Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2236(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0149/2019

Predkladané texty :

A8-0149/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0224

Prijaté texty
PDF 185kWORD 53k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom
P8_TA-PROV(2019)0224A8-0149/2019

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom (2018/2236(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/... zo 16. júla 2018, ktorým sa Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku poverujú začať rokovania a viesť ich v mene Únie o tých ustanoveniach komplexnej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktoré patria do právomoci Únie (10336/18),

—  so zreteľom na rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady konaného 16. júla 2018, ktorým sa Európska komisia poveruje začať rokovania a viesť ich v mene členských štátov o tých ustanoveniach komplexnej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktoré patria do právomoci členských štátov (10337/18),

—  so zreteľom na smernice na rokovania, ktoré Rada prijala 16. júla 2018 (10601/18 EÚ s obmedzeným prístupom) a ktoré boli postúpené Európskemu parlamentu 6. augusta 2018,

—  so zreteľom na existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Uzbeckou republikou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999,

—  so zreteľom na Memorandum o porozumení o energii medzi EÚ a Uzbekistanom, ktoré bolo podpísané v januári 2011,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „LGBTI“), ktoré Rada prijala v roku 2013,

—  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile(1),

—  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile(2),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2014 o situácii v oblasti ľudských práv v Uzbekistane(3),

—  so zreteľom na svoje uznesenia z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu(4) a z 13. apríla 2016 k vykonávaniu a preskúmaniu stratégie EÚ – Stredná Ázia(5),

—  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 19. septembra 2018 s názvom Prepojenie Európy a Ázie: základné prvky stratégie EÚ (JOIN(2018)0031),

—  so zreteľom na návštevy Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva v Uzbekistane v septembri 2018 resp. v máji 2017 a na pravidelné návštevy Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom,

—  so zreteľom na výsledky 13. zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ – Stredná Ázia konaného 10. novembra 2017 v Samarkane, ktoré sa zaoberalo dvojstrannou agendou (hospodárstvo, prepojenosť, bezpečnosť a právny štát) a regionálnymi otázkami,

—  so zreteľom na spoločné komuniké zo 14. zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ – Stredná Ázia konaného 23. novembra 2018 v Bruseli s názvom EÚ a Stredná Ázia: spoločné úsilie o inkluzívny rast, udržateľnú prepojenosť a silné partnerstvá v budúcnosti(6),

—  so zreteľom na pokračujúcu rozvojovú pomoc EÚ Uzbekistanu vo výške 168 miliónov EUR v období 2014 – 2020, finančnú pomoc od Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“) a na ďalšie opatrenia EÚ na podporu mieru a bezpečnosti a zníženie množstva jadrového odpadu v krajine,

—  so zreteľom na vyhlásenie z Taškentskej konferencie o Afganistane z 26. a 27. marca 2018, ktorú usporiadal Uzbekistan a spoločne mu predsedali Afganistan, s názvom Mierový proces, bezpečnostná spolupráca a regionálne prepojenie,

—  so zreteľom na stratégiu opatrení v piatich prioritných oblastiach pre rozvoj Uzbekistanu (rozvojová stratégia) na roky 2017 – 2021,

–  so zreteľom na kroky, ktoré Uzbekistan podnikol smerom k otvorenejšej spoločnosti a väčšej otvorenosti vo vzťahoch so susediacimi krajinami po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu,

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0149/2019),

A.  keďže 23. novembra 2018 EÚ a Uzbekistan začali rokovania o komplexnej posilnenej dohode o partnerstve a spolupráci (ďalej len „DPS“), ktorá by nahradila súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Uzbekistanom, a to s cieľom posilniť a prehĺbiť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu na základe spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu, dodržiavania základných slobôd a dobrej správy vecí verejných, podporovať trvalo udržateľný rozvoj a medzinárodnú bezpečnosť a účinne riešiť globálne výzvy, ako sú terorizmus, zmena klímy a organizovaná trestná činnosť;

B.  keďže nadobudnutie platnosti posilnenej DPS si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu;

1.  predkladá Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) tieto odporúčania:

Vzťahy medzi EÚ a Uzbekistanom

Nová komplexná dohoda

   a) uvítať záväzky a kroky, ktoré Uzbekistan podnikol smerom k otvorenejšej spoločnosti a úroveň skutočnej angažovanosti v politickom dialógu medzi EÚ a Uzbekistanom, čo viedlo k začatiu rokovaní o komplexnej posilnenej DPS; zdôrazniť záujem EÚ o posilnenie vzťahov s Uzbekistanom na základe spoločných hodnôt a uznať úlohu Uzbekistanu ako dôležitého kultúrneho a politického mostu medzi Európou a Áziou;
   b) zabezpečiť pravidelný intenzívny dialóg a monitorovať úplné vykonávanie politických a demokratických reforiem, ktorých cieľom je vytvorenie nezávislého súdnictva – vrátane zrušenia všetkých obmedzení nezávislosti právnikov –, skutočne nezávislý parlament vyplývajúci zo skutočne konkurenčných volieb, ochrana ľudských práv, rodovej rovnosti a slobody médií, odpolitizovanie bezpečnostných služieb a zabezpečenia toho, aby sa zaviazali dodržiavať zásady právneho štátu, a výrazné zapojenie občianskej spoločnosti do reformného procesu; uvítať nové právomoci udelené najvyššiemu zhromaždeniu (Oliy Majlis) a mechanizmy posilňujúce parlamentný dohľad; nabádať orgány, aby vykonávali odporúčania uvedené v správe OBSE/ODIHR po parlamentných voľbách v roku 2014;
   c) zdôrazniť význam udržateľných reforiem a ich vykonávania a výrazne ich podporovať na základe súčasných a budúcich dohôd, ktoré povedú k hmatateľným výsledkom a riešeniu politických, spoločenských a hospodárskych otázok, najmä s cieľom zlepšiť správu, otvoriť priestor pre skutočne rôznorodú a nezávislú občiansku spoločnosť, posilniť dodržiavanie ľudských práv, chrániť všetky menšiny a zraniteľné osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím, zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie ľudských práv a iné trestné činy a odstrániť prekážky podnikania;
   d) uznať a podporovať záväzky Uzbekistanu vykonávať prebiehajúce štrukturálne, správne a hospodárske reformy zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia, súdneho systému a bezpečnostných služieb, pracovných podmienok a administratívnej zodpovednosti a efektívnosti a zdôrazniť význam ich úplného a overiteľného vykonávania; uvítať liberalizáciu operácií so zahraničnými menami a devízového trhu; zdôrazniť, že komplexný reformný plán Uzbekistanu – stratégia rozvoja na roky 2017 – 2021 – musí byť vykonávaný a podporený opatreniami na uľahčenie vonkajšieho obchodu a zlepšenie podnikateľského prostredia; zohľadniť to, že migrácia pracovnej sily a remitencie predstavujú kľúčové mechanizmy na riešenie chudoby v Uzbekistane;
   e) vyzvať uzbeckú vládu na zabezpečenie toho, aby obhajcovia ľudských práv, občianska spoločnosť, medzinárodní pozorovatelia a organizácie pre ľudské práva mohli voľne fungovať v právne zdravom a politicky bezpečnom prostredí, a to najmä tým, že zjednoduší postupy registrácie a umožní využitie právneho prostriedky nápravy v prípade zamietnutia registrácie; naliehať na vládu, aby umožnila pravidelné, neobmedzené a nezávislé monitorovanie podmienok vo väzniciach a zadržiavacích zariadeniach; nabádať vládu, aby pozvala osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, vykonala odporúčanie z jeho poslednej návštevy v roku 2003 a zosúladila vnútroštátne právne predpisy a postupy s medzinárodným právom a normami vrátane nezávislého monitorovacieho mechanizmu, ktorý umožní neobmedzený prístup do väzenských zariadení, aby bolo možné sledovať zaobchádzanie s väzňami; vyzvať orgány, aby dôkladne vyšetrili všetky obvinenia z mučenia alebo neľudského zaobchádzania;
   f) podporovať vznik tolerantnej, inkluzívnej, pluralistickej a demokratickej spoločnosti s dôveryhodnou vládou presadzovaním postupnej liberalizácie pri plnom dodržiavaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a sociálno-ekonomického pokroku v prospech obyvateľstva;
   g) privítať prepustenie politických väzňov, ale naliehať na orgány, aby im zaručili úplnú rehabilitáciu a prístup k prostriedkom nápravy a lekárskemu ošetreniu; žiadať prepustenie všetkých zostávajúcich politických väzňov a všetkých ďalších osôb uväznených alebo prenasledovaných na základe politicky motivovaných obvinení, ako sú aktivisti za ľudské práva, aktivisti občianskej spoločnosti a náboženskí aktivisti, novinári a opoziční politici; vyjadriť znepokojenie nad viacerými súdnymi procesmi prebiehajúcimi za zatvorenými dverami a naliehavo vyzvať vládu, aby skoncovala s takýmito praktikami; naliehať na vládu, aby urýchlene zmenila ustanovenia trestného zákonníka týkajúce sa extrémizmu, ktoré sú niekedy zneužívané na kriminalizovanie disentu; uvítať prijaté záväzky týkajúce sa ukončenia používania obvinenia z „porušovania väzenských pravidiel“ na svojvoľné predlžovanie trestov politických väzňov; zabezpečiť, aby všetkým politickým väzňom odsúdeným za trestné a iné činy boli poskytnuté kópie súdnych rozsudkov v ich veciach, ktoré im umožnia uplatniť si právo podať odvolanie a požiadať o rehabilitáciu; uvítať zmiernenie niektorých obmedzení slobody pokojného zhromažďovania a nabádať tiež na odstránenie obmedzení brániacich uplatňovaniu týchto práv, ako je zaistenie pokojných demonštrantov, a teda na dodržiavanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv; privítať nedávnu návštevu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery;
   h) poznamenať, že umiestnenie Uzbekistanu v rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc sa v rokoch 2016 až 2018 zlepšilo len mierne a naďalej venovať pozornosť cenzúre, blokovaniu webových sídiel, autocenzúre novinárov a blogerov, obťažovaniu, online aj offline, a politicky motivovaným trestným obvineniam; vyzvať orgány, aby ukončili nátlak na médiá a dohľad nad nimi, zastavili blokovanie nezávislých webových sídel a umožnili medzinárodným médiám akreditovať spravodajcov a pôsobiť v krajine; podporovať a uvítať prijaté opatrenia smerujúce k väčšej nezávislosti médií a organizácií občianskej spoločnosti, napríklad zrušenie niektorých obmedzení týkajúcich sa ich činnosti, ako aj návrat zahraničných a medzinárodných médií a MVO, ktoré boli predtým z krajiny vylúčené; uvítať nový zákon o registrácii MVO, ktorý zmierňuje niektoré registračné postupy a určité požiadavky súvisiace s udelením predbežného povolenia na vykonávanie činností alebo organizovanie stretnutí; naliehať na orgány, aby tento zákon v plnej miere vykonávali tým, že odstránia všetky prekážky brániace registrácii medzinárodných organizácií, a nabádať orgány, aby riešili zostávajúce obmedzenia ohraničujúce činnosť MVO, ako sú zaťažujúce registračné požiadavky a rušivé sledovanie;
   i) uvítať pokrok dosiahnutý pri odstraňovaní detskej práce a postupnom ukončovaní nútenej práce a tiež nedávne návštevy osobitných spravodajcov OSN v Uzbekistane a opätovné otvorenie krajiny medzinárodným MVO pôsobiacim v tejto oblasti; poukazovať na to, že štátom podporovaná nútená práca v odvetví bavlny a prírodného hodvábu a v iných oblastiach je pretrvávajúcim problémom; očakávať, že vláda Uzbekistanu podnikne kroky na odstránenie všetkých foriem nútenej práce, na riešenie základných príčin tohto javu, najmä systému povinných kvót, a na vyvodenie zodpovednosti v prípade miestnych orgánov, ktoré pod nátlakom mobilizujú pracovníkov z verejného sektora a študentov; zdôrazniť, že treba vyvinúť väčšie úsilie a prijať ďalšie právne opatrenia na upevnenie pokroku v tejto oblasti s cieľom zrušiť nútenú prácu; podporovať v tejto súvislosti prehĺbenie spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP); nabádať na uľahčenie prístupu do krajiny na účely návštevy osobitného spravodajcu OSN pre súčasné formy otroctva; zdôrazniť význam úsilia o rozvoj udržateľného dodávateľského reťazca v odvetví bavlny a moderných a environmentálne vhodných technológií na pestovanie bavlny a poľnohospodárskych postupov v krajine; podporovať domácich pestovateľov bavlny pri zvyšovaní ich efektívnosti výroby, ochrane životného prostredia a pri zlepšovaní pracovných postupov s cieľom zrušiť nútenú prácu;
   j) nabádať orgány, aby zintenzívnili opatrenia na zníženie nezamestnanosti v krajine vrátane otvorenia súkromného sektora a posilňovania malých a stredných podnikov; uvítať v tejto súvislosti rozšírenie programu odbornej prípravy v oblasti hospodárenia a podporiť ďalšie programy odbornej prípravy pre podnikateľov; pripomenúť potenciál mladého obyvateľstva a v tomto zmysle jeho relatívne vysokú úroveň vzdelania; nabádať k podpore vzdelávacích programov v oblasti podnikania; zdôrazniť význam programov EÚ, ako je Erasmus+, pri podpore medzikultúrneho dialógu medzi EÚ a Uzbekistanom a pri poskytovaní príležitostí na posilnenie postavenia študentov, ktorí sa na týchto programoch zúčastňujú ako pozitívni aktéri zmeny v ich spoločnosti;
   k) pokračovať v každoročnom dialógu o ľudských právach, ktorý organizuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), a v tejto súvislosti naliehať na vyriešenie jednotlivých prípadov vzbudzujúcich obavy vrátane prípadov politických väzňov; dohodnúť sa na konkrétnych oblastiach rokovania pred každým kolom dialógov konanom raz ročne a posúdiť pokrok pri dosahovaní výsledkov v súlade s normami EÚ a súčasne zohľadňovať problematiku ľudských práv pri všetkých ostatných stretnutiach a vo všetkých iných politikách; podporovať a vyhodnocovať dodržiavanie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv ratifikovaných Uzbekistanom, a to najmä v rámci OSN, OBSE a MOP; vyjadriť pretrvávajúce znepokojenie nad nevyriešenými problémami a nedostatočným vykonávaním niektorých reforiem; podporovať orgány v dekriminalizácii konsenzuálnych sexuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a posilňovať kultúru tolerancie vo vzťahu k LGBTI osobám; vyzvať uzbecké orgány, aby dodržiavali a presadzovali práva žien;
   l) zabezpečiť preskúmanie systému cestovných pasov; uvítať zrušenie systému „výstupných víz“, ktoré sa predtým vyžadovali od uzbeckých občanov cestujúcich mimo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ); uvítať oznámenie Uzbekistanu, na základe ktorého sa od januára 2019 nebudú od občanov členských štátov EÚ vyžadovať víza;
   m) vyzvať orgány, aby zlepšili miestny systém zdravotnej starostlivosti a zvýšili štátne zdroje na uľahčenie týchto zlepšení, pretože situácia sa výrazne zhoršila, odkedy krajina získala nezávislosť;
   n) vyzvať orgány, aby poskytli potrebnú podporu a vynaložili úsilie o získanie pomoci a podpory medzinárodných partnerov s cieľom umožniť Uzbekistanu a najmä autonómnej Karakalpackej republike ďalej riešiť hospodárske, sociálne a zdravotné dôsledky environmentálnej katastrofy Aralského jazera tým, že zavedú politiky a postupy udržateľného hospodárenia s vodami a ich ochrany, ako aj spoľahlivý plán postupného vyčistenia regiónu; uvítať pozitívny vývoj v rámci regionálnej spolupráce v oblasti vôd, predovšetkým s Tadžikistanom a Kazachstanom, vytvorenie trustového fondu OSN s účasťou viacerých partnerov týkajúceho sa bezpečnosti osôb v oblasti Aralského jazera a odhodlanie, ktoré prejavili orgány; pokračovať v podpore úsilia o zlepšenie zavlažovacej infraštruktúry;
   o) vyjadriť uznanie zahraničnej politike Uzbekistanu, ktorá viedla k zlepšeniu v spolupráci so susedmi a s medzinárodnými partnermi, najmä v oblasti podpory stability a bezpečnosti v regióne, riadenia hraníc a hospodárenia s vodami, vymedzenia hraníc a energetiky; podporovať pozitívne zapojenie Uzbekistanu do mierového procesu v Afganistane;
   p) uvítať pretrvávajúci záväzok Uzbekistanu zachovávať zónu bez jadrových zbraní v Strednej Ázii; pripomenúť záväzok EÚ podporovať Uzbekistan pri zaobchádzaní s toxickým a rádioaktívnym odpadom; nabádať Uzbekistan k podpísaniu Zmluvy o zákaze jadrových zbraní;
   q) zohľadniť dôležitú úlohu Uzbekistanu pri nadchádzajúcom preskúmaní stratégie EÚ – Stredná Ázia uplatňujúc pritom zásadu diferenciácie;
   r) vyjadriť uznanie, pokiaľ ide o legitímne bezpečnostné záujmy Uzbekistanu, a zintenzívniť spoluprácu na podporu krízového riadenia, predchádzania konfliktom, integrovaného riadenia hraníc a úsilia, ktoré je zamerané na boj proti násilnej radikalizácii, terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nezákonnému obchodovaniu s drogami, pri súčasnom dodržiavaní zásad právneho štátu vrátane ochrany ľudských práv;
   s) zaistiť účinnosť spolupráce v oblasti boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí a daňovým únikom;
   t) viazať poskytovanie pomoci Uzbekistanu z vonkajších finančných nástrojov EÚ a z úverov EIB a EBOR na ďalší pokrok reforiem;
   u) podporovať efektívne plnenie kľúčových medzinárodných dohovorov, ktoré sa vyžadujú v prípade štatútu VSP +;
   v) podporiť snahu Uzbekistanu zapojiť sa do procesu pristúpenia k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) s cieľom lepšie integrovať krajinu do svetového hospodárstva, zlepšiť podnikateľské prostredie a prilákať tak viac priamych zahraničných investícií (PZI);
   w) zohľadniť rozvoj vzťahov s ďalšími tretími krajinami v kontexte vykonávania čínskej iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta a trvať na tom, že treba riešiť problémy v oblasti ľudských práv, ktoré sú prepojené s touto iniciatívou, a to aj vypracovaním usmernení v tejto súvislosti;
   x) používať rokovania v rámci posilnenej DPS na podporu skutočného a udržateľného pokroku smerom k zodpovednému a demokratickému režimu, ktorý zaručuje a chráni základné práva pre všetkých občanov a zameriava sa najmä na zabezpečenie priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť, obhajcov ľudských práv a nezávislosť právnikov; zabezpečiť, aby Uzbekistan pred ukončením rokovaní dosiahol výrazný pokrok smerom k zabezpečeniu slobody prejavu a slobody združovania a pokojného zhromažďovania v súlade s medzinárodnými normami vrátane odstránenia prekážok, ktoré bránia všetkým novým skupinám zaregistrovať sa a právoplatne začať vykonávať činnosť v krajine a prijímať zahraničné finančné prostriedky;
   y) rokovať o modernej, komplexnej a ambicióznej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom, ktorá nahradí dohodu o partnerstve a spolupráci z roku 1999, zlepší kontakty medzi ľuďmi, politickú spoluprácu, obchodné a investičné vzťahy a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prepojenosti, ľudských práv a správy a prispeje k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Uzbekistanu;
   z) obnoviť záväzok presadzovať demokratické normy, zásady dobrej správy vecí verejných a právneho štátu a rešpektovať ľudské práva a základné slobody vrátane slobody náboženského vyznania a viery, ako aj ich obhajcov;
   aa) podporiť obnovené úsilie Uzbekistanu o mnohostrannú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti globálnych a regionálnych výziev, ako sú okrem iného medzinárodná bezpečnosť a boj proti násilnému extrémizmu, organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami, hospodárenie s vodami, zhoršovanie stavu životného prostredia, zmena klímy a migrácia;
   ab) zabezpečiť, aby komplexná dohoda uľahčila a posilnila regionálnu spoluprácu a mierové riešenie konfliktov a existujúcich sporov, čo vytvorí podmienky na skutočne dobré susedské vzťahy;
   ac) podporiť ustanovenia týkajúce sa obchodných a hospodárskych vzťahov ich lepším prepojením s ustanoveniami o ľudských právach a so záväzkom vykonávať hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv pri súčasnom zabezpečení mechanizmov na posudzovanie a riešenie negatívnych vplyvov na ľudské práva na jednej strane, ako aj presadzovaním zásad trhového hospodárstva vrátane právnej istoty, nezávislých a transparentných inštitúcií, sociálneho dialógu a vykonávania pracovných noriem MOP, aby sa zaručili udržateľné priame zahraničné investície a prispelo sa k diverzifikácii hospodárstva, na druhej strane; zlepšiť spoluprácu v oblasti boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí a daňovým únikom a zabezpečiť, aby aktíva, ktoré sú v súčasnosti zmrazené vo viacerých členských štátoch EÚ a EHP, boli zodpovedne repatriované v prospech všetkých obyvateľov Uzbekistanu;
   ad) posilniť aspekty medziparlamentnej spolupráce v rámci splnomocneného parlamentného výboru pre spoluprácu v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv vrátane priamej zodpovednosti zástupcov Rady pre spoluprácu a parlamentného výboru pre spoluprácu;
   ae) zabezpečiť zapojenie všetkých relevantných aktérov vrátane občianskej spoločnosti počas rokovaní aj fázy vykonávania dohody;
   af) začleniť podmienky týkajúce sa prípadného pozastavenia spolupráce v prípade porušenia základných prvkov ktoroukoľvek stranou, a to najmä pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu, vrátane konzultácie Európskeho parlamentu v takýchto prípadoch; vytvoriť nezávislý mechanizmus monitorovania a podávania sťažností, ktorý postihnutému obyvateľstvu a jeho zástupcom poskytne účinný nástroj na riešenie negatívnych vplyvov na ľudské práva a na monitorovanie vykonávania;
   ag) zabezpečiť, aby bol Európsky parlament úzko zapojený do monitorovania vykonávania všetkých častí komplexnej posilnenej DPS po nadobudnutí jej platnosti, viesť v tejto súvislosti konzultácie, zabezpečiť, aby ESVČ riadne informovala Európsky parlament a občiansku spoločnosť o vykonávaní posilnenej DPS a aby primerane reagovali;
   ah) zabezpečiť zasielanie všetkých dokumentov na rokovania Európskemu parlamentu, a to v súlade s pravidlami dôvernosti, aby Európsky parlament mohol riadne kontrolovať proces rokovaní; plniť medziinštitucionálne povinnosti vyplývajúce z článku 218 ods. 10 ZFEÚ a pravidelne informovať Európsky parlament;
   ai) predbežne uplatňovať posilnenú DPS len po udelení súhlasu Európskeho parlamentu;
   aj) realizovať verejnú informačnú kampaň, v ktorej sa vyzdvihnú očakávané pozitívne výsledky spolupráce v prospech občanov EÚ a Uzbekistanu, čím sa posilnia aj kontakty medzi ľuďmi;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Uzbeckej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 394.
(2) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 51.
(3) Ú. v. EÚ C 274, 27.7.2016, s. 25.
(4) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(5) Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie