Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0089(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0447/2018

Předložené texty :

A8-0447/2018

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0222

Přijaté texty
PDF 284kWORD 79k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I
P8_TA-PROV(2019)0222A8-0447/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0184),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0149/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená rakouskou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a rovněž na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0447/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Účelem této směrnice je umožnit kvalifikovaným subjektům, které zastupují kolektivní zájmy spotřebitelů, domáhat se nápravného prostředku prostřednictvím zástupných žalob proti porušování práva Unie. Kvalifikovaným subjektům by mělo být umožněno požádat o zastavení nebo zákaz porušování předpisů a o potvrzení toho, že k porušení předpisů došlo, a domáhat se nápravy, jako je odškodnění, oprava nebo snížení ceny dle vnitrostátního práva.
(1)  Účelem této směrnice je umožnit kvalifikovaným zastupujícím subjektům, které zastupují kolektivní zájmy spotřebitelů, domáhat se nápravného prostředku prostřednictvím zástupných žalob proti porušování práva Unie. Kvalifikovaným zastupujícím subjektům by mělo být umožněno požádat o zastavení nebo zákaz porušování předpisů a o potvrzení toho, že k porušení předpisů došlo, a domáhat se nápravy, jako je odškodnění, vrácení zaplacené částky, oprava, náhrada, stažení z oběhu nebo ukončení smlouvy dle vnitrostátního práva.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES29 umožňovala kvalifikovaným subjektům podávat zástupné žaloby zaměřené zejména na zastavení a zákaz porušování právních předpisů Unie, jímž dochází k poškozování kolektivních zájmů spotřebitelů. Směrnice však dostatečně neřešila výzvy pro vymáhání spotřebitelského práva. Za účelem odrazování od nezákonných praktik a zmírnění újmy vzniklé spotřebitelům je nutné posílit mechanismus ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů. Vzhledem k mnoha změnám je z důvodu lepší srozumitelnosti vhodné nahradit směrnici 2009/22/ES.
(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES29 umožňovala kvalifikovaným zastupujícím subjektům podávat zástupné žaloby zaměřené zejména na zastavení a zákaz porušování právních předpisů Unie, jímž dochází k poškozování kolektivních zájmů spotřebitelů. Směrnice však dostatečně neřešila výzvy pro vymáhání spotřebitelského práva. Za účelem odrazování od nezákonných praktik, rozšíření poctivého a odpovědného podnikání a zmírnění újmy vzniklé spotřebitelům je nutné posílit mechanismus ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů. Vzhledem k mnoha změnám je z důvodu lepší srozumitelnosti vhodné nahradit směrnici 2009/22/ES. S cílem zajistit přístup ke spravedlnosti a její řádný výkon existuje významná potřeba zásahu ze strany Unie na základě článku 114 SFEU, protože tím dojde ke snížení nákladů i omezení zátěže spojené s individuálními žalobami.
__________________
__________________
29 Úř. věst. L 110/30, 1.5.2009.
29 Úř. věst. L 110/30, 1.5.2009.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Zástupná žaloba by měla poskytovat účinný a účelný způsob ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů. Měla by umožňovat kvalifikovaným subjektům jednat za účelem zajištění dodržování příslušných ustanovení práva Unie a překonávat překážky, s nimiž se v rámci individuálních žalob potýkají spotřebitelé a k nimž patří nejistota spotřebitelů ohledně jejich práv a ohledně dostupných procesních prostředků, zdráhavost jednat a záporná bilance předpokládaných nákladů a přínosů samostatné žaloby.
(3)  Zástupná žaloba by měla poskytovat účinný a účelný způsob ochrany kolektivních zájmů všech spotřebitelů proti porušování jejich práv ve vnitrostátním i přeshraničním měřítku. Měla by umožňovat kvalifikovaným zastupujícím subjektům jednat za účelem zajištění dodržování příslušných ustanovení práva Unie a překonávat překážky, s nimiž se v rámci individuálních žalob potýkají spotřebitelé a k nimž patří nejistota spotřebitelů ohledně jejich práv a ohledně dostupných procesních prostředků, předchozí zkušenosti s neúspěšnými pokusy, nadměrná zdlouhavost řízení, zdráhavost jednat a záporná bilance předpokládaných nákladů a přínosů samostatné žaloby, a posílit tak právní jistotu žalujících i žalovaných stran a celého právního systému.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Je důležité zajistit nezbytnou rovnováhu mezi přístupem ke spravedlnosti a procesními zárukami proti zneužívání soudních sporů, které by mohlo nepřijatelným způsobem bránit podnikům v působení na jednotném trhu. Aby nedocházelo ke zneužívání zástupných žalob, měly by být vyloučeny prvky, jako jsou odškodnění represivní povahy a absence omezení týkajících se oprávnění podávat žaloby jménem poškozených spotřebitelů, a měla by být stanovena jasná pravidla o různých procesních aspektech, jako je určování kvalifikovaných subjektů, původ jejich financí a povaha informací požadovaných na podporu zástupné žaloby. Tato směrnice by neměla mít dopad na vnitrostátní pravidla týkající se přidělování nákladů na řízení.
(4)  Je důležité zajistit nezbytnou rovnováhu mezi přístupem ke spravedlnosti a procesními zárukami proti zneužívání soudních sporů, které by mohlo nepřijatelným způsobem bránit podnikům v působení na jednotném trhu. Aby nedocházelo ke zneužívání zástupných žalob, měly by být vyloučeny prvky, jako jsou odškodnění represivní povahy a absence omezení týkajících se oprávnění podávat žaloby jménem poškozených spotřebitelů, a měla by být stanovena jasná pravidla o různých procesních aspektech, jako je určování kvalifikovaných zastupujících subjektů, původ jejich financí a povaha informací požadovaných na podporu zástupné žaloby. Náklady řízení by měl nést jeho neúspěšný účastník. Soud nebo tribunál by však neměl neúspěšnému účastníkovi řízení ukládat k úhradě náklady, které byly vynaloženy zbytečně nebo jsou s ohledem na daný nárok nepřiměřené.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Tato směrnice by se měla vztahovat na různé oblasti, jako je ochrana údajů, finanční služby, cestování a turismus, energetika, telekomunikace a ochrana životního prostředí. Měla by se týkat porušování ustanovení práva Unie, které chrání zájmy spotřebitelů bez ohledu na to, zda jsou v příslušném právním předpisu Unie označováni jako spotřebitelé, cestující, uživatelé, zákazníci, retailoví investoři, neprofesionální zákazníci, nebo jinak. Za účelem zajištění dostatečné reakce na porušování právních předpisů Unie, jehož forma a rozsah se rychle vyvíjí, by při každém přijetí nového aktu Unie relevantního pro ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů mělo být zváženo, zda nepozměnit přílohu této směrnice tak, aby byl daný akt zahrnut pod její oblast působnosti.
(6)  Tato směrnice by se měla vztahovat na různé oblasti, jako je ochrana údajů, finanční služby, cestování a turismus, energetika, telekomunikace, ochrana životního prostředí a zdraví. Měla by se týkat porušování ustanovení práva Unie, které chrání kolektivní zájmy spotřebitelů bez ohledu na to, zda jsou v příslušném právním předpisu Unie označováni jako spotřebitelé, cestující, uživatelé, zákazníci, retailoví investoři, neprofesionální zákazníci nebo jinak, i kolektivní zájmy subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Za účelem zajištění dostatečné reakce na porušování právních předpisů Unie, jehož forma a rozsah se rychle vyvíjí, by při každém přijetí nového aktu Unie relevantního pro ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů mělo být zváženo, zda nepozměnit přílohu této směrnice tak, aby byl daný akt zahrnut do oblasti její působnosti.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Tato směrnice se použije na zástupné žaloby podané proti případům porušování právních předpisů, které mají na spotřebitele široký dopad z hlediska ustanovení, na něž se vztahují právní předpisy Unie uvedené v příloze I. O široký dopad se jedná už v případě, že dané porušení předpisů má dopad na dva spotřebitele.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Směrnice by neměla stanovovat pravidla mezinárodního práva soukromého, co se týče soudní příslušnosti, uznávání a vymáhání rozsudků nebo příslušných zákonů. Stávající právní nástroje Unie platí pro zástupné žaloby stanovené touto směrnicí.
(9)  Směrnice by neměla stanovovat pravidla mezinárodního práva soukromého, co se týče soudní příslušnosti, uznávání a vymáhání rozsudků nebo příslušných zákonů. Pro zástupné žaloby stanovené touto směrnicí platí stávající právní nástroje Unie snižující riziko spekulativního výběru jurisdikce.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Touto směrnicí není dotčeno uplatňování pravidel EU týkajících se mezinárodního práva soukromého v přeshraničních případech. Na zástupné žaloby stanovené v této směrnici se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění – Brusel I), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Protože zástupné žaloby mohou podávat pouze kvalifikované subjekty, měly by tyto subjekty splňovat kritéria stanovená touto směrnicí, čímž bude zajištěno, že kolektivní zájmy spotřebitelů budou zastoupeny dostatečně. Kvalifikované subjekty by zejména musely být řádně založeny v souladu se zákony členského státu, které mohou obsahovat například požadavky na počet členů, míru stálosti nebo požadavky na transparentnost v příslušných aspektech jejich struktury, jako jsou zakládací listiny, struktura vedení, cíle a pracovní metody. Tyto subjekty by rovněž měly být neziskové a měly by mít oprávněný zájem na zajišťování toho, aby byly příslušné právní předpisy Unie dodržovány. Tato kritéria by měla platit jak pro předem určené kvalifikované subjekty, tak pro kvalifikované subjekty založené ad hoc pro účely konkrétní žaloby.
(10)  Protože zástupné žaloby mohou podávat pouze kvalifikované zastupující subjekty, měly by tyto subjekty splňovat kritéria stanovená touto směrnicí, čímž bude zajištěno, že kolektivní zájmy spotřebitelů budou zastoupeny dostatečně. Kvalifikované subjekty by zejména musely být řádně založeny v souladu se zákony členského státu, které by měly obsahovat například požadavky na transparentnost v příslušných aspektech jejich struktury, jako jsou zakládací listiny, struktura vedení, cíle a pracovní metody. Tyto subjekty by rovněž měly být neziskové a měly by mít oprávněný zájem na zajišťování toho, aby byly příslušné právní předpisy Unie dodržovány. Kvalifikované zastupující subjekty musejí být navíc nezávislé na účastnících trhu, a to i finančně. Kvalifikované zastupující subjekty musejí mít rovněž zavedený postup pro předcházení střetu zájmů. Členské státy nesmějí stanovovat kritéria nad rámec kritérií stanovených v této směrnici.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Kvalifikovaný subjekt, jenž podává zástupnou žalobu dle této směrnice, by měl být účastníkem řízení. Spotřebitelé dotčení porušením předpisů by měli mít dostatečnou příležitost získat z výsledků zástupné žaloby prospěch. Soudními zákazy vydanými podle této směrnice by neměly být dotčeny individuální žaloby podané spotřebiteli, kteří byli poškozeni praktikou, jež soudnímu zákazu podléhá.
(15)  Kvalifikovaný subjekt, jenž podává zástupnou žalobu dle této směrnice, by měl být účastníkem řízení. Spotřebitelé dotčení porušením předpisů by měli mít dostatečné informace o výsledcích zástupné žaloby, které se jich týkají, a o tom, jaký mohou mít z těchto výsledků prospěch. Soudními zákazy vydanými podle této směrnice by neměly být dotčeny individuální žaloby podané spotřebiteli, kteří byli poškozeni praktikou, jež soudnímu zákazu podléhá.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Kvalifikovaným subjektům by mělo být umožněno, aby se domáhaly opatření zaměřených na odstranění přetrvávajících účinků porušení předpisů. Tato opatření by měla mít formu příkazu k odškodnění, který obchodníkovi nařizuje poskytnout mimo jiné náhradu škody, opravu, výměnu, snížení ceny, ukončení smlouvy nebo vrácení zaplacené ceny v závislosti na tom, co je vhodné a co umožňují vnitrostátní zákony.
(16)  Kvalifikovaným zastupujícím subjektům by mělo být umožněno, aby se domáhaly opatření zaměřených na odstranění přetrvávajících účinků porušení předpisů. Tato opatření by měla mít formu příkazu k odškodnění, který obchodníkovi nařizuje poskytnout mimo jiné náhradu škody, opravu, výměnu, stažení z oběhu, snížení ceny, ukončení smlouvy nebo vrácení zaplacené ceny v závislosti na tom, co je vhodné a co umožňují vnitrostátní zákony.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Členské státy mohou požadovat, aby kvalifikované subjekty podložily zástupnou žalobu o odškodnění dostatečnými informacemi včetně popisu skupiny spotřebitelů dotčených porušením předpisů a včetně skutkových a právních otázek, jež mají být v rámci zástupné žaloby vyřešeny. Nemělo by být požadováno, aby kvalifikovaný subjekt kvůli zahájení žaloby identifikoval všechny spotřebitele dotčené porušením předpisů. V případě zástupných žalob o odškodnění by měl soud nebo správní orgán v co možná nejranější fázi řízení ověřit, zda je vhodné, aby byl vzhledem k povaze porušení předpisů a charakteru škod vzniklých spotřebitelům daný případ řešen formou zástupné žaloby.
(18)  Členské státy by měly požadovat, aby kvalifikované zastupující subjekty podložily zástupnou žalobu o odškodnění dostatečnými informacemi včetně popisu skupiny spotřebitelů dotčených porušením předpisů a včetně skutkových a právních otázek, jež mají být v rámci zástupné žaloby vyřešeny. Nemělo by být požadováno, aby kvalifikovaný subjekt kvůli zahájení žaloby identifikoval všechny spotřebitele dotčené porušením předpisů. V případě zástupných žalob o odškodnění by měl soud nebo správní orgán v co možná nejranější fázi řízení ověřit, zda je vhodné, aby byl vzhledem k povaze porušení předpisů a charakteru škod vzniklých spotřebitelům daný případ řešen formou zástupné žaloby. Nároky by mělo být zejména možné ověřit a měly by být jednotné, přičemž opatření, kterých se žalující domáhají, by měla být společná, financování kvalifikovaného subjektu ze strany třetích stran by mělo být transparentní a neměl by v jeho případě existovat žádný střet zájmů. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby soud nebo správní orgán měl pravomoc zamítnout v co možná nejranější fázi řízení věci, které jsou zjevně právně nepodložené.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Členským státům by mělo být umožněno rozhodovat, zda jejich soud nebo vnitrostátní orgán vedoucí řízení o zástupné žalobě o odškodnění smí ve výjimečných případech místo příkazu k odškodnění vydat deklaratorní rozhodnutí, které se týká odpovědnosti obchodníka vůči spotřebitelům poškozeným porušením předpisů a z něhož lze vycházet při následných žalobách o odškodnění podávaných jednotlivými spotřebiteli. Tato možnost by měla být vyhrazena pro řádně odůvodněné případy, kdy je vyčíslení individuálního odškodnění, které má být přiznáno každému spotřebiteli, jehož se zástupná žaloba týká, složité a kdy by bylo neefektivní provádět vyčíslení v rámci zástupné žaloby. Deklaratorní rozhodnutí by neměla být vydávána v situacích, které nejsou složité, a zejména v případech, kdy jsou dotčení spotřebitelé identifikovatelní a kdy spotřebitelé utrpěli srovnatelnou újmu ve vztahu k časovému období nebo nákupu. Podobně by deklaratorní rozhodnutí neměla být vydávána v případech, kdy každý jednotlivý spotřebitel utrpěl tak drobnou ztrátu, že je nepravděpodobné, že by jednotliví spotřebitelé žádali o individuální odškodnění. Soud nebo vnitrostátní orgán by měl vždy řádně zdůvodnit, proč se v daném případě uchýlil k vydání deklaratorního rozhodnutí místo příkazu k odškodnění.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Pokud jsou spotřebitelé dotčení touž praktikou identifikovatelní a pokud utrpěli srovnatelnou újmu ve vztahu k časovému období nebo nákupu, jako například v případě dlouhodobých spotřebitelských smluv, může soud nebo správní orgán jasně určit skupinu spotřebitelů, kteří jsou dotčeni porušením předpisů, v průběhu zástupné žaloby. Konkrétně by soud nebo správní orgán mohl obchodníka porušujícího předpisy požádat, aby poskytl příslušné informace, jako je totožnost dotčených spotřebitelů a délka trvání dané praktiky. Z důvodu účelnosti a efektivity mohou členské státy v těchto případech v souladu se svými vnitrostátními zákony zvážit, zda spotřebitelům poskytnou možnost mít prospěch přímo z příkazu k odškodnění, poté co byl tento příkaz vydán, aniž by museli udílet individuální pověření před vydáním příkazu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  U nároků s nízkou hodnotou je u většiny spotřebitelů nepravděpodobné, že by kvůli prosazování svých práv podávali žalobu, neboť vynaložené úsilí by v tomto případě převážilo nad individuálním užitkem. Pokud má však stejná praktika dopad na několik spotřebitelů, může být souhrnná ztráta značná. V takových případech může soud nebo správní orgán dospět k závěru, že je nepřiměřené rozdělovat finance zpět dotčeným spotřebitelům například proto, že je to příliš obtížné nebo neproveditelné. Finance získané jako odškodnění prostřednictvím zástupné žaloby by tedy lépe posloužily účelům ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů a měly by být použity k příslušnému veřejnému účelu, jako jsou fond pro právní ochranu spotřebitelů, osvětové kampaně nebo spotřebitelská hnutí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Tato směrnice stanoví procesní mechanismy, které nemají dopad na pravidla přiznávající spotřebitelům, v případě, že jejich zájmy byly poškozeny porušením předpisů, hmotná práva na smluvní a nesmluvní prostředky nápravy, jako je právo na náhradu škody, ukončení smlouvy, refundace, výměna, oprava nebo snížení ceny. Zástupnou žalobu na odškodnění dle této směrnice lze podat pouze v případech, kdy právo Unie nebo vnitrostátní právo taková hmotná práva stanoví.
(23)  Tato směrnice stanovuje procesní mechanismy, které nemají dopad na pravidla přiznávající spotřebitelům v případě, že jejich zájmy byly poškozeny porušením předpisů, hmotná práva na smluvní a nesmluvní prostředky nápravy, jako je právo na náhradu škody, ukončení smlouvy, refundace, výměna, stažení z oběhu, oprava nebo snížení ceny. Zástupnou žalobu na odškodnění dle této směrnice lze podat pouze v případech, kdy právo Unie nebo vnitrostátní právo taková hmotná práva stanovují.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
(24)  Tato směrnice nenahrazuje stávající vnitrostátní mechanismy hromadné žaloby. S ohledem na jejich právní tradice ponechává směrnice na členských státech, zda vytvoří zástupnou žalobu, která je upravena touto směrnicí, jako součást stávajícího nebo budoucího mechanismu hromadné žaloby nebo jako alternativu k těmto mechanismům, pokud je vnitrostátní mechanismus v souladu se způsoby stanovenými touto směrnicí.
(24)  Tato směrnice má za cíl dosáhnout minimální harmonizace a nenahrazuje stávající vnitrostátní mechanismy hromadné žaloby. S ohledem na jejich právní tradici ponechává směrnice na členských státech, zda vytvoří zástupnou žalobu, která je upravena touto směrnicí, jako součást stávajícího nebo budoucího mechanismu hromadné žaloby nebo jako alternativu k těmto mechanismům, pokud je vnitrostátní mechanismus v souladu se způsoby stanovenými touto směrnicí. Nebrání členským státům, aby si zachovaly svůj stávající rámec, ani jim neukládá povinnost tento rámec upravit. Členské státy budou mít možnost začlenit pravidla uvedená v této směrnici do vlastního systému kolektivní žaloby o odškodnění, nebo je uplatňovat v rámci samostatného řízení.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Kvalifikované subjekty by měly být zcela transparentní, co se týče zdroje financování jejich činnosti obecně i co se týče zdrojů financování konkrétní zástupné žaloby o odškodnění, což umožní soudům a správním orgánům posoudit, zda mezi třetí stranou poskytující financování a kvalifikovaným subjektem nemůže docházet ke střetu zájmů, a zabránit rizikům zneužívání soudních sporů a také posoudit, zda třetí strana poskytující financování má dostatečné zdroje ke splnění svých finančních závazků vůči kvalifikovanému subjektu. Informace poskytnuté kvalifikovaným subjektem by měly soudu nebo správnímu orgánu, který má zástupnou žalobu na starost, umožnit, aby posoudil, zda daná třetí strana nemůže ovlivnit procesní rozhodnutí kvalifikovaného subjektu v souvislosti se zástupnou žalobou včetně rozhodnutí o vyrovnání a zda tato třetí strana poskytuje financování zástupné žaloby o odškodnění proti žalovanému, který je konkurentem poskytovatele financování, nebo proti žalovanému, na němž je poskytovatel financování závislý. Jsou-li jakékoli z těchto okolností potvrzeny, měl by soud nebo správní orgán mít pravomoc požadovat, aby kvalifikovaný subjekt příslušné financování odmítl, a pokud je to nutné, zamítnout postavení kvalifikovaného subjektu v konkrétním případu.
(25)  Kvalifikované zastupující subjekty by měly být zcela transparentní, co se týče zdroje financování jejich činnosti obecně i co se týče zdrojů financování konkrétní zástupné žaloby o odškodnění, což umožní soudům a správním orgánům posoudit, zda nemůže docházet ke střetu zájmů mezi třetí stranou poskytující financování a kvalifikovaným subjektem, a zabránit rizikům zneužívání soudních sporů a také posoudit, zda má kvalifikovaný subjekt dostatečné zdroje k tomu, aby zastupoval nejlepší zájmy dotyčných spotřebitelů a aby financoval veškeré nutné soudní náklady, pokud žalobu o odškodnění prohraje. Informace poskytnuté kvalifikovaným subjektem v co nejranější fázi řízení by měly soudu nebo správnímu orgánu, který má zástupnou žalobu na starost, umožnit, aby posoudil, zda některá třetí strana nemůže ovlivnit procesní rozhodnutí kvalifikovaného subjektu, a to jednak obecně, a jednak v souvislosti se zástupnou žalobou, včetně rozhodnutí o vyrovnání, a zda tato třetí strana poskytuje financování zástupné žaloby o odškodnění proti žalovanému, který je konkurentem poskytovatele financování, nebo proti žalovanému, na němž je poskytovatel financování závislý. Jsou-li kterékoli z těchto okolností potvrzeny, musí mít soud nebo správní orgán pravomoc požadovat, aby kvalifikovaný subjekt příslušné financování odmítl, a pokud je to nutné, zamítnout postavení kvalifikovaného subjektu v konkrétním případu. Členské státy by měly zabránit právnickým firmám v zakládání kvalifikovaných zastupujících subjektů. Jako financování třetí stranou je přípustné nepřímé financování žaloby prostřednictvím darů, včetně darů obchodníků v rámci iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti podniků, pokud je v souladu s požadavky týkajícími se transparentnosti, nezávislosti a neexistence střetu zájmů, které jsou uvedeny v článku 4 a 7.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
(26)  Před podáním zástupné žaloby nebo v jakékoli její fázi by měly být zúčastněné strany motivovány ke kolektivnímu mimosoudnímu vyrovnání zaměřenému na poskytnutí odškodnění poškozeným spotřebitelům.
(26)  Před podáním zástupné žaloby nebo v jakékoli její fázi by měly být zúčastněné strany motivovány ke kolektivnímu mimosoudnímu vyrovnání, jako je mediace, zaměřenému na poskytnutí odškodnění poškozeným spotřebitelům.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
(27)  Členské státy mohou stanovit, že kvalifikovaný subjekt a obchodník, kteří se dohodli na vyrovnání, pokud jde o odškodnění pro spotřebitele poškozené údajnou protiprávní praktikou daného obchodníka, mohou společně požádat soud nebo správní orgán, aby vyrovnání schválil. Takové žádosti by měl soud nebo správní orgán vyhovět pouze v případě, že ohledně téže praktiky není podána žádná další zástupná žaloba. Příslušný soud nebo správní orgán schvalující takové kolektivní vyrovnání musí vzít v potaz zájmy a práva všech dotčených stran včetně jednotlivých spotřebitelů. Jednotlivým dotčeným spotřebitelům bude poskytnuta možnost přijmout nebo odmítnout to, že se tímto vyrovnáním budou řídit.
(27)  Členské státy mohou stanovit, že kvalifikovaný subjekt a obchodník, kteří se dohodli na vyrovnání, pokud jde o odškodnění pro spotřebitele poškozené údajnou protiprávní praktikou daného obchodníka, mohou společně požádat soud nebo správní orgán, aby vyrovnání schválil. Takové žádosti by měl soud nebo správní orgán vyhovět pouze v případě, že ohledně téže praktiky není podána žádná další zástupná žaloba. Příslušný soud nebo správní orgán schvalující takové kolektivní vyrovnání musí vzít v potaz zájmy a práva všech dotčených stran včetně jednotlivých spotřebitelů. Vyrovnání by mělo být konečné a závazné pro všechny strany.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
(29)   Za účelem usnadnění odškodnění jednotlivých spotřebitelů vymáhaného na základě konečných deklaratorních rozhodnutí ohledně odpovědnosti obchodníka vůči spotřebitelům poškozeným porušením předpisů, která byla vydána v rámci zástupných žalob, by měl soud nebo správní orgán, jenž rozhodnutí vydal, mít pravomoc požádat kvalifikovaný subjekt a daného obchodníka, aby dosáhli kolektivního vyrovnání.
vypouští se
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
(30)  Jakékoli mimosoudní vyrovnání dosažené v souvislosti se zástupnou žalobou nebo na základě konečného deklaratorního rozhodnutí by měl příslušný soud nebo správní orgán schválit, a zajistit tak jeho oprávněnost a spravedlnost s ohledem na zájmy a práva všech dotčených stran. Jednotlivým dotčeným spotřebitelům bude poskytnuta možnost přijmout nebo odmítnout to, že se tímto vyrovnáním budou řídit.
(30)  Jakékoli mimosoudní vyrovnání dosažené v souvislosti se zástupnou žalobou by měl příslušný soud nebo správní orgán schválit, a zajistit tak jeho oprávněnost a spravedlnost s ohledem na zájmy a práva všech dotčených stran. Toto vyrovnání je závazné pro všechny strany a nejsou jím dotčena žádná další práva na odškodnění, která mohou mít dotyční spotřebitelé podle práva Unie nebo členských států.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32
(32)  Aby bylo informování účinné, měly by být informace dostatečné a přiměřené okolnostem daného případu. Obchodník porušující předpisy by měl všechny dotčené spotřebitele dostatečně informovat o konečném soudním zákazu a o příkazech k odškodnění vydaných v rámci zástupné žaloby a také o vyrovnání, které schválil soud nebo správní orgán. Tyto informace mohou být poskytnuty například prostřednictvím internetových stránek obchodníka, sociálních médii, internetových tržišť nebo populárních novin včetně těch, které jsou šířeny elektronickými komunikačními prostředky. Pokud je to možné, měli by být spotřebitelé informováni individuálně elektronickou poštou nebo dopisem. Tyto informace by měly být na požádání poskytovány ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením.
(32)  Aby bylo informování účinné, měly by být informace dostatečné a přiměřené okolnostem daného případu. Členské státy by měly zajistit, aby soud nebo správní orgán mohl od neúspěšné strany požadovat, aby všechny dotčené spotřebitele dostatečně informovala o konečném rozhodnutí týkajícím se soudního zákazu a o příkazech k odškodnění vydaných v rámci zástupné žaloby a obě strany pak v případě vyrovnání, které schválil soud nebo správní orgán. Tyto informace mohou být poskytnuty například prostřednictvím internetových stránek obchodníka, sociálních médii, internetových tržišť nebo populárních novin včetně těch, které jsou šířeny elektronickými komunikačními prostředky. Tyto informace by měly být na požádání poskytovány ve formátech přístupných osobám se zdravotním postižením. Náklady na informování spotřebitelů nese strana, která spor prohrála.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)   Členské státy by měly být vyzvány k vytvoření zdarma přístupného vnitrostátního rejstříku zástupných žalob, který by mohl ještě více zvýšit transparentnost závazků.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
(33)  Za účelem zvýšení právní jistoty, zabránění nedůslednosti v uplatňování práva Unie a zvýšení účinnosti a procesních úspor zástupných žalob a případných následných žalob o odškodnění, by zjištění porušení předpisů konstatované v konečném rozhodnutí, včetně konečného soudního zákazu dle této směrnice, nemělo být znovu předmětem sporu v následných právních krocích souvisejících s týmž porušením předpisů ze strany téhož obchodníka, co se týče povahy porušení předpisů a jeho hmotného, osobního, časového a územního rozsahu vymezeného v konečném rozhodnutí. Je-li žaloba domáhající se opatření zaměřených na odstranění přetrvávajících účinků porušení předpisů, včetně žaloby o odškodnění, podána v jiném členském státě, než je ten, kde bylo vydáno konečné rozhodnutí konstatující porušení předpisů, mělo by toto rozhodnutí představovat vyvratitelnou domněnku o tom, že k porušení předpisů došlo.
(33)  Za účelem zvýšení právní jistoty, zabránění nedůslednosti v uplatňování práva Unie a zvýšení účinnosti a procesních úspor zástupných žalob a případných následných žalob o odškodnění by zjištění porušení či neexistence porušení předpisů konstatované v konečném rozhodnutí vydaném správním orgánem nebo soudem, včetně konečného soudního zákazu dle této směrnice, mělo být pro všechny strany, které se zástupné žaloby účastnily, závazné. Konečným rozhodnutím by neměla být dotčena žádná další práva na odškodnění, která mohou spotřebitelé mít podle práva Unie nebo členských států. Odškodnění, jehož bylo dosaženo vyrovnáním, by mělo být závazné také pro případy, které se týkají téže praktiky, téhož obchodníka a téhož spotřebitele. Je-li žaloba domáhající se opatření zaměřených na odstranění přetrvávajících účinků porušení předpisů, včetně žaloby o odškodnění, podána v jiném členském státě, než je ten, kde bylo vydáno konečné rozhodnutí konstatující porušení nebo neexistenci porušení předpisů, může být toto rozhodnutí považováno za důkaz toho, že v souvisejících případech k porušení předpisů došlo nebo nedošlo. Členské státy zajistí, aby se konečné rozhodnutí soudu jednoho členského státu, v němž je konstatována existence či neexistence jakéhokoli porušení práva pro účely jakýchkoli následných žalob o odškodnění podaných u soudů v jiném členském státě proti témuž obchodníkovi za totéž porušení práva, považovalo za vyvratitelnou domněnku.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35
(35)  Žalobám o odškodnění, které vycházející z konstatování porušení předpisů v konečném soudním zákazu nebo v konečném deklaratorním rozhodnutí ohledně odpovědnosti obchodníka vůči poškozeným spotřebitelům dle této směrnice, by neměla bránit vnitrostátní pravidla o promlčecích lhůtách. Podání zástupné žaloby způsobí pozastavení nebo přerušení promlčecí lhůty u jakýchkoli žalob o kolektivní odškodnění spotřebitelů, jichž se tato žaloba týká.
(35)  Žalobám o odškodnění, které vycházejí z konstatování porušení předpisů v konečném soudním zákazu ohledně odpovědnosti obchodníka vůči poškozeným spotřebitelům dle této směrnice, by neměla bránit vnitrostátní pravidla o promlčecích lhůtách. Podání zástupné žaloby způsobí pozastavení nebo přerušení promlčecí lhůty u jakýchkoli žalob o kolektivní odškodnění spotřebitelů, jichž se tato žaloba týká.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
(39)  S ohledem na to, že zástupné žaloby ochranou kolektivních zájmů spotřebitelů sledují veřejný zájem, by měly členské státy zajistit, aby kvalifikovaným subjektům v podávání zástupných žalob dle této směrnice nebránily náklady na řízení.
(39)  S ohledem na to, že zástupné žaloby ochranou kolektivních zájmů spotřebitelů sledují veřejný zájem, by měly členské státy zajistit, aby kvalifikovaným zastupujícím subjektům nebránily v podávání zástupných žalob dle této směrnice náklady na řízení. Toto ustanovení by však v souladu s příslušnými podmínkami, které stanovují vnitrostátní předpisy, nemělo mít vliv na to, že strana, která se svou zástupnou žalobou neuspěje, hradí nutné soudní výlohy, jež vznikly vítězné straně (podle zásady, že náklady nese ten, kdo spor prohrál). Soud nebo správní orgán by však neměl dát straně, která spor prohrála, k tíži úhradu nákladů, které byly vynaloženy zbytečně nebo jsou s ohledem na daný nárok nepřiměřené.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)
(39a)   Členské státy by měly zajistit, aby se zabránilo poplatkům při úspěšném vyřešení sporu (tzv. contingency fees) a aby odměny právních zástupců ani způsob, jakým jsou vypočteny, nedávaly podnět k soudnímu sporu, který je z hlediska zájmu spotřebitelů nebo kterékoli ze zúčastněných stran zbytečný a mohl by spotřebitelům bránit v tom, aby v plné míře využívali zástupné žaloby. Členské státy, které tyto poplatky povolí, by měly zajistit, aby nebránily plnému odškodnění spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
(40)  Při řešení přeshraničního porušování předpisů se osvědčila spolupráce a výměna informací mezi kvalifikovanými subjekty z různých členských států. Je zapotřebí, aby budování kapacit a vytváření opatření v oblasti spolupráce nadále pokračovalo a aby bylo rozšířeno na větší počet kvalifikovaných subjektů v celé Unii, čímž dojde k většímu využívání zástupných žalob s přeshraničním dopadem.
(40)  Při řešení přeshraničního porušování předpisů se osvědčila spolupráce a výměna informací, osvědčených postupů a zkušeností mezi kvalifikovanými zastupujícími subjekty z různých členských států. Je zapotřebí, aby nadále pokračovalo budování kapacit a vytváření opatření v oblasti spolupráce a aby bylo rozšířeno na větší počet kvalifikovaných zastupujících subjektů v celé Unii, čímž dojde k většímu využívání zástupných žalob s přeshraničním dopadem.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)
(41a)   S cílem zjistit, zda je možné, aby na úrovni Unie existoval postup pro podávání přeshraničních zástupných žalob, by Komise měla posoudit možnost zřízení funkce evropského veřejného ochránce práva na kolektivní odškodnění.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tato směrnice stanoví pravidla, která umožňují kvalifikovaným subjektům podávat zástupné žaloby, jejichž cílem je ochrana společných zájmů spotřebitelů, a zároveň zajišťují vhodné záruky proti zneužívání soudních sporů.
1.  Tato směrnice stanovuje pravidla, která umožňují kvalifikovaným zastupujícím subjektům podávat zástupné žaloby, jejichž cílem je ochrana společných zájmů spotřebitelů, a dosáhnout tím zejména vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a přístupu ke spravedlnosti a prosazovat je, a zároveň poskytnout vhodné záruky proti zneužívání soudních sporů.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2
2.  Tato směrnice nebrání členským státům přijímat nebo ponechat v platnosti ustanovení, která kvalifikovaným subjektům nebo jakýmkoli jiným dotčeným osobám poskytují možnost uplatňovat jiné procesní prostředky k podávání žalob, jejichž cílem je ochrana společných zájmů spotřebitelů na vnitrostátní úrovni.
2.  Tato směrnice nebrání členským státům přijímat nebo ponechat v platnosti ustanovení, která kvalifikovaným zastupujícím subjektům nebo veřejnoprávnímu orgánu poskytují možnost uplatňovat jiné procesní prostředky k podávání žalob, jejichž cílem je ochrana společných zájmů spotřebitelů na vnitrostátní úrovni. Uplatňování této směrnice za žádných okolností nezakládá důvod k omezení ochrany spotřebitelů v oblastech spadajících do působnosti práva Unie.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1
1.  Tato směrnice se použije na zástupné žaloby podané proti porušením právních předpisů Unie uvedených v příloze I ze strany obchodníků, která poškozují nebo mohou poškodit společné zájmy spotřebitelů. Směrnice se použije na vnitrostátní a přeshraniční porušení, a to i tehdy, pokud porušování právních předpisů skončilo ještě předtím, než bylo řízení týkající se zástupné žaloby zahájeno nebo než bylo toto řízení uzavřeno.
1.  Tato směrnice se použije na zástupné žaloby podané proti případům porušování právních předpisů Unie uvedených v příloze I ze strany obchodníků se širokým dopadem na spotřebitele, které chrání společné zájmy spotřebitelů. Směrnice se použije na vnitrostátní a přeshraniční případy porušování právních předpisů, a to i tehdy, pokud toto porušování skončilo ještě předtím, než bylo řízení týkající se zástupné žaloby zahájeno nebo než bylo toto řízení uzavřeno.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3
3.  Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla Unie pro mezinárodní právo soukromé, zejména pravidla o soudní příslušnosti a rozhodném právu.
3.  Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla Unie pro mezinárodní právo soukromé, zejména pravidla o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a o rozhodném právu pro smluvní a mimosmluvní závazky, které platí pro zástupné žaloby stanovené touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)
3a.  Touto směrnicí nejsou dotčeny jiné formy nápravy stanovené v právu členských států.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)
3b.  Tato směrnice ctí základní práva a zásady, které jsou uznány v Listině základních práv Evropské unie a Evropské úmluvě o lidských právech, zvláště pak právo na spravedlivý a nestranný proces a právo na účinnou právní ochranu.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
1a)  „spotřebitelskou organizací“ jakákoli skupina, která se domáhá ochrany zájmů spotřebitelů před nezákonným jednáním nebo opomenutím ze strany obchodníků.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
2)  „obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem provozování své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo výkonu povolání;
2)  „obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná jakožto občanský subjekt spadající do působnosti občanského práva, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem provozování své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo výkonu povolání;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3
3)  „společným zájmem spotřebitelů“ se rozumí zájmy určitého počtu spotřebitelů;
3)  „společným zájmem spotřebitelů“ se rozumí zájmy určitého počtu spotřebitelů nebo subjektů údajů, jak jsou stanoveny v nařízení (EU) 2016/679 (obecném nařízení o ochraně osobních údajů);
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
6a)  „spotřebitelským právem“ právní předpisy Unie a členských států přijaté za účelem ochrany spotřebitelů;
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 4 – název
Kvalifikované subjekty
Kvalifikované zastupující subjekty
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí
Členské státy nebo jejich soudy určí alespoň jeden kvalifikovaný zastupující subjekt s působností na jejich území za účelem podávání zástupných žalob ve smyslu čl. 3 odst. 4.
Členské státy určí subjekt jako kvalifikovaný subjekt, pokud splňuje tato kritéria:
Členské státy určí subjekt jako kvalifikovaný zastupující subjekt, pokud splňuje všechna tato kritéria:
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  má legitimní zájem na zajištění toho, aby byla dodržována právní ustanovení Unie, na něž se vztahuje tato směrnice;
b)  jeho statut nebo jiný vhodný správní dokument a trvalá činnost zahrnující ochranu zájmu spotřebitelů prokazuje, že má legitimní zájem na zajištění toho, aby byla dodržována právní ustanovení Unie, na něž se vztahuje tato směrnice;
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)
ca)  jedná způsobem nezávislým na jiných subjektech a jiných osobách, než jsou spotřebitelé, kteří mohou mít na výnosu ze zástupných žalob hospodářský zájem, zejména na jiných osobách, než jsou účastníci trhu;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c b (nové)
cb)  nemá finanční dohodu s právnickými firmami podávajícími žalobu, která by přesahovala rámec běžné dohody o poskytování služeb;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c c (nové)
cc)  má zavedeny vnitřní postupy umožňující předcházet střetu zájmů mezi ním samotným a poskytovateli financování;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3
Členské státy zajistí, aby kvalifikované zastupující subjekty vhodným způsobem, např. na svých internetových stránkách, uveřejňovaly jednoduchým a srozumitelným jazykem informace o způsobu svého financování, o své organizační a řídicí struktuře, o svém cíli a svých pracovních metodách a o své činnosti.
Členské státy pravidelně posuzují, zda kvalifikovaný subjekt tato kritéria stále splňuje. Členské státy zajistí, aby kvalifikovaný subjekt, který již jedno nebo více kritérií uvedených v prvním pododstavci nesplňuje, svůj status podle této směrnice ztratil.
Členské státy pravidelně posuzují, zda kvalifikovaný zastupující subjekt tato kritéria stále splňuje. Členské státy zajistí, aby kvalifikovaný zastupující subjekt, který již jedno nebo více kritérií uvedených v prvním pododstavci nesplňuje, svůj status podle této směrnice ztratil.
Členské státy vytvoří seznam zastupujících subjektů splňujících kritéria uvedená v odstavci 1 a tento seznam zveřejní. Členské státy předají tento seznam Komisi a podle potřeby jej aktualizují.
Komise zveřejní seznam zastupujících subjektů, který obdržela od členských států, na veřejně přístupném internetovém portálu.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy mohou stanovit, že veřejnoprávní subjekty určené v souladu s vnitrostátními právními předpisy ještě před vstupem této směrnice v platnost mají i nadále nárok na získání statusu zastupujícího subjektu ve smyslu tohoto článku.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
2.  Členské státy mohou určit kvalifikovaný subjekt ad hoc pro konkrétní zástupnou žalobu na žádost tohoto subjektu, splňuje-li kritéria uvedená v odstavci 1.
vypouští se
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Členské státy zajistí, aby byly pro status kvalifikovaného subjektu způsobilé zejména spotřebitelské organizace a nezávislé veřejnoprávní subjekty. Členské státy mohou jako kvalifikovaný subjekt určit spotřebitelské organizace, které zastupují členy z více než jednoho členského státu.
3.  Členské státy zajistí, aby byly pro status kvalifikovaného zastupujícího subjektu způsobilé zejména spotřebitelské organizace splňující kritéria uvedená v odstavci 1 a veřejnoprávní subjekty. Členské státy mohou jako kvalifikovaný zastupující subjekt určit spotřebitelské organizace, které zastupují členy z více než jednoho členského státu.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
4.  Členské státy mohou stanovit pravidla specifikující, které kvalifikované subjekty mohou uplatňovat všechna opatření uvedená v článcích 5 a 6 a které kvalifikované subjekty mohou uplatňovat jen jedno nebo více těchto opatření.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5
5.  Souladem kvalifikovaného subjektu s kritérii uvedenými v odstavci 1 není dotčeno právo soudu nebo správního orgánu zkoumat, zda účel kvalifikovaného subjektu odůvodňuje, aby v konkrétním případě podal žalobu v souladu s čl. 5 odst. 1.
5.  Souladem kvalifikovaného subjektu s kritérii uvedenými v odstavci 1 není dotčena povinnost soudu nebo správního orgánu zkoumat, zda účel kvalifikovaného subjektu odůvodňuje, aby v konkrétním případě podal žalobu v souladu s článkem 4 a čl. 5 odst. 1.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby způsobilé subjekty mohly podávat zástupné žaloby u vnitrostátních soudů nebo správních orgánů, existuje-li přímá souvislost mezi hlavními cíli subjektu a právy plynoucími z práva Unie, která byla údajně porušena a v souvislosti s nimiž se žaloba podává.
1.  Členské státy zajistí, aby pouze kvalifikované zastupující subjekty určené podle čl. 4 odst. 1 mohly podávat zástupné žaloby u vnitrostátních soudů nebo správních orgánů, existuje-li zároveň přímá souvislost mezi hlavními cíli subjektu a právy plynoucími z práva Unie, která byla údajně porušena a v souvislosti s nimiž se žaloba podává.
Kvalifikované zastupující subjekty mohou svobodně zvolit libovolný postup podle vnitrostátního práva nebo práva Unie, který zajistí vysokou úroveň kolektivních zájmů spotřebitelů.
Členské státy zajistí, že u soudu nebo správního orgánu členského státu není podána žádná další žaloba týkající se téže praktiky, téhož obchodníka a týchž spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Členské státy zajistí, aby byly kvalifikované subjekty způsobilé podávat zástupné žaloby, jejichž cílem jsou tato opatření:
Členské státy zajistí, aby byly předem určené kvalifikované zastupující subjekty, včetně předem určených veřejných orgánů, způsobilé podávat zástupné žaloby, jejichž cílem jsou tato opatření:
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2
Pro účely dosažení příkazu ke zdržení se jednání nemusí kvalifikované subjekty získat pověření jednotlivých dotčených spotřebitelů či předložit důkaz o skutečné ztrátě nebo škodě na straně dotčených spotřebitelů ani důkaz o záměru nebo nedbalosti obchodníka.
Pro účely dosažení příkazu ke zdržení se jednání nemusí kvalifikované zastupující subjekty získat pověření jednotlivých dotčených spotřebitelů a předložit důkaz o skutečné ztrátě nebo škodě na straně dotčených spotřebitelů či důkaz o záměru nebo nedbalosti obchodníka.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a
a)  příkaz ke zdržení se jednání jako předběžné opatření k zastavení praktiky nebo, pokud k dané praktice ještě nedošlo, ale hrozí, že k ní dojde, k zákazu praktiky;
a)  příkaz ke zdržení se jednání jako předběžné opatření k zastavení nezákonné praktiky nebo, pokud k dané praktice ještě nedošlo, ale hrozí, že k ní dojde, k zákazu nezákonných praktik;
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3
3.  Členské státy zajistí, aby byly kvalifikované subjekty způsobilé podávat zástupné žaloby, jejichž cílem jsou opatření k zastavení pokračujícího účinku porušování předpisů. O tato opatření se usiluje na základě jakéhokoliv konečného rozhodnutí, kterým se stanoví, že daná praktika je porušením práva Unie uvedeným v příloze I a poškozuje společné zájmy spotřebitelů, včetně konečného příkazu ke zdržení se jednání uvedeného v odst. 2 písm. b).
3.  Členské státy zajistí, aby byly kvalifikované zastupující subjekty způsobilé podávat zástupné žaloby, jejichž cílem jsou opatření k zastavení pokračujícího účinku porušování předpisů.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
4.  Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 4, členské státy zajistí, aby kvalifikované subjekty mohly v rámci jedné zástupné žaloby požadovat opatření k odstranění pokračujícího účinku porušování společně s opatřeními uvedenými v odstavci 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)
Článek 5 a
Registr kolektivních žalob
1.  Členské státy mohou zřídit vnitrostátní rejstřík zástupných žalob, do něhož by měla mít každá zainteresovaná osoba bezplatný přístup elektronickou a/nebo jinou cestou.
2.  Internetové stránky uveřejňující tyto rejstříky by měly umožňovat přístup k úplným a objektivním informacím o dostupných metodách získání odškodnění, včetně metod mimosoudních, a o projednávaných zástupných žalobách.
3.  Vnitrostátní rejstříky budou navzájem propojené. Použije se článek 35 nařízení (EU) 2017/2394.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Pro účely čl. 5 odst. 3 členské státy zajistí, aby kvalifikované subjekty byly způsobilé podávat zástupné žaloby usilující o příkaz k odškodnění, který obchodníka zavazuje, aby v závislosti na situaci zajistil mimo jiné náhradu, opravu, výměnu, snížení ceny, ukončení smlouvy nebo vrácení zaplacené částky. Členský stát může před tím, než je vydáno deklaratorní rozhodnutí nebo příkaz k odškodnění, požadovat pověření od jednotlivých dotčených spotřebitelů.
1.  Pro účely čl. 5 odst. 3 členské státy zajistí, aby kvalifikované zastupující subjekty byly způsobilé podávat zástupné žaloby usilující o příkaz k odškodnění, který obchodníka zavazuje, aby v závislosti na situaci zajistil mimo jiné náhradu, opravu, výměnu, snížení ceny, ukončení smlouvy nebo vrácení zaplacené částky. Členský stát může či nemusí před tím, než je vydán příkaz k odškodnění, požadovat pověření od jednotlivých dotčených spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
1a.  Pokud členský stát nevyžaduje pověření jednotlivého spotřebitele k tomu, aby se mohl připojit k zástupné žalobě, tento členský stát přesto umožní jednotlivcům, kteří nemají trvalé bydliště v členském státě, v němž byla zástupná žaloba podána, účastnit se zástupné žaloby, pokud výslovně poskytli svůj mandát být součástí dané zástupné žaloby v rámci příslušné lhůty.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
Kvalifikovaný subjekt poskytne na podporu opatření dostatečné informace, jak požaduje vnitrostátní právo, včetně popisu spotřebitelů, jichž se žaloba týká, a skutkových a právních otázek, které se mají vyřešit.
Kvalifikovaný zastupující subjekt poskytne na podporu opatření veškeré nezbytné informace, jak požaduje vnitrostátní právo, včetně popisu spotřebitelů, jichž se žaloba týká, a skutkových a právních otázek, které se mají vyřešit.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2
2.  V odůvodněných případech, kde je z povahy individuální újmy způsobené dotčeným spotřebitelům kvantifikace individuálního odškodnění složitá, mohou členské státy odchylně od odstavce 1 zmocnit soud nebo správní orgán, aby místo příkazu k odškodnění vydal deklaratorní rozhodnutí o povinnostech obchodníka vůči zákazníkům poškozeným porušením práv Unie uvedeným v příloze I.
vypouští se
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3
3.  Ustanovení odstavce 2 se nepoužijí v případech, kdy:
vypouští se
a)  jsou spotřebitelé dotčení porušením identifikovatelní a utrpěli v důsledku téže praktiky srovnatelnou újmu ve vztahu k časovému období nebo nákupu. V těchto případech není požadavek pověření jednotlivými dotčenými spotřebiteli pro podání žaloby podmínkou. Odškodnění se směřuje na dotčené spotřebitele;
b)  spotřebitelé utrpěli ztrátu v malé výši a rozdělovat odškodnění mezi ně by bylo nepřiměřené. Členské státy v takových případech zajistí, aby se nevyžadovalo pověření individuálních spotřebitelů. Odškodnění se směřuje na veřejný účel sloužící společným zájmům spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4
4.  Odškodnění, jehož bylo dosaženo konečným rozhodnutím v souladu s odstavci 1, 2 a 3, nejsou dotčena žádná další práva na odškodnění, která mohou spotřebitelé mít podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva.
4.  Odškodněním, jehož bylo dosaženo konečným rozhodnutím v souladu s odstavcem 1, nejsou dotčena žádná další práva na odškodnění, která mohou spotřebitelé mít podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva. Při uplatňování tohoto ustanovení se bude používat zásada věci rozsouzené.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
4a.  Opatření pro odškodnění se zaměřují na to, aby dotčeným spotřebitelům poskytla plnou náhradu za utrpěnou ztrátu. V případě, že po odškodnění zůstane nenárokovaná částka, rozhodne o příjemci této zbývající nenárokované částky soud. Žádná nenárokovaná částka nesmí být poskytnuta kvalifikovanému zastupujícímu subjektu nebo obchodníkovi.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)
4b.  Zejména je zakázáno odškodnění represivní povahy, jež by vedlo k nadměrné náhradě způsobené škody ve prospěch žalující strany. Například náhrada škody přiznaná kolektivně poškozeným spotřebitelům nesmí v souladu s příslušným vnitrostátním nebo unijním právem přesáhnout částku, kterou obchodník dluží, aby byla pokryta skutečná újma, která vznikla jednotlivým spotřebitelům.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 7 – název
Financování
Přípustnost zástupné žaloby
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
1.  Kvalifikovaný subjekt požadující příkaz k odškodnění, jak je uveden v čl. 6 odst. 1, v rané fázi řízení učiní prohlášení o zdroji prostředků, jimiž financuje svou činnost obecně, a prostředků, které používá na financování dané žaloby. Prokáže, že má dostatečné finanční prostředky, aby zastupoval nejlepší zájmy dotčených spotřebitelů a aby uhradil výlohy protistrany, pokud soud nerozhodne ve prospěch žalujícího.
1.  Kvalifikovaný zastupující subjekt požadující příkaz k odškodnění, jak je uveden v čl. 6 odst. 1, předloží soudu nebo správnímu orgánu v co nejranější fázi řízení úplný finanční přehled, v němž uvede veškeré zdroje prostředků, jimiž financuje svou činnost obecně, a prostředků, které používá na financování dané žaloby, s cílem prokázat neexistenci střetu zájmů. Prokáže, že má dostatečné finanční prostředky, aby zastupoval nejlepší zájmy dotčených spotřebitelů a aby uhradil výlohy protistrany, pokud soud nerozhodne ve prospěch žalujícího.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby bylo v případech, kdy zástupnou žalobu financuje třetí strana, třetí straně zakázáno:
2.  Vnitrostátní soud může zástupnou žalobu prohlásit za nepřípustnou, jestliže konstatují, že financování třetí stranou by:
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a
a)  ovlivňovat rozhodnutí kvalifikovaného subjektu v souvislosti se zástupnou žalobou, včetně otázek vyrovnání;
a)  ovlivňovat rozhodnutí kvalifikovaného zastupujícího subjektu v souvislosti se zástupnou žalobou, včetně otázek podávání žalob a rozhodnutí o vyrovnání;
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
3.  Členské státy zajistí, aby měly soudy a správní orgány pravomoc posuzovat okolnosti uvedené v odstavci 2 a v závislosti na tom od kvalifikovaném subjektu požadovat, aby financování odmítl, a je-li to nezbytné, odmítl úlohu kvalifikovaného subjektu v daném případě.
3.  Členské státy zajistí, aby měly soudy a správní orgány pravomoc posuzovat, zda nedochází ke střetu zájmů uvedeného v odstavci 1 a okolnosti uvedené v odstavci 2 ve fázi rozhodování o přípustnosti zástupné žaloby a v pozdější fázi během soudních řízení, a to pouze tehdy, je-li to opodstatněné.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní orgán měl pravomoc zamítnout zjevně právně nepodložené případy v co nejrannější fázi soudních řízení.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)
Článek 7 a
Zásada „kdo prohrál, platí“
Členské státy zajistí, aby strana, která řízení o kolektivní žalobě prohraje, vítězné straně nahradila náklady řízení za podmínek stanovených vnitrostátním právem. Soud nebo správní orgán by však straně, která neměla úspěch ve věci, neměl stanovit náhradu nákladů v rozsahu, v němž nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1
1.  Členské státy mohou stanovit, že kvalifikovaný subjekt a obchodník, kteří se dohodli na vyrovnání, pokud jde o odškodnění pro spotřebitele poškozené údajnou protiprávní praktikou daného obchodníka, mohou společně požádat soud nebo správní orgán, aby vyrovnání schválil. Takovou žádost by měl soud nebo správní orgán přijmout, pouze pokud u soudu nebo správního orgánu téhož členské státu neprobíhá žádná jiná zástupná žaloba týkající se téhož obchodníka a téže praktiky.
1.  Členské státy mohou stanovit, že kvalifikovaný zastupující subjekt a obchodník, kteří se dohodli na vyrovnání, pokud jde o odškodnění pro spotřebitele poškozené údajnou protiprávní praktikou daného obchodníka, mohou společně požádat soud nebo správní orgán, aby vyrovnání schválil..
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6
6.  Jednotliví dotčení spotřebitelé dostanou možnost přijmout nebo odmítnout to, že se mají řídit vyrovnáním uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3. Odškodněním, jehož bylo dosaženo schváleným vyrovnáním v souladu s odstavcem 4, nejsou dotčena žádná další práva na odškodnění, která mohou spotřebitelé mít podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva.
6.  Odškodnění, jehož bylo dosaženo schváleným vyrovnáním v souladu s odstavcem 4, je závazné pro všechny strany a nejsou jím dotčena žádná další práva na odškodnění, která mohou spotřebitelé mít podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. -1 (nový)
-1 Členské státy zajistí, aby zastupující subjekty:
a)  informovaly spotřebitele o tom, která práva vyplývající z práva Unie byla porušena, a o úmyslu domáhat se vydání soudního příkazu nebo uplatnit žalobu o náhradu škody,
b)  vysvětlily dotčeným spotřebitelům již předem, že je zde možnost připojit se k zástupné žalobě, s cílem zajistit zachování příslušných dokumentů a dalších informací nezbytných pro danou žalobu.
c)  informovaly o případných následných krocích a o možných právních důsledcích.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby soud nebo správní orgán od obchodníka, který porušil právo, požadoval, aby postižené spotřebitele na své náklady informoval o konečných rozhodnutích, kterými se stanoví opatření uvedená v článcích 5 a 6, a aby schválil vyrovnání uvedená v článku 8 prostředky odpovídajícími okolnostem případu a v určených lhůtách, ve vhodných případech také formou oznámení adresovaných jednotlivě všem dotčeným spotřebitelům.
1.  V případech, kdy vyrovnání nebo konečné rozhodnutí přináší prospěch spotřebitelům, kteří o něm případně nevědí, členské státy zajistí, aby soud nebo správní orgán od poražené strany nebo obou stran požadoval, aby na své náklady postižené spotřebitele informovala o konečných rozhodnutích, kterými se stanoví opatření uvedená v článcích 5 a 6, a schválených vyrovnáních uvedených v článku 8 prostředky odpovídajícími okolnostem případu a v určených lhůtách. Členské státy mohou stanovit, že tato povinnost informovat může být splněna prostřednictvím veřejně dostupných a snadno přístupných internetových stránek.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)
1a.  Poražená strana je povinna nést náklady na informování spotřebitele v souladu se zásadou stanovenou v článku 7.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
2.  Informace uvedené v odstavci 1 musí obsahovat srozumitelně formulované vysvětlení předmětu zástupné žaloby, jejích právních důsledků a případně následných kroků, které mají přijmout dotčení spotřebitelé.
2.  Informace uvedené v odstavci 1 musí obsahovat srozumitelně formulované vysvětlení předmětu zástupné žaloby, jejích právních důsledků a případně následných kroků, které mají přijmout dotčení spotřebitelé. Způsoby a časový rámec poskytnutí informací jsou navrženy po dohodě se soudem nebo správním orgánem.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zajistí, aby byly informace o nadcházejících, probíhajících a uzavřených kolektivních žalobách dostupné veřejnosti, a to i prostřednictvím médií a na internetu prostřednictvím veřejné internetové stránky, pokud soud stanoví, že případ je přípustný.
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 b (nový)
2b.  Členské státy zajistí, aby veřejná sdělení kvalifikovaných subjektů v souvislosti s nároky byla věcná a respektovala jak právo spotřebitelů na informace, tak právo žalovaných na ochranu dobré pověsti a právo na obchodní tajemství.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby se porušení poškozující společné zájmy spotřebitelů zjištěná v konečném rozhodnutí správního orgánu nebo soudu, včetně konečného příkazu ke zdržení se jednání uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. b), považovalo za nevyvratitelné zjištění existence daného porušení práva v jakýchkoli následných žalobách o odškodnění v témže členském státě proti témuž obchodníkovi pro totéž porušení.
1.  Členské státy zajistí, aby se konečné rozhodnutí správního orgánu nebo soudu, včetně konečného příkazu ke zdržení se jednání uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. b), považovalo za důkaz o zjištění existence, či neexistence daného porušení práva v jakýchkoli následných žalobách o odškodnění v témže členském státě proti témuž obchodníkovi pro tytéž skutečnosti, zajišťující, aby stejná škoda nebyly dotčeným spotřebitelům nahrazena dvakrát.
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby jejich soudy nebo správní orgány považovaly konečné rozhodnutí uvedené v odstavci 1 přijaté v jiném členském státě za vyvratitelnou domněnku, že k porušení došlo.
2.  Členské státy zajistí, aby jejich soudy nebo správní orgány považovaly konečné rozhodnutí uvedené v odstavci 1 přijaté v jiném členském státě přinejmenším za důkaz, že k porušení došlo.
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zajistí, aby konečné rozhodnutí soudu jednoho státu, kterým se stanoví existence či neexistence jakéhokoliv porušení práva v jakýchkoli následných žalobách o odškodnění vpřed vnitrostátními soudy v jiném členském státě proti témuž obchodníkovi pro tytéž skutečnosti, bylo považováno za vyvratitelnou domněnku.
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3
3.  Členské státy zajistí, aby se konečné deklaratorní rozhodnutí uvedené v čl. 6 odst. 2 považovalo za nevyvratitelné stanovení povinnosti obchodníka vůči spotřebitelům, kteří utrpěli újmu v důsledku poškození práva, v jakýchkoli následných žalobách o odškodnění za uvedené porušení úprava u jejich vnitrostátních soudů proti témuž obchodníkovi. Členské státy zajistí, aby byly tyto žaloby o odškodnění, které spotřebitelé podají individuálně, k dispozici prostřednictvím rychlých a zjednodušených postupů.
3.  Členské státy se vyzývají, aby vytvořily databázi obsahující veškerá konečná rozhodnutí o žalobách o kolektivním odškodnění, která by mohla usnadnit další opatření pro odškodnění, a aby vzájemně sdílely osvědčené postupy v této oblasti.
Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
Členské státy zajistí, aby podání zástupné žaloby, jak je uvedeno v článcích 5 a 6, mělo za účinek pozastavení nebo přerušení promlčecí lhůty, kterou lze v případě dotčených spotřebitelů uplatnit při jakýchkoliv žalobách o odškodnění, jestliže příslušná práva podle práva Unie a podle vnitrostátního práva promlčecí době podléhají.
Členské státy zajistí, aby podání zástupné žaloby v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jak je uvedeno v článcích 5 a 6, mělo za účinek pozastavení nebo přerušení promlčecí lhůty, kterou lze v případě dotčených jednotlivců uplatnit při jakýchkoliv žalobách o odškodnění, jestliže příslušná práva podle práva Unie a podle vnitrostátního práva promlčecí době podléhají.
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
Členské státy zajistí, aby na žádost kvalifikovaného subjektu, který předložil přiměřeně dostupné skutečnosti a důkazy dostatečné na podporu zástupné žaloby a poukázal na další důkazy, nad nimiž má kontrolu žalovaný, mohl soud nebo správní orgán v souladu s vnitrostátními procesními pravidly nařídit, aby byly tyto důkazy předloženy žalovaným v souladu s platnými pravidly důvěrnosti Unie a členských států.
Členské státy zajistí, aby na žádost jedné ze stran, která předložila přiměřeně dostupné skutečnosti a důkazy a věcné vysvětlení dostatečné na podporu jejího názoru a poukázala na další konkrétní a jasně definované důkazy, nad nimiž má kontrolu druhá strana, mohl soud nebo správní orgán v souladu s vnitrostátními procesními pravidly nařídit, aby byly tyto důkazy předloženy touto stranou, v co neužším smyslu na základě přiměřeně dostupných skutečností, v souladu s platnými pravidly důvěrnosti Unie a členských států. Příkaz musí být adekvátní a přiměřený příslušnému případu a nesmí vytvářet nerovnováhu mezi oběma zúčastněnými stranami.
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy zajistí, aby soudy omezily zpřístupnění důkazů na to, co je přiměřené. Aby posoudil, zda je zpřístupnění, o které zastupující subjekt zažádal, přiměřené, uváží soud oprávněné zájmy všech zúčastněných stran, konkrétně v jaké míře je žádost o zpřístupnění důkazů podložena dostupnými skutečnostmi a důkazy a zda důkazy, o jejichž zpřístupnění je žádáno, obsahují důvěrné informace.
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)
1b.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy měly pravomoc nařídit zpřístupnění důkazů obsahujících informace, považují-li je za relevantní pro danou žalobu o náhradu škody.
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby sankce mohly mít podobu pokut.
2.  2. Členské státy zajistí, aby sankce mohly mít kromě jiného podobu pokut.
Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3
3.  Při rozhodování o přidělení příjmů z pokut členské státy přihlížejí ke společným zájmům spotřebitelů.
3.  Při rozhodování o přidělení příjmů z pokut členské státy přihlížejí ke společným zájmům. Členské státy mohou rozhodnout o takových příjmech tak, že budou přiděleny fondu vytvořenému pro účel financování zástupných žalob.
Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 15 – název
Asistence kvalifikovaným subjektům
Asistence kvalifikovaným zastupujícím subjektům
Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1
1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že procesní náklady spojené se zástupnými žalobami nejsou finanční překážkou bránící kvalifikovaným subjektům účinně uplatňovat právo usilovat o opatření uvedená v článcích 5 a 6 tím, že omezí platné soudní nebo správní poplatky, v nutných případech poskytne přístup k právní pomoci či poskytne pro tento účel veřejné financování.
1.  Členské státy jsou v souladu s čl. 7 odst. 1 vyzvány, aby zajistily, aby kvalifikované zastupující subjekty měly k dispozici dostatek finančních prostředků na zástupné žaloby. Přijmou nezbytná opatření, aby usnadnily přístup ke spravedlnosti a zajistily, že procesní náklady spojené se zástupnými žalobami nejsou finanční překážkou bránící kvalifikovaným subjektům účinně uplatňovat právo usilovat o opatření uvedená v článcích 5 a 6, zejména tím, že omezí platné soudní nebo správní poplatky nebo v nutných případech poskytne přístup k právní pomoci či poskytne pro tento účel veřejné financování.
Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy poskytnou strukturální podporu subjektům vystupujícím jako kvalifikované subjekty v rámci působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)
Článek 15 a
Právní zastoupení a odměny
Členské státy zajistí, aby odměny právních zástupců a způsob jejich výpočtu nepodněcovaly k vedení soudních sporů, které jsou z hlediska zájmů jakékoliv strany zbytečné. Zejména členské státy zakáží možnost podílových odměn.
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1
1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se jakýkoliv kvalifikovaný subjekt předem určený v jednom členském státě v souladu s čl. 4 odst. 1 mohl po předložení veřejně dostupného seznamu podle uvedeného článku obracet na soudy nebo správní orgány jiného členského státu. Soudy nebo správní orgány přijímají tento seznam jako doklad o statusu kvalifikovaného subjektu, aniž je dotčeno jejich právo přezkoumat, zda jej účel kvalifikovaného subjektu v daném případě opravňuje k podání žaloby.
1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se jakýkoliv kvalifikovaný zastupující subjekt předem určený v jednom členském státě v souladu s čl. 4 odst. 1 mohl po předložení veřejně dostupného seznamu podle uvedeného článku obracet na soudy nebo správní orgány jiného členského státu. Soudy nebo správní orgány mohou přezkoumat status kvalifikovaného zastupujícího subjektu, aniž je dotčeno jejich právo přezkoumat, zda jej účel kvalifikovaného zastupujícího subjektu v daném případě opravňuje k podání žaloby.
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy mohou v případě kolektivní žaloby požadovat od spotřebitelů s pobytem v daném členském státě, pověření a požádají o pověření od jednotlivých spotřebitelů s pobytem v jiném členském státě, jde-li o přeshraniční žalobu. Za takových okolností bude v úvodu žaloby soudu nebo správnímu orgánu a žalovanému předložen souhrnný seznam všech spotřebitelů z jiných členských států, kteří takové pověření udělili.
Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
4.  Vyjádří-li členský stát nebo Komise znepokojení, pokud jde o soulad určitého kvalifikovaného subjektu s kritérii stanovenými v čl. 4 odst. 1, členský stát, který subjekt určil, znepokojení prošetří, a pokud jedno nebo více kritérií není splněno, určení případně zruší.
4.  Vyjádří-li členský stát, Komise nebo obchodník znepokojení, pokud jde o soulad určitého kvalifikovaného zastupujícího subjektu s kritérii stanovenými v čl. 4 odst. 1, členský stát, který subjekt určil, znepokojení prošetří, a pokud jedno nebo více kritérií není splněno, určení případně zruší.
Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)
Článek 16 a
Veřejný rejstřík
Členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní oprávněné orgány vytvořily veřejně přístupný rejstřík protiprávního jednání, který by podléhal předběžným opatřením dle ustanovení této směrnice.
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2
2.  Nejpozději po uplynutí jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost Komise posoudí, zda pravidla v oblasti práv cestujících leteckou a železniční dopravou poskytují dostatečnou úroveň ochrany práv spotřebitelů srovnatelnou s úrovní, kterou zajišťuje tato směrnice. V případech, kde tomu tak je, Komise zamýšlí učinit příslušné návrhy, které mohou spočívat zejména v odstranění aktů uvedených v bodech 10 a 15 přílohy I z oblasti použitelnosti této směrnice, jak je vymezena v článku 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)
Článek 18 a
Ustanovení o přezkumu
Aniž je dotčen článek 16, Komise posoudí, zda by nebylo nejlepší řešit přeshraniční zástupné žaloby na úrovni Unie ustavením evropského veřejného ochránce práv pro kolektivní odškodnění. Nejpozději do tří let od vstupu této směrnice v platnost Komise v tomto smyslu vypracuje zprávu a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě, případně společně s příslušným návrhem.
Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Příloha I – bod 59 a (nový)
59a)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).
Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Příloha I – bod 59 b (nový)
59b)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Příloha I – bod 59 c (nový)
59c)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Příloha I – bod 59 d (nový)
59d)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 107).
Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Příloha I – bod 59 e (nový)
59e)   Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek.
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Příloha I – bod 59 f (nový)
59f)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005,

(1) Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 66.
(2) Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 232.

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění