Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0332(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0169/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0169/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0225

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 196kWORD 63k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I
P8_TA-PROV(2019)0225A8-0169/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0639),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0408/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 4η Ιουλίου 2018 έως τη 16η Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-01692019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος τις διατάξεις για τη θερινή ώρα από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να συντονιστεί η αλλαγή της ώρας στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος την εποχική αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως. Η επίσημη ώρα αλλάζει σε θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
__________________
__________________
21 Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).
21 Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.
(2)  Υπό το φως διαφόρων αναφορών, πρωτοβουλιών των πολιτών και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα τόνισε επίσης ότι είναι σημαντική η διατήρηση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση, και ενός ενιαίου ενωσιακού καθεστώτος όσον αφορά την ώρα.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.
(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να υπάρχει προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα δεν είναι κάτι το καινούριο, δεδομένου ότι από τότε που θεσπίστηκε η θερινή ώρα έχουν υπάρξει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της πρακτικής αυτής. Ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποίησαν εθνικές διαβουλεύσεις, και η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τάσσονται υπέρ του τερματισμού της πρακτικής αυτής. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και από τη διαβούλευση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα η περίπτωση των κτηνοτρόφων, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα είχαν αρχικά κριθεί ασύμβατες με τις γεωργικές πρακτικές εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εργάσιμη ημέρα η οποία, ήδη βάσει της επίσημης ώρας, ξεκινά πολύ νωρίς. Επιπλέον, η μετάβαση στη θερινή ώρα δυο φορές ετησίως θεωρείτο ότι δυσχεραίνει τη μεταφορά προϊόντων ή ζώων στις αγορές. Τέλος, καθώς οι αγελάδες ακολουθούν τον φυσικό τους ρυθμό γαλακτοφορίας, θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μείωση της παραγωγής του γάλακτος. Εντούτοις, ο σύγχρονος γεωργικός εξοπλισμός και οι σύγχρονες πρακτικές έχουν επιφέρει τέτοιες επαναστατικές αλλαγές στη γεωργία ώστε να είναι πλέον αβάσιμες οι περισσότερες ανησυχίες αυτού του είδους, μολονότι εξακολουθούν να είναι βάσιμες οι ανησυχίες σχετικά με τους βιορυθμούς των ζώων και τις συνθήκες εργασίας των γεωργών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.
(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα. Στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή συμμετείχαν περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που έχει λάβει ποτέ διαβούλευση της Επιτροπής. Επίσης, ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό της κοινής γνώμης όσον αφορά την αλλαγή της ώρας δυο φορές ετησίως, και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Σύμφωνα με τη χρονοβιολογία, ο βιορυθμός του ανθρώπινου σώματος επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή της ώρας, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν σαφώς ότι η αλλαγή της ώρας συνδέεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τα φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα ή την υπέρταση, λόγω της διαταραχής του κιρκαδιανού ρυθμού. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, είναι σκόπιμο να δοθεί τέλος στις εποχικές αλλαγές της ώρας.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)   Τα εδάφη πλην των υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους ή επίσημες ώρες, ήτοι GMT, GMT+1 και GMT+2. Η ευρεία έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς βορρά και νότο σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα με την ώρα ποικίλει μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε διαβούλευση με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού αποφασίσουν να μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό των πολιτών όσον αφορά την αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως, και θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος και η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δημόσιες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες που έχει η κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλες τις περιοχές.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
(4δ)  Όταν ακολουθείται η θερινή ώρα, ο ήλιος δύει φαινομενικά πιο αργά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για πολλούς πολίτες της ΕΕ, καλοκαίρι σημαίνει να διαρκεί το φως της ημέρας έως αργά το βράδυ. Η επαναφορά της επίσημης, ή χειμερινής, ώρας θα έχει ως αποτέλεσμα να δύει ο ήλιος μία ώρα νωρίτερα το καλοκαίρι και να μειωθεί κατά πολύ η περίοδος κατά την οποία το φως της ημέρας διαρκεί έως αργά το βράδυ.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)
(4ε)  Πολυάριθμες μελέτες εξέτασαν τη σύνδεση της αλλαγής σε θερινή ώρα με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, τις διαταραχές του βιορυθμού, την έλλειψη ύπνου, την αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή ή ακόμη και τα ποσοστά αυτοκτονιών. Εντούτοις, η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, οι δραστηριότητες στο ύπαιθρο μετά τη δουλειά ή το σχολείο, και η έκθεση στο φως του ήλιου σαφώς έχουν ορισμένες θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ευημερία εν γένει.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)
(4στ)  Οι εποχικές αλλαγές της ώρας έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των ζώων, όπως γίνεται σαφές, για παράδειγμα, στη γεωργία, δεδομένου ότι επηρεάζεται αρνητικά η γαλακτοφορία των αγελάδων.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ζ (νέα)
(4ζ)  Γενικά, υποτίθεται ότι οι εποχικές αλλαγές της ώρας συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτός ήταν όντως ο κύριος λόγος για την αρχική τους θέσπιση τον περασμένο αιώνα. Εντούτοις, σύμφωνα με έρευνες, μολονότι οι εποχικές αλλαγές της ώρας είναι ενδεχομένως οριακά επωφελείς όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο σύνολο της Ένωσης, αυτό δεν ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Με τη μετάβαση σε θερινή ώρα, θα εξοικονομείται μεν ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μειωμένης ανάγκης για φωτισμό, αλλά θα είναι ενδεχομένως αυξημένη η κατανάλωση για θέρμανση. Επιπλέον είναι δύσκολη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες όπως η μετεωρολογία, η συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας ή η εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.
(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν την Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου 2020 το αργότερο, σε περίπτωση που προτίθενται να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με ποια επίσημη ώρα θα εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος, απαιτούνται διαβουλεύσεις και μελέτες όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των πολιτών, οι γεωγραφικές αποκλίσεις, οι περιφερειακές διαφορές, οι τυπικές εργασιακές ρυθμίσεις και άλλοι παράγοντες που είναι σημαντικοί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να αναλύσουν τον αντίκτυπο της πρότασης και να επιλέξουν τη λύση που εξυπηρετεί βέλτιστα τους πληθυσμούς τους, και συνυπολογίζει παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Η αλλαγή σε ώρα που δεν συνδέεται με τις εποχικές αλλαγές θα έχει κόστος μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ στις μεταφορές και σε άλλους τομείς. Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος της μετάβασης, απαιτείται μια εύλογη χρονική περίοδος προετοιμασίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.
(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2021, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2021.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λάβουν αποφάσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος θα απαρτίζεται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί τον αντίκτυπο που θα έχει ενδεχομένως στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κάθε προβλεπόμενη απόφαση όσον αφορά την επίσημη ώρα κράτους μέλους, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα στα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν αναθεωρήσουν τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα, βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναβάλει την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2021, υπό τον όρο ότι το πράττουν την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του εν λόγω έτους στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2020.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.
1.  Δια του παρόντος θεσπίζεται μηχανισμός συντονισμού, με στόχο να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Ο μηχανισμός συντονισμού απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν ένα κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 απόφασή του, συνέρχεται ο μηχανισμός συντονισμού για να συζητηθεί και να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει ενδεχομένως στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η προβλεπόμενη αλλαγή, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Όταν η Επιτροπή θεωρεί, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, ότι η προβλεπόμενη αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενημερώνει σχετικά το κοινοποιούν κράτος μέλος.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2020, τα κοινοποιούντα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα εμμείνουν ή όχι στην πρόθεσή τους. Όταν το κοινοποιούν κράτος μέλος αποφασίζει να εμμείνει στην πρόθεσή του, παρέχει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η αλλαγή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
1.  Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρησή της βάσει διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.
2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2025.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2021.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
1.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον μηχανισμό συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρακολουθεί στενά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση .
2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα, τις οποίες κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, μπορούν δυνητικά να παρακωλύσουν σημαντικά και μόνιμα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει την εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β (νέο)
Άρθρο 4β
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] έως την [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.
Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 305.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου