Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2236(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0149/2019

Předložené texty :

A8-0149/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0224

Přijaté texty
PDF 186kWORD 54k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem
P8_TA-PROV(2019)0224A8-0149/2019

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem (2018/2236(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2018/... ze dne 16. července 2018, kterým se Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zmocňují zahájit jednání a jednat jménem Evropské unie o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, jež spadají do pravomoci Unie (10336/18),

—  s ohledem na rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 16. července 2018, kterým se Evropská komise zmocňuje zahájit jednání a jednat jménem členských států o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, jež spadají do pravomoci členských států (10337/18),

—  s ohledem na směrnice Rady pro jednání ze dne 16. července 2018 (10601/18 EU Restricted), které byly Parlamentu předloženy dne 6. srpna 2018,

—  s ohledem na stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Republikou Uzbekistán, která je v platnosti od roku 1999,

—  s ohledem na memorandum o porozumění v oblasti energetiky, které podepsala EU s Uzbekistánem v lednu 2011,

–  s ohledem na Obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které přijala Rada v roce 2013,

—  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích(1),

—  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2014 o lidských právech v Uzbekistánu(3),

—  s ohledem na své usnesení o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii(4) ze dne 15. prosince 2011 a na usnesení o provádění strategie EU pro Střední Asii a její revizi ze dne 13. dubna 2016(5),

—  s ohledem na společné prohlášení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. září 2018 s názvem „Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU“ (JOIN(2018)0031),

—  s ohledem na návštěvu Uzbekistánu, kterou uskutečnil Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci v září 2018 a podvýbor Evropského parlamentu pro lidská práva v květnu 2017, a na pravidelné návštěvy této země vykonané delegací ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem,

—  s ohledem na výsledky 13. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Střední Asie konaného dne 10. listopadu 2017 v Samarkandu, které se zaměřilo na dvoustrannou agendu (hospodářství, konektivita, bezpečnost a právní stát) a regionální záležitosti,

—  s ohledem na společné prohlášení ze 14. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Střední Asie konaného dne 23. listopadu 2018 v Bruselu nazvané „EU a Střední Asie – společným úsilím k zajištění budoucnosti vyznačující se inkluzivním růstem, udržitelnou konektivitou a pevnějšími partnerstvími“(6),

—  s ohledem na nepřetržitou rozvojovou pomoc EU poskytovanou Uzbekistánu, která v období 2014–2020 dosáhla výše 168 milionu EUR, finanční pomoc Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a další opatření EU přijímaná na podporu míru a bezpečnosti a omezení jaderného odpadu v této zemi,

—  s ohledem na prohlášení z Taškentské konference o Afghánistánu, která se pod názvem „Mírový proces, bezpečnostní spolupráce a regionální propojení“ konala ve dnech 26. a 27. března 2018 v Uzbekistánu a jíž spolupředsedal Afghánistán,

—  s ohledem na Strategii činností v pěti prioritních oblastech v zájmu rozvoje Uzbekistánu (rozvojová strategie) na období 2017–2021,

–  s ohledem na kroky, které Uzbekistán učinil směrem k otevřenější společnosti a k větší otevřenosti vztahů se svými sousedy od jeho vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu,

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0149/2019),

A.  vzhledem k tomu, že dne 23. listopadu 2018 zahájila EU s Uzbekistánem společná jednání o komplexní posílené dohodě o partnerství a spolupráci, která by nahradila stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem s cílem posílit a prohloubit spolupráci v oblastech společného zájmu na základě společných hodnot demokracie, právního státu, dodržování základních svobod a řádné správy věcí veřejných, a posílit tak udržitelný rozvoj a mezinárodní bezpečnost a účinně řešit globální výzvy, jako je terorismus, změna klimatu a organizovaná trestná činnost;

B.  vzhledem k tomu, že komplexní posílená dohoda bude vyžadovat souhlas Parlamentu, aby mohla vstoupit v platnost;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

Vztahy mezi EU a Uzbekistánem

Nová komplexní dohoda

   a) uvítat závazky a kroky, které Uzbekistán učinil směrem k otevřenější společnosti, a plné zapojení této země do politického dialogu s EU, který vyústil v zahájení jednání o komplexní posílené dohodě o partnerství a spolupráci; zdůraznit zájem EU na posílení vztahů s Uzbekistánem založených na společných hodnotách a uznat úlohu Uzbekistánu jakožto významného kulturního a politického mostu mezi Evropou a Asií;
   b) umožnit pravidelný intenzivní dialog a monitorovat, zda jsou plně prováděny politické a demokratické reformy, jejichž cílem je vznik nezávislého soudnictví (včetně odstranění veškerých omezení nezávislosti právníků), skutečně nezávislý parlament vzešlý z řádného konkurenčního volebního procesu, ochrana lidských práv, rovnost žen a mužů, svoboda sdělovacích prostředků, depolitizace bezpečnostních služeb a zajištění toho, aby se zavázaly k dodržování právního státu, a výrazné zapojení občanské společnosti do reformního procesu; uvítat nové pravomoci udělené nejvyššímu shromáždění (Oliy Majlis) a nový mechanismus posilující parlamentní dohled; povzbudit orgány, aby prováděly doporučení zprávy mise OBSE/ODIHR vypracované po parlamentních volbách v roce 2014;
   c) zdůraznit význam udržitelných reforem a jejich provádění a významně je podpořit na základě stávajících a budoucích dohod, jež by měly vést k hmatatelným výsledkům a řešit politické, společenské a hospodářské otázky, přičemž by se měla zejména zlepšit správa věcí veřejných, vytvořit podmínky pro skutečně rozmanitou a nezávislou občanskou společnost, posílit dodržování lidských práv, chránit všechny menšiny a zranitelné osoby včetně osob se zdravotním postižením, zajistit odpovědnost za porušování lidských práv a jinou trestnou činnost a odstranit překážky podnikání;
   d) ocenit a podpořit závazky Uzbekistánu k provádění strukturálních, správních a hospodářských reforem zaměřených na zlepšení podnikatelského prostředí, soudního systému a bezpečnostních služeb, pracovních podmínek a správní odpovědnosti a účinnosti a zdůraznit význam jejich plného a ověřitelného provádění; uvítat liberalizaci operací s cizími měnami a devizového trhu; zdůraznit, že komplexní reformní plán Uzbekistánu, rozvojová strategie na období 2017–2021, musí být prováděn za podpory opatření na usnadnění zahraničního obchodu a zlepšení podnikatelského prostředí; vzít na vědomí, že pracovní migrace a remitence jsou klíčovými mechanismy pro řešení chudoby v Uzbekistánu;
   e) naléhavě žádat uzbeckou vládu o zajištění toho, aby obránci lidských práv, občanská společnost, mezinárodní pozorovatelé a organizace hájící lidská práva mohli svobodně vykonávat svou činnost v právně zdravém a politicky bezpečném prostředí, a to zejména tím, že zjednoduší registrační proces a umožní využití právních prostředků v případě zamítnutí registrace; naléhat na uzbeckou vládu, aby umožnila pravidelné, nestranné a nezávislé sledování podmínek ve věznicích a vazebních zařízeních; vybídnout uzbeckou vládu, aby pozvala zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, prováděla doporučení z jeho poslední návštěvy v roce 2003 a uvedla vnitrostátní zákony a postupy do souladu s mezinárodním právem a standardy, a to i pokud jde o nezávislý monitorovací mechanismus, který umožní neomezený přístup do vězeňských zařízení za účelem kontroly zacházení s vězni; vyzvat orgány, aby důkladně prošetřily všechna obvinění z mučení nebo nelidského zacházení;
   f) podpořit vznik tolerantní, inkluzivní, pluralitní a demokratické společnosti s důvěryhodnou vládou prosazováním postupné liberalizace při plném dodržování obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokroku v sociálně-ekonomické oblasti ve prospěch obyvatelstva;
   g) uvítat propuštění politických vězňů, ale naléhat na orgány Uzbekistánu, aby jim zaručily plnou rehabilitaci, přístup k nápravě a lékařské péči; vyzvat k propuštění všech zbývajících politických vězňů a všech ostatních osob uvězněných nebo pronásledovaných na základě politicky motivovaných obvinění, jako jsou lidskoprávní aktivisté, aktivisté občanské společnosti, náboženští aktivisté, novináři a opoziční politici; vyjádřit znepokojení nad několika soudními procesy za zavřenými dveřmi a naléhat na vládu, aby ukončila praxi takovýchto soudních procesů; naléhat na vládu Uzbekistánu, aby urychleně pozměnila ustanovení trestního zákoníku týkající se extremismu, která jsou někdy zneužívána k trestnímu stíhání disentu; uvítat přijaté závazky týkající se upuštění od praxe obviňování z „porušování pravidel věznic“ za účelem svévolného prodlužování trestů politických vězňů; zajistit, aby všem politickým vězňům odsouzeným za trestné a jiné činy byly předány kopie soudních rozsudků v jejich věcech, aby jim byl umožněn přístup k jejich právu se odvolat a požádat o rehabilitaci; přivítat uvolnění některých omezení bránících svobodě pokojného shromažďování a vybízet k dalšímu odstraňování omezení, která brání v uplatňování těchto práv, jako je zadržování pokojných demonstrantů, a tedy k dodržování Všeobecné deklarace lidských práv; přivítat nedávnou návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení;
   h) konstatovat, že umístění Uzbekistánu na žebříčku světového indexu svobody tisku, který vypracovává organizace Reportéři bez hranic, se mezi lety 2016 a 2018 zlepšilo jen nepatrně, a i nadále vyjadřovat znepokojení nad cenzurou, blokováním internetových stránek, autocenzurou novinářů a blogerů, pronásledováním v online i offline prostředí a politicky motivovanými obviněními; naléhat na orgány Uzbekistánu, aby ukončily tlak na sdělovací prostředky a dohled nad nimi, přestaly blokovat nezávislé internetové stránky, umožnily mezinárodním sdělovacím prostředkům akreditovat korespondenty a působit v této zemi; podpořit a uvítat opatření přijatá k zajištění nezávislosti sdělovacích prostředků a organizací občanské společnosti, například zrušení některých omezení jejich činností a návrat zahraničních a mezinárodních sdělovacích prostředků a nevládních organizací, které byly dříve z této země vyloučeny; uvítat nový zákon o registraci nevládních organizací, který uvolňuje některé registrační postupy a některé požadavky na rozšířené povolení k pořádání aktivit nebo setkání; naléhat na orgány Uzbekistánu, aby tento nový zákon plně prováděly, a to i tím, že odstraní všechny překážky bránící registraci nevládních organizací, a vybídnout orgány země i k řešení zbývajících překážek omezujících práci nevládních organizací, jako jsou nepřiměřeně přísné požadavky na registraci a dohled narušující činnost;
   i) uvítat pokrok, jehož bylo učiněno v otázce vymýcení dětské práce a postupného upouštění od nucené práce, a dále návštěvy Uzbekistánu, které v nedávné době v této souvislosti vykonali zvláštní zpravodajové OSN, a opětovné otevření země mezinárodním nevládním organizacím zabývajícím se těmito otázkami; zdůraznit, že problémem i nadále zůstává státem podporovaná nucená práce v odvětví bavlny a hedvábí a dalších oblastech; vyžadovat po uzbecké vládě kroky, které povedou k vymýcení všech forem nucené práce, k řešení hlavních příčin tohoto jevu, zejména pokud jde o systém povinných kvót, a k tomu, že budou pohnány k odpovědnosti místní orgány, které pod nátlakem mobilizují pracovníky veřejného sektoru a studenty; zdůraznit, že v zájmu dosažení takového pokroku v této oblasti, který by vedl k zákazu nucené práce, je třeba vyvinout větší úsilí a přijmout další právní opatření; podporovat v této souvislosti další spolupráci s Mezinárodní organizací práce (MOP); vybízet k umožnění návštěvy zvláštního zpravodaje OSN pro současné formy otroctví; zdůraznit význam úsilí o vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce v oblasti produkce bavlny a zavádění moderních a environmentálně vhodných technologií pro pěstování bavlny a zemědělských postupů v zemi; podpořit domácí zemědělce zabývající se pěstováním bavlny, aby zlepšili svou efektivitu výroby, chránili životní prostředí a zlepšili pracovní postupy, a mohlo se tak docílit zákazu nucené práce;
   j) vyzvat orgány Uzbekistánu k tomu, aby zintenzivnily kroky vedoucí ke snížení nezaměstnanosti ve své zemi, včetně otevření soukromého sektoru a posílení malých a středních podniků; uvítat v tomto ohledu rozšíření programu odborné přípravy v oblasti řízení a podporovat další programy odborné přípravy pro podnikatele; připomenout potenciál jeho mladého obyvatelstva a jeho relativně vysoké úrovně vzdělání v tomto smyslu; povzbudit k podpoře vzdělávacích programů v oblasti podnikání; připomenout význam programů EU, jako je program Erasmus+, spočívající v podpoře mezikulturního dialogu mezi EU a Uzbekistánem a v poskytování příležitostí k posílení postavení studentů, kteří se programů účastní, jakožto pozitivních aktérů změn ve své společnosti;
   k) pokračovat v každoročním dialogu o lidských právech, který pořádá Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), a v této souvislosti vyvíjet tlak na řešení jednotlivých případů, včetně případů politických vězňů; dohodnout se na konkrétních oblastech jednání před každým kolem dialogů pořádaných jednou ročně a posoudit pokrok v dosahování výsledků v souladu se standardy EU a současně začleňovat otázky lidských práv do programu všech dalších jednání a politik; vybízet k dodržování mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, jak je Uzbekistán ratifikoval, zejména v rámci OSN, OBSE a MOP, a posuzovat, zda jsou skutečně dodržovány; vyjádřit pokračující obavy z nevyřešených problémů a nedostatečného provádění některých reforem; povzbudit orgány k dekriminalizaci konsensuálních sexuálních vztahů mezi jedinci stejného pohlaví a podporovat kulturu tolerance vůči osobám LGBT; vyzvat orgány Uzbekistánu, aby prosazovaly a podporovaly práva žen;
   l) zajistit přezkoumání systému cestovních pasů; uvítat zrušení systému „výstupních víz“, která byla dříve požadována od uzbeckých občanů cestujících mimo Společenství nezávislých států (SNS); uvítat prohlášení Uzbekistánu, že od ledna 2019 již nebude od občanů členských států EU vyžadovat vízum;
   m) naléhat na orgány Uzbekistánu, aby pracovaly na zlepšení místního zdravotnictví a navýšily za tímto účelem státní prostředky, neboť po získání nezávislosti země se situace v této oblasti výrazně zhoršila;
   n) naléhat na orgány Uzbekistánu, aby poskytly potřebnou podporu a usilovaly o pomoc a podporu mezinárodních partnerů s cílem umožnit Uzbekistánu, zejména Karakalpakstánské republice, řešit hospodářské, sociální a zdravotní důsledky ekologické katastrofy v Aralském jezeře tím, že se zavedou politiky a postupy udržitelného hospodaření s vodou a ochrany vodních zdrojů a vypracuje se plán postupné sanace pro dotčený region; uvítat pokrok v regionální spolupráci v oblasti vodních zdrojů, zejména s Tádžikistánem a Kazachstánem, zřízení svěřeneckého fondu OSN se zapojením většího počtu partnerů pro lidskou bezpečnost v oblasti Aralského jezera a závazek přijatý orgány Uzbekistánu; i nadále podporovat úsilí o zlepšení zavlažovací infrastruktury;
   o) ocenit novou zahraniční politiku Uzbekistánu, jejíž výsledkem je zlepšení spolupráce se sousedními zeměmi a mezinárodními partnery, zejména pokud jde o podporu stability a bezpečnosti v regionu, správu hranic a vodní hospodářství, vymezení hranic a energetiku; podpořit pozitivní vývoj, pokud jde o zapojení Uzbekistánu do mírového procesu v Afghánistánu;
   p) uvítat trvalý závazek Uzbekistánu podporovat středoasijskou zónu bez jaderných zbraní; připomenout závazek EU podporovat Uzbekistán při nakládání s toxickým a radioaktivním odpadem; pobídnout Uzbekistán k podpisu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní;
   q) zohlednit významnou roli Uzbekistánu, pokud jde o chystanou revizi strategie EU pro Střední Asii, která uplatňuje zásadu diferenciace;
   r) uznat legitimní obavy Uzbekistánu o bezpečnost a posílit spolupráci při řešení krizí, předcházení konfliktům, integrované správě hranic a boji proti násilné radikalizaci, terorismu, organizované trestné činnosti a nezákonnému obchodování s drogami, přičemž je nutné dodržovat zásady právního státu včetně ochrany lidských práv;
   s) zajistit účinnou spolupráci v boji proti korupci, praní peněz a daňovým únikům;
   t) podmínit poskytování pomoci Uzbekistánu z nástrojů EU pro financování vnější činnosti a půjček od EIB a EBRD pokračováním reformního procesu;
   u) podpořit účinné provádění klíčových mezinárodních úmluv potřebných pro získání statusu GSP+;
   v) podpořit úsilí Uzbekistánu o zapojení se do procesu přistoupení k Světové obchodní organizaci (WTO), aby se země mohla lépe integrovat do světové ekonomiky a zlepšit své podnikatelské prostředí, a přilákat tak více přímých zahraničních investic;
   w) zohlednit vývoj vztahů s dalšími třetími zeměmi v souvislosti s prováděním čínské iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“ (One Belt One Road); trvat na potřebě řešit obavy v oblasti lidských práv spojené s touto iniciativou, a to i prostřednictvím vypracování pokynů v tomto smyslu;
   x) využít jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci k podpoře skutečného a udržitelného pokroku Uzbekistánu na cestě k odpovědnějšímu a demokratičtějšímu režimu, který zaručuje a chrání základní práva pro všechny občany a zaměřuje se zejména na zajištění příznivého prostředí pro občanskou společnost, obránce lidských práv a nezávislost právníků; zajistit, aby Uzbekistán před uzavřením jednání výrazně pokročil v zajišťování svobody projevu a svobody sdružování a pokojného shromažďování v souladu s mezinárodními standardy, a to i tím, že odstraní překážky, které brání všem novým skupinám registrovat se a legálně zahájit činnost v zemi a přijímat zahraniční financování;
   y) vyjednat moderní komplexní a ambiciózní dohodu mezi EU a Uzbekistánem, která nahradí dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1999 a posílí kontakt mezi lidmi, politickou spolupráci, vztahy v oblasti obchodu a investic a spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, konektivity, lidských práv a řádné správy věcí veřejných a přispěje k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji Uzbekistánu;
   z) obnovit jejich závazek ke zlepšení demokratických standardů, dodržování zásad řádné správy věcí veřejných a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, včetně svobody náboženského vyznání či přesvědčení, a respektu k těm, kteří tato práva a svobody hájí;
   aa) podpořit obnovené úsilí Uzbekistánu o multilaterální a mezinárodní spolupráci v otázkách globálního i regionálního významu, jako je například mezinárodní bezpečnost a boj proti násilnému extremismu, organizované trestné činnosti a obchodu s drogami, řízení vodních zdrojů, zhoršování stavu životního prostředí, změna klimatu a migrace;
   ab) zajistit, aby komplexní dohoda usnadnila a posílila regionální spolupráci a mírové řešení konfliktů stávajících sporů, což připraví půdu pro skutečné dobré sousedské vztahy;
   ac) zlepšit ustanovení týkající se obchodních a hospodářských vztahů jejich lepším propojením s opatřeními v oblasti lidských práv a závazkem k uplatňování obecných zásad OSN v oblasti obchodních a lidských práv a poskytnutím mechanismů pro hodnocení a řešení negativních dopadů na lidská práva na jedné straně a prosazováním zásad tržní ekonomiky, včetně právní jistoty, a nezávislých a transparentních institucí, sociálního dialogu a provádění pracovních norem MOP s cílem zajistit udržitelné přímé zahraniční investice a přispět k diverzifikaci hospodářství této země na straně druhé; zlepšit spolupráci v boji proti korupci, praní peněz a daňovým únikům a zajistit, aby prostředky, které jsou v současné době v několika členských státech EU a EHP zmrazeny, byly odpovědně repatriovány ve prospěch všech uzbeckých občanů;
   ad) posílit aspekty meziparlamentní spolupráce v rámci zmocnění Výboru pro parlamentní spolupráci v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv, včetně přímé odpovědnosti zástupců Rady pro spolupráci a Výboru pro parlamentní spolupráci;
   ae) zajistit zapojení všech příslušných aktérů včetně občanské společnosti během jednání i prováděcí fáze dohody;
   af) zahrnout podmínky možného pozastavení spolupráce v případě porušení nedílných součástí dohody jednou ze stran, zejména pokud jde o dodržování demokracie, lidských práv a právního státu, včetně konzultace Evropského parlamentu v těchto případech; zavést nezávislý mechanismus sledování a mechanismus pro podávání stížností, který poskytne postiženým skupinám obyvatelstva a jejich zástupcům účinný nástroj k řešení negativních dopadů na lidská práva a ke sledování provádění;
   ag) zajistit, aby byl Evropský parlament úzce zapojen do monitorování provádění všech částí posílené dohody o partnerství a spolupráci, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, a bylo s ním v této souvislosti konzultováno, přičemž je třeba zajistit, aby Parlament a občanská společnost byly o provádění dohody náležitě informovány Evropskou službou pro vnější činnost a v reakci na to jednaly;
   ah) zajistit předávání všech dokumentů souvisejících s jednáním Evropskému parlamentu, za dodržení pravidel v souvislosti s ochranou důvěrných informací, s cílem umožnit Parlamentu řádný přezkum vyjednávacího procesu; plnit interinstitucionální povinnosti vyplývající z čl. 218 odst. 10 SFEU, a pravidelně Parlament informovat;
   ai) prozatímně uplatňovat posílenou dohodu o partnerství a spolupráci pouze tehdy, dal-li k tomu Parlament svůj souhlas;
   aj) spustit informační kampaň s cílem seznámit veřejnost s očekávanými pozitivními výsledky spolupráce ve prospěch občanů EU i Uzbekistánu, což by rovněž posílilo kontakty mezi lidmi;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidentovi, vládě a parlamentu Republiky Uzbekistán.

(1) Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 394.
(2) Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 51.
(3) Úř. věst. C 274, 27.7.2016, s. 25.
(4) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(5) Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění