Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2001(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2019

Teksty złożone :

A8-0172/2019

Debaty :

PV 13/03/2019 - 26
CRE 13/03/2019 - 26

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0210

Teksty przyjęte
PDF 185kWORD 59k
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III
P8_TA-PROV(2019)0210A8-0172/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja (2019/2001(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie WRF”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(5) i wspólne oświadczenia uzgodnione między Parlamentem, Radą i Komisją, które zostały do niego załączone,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 70/1 z dnia 25 września 2015 r. zatytułowaną „Przekształcamy nasz świat: agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., oraz przedstawiony niedawno przez Komisję dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.”,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych budżetowych na rok 2020 (06323/2019),

–  uwzględniając art. 86a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0172/2019),

A.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie budżetu Unii na 2020 r. będą prowadzone równolegle z negocjacjami w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz reformy systemu zasobów własnych UE; mając na uwadze, że rok 2019 będzie siódmym rokiem obowiązywania WRF na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Rada wielokrotnie przeczyła samej sobie, gdyż proponowała nowe priorytety polityczne dla UE, a jednocześnie była niechętna przeznaczaniu nowych środków na ich finansowanie; mając na uwadze, że nowe priorytety polityczne i przyszłe wyzwania dla UE powinno się finansować z dodatkowych środków, nie zaś przez zmniejszanie kwoty środków na istniejące programy;

C.  mając na uwadze, że pod koniec bieżącego okresu programowania finansowego realizacja programów wieloletnich będzie wymagała odpowiednich środków finansowych i w związku z tym trzeba będzie przewidzieć niezbędne płatności w 2020 r., aby zapobiec kolejnemu kryzysowi płatności w pierwszych latach WRF 2021–2027;

Budżet na rok 2020: pomost do przyszłości Europy – inwestowanie w innowacje, zrównoważony rozwój, ochronę obywateli i bezpieczeństwo

1.  podkreśla, że budżet Unii na 2020 r. stanowi pomost do WRF na lata 2021–2027 i powinien przyczynić się do stworzenia wspólnej długoterminowej wizji przyszłych priorytetów politycznych Unii oraz zapewnić europejską wartość dodaną; oczekuje, że w momencie przyjmowania budżetu na 2020 r. będzie zaangażowany wraz z Radą w kompleksowe negocjacje w sprawie WRF w następstwie porozumienia politycznego osiągniętego w Radzie Europejskiej; uważa, że silny, odpowiedzialny i dalekosiężny budżet na 2020 r. ułatwi osiągnięcie porozumienia i przejście do następnych WRF; zamierza w związku z tym w pełni wykorzystać istniejącą elastyczność i inne przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie WRF i rozporządzeniu finansowym w celu wzmocnienia kluczowych programów UE w budżecie na 2020 r., z należytym uwzględnieniem w budżecie UE budżetowania celowego;

2.  wzywa, by w programach szczegółowych na rzecz rolnictwa promowano z jednej strony krótkie łańcuchy dystrybucji, sprawiedliwe ceny za produkcję oraz stabilne i godne dochody dla rolników, a z drugiej strony redystrybucję płatności, tak aby zagwarantować uczciwy podział pomiędzy krajami, rodzajami produkcji i producentami oraz zniesienie występujących obecnie różnic, na czym skorzystać mogłyby, w ujęciu względnym, państwa członkowskie o najwyższym deficycie produkcji, a także mali i średni producenci;

3.  uważa zatem, że w budżecie UE na przyszły rok należy określić jasne priorytety polityczne i umożliwić Unii osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz tworzenie miejsc pracy, a także dalsze inwestycje w innowacje i zdolności badawcze na rzecz przyszłych rozwiązań, wspieranie konkurencyjności, zapewnienie bezpiecznej i pokojowej Europy, poprawienie warunków pracy i życia obywateli, wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wspieranie Unii w podejmowaniu wyzwań środowiskowych i w zwalczaniu zmiany klimatu z myślą o wypełnieniu zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, przyczynienie się do pełnego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także realizację Europejskiego filaru praw socjalnych;

4.  zwraca uwagę, że ponieważ rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania obecnych WRF, należy jeszcze bardziej przyspieszyć realizację programów UE, w tym programów podlegających zarządzaniu dzielonemu w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa, aby nadrobić wcześniejsze opóźnienia i osiągnąć etap zamknięcia; oczekuje, że zostanie to odzwierciedlone w znacznym wzroście liczby wniosków o płatność i w związku z tym spodziewa się, że poziom rocznych środków na płatności na 2020 r. będzie wyjątkowo wysoki; podkreśla, że Parlament zobowiązał się do zapewnienia niezbędnych płatności w 2020 r. i do niedopuszczenia do kolejnego kryzysu płatności w pierwszych latach WRF 2021–2027, co miało miejsce w obecnym okresie; podkreśla potrzebę stałego ulepszania mechanizmów kontroli i korekty, tak aby zapewnić właściwą i szybką realizację programów UE;

5.  przypomina o znaczeniu agencji zdecentralizowanych w zapewnianiu wdrażania unijnych priorytetów ustawodawczych, a tym samym osiąganiu celów polityki UE, takich jak cele związane z konkurencyjnością, trwałym wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, a także w radzeniu sobie z obecnymi przepływami migracyjnymi i uchodźczymi; oczekuje, że w następstwie negocjacji w sprawie budżetu na 2020 r. zapewnione zostanie odpowiednie finansowanie operacyjne i administracyjne agencji UE, umożliwiające im wypełnianie coraz liczniejszych zadań i osiąganie jak najlepszych wyników; podtrzymuje swoje stanowisko, że rok 2018 był ostatnim rokiem realizacji celu polegającego na obniżeniu liczby pracowników o 5 % oraz stosowaniu tzw. „puli realokacji”; oczekuje, że w budżecie na 2020 r. Komisja i Rada powstrzymają się od dalszych cięć środków dla agencji;

Innowacje i badania na rzecz przyszłych rozwiązań: wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w celu przewidywania zmian i pobudzania konkurencyjności

6.  podkreśla znaczenie dążenia Europy do przywództwa w kluczowych technologiach w takich dziedzinach, jak przestrzeń kosmiczna, opieka zdrowotna, środowisko naturalne, rolnictwo, bezpieczeństwo i transport; podkreśla potrzebę zadbania o to, by badania i innowacje nadal zapewniały rozwiązania odpowiadające potrzebom Europy i wyzwaniom, przed jakimi stoi, oraz wspierające europejską konkurencyjność, i przypomina w tym kontekście o ważnej roli badań podstawowych; podkreśla, że przejście z programu „Horyzont 2020” do programu „Horyzont Europa” musi przebiegać sprawnie, aby zapewnić stabilność przedsiębiorstwom, ośrodkom badawczym i środowiskom akademickim; jest zaniepokojony znacznym niedofinansowaniem programu „Horyzont 2020” w całym okresie, co skutkuje niskim wskaźnikiem powodzenia w odniesieniu do doskonałych zastosowań; w związku z tym zamierza zapewnić możliwie największy roczny przydział środków na program „Horyzont 2020” w przyszłorocznym budżecie, z pełnym wykorzystaniem istniejących przepisów dotyczących elastyczności zawartych w rozporządzeniu w sprawie WRF i rozporządzeniu finansowym; podkreśla ponadto, jak ważne jest pogłębienie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi;

7.  wskazuje na możliwości wzrostu gospodarczego, jakie niesie ze sobą transformacja technologiczna Europy, i apeluje, by budżet UE odpowiednio przyczynił się do wspierania cyfryzacji przemysłu europejskiego oraz promowania umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości; podkreśla znaczenie dodatkowych inwestycji w zdolności cyfrowe, w tym w obliczenia wielkiej skali w UE, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo; podkreśla, że program „Cyfrowa Europa” powinien otrzymać znacznie większe finansowanie w WRF 2021–2027, i w związku z tym zamierza zwiększyć środki finansowe w tym obszarze w przyszłorocznym budżecie;

8.  podkreśla sukces Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w uruchamianiu dodatkowych inwestycji w UE z myślą o osiągnięciu docelowego poziomu inwestycji wynoszącego co najmniej 500 mld EUR do 2020 r., po przedłużeniu okresu obowiązywania tego funduszu; zwraca jednak uwagę, że Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił dalszą poprawę jego wdrażania w odniesieniu do dodatkowości wybranych projektów; przypomina, że fundusz gwarancyjny EFIS był finansowany częściowo dzięki przesunięciom z programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, oraz ponownie potwierdza swoje utrwalone od dawna stanowisko, zgodnie z którym nowe inicjatywy muszą być finansowane w całości z nowych środków;

9.  jest w pełni przekonany, że warunkiem zrównoważonego rozwoju Unii jest zwiększenie sprawiedliwości i zapewnienie równych szans w europejskiej społecznej gospodarce rynkowej; zamierza zapewnić wystarczające środki finansowe na programy takie jak COSME oraz przyszłe i powstające technologie (FET), które znacząco przyczyniają się do powodzenia przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będących podstawą europejskiej gospodarki i kluczowymi czynnikami wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, innowacji i integracji społecznej; podkreśla wysoki poziom realizacji tych programów i wskazuje na ich zdolność do jeszcze większej absorpcji środków;

Bezpieczeństwo, ochrona i pokój dla obywateli europejskich

10.  uważa, że ochrona granic zewnętrznych UE i zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego przy wsparciu wzmocnionej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europolu, a także Unia Europejska bez granic wewnętrznych i właściwe funkcjonowanie strefy Schengen i swobody przemieszczania się w UE są ze sobą nierozerwalnie połączone i korzystnie na siebie oddziałują; jednocześnie podkreśla znaczenie solidnych inwestycji UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego z myślą o, między innymi, wzmocnieniu ścigania przestępstw i reakcji wymiaru sprawiedliwości w UE w związku z transgranicznymi zagrożeniami przestępczością oraz o promowaniu wymiany informacji, przy większym wsparciu dla Eurojustu i Prokuratury Europejskiej; wskazuje na obowiązek zapewnienia odpowiedniego finansowania, personelu i szkoleń personelu dla wszystkich agencji działających w dziedzinie bezpieczeństwa, sprawiedliwości i kontroli granic, ponieważ obecny poziom finansowania jest niewystarczający, biorąc pod uwagę znaczne rozszerzenie zakresu ich odpowiedzialności, znaczenie współpracy między nimi, potrzebę innowacji i dostosowań technologicznych oraz kluczową rolę tych agencji we wzmacnianiu współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi;

11.  podkreśla jednocześnie odpowiedzialność humanitarną UE w polityce migracyjnej oraz uznaje kluczową rolę Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w opracowywaniu i wdrażaniu w państwach członkowskich wspólnych praktyk w dziedzinie azylu; wskazuje na obowiązek zapewnienia odpowiedniego finansowania, personelu i szkoleń personelu dla wszystkich agencji działających w dziedzinie migracji, azylu i praw człowieka, ponieważ agencje te do prawidłowego wykonywania swoich zadań potrzebują odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych;

12.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie państw członkowskich na rzecz odnowionego programu UE w dziedzinie obrony oraz ich gotowość do dalszej europejskiej współpracy w dziedzinie obrony; podkreśla znaczenie rozpoczęcia Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, stanowiącego pierwszy krok w kierunku utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego; domaga się dalszego zwiększenia budżetu obronnego Unii, który ma być finansowany wyłącznie z nowych środków, w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego;

13.  zdecydowanie popiera wzmożone starania UE na rzecz przeciwdziałania rosnącym zagrożeniom dla bezpieczeństwa, takim jak radykalizacja i brutalny ekstremizm w Europie i w krajach sąsiadujących, a także lepszą koordynację takich programów na szczeblu UE;

14.  podkreśla, że cyberbezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa Unii, a także dla prywatności jej obywateli, oraz że cyberataki, cyberprzestępczość i manipulacje zagrażają otwartym społeczeństwom, a szpiegostwo przemysłowe utrudnia funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego i zagraża konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich; domaga się zmobilizowania odpowiednich środków finansowych, aby zapewnić wszystkim odnośnym agencjom wystarczające środki na realizowanie ich zadań operacyjnych i administracyjnych, aby pomóc w zabezpieczeniu sieci i systemów informatycznych, budowaniu silnej cyberodporności i zwalczaniu cyberprzestępczości; popiera w tym kontekście strategiczną współpracę między Agencją UE ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) a Europolem;

15.  przypomina, że pokój i stabilność to podstawowe wartości, które są wspierane przez budżet Unii Europejskiej, i w związku z tym podkreśla znaczący wkład Unii na rzecz pokoju i pojednania na wyspie Irlandii, w szczególności poprzez wsparcie dla porozumienia wielkopiątkowego i finansowanie programów PEACE i INTERREG; podkreśla, jak ważne jest dalsze finansowanie tych programów po brexicie;

16.  w odniesieniu do swojej rezolucji z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykorzystania danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica oraz wpływu, jaki wywarło to na ochronę danych(6), uważa, że walka z dezinformacją, zwłaszcza śledzenie i ujawnianie dezinformacji i wszelkich innych rodzajów obcej ingerencji, ma priorytetowe znaczenie dla zapewnienia uczciwych i demokratycznych wyborów, w szczególności w roku wyborów europejskich; zwraca się o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na bardziej systematyczne wykorzystywanie narzędzi komunikacji strategicznej, aby umożliwić zdecydowaną, skoordynowaną reakcję ze strony UE; popiera przygotowane przez Komisję wytyczne dotyczące sposobu, w jaki obowiązujące przepisy UE powinny być wykorzystywane do przeciwdziałania wykorzystywaniu danych osobowych do kontaktowania się z obywatelami w mediach społecznościowych w okresach wyborczych, a także do zagwarantowania uczciwości procesu wyborczego;

17.  jest zaniepokojony tym, że zbyt mało obywateli europejskich odnosi wrażenie, że Unia Europejska działa na ich rzecz i przynosi im znaczne korzyści; domaga się odpowiednich środków finansowych, które umożliwią Komisji inwestowanie w narzędzia, takie jak niedawne inicjatywy Parlamentu „What the EU does for me” (Co Unia robi dla mnie?) i Citizens’ App’, aby informować obywateli o działalności Unii i podkreślać wysiłki podejmowane na rzecz wspierania pokoju, demokracji, praworządności i wolności słowa; uważa, że takie narzędzia powinny być lepiej rozpowszechniane na szczeblu krajowym;

18.  podkreśla, że wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa są kamieniami węgielnymi integracji europejskiej, których celem jest zapewnienie obywatelom europejskim dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku rolnego, zrównoważonego i długotrwałego rozwoju regionów wiejskich oraz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi; przypomina, że polityki te przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i stabilności UE; wzywa Komisję, by dalej wspierała producentów w całej Europie w radzeniu sobie z niespodziewanymi wahaniami na rynku oraz zapewnieniu dostaw bezpiecznej żywności wysokiej jakości; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na produkcję rolną na małą skalę i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

Więcej solidarności i wzajemnego zrozumienia

19.  wnosi o dodatkowe środki finansowe na zaspokojenie przyszłych potrzeb Erasmus +, głównego programu na rzecz kształcenia i szkolenia, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz na rzecz młodzieży i sportu w Europie, z uwzględnieniem również jego wymiaru zewnętrznego; podkreśla, że potrzebne są odpowiednie zasoby na „demokratyzację” programu dzięki udostępnieniu jego środków finansowych dla osób ze wszystkich środowisk oraz opracowaniu europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego jako sposobu na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży; przypomina, że Parlament zwrócił się o potrojenie puli środków finansowych przeznaczonych na ten program w następnych WRF; wzywa do zacieśnienia współpracy w zakresie edukacji, przyuczania do zawodu, kultury i badań naukowych;

20.  przypomina, że w czasach, kiedy kwestionuje się projekt europejski, ważne jest odnowienie zdecydowanego zaangażowania na rzecz Europy poprzez kulturę, wiedzę, twórczość i innowacje; uważa wobec tego, że na program „Kreatywna Europa” i program MEDIA należy przeznaczyć odpowiednie środki;

21.  podkreśla, że zwalczanie bezrobocia młodzieży wymaga znacznego zwiększeniem nakładów finansowych, aby stworzyć możliwości w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia; podkreśla w związku z tym pozytywny wpływ inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach której do końca 2017 r. udzielono wsparcia około 1,7 mln młodych ludzi; wyraża zadowolenie, że w odpowiedzi na usilne żądanie Parlamentu w wyniku negocjacji w sprawie budżetu na 2019 r. postanowiono, że na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczy się w 2019 r. ogółem 350 mln EUR; oczekuje, że w projekcie budżetu na 2020 r. środki na ten program będą znaczne, aby zagwarantować sprawne przejście do programu „Europejski Fundusz Społeczny Plus” (EFS+) w kolejnych WRF; podkreśla potrzebę przyspieszenia realizacji tego programu i dalszej poprawy jego wydajności, aby zapewnić krajowej polityce zatrudnienia większą europejską wartość dodaną;

22.  uważa, że spójność społeczna w Europie musi przyczynić się do wypracowania zrównoważonych rozwiązań w walce przeciwko ubóstwu, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, na rzecz lepszego włączenia osób niepełnosprawnych oraz w odpowiedzi na długoterminowe strukturalne zmiany demograficzne; podkreśla, że należy przeznaczyć środki finansowe na odnośne programy UE, które pomagają zapewniać starzejącemu się społeczeństwu w Europie odpowiednie wsparcie w zakresie dostępu do mobilności, opieki zdrowotnej i usług publicznych;

23.  przypomina o potrzebie solidarności i podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie w obszarze migracji i azylu oraz wzywa państwa członkowskie do dobrego wykorzystania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) za pośrednictwem programów krajowych; apeluje o przyznanie na ten fundusz odpowiednich środków budżetowych w 2020 r., by wspierać przyjmowanie osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich, skuteczne strategie powrotów, programy przesiedleń, politykę legalnej migracji oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich; uważa, że należy wzmocnić wsparcie dla miast i gmin w europejskim systemie azylowym;

24.  przypomina, że trwałe rozwiązanie obecnego problemu migracyjnego polega na politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym rozwoju krajów, z których pochodzą migranci; apeluje o przeznaczenie wystarczających zasobów finansowych na Europejski Instrument Sąsiedztwa i Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, aby wesprzeć ten priorytet i promować dalszy rozwój zrównoważonych i wzajemnie korzystnych partnerstw, np. z krajami afrykańskimi; w tym kontekście ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia organizacjom międzynarodowym, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), wystarczającego i stałego wsparcia finansowego; domaga się większego wsparcia finansowego i organizacyjnego dla programów przyczyniających się do wymiany między UE a krajami partnerskimi w takich dziedzinach, jak szkolenia zawodowe, tworzenie przedsiębiorstw typu start-up, wsparcie dla MŚP, opieka zdrowotna i edukacja, a także dla strategii politycznych związanych z czystą wodą, oczyszczaniem ścieków i unieszkodliwianiem odpadów;

25.  uważa, że dyskryminacja ze względu na płeć jest niedopuszczalna i niezgodna z wartościami UE; zwraca uwagę, że wskaźnik pozytywnie rozpatrywanych wniosków składanych w ramach programu „Daphne” i innych funduszy mających na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest alarmująco niski, i zamierza zwiększyć finansowanie programu; ponadto uważa, że uwzględnianie aspektu płci jest skuteczną strategią na rzecz osiągania równości płci i zwalczania dyskryminacji, oraz wzywa do włączenia perspektywy równości płci do odpowiednich strategii politycznych i programów wydatkowania UE; oczekuje, że Komisja zaproponuje przy najbliższej okazji ramy na rzecz uwzględniania aspektu płci w budżecie Unii;

26.  ponownie wskazuje na znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa, w ramach której zacieśnia się stosunki z krajami sąsiadującymi, wspiera procesy pokojowe oraz pobudza wzrost gospodarczy i rozwój społeczny oraz trwałą współpracę transgraniczną; wskazuje, że bliskie stosunki między UE a Bałkanami Zachodnimi mają decydujące znaczenie dla stabilizacji tego regionu oraz dla procesu przedakcesyjnego; przypomina, że finansowanie z budżetu Unii musi być dostosowane do potrzeby wzmacniania zdolności danych krajów do kontynuowania niezbędnych reform prawnych, politycznych, społecznych i gospodarczych, a w szczególności usprawniania funkcjonowania administracji publicznej, a także wspierania stabilności i odporności instytucji demokratycznych oraz wdrażania zasad praworządności;

Stawianie czoła wyzwaniom środowiskowym i zmianie klimatu

27.  podkreśla, że budżet na 2020 r. musi przyczyniać się w dużej mierze do stawiania czoła wyzwaniom środowiskowym i zmianie klimatu, aby nadrobić istniejące zaległości i wypełnić zobowiązania UE; przypomina o zobowiązaniu Unii do bycia liderem w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną o obiegu zamkniętym i neutralną dla klimatu, ale ubolewa, że Unia nie osiąga swoich celów w zakresie klimatu, w szczególności celu, jakim jest przeznaczenie 20 % wydatków UE w latach 2014–2020 na wydatki związane z klimatem; uważa w związku z tym, że znaczne zwiększenie wydatków związanych z klimatem jest niezbędne do osiągnięcia postępów w realizacji celów unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu oraz porozumienia paryskiego; uważa, że należy w dalszym ciągu wspierać i optymalizować włączanie kwestii klimatu do głównego nurtu polityki we wszystkich sektorach polityki Unii oraz wprowadzić, w stosownych przypadkach, obowiązek zapewniania zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uodparnianie na klimat; zwraca się o zwiększenie środków finansowych na wszystkie odnośne programy unijne, aby wspierać projekty o europejskiej wartości dodanej przyczyniające się do przejścia na czystą energię i do efektywnego gospodarowania zasobami, promowania zrównoważonej zielonej i niebieskiej gospodarki, a także do ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej, siedlisk i zagrożonych gatunków;

28.  podkreśla, że w celu wypracowania spójnego i skutecznego podejścia do przeciwdziałania zmianie klimatu UE powinna uzależnić przyszłe umowy handlowe od ratyfikacji i wdrożenia porozumienia paryskiego; w związku z tym przywołuje swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie dyplomacji klimatycznej(7) i zawarty w niej apel do Komisji o kompleksową ocenę spójności obowiązujących umów o wolnym handlu z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego; uważa, że jeżeli partnerzy UE nie wywiązują się z tych zobowiązań, Komisja może czasowo zawiesić wypełnianie zobowiązań UE dotyczących liberalizacji handlu w stosunku do tych partnerów;

Kwestie nierozstrzygnięte w ramach procedury na 2020 r.

29.  oczekuje, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii w marcu 2019 r. nie będzie miało bezpośredniego wpływu na budżet na 2020 r., ponieważ Zjednoczone Królestwo przyczyni się do wykonania budżetu i weźmie w nim udział; niemniej jednak wzywa Komisję do oceny i przygotowania wszystkich możliwych scenariuszy w celu zapewnienia należytego zarządzania finansami w budżecie Unii oraz do opracowania planu awaryjnego określającego jasne zobowiązania i mechanizmy z myślą o ochronie budżetu UE na wypadek, gdyby Zjednoczone Królestwo nie wniosło wkładu do budżetu UE na 2020 r. bądź nie uczestniczyło w jego wykonaniu;

30.  przypomina, że w następstwie wspólnego oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie podwyższenia środków w dziale 1a za pośrednictwem budżetu korygującego, które to oświadczenie opublikowano we wspólnych konkluzjach dotyczących budżetu na 2019 r., Komisja przedstawi budżet korygujący w celu podwyższenia środków na program „Erasmus+” i „Horyzont 2020”, jak tylko wiosną 2019 r. wprowadzi się techniczne dostosowanie WRF na rok 2020, aby Rada i Parlament mogły się nim szybko zająć;

31.  podkreśla, że art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego umożliwia ponowne udostępnienie w ramach rocznej procedury budżetowej kwot umorzonych z powodu całkowitego lub częściowego niezrealizowania odpowiednich projektów badawczych oraz przeznaczenie tych kwot na program badań naukowych i nie przewiduje żadnych innych warunków, jakie trzeba spełnić przy jego stosowaniu; wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego sprawozdania w sprawie kwot umorzonych w ramach programów badawczych oraz do przedstawienia wszystkich istotnych informacji i szczegółów dotyczących tego artykułu; zwraca się do prezydencji Rady o wyjaśnienie, czy ten artykuł jest teraz w pełni zrozumiały dla wszystkich państw członkowskich; domaga się w każdym razie, by ten przepis i odpowiednia procedura zostały uruchomione w kontekście procedury budżetowej na 2020 r., począwszy od włączenia ich do projektu budżetu;

32.  uważa, że jako organ władzy budżetowej wybierany bezpośrednio przez obywateli Parlament powinien odgrywać przypisaną mu rolę polityczną oraz przedstawiać propozycje projektów pilotażowych i działań przygotowawczych wyrażające jego polityczną wizję przyszłości; zobowiązuje się w tym kontekście, że zaproponuje pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych opracowany w ścisłej współpracy ze wszystkimi swoimi komisjami, aby znaleźć właściwą równowagę między wolą polityczną a techniczną wykonalnością, którą ocenia Komisja;

o
o   o

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(5) Dz.U. L 67 z 7.3.2019 r.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0433.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0280.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna