Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2236(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0149/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0149/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0224

Hyväksytyt tekstit
PDF 165kWORD 58k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus
P8_TA-PROV(2019)0224A8-0149/2019

Euroopan parlamentin suositus 26. maaliskuuta 2019 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta (2018/2236(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan,

–  ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2018/… luvan antamisesta Euroopan komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle neuvottelujen aloittamiseen ja käymiseen Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kattavan sopimuksen niistä määräyksistä, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan (10336/18),

—  ottaa huomioon neuvostossa 16. heinäkuuta 2018 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen Euroopan komission valtuuttamisesta neuvottelujen aloittamiseen ja käymiseen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kattavan sopimuksen niistä määräyksistä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan (10337/18),

—  ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2018 annetut neuvoston neuvotteluohjeet (10601/18 EU Restricted), jotka toimitettiin parlamentille 6. elokuuta 2018,

—  ottaa huomioon EU:n ja Uzbekistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999,

—  ottaa huomioon tammikuussa 2011 allekirjoitetun EU:n ja Uzbekistanin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan energiasta,

–  ottaa huomioon neuvoston vuonna 2013 hyväksymät EU:n suuntaviivat homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

—  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä(1),

—  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa muun kuin lainsäädäntöä koskevan päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä(2),

—  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista Uzbekistanissa(3),

—  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta(4) ja 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta(5),

—  ottaa huomioon komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 19. syyskuuta 2018 antaman yhteisen tiedonannon ”Euroopan ja Aasian yhteydet – EU:n strategian perusta” (JOIN(2018)0031),

—  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan syyskuussa 2018 ja toukokuussa 2017 tekemät vierailut Uzbekistaniin ja EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimivan ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaavan valtuuskunnan säännölliset vierailut maahan,

—  ottaa huomioon Samarkandissa 10. marraskuuta 2017 pidetyssä EU:n ja Keski-Aasian maiden ulkoministerien 13. kokouksessa, jossa käsiteltiin kahdenvälistä asialistaa (talous, liitettävyys, turvallisuus ja oikeusvaltioperiaate) ja alueellisia kysymyksiä, saavutetut tulokset,

—  ottaa huomioon Brysselissä 23. marraskuuta 2018 pidetyn EU:n ja Keski-Aasian maiden ulkoministerien 14. kokouksen yhteisen julkilausuman, jonka otsikkona oli ”EU:n ja Keski-Aasian välinen yhteistyö – osallistavan kasvun tulevaisuuden, kestävien yhteyksien ja vahvempien kumppanuuksien muodostaminen”(6),

—  ottaa huomioon, että EU on jatkanut Uzbekistanille annettavaa kehitysapua, jonka määrä on 168 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020, Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) rahoitusapua sekä muita EU:n toimia rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi ja ydinjätteen vähentämiseksi maassa,

—  ottaa huomioon Taškentin Afganistan-konferenssin, jonka isäntänä toimi Uzbekistan ja jonka puheenjohtajana toimi myös Afganistan, 26. ja 27. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman jonka otsikkona on ”Rauhanprosessi, turvallisuusyhteistyö ja alueelliset yhteydet”,

—  ottaa huomioon strategiset toimet Uzbekistanin kehittämiseksi viidellä painopistealalla (kehitysstrategia) vuosiksi 2017–2021,

–  ottaa huomioon toimet, joita Uzbekistan on toteuttanut edistääkseen avoimempaa yhteiskuntaa ja avoimempia naapuruussuhteita Neuvostoliitosta itsenäistymisen jälkeen,

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0149/2019),

A.  ottaa huomioon, että EU ja Uzbekistan aloittivat 23. marraskuuta 2018 neuvottelut kattavasta tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jolla korvataan nykyinen EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus, tarkoituksena tehostaa ja syventää yhteistyötä molemmille tärkeillä aloilla demokratian, oikeusvaltion, perusvapauksien kunnioittamisen ja hyvän hallinnon yhteisten arvojen pohjalta, jotta voidaan edistää kestävää kehitystä ja kansainvälistä turvallisuutta sekä puuttua tehokkaasti maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten terrorismiin, ilmastonmuutokseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

B.  toteaa, että sopimuksen voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

EU:n ja Uzbekistanin suhteet

Uusi kattava sopimus

   a) suhtaudutaan myönteisesti Uzbekistanin toteuttamiin sitoumuksiin ja toimiin, joilla pyritään avoimempaan yhteiskuntaan ja aitoon sitoutumiseen EU:n ja Uzbekistanin väliseen poliittiseen vuoropuheluun, mikä on johtanut kattavasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittamiseen; korostetaan, että EU:n etujen mukaista on vahvistaa sen suhteita Uzbekistaniin yhteisten arvojen pohjalta, ja tunnustetaan Uzbekistanin asema tärkeänä kulttuurisena ja poliittisena yhdyssiteenä Euroopan ja Aasian välillä;
   b) järjestetään säännöllistä ja perusteellista vuoropuhelua ja valvotaan sellaisten poliittisten ja demokraattisten uudistusten täysimääräistä täytäntöönpanoa, joilla pyritään luomaan riippumaton oikeuslaitos – mukaan lukien kaikkien asianajajien riippumattomuutta koskevien rajoitusten poistaminen – ja aidosti riippumaton parlamentti, joka on seurausta aidosti kilpailuun perustuvista vaaleista, suojelemaan ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja tiedotusvälineiden vapautta, epäpolitisoimaan turvallisuuspalvelut ja varmistamaan, että ne sitoutuvat noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja että kansalaisyhteiskunta osallistuu aktiivisesti uudistusprosessiin; suhtaudutaan myönteisesti Uzbekistanin parlamentille annettuihin uusiin valtuuksiin ja uusiin parlamentaarista valvontaa vahvistaviin mekanismeihin; kehotetaan viranomaisia panemaan täytäntöön Etyjin/ODIHR:n vuoden 2014 parlamenttivaalien jälkeen antamat suositukset;
   c) korostetaan kestävien uudistusten ja niiden täytäntöönpanon tärkeyttä ja annetaan niille merkittävää tukea nykyisten ja tulevien sopimusten pohjalta konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi ja poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi, jotta voidaan erityisesti parantaa hallintoa, luoda tilaa aidosti monimuotoiselle ja riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle, vahvistaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, suojella vähemmistöjä ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, myös vammaisia, varmistaa vastuuvelvollisuus ihmisoikeusloukkauksissa ja muissa rikoksissa ja poistaa yrittäjyyden esteitä;
   d) todetaan Uzbekistanin sitoutuminen meneillään oleviin uudistuksiin liiketoimintaympäristön, oikeusjärjestelmän ja turvallisuuspalvelujen työolojen sekä hallinnollisen vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi ja tuetaan sitä, ja painotetaan uudistusten täysimääräisen ja todennettavissa olevan täytäntöönpanon merkitystä; suhtaudutaan myönteisesti valuuttatoimintojen ja valuuttamarkkinoiden vapauttamiseen; korostetaan, että Uzbekistanin kattava uudistussuunnitelma, kehitysstrategia vuosille 2017–2021, on pantava täytäntöön ja sitä on tuettava toimilla, jotka helpottavat ulkomaankauppaa ja parantavat liiketoimintaympäristöä; otetaan huomioon, että työperäinen maastamuutto ja rahalähetykset ovat keskeisiä köyhyyttä lieventäviä mekanismeja Uzbekistanissa;
   e) vaaditaan Uzbekistanin hallitusta varmistamaan, että ihmisoikeuksien puolustajat, kansalaisyhteiskunta, kansainväliset tarkkailijat ja ihmisoikeusjärjestöt voivat toimia vapaasti lainmukaisessa ja poliittisesti turvallisessa ympäristössä, erityisesti helpottamalla rekisteröintiprosesseja ja mahdollistamalla oikeudellisen muutoksenhaun, jos rekisteröinti evätään; kehotetaan painokkaasti hallitusta sallimaan vankiloiden ja pidätyskeskusten olojen säännöllisen, rajoittamattoman ja riippumattoman valvonnan; kehotetaan hallitusta kutsumaan kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevä YK:n erityisraportoija maahan, panemaan täytäntöön hänen edellisen, vuoden 2003 aikana tekemänsä vierailun johdosta tekemä suositus ja saattamaan kansalliset lait ja käytännöt kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten normien mukaisiksi, mukaan lukien riippumaton valvontamekanismi, jolla taataan esteetön pääsy pidätyskeskuksiin, jotta voidaan tarkkailla vankien kohtelua; kehotetaan viranomaisia tutkimaan perusteellisesti kaikki kidutusta tai epäinhimillistä kohtelua koskevat väitteet;
   f) edistetään suvaitsevan, osallistavan, moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan syntymistä uskottavan hallituksen alaisuudessa tukemalla asteittaista liberalisointia noudattaen kaikilta osin yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevia YK:n ohjaavia periaatteita ja sosioekonomista kehitystä kansalaisten hyväksi;
   g) suhtaudutaan myönteisesti poliittisten vankien vapauttamiseen, mutta kehotetaan viranomaisia takaamaan heille täydellisen rehabilitoinnin sekä oikeussuojakeinot ja sairaanhoidon; kehotetaan vapauttamaan kaikki jäljellä olevat poliittiset vangit ja kaikki muut poliittisin perustein vangitut tai vainotut henkilöt, kuten ihmisoikeusaktivistit, kansalaisyhteiskunnan aktivistit ja uskonnolliset aktivistit, toimittajat ja oppositiopoliitikot; ilmaistaan huoli useista suljetuin ovin pidettävistä oikeudenkäynneistä ja kehottaa hallitusta lopettamaan tällaiset käytännöt; kehotetaan hallitusta muuttamaan nopeasti ääriliikkeitä koskevia rikoslain säännöksiä, joita käytetään toisinaan väärin toisinajattelijoiden kriminalisoimiseksi; suhtaudutaan myönteisesti sitoumuksiin, joiden mukaisesti lopetetaan vankiloiden sääntöjen rikkomista koskevan syytteen käyttäminen poliittisten vankien rangaistusten mielivaltaiseksi pidentämiseksi; varmistetaan, että kaikille rikoksista ja muista rikkomuksista tuomituille poliittisille vangeille toimitetaan jäljennös tuomioistuimen heidän asiassaan antamasta päätöksestä, jotta he voivat käyttää oikeuttaan muutoksenhakuun ja hakea rehabilitointia; suhtaudutaan myönteisesti tiettyjen oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen koskevien rajoitusten lieventämiseen ja kannustetaan lisäksi poistamaan näitä oikeuksia koskevat rajoitukset, kuten rauhanomaisten mielenosoittajien pidätykset, ja noudattamaan näin ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta; suhtaudutaan myönteisesti uskonnon- ja uskonvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan äskettäiseen vierailuun;
   h) todetaan, että Uzbekistanin sijoitus Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä on parantunut vain vähän vuosina 2016–2018 ja ollaan edelleen huolissaan sensuurista, verkkosivujen estämisestä, toimittajien ja bloggaajien itsesensuurista, häirinnästä verkossa ja sen ulkopuolella sekä poliittisin perustein nostetuista rikossyytteistä; kehotetaan painokkaasti viranomaisia lopettamaan tiedotusvälineiden painostuksen ja valvonnan, lopettamaan riippumattomien verkkosivustojen estämisen sekä sallimaan kansainvälisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajien akkreditoinnin ja toimimisen maassa; tuetaan ja kannatetaan toteutettuja toimia, joilla lisätään tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen riippumattomuutta ja joita ovat esimerkiksi joidenkin niiden toimintaan kohdistuvien rajoitusten poistaminen ja maasta aiemmin karkotettujen ulkomaisten ja kansainvälisten tiedotusvälineiden ja valtiosta riippumattomien järjestöjen paluu; suhtaudutaan myönteisesti uuteen lakiin, joka koskee valtiosta riippumattomien järjestöjen rekisteröintiä ja jossa höllennetään joitakin rekisteröintimenettelyjä ja vaatimuksia, jotka koskevat toiminnan harjoittamisen tai kokouksien pitämisen edellyttämää lisälupaa; kehotetaan viranomaisia panemaan täysimääräisesti täytäntöön tämä laki, myös poistamalla kaikki esteet kansainvälisten järjestöjen rekisteröinniltä, ja kannustetaan viranomaisia puuttumaan kansalaisjärjestöjen työtä rajoittaviin jäljellä oleviin rajoituksiin, kuten raskaisiin rekisteröintivaatimuksiin ja yksityisyyttä loukkaavaan valvontaan;
   i) suhtaudutaan myönteisesti edistymiseen lapsityövoiman käytön lopettamisessa ja pakkotyön vähittäisessä lopettamisessa sekä YK:n erityisraportoijien viimeaikaisiin vierailuihin Uzbekistanissa ja maan uudelleenavaamiseen kansainvälisille valtiosta riippumattomille alan järjestöille; huomautetaan, että valtion tukema pakkotyö puuvilla- ja silkkialalla sekä muilla aloilla on edelleen ongelma; vaaditaan Uzbekistanin hallitusta kitkemään kaikki pakkotyön muodot, puuttumaan ilmiön perimmäisiin syihin, erityisesti pakollisten kiintiöiden järjestelmään, sekä saattamaan vastuuseen paikalliset viranomaiset, jotka painostavat julkisen sektorin työntekijöitä ja opiskelijoita pakkotyöhön; korostaa, että tarvitaan lisätoimia ja oikeudellisia toimenpiteitä, jotta voidaan vakiinnuttaa edistyminen tällä alalla pakkotyön poistamiseksi; kannustetaan tältä osin edistämään yhteistyötä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa; kannustetaan päästämään orjuuden nykymuotoja käsittelevä YK:n erityisraportoija vierailemaan maassa; korostetaan sellaisten toimien merkitystä, joilla kehitetään kestävää puuvillan toimitusketjua ja nykyaikaisia, ympäristön kannalta järkeviä puuvillanviljelytekniikkoja ja -käytäntöjä maassa; tuetaan maan puuvillanviljelijöitä tuotannon tehostamisessa, ympäristön suojelemisessa ja työelämän käytäntöjen parantamisessa, jotta pakkotyö voidaan lakkauttaa;
   j) kannustetaan viranomaisia lisäämään toimia työttömyyden vähentämiseksi maassa, mukaan lukien yksityisen sektorin avaaminen ja pienten ja keskisuurten yritysten vahvistaminen; suhtaudutaan tältä osin myönteisesti Management Training Programme -johtamiskoulutusohjelman laajentamiseen ja kannustetaan tarjoamaan yrittäjille lisää koulutusohjelmia; muistutetaan tässä yhteydessä maan nuoreen väestöön ja suhteellisen korkeaan koulutustasoon liittyvistä mahdollisuuksista; kannustetaan edistämään yrittäjyyskoulutusohjelmia; muistutetaan EU:n ohjelmien, kuten Erasmus+-ohjelman, merkityksestä, sillä ne edistävät kulttuurien välistä vuoropuhelua EU:n ja Uzbekistanin välillä ja tarjoavat mahdollisuuksia parantaa näihin ohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia myönteisinä muutoksen edistäjinä omissa yhteiskunnissaan;
   k) jatketaan Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) vuosittain järjestämiä ihmisoikeusvuoropuheluja ja vaaditaan tässä yhteydessä ratkaisemaan yksittäiset, esimerkiksi poliittisia vankeja koskevat huolenaiheet; sovitaan vuosittain konkreettisista aloista ennen kutakin vuoropuhelukierrosta ja arvioidaan edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa EU:n normien mukaisesti ja samalla sisällytetään ihmisoikeuskysymykset kaikkiin muihin kokouksiin ja toimintapolitiikkoihin; edistetään ja arvioidaan niiden kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden noudattamista, jotka Uzbekistan on ratifioinut erityisesti YK:ssa, Etyjissä ja ILOssa; tuodaan edelleen julki huoli ratkaisemattomista ongelmista ja eräiden uudistusten toteuttamatta jäämisestä; kehotetaan viranomaisia poistamaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden keskinäiseen suostumukseen perustuvien sukupuolisuhteiden rangaistavuus ja edistämään suvaitsevaisuuden kulttuuria hlbti-henkilöitä kohtaan; kehotetaan Uzbekistanin viranomaisia ylläpitämään ja edistämään naisten oikeuksia;
   l) varmistetaan passijärjestelmän uudistaminen; suhtaudutaan myönteisesti sellaisia ”maastapoistumisviisumeja” koskevan järjestelmän lakkauttamiseen, joita ennen vaadittiin Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) ulkopuolelle matkustavilta Uzbekistanin kansalaisilta; suhtaudutaan myönteisesti Uzbekistanin ilmoitukseen, jonka mukaan se ei enää vaadi EU:n jäsenvaltioiden kansalaisilta viisumeita tammikuusta 2019 alkaen;
   m) kehotetaan viranomaisia parantamaan paikallista terveydenhuoltojärjestelmää ja lisäämään siihen käytettäviä julkisia varoja, sillä tilanne on huonontunut merkittävästi maan itsenäistymisen jälkeen;
   n) kehotetaan viranomaisia antamaan tarvittavaa tukea ja pyytämään kansainvälisiltä kumppaneilta apua ja tukea, jotta Uzbekistan ja erityisesti Karakalpakian autonominen tasavalta voi jatkossakin torjua Araljärven ympäristötuhon taloudellisia, sosiaalisia ja terveyteen liittyviä seurauksia toteuttamalla kestäviä toimintapolitiikkoja ja käytäntöjä vesivarojen hoidon ja suojelun alalla ja laatimalla uskottavan suunnitelman Araljärven altaan puhdistamiseksi ja ennallistamiseksi; suhtaudutaan myönteisesti vesistöjä koskevan alueellisen yhteistyön positiivisiin kehityssuuntiin erityisesti Tadžikistanin ja Kazakstanin kanssa, monen kumppanin välisen YK:n erityisrahaston perustamiseen Araljärven aluetta varten ja viranomaisten osoittamaan sitoutumiseen; tuetaan edelleen toimia keinokasteluinfrastruktuurin parantamiseksi;
   o) pannaan merkille Uzbekistanin uusi ulkopolitiikka, joka on johtanut parannuksiin naapurimaiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, erityisesti alueen vakauden ja turvallisuuden, rajaturvallisuuden ja vesihuollon, rajojen merkitsemisen ja energiapolitiikan edistämisessä; tuetaan Uzbekistanin myönteistä osallistumista Afganistanin rauhanprosessiin;
   p) suhtaudutaan myönteisesti Uzbekistanin jatkuvaan sitoutumiseen Keski-Aasian ydinaseettoman vyöhykkeen ylläpitämiseen; muistutetaan, että EU on sitoutunut tukemaan Uzbekistania myrkyllisen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyssä; kannustetaan Uzbekistania allekirjoittamaan ydinaseet kieltävä sopimus;
   q) otetaan huomioon Uzbekistanin tärkeä rooli EU:n Keski-Aasian strategian tulevassa uudelleentarkastelussa, jossa sovelletaan eriyttämisen periaatetta;
   r) tunnustetaan Uzbekistanin oikeutetut turvallisuushuolet ja lisätään yhteistyötä kriisinhallinnan, konfliktien ehkäisyn ja yhdennetyn rajavalvonnan tukemiseksi sekä toimia väkivaltaisen radikalisoitumisen, terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausaineiden laittoman kaupan torjumiseksi kunnioittaen samalla oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksien suojelu mukaan luettuna;
   s) varmistetaan tehokas yhteistyö korruption, rahanpesun ja veropetosten torjunnassa;
   t) kytketään EU:n ulkoisista rahoitusvälineistä ja Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin lainoista annettavan avun toimittaminen Uzbekistaniin uudistusten edistymiseen;
   u) tuetaan GSP+-aseman edellyttämien keskeisten kansainvälisten yleissopimusten tehokasta täytäntöönpanoa;
   v) tuetaan Uzbekistanin pyrkimyksiä liittyä Maailman kauppajärjestöön (WTO), jotta maa voidaan integroida paremmin maailmantalouteen ja parantaa sen liiketoimintaympäristöä ja houkutella siten lisää ulkomaisia suoria sijoituksia (FDI);
   w) otetaan huomioon muiden kolmansien maiden kanssa solmittujen suhteiden kehittyminen Kiinan OBOR-strategian (uusi silkkitie) täytäntöönpanon yhteydessä; vaaditaan, että tähän aloitteeseen liittyvissä kysymyksissä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, ja että tätä varten kehitetään myös ohjeistusta;
   x) hyödynnetään neuvotteluja tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jotta voidaan tukea aitoa ja kestävää edistymistä kohti vastuuvelvollista ja demokraattista järjestelmää, jossa taataan ja suojellaan kaikkien kansalaisten perusoikeuksia ja keskitytään erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien toiminnan sekä asianajajien riippumattomuuden mahdollistavan ympäristön varmistamiseen; varmistetaan, että ennen neuvottelujen päätökseen saattamista Uzbekistan saavuttaa merkittävää edistystä ilmaisunvapauden ja rauhanomaisen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden varmistamisessa kansainvälisten normien mukaisesti, myös poistamalla tekijät, jotka estävät kaikkia uusia ryhmiä rekisteröitymästä, aloittamasta lainmukaisen toiminnan harjoittamista maassa ja vastaanottamasta ulkomaista rahoitusta;
   y) neuvotellaan EU:n ja Uzbekistanin välinen nykyaikainen, kattava ja kunnianhimoinen sopimus, joka korvaa vuoden 1999 kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja lisää ihmisten välisiä yhteyksiä, poliittista yhteistyötä, kauppa- ja investointisuhteita sekä kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, yhteenliitettävyyttä, ihmisoikeuksia ja hallintoa koskevaa yhteistyötä ja edistää Uzbekistanin kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä;
   z) uudistetaan sitoutuminen demokraattisten normien, hyvän hallintotavan periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, kuten uskon- tai vakaumuksenvapauden, ja niiden puolustajien kunnioittamiseen;
   aa) tuetaan Uzbekistanin pyrkimyksiä monenväliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön maailmanlaajuisissa ja alueellisissa haasteissa, kuten kansainvälisessä turvallisuudessa ja väkivaltaisten ääriliikkeiden, järjestäytyneen rikollisuuden, huumausaineiden laittoman kaupan, ympäristön pilaantumisen, ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeen torjumisessa sekä vesihuollon alalla;
   ab) varmistetaan, että kattavalla sopimuksella helpotetaan ja vahvistetaan alueellista yhteistyötä ja nykyisten ristiriitojen rauhanomaista ratkaisua ja tasoitetaan tietä aidosti hyville naapuruussuhteille;
   ac) tehostetaan kauppa- ja taloussuhteisiin liittyviä määräyksiä yhtäältä kytkemällä ne paremmin ihmisoikeusmääräyksiin ja sitoumukseen panna täytäntöön yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevat YK:n ohjaavat periaatteet ja luomalla samalla mekanismeja, joilla arvioidaan ihmisoikeuksiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja puututaan niihin, ja toisaalta edistämällä markkinatalouden periaatteita, mukaan lukien oikeusvarmuus, ja riippumattomia ja avoimia instituutioita, työmarkkinavuoropuhelua ja ILOn työelämän normien täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa kestävät suorat ulkomaiset sijoitukset ja edistää talouden monipuolistamista; parannetaan yhteistyötä korruption, rahanpesun ja veronkierron torjunnassa ja varmistetaan, että useissa EU:n ja ETA:n jäsenvaltioissa tällä hetkellä jäädytetyt varat palautetaan vastuullisesti kaikkien uzbekistanilaisten hyödyksi;
   ad) vahvistetaan parlamenttien välistä yhteistyötä valtuutetussa parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien aloilla, mukaan lukien yhteistyöneuvoston ja parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan edustajien suora vastuuvelvollisuus;
   ae) varmistetaan kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden, myös kansalaisyhteiskunnan, osallistuminen sekä neuvotteluiden että sopimuksen täytäntöönpanon aikana;
   af) sisällytetään sopimukseen ehdot, joiden nojalla yhteistyö voidaan keskeyttää, mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen keskeisiä osia, erityisesti demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamista, ja taataan parlamentin kuuleminen tällaisissa tapauksissa; perustetaan riippumaton seuranta- ja valvontamekanismi, jonka myötä asianomaisten väestöryhmien ja niiden edustajien saataville asetetaan tehokas väline, jotta voidaan puuttua ihmisoikeuksiin kohdistuviin vaikutuksiin ja seurata täytäntöönpanoa;
   ag) varmistetaan, että Euroopan parlamentti osallistuu tiiviisti tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kaikkien osien täytäntöönpanon seurantaan sen tultua voimaan, järjestetään kuulemisia tässä yhteydessä siten, että varmistetaan, että parlamentille ja kansalaisyhteiskunnalle tiedotetaan asianmukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttamasta tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanosta, ja reagoidaan asianmukaisesti;
   ah) varmistetaan kaikkien neuvotteluasiakirjojen välittäminen Euroopan parlamentille luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä noudattaen, jotta parlamentti voi valvoa neuvotteluprosessia asianmukaisesti; täytetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdasta johtuvat toimielinten yhteiset velvoitteet ja tiedotetaan parlamentille säännöllisesti;
   ai) sovelletaan väliaikaisesti tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta vasta sen jälkeen, kun parlamentti on antanut hyväksyntänsä;
   aj) toteutetaan suurelle yleisölle suunnattu tiedotuskampanja, jossa korostetaan yhteistyön toivottuja myönteisiä tuloksia EU:n ja Uzbekistanin kansalaisille, mikä edistäisi myös ihmisten välisiä yhteyksiä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Uzbekistanin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 238, 6.7.2018, s. 394.
(2) EUVL C 238, 6.7.2018, s. 51.
(3) EUVL C 274, 27.7.2016, s. 25.
(4) EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(5) EUVL C 58, 15.2.2018, s. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus