Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2236(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0149/2019

Indgivne tekster :

A8-0149/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0224

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 58k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
P8_TA-PROV(2019)0224A8-0149/2019

Europa-Parlamentets henstilling af 26. marts 2019 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Usbekistan (2018/2236(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2018/… af 16. juli 2018 om bemyndigelse af Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til på Unionens vegne at indlede og føre forhandlinger om de bestemmelser, der hører under Unionens kompetence, i en omfattende aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side (10336/18),

—  der henviser til afgørelse vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 16. juli 2018, om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på medlemsstaternes vegne at indlede og føre forhandlinger om de bestemmelser, der hører under medlemsstaternes kompetence, i en omfattende aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side (10337/18),

—  der henviser til Rådets forhandlingsdirektiver af 16. juli 2018 (10601/18 EU Restricted), som blev fremsendt til Parlamentet den 6. august 2018,

—  der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale (PCA) mellem EU og Republikken Usbekistan, som trådte i kraft i 1999,

—  der henviser til aftalememorandummet om energi mellem EU og Usbekistan, der blev undertegnet i januar 2011,

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer), som blev vedtaget af Rådet i 2013,

—  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale(1),

—  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale(2),

—  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2014 om menneskerettigheder i Usbekistan(3),

—  der henviser til sine beslutninger af 15. december 2011 om situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien(4) og af 13. april 2016 om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien(5),

—  der henviser til den fælles meddelelse af 19. september 2018 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med titlen "Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien – byggesten til en EU-strategi" (JOIN(2018)0031),

—  der henviser til de besøg, som Udenrigsudvalget og dets Underudvalg om Menneskerettigheder aflagde i Usbekistan i henholdsvis september 2018 og maj 2017, og til de regelmæssige besøg i landet af dets Delegation til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet,

—  der henviser til resultaterne af det 13. møde mellem EU's og Centralasiens udenrigsministre, der blev afholdt den 10. november 2017 i Samarkand, og som vedrørte den bilaterale dagsorden (økonomi, konnektivitet, sikkerhed og retsstatsprincippet) og regionale spørgsmål,

—  der henviser til det fælles kommuniké fra det 14. møde mellem EU's og Centralasiens udenrigsministre, der blev afholdt den 23. november 2018 i Bruxelles med titlen "EU-Centralasien – Arbejde sammen for at opbygge en fremtid med inklusiv vækst, bæredygtig konnektivitet og stærkere partnerskaber"(6),

—  der henviser til EU's fortsatte udviklingsbistand til Usbekistan på 168 mio. EUR i perioden 2014-2020, finansiel bistand fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og andre EU-foranstaltninger til støtte for fred og sikkerhed og reduktion af nukleart affald i landet,

—  der henviser til erklæringen fra Tashkent-konferencen om Afghanistan den 26. og 27. marts 2018, som Usbekistan var vært for, og som blev ledet i fællesskab med Afghanistan, med titlen "Fredsproces, sikkerhedssamarbejde og regional konnektivitet",

—  der henviser til strategien for aktioner i fem prioriterede områder for udvikling af Usbekistan (udviklingsstrategi) for 2017-2021,

–  der henviser til de skridt, som Usbekistan har taget i retning af et mere åbent samfund og mere åbenhed i forbindelserne med nabolandene, siden det blev uafhængigt af Sovjetunionen,

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0149/2019),

A.  der henviser til, at EU og Usbekistan den 23. november 2018 indledte forhandlinger om en omfattende udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale med henblik på at erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Usbekistan med henblik på at styrke og uddybe samarbejdet på områder af fælles interesse, og som er baseret på de fælles værdier demokrati, retsstatsprincippet, respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder og god regeringsførelse med henblik på at fremme bæredygtig udvikling og international sikkerhed og effektivt tackle globale udfordringer såsom terrorisme, klimaændringer og organiseret kriminalitet;

B.  der henviser til, at den omfattende udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale kræver Parlamentets godkendelse for at kunne træde i kraft;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

Forbindelserne mellem EU og Usbekistan

Ny omfattende aftale

   a) at glæde sig meget over de tilsagn, som Usbekistan har givet, og de skridt, det har taget i retning af et mere åbent samfund og niveauet af det reelle engagement i den politiske dialog mellem EU og Usbekistan, hvilket førte til forhandlinger om en omfattende udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale; at understrege EU's interesse i at styrke forbindelserne med Usbekistan på grundlag af fælles værdier og anerkende Usbekistans rolle som en vigtig kulturel og politisk bro mellem Europa og Asien;
   b) at sørge for regelmæssig, indgående dialog og overvåge den fulde gennemførelse af politiske og demokratiske reformer med henblik på at skabe et uafhængigt retsvæsen – herunder ophævelse af alle restriktioner for advokaters uafhængighed – et reelt uafhængigt parlament som følge af et reelt konkurrencedygtigt valg, beskyttelse af menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og mediefrihed, afpolitisering af sikkerhedstjenesterne og sikring af, at de forpligter sig til at respektere retsstatsprincippet og til betydeligt at inddrage civilsamfundet i reformprocessen; at glæde sig over de nye beføjelser, der er tillagt Oliy Majlis, og de nye mekanismer til styrkelse af den parlamentariske kontrol; at tilskynde myndighederne til at gennemføre henstillingerne i OSCE/ODIHR's rapport efter parlamentsvalget i 2014;
   c) at understrege og yde betydelig støtte til bæredygtige reformer og deres gennemførelse på grundlag af nuværende og fremtidige aftaler, der fører til håndgribelige resultater og behandler politiske, samfundsmæssige og økonomiske spørgsmål, navnlig med henblik på at forbedre forvaltningen, åbne plads for et reelt forskelligartet og uafhængigt civilsamfund, styrke respekten for menneskerettighederne, beskyttelse af alle mindretal og sårbare personer, herunder personer med handicap, sikre retsforfølgning i tilfælde af krænkelser af menneskerettigheder og andre forbrydelser og fjerne hindringer for iværksættervirksomhed;
   d) at anerkende og støtte Usbekistans tilsagn til de igangværende strukturelle, administrative og økonomiske reformer for at forbedre erhvervsklimaet, retsvæsenet og sikkerhedstjenesterne, arbejdsvilkårene og den administrative ansvarlighed og effektivitet og understrege betydningen af fuldstændig og verificerbar gennemførelse heraf; at hilse liberaliseringen af transaktioner i udenlandsk valuta og valutamarkedet velkommen; at understrege, at Usbekistans omfattende reformplan, udviklingsstrategien for 2017-2021, skal gennemføres og understøttes af foranstaltninger, der fremmer udenrigshandelen og forbedrer erhvervsklimaet; at tage hensyn til, at arbejdsmigration og pengeoverførsler er vigtige mekanismer til bekæmpelse af fattigdom i Usbekistan;
   e) indtrængende at opfordre den usbekiske regering til at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundet, internationale observatører og menneskerettighedsorganisationer kan operere frit i et retligt forsvarligt og politisk sikkert miljø, navnlig ved at lette registreringsprocesserne og gøre det muligt at tage retlige skridt i tilfælde af, at registrering nægtes; indtrængende at opfordre regeringen til at tillade regelmæssig, uhindret og uafhængig overvågning af forholdene i fængsler og tilbageholdelsessteder; at opfordre regeringen til at indbyde FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, gennemføre henstillingen fra hans sidste besøg i 2003 og bringe national lovgivning og praksis i overensstemmelse med folkeretten og internationale standarder, herunder en uafhængig overvågningsmekanisme, der giver uhindret adgang til tilbageholdelsessteder, således at behandlingen af fanger kan overvåges; at opfordre myndighederne til grundigt at undersøge alle påstande om tortur eller umenneskelig behandling;
   f) at fremme et tolerant, inklusivt og demokratisk samfund med en troværdig regering ved at støtte gradvis liberalisering under fuld respekt for FN's vejledende principper vedrørende erhvervslivet og menneskerettighederne og socioøkonomiske fremskridt til gavn for befolkningen;
   g) at hilse frigivelsen af politiske fanger velkommen, men indtrængende at opfordre myndighederne til at garantere dem fuld rehabilitering og adgang til retsmidler og medicinsk behandling; at opfordre til løsladelse af alle resterende politiske fanger og alle andre personer, der er fængslet eller forfulgt som følge af politisk motiverede anklager, såsom menneskerettighedsaktivister, civilsamfundet og religiøse aktivister, journalister og oppositionspolitikere; at udtrykke bekymring over mange retssager for lukkede døre og indtrængende at opfordre regeringen til at sætte en stopper for denne praksis; indtrængende at opfordre regeringen til hurtigt at ændre bestemmelserne i straffeloven vedrørende ekstremisme, der undertiden misbruges til at kriminalisere afvigende meninger; at glæde sig over de tilsagn, der blev givet om at standse anvendelsen af "overtrædelser af fængselsreglerne" for vilkårligt at forlænge dommene over politiske fanger; at sikre, at alle politiske fanger, der er dømt for forbrydelser og andre lovovertrædelser, får genparter af domme afsagt i deres sager, således at de kan få adgang til deres ret til at klage og anmode om rehabilitering; at glæde sig over lempelsen af visse begrænsninger af friheden til at deltage i fredelige forsamlinger og desuden tilskynde til fjernelse af begrænsninger af disse friheder, f.eks. tilbageholdelse af fredelige demonstranter, og dermed at overholde verdenserklæringen om menneskerettigheder; at hilse det seneste besøg af FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed velkommen;
   h) at notere, at Usbekistans placering i Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks kun er blevet en smule bedre mellem 2016 og 2018, og fortsat at være bekymret over censur, blokering af websteder, selvcensur blandt journalister og bloggere, chikane, både online og offline, og politisk motiverede anklager om kriminalitet; indtrængende at opfordre myndighederne til at holde op med at lægge pres på og overvåge medierne, ophøre med blokering af uafhængige websteder og tillade internationale medier at akkreditere korrespondenter og til at drive virksomhed i landet; at støtte og hilse de foranstaltninger velkommen, der er truffet for at øge mediernes og civilsamfundsorganisationernes uafhængighed, f.eks. ophævelse af visse restriktioner for deres aktiviteter samt fornyet tilladelse af udenlandske og internationale medier og NGO'er, som tidligere har været udelukket fra landet; at bifalde den nye lov om registrering af NGO'er, der lemper visse registreringsprocedurer og visse krav om forhåndstilladelse til afholdelse af aktiviteter eller møder; indtrængende at opfordre myndighederne til fuldt ud at gennemføre denne lovgivning, herunder ved at fjerne alle hindringer for registrering af internationale organisationer, og tilskynde myndighederne til at tage fat på de resterende restriktioner, der begrænser NGO'ernes arbejde, f.eks. besværlige registreringskrav og indgribende overvågning;
   i) at glæde sig over de fremskridt, der er gjort i retning af udryddelse af børnearbejde og udfasning af tvangsarbejde, samt de nylige besøg i Usbekistan af FN's særlige rapportører og genåbningen af landet for internationale NGO'er på dette område; at påpege, at statsstøttet tvangsarbejde i bomulds- og silkeindustrien og andre områder fortsat er et problem; at forvente, at den usbekiske regering tager skridt til at udrydde alle former for tvangsarbejde, til at tackle de grundlæggende årsager til fænomenet, navnlig systemet med obligatoriske kvoter, og til at holde lokale myndigheder ansvarlige, som mobiliserer arbejdstagere i den offentlige sektor og studerende under tvang; at understrege, at der er behov for en større indsats og yderligere retlige foranstaltninger for at konsolidere fremskridtene på dette område med henblik på at afskaffe tvangsarbejde; i denne forbindelse at tilskynde til yderligere samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO); at fremme muligheden for, at FN's særlige rapportør om moderne former for slaveri kan besøge landet; at understrege betydningen af bestræbelserne på at udvikle en bæredygtig forsyningskæde for bomuld og moderne og miljømæssigt forsvarlige bomuldsdyrkningsteknologier og landbrugsmetoder i landet; at støtte indenlandske bomuldsproducenter for at forbedre deres produktionseffektivitet, beskytte miljøet og forbedre praksis på arbejdsmarkedet med henblik på at afskaffe tvangsarbejde
   j) at tilskynde myndighederne til at øge indsatsen for at nedbringe arbejdsløsheden i landet, herunder at åbne den private sektor og styrke små og mellemstore virksomheder; i denne forbindelse at glæde sig over forlængelsen af lederuddannelsesprogrammer og tilskynde til yderligere uddannelsesprogrammer for iværksættere; at minde om landets unge befolknings potentiale og dens relativt høje uddannelsesniveau i denne henseende; at tilskynde til fremme af iværksætteruddannelsesprogrammer; at minde om betydningen af EU-programmer såsom Erasmus+ for at fremme den interkulturelle dialog mellem EU og Usbekistan og for at give de studerende mulighed for at deltage i disse programmer som positive forandringsaktører i deres samfund;
   k) at fortsætte med at afholde årlige menneskerettighedsdialoger, der blev tilrettelagt af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), og i denne forbindelse presse på for at få løst individuelle sager, herunder dem vedrørende politiske fanger; at blive enige om konkrete områder forud for hver enkelt runde af årlige dialoger og vurdere fremskridt med hensyn til resultater i overensstemmelse med EU's standarder, samtidig med at menneskerettighedsspørgsmål integreres i alle andre møder og politikker; at tilskynde til og vurdere overholdelsen af internationale menneskerettighedsinstrumenter, som er ratificeret af Usbekistan, navnlig inden for rammerne af FN, OSCE og ILO; at give udtryk for fortsat bekymring over de udestående problemer og den manglende gennemførelse af nogle reformer; at tilskynde myndighederne til at afkriminalisere seksuelle forhold mellem personer af samme køn og fremme en kultur præget af tolerance over for LGBTI-personer; at opfordre de usbekiske myndigheder til at værne om og fremme kvinders rettigheder;
   l) at sikre en revision af passystemet; at glæde sig over afskaffelsen af ordningen med "udrejsevisum", der tidligere blev krævet af usbekiske statsborgere, der rejser uden for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG); at glæde sig over Usbekistans meddelelse om, at det fra januar 2019 ikke længere vil kræve visa fra statsborgere fra EU's medlemsstater;
   m) indtrængende at opfordre myndighederne til at forbedre det lokale sundhedssystem og forhøje statens midler til at fremme forbedringer, da situationen er blevet betydeligt forværret, siden landet opnåede uafhængighed;
   n) indtrængende at opfordre myndighederne til at yde den nødvendige støtte og søge om bidrag og støtte fra internationale partnere for at gøre det muligt for Usbekistan, og navnlig den autonome republik Karakalpakstan yderligere at håndtere de økonomiske, sociale og sundhedsrelaterede følger af miljøkatastrofen i Aralsøen ved at indføre bæredygtige politikker og praksis inden for vandforvaltning og -bevaring og en troværdig plan for gradvis oprensning for regionen; at glæde sig over den positive udvikling i det regionale samarbejde om vand, navnlig med Tadsjikistan og Kasakhstan, oprettelsen af FN's multipartnertrustfond for menneskelig sikkerhed i Aralsøregionen og myndighedernes engagement; at fortsætte med at støtte bestræbelserne på at forbedre vandingsinfrastrukturer;
   o) at anerkende Usbekistans nye udenrigspolitik, som har ført til forbedringer i samarbejdet med nabolande og internationale partnere, navnlig med hensyn til fremme af stabilitet og sikkerhed i regionen, grænseforvaltning og vandforvaltning, grænsedragning og energi; at støtte Usbekistans positive engagement i Afghanistans fredsproces;
   p) at glæde sig over Usbekistans fortsatte engagement med hensyn til at opretholde den centralasiatiske kernevåbenfri zone; at minde om EU's tilsagn om at støtte Usbekistan i forbindelse med håndtering af giftigt og radioaktivt affald; at opfordre Usbekistan til at undertegne traktaten om forbud mod kernevåben;
   q) at tage hensyn til Usbekistans vigtige rolle i den kommende revision af EU's strategi for Centralasien ved at anvende differentieringsprincippet;
   r) at anerkende Usbekistans legitime sikkerhedsproblemer og øge samarbejdet til fordel for krisestyring, konfliktforebyggelse, integreret grænseforvaltning og bekæmpelse af voldelig radikalisering, terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig handel med narkotika, samtidig med at retsstatsprincippet, herunder beskyttelse af menneskerettighederne, opretholdes;
   s) at sikre effektivt samarbejde om bekæmpelse af korruption, hvidvask af penge og skatteunddragelse;
   t) at knytte bistanden til Usbekistan fra EU's eksterne finansieringsinstrumenter og fra EIB's og EBRD's lån til fortsatte fremskridt med reformer;
   u) at støtte effektiv gennemførelse af de centrale internationale konventioner, der er nødvendige for at opnå GSP+-status;
   v) at støtte Usbekistans bestræbelser på at blive medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) for bedre at integrere landet i verdensøkonomien og forbedre dets erhvervsklima og dermed tiltrække flere udenlandske direkte investeringer (UDI);
   w) at tage hensyn til udviklingen af relationer med andre tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af Kinas et-bælte-en-vej-initiativ (OBOR) og at insistere på, at der tages hensyn til de menneskerettighedsspørgsmål, der er forbundet med dette initiativ, bl.a. ved at udarbejde retningslinjer på dette område;
   x) at anvende forhandlingerne om den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale til at støtte reelle og bæredygtige fremskridt hen imod et ansvarligt og demokratisk regime, der garanterer og beskytter grundlæggende rettigheder for alle borgere og fokuserer navnlig på at sikre et gunstigt miljø for civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere og advokaters uafhængighed; at sikre, at Usbekistan, inden forhandlingerne afsluttes, gør fremskridt med at sikre ytringsfriheden og foreningsfriheden samt friheden til at deltage i fredelige forsamlinger i overensstemmelse med internationale standarder, herunder ved at fjerne de hindringer, der hindrer alle nye grupper i at blive registreret og lovligt påbegynde aktiviteter i landet og modtage udenlandsk finansiering;
   y) at forhandle en moderne, altomfattende og ambitiøs aftale mellem EU og Usbekistan, som skal erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1999, styrke de mellemfolkelige kontakter, det politiske samarbejde, handels- og investeringsforbindelserne og samarbejdet om bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse, konnektivitet, menneskerettigheder og regeringsførelse og bidrage til den bæredygtige økonomiske og sociale udvikling i Usbekistan;
   z) at forny deres engagement til fremme af demokratiske standarder, principper for god regeringsførelse og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder religions- og trosfrihed og for deres forkæmpere;
   aa) at støtte Usbekistans fornyede bestræbelser på multilateralt og internationalt samarbejde om globale og regionale udfordringer, såsom bl.a. international sikkerhed og bekæmpelse af voldelig ekstremisme, organiseret kriminalitet, narkohandel, vandforvaltning, miljøforringelse, klimaændringer og migration;
   ab) at sikre, at den omfattende aftale fremmer og styrker det regionale samarbejde og den fredelige konfliktløsning, hvad angår de eksisterende kontroverser, hvilket baner vejen for ægte gode naboskabsforbindelser;
   ac) at styrke bestemmelserne vedrørende handel og økonomiske forbindelser ved at knytte dem bedre sammen med bestemmelserne på menneskerettighedsområdet og en forpligtelse til at gennemføre FN's vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder og samtidigt indføre mekanismer til dels at vurdere og imødegå negative indvirkninger på menneskerettighederne og dels ved at fremme markedsøkonomiske principper, herunder retssikkerhed og uafhængige og gennemsigtige institutioner, den sociale dialog og ILO-arbejdsstandarder med henblik på at sikre bæredygtige udenlandske direkte investeringer og bidrage til en diversificering af økonomien; at forbedre samarbejdet om bekæmpelse af korruption, hvidvask af penge og skatteunddragelse og sikre, at de aktiver, der i øjeblikket er indefrosset i flere EU- og EØS-medlemsstater, repatrieres ansvarligt til fordel for hele den usbekiske befolkning;
   ad) at styrke aspekter af det interparlamentariske samarbejde inden for et bemyndiget parlamentarisk samarbejdsudvalg inden for områderne demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder, herunder direkte ansvar over for repræsentanter for samarbejdsrådet og det parlamentariske samarbejdsudvalg;
   ae) at sikre inddragelse af alle relevante aktører, herunder civilsamfundet både under forhandlingerne og i gennemførelsen af aftalen;
   af) at indføje betingelser om en mulig suspendering af samarbejdet, såfremt en af parterne overtræder essentielle elementer, navnlig med hensyn til respekten for demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, herunder høring af Europa-Parlamentet i sådanne tilfælde; at oprette en uafhængig overvågnings- og klagemekanisme, der giver de berørte befolkninger og deres repræsentanter et effektivt redskab til at håndtere indvirkninger på menneskerettigheder og overvåge gennemførelsen;
   ag) at sikre, at Europa-Parlamentet inddrages tæt i overvågningen af gennemførelsen af alle dele af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, når den træder i kraft, at afholde høringer i denne forbindelse og at sikre, at Parlamentet og civilsamfundet er behørigt informeret om gennemførelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale af EU-Udenrigstjenesten, og at handle derefter;
   ah) at drage omsorg for, at Europa-Parlamentet forelægges alle forhandlingsdokumenter, i det omfang fortrolighedsreglerne tillader det, således at Parlamentet kan føre behørig kontrol med forhandlingsprocessen; at opfylde de interinstitutionelle forpligtelser, der følger af artikel 218, stk. 10, i TEUF, og periodisk at aflægge rapport til Parlamentet;
   ai) først at anvende den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale midlertidigt, efter at Parlamentet har givet sin godkendelse;
   aj) at gennemføre en offentlig informationskampagne, der fremhæver de forventede positive resultater af samarbejdet til gavn for EU's og usbekiske borgere, som også vil forbedre de mellemfolkelige kontakter;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Usbekistans præsident, regering og parlament.

(1) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 394.
(2) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 51.
(3) EUT C 274 af 27.7.2016, s. 25.
(4) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 91.
(5) EUT C 58 af 15.2.2018, s. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse