Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0378(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0040/2018

Внесени текстове :

A8-0040/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0228

Приети текстове
PDF 409kWORD 122k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0863),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0494/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Бундестага на Федерална република Германия, Сената на Френската република и Сената на Румъния в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

—  като взе предвид писмото от 13 юли 2017 г. на комисията по правни въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика в съответствие с член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по бюджети (A8-0040/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове заедно с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.
(2) ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.
(3) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)
P8_TC1-COD(2016)0378

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4), с който се създава Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) е претърпял съществени изменения(5). Поради необходимостта от по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)  Създаването на ACER подобри явно координацията между регулаторните органи по трансгранични въпроси. От самото ѝ създаване, на ACER бяха възложени нови важни задачи по наблюдение на пазарите за търговия на едро съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета(6), както и в областта на трансграничната енергийна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7) и в областта на сигурността на доставките на газ съгласно Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета(8).

(3)  Очаква се необходимостта от координиране на националните регулаторни действия през следващите години да се увеличи още повече. Енергийната система на Съюза претърпява най-голямата промяна от десетилетия насам. По-голямата пазарна интеграция и промяната към производство на електроенергия с променлив режим изискват по-големи усилия за координиране на националните енергийни политики с тези на съседните държави и по-големи усилия за използване на възможностите, предоставяни от трансграничната търговия с електроенергия.

(4)  Опитът от прилагането на правилата на вътрешния пазар показа, че несъгласуваните действия на национално равнище могат да доведат до сериозни проблеми на пазара, по-специално в тясно взаимосвързани области, в които решенията на държавите членки често имат осезаемо въздействие върху техните съседи. За да се постигнат положителните въздействия на вътрешния пазар на електроенергия върху благосъстоянието на потребителите, сигурността на доставките и декарбонизацията, от държавите членки и по-специално от техните независими регулаторни органи се изисква да си сътрудничат във връзка с регулаторните мерки, които имат трансгранично въздействие.

(5)  Фрагментираната държавна намеса на национално равнище на енергийните пазари представлява все по-голям риск за правилното функциониране на трансграничните пазари на електроенергия. Поради това на ACER следва да бъде отредена роля при изготвянето на координирана европейска оценка на адекватността на ресурсите, в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), за да се избегнат проблемите, свързани с фрагментарните национални оценки, при които се прилагат различни некоординирани методи и не се взема в достатъчна степен под внимание положението в съседните държави. ACER следва също така да контролира техническите параметри, изготвени от ЕМОПС за електроенергия, за ефективното използване на трансграничния капацитет и за другите технически характеристики на механизмите за осигуряване на капацитет.

(6)  Въпреки значителния напредък в интегрирането и взаимното свързване на вътрешния пазар на електроенергия, някои държави членки или региони продължават да са изолирани или недостатъчно взаимосвързани, по-специално островните държави членки и държавите членки, намиращи се в периферията на Съюза. В своята работа ACER следва да вземе предвид по подходящ начин специфичното положение на тези държави членки или региони.

(7)  Сигурността на доставките на електроенергия изисква координиран подход за подготовка в случай на възникване на неочаквани кризи, свързани с доставките. Поради това ACER следва да координира националните действия, свързани с готовността за справяне с рисковете, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(9)(10).

(8)  Поради тясната взаимовръзка между електроенергийната мрежа на Съюза и нарастващата нужда от сътрудничество със съседните държави, за да се поддържа стабилността на мрежата и за интегриране на големите количества енергия от възобновяеми източници, регионалните координационни центрове ще играят важна роля при координиране на операторите на преносни системи. ACER следва да гарантира регулаторния надзор на регионалните координационни центрове, когато е необходимо.

(9)  Тъй като голяма част от новите мощности за производство на електроенергия ще бъдат свързани на местно равнище, операторите на разпределителни системи ще играят важна роля за функционирането на електроенергийната система на Съюза по гъвкав и ефективен начин.

(10)  За да бъдат постигнати целите на енергийната политика на Съюза, държавите членки следва тясно да си сътрудничат, като премахват пречките пред трансграничния обмен на електроенергия и природен газ. ACER беше създадена, за да запълни празнотите в регулирането на равнището на Съюза и да допринесе за ефективното функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. ACER предоставя възможност на регулаторните органи да засилят своето сътрудничество на равнището на Съюза и да участват, на основата на взаимността, в упражняването на свързаните със Съюза функции.

(11)  ACER следва да осигури правилното координиране и, когато е необходимо, изпълняване на равнището на Съюза на регулаторните функции, осъществявани от националните регулаторни органи в съответствие с Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(11)(12) и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(13). За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на ACER от производителите на електроенергия и газ, от операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, публични или частни, и от потребителите и да се гарантира съответствието на нейните действия с правото на Съюза, нейния технически и регулаторен капацитет, нейната прозрачност, податливост на демократичен контрол, включително отчетност пред Европейския парламент, и ефикасност.

(12)  ACER следва да наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи в секторите на електроенергията и на газа, както и изпълнението на задачите на ЕМОПС за електроенергия и тези на Европейските мрежи от оператори на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ). ACER следва също да наблюдава изпълнението на задачите на други образувания, имащи функции, които са регулирани в рамките на Съюза, като енергийния обмен.  Участието на ACER е ключово, за да се гарантира, че сътрудничеството между операторите на ▌ преносни системи и функционирането на другите образувания, изпълняващи функции в рамките на Съюза, се осъществява по ефикасен и прозрачен начин в полза на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ.

(13)  Регулаторните органи следва да се координират помежду си при изпълнението на своите задачи, за да гарантират, че ЕМОПС за електроенергия, Европейската организация на операторите на разпределителни системи (ООРСЕС) и регионалните координационни центрове, спазват своите задължения съгласно нормативната уредба на вътрешния енергиен пазар и решенията на ACER. С разширяването на оперативните отговорности на ЕМОПС за електроенергия, на ООРСЕС и на регионалните координационни центрове е необходимо да се засили надзорът над такива образувания, действащи на регионално равнище или на равнището на целия Съюз. Процедурата, установена в настоящия регламент, гарантира, че ACER подпомага регулаторните органи при изпълнението на тези функции, както е посочено в Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(14)(15).

(14)  С цел да се гарантира, че ACER разполага с необходимата информация за изпълнението на задачите си, ACER следва да може да изисква и да получава тази информация от регулаторните органи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, регионалните координационни центрове, ООРСЕС, операторите на преносни системи и номинираните оператори на пазара на електроенергия.

(15)  В сътрудничество с Комисията, с държавите членки и със съответните национални органи, ACER следва да наблюдава вътрешните пазари за електроенергия и природен газ и да информира Европейския парламент, Комисията и националните органи за своите констатации, когато е целесъобразно. Задачите по наблюдение на ACER не следва нито да дублират, нито да възпрепятстват наблюдението от страна на Комисията или на националните органи, по-специално от страна на националните органи по конкуренция.

(16)  ACER осигурява интегрирана рамка, която дава възможност на регулаторните органи да участват и да си сътрудничат. Тази рамка  улеснява еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в целия Съюз. На ACER беше предоставено правомощие да приема индивидуални решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава членка. Това правомощие следва, при ясно определени условия, да обхваща технически и регулаторни въпроси, които изискват координация на регионално равнище, по-специално отнасящи се до прилагането на мрежовите кодекси и насоките, сътрудничеството в рамките на регионалните координационни центрове, регулаторни решения, необходими за ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, решения относно инфраструктурата за електроенергия и природен газ, която свързва или която може да свърже поне две държави членки и като краен случай освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за газ, разположени в повече от една държава членка.

(17)  Преразглеждането на мрежовите кодекси и насоките обхваща изменения, които са необходими, за да се вземе предвид развитието на пазара, без да се изменят съществено мрежовите кодекси и насоките или да се създават нови компетентности на ACER.

(18)  ACER играе важна роля за изработването на рамкови насоки, които имат необвързващ характер. Мрежовите кодекси следва да са в съответствие с тези рамкови насоки . Също така се счита за подходящо за ACER, което е и в съответствие с целта ѝ, тя да участва в преразглеждането и изменението на проектите на мрежовите кодекси, с цел да гарантира, че те са в съответствие с рамковите насоки и да предвиди необходимата степен на хармонизиране, преди да ги представи на Комисията за приемане.

(19)  С приемането на набор от мрежови кодекси и насоки, в които се предвижда поетапно прилагане и по-нататъшно усъвършенстване на общи регионални и общосъюзни правила, нарасна ролята на ACER по отношение на наблюдението и подпомагането на прилагането на мрежовите кодекси и насоките. Ефективното наблюдение на мрежовите кодекси и насоките е ключова функция на ACER и е от решаващо значение за прилагането на правилата на вътрешния пазар.

(20)  При прилагането на мрежовите кодекси и насоките стана ясно, че би било полезно да се рационализира процедурата за регулаторно одобряване на регионални или общосъюзни ред и условия или методики, които са изготвени съгласно насоките и мрежовите кодекси, като те бъдат предоставени пряко на ACER, така че да позволят на регулаторните органи, които са представени в Съвета на регулаторите, да решават относно тези ред и условия и методики.

(21)  Тъй като поетапното хармонизиране на енергийните пазари на Съюза редовно включва намирането на решения на регионално равнище обикновено като междинен етап и голям брой ред и условия и методологии трябва да бъдат одобрени от ограничен брой регулаторни органи за конкретен регион, е целесъобразно да бъде отразено регионалното измерение на вътрешния пазар в настоящия регламент и да се предвидят подходящи механизми за управление. Поради това решенията за предложения за съвместни регионални ред и условия или методики следва да се вземат от компетентните регулаторни органи на съответния регион, освен ако тези решения не оказват осезаемо въздействие върху вътрешния пазар на енергия;.

(22)  Доколкото ACER има цялостен поглед върху дейността на регулаторните органи, тя следва да има консултативна роля по отношение на Комисията, останалите институции на Съюза и регулаторните органи по всички въпроси, свързани с целта, за която е създадена. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че даден регулаторен орган, чието решение нарушава мрежовите кодекси и насоките, не е приложил правилно становище, препоръка или решение на ACER.

(23)  ACER следва също така да може да дава препоръки, които да подпомагат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

(24)  ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, операторите на преносни системи, регионалните координационни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия вземат предвид във възможно най-голяма степен становищата и препоръките на ACER, отправени до тях съгласно настоящия регламенти.

(25)  ACER следва да се консултира със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, и да им дава достатъчна възможност да коментират предлаганите мерки, като например мрежови кодекси и правила.

(26)  ACER следва да допринася за изпълнението на насоките относно трансевропейските енергийни мрежи, установени с Регламент (ЕС) № 347/, по-специално когато дава становище относно необвързващите десетгодишни планове за развитие на мрежата в целия Съюз (планове за развитие на мрежата в целия Съюз).

(27)  ACER следва да допринася за усилията за повишаване на енергийната сигурност.

(28)  Дейностите на ACER следва да бъдат в съответствие с целите и задачите на Енергийния съюз, който има с неговите пет тясно свързани и взаимно подсилващи се измерения, включително декарбонизацията, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕС) № 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета(16).

(29)  В съответствие с принципа на субсидиарност ACER следва да приема индивидуални решения само при ясно определени обстоятелства по въпроси, които са строго свързани с целите, за които тя е създадена.

(30)  За да се гарантира, че уредбата на ACER е ефективна и е съгласувана с другите децентрализирани агенции, правилата, от които се ръководи ACER, следва да бъдат приведени в съответствие с общия подход, договорен между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции(17) (Общ подход). Доколкото е необходимо обаче, структурата на ACER следва да бъде адаптирана да посреща специфичните нужди на енергийното регулиране. По-конкретно, необходимо е изцяло да се вземе предвид специфичната роля на регулаторните органи, както и да се гарантира тяхната независимост.

(31)  В бъдеще могат да бъдат предвидени допълнителни промени към настоящия регламент, за да се приведе той в пълно съответствие с общия подход. Въз основа на настоящите нужди на енергийното регулиране са необходими отклонения от общия подход. Комисията следва да извърши оценка, за да оцени постигнатите от ACER резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи, и след тази оценка Комисията следва да има възможност да предложи изменения на настоящия регламент.

(32)  Управителният съвет следва да има необходимите правомощия да изготвя бюджета, да проверява неговото изпълнение, да съставя вътрешни правила, да приема финансов правилник и да назначава директор. За подновяване на членовете на управителния съвет, назначавани от Съвета, следва да се използва ротационна система, която да осигурява балансирано участие във времето на държавите членки. Управителният съвет следва да действа независимо и обективно в интерес на обществеността и следва да не търси или следва политически инструкции.

(33)  ACER следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните си функции по ефикасен, прозрачен, обоснован и най-вече независим начин. Независимостта на ACER от производителите на електроенергия и газ и от операторите на преносни системи и на разпределителни системи, както и от други частни и корпоративни интереси, е не само ключов принцип на доброто управление, но също така основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Без това да засяга действията на неговите членове от името на съответните им национални органи, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси, следва да избягва конфликти на интереси и следва да не търси или приема инструкции и да не приема препоръки от което и да е правителство на държава членка, от институциите на Съюза или от което и да е друго публично или частно образувание или лице. Решенията на Съвета на регулаторите следва същевременно да са в съответствие с правото на Съюза по отношение на енергията, като например вътрешния пазар на енергия, околната среда и конкуренцията. Съветът на регулаторите следва да докладва на институциите на Съюза относно своите становища, препоръки и решения.

(34)  С цел съкращаване на процедурата, когато ACER има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни следва да се предостави право на обжалване пред Апелативен съвет, който следва да бъде част от ACER, но да бъде независим както от нейната административна, така и от нейната регулаторна структура. За да се гарантират неговото функциониране и пълна независимост, Апелативният съвет следва да има отделен бюджет в съответствие с бюджета на ACER. В интерес на приемствеността при назначаването или подновяването на членовете на Апелативния съвет следва да се дава възможност за частично подновяване на членовете на Апелативния съвет. Решенията на Апелативния съвет подлежат на обжалване пред Съда на Европейския съюз (Съда).

(35)  ACER следва да упражнява своите правомощия за вземане на решения в съответствие с принципите на вземането на справедливи, прозрачни и разумни решения. Процедурните правила на ACER следва да бъдат определени в процедурния ѝ правилник.

(36)  Директорът следва да отговаря за изготвянето и приемането на документи, съдържащи становища, препоръки и решения. Преди да бъдат приети някои становища, препоръки и решения, посочени в член 22, параграф5, буква а) и в член 24, параграф 2 следва да имаположително становище на Съвета на регулаторите. Съветът на регулаторите следва да може да предоставя становища и когато е целесъобразно, коментари и изменения към предложените текстове на директора, които директорът следва да вземе предвид. Когато директорът се отклони от коментарите и измененията, представени от Съвета на регулаторите, или ги отхвърли, директорът следва също така да представи надлежно обоснована писмена обосновка с цел да се улесни конструктивният диалог. Ако Съветът на регулаторите не даде положително становище по повторно представения текст, директорът следва да има възможността допълнително да преработи текста в съответствие с измененията и коментарите, предложени от Съвета на регулаторите, за да получи тяхното положително становище. Директорът следва да има възможността да оттегли представените проекти на становища, препоръки и решения когато директорът не е съгласен с измененията, представени от Съвета на регулаторите, и да представи нов текст в съответствие с някои процедури, посочени в член 22, параграф5, буква а) и в член 24, параграф 2. Директорът следва да може да поиска положително становище от Съвета на регулаторите по нов или преработен проект на текст на всеки етап от процедурата.

(37)  На ACER следва да се осигурят подходящи ресурси, за да изпълнява задачите си. ACER следва да се финансира главно от общия бюджет на Съюза. Таксите подобряват финансирането на ACER и следва да покриват нейните разходи за услугите, предоставени на участниците на пазара или на образувания, действащи от тяхно име, които им позволяват да докладват данни съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 по ефикасен, ефективен и безопасен начин. Ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за сътрудничеството им на равнището на Съюза, следва да продължат да бъдат на разположение на ACER. Бюджетната процедура на Съюза следва да остане приложима по отношение на каквито и да било субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Освен това одитът на отчетите следва да се осъществява от независим външен одитор в съответствие с член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(18).

(38)  Бюджетният орган следва редовно да извършва оценка на бюджета на ACER, като взема предвид обема и качеството на работата на ACER, както и целите на ACER да се работи за изграждането на вътрешен пазар на енергия и да се допринася за енергийната сигурност в полза на потребителите в Съюза. Бюджетният орган следва да гарантира съблюдаването на най-високи стандарти за ефикасност.

(39)  Центърът за преводи за органите на Европейския съюз (“Центърът за преводи“) следва да осигурява преводи за всички агенции на Съюза. Ако ACER изпитва особени затруднения с услугите на Центъра за преводи, ACER следва да има възможността да се позове на специалния механизъм, установен в учредителния акт на Центъра за преводи(19), което в крайна сметка би могло да доведе до прибягването до други доставчици на услуги под егидата на Центъра за преводи.

(40)  ACER следва да има персонал с високи професионални качества. По-специално, тя следва да се възползва от компетентността и опита на служители, командировани от регулаторните органи, Комисията и държавите членки. За служителите на ACER следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на други служители на Европейските общности („Условия за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68(20), както и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на тяхното прилагане. Управителният съвет, съгласувано с Комисията, следва да приема необходимите правила за прилагане.

(41)  Регулаторната дейност на директора и на Съвета на регулаторите в съответствие с настоящия регламент следва да може да се подпомага от работни групи.

(42)  ACER следва да прилага общите правила по отношение на публичния достъп до документи, съхранявани от органи на Съюза . Управителният съвет следва да установи практическите мерки за защита на чувствителна търговска информация и лични данни.

(43)  Чрез сътрудничеството на регулаторните органи в рамките на ACER е очевидно, че решенията с мнозинство са основна предпоставка за постигане на напредък по въпроси, свързани с вътрешния енергиен пазар, които имат значителни икономически последици в различните държави членки. Поради това регулаторните органи следва да продължат да гласуват в Съвета на регулаторите въз основа на принципа на ▌мнозинство от две трети. ACER следва да се отчита пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, когато е целесъобразно.

(44)  Държави, които не са членки на Съюза, следва да могат да участват в работата на ACER в съответствие с подходящи споразумения, които ще бъдат сключени от Съюза .

(45)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно сътрудничеството на регулаторните органи на равнището на Съюза и тяхното участие в упражняването на свързаните със Съюза функции, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз  (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(46)  Седалището на ACER се намира в Любляна, както е предвидено в Решение 2009/913/ЕС(21). Седалището на ACER е центърът на нейните дейности и на нейните законоустановени функции.

(47)  Приемащата държава членка, в която се намира седалището на ACER, следва да осигури възможно най-добрите условия за доброто и ефективното функциониране на ACER, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки. Споразумението относно седалището между правителството на Република Словения и ACER, което покрива тези изисквания, заедно с договореностите за неговото изпълнение, беше сключено на 26 ноември 2010 г. и влезе в сила на 10 януари 2011 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване и цел

1.  С настоящия регламент се създава Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия („ACER“).

2.  Целта на ACER е да се подпомагат регулаторните органи, посочени в член 57 от Директива (ЕС) 2019/...(22) и член 39 от Директива 2009/73/ЕО в изпълнението на равнището на Съюза на регулаторните задачи, осъществявани в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната дейност и да посредничи и да урежда споровете помежду им, в съответствие с член 6, параграф 10 от настоящия регламент. ACER следва също така да допринася за създаването на висококачествени общи регулаторни и надзорни практики, като по този начин допринася за последователното, ефикасно и ефективно прилагане на правото на Съюза, за да бъдат постигнати целите на Съюза в областта на климата и енергетиката.

3.  При изпълнението на задачите си ACER действа независимо и обективно и се ръководи от интересите на Съюза. ACER взема автономни решения, независимо от частни и корпоративни интереси.

Член 2

Видове актове на ACER

ACER:

а)  издава становища и препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС, регионалните координационни центрове и номинираните оператори на пазара на електроенергия;

б)  издава становища и препоръки, адресирани до регулаторните органи;

в)  издава становища и препоръки, адресирани до Европейския парламент, Съвета или Комисията;

г)  приема индивидуални решения относно предоставянето на информация в съответствие с член 3, параграф 2, член 7, параграф 2, буква б) и член 8, буква в); относно одобряването на методиката, реда и условията в съответствие с член 4, параграф 4, член 5, параграфи 2, 3 и 4; относно преразглеждането на пазарните зони, както е посочено в член 5, параграф 7; относно технически въпроси , както е посочено в член 6, параграф 1; относно решаването на спорове между регулаторите в съответствие с член 6, параграф 10; свързани с регионалните координационни центрове, посочени в член 7, параграф 2, буква а); относно одобряването и изменението на методиките и изчисленията и техническите спецификации, посочени в член 9, параграф 1; за одобряване и изменение на методиките, посочени в член 9, параграф 3; относно освобождаванията, посочени в член 10; относно инфраструктурата, посочена в член 11, буква г); и относно въпроси, свързани с интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро съгласно член 12.

д)  представя необвързващи рамкови насоки на Комисията в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(23)(24) и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета(25).

Член 3

Общи задачи

1.  ACER може, по искане на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища или препоръки на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

2.  По искане на ACER регулаторните органи, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, регионалните координационни центрове, ООРСЕС, операторите на преносни системи и номинираните оператори на пазара на електроенергия предоставят на ACER информацията, необходима за целите на изпълнението на нейните задачи съгласно настоящия регламент, освен ако ACER вече не е изискала и получила тази информация.

За целта на исканията за информация, посочени в първа алинея, ACER разполага с правомощието да приема решения. В решенията си ACER посочва целта на искането си, позовава се на правното основание, съгласно което се изисква информацията, както и посочва срока, в рамките на който трябва да бъде предоставена информацията. Този срок е пропорционален на искането.

ACER използва поверителната информация, получена съгласно настоящия регламент, само с цел изпълнение на възложените ѝ с настоящия регламент задачи. ACER гарантира необходимата защита на данните по отношение на цялата информация съгласно член 41.

Член 4

Задачи на ACER по отношение на сътрудничеството между операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи

1.  ACER дава на Комисията становища относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) /...(26), за тези на ЕМОПС за газ в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и за тези на ООРСЕС съгласно член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) ....+.

2.  ACER следи изпълнението на задачите на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) ...+, на ЕМОПС за газ в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на ООРСЕС, както е посочено в член 55 от Регламент (ЕС) ....+.

3.  ACER може да дава становища:

а)  на ЕМОПС за електроенергия в съответствие с член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) ... (27) и на ЕМОПС за газ в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно мрежовите кодекси;▌

б)  на ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с член 32, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) ...+, и на ЕМОПС за газ, в съответствие с член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно проекта на годишна работна програма, проекта на план за развитие на мрежата в цялата Общност, както и относно други съответни документи, посочени в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) ... + и в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009, като взема предвид целите за недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ;

в)  на ООРСЕС относно проекта за годишна работна програма и други съответни документи, посочени в член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) ...(28), като взема предвид целите за недискриминация, действителна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешния пазар на електроенергия.

4.  Ако е целесъобразно, след като поиска актуализация на проектите, представени от операторите на преносни системи, ACER одобрява методиката за използване на приходите от претоварване съгласно член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС )... +

5.  ACER, като се основава на факти, дава надлежно мотивирани становища, както и препоръки, на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, когато прецени, че проектът на годишна работна програма или проектът на план за развитие на мрежата в целия Съюз, представени ѝ в съответствие с член 32, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) ...(29) и член 9, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 715/2009, не допринасят за недискриминация, действителна конкуренция и ефикасно функциониране на пазара или достатъчно равнище на трансгранични междусистемни връзки, отворени за достъп на трети страни, или не съответстват на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) ...+ и Директива (ЕС) ...(30) или на Директива 2009/73/ЕО и на Регламент (ЕО) № 715/2009.

6.  Съответните регулаторни органи координират и определят съвместно дали е налице неспазване от страна на ООРСЕС, ЕМОПС за електроенергия и регионалните координационни центрове на техните задължения съгласно правото на Съюза и предприемат подходящи действия, съгласно посоченото в член 59, параграф 1, буква ба) и член 62, параграф 1, буква д) от Директива (ЕС ) ....(31).

По искане на един или повече от регулаторните органи или по своя собствена инициатива ACER издава мотивирано становище, както и препоръка до ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионалните координационни центрове относно спазването на техните задължения.

7.  Когато мотивирано становище на ACER установи случай на потенциално неспазване от страна на ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионален координационен център на съответните им задължения, засегнатите регулаторни органи единодушно вземат координирани решения , с които се установява дали е налице неспазване на съответните задължения, и когато е приложимо, какви мерки да бъдат предприети от ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионалния координационен център с цел отстраняване на това неспазване. Когато регулаторните органи не успеят да постигнат съгласие относно такива координирани решения в срок от четири месеца от датата на получаване на мотивираното становище на ACER от регулаторните органи, въпросът се отнася до ACER за решение, съгласно член 6, параграф 10.

8.  Когато неспазването на задълженията от страна на ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионален координационен център, установено в съответствие с параграфи 6 или 7 от настоящия член, не бъде отстранено в срок от три месеца, или когато регулаторния орган в държавата членка, в която се намира седалището на субекта, не е предприел действия за осигуряване на съответствие, , ACER издава препоръка до регулаторния орган с цел предприемане на действия в съответствие с член 59, параграф 1, буква в) и член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) ...(32), с цел да се гарантира, че ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС или регионалните координационни центрове спазват своите задължения, и информира Комисията.

Член 5

Задачи на ACER по отношение на разработването и прилагането на мрежови кодекси и насоки

1.  ACER участва в разработването на мрежови кодекси в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) ...(33) и член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на насоки съгласно член 61, параграф 6 от Регламент (ЕС) ...+. Тя по-специално:

а)  представя необвързващи рамкови насоки на Комисията при поискване съгласно член 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) ...+ или член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009. ACER преразглежда рамковите насоки и ги представя отново на Комисията при поискване съгласно член 59, параграф 7 от Регламент (ЕС) ...+ или член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

б)  предоставя мотивирано становище на ЕМОПС за газ относно мрежовите кодекси в съответствие с член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

в)  преразглежда мрежовия кодекс в съответствие с член 59, параграф 11 от Регламент (ЕС )...+и член 6, параграф 9 от Регламент 715/2009. При преразглеждането, ACER взема предвид становищата, изразени от всички участващи страни по време на изготвянето на предложението под ръководството на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС, и провежда консултации със съответните заинтересовани лица по текста, който ще бъде представен на Комисията. За тази цел ACER може да използва комитета, създаден съгласно мрежовите кодекси по целесъобразност. ACER докладва на Комисията относно резултата от консултациите. Впоследствие, АCER представя преразгледания мрежов кодекс на Комисията в съответствие с член 59, параграф 11 от Регламент (EU) …(34) и член 6, параграф 9 от Регламент 715/2009. В случай че ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС не са изготвили мрежов кодекс, ACER подготвя и представя проект на мрежов кодекс на Комисията при поискване съгласно член 59, параграф 12 от Регламент (ЕС) ...+ или член 6, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

г)  предоставя на Комисията надлежно мотивирано становище в съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) ...(35) или член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009, в случай че ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС не е успяла да приложи мрежови кодекс, изработен съгласно член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) ...+ или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2009, или мрежови кодекс, който е бил разработен в съответствие с член 59, параграфи 3—12 от Регламент (ЕС) ...+ и член 6, параграфи 1—10 от Регламент (ЕО) № 715/2009, но не е бил приет от Комисията съгласно член 59, параграф 13 от Регламент (ЕС) ...+ и съгласно член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

д)  наблюдава и анализира изпълнението на мрежовите кодекси, приети от Комисията, в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) ...(36), и член 6, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 715/ и насоките, приети в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) …+ и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията.

2.  Когато един от следните правни актове предвижда разработването на предложения за общи ред и условия или методологии за прилагането на мрежовите кодекси и насоките, които изискват одобрението на всички регулаторни органи, тези предложения за общите ред и условията или методологии се представят на ACER за преглед и одобрение:

(а)  законодателен акт на Съюза, приет в рамките на обикновената законодателна процедура;

(б)  мрежовите кодекси и насоките, приети преди…[дата на влизането в сила на настоящия регламент] и последващите преразглеждания на тези мрежови кодекси и насоки; или

(в)  мрежовите кодекси и насоките, приети като актове за изпълнение съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(37).

3.  Когато един от следните правни актове предвижда разработването на предложения за ред и условия или методологии за прилагането на мрежови кодекси и насоки, които изискват одобрението на всички регулаторни органи, на съответния регион, тези регулаторни органи постигат споразумение с единодушие относно общите ред и условия или методологии, които следва да бъдат одобрени от всеки един от тези регулаторни органи:

(а)  законодателен акт на Съюза, приет в рамките на обикновената законодателна процедура;

(б)  мрежовите кодекси и насоки, приети преди…[дата на влизането в сила на настоящия регламент] и последващите преразглеждания на тези мрежови кодекси и насоки; или

(в)  мрежови кодекси и насоки, приети като актове за изпълнение съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ACER се уведомява за предложенията, посочени в първа алинея в срок от една седмица след представянето им на тези регулаторните органи. Регулаторните органи могат да отнесат предложенията до ACER за одобряване съгласно член 6, параграф 10, буква б), втора алинея и правят това в съответствие с член 6, параграф 10, буква а), втора алинея, когато не се е стигнало до единодушното съгласие, посочено в първа алинея.

Директорът на Съвета на регулаторите, като действа по своя инициатива или по предложение на един или повече от членовете на Съвета, може да поиска регулаторните органи от съответния регион да отнесат предложението до ACER за одобряване. Това искане се ограничава само до случаите, при които регионално договореното предложение, би имало осезателно въздействие върху вътрешния енергиен пазар или върху сигурността на доставките отвъд границите на региона.

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 2 и 3, ACER е компетентна да вземе решение съгласно член 6, параграф 10, когато компетентните регулаторни органи не успеят да се споразумеят относно реда и условията или методиките за прилагането на нови мрежови кодекси и насоки, приети след … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] като делегирани актове, когато тези ред и условия или методики изискват одобрението на всички регулаторни органи или на всички регулаторни органи на съответния регион.

5.  Не по-късно от 31 октомври 2023 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относноевентуалната необходимост да се увеличи допълнително участието на ACER в разработването и приемането на ред и условия или методики за прилагането на мрежови кодекси и насоки, приети като делегирани актове след …[датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за прехвърляне или изменение на необходимите правомощия на ACER.

6.  Преди да одобрят реда и условията или методиките посочени в параграфи 2 и 3, регулаторните органи или ACER, в случай че тя е компетентна, ги преразглеждат, когато е необходимо, след като се консултират с ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ или ООРСЕС, за да се гарантира, че те са в съответствие с целта на съответния мрежов кодекс или насоки и че допринасят за интеграцията на пазара, недопускането на дискриминация, действителната конкуренция и правилното функциониране на пазара. ACER взема решение относно одобряването в срока, определен в съответните мрежови кодекси и насоки. Срокът започва да тече на следващия ден след уведомяването на ACER за предложението.

7.  ACER изпълнява своите задачи по отношение на преразглеждането на пазарните зони ▌съгласно член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) ...(38) .

8.  ACER наблюдава регионалното сътрудничество между операторите на преносни системи по член 34 от Регламент (ЕС) ...+ и член 12 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и отчита надлежно резултата от това сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения.

Член 6

Задачи на ACER по отношение на регулаторните органи

1.  ACER приема индивидуални решения по технически въпроси, когато тези решения са предвидени в Регламент (ЕС)…+, Регламент (ЕС) № 715/2009, Директива (ЕС) ...(39) или Директива 2009/73/ЕО.

2.  В съответствие с работната си програма, по искане на Комисията или по собствена инициатива ACER може да издава препоръки, за да подпомогне регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

3.  До ... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и на всеки четири години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно независимостта на регулаторните органи, съгласно член 57, параграф 7 от Директива (ЕС)…(40).

4.  ACER осигурява рамка, в която регулаторните органи могат да си сътрудничат, за да се гарантира ефикасното вземане на решения по въпроси с трансгранично значение. Тя насърчава сътрудничеството между регулаторните органи и между регулаторни органи на регионално равнище и на равнището на Съюза ▌и взема предвид резултата от такова сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения. Когато ACER счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя отправя необходимите препоръки до Комисията.

5.  По искане на един или повече регулаторни органи или на Комисията ACER предоставя основано на фактите становище относно съответствието на дадено решение на регулаторен орган с мрежовите кодекси и насоките, посочени в, Регламент (ЕС) ...+ или Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива (ЕС) ...(41)(42) или Директива 2009/73/ЕО, или с други съответни разпоредби на посочените директиви или регламенти.

6.  Когато регулаторен орган не се съобрази със становището на ACER, посочено в параграф 5, в рамките на четири месеца от датата на получаване, ACER уведомява Комисията и съответната държава членка за това.

7.  Когато в конкретен случай някой регулаторен орган срещне затруднения с прилагането на мрежовите кодекси и насоките, посочени в Регламент (ЕС) ...+ , Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива (ЕС) ...(43), Директива 2009/73/ЕО, той може да поиска ACER да предостави становище. ACER предоставя становището си след консултация с Комисията в срок от три месеца от датата на получаване на такова искане.

8.  По искане на регулаторен орган ACER може да предостави оперативна помощ на този регулаторен орган във връзка с разследвания съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011.

9.  ACER предоставя становище на съответния регулаторен орган и на Комисията съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) …(44)

10.  ACER е компетентна да приема индивидуални решения по регулаторни въпроси, които оказват въздействие върху трансграничната търговия или трансграничната сигурност на системите и изискват вземането на съвместно решение от най-малко два регулаторни органа, когато тези компетентности са били предоставени на регулаторните органи по съгласно един от следните правни актове:

(а)  законодателен акт на Съюза, приет в рамките на обикновената законодателна процедура;

(б)  мрежови кодекси и насоки, приети преди …[датата на влизането в сила на настоящия регламент] и по-късни преразглеждания на тези мрежови кодекси и насоки; или

(в)  мрежови кодекси и насоки, приети като изпълнителни актове съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

ACER е компетентен да приема индивидуалните решения, посочени в първа алинея, в следните ситуации:

а)  когато компетентните регулаторни органи не са постигнали споразумение в рамките на шест месеца след датата на отнасяне на случая и предаването му на последния от тези регулаторни органи; или в срок от четири месеца в случаите по член 4, параграф 7 от настоящия регламент или по член 59, параграф 1, буква в) или член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС)...(45); или

б)  въз основа на съвместно искане от компетентните регулаторни органи.

Компетентните регулаторни органи могат съвместно да поискат удължаване на срока, посочен в буква а), втора алинея от настоящия параграф с до шест месеца, освен в случаите по член 4, параграф 7 от настоящия регламент или по член 59, параграф 1, буква в) или член 62, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС)...+.

Когато правомощията за вземане на решение по такива трансгранични въпроси, посочени в първата алинея, са предоставени на регулаторните органи в нови мрежови кодекси или насоки, приети като делегирани актове след …[датата на влизане в сила на настоящия регламент], ACER е компетентна само на доброволна основа съгласно втора алинея, буква б) от настоящия параграф по искане, от поне 60% от компетентните регулаторни органи. Когато участват само два регулаторни органа, всеки един от тях може да отнесе случая до ACER.

Не по-късно от 31 октомври 2023 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно евентуалната необходимост от участие на ACER в решаването на спорове между регулаторните органи относно съвместни решения по въпроси, правомощията за които са били предоставени на тези регулаторни органи чрез делегиран акт след …[датата на влизането в сила на настоящия регламент]. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за прехвърляне или изменение на тези правомощия или за прехвърляне на необходимите правомощия на ACER.

11.  При подготовката на решението си съгласно параграф 10 ACER се консултира с регулаторните органи и съответните оператори на преносни системи и се уведомява за предложенията и забележките на всички съответни оператори на преносни системи.

12.  Когато даден случай е отнесен до ACER по силата на параграф 10, ACER:

а)  излиза с решение в рамките на шест месеца от деня на отнасяне на случая; или в срок от пет месеца след това в случаите по член 4, параграф 7 от настоящия регламент или по член 59, параграф 1, буква в) или член 62, параграф 1, от Директива (ЕС)...(46); както и

б)  ако е необходимо, може да предостави временно решение, за да гарантира, че е защитена сигурността на доставките или оперативната сигурност.

13.  Когато регулаторните въпроси, посочени в параграф 10, обхващат също така изключения по смисъла на член 63 от Регламент (ЕС) ...(47)или на член 36 от Директива 2009/73/ЕО, сроковете, определени в настоящия регламент и сроковете, предвидени от посочените разпоредби, не се кумулират.

Член 7

Задачи на ACER по отношение на регионалните координационни центрове

1.  ACER, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и с ЕМОПС за електроенергия, наблюдава и анализира резултатите на регионалните координационни центрове, като взема предвид докладите, предвидени в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) ...(48).

2.  За ефективното и своевременно изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, ACER по-специално:

а)  взема решение относно конфигурацията на регионите във връзка с функционирането на системата в съответствие с член 36, параграфи 3 и 4 и издава одобрения съгласно член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) ...+;

б)  изисква информация от регионалните координационни центрове, когато е целесъобразно, в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) ...(49);

в)  изготвя становища и препоръки, адресирани до Европейския парламент, Съвета и Комисията;

г)  изготвя становища и препоръки, адресирани до регионалните координационни центрове.

Член 8

Задачи на ACER по отношение на номинираните оператори на пазара на електроенергия

За да се гарантира, че номинираните оператори на пазара на електроенергия изпълняват функциите си съгласно Регламент (ЕС) ...+ и Регламент № 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г.(50), ACER:

а)  наблюдава напредъка на номинираните оператори на пазара на електроенергия при въвеждането на функциите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222;

б)  изготвя препоръки, адресирани до Комисията, в съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2015/1222;

в)  изисква информация от номинираните оператори на пазара на електроенергия, когато това е целесъобразно.

Член 9

Задачи на ACER по отношение на адекватността на производството на електроенергия и готовността за справяне с рисковете

1.  ACER одобрява и изменя, когато е необходимо:

а)  предложенията относно методиките и изчисленията, свързани с европейската оценка на адекватността на ресурсите в съответствие с член 23, параграфи 3, 4 и 6 и 7 от Регламент (ЕС) ...(51);

б)  предложенията относно техническите спецификации за трансграничното участие в механизмите за осигуряване на капацитет в съответствие с член 26, параграф 11 от Регламент (ЕС) ...+.

2.  ACER предоставя становище съгласно член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) …(52) относно това дали различията между оценката на адекватността на националните ресурси и оценката на адекватността на европейските ресурси са оправдани.

3.  ACER одобрява и изменя, когато е необходимо, методиките за:

а)  определяне на сценариите при криза в електроснабдяването на регионално равнище съгласно член 5 от Регламент (ЕС) ...+;

б)  оценки на адекватността в краткосрочен план и сезонно съгласно член 8 от Регламент (ЕС) ...+.

4.  По отношение на сигурността на доставките на газ ACER се представлява в Координационната група по природния газ съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2017/1938 и изпълнява задълженията по отношение на постоянния двупосочен капацитет на междусистемните връзки за газ, определени в приложение III към Регламент (ЕС) 2017/1938.

Член 10

Задачи на ACER по отношение на решения за освобождаване

ACER взема решение за освобождаване съгласно предвиденото в член 63, параграф 5 от Регламент (ЕС) ...(53). ACER също така взема решение за освобождаване съгласно член 36, параграф 4 от Директива 2009/73/ЕО, когато съответната инфраструктура се намира на територията на повече от една държава членка.

Член 11

Задачи на ACER по отношение на инфраструктурата

Що се отнася до трансевропейската енергийна инфраструктура, ACER, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и с ЕМОПС за електричество и ЕМОПС за газ:

а)  наблюдава напредъка в изпълнението на проекти за създаване на нов междусистемен капацитет;

б)  наблюдава изпълнението на плановете за развитие на мрежата в целия Съюз . Ако ACER установи несъответствия между тези планове и тяхното изпълнение, тя проучва причините за тези несъответствия и дава препоръки на съответните оператори на преносни системи, на националните регулаторни органи или други компетентни органи с оглед на извършване на инвестициите съгласно планове за развитие на мрежата в целия Съюз;

в)  изпълнява задълженията, определени в членове 5, 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 347/2013.

г)  взема решения относно инвестиционни искания в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013.

Член 12

Задачи на ACER по отношение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро

С оглед осъществяване на ефективно наблюдение на интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро, ACER, в тясно сътрудничество с регулаторните органи и другите национални органи,

а)  наблюдава пазарите за търговия на едро, събира и споделя данни и създава Европейски регистър на участниците на пазара в съответствие с членове 7 – 12 от Регламент (ЕС) № 1227/2011(54);

б)  изготвя препоръки, адресирани до Комисията, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;

в)  координира разследвания в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Член 13

Възлагане на нови задачи на ACER

При обстоятелства, ясно определени от Комисията в мрежовите кодове, приети съгласно член 59 от Регламент (ЕС) ...,(55) и в насоките, приети в съответствие с член 61 от посочения регламент или с член 23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по въпроси, свързани с целта на създаването ѝ, ACER може да бъде натоварена с допълнителни задачи, които не включват правомощия за вземане на решения.

Член 14

Консултации, прозрачност и процесуални гаранции

1.  При изпълнението на задачите си, и по-специално в процеса на разработване на рамковите насоки в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) ...(56) или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и в процеса на предлагане на изменения в мрежовите кодекси съгласно член 60 от Регламент (ЕС) ...+ или член 7 от Регламент (ЕО) № 715/2009, ACER се консултира обстойно на ранен етап с участниците на пазара, операторите на преносни системи, потребителите, крайните ползватели, а когато това е уместно, и с органите по конкуренция, без да се засяга съответната им компетентност, по открит и прозрачен начин, особено когато задачите ѝ засягат операторите на преносни системи.

2.  ACER гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя обективна, достоверна и леснодостъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от нейната дейност, ако това е целесъобразно.

Всички документи и протоколи от консултационните заседания, проведени по време на разработването на рамковите насоки съгласно член 59 от Регламент (ЕС) ...(57) или член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 или по време на изменянето на мрежовите кодекси , посочени в параграф 1, се оповестяват публично.

3.  Преди да се приемат рамковите насоки или да се предлагат изменения на мрежовите кодекси , посочени в параграф 1, ACER посочва как са били взети предвид забележките, получени по време на консултациите, и предоставя мотивите, когато тези забележки не са били следвани.

4.  ACER публикува на своя собствен интернет сайт поне дневния ред, справочните документи и когато е уместно, протоколите от заседанията на Управителния съвет, на Съвета на регулаторите и на Апелативния съвет.

5.  ACER приема и публикува подходящ и пропорционален процедурен правилник, в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 1, буква у). Този правилник най-малкото включва разпоредби, които осигуряват прозрачна и разумна процедура на вземане на решения, която гарантира спазването на основните процесуални права въз основа на принципите на правовата държава, включително правото на изслушване, правото на достъп до досиета и нормите, посочени в параграфи 6 – 8.

6.  Преди вземането на индивидуалните решения, предвидени в настоящия регламент, ACER уведомява всяка заинтересована страна за своето намерение да вземе посоченото решение и определя срок, в който заинтересованата страна може да изрази своето мнение по въпроса, като изцяло отчита спешния характер, сложността и възможните последствия на въпроса.

7.  В индивидуалните решения на ACER се посочват мотивите, на които те се основават, за да се осигури възможност за процедура за обжалване по същество.

8.  Заинтересованите страни относно индивидуални решения се уведомяват за правните средства за защита, предвидени за тях в настоящия регламент.

Член 15

Наблюдение и докладване относно секторите на електроенергията и природния газ

1.  В тясно сътрудничество с Комисията, държавите членки и съответните регулаторни органи, включително националните регулаторни органи, и без да се засягат правомощията на органите по конкуренция, ACER наблюдава вътрешните пазари за търговия на едро и на дребно на електроенергия и природен газ, и по-специално цените на дребно на електроенергия и природен газ, съответствието с правата на потребителите, определени в Директива (ЕС) ...(58) и в Директива 2009/73/ЕО, въздействието на промените на пазара върху битовите потребители, достъпа до мрежите, включително достъпа до електроенергия от възобновяеми енергийни източници, напредъка, осъществен по отношение на междусистемните връзки, потенциалните пречки пред трансграничната търговия, регулаторните пречки пред новите и по-малките участници на пазара, включително гражданските енергийни общности, държавната намеса, която не позволява на цените да отразяват действителния недостиг, както се посочва в член 10 параграф 4 от Регламент (ЕС) ...(59), и постиженията на държавите членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия въз основа на резултатите от европейската оценка на адекватността на ресурсите, посочена в член 23 от този регламент, по-специално като се вземе предвид последващата оценка, както е посочено в член 17 от Регламента (ЕС) ...(60).

2.  ACER публикува ежегодно доклад относно резултатите от дейността си по наблюдение, посочена в параграф 1. В този доклад ACER посочва всички пречки пред завършването на вътрешните пазари за електроенергия и за природен газ.

3.  Когато публикува своя годишен доклад, ACER може да представи на Европейския парламент и на Комисията становище относно възможните мерки за премахване на пречките, посочени в параграф 2.

4.  ACER изготвя доклад за най-добрите практики относно методиките за тарифи за пренос и разпределение съгласно член 18, параграф 9 от Регламент (ЕС ) ...(61);

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ACER

Член 16

Правен статус

1.  ACER е орган на Съюза , който притежава правосубектност.

2.  Във всяка държава членка ACER се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство. По-специално, тя може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да е страна по съдебни производства.

3.  ACER се представлява от своя директор.

4.  Седалището на ACER е в Любляна, Словения.

Член 17

Административна и управленска структура

ACER се състои от:

а)  Управителен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 19;

б)  Съвет на регулаторите, който изпълнява задачите, определени в член 23;

в)  Директор, който изпълнява задачите, определени в член 24; и

г)  Апелативен съвет, който изпълнява задачите, определени в член 28.

Член 18

Състав на Управителния съвет

1.  Управителният съвет се състои от девет членове. Всеки член има по един заместник. Двама членове и техните заместници се назначават от Комисията, двама членове и техните заместници се назначават от Европейския парламент, а петима членове и техните заместници се назначават от Съвета. Член на Управителния съвет не може да бъде едновременно и член на Европейския парламент. Член на Управителния съвет не може да бъде едновременно и член на Съвета на регулаторите.

2.  Мандатът на членовете на Управителния съвет и техните заместници е четири години и може да бъде подновен еднократно. За първия мандат срокът е шест години за половината от членовете на Управителния съвет и техните заместници.

3.  Управителният съвет избира своя председател и своя заместник-председател измежду членовете си с мнозинство от две трети. Заместник-председателят замества автоматично председателя в случай на невъзможност на последния да изпълнява функциите си. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години и може да бъде подновен еднократно. Мандатът на председателя и на заместник-председателя изтича в момента, когато те престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

4.  Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател. Председателят на Съвета на регулаторите или определен от тях представител от Съвета на регулаторите и директорът участват в разискванията без право на глас, освен ако Управителният съвет не реши друго по отношение на директора. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при условията на неговия процедурен правилник. Секретариатът на Управителния съвет се осигурява от ACER.

5.  Решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго. Всеки член на Управителния съвет или заместник има право на един глас.

6.  В процедурния правилник по-подробно се определят:

а)  редът относно гласуването и по-специално условията, въз основа на които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо; и

б)  редът относно принципа на ротация, приложим за подновяване на членовете на Управителния съвет, които се назначават от Съвета, така че да се осигури балансирано участие на държавите членки във времето.

7.  Без да се засяга ролята на членовете, назначени от Комисията, членовете на Управителния съвет се ангажират да действат независимо и обективно в ▌интерес на Съюза като цяло, като нито искат, нито следват указания от институциите или органите на Съюза, служби или агенции, от правителства на държави членки или от друг публичен или частен орган. За целта всеки член прави писмена декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочва или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му, или за наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта му. ACER оповестява публично тези декларации на годишна основа.

Член 19

Функции на Управителния съвет

1.  Управителният съвет :

а)  след като се консултира със Съвета на регулаторите и след като е получил положителното му становище в съответствие с член 22, параграф 5, буква в), назначава директор в съответствие с член 23, параграф 2 и при необходимост продължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност;

б)  официално назначава членовете на Съвета на регулаторите, определени в съответствие с член 21, параграф 1;

в)  официално назначава членовете на Апелативния съвет в съответствие с член 25, параграф 2;

г)  гарантира, че ACER осъществява мисията си и изпълнява поставените ѝ задачи в съответствие с настоящия регламент ;

д)  приема програмния документ посочен в член 20, параграф 1 с мнозинство от две трети от своите членове и ако е приложимо, го изменя в съответствие с член 20, параграф 3;

е)  приема с мнозинство от две трети годишния бюджет на ACER и упражнява другите си бюджетни функции в съответствие с членове 31 – 35;

ж)  решава, след като е получил съгласието на Комисията, дали да приема завещания, дарения или безвъзмездни средства от други източници от Съюза или доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи. В становището на Управителния съвет , предоставено в съответствие с член 35, параграф 4, изрично се разглеждат източниците на финансиране, уредени в настоящия параграф;

з)  след като се консултира със Съвета на регулаторите, упражнява дисциплинарен контрол над директора. Освен това в съответствие с параграф 2 той упражнява по отношение на персонала на ACER правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на органа, оправомощен да сключва трудови договори;

и)  изготвя правила на ACER за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица при прилагане на член 39, параграф 2;

й)  приема практически мерки по отношение на правото на достъп до документи на ACER в съответствие с член 41;

к)  приема и публикува годишния доклад за дейността на ACER въз основа на проекта на годишен доклад, посочен в член 24, параграф 1,буква и), и представя този доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата най-късно до 1 юли на всяка година. Годишният доклад за дейността на ACER съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на ACER през посочената година;

л)  приема и публикува свой процедурен правилник;

м)  приема финансовите правила, приложими за ACER, в съответствие с член 36;

н)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат прилагани;

о)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на Апелативния съвет;

п)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 41;

р)  в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

с)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите („OLAF“);

т)  разрешава сключването на работни договорености в съответствие с член 43;

у)  въз основа на предложение на директора в съответствие с член 24, параграф 1, буква б) и след като се консултира със Съвета на регулаторите и получи положителното му становище в съответствие с член 22, параграф 5, буква е), приема и публикува процедурния правилник, посочен в член 14, параграф 5.

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

3.  Когато изключителни обстоятелства налагат това, Управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора. Изключителните обстоятелства са строго ограничени до административни, бюджетни или управленски въпроси и не засягат пълната независимост на директора по отношение на неговите или нейните задачи съгласно член 24, параграф 1, буква в).

Член 20

Годишно и многогодишно програмиране

1.  Всяка година директорът подготвя проект на програмен документ, съдържащ годишната и многогодишната програма, и представя проекта на програмен документ на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите.

Управителният съвет приема проекта на програмен документ , след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, и изпраща проекта на програмен документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ▌не по-късно от 31 януари ▌.

Проектът на програмния документ е в съответствие с предварителния проект на бюджет, изготвен съгласно член 33, параграфи 1, 2 и 3.

Управителният съвет приема програмния документ, като взема предвид становището на Комисията и след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, и след като директорът го представи на Европейския парламент. Управителният съвет представя програмния документ на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията до 31 декември.

Програмният документ се приема, без това да противоречи на ежегодната бюджетна процедура, и се оповестява публично.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и ако е необходимо, се коригира съответно.

2.  Годишният програмен документ включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В него се описват също действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, включително работните групи на ACER, на които е възложено да съдействат за изготвянето на съответните документи, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишното програмиране е съгласувано с многогодишното програмиране, посочено в параграф 4. В него се посочва ясно кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година. ▌

3.  Управителният съвет внася изменения в приетия програмен документ, ако на ACER бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение на програмния документ се приема по същата процедура като първоначалния програмен документ. Управителният съвет може да делегира на директора правомощие за внасяне на несъществени изменения в програмния документ.

4.  В многогодишното програмиране, съдържащо се в програмния документ, е заложено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В него се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира, когато е целесъобразно, по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 45.

Член 21

Състав на Съвета на регулаторите

1.  Съветът на регулаторите се състои от:

а)  висши представители на регулаторните органи, както е посочено в член 57, параграф 1 от Директива (ЕС) ...(62) и член 39, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО, и по един заместник от държава членка от настоящите висши служители на тези органи, като всички са определени от регулаторния орган;

б)  един представител на Комисията без право на глас.

В Съвета на регулаторите може да бъде допуснат само по един представител на държава членка от регулаторния орган.

2.  Съветът на регулаторите избира председател и заместник-председател измежду членовете си. Заместник-председателят замества председателя при невъзможност на последния да изпълнява функциите си. Мандатът на председателя и заместник-председателя е две и половина години и е подновяем. При всички случаи обаче мандатът на председателя и заместник-председателя изтича, когато се прекратява тяхното членство в Съвета на регулаторите.

Член 22

Функции на Съвета на регулаторите

1.  Съветът на регулаторите ▌действа с мнозинство от две трети от присъстващите членове, като всеки член има един глас▌.

2.  Съветът на регулаторите приема и публикува свой процедурен правилник, в който са установени по-подробни разпоредби относно гласуването, по-специално условията, въз основа на които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е уместно. Процедурният правилник може да предвиди конкретни методи на работа за разглеждането на въпроси, възникващи в контекста на инициативите за регионално сътрудничество.

3.  При изпълнението на предоставените му с настоящия регламент задачи и без това да засяга членовете му, действащи от името на съответния им регулаторен орган, Съветът на регулаторите действа независимо и нито търси, нито приема указания от което и да е правителство на държава членка, от Комисията или от друго публично или частно образувание.

4.  Секретариатът на Съвета на регулаторите се осигурява от ACER.

5.  Съветът на регулаторите:

а)  предоставя становища и когато е целесъобразно, коментари и изменения в текста на предложенията на директора за проекти на становища, препоръки и решения, посочени в член 3, параграф 1, членове 4 – 8, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, член 11, буква в), член 13, член 15, параграф 4 и членове 30 и 43, които се разглеждат с оглед да бъдат приети:

б)  предоставя ръководни насоки на директора, в рамките на своята компетентност, относно изпълнението на неговите или нейните задачи, с изключение на дейностите на ACER в съответствие с Регламент (ЕС) 1227/2011 и предоставя насоки на работните групи на ACER, създадени в съответствие с член 30;

в)  предоставя становище на Управителния съвет относно кандидата за директор в съответствие с член 19, параграф 1, буква а) и член 23, параграф 2;

г)  одобрява програмния документ в съответствие с член 20, параграф 1;

д)  одобрява независимата част на годишния доклад относно регулаторните дейности в съответствие с член 19, параграф 1, буква к) и член 24, параграф 1, буква и).

е)  предоставя становище на Управителния съвет относно процедурния правилник съгласно член 14, параграф 5 и член 30, параграф 3.

ж)  предоставя становище на Управителния съвет относно плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 41;

з)  предоставя становище на Управителния съвет относно процедурния правилник за отношенията с трети държави или международни организации, посочени в член 43.

6.  Европейският парламент бива информиран за проекта на дневен ред на предстоящите заседания на Съвета на регулаторите най-малко две седмици предварително. В рамките на две седмици след заседанипта проектът на протокола от заседанието се изпраща на Европейския парламент. Европейският парламент може да покани председателя на Съвета на регулаторите или заместник- председателя, като изцяло зачита независимостта им, да направят изявление пред негова компетентна комисия и да отговорят на въпросите, зададени от членовете на тази комисия.

Член 23

Директор

1.  ACER се управлява от своя директор, който действа в съответствие с ръководните насоки, посочени в член 22, параграф 5, буква б), второ изречение, и – когато това е предвидено в настоящия регламент – в съответствие със становищата на Съвета на регулаторите. Без да се засягат съответните роли на Управителния съвет и на Съвета на регулаторите във връзка със задачите на директора, директорът нито търси, нито приема указания от правителство, от институциите на Съюза , или от друго публично или частно образувание или лице. Директорът се отчита за своите действия пред Управителния съвет по отношение на административни, бюджетни и управленски въпроси, но остава напълно независим по отношение на задачите си по член 24, параграф 1, буква в). Директорът може да присъства на заседанията на Съвета на регулаторите като наблюдател .

2.  Директорът се назначава от Управителния съвет след получаване на положително становище от Съвета на регулаторите, въз основа на неговите качества, умения и опит, свързан със сектора на енергетиката, от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след  открита и прозрачна процедура по подбор. Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат е поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове. За целите на сключване на договора с директора ACER се представлява от председателя на Управителния съвет.

3.  Мандатът на директора е пет години. В хода на деветте месеца преди изтичането на този срок Комисията предприема извършването на оценка. При оценката Комисията разглежда по-специално:

а)  резултатите от дейността на директора;

б)  задълженията и изискванията на ACER през следващите години.

4.  Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и след като се е консултирал със Съвета на регулаторите и се е запознал изключително внимателно с доклада за оценка и със становището на Съвета на регулаторите и само когато това може да се обоснове въз основа на задълженията и изискванията на ACER, може да удължи еднократно мандата на директора с не повече от пет години. Директор, чийто мандат е бил удължен, не участва в друга процедура по подбор за същата длъжност в края на удължения срок.

5.  Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. В едномесечен срок преди удължаването на неговия мандат директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази комисия.

6.  Ако мандатът не бъде удължен, директорът остава на поста си до назначаването на следващия директор.

7.  Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на Управителния съвет, след като е получил положително становище от Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от две трети от своите членове.

8.  Европейският парламент и Съветът може да поискат директорът на ACER да представи доклад за изпълнението на своите задължения. Европейският парламент може също така да покани директора да направи изложение пред негова компетентна комисия и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Член 24

Задачи на директора

1.  Директорът:

а)  е законният представител на ACER и отговаря за нейното ежедневно управление;

б)  подготвя дейността на Управителния съвет, като участва в работата на Управителния съвет без право на глас и отговаря за изпълнението на решенията, приети от Управителния съвет;

в)  изготвя, консултира се относно, приема и публикува становища, препоръки и решения;

г)  отговаря за изпълнението на годишната работна програма на ACER под ръководството на Съвета на регулаторите и под административния контрол на Управителния съвет;

д)  предприема необходимите мерки, по-специално по отношение на приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на уведомления, за да осигури функционирането на ACER в съответствие с настоящия регламент;

е)  всяка година подготвя проект на работна програма на ACER за следващата година и след приемането на проекта от Управителния съвет я представя на Съвета на регулаторите, на Европейския парламент и на Комисията до 31 януари всяка година.

(ж)  отговаря за изпълнението на програмния документ и за представянето на доклад пред Управителния съвет относно това изпълнение;

з)  съставя предварителен проект на бюджет на ACER в съответствие с член 33, параграф 1 и изпълнява бюджетa на ACER в съответствие с членове 34 и 35;

и)  ежегодно подготвя  и представя на Управителния съвет проект на годишен доклад , включващ независима част относно регулаторните дейности на ACER и част относно финансовите и административните въпроси;

й)  изготвя план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследванията на OLAF, и докладва за напредъка два пъти годишно на Комисията и докладва редовно за напредъка на Управителния съвет;

к)  отговаря за вземането на решение дали за целите на изпълнението на задачите на ACER по ефективен и ефикасен начин е необходимо един или повече служители да се разположат в една или повече държави членки.

За целите на първа алинея, буква к), преди да вземе решение за установяване на местно представителство, директорът иска становището на съответната държава членка, включително на държавата членка, в която се намира седалището на ACER, и получава предварителното съгласие на Комисията и на Управителния съвет ▌. В това решение, въз основа на подходящ анализ на разходите и ползите, се уточнява обхватът на дейностите, които ще бъдат извършвани в посоченото местно представителство, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на ACER.

2.  За целите на параграф 1, буква в) становищата, препоръките и решенията по член 3, параграф 1, членове 4 – 8, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, член 11, буква в), член 13, член 15, параграф 4 и членове 30 и 43 се приемат само след като е получено положителното становище на Съвета на регулаторите.

Преди да представи проекти за становища, препоръки, или решения за гласуване от Съвета на регулаторите, директорът предварително изпраща предложения за проектите за становища, препоръки или решения на съответната работна група за консултация.

Директорът:

(а)  взема предвид коментарите и измененията на Съвета на регулаторите и отново представя преразгледания проект на становище, препоръка или решение на Съвета на регулаторите за положително становище;

(б)  може да оттегли представените проекти за становища, препоръки или решения при условие, че директорът предаде надлежно обосновано писмено обяснение когато не е съгласен с предложените от Съвета на регулаторите изменения;

В случай на оттегляне на проект на становище, препоръка или решение директорът може да издаде нов проект на становище, препоръка или решение в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 5, буква а) и във втора алинея от настоящия параграф. За целите на трета алинея, буква а, когато директорът се отклони от коментарите и измененията, получени от Съвета на регулаторите, или ги отхвърли, директорът представя също така надлежно обоснована писмена обосновка.

Ако Съветът на регулаторите не даде положително становище по повторно представения текст на проекта на становище, препоръка или решение, тъй като неговите коментари и изменения не са отразени по необходимия начин в представения отново текст, директорът може допълнително да преработи текста на проекта на становище, препоръка или решение в съответствие с измененията и коментарите, предложени от Съвета на регулаторите, за да получи неговото положително становище, без да се налага отново да се консултира със съответната работна група или да представя допълнителни писмени обосновки.

Член 25

Създаване и състав на Апелативния съвет

1.  ACER създава Апелативен съвет.

2.  Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници, избрани измежду настоящи и бивши висши служители на регулаторните органи, органите по конкуренция или други институции на Съюза или национални институции, които имат съответен опит в енергийния сектор. Апелативният съвет избира свой председател.

Членовете на Апелативния съвет официално се назначават от Управителния съвет по предложение на Комисията, след публична покана за изразяване на интерес и след консултация със Съвета на регулаторите.

3.  Апелативният съвет приема и публикува свой процедурен правилник. В него се предвиждат подробни разпоредби относно организацията и функционирането на Апелативния съвет и правилата, приложими при обжалвания пред Апелативния съвет, в съответствие с член 28. Апелативният съвет уведомява Комисията за проекта на своя процедурен правилник, както и за всяка съществена промяна на този правилник. Комисията може да представи становище относно този правилник в тримесечен срок от датата на ▌ получаване на уведомлението.

В бюджета на ACER има отделен бюджетен ред за финансиране на секретариата на Апелативния съвет.

4.  Решенията на Апелативния съвет се приемат с мнозинство от поне четирима от неговите шестима членове. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо.

Член 26

Членове на Апелативния съвет

1.  Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Този мандат подлежи на еднократно подновяване.

2.  Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си. Те не се обвързват с инструкции. Те не изпълняват никакви други функции в ACER, в нейния Управителен съвет, в нейния Съвет на регулаторите или в някоя от работните ѝ групи. Член на Апелативния съвет не се отстранява по време на мандата си, освен ако не е установено виновно извършване на сериозно нарушение, и Управителният съвет взема решение за това след консултация със Съвета на регулаторите.

Член 27

Изключване и отвод в Апелативния съвет

1.  Членовете на Апелативния съвет не вземат участие в никакви производства по обжалване, ако имат какъвто и да е личен интерес или ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството, или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.

2.  Ако по една от причините, посочени в параграф 1, или на всякакво друго основание член на Апелативния съвет счете, че негов колега не следва да участва в производство по обжалване, той уведомява за това Апелативния съвет. Всяка от страните в производството по обжалване може да направи искане за отвод на член на Апелативния съвет на всяко от основанията, посочени в параграф 1, или при съмнение за пристрастност. Искането за отвод ще е недопустимо, ако се основава на националността на члена или ако страната в производството по обжалване, въпреки че ѝ е било известно основание за искане на отвод, е предприела процесуални действия в производството по обжалване, различни от искане за отвод на член от състава на Апелативния съвет.

3.  Апелативният съвет решава какво действие да бъде предприето в случаите, посочени в параграфи 1 и 2, без участието на съответния член. За да се вземе такова решение, мястото на въпросния член се заема от неговия заместник в Апелативния съвет. Ако заместникът се намира в сходна ситуация като съответния член, то председателят посочва заместник измежду наличните заместници.

4.  Членовете на Апелативния съвет се ангажират да действат независимо в обществен интерес. За целта те правят писмена декларация за обвързване и писмена декларация за интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или сочат наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации се оповестяват публично всяка година.

Член 28

Решения, които подлежат на обжалване

1.  Всяко физическо или юридическо лице, включително регулаторните органи, може да обжалва решение, посочено в член 2, буква г), на което то е адресат, както и всяко решение, което, макар и под формата на адресирано към друго лице решение, го засяга пряко и лично.

2.  Жалбата, включително изложението на основанията за нея и се подава писмено в ACER в срок от два месеца от момента на уведомяване за взетото решение на въпросното лице или, при липса на такова уведомяване, от деня на публикуване на решението от ACER. Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от четири месеца от подаването на жалбата.

3.  Жалба, подадена по реда на параграф 1, няма суспензивен ефект. Апелативният съвет обаче може да спре изпълнението на оспорваното решение, ако прецени, че обстоятелствата го налагат.

4.  Ако жалбата е допустима, Апелативният съвет проверява дали тя е основателна. Той приканва страните в производството по обжалване толкова често, колкото е необходимо, да представят в определен срок забележки по направените от него уведомления или по съобщения от другите страни в процедурата по обжалване. Страните в производството по обжалване имат право на устно изказване.

5.  ▌Апелативният съвет може да потвърди решението или да отнесе случая до компетентния орган на ACER. Последната е обвързана от решението на Апелативния съвет.

6.  Решенията на Апелативния съвет се публикуват от ACER.

Член 29

Искове пред Съда

Искове за отмяна на решение, издадено от ACER в съответствие с настоящия регламент, и искове за установяване на неправомерно бездействие в рамките на приложимите срокове, може да се предявяват пред Съда само след изчерпване на предвидената в член 28 процедура по обжалване. ACER взема всички необходими мерки, за да изпълни решението на Съда.

Член 30

Работни групи

1.  Управителният съвет ▌ създава или закрива работни групи въз основа на съвместно предложение от директора и Съвета на регулаторите, когато това е обосновано и по-специално с цел подпомагане на дейността на директора и на Съвета на регулаторите във връзка с въпросите от регулаторен характер и с цел подготвяне на становищата, препоръките и решенията, посочени в член 3, параграф 1, членове 4 – 8, член 9, параграфи 1 и 3, член 10, член 11, буква в), член 13, член 15, параграф 4 и членове 30 и 43.

За създаването и закриването на работна група е необходимо положително становище на Съвета на регулаторите.

2.  Работните групи се състоят от експерти от персонала на ACER и от регулаторните органи. Експерти от Комисията могат да участват в работните групи. ACER не носи отговорност за разходите за участието на експерти от персонала на регулаторните органи в работните групи на ACER. Работните групи вземат предвид становищата на експерти от други съответни регулаторни органи в случаите, когато тези органи са компетентни.

3.  Управителният съвет приема и публикува вътрешен процедурен правилник за функционирането на работните групи въз основа на предложение на директора и след като се консултира със Съвета на регулаторите и получи положителното му становище.

4.  Работните групи на ACER извършват дейностите, които са им възложени с програмния документ, приет съгласно член 20, и всички други дейности в рамките на настоящия регламент, които са им възложени от Съвета на регулаторите и от директора.

ГЛАВА III

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТА

Член 31

Устройство на бюджета

1.  Без да се засягат другите ресурси, приходите на ACER се състоят от:

а)  вноска от Съюза;

б)  такси, заплащани на ACER в съответствие с член 32;

в)  доброволни вноски от държавите членки или от регулаторните органи съгласно член 19, параграф 1, буква ж);

г)  завещания, дарения или безвъзмездни средства съгласно член 19, параграф 1, буква ж).

2.  Разходите на ACER включват разходи за персонал, административни , инфраструктурни и оперативни разходи.

3.  Приходите и разходите на ACER са балансирани.

4.  Всички приходи и разходи на ACER са предмет на прогнози за всяка финансова година, която съвпада с календарната година, и се включват в бюджета на ACER.

5.  Приходите, получавани от ACER, не накърняват нейната неутралност, независимост или обективност.

Член 32

Такси

1.  На ACER се заплащат такси за следното:

а)   искане на решение за освобождаване в съответствие с член 10 от настоящия регламент и за решения относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни от ACER в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/2013;

б)  събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, докладвана от участниците на пазара или образуванията, които докладват от тяхно име в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

2.  Таксите, посочени в параграф 1, и начинът, по който трябва да бъдат платени, се определят от Комисията след провеждане на обществена консултация и след консултация с Управителния съвет и Съвета на регулаторите. Таксите са пропорционални на разходите за съответните услуги, предоставени по разходоефективен начин, и са достатъчни за покриване на тези разходи. Те се определят в размер, който гарантира, че не са дискриминационни и че не причиняват ненужна финансова или административна тежест за участниците на пазара или за образуванията, действащи от тяхно име.

Комисията преразглежда редовно размера на тези такси въз основа на оценка и при необходимост адаптира размера и начина им на плащане.

Член 33

Изготвяне на бюджета

1.  Всяка година директорът съставя предварителен проект на бюджет, покриващ оперативните разходи и работната програма, очаквани за следващата финансова година, и го внася в Управителния съвет, заедно с неокончателно щатно разписание.

2.  Предварителният проект на бюджет се основава на целите и очакваните резултати в програмния документ, посочен в член 20, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати.

3.  Всяка година, въз основа на изготвения от директора предварителен проект на бюджет, Управителният съвет приема предварителен проект на бюджет за приходите и разходите на ACER за следващата финансова година.

4.  Предварителният проект на бюджет, който включва проект на щатно разписание, се предоставя от Управителния съвет на Комисията до 31 януари всяка година . Преди приемането на предварителния проект на бюджет проектът, изготвен от директора, се изпраща на Съвета на регулаторите, който може да даде обосновано становище по него.

5.  Комисията изпраща предварителния проект на бюджет, посочен в параграф 3, на Европейския парламент и на Съвета, заедно с проекта на общ бюджет на Съюза.

6.  Въз основа на предварителния проект на бюджет Комисията включва в проект на общ бюджет на Съюза предварителните проекти, които тя счита за необходими за щатното разписание и за размера на средствата, които ще се предоставят от общия бюджет на Съюза, в съответствие с членове 313—316 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

7.  Съветът в ролята си на бюджетен орган приема щатното разписание на ACER.

8.  Бюджетът на ACER се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след последното одобрение на общия бюджет на Съюза. Когато е необходимо, той се коригира съответно.

9.  Всички изменения на бюджета, включително на щатното разписание, се извършват по същата процедура.

10.  До ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка дали финансовите и човешките ресурси, с които ACER разполага, ѝ позволяват да изпълнява своята роля съгласно настоящия регламент, като работи за изграждане на вътрешен енергиен пазар и допринася за енергийната сигурност в полза на потребителите в Съюза.

11.  Управителният съвет незабавно уведомява бюджетния орган за намерението си да изпълни всеки проект, който може да има значителни финансови последици за финансирането на бюджета на ACER, по-специално всеки проект, свързан със собственост. Управителният съвет уведомява също така Комисията за намерението си. Когато клон на бюджетния орган възнамерява да предостави становище, той уведомява ACER за намерението си в срок от две седмици от получаването на информация за проекта. При липса на отговор ACER може да пристъпи към планирания проект.

Член 34

Изпълнение и контрол на бюджета

1.  Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява бюджета на ACER.

2.  До 1 март след приключването на всяка финансова година счетоводителят на ACER представя на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата предварителни отчети, придружени от доклада за управлението на бюджета и финансите за предходната финансова година. Счетоводителят на ACER също така представя отчета за управлението на бюджета и финансите на Европейския парламент и на Съвета до 31 март на следващата година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 245 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“)(63).

Член 35

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  Счетоводителят на ACER изпраща предварителните отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N + 1).

2.  ACER изпраща доклад за управлението на бюджета и финансите за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 31 март на година N + 1.

До 31 март на година N + 1 счетоводителят на Комисията представя на Сметната палата временните отчети на ACER. Комисията също така представя Докладът за управлението на бюджета и финансите за съответната финансова година на Европейския парламент и на Съвета.

3.  След получаване на забележките на Сметната палата относно временните отчети на ACER за година N в съответствие с разпоредбите на член 246 от Финансовия регламент счетоводителят, действащ на своя собствена отговорност, изготвя окончателния отчет на ACER за посочената година. Директорът го представя за становище на Управителния съвет.

4.  Управителният съвет предоставя становище по окончателните отчети на ACER за година N.

5.  Счетоводителят на ACER представя окончателните отчети за година N , придружени от становището на Управителния съвет, до 1 юли на година N + 1 , на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

6.  Окончателните отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на година N + 1 .

7.  До 30 септември на година N + 1 директорът представя на Сметната палата отговор на нейните забележки. Директорът представя и копие от този отговор на Управителния съвет и на Комисията.

8.  Директорът предоставя на Европейския парламент, по искане на последния, цялата необходима информация за безпрепятственото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за година N в съответствие с член 109, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

9.  До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, действайки с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност директора за изпълнението на бюджета за финансова година N.

Член 36

Финансови правила

Финансовите правила, приложими за ACER, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Тези правила могат да се отклоняват от предвиденото в Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, ако конкретните оперативни нужди за функционирането на ACER налагат това и само с предварителното съгласие на Комисията.

Член 37

Борба с измамите

1.  С цел да се улесни борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(64), ACER се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF(65), и приема подходящи разпоредби, приложими за служителите на ACER, като използва образеца, посочен в приложението към това споразумение.

2.  Сметна палата има правомощия за извършване на одити по документи и на място на бенефициерите на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза чрез ACER.

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от ACER, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(66) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(67).

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на ACER за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат посочените в настоящия член одити и разследвания, съгласно съответните техни компетентности.

ГЛАВА V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Привилегии и имунитети и споразумение относно седалището

1.  Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС и ДФЕС се прилага по отношение на ACER и на нейния персонал.

2.  Необходимите договорености във връзка с помещенията, които следва да бъдат предоставени на ACER в приемащата държава членка, и за инфраструктурата, която да бъде предоставена на разположение от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на директора, членовете на Управителния съвет, персонала на ACER и членовете на техните семейства, се определят в споразумение относно седалището, сключено между ACER и държавата членка, в която се намира седалището. Споразумението относно седалището се сключва след получаване на одобрение от Управителния съвет.

Член 39

Персонал

1.  За целия персонал на ACER, включително нейния директор, се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

2.  Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящи правила за прилагане в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

3.  По отношение на своя персонал ACER упражнява правомощията, които са предоставени на назначаващия орган съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, упълномощен да сключва трудови договори съгласно Условията за работа.

4.  Управителният съвет може да приема разпоредби, позволяващи командироването в ACER на национални експерти от държавите членки.

Член 40

Отговорност на ACER

1.  Договорната отговорност на ACER се урежда от приложимото към съответния договор законодателство.

Всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от ACER договор, попада в рамките на компетентността на Съда.

2.  В случай на недоговорна отговорност ACER, в съответствие с основните принципи, общи за законите на държавите членки, следва да обезщети всяка вреда, причинена от нея или от нейните служители при изпълнение на техните задължения.

3.  Спорове с предмет обезщетяването на вредите, посочени в параграф 2, са от компетентността на Съда.

4.  Личната финансова и дисциплинарна отговорност на персонала на ACER по отношение на ACER се урежда от съответните разпоредби, които се прилагат за нейния персонал.

Член 41

Прозрачност и комуникация

1.  По отношение на документи, съхранявани от ACER, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(68).

2.  Управителният съвет приема практически мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 .

3.  Решения, взети от ACER в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, може да бъдат предмет на жалба до Омбудсмана или на производство пред Съда на Европейския съюз съгласно условията, установени съответно в членове 228 и 263 от ДФЕС.

4.  Обработването на лични данни от страна на ACER се осъществява при спазване на Регламент (ЕО) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(69). Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) 2018/1725 от ACER, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на ACER за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

5.  ACER може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива в своята област на компетентност. Отпускането на ресурси за дейности по комуникация не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите, посочени в членове 3 – 13. Дейностите по комуникация се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от Управителния съвет.

Член 42

Защита на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация

1.  ACER приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз („КИЕС“) и чувствителната некласифицирана информация, включително разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443(70) и 2015/444(71) на Комисията.

2.  ACER също може да вземе решение да прилага mutatis mutandis решенията на Комисията, посочени в параграф 1. Правилата за сигурност на ACER обхващат, inter alia, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на класифицираната информация на Европейския съюз и на чувствителната неквалифицирана информация.

Член 43

Споразумения за сътрудничество

1.  ACER е отворена за участие на трети държави, сключили споразумения със Съюза и които са приели и прилагат съответните правила на правото на Съюза в областта на енергетиката, включително по-специално правилата за независимите регулаторни органи, за достъпа на трети страни до инфраструктура и отделяне, за търговията с енергия и функционирането на системата, както и за участието на потребителите и тяхната защита, а също и съответните правила в областта на околната среда и на конкуренцията.

2.  При условие че бъде сключено споразумение за тази цел между Съюза и трети държави, посочени в параграф 1, ACER също може да изпълнява задачите си съгласно членове 3 – 13 и по отношение на трети държави, ако тези трети държави са приели и прилагат съответните правила в съответствие с параграф 1 и са упълномощили ACER да координира дейността на техните регулаторни органи с тази на регулаторните органи от държавите членки. Само в такива случаи позоваванията на въпроси с трансграничен характер се отнасят за границите между Съюза и трети държави, а не за границите между две държави членки.

3.  Споразуменията, посочени в параграф 1, предвиждат договорености, в които се определят по-специално характерът, обхватът и процедурните аспекти на участието на тези държави в работата на ACER, включително разпоредби за финансовите вноски и персонала.

4.  След като получи положително становище от Съвета на регулаторите, Управителният съвет приема процедурен правилник за отношенията с трети държави, посочени в параграф 1. Комисията гарантира, че ACER функционира в рамките на своя мандат и съществуващата институционална рамка чрез сключване на подходящи работни договорености с директора на ACER.

Член 44

Езиков режим

1.  Разпоредбите на Регламент № 1 на Съвета(72) се прилагат за ACER.

2.  Управителният съвет взема решения относно вътрешния езиков режим на ACER.

3.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на ACER, се извършват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Член 45

Оценка

1.  До …[ пет години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията, с помощта на независим външен експерт, извършва оценка, за да оцени постигнатите от ACER резултати във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на ACER и финансовите последици от такова изменение.

2.  Ако Комисията сметне, че продължаващото съществуване на ACER вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен след провеждане на подходяща консултация със заинтересованите страни и Съвета на регулаторите.

3.  Комисията изпраща констатациите от оценката, посочена в параграф 1, заедно със своите заключения на Европейския парламент, на Съвета и на Съвета на регулаторите на ACER. Констатациите от оценката следва да бъдат оповестени публично.

4.  До 31 октомври 2025 г. и поне веднъж на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на настоящия регламент, и по-специално на задачите на ACER, включващи индивидуални решения. По целесъобразност тези доклади вземат предвид резултатите от оценката съгласно член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) ...(73).

Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение заедно със своя доклад.

Член 46

Отмяна

Регламент (ЕО) № 713/2009 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение II.

Член 47

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент

и неговото изменение

Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (OB L 211, 14.8.2009г., стр. 1)

 

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009

Само препратката, направена в член 20 от Регламент (ЕС) № 347/2013 към член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 713/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 713/2009

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 4

Член 2

Член 5

Член 3

Член 6, параграфи 1 — 3 и параграф 4, първа алинея

Член 4

Член 6, параграф 4, втора — пета алинея и параграфи, 5, 6 и 9

Член 5

Членове 7 и 8

Член 6

—  

Член 7

—  

Член 8

—  

Член 9

Член 9, параграф 1 и парагарф 2, първа алинея -

Член 10

Член 6, параграфи 7 и 8

Член 11

-

Член 12

Член 9, параграф 2, втора алинея -

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 2

Член 16

Член 3

Член 17

Член 12

Член 18

Член 13

Член 19

-

Член 20

Член 14, параграфи 1 и 2

Член 21

Член 14, параграфи 3 — 6

Член 22, параграфи 1 —4

Член 15

Член 22, параграфи 5  и 6

Член 16

Член 23

Член 17

Член 24

Член 18, параграфи 1 и 2

Член 25, парагрфи 1, 2 и 4

Член 19, параграф 6

Член 25, параграф 3

Член 18, параграф 3

Член 26

Член 18, параграфи 4 — 7

Член 27

Член 19, параграфи 1 — 5 и параграф 7

Член 28

Член 20

-

—  

Член 29

-

Член 30

Член 21

Член 31

Член 22

Член 32

Член 23

Член 33

Член 24, параграфи 1 и 2

Член 34

Член 24, параграф 3 и следващи

Член 35

Член 25

Член 36

-

Член 37

Член 27

Член 38

Член 28

Член 39

Член 29

Член 40

Член 30

Член 41, параграфи 1 и 3

—  

Член 42

Член 31

Член 43

Член 33

Член 44

Член 34

Член 45

-

Член 46

Член 35

Член 47

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.
(2) ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.
(3) Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).
(5) Вж. Приложение I
(6)Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39)
(8) Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ L 280, 28.10.2017, стр. 1).
(9) Регламент (EС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … (OВ …).
(10)+ ОВ: моля, въведете в текста номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS 73/18 (2016/0377)(COD)) и попълнете номера, заглавието, датата и данните за публикацията в ОВ на същия регламент в бележката под линия.
(11) Директива (EС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … (OВ …).
(12)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, съдържащ се в документ 2016/0380(COD) - PE-CONS ../19, и добавете номера, заглавието, датата и данните за публикацията в ОВ на директивата в бележката под линия.
(13) Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).
(14) Директива (EС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от …. (ОВ …).
(15)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD) и добавете номера, заглавието, датата и данните за публикацията в ОВ на директивата в бележката под линия.
(16)Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(17)Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19.7.2012 г.
(18)Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
(19) Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1).
(20)Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
(21)Решение, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки, от 7 декември 2009 г., относно местоположението на седалището на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 39).
(22)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(23)Регламент (EС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … (OВ …).
(24)+ ОВ: моля, въведете в текста номера на регламента и номера, датата, пълното заглавие и данните за публикацията в ОВ в бележката под линия за документ 2016/0379 (COD) - PE-CONS .../19.
(25)Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36).
(26)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(27)+ ОВ: моля, въведете номера на регламента от документ PE-CONS ... (19-2016/0379(COD).
(28)+ ОВ: моля, въведете номера на регламента от документ PE-CONS ... (19-2016/0379 (COD).
(29)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(30)++ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(31)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(32)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(33)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(34)+ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(35)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(36)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(37)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(38)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(39)++ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(40)++ OВ: Моля въведете номера на директивата, която се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(41)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(42)++ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(43)++ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(44)+ ОВ: Моля въведете номера на Регламента, който е поместен в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(45)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(46)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(47)++ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(48)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(49)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(50)Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24).
(51)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(52)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS 73/18 (-2016/0377(COD).
(53)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(54)Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).
(55)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(56)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(57)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(58)+ ОВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(59)++ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(60)+++ OВ: Моля, въведете номера на регламента, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0377(COD).
(61)+ OВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(62)+ OВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(63) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(64) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(65) OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(66) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OВ L 248, 18.9.2013 г., стp. 1)..
(67) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(68)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(69)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(70)Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
(71)Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
(72) Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).
(73)+ OВ: Моля, въведете номера на директивата, който се съдържа в документ PE-CONS .../19-2016/0379(COD).

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация