluzzjonijiet għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-kompetittività tal-Ewropa, u jfakkar, f'dan il-kuntest, ir-rwol importanti tar-riċerka fundamentali; jenfasizza li t-tranżizzjoni minn Orizzont 2020 għal Orizzont Ewropa għandha tkun mingħajr intoppi bil-għan li tiġi żgurata l-istabbiltà għan-negozji, il-faċilitajiet ta' riċerka u l-akkademiċi; jinsab allarmat min-nuqqas sustanzjali ta' finanzjament għal Orizzont 2020 matul il-perjodu kollu, li jirriżulta f'rata ta' suċċess baxxa għal applikazzjonijiet eċċellenti; biħsiebu, għalhekk, jiżgura l-akbar allokazzjoni annwali possibbli għal Orizzont 2020 fil-baġit tas-sena d-dieħla, billi jagħmel użu sħiħ mid-dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà eżistenti tar-Regolament QFP u r-Regolament Finanzjarju; jenfasizza madankollu, l-importanza tal-approfondiment tas-sinerġiji mal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej;

7.  Jenfasizza l-potenzjal għat-tkabbir ekonomiku li jirriżulta mit-trasformazzjoni teknoloġika tal-Ewropa u jitlob li l-baġit tal-UE jwettaq il-kontribut xieraq fl-appoġġ għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea u fil-promozzjoni tal-ħiliet u tal-intraprenditorija diġitali; jissottolinja l-importanza li jsir investiment addizzjonali f'kapaċitajiet diġitali, inkluż il-computing ta' prestazzjoni għolja tal-UE, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà; jenfasizza li l-Programm Ewropa Diġitali huwa mistenni li jiżgura allokazzjoni ferm ogħla fil-QFP 2021-2027 u, għalhekk, biħsiebu jżid il-finanzjament f'dan il-qasam fil-baġit tas-sena d-dieħla;

8.  Jenfasizza s-suċċess tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) fl-iskattar ta' investimenti addizzjonali fl-UE bil-għan li tintlaħaq mira ta' investiment ta' mill-inqas EUR 500 biljun sal-2020, wara l-estensjoni tad-durata tagħha; jirrimarka, madankollu, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bil-għan li titjieb aktar l-implimentazzjoni tiegħu fir-rigward tal-addizzjonalità tal-proġetti magħżula; ifakkar li l-fond ta' garanzija tal-FEIS kien iffinanzjat parzjalment permezz ta' riallokazzjonijiet minn Orizzont 2020 u mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, u jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li ilha stabbilita li inizjattivi ġodda għandhom ikunu ffinanzjati kompletament b'finanzjament ġdid;

9.  Jinsab konvint bis-sħiħ li t-titjib tal-ġustizzja u l-għoti ta' opportunitajiet indaqs fi ħdan l-ekonomija soċjali tas-suq Ewropea huma prerekwiżiti għall-iżvilupp sostenibbli tal-Unjoni; biħsiebu jiżgura finanzjament suffiċjenti għall-programmi bħall-COSME u t-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti (FET) li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għas-suċċess ta' negozji ġodda u intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), li huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea u l-ixpruni ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, l-innovazzjoni u l-integrazzjoni soċjali; jissottolinja l-livell għoli ta' implimentazzjoni ta' dawn il-programmi, u jirrimarka dwar il-kapaċità tagħhom li jassorbu saħansitra aktar minn hekk;

Sikurezza, sigurtà u paċi għaċ-ċittadini Ewropej

10.  Iqis li l-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u tas-sigurtà interna bl-appoġġ ta' Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta msaħħa, u l-Europol, Unjoni Ewropea mingħajr fruntieri interni u l-funzjonament tajjeb taż-żona Schengen u l-libertà ta' moviment fi ħdan l-UE, huma marbutin inseparabbilment u huma ta' benefiċċju reċiproku; jenfasizza fl-istess ħin l-importanza ta' investimenti sodi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà interna, bil-għan li, fost affarijiet oħra, jissaħħu l-infurzar tad-dritt tal-Unjoni u r-rispons ġudizzarju għat-theddid kriminali transkonfinali u għall-promozzjoni ta' skambju ta' informazzjoni, bl-appoġġ imsaħħaħ għall-Eurojust u għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew; iqis li huwa obbligu li jiġu żgurati finanzjament, persunal u taħriġ adegwati għall-persunal tal-aġenziji kollha li joperaw fil-qasam tas-sigurtà, il-ġustizzja u l-kontroll tal-fruntiera huwa insuffiċjenti fid-dawl taż-żieda konsiderevoli fir-responsabbiltajiet tagħhom, l-importanza tal-kooperazzjoni bejniethom, il-ħtieġa u għal innovazzjonijiet u l-adattament teknoloġiċi u r-rwol vitali tagħhom fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-Istati Membri;

11.  Jenfasizza fl-istess ħin, ir-responsabbiltà umanitarja tal-UE fil-politika ta' migrazzjoni u jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali biex jiġu żviluppati u implimentati prattiki komuni tal-asil fl-Istati Membri; iqis li huwa obbligu li jiġu żgurati finanzjament, persunal u taħriġ tal-persunal adegwati għall-aġenziji kollha li joperaw fil-qasam tal-migrazzjoni, l-asil u d-drittijiet tal-bniedem, b'riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex iwettqu r-rwol tagħhom kif xieraq;

12.  Jilqa' bi pjaċir l-impenn tal-Istati Membri għal aġenda tad-difiża mġedda tal-UE u r-rieda tagħhom għal aktar kooperazzjoni dwar id-difiża Ewropea; jenfasizza l-importanza tal-varar tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP), bħala l-ewwel fażi tal-Fond Ewropew għad-Difiża; jitlob żieda ulterjuri fil-baġit tad-difiża tal-Unjoni, li għandu jiġi ffinanzjat b'mod esklussiv minn approprjazzjonijiet ġodda, sabiex jittejbu l-kompetittività u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża Ewropea;

13.  Jappoġġja bis-sħiħ it-tisħiħ tal-isforzi tal-UE li tindirizza t-theddid dejjem akbar għas-sigurtà bħar-radikalizzazzjoni u l-estremiżmu vjolenti fl-Ewropa u fil-pajjiżi tal-viċinat kif ukoll koordinazzjoni aħjar ta' tali programmi fil-livell tal-UE;

14.  Jenfasizza li ċ-ċibersigurtà hija kruċjali għall-prosperità u s-sigurtà tal-Unjoni, kif ukoll għall-privatezza taċ-ċittadini tagħha, li l-attakki ċibernetiċi, il-kriminalità ċibernetika u l-manipulazzjoni qed jheddu s-soċjetajiet miftuħa, u li l-ispjunaġġ ekonomiku qed ixekkel il-funzjonament tas-suq uniku diġitali u qed jipperikola l-kompetittività tal-intrapriżi Ewropej; jitlob riżorsi finanzjarji adegwati biex l-aġenziji rilevanti kollha jiġu mgħammra b'fondi adegwati biex ikopru l-kompiti operattivi u amministrattivi tagħhom ħalli jgħinu jiżguraw sistemi ta' netwerks u ta' informazzjoni, jibnu reżiljenza ċibernetika b'saħħitha, u jiġġieldu ċ-ċiberkriminalità; jappoġġja, f'dan il-kuntest, il-kooperazzjoni strateġika bejn l-Aġenzija tal-UE dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u l-Europol;

15.  Ifakkar li l-paċi u l-istabbiltà huma valuri fundamentali li huma appoġġjati mill-baġit tal-Unjoni Ewropea u jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-kontribut sinifikanti li l-Unjoni għamlet għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fil-gżira tal-Irlanda, b'mod partikolari permezz tal-appoġġ muri għall-ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira u l-finanzjament għall-programmi PEACE u INTERREG; jissottolinja l-importanza li jinżamm il-finanzjament għal dawn il-programmi wara l-Brexit;

16.  Jemmen, b'referenza għar-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar l-użu ta' data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data(6), li l-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni, b'mod partikolari it-traċċar u l-iżvelar ta' diżinformazzjoni u kwalunkwe tip ieħor ta' interferenza barranija hija prijorità biex jiġu żgurati elezzjonijiet ġusti u demokratiċi, b'mod partikolari fis-sena tal-elezzjonijiet Ewropej; jitlob riżorsi finanzjarji addizzjonali biex jittejjeb l-użu sistematiku ta' għodod ta' komunikazzjoni strateġiċi li jippermettu rispons koordinat b'saħħtu tal-UE; jappoġġja l-linji gwida li stabbiliet il-Kummissjoni dwar kif għandhom jintużaw ir-regoli eżistenti tal-UE biex jiġi indirizzat l-użu tad-data personali bil-għan li ċ-ċittadini jkunu fil-mira fuq il-midja soċjali matul il-perjodi tal-elezzjoni u tiġi ggarantita l-ġustizzja tal-proċess elettorali;

17.  Jinsab imħasseb li mhux biżżejjed ċittadini Ewropej għandhom l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea taħdem għalihom u tipprovdilhom benefiċċji sostanzjali; jitlob għalhekk riżorsi finanzjarji addizzjonali għall-Kummissjoni biex tinvesti f'għodod, bħall-inizjattivi riċenti tal-Parlament "X'qed tagħmel għalija l-Ewropa" u l-"Applikazzjoni taċ-Ċittadini" biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-ħidma tal-Unjoni u jenfasizza l-isforzi mwettqa għall-promozzjoni tal-paċi, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-libertà tal-espressjoni; iqis li tali għodod għandhom jinxterdu aħjar fil-livell nazzjonali;

18.  Jirrimarka li l-politika agrikola komuni u l-politika komuni tas-sajd huma l-pedamenti tal-integrazzjoni Ewropea, li għandhom l-għan li jiżguraw provvista tal-ikel sikura u ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini Ewropej, il-funzjonament xieraq tas-suq uniku agrikolu, is-sostenibbiltà tar-reġjuni rurali għal bosta snin u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali; ifakkar li dawn il-politiki jikkontribwixxu għall-vijabbiltà u għall-istabbiltà tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja lill-produtturi madwar l-Ewropa biex ikunu jistgħu jilqgħu għall-volatilità mhux mistennija tas-suq u jiżguraw provvisti tal-ikel sikuri u ta' kwalità għolja; jitlob li tingħata attenzjoni partikolari lill-agrikoltura fuq skala żgħira u lis-sajd fuq skala żgħira;

Tisħiħ tas-solidarjetà u fehim reċiproku

19.  Jitlob riżorsi finanzjarji addizzjonali biex tiġi ssodisfata d-domanda futura għal Erasmus+, il-programm primarju għall-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluża l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport fl-Ewropa, filwaqt li titqies ukoll id-dimensjoni esterna tiegħu; jissottolinja li hemm bżonn ta' riżorsi adegwati biex jiġi "demokratizzat" il-programm, billi l-finanzjament tiegħu jkun aċċessibbli għal kulħadd u li jaħdem lejn il-Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi bħala mezz biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ; ifakkar li l-Parlament talab li l-pakkett finanzjarju għal dan il-programm jiġi triplikat fil-QFP li jmiss; jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni, l-apprendistati, il-kultura u r-riċerka;

20.  Ifakkar li, fi żmien meta qed jitqajmu dubji dwar il-proġett Ewropew, huwa essenzjali li jiġi mġedded impenn b'saħħtu għall-Ewropa permezz tal-kultura, l-għarfien, il-ħolqien u l-innovazzjoni; jemmen għalhekk li l-programmi Ewropa Kreattiva u MEDIA għandhom jiġu appoġġjati fil-livell xieraq;

21.  Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ tirrikjedi sforzi finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex jinħolqu opportunitajiet għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjiegi; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-impatt pożittiv tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, li kienet appoġġjat madwar 1,7 miljun żagħżugħ u żagħżugħa sa tmiem l-2017; jilqa' bi pjaċir il-fatt li, fuq talba qawwija tal-Parlament, ir-riżultat tan-negozjati dwar il-baġit 2019 kien li l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tinġieb għal ammont totali ta' EUR 350 miljun fl-2019; jistenna li l-abbozz tal-baġit 2020 jixhed ambizzjoni akbar għal dan il-programm biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel lejn il-programm tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) fil-QFP li jmiss; jissottolinja l-ħtieġa li tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni ta' dan il-programm u li tittejjeb aktar l-effiċjenza tiegħu, bil-għan li jiġi żgurat li jġib aktar valur miżjud Ewropew għall-politiki nazzjonali dwar l-impjiegi;

22.  Jemmen li l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa trid tikkontribwixxi għal soluzzjonijiet sostenibbli fil-ġlieda kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni u ħalli jkun hemm inklużjoni aħjar tal-persuni b'diżabbiltà, u għat-tibdil demografiku strutturali fit-tul; jenfasizza l-ħtieġa għal riżorsi finanzjarji għall-programmi rilevanti tal-UE li jgħinu biex il-popolazzjonijiet li qed jixjieħu fl-Ewropa jingħataw appoġġ adegwat f'termini ta' aċċess għall-mobbiltà, il-kura tas-saħħa u s-servizzi pubbliċi;

23.  Ifakkar fil-ħtieġa għas-solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-migrazzjoni u l-asil u jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu tajjeb mill-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) permezz ta' programmi nazzjonali; jitlob ibbaġitjar xieraq għal dan il-fond fl-2020 sabiex jiġu appoġġjati l-akkoljenza ta' persuni li jfittxu l-asil fl-Istati Membri, l-istrateġiji ta' ritorn effettivi, il-programmi ta' risistemazzjoni, il-politiki tal-migrazzjoni legali u l-promozzjoni ta' integrazzjoni effikaċi ta' ċittadini minn pajjiżi terzi; iqis li l-appoġġ tal-bliet u l-muniċipalitajiet fis-sistema Ewropea tal-asil għandu jissaħħaħ;

24.  Ifakkar li s-soluzzjoni ta' natura dejjiema għall-fenomenu attwali tal-migrazzjoni tinsab fl-iżvilupp politiku, ekonomiku, soċjali u ambjentali tal-pajjiżi li minnhom joriġinaw il-flussi tal-migrazzjoni; jitlob li l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u l-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp jingħataw riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex jappoġġjaw din il-prijorità u jippromwovu l-iżvilupp ulterjuri ta' sħubijiet sostenibbli u ta' benefiċċju reċiproku, pereżempju mal-pajjiżi Afrikani; f'dan il-kuntest, jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li l-organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluża l-Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati tal-Palestina fil-Lvant Qarib (UNRWA), l-Aġenzija tan-NU għar-Refuġjati (UNHCR) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM), jiġu fornuti b'appoġġ finanzjarju suffiċjenti u kontinwu; jitlob appoġġ finanzjarju u organizzattiv imsaħħaħ għall-programmi li jikkontribwixxu għall-iskambji bejn l-UE u l-pajjiżi sħab f'oqsma bħat-taħriġ professjonali, il-ħolqien ta' negozji ġodda, l-appoġġ għall-SMEs, il-kura tas-saħħa, u l-edukazzjoni, u għall-politiki relatati mal-ilma nadif, it-trattament tal-ilma mormi u r-rimi tal-iskart;

25.  Jemmen li d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneri hija intollerabbli u inkompatibbli mal-valuri tal-UE; jirrimarka li r-rata ta' suċċess tal-applikazzjonijiet għall-programm Daphne u għal fondi oħra mmirati lejn il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, b'mod allarmanti, hija baxxa, u għandha l-ħsieb li tiżgura aktar finanzjament għall-programm; barra minn hekk, iqis l-integrazzjoni tal-ġeneri bħala strateġija effettiva biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni u jitlob li l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri tiġi integrata fil-politiki rilevanti tal-UE u l-programmi ta' nfiq; jistenna lill-Kummissjoni tippreżenta mill-aktar fis possibbli qafas għall-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-baġit tal-Unjoni;

26.  Itenni l-importanza tal-Politika Ewropea tal-Viċinat li ssaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien, tiffavorixxi l-proċessi ta' paċi, u tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku u soċjali u l-kooperazzjoni transkonfinali sostenibbli; jirrimarka li r-relazzjonijiet b'saħħithom bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent huma essenzjali għall-istabbilizzazzjoni taż-żona u għall-proċess ta' qabel l-adeżjoni tagħhom; ifakkar li l-finanzjament mill-baġit tal-Unjoni jrid ikun imfassal apposta biex jissaħħu l-kapaċità tal-pajjiżi li jkomplu jwettqu r-riformi legali, politiċi, soċjali u ekonomiċi meħtieġa, b'mod partikolari jtejbu l-funzjonament xieraq tal-amministrazzjonijiet pubbliċi kif ukoll jappoġġjaw l-istabbiltà u r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-implimentazzjoni tal-istat tad-dritt;

Nindirizzaw l-isfidi ambjentali u t-tibdil fil-klima

27.  Jenfasizza li l-baġit 2020 għandu jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali u t-tibdil fil-klima fit-tpaċija tal-akkumulazzjoni eżistenti u biex l-UE tissodisfa l-impenji tagħha; ifakkar fl-impenn tal-Unjoni li tkun minn ta' quddiem fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari b'livell baxx ta' karbonju u b'livell newtrali ta' emissjonijiet ta' karbonju, iżda jiddispjaċih li l-Unjoni qed tonqos milli tilħaq l-għanijiet tagħha dwar il-klima, b'mod partikolari fir-rigward li 20 % tal-infiq tal-Unjoni jsir wieħed relatat mal-klima fl-2014-2020; iqis, għalhekk, li żieda sinifikanti fl-infiq relatat mal-klima hija essenzjali ħalli jsir progress lejn il-kisba tal-objettivi tal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u tal-Ftehim ta' Pariġi; jemmen li l-integrazzjoni tal-klima fis-setturi kollha tal-politika tal-Unjoni għandha tkompli tiġi promossa u ottimizzata u għandha tiġi introdotta protezzjoni għall-klima u għas-sostenibbiltà, fejn applikabbli; jitlob li r-riżorsi finanzjarji jiżdiedu għall-programmi kollha rilevanti tal-Unjoni bil-għan li jiġu appoġġjati proġetti b'valur miżjud Ewropew li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u l-effiċjenza fir-riżorsi, il-promozzjoni tal-ekonomija ambjentali u nadifa u l-konservazzjoni tan-natura, b'enfasi partikolari fuq il-bijodiversità, il-ħabitats u l-ispeċijiet fil-periklu;

28.  Jenfasizza li, bil-għan li jkun hemm approċċ koerenti u effettiv għat-trattament tat-tibdil fil-klima, l-UE għandha tara li r-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi jkunu kundizzjoni fi ftehimiet kummerċjali futuri; ifakkar, f'dan ir-rigward, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2018 dwar id-diplomazija dwar il-klima(7) u fit-talba tiegħu lill-Kummissjoni għal valutazzjoni komprensiva tal-konsistenza bejn il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles eżistenti u mal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi; iqis li f'każ li dawn l-impenji ma jiġux issodisfati minn sieħeb tal-UE, il-Kummissjoni tista' timponi sospensjoni temporanja tal-impenji tal-UE relatati mal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fil-konfront ta' dawk is-sħab;

Kwistjonijiet pendenti għall-proċedura 2020

29.  Jistenna li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni f'Marzu 2019 ma jkollux impatt dirett fuq il-baġit 2020, peress li r-Renju Unit se jikkontribwixxi għal u jipparteċipa fl-implimentazzjoni tal-baġit; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, madankollu, tivvaluta u tħejji għax-xenarji kollha possibbli biex tiżgura ġestjoni finanzjarja soda tal-baġit tal-Unjoni u tiżgura pjan ta' kontinġenza, tiddefinixxi impenji ċari u tiddeskrivi l-mekkaniżmi, u tipproteġi l-baġit tal-UE fl-eventwalità li r-Renju Unit ma jikkontribwixxix, jew ma jipparteċipax fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE għall-2020;

30.  Ifakkar li, wara d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar ir-rinfurzar tal-Intestatura 1a permezz ta' baġit emendatorju li nħareġ fil-konklużjonijiet konġunti dwar il-baġit 2019, il-Kummissjoni se tippreżenta baġit emendatorju li jżid il-livelli tal-approprjazzjonijiet għall-programmi Erasmus+ u H2020 ladarba jitlesta l-aġġustament tekniku tal-QFP għall-2020 fir-rebbiegħa tal-2019 sabiex il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jipproċessawh malajr;

31.  Jissottolinja li l-Artikolu 15(3) tar-Regolament Finanzjarju jippermetti li jerġgħu jsiru disponibbli l-ammonti diżimpenjati li saru b'riżultat ta' nuqqas ta' implimentazzjoni totali jew parzjali tal-proġetti ta' riċerka korrispondenti fil-proċedura baġitarja annwali, u ma jistipulax aktar prekundizzjonijiet fl-implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta speċifikament dwar l-ammonti diżimpenjati għall-programmi ta' riċerka u tipprovdi l-informazzjoni u d-dettalji kollha rilevanti li jikkonċernaw dan l-Artikolu; jitlob lill-presidenza tal-Kunsill tikkjarifika jekk dan l-Artikolu issa huwiex mifhum għalkollox mill-Istati Membri kollha; jitlob, fi kwalunkwe każ, li din id-dispożizzjoni u l-proċedura korrispondenti jiġu attivati fil-kuntest tal-proċedura baġitarja tal-2020, ibda mill-inklużjoni tagħha fl-abbozz ta' baġit;

32.  Jemmen li, bħala l-fergħa tal-awtorità baġitarja li hija eletta direttament miċ-ċittadini, il-Parlament għandu jaqdi r-rwol politiku tiegħu u jressaq proposti għal Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji li jesprimu l-viżjoni politika tiegħu għall-ġejjieni; jimpenja ruħu, f'dan il-kuntest, li jipproponi pakkett ta' Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji żviluppati f'kooperazzjoni mill-qrib ma' kull wieħed mill-kumitati tiegħu sabiex jinstab bilanċ ġust bejn ir-rieda politika u l-fattibilità teknika, kif ivvalutata mill-Kummissjoni Ewropea;

o
o   o

33.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

(1) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
(5) ĠU L 67, 7.3.2019.
(6) Testi adottati, P8_TA(2018)0433.
(7) Testi adottati, P8_TA(2018)0280.

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Marzu 2019Avviż legali