Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0378(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0040/2018

Předložené texty :

A8-0040/2018

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0228

Přijaté texty
PDF 382kWORD 103k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0863),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0494/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená německou Spolkovou radou, francouzským Senátem a rumunským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(3),

–  s ohledem na dopis, který dne 13. července 2017 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0040/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 91.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 79.
(3) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2016)0378

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009(4), které zřídilo Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), bylo podstatně změněno(5). Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)  Zřízení ACER prokazatelně zlepšilo koordinaci mezi regulačními orgány v přeshraničních otázkách. ACER byly od doby jejího zřízení svěřeny nové důležité úkoly související s monitorováním velkoobchodních trhů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011(6) a oblastmi týkajícími se přeshraniční energetické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013(7) a bezpečnosti dodávek zemního plynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938(8).

(3)  Očekává se, že potřeba koordinace regulačních činností jednotlivých členských států se v následujících letech ještě zvýší. Unijní energetický systém právě prochází nejvýraznější proměnou za několik posledních desetiletí. Větší integrace trhu a přechod na různorodější produkci elektřiny vyžadují zvýšené úsilí o koordinaci národních energetických politik se sousedy a zvýšené úsilí o lepší využívání příležitostí, jež nabízí přeshraniční obchod s elektřinou.

(4)  Zkušenosti s uplatňováním pravidel vnitřního trhu ukázaly, že nekoordinovaná činnost členských států může trhu působit závažné problémy, zejména v úzce propojených oblastech, kde mají rozhodnutí členských států často hmatatelný dopad na jejich sousedy. Aby bylo dosaženo příznivých účinků vnitřního trhu s elektřinou na blahobyt odběratelů, bezpečnost dodávek a dekarbonizaci, je nutné, aby členské státy, a zejména jejich nezávislé regulační orgány spolupracovaly na těch regulačních opatřeních, jež mají přeshraniční účinky.

(5)  Roztříštěné intervence členských států na trzích s energií představují stále větší riziko pro řádné fungování přeshraničních trhů s elektřinou. ACER by se proto měla podílet na vývoji koordinovaného evropského posouzení přiměřenosti zdrojů v úzké spolupráci s Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „ENTSO pro elektřinu“), aby se zamezilo problémům roztříštěnosti posouzení prováděných členskými státy pomocí různých, nezkoordinovaných metod, která nedostatečně zohledňují situaci v sousedních zemích. ACER by rovněž měla dohlížet na technické parametry, jež vyvinula ENTSO pro elektřinu za účelem efektivního zapojení přeshraničních kapacit, a na další technické charakteristiky kapacitních mechanismů.

(6)  Přestože bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o integraci a propojení vnitřního trhu s elektřinou, zůstávají některé členské státy či regiony izolované nebo nedostatečně propojené, což se týká zejména ostrovních členských států nebo členských států ležících na okraji Unie. ACER by měla při své práci řádně zohlednit specifickou situaci těchto členských států či regionů.

(7)  Bezpečnost dodávek elektřiny vyžaduje koordinovanou přípravu na neočekávané krize související s dodávkami. ACER by proto měla koordinovat činnost členských států spojenou s rizikovou připraveností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/...(9)(10).

(8)  Z důvodů vysoké propojenosti elektrorozvodné sítě v Unii a rostoucí potřeby spolupráce se sousedními zeměmi za účelem udržení stability sítě a integrace velkých objemů energie z obnovitelných zdrojů budou hrát významnou úlohu při koordinaci provozovatelů přenosových soustav regionální koordinační centra. ACER by měla v případě potřeby zajišťovat nad těmito regionálními koordinačními centry regulační dohled.

(9)  Jelikož kapacity nové výroby elektřiny budou z velké části propojeny na místní úrovni, mají mít provozovatelé distribučních soustav významnou úlohu, pokud jde o pružné a efektivní fungování unijní elektroenergetické soustavy.

(10)  Členské státy by měly úzce spolupracovat a odstranit překážky přeshraničního obchodu s elektřinou a zemním plynem, aby bylo dosaženo cílů Unie v oblasti energetické politiky. ACER byla zřízena s cílem vyplnit mezeru v regulaci na úrovni Unie a přispět k řádnému fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem. ACER umožňuje regulačním orgánům, aby posílily vzájemnou spolupráci na úrovni Unie a společně se účastnily výkonu činností týkajících se Unie.

(11)  ACER by měla zajišťovat, aby regulační funkce vykonávané regulačními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/...(11)(12) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES(13) byly řádně koordinovány a v případě potřeby doplněny na úrovni Unie. Za tím účelem je nezbytné zajistit, aby ACER byla nezávislá na výrobcích elektřiny a plynu, provozovatelích přenosových či přepravních a distribučních soustav, ať již veřejných, nebo soukromých, a na spotřebitelích, a aby její činnosti byly v souladu s právními předpisy Unie, aby měla příslušnou technickou a regulační kapacitu a aby její činnost byla transparentní, podřízená demokratické kontrole, včetně zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu, a efektivní.

(12)  ACER by měla sledovat regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav v odvětvích elektroenergetiky a plynárenství, jakož i provádění úkolů ENTSO pro elektřinu a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO pro zemní plyn“). ACER by měla rovněž sledovat, jak své úkoly plní další subjekty s regulovanou činností s celounijním rozměrem, jako jsou energetické burzy. Zapojení ACER je zásadní pro zajištění toho, aby spolupráce mezi provozovateli ▌přenosových či přepravních soustav, jakož i fungování dalších subjektů, jež provádějí celounijní činnosti, probíhaly efektivním a transparentním způsobem ve prospěch vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

(13)  Regulační orgány by měly mezi sebou koordinovat výkon svých úkolů, aby zajistily soulad ENTSO pro elektřinu, Evropského subjektu pro provozovatele distribučních soustav (dále jen „subjekt EU DSO“) a regionálních koordinačních center, s jejich povinnostmi podle regulačního rámce vnitřního trhu s energií a rozhodnutími ACER. Vzhledem k rozšíření provozních úkolů ENTSO pro elektřinu, EU DSO a regionálních koordinačních center je nezbytné posílit dohled nad těmito subjekty působícími na regionální úrovni nebo na úrovni Unie. Postup stanovený v tomto nařízení zajišťuje, aby ACER podporovala regulační orgány při plnění těchto funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/...(14).

(14)  S cílem zajistit, aby měla ACER informace, které potřebuje k plnění svých úkolů, by měla mít možnost o ně požádat a získat je od regulačních orgánů, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, regionálních koordinačních center, subjektu EU DSO, provozovatelů přenosových či přepravních soustav a nominovaných organizátorů trhu s elektřinou.

(15)  ACER by měla ve spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány monitorovat vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem a o svých zjištěních případně informovat Evropský parlament, Komisi a vnitrostátní orgány. Tyto monitorovací úkoly ACER by neměly zdvojovat monitorování ze strany Komise nebo vnitrostátních orgánů, zejména vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, a neměly by tomuto monitorování bránit.

(16)  ACER stanoví integrovaný rámec umožňující účast a spolupráci regulačních orgánů. Tento rámec přispívá k tomu, aby byly právní předpisy ohledně vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem uplatňovány jednotně v celé Unii. Pokud jde o situace týkající se více než jednoho členského státu, byla ACER svěřena pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí. Tato pravomoc by se měla za jasně stanovených podmínek vztahovat na technické a regulační otázky, které vyžadují koordinaci na regionální úrovni, zejména otázky týkající se uplatňování kodexů sítě a pokynů, spolupráci mezi regionálními koordinačními centry, regulační rozhodnutí nezbytná za účelem efektivního monitorování integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, rozhodnutí týkající se infrastruktury pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje nebo může propojovat alespoň dva členské státy, a v krajním případě na výjimky z pravidel vnitřního trhu pro nová elektrická propojovací vedení a pro novou infrastrukturu pro zemní plyn nacházející se ve více než jednom členském státě.

(17)  Revize kodexů sítě a pokynů zahrnují změny, které jsou nezbytné, aby byl zohledněn vývoj trhu, aniž by byly tyto kodexy sítí a pokyny podstatně změněny nebo vznikly nové pravomoci ACER.

(18)  ACER plní důležitou roli při vytváření rámcových pokynů nezávazné povahy. Kodexy sítě by měly být s těmito rámcovými pokyny v souladu. Pro ACER je rovněž vhodné a odpovídá to jejímu účelu, aby se dříve, než předloží Komisi návrhy kodexů sítě k přijetí, zapojila do jejich přezkumu a provádění změn s cílem zajistit, aby byly v souladu s rámcovými pokyny a zajišťovaly potřebný stupeň harmonizace.

(19)  Přijetím souboru kodexů sítě a pokynů zajišťujících postupné zavádění a další upřesňování společných regionálních a celounijních pravidel se posílila role ACER při sledování a přispívání k provádění těchto kodexů sítě a pokynů. Účinné sledování kodexů sítě a pokynů je stěžejní funkcí ACER a má zásadní význam pro uplatňování pravidel vnitřního trhu.

(20)  Během uplatňování kodexů sítě a pokynů se ukázalo, že by bylo přínosné zjednodušit postupy regulačního schvalování regionálních nebo celounijních podmínek nebo metodik, jež jsou v rámci těchto kodexů sítě a pokynů vypracovány, jejich přímým předkládáním ACER, aby o nich mohly regulační orgány zastoupené v radě regulačních orgánů rozhodnout.

(21)  Vzhledem k tomu, že postupná harmonizace trhů s energií v Unii pravidelně zahrnuje hledání regionálních řešení jako mezistupeň a že je třeba, aby omezeným počtem regulačních orgánů pro konkrétní region byla schválena řada podmínek a metodik, je vhodné zohlednit v tomto nařízení regionální rozměr vnitřního trhu a stanovit odpovídající správní mechanismy. Rozhodnutí o návrzích společných regionálních podmínek nebo metodik by proto měly přijímat příslušné regulační orgány daného regionu, jestliže tato rozhodnutí nemají znatelný dopad na vnitřní trh s energií.

(22)  Jelikož má ACER přehled o národních regulačních orgánech, měla by mít ve vztahu ke Komisi, ostatním orgánům Unie a regulačním orgánům poradní roli, pokud jde o otázky související s účelem, k němuž byla zřízena. Rovněž by měla být povinna informovat Komisi v případech, kdy se domnívá, že spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav nepřináší potřebné výsledky nebo že regulační orgán, jehož rozhodnutí porušuje kodexy sítě a pokyny, neprovedl náležitě stanovisko, doporučení nebo rozhodnutí ACER.

(23)  ACER by rovněž měla být schopna vydávat doporučení, která by regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhala sdílet osvědčené postupy.

(24)  ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, subjekt EU DSO, provozovatelé přenosových či přepravních soustav, regionální koordinační centra a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou by měli věnovat maximální pozornost stanoviskům a doporučením ACER, která jim byla podána podle tohoto nařízení.

(25)  V případě potřeby by ACER měla konzultovat zúčastněné strany a poskytovat jim přiměřenou možnost vyjádřit se k navrhovaným opatřením, například ke kodexům a pravidlům pro sítě.

(26)  ACER by měla přispívat k provádění hlavních směrů pro transevropské energetické sítě, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 347/2013, zejména jestliže poskytuje své stanovisko k nezávazným desetiletým plánům rozvoje sítě pro celou Unii.

(27)  ACER by měla přispívat ke snahám o posílení energetické bezpečnosti.

(28)  Činnosti ACER by měly být v souladu s cíli energetické unie, jež má pět vzájemně úzce souvisejících a navzájem se posilujících rozměrů, včetně dekarbonizace, jak jsou nastíněny v článku 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (15).

(29)  V souladu se zásadou subsidiarity by měla ACER přijímat pouze jednotlivá rozhodnutí za jasně definovaných okolností a v otázkách přímo souvisejících s účelem, k němuž byla zřízena.

(30)  Aby byla zajištěna účelnost rámce činnosti ACER a jeho soulad s rámci činnosti jiných decentralizovaných agentur, měla by být pravidla pro činnost ACER uvedena do souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám, na němž se dohodly Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise(16) (dále jen „společný přístup“). Struktura ACER by však v potřebné míře měla být přizpůsobena konkrétním potřebám regulace v oblasti energetiky. Zejména je třeba plně zohlednit zvláštní roli regulačních orgánů a zajistit jejich nezávislost.

(31)  V budoucnu mohou být potřebné další změny tohoto nařízení za účelem jeho uvedení do plného souladu se společným přístupem. Na základě stávajících potřeb regulace v oblasti energetiky jsou odchylky od společného přístupu nutné. Komise by měla provést hodnocení za účelem zhodnocení výkonu činnosti ACER s ohledem na její cíle, mandát a úkoly a po uvedeném hodnocení by měla mít možnost navrhnout další změny tohoto nařízení.

(32)  Správní rada by měla mít potřebné pravomoci pro sestavení rozpočtu, kontrolu jeho plnění, určení vnitřních pravidel, přijetí finančních předpisů a jmenování ředitele. Pro obměnu členů správní rady, kteří jsou jmenováni Radou, by měl být použit rotační systém, s cílem zajistit trvale vyváženou účast členských států. Správní rada by měla jednat ve veřejném zájmu nezávisle a objektivně a neměla by vyžadovat politické pokyny ani se jimi řídit.

(33)  ACER by měla mít potřebné pravomoci pro účinné, transparentní, odůvodněné a především nezávislé plnění regulačních funkcí. Nezávislost ACER vůči výrobcům elektřiny a plynu a provozovatelům přenosových či přepravních a distribučních soustav a jiným zájmům soukromých osob nebo podniků je nejen klíčovou zásadou řádné správy věcí veřejných, ale rovněž zásadní podmínkou zajištění spolehlivosti trhu. Aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem příslušných vnitrostátních orgánů, měla by rada regulačních orgánů jednat nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech, měla by se vyhnout jakémukoli střetu zájmů a neměla by vyžadovat pokyny ani se jimi řídit ani přijímat doporučení od jakékoliv vlády členského státu, orgánů Unie nebo jiného veřejného či soukromého subjektu nebo soukromé či veřejné osoby. Rozhodnutí rady regulačních orgánů by se současně měla řídit právem Unie týkajícím se energetiky, jako například vnitřního trhu s energií, životního prostředí a hospodářské soutěže. Rada regulačních orgánů by měla podávat zprávy o svých stanoviscích, doporučeních a rozhodnutích orgánům Unie.

(34)  V případech, kdy má ACER rozhodovací pravomoci, by měly mít zúčastněné strany z důvodů procesní ekonomie právo na odvolání k odvolacímu senátu, který by měl být součástí ACER, ale měl by být nezávislý na její správní nebo regulační struktuře. Aby bylo zaručeno jeho fungování a plná nezávislost, měl by mít odvolací senát v rozpočtu ACER samostatnou rozpočtovou položku. V zájmu kontinuity by mělo být možné při jmenování nebo obměně členů odvolacího senátu nahradit pouze část členů odvolacího senátu. Proti rozhodnutí odvolacího senátu se lze odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“).

(35)  ACER by měla své rozhodovací pravomoci vykonávat v souladu se zásadami spravedlivého, transparentního a přiměřeného rozhodování. Veškerá procedurální pravidla ACER by měla být stanovena v jejím jednacím řádu.

(36)  Ředitel by měl odpovídat za vypracovávání a přijímání dokumentů obsahujících stanoviska, doporučení a rozhodnutí. Některá stanoviska, doporučení a rozhodnutí uvedená v čl. 22 odst. 5 písm. a) a čl. 24 odst. 2 by měla před přijetím vyžadovat kladné stanovisko rady regulačních orgánů. Rada regulačních orgánů by měla mít možnost vydávat stanoviska k návrhům dokumentů předložených ředitelem, a popřípadě k nim vyjadřovat připomínky a navrhovat v nich změny a ředitel by měl její náměty zohlednit. V případě, že se ředitel odchýlí od připomínek a navrhovaných změn předložených radou regulačních orgánů nebo je odmítne zapracovat, měl by podat plně odůvodněné písemné vysvětlení svého postoje a vytvořit tak podmínky pro konstruktivní dialog. Nevydá-li rada regulačních orgánů k opětovně předloženému textu kladné stanovisko, měl by mít ředitel možnost daný text dále přepracovat v souladu se záměry návrhů změn a připomínek předložených radou regulačních orgánů, aby získal její kladné stanovisko. V případě, že ředitel nesouhlasí s návrhy změn předložených radou regulačních orgánů, měl by mít možnost vzít předložené návrhy stanovisek, doporučení a rozhodnutí zpět a předložit nový text určitými postupy uvedenými v čl. 22 odst. 5 písm. a) a čl. 24 odst. 2. Ředitel by měl mít možnost v jakékoli fázi tohoto postupu požádat radu regulačních orgánů o kladné stanovisko k novému nebo přepracovanému návrhu textu.

(37)  ACER by měla mít k dispozici dostatečné zdroje, aby mohla plnit své úkoly. ACER by měla být financována zejména ze souhrnného rozpočtu Unie. Poplatky zvyšují financování ACER a měly by pokrývat zejména její náklady na služby poskytované účastníkům trhu nebo subjektům jednajícím jejich jménem, které jim umožňují oznamovat účinným, efektivním a bezpečným způsobem údaje podle článku 8 nařízení (EU) č. 1227/2011. Pro ACER by měly být nadále k dispozici zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Unie. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Unie. Kromě toho by měl být nezávislým externím auditorem prováděn audit účtů podle článku 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(17).

(38)  Rozpočtový orgán by měl průběžně provádět hodnocení rozpočtu ACER na základě pracovního vytížení ACER, jejích výsledků a jejích cílů spočívajících v úsilí o vnitřní trh s energií a v příspěvku k energetické bezpečnosti ve prospěch spotřebitelů v Unii. Rozpočtový orgán by měl zajistit, že budou uplatňovány maximální standardy efektivnosti.

(39)  Překlady by pro všechny agentury Unie mělo pořizovat Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (dále jen „Překladatelské středisko“). Pokud má ACER se službami Překladatelského střediska mimořádné potíže, měla by mít možnost uplatnit mechanismus využití třetích stran stanovený ve zřizovacím aktu Překladatelského střediska(18), což by mohlo v konečném důsledku vést k využití jiných poskytovatelů služeb pod dohledem Překladatelského střediska.

(40)  ACER by měla mít vysoce odborné zaměstnance. Měla by využívat zejména odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců přidělených regulačními orgány, Komisí a členskými státy. Na zaměstnance ACER by se měl vztahovat služební řád úředníků Evropských společenství (dále jen „služební řád“) a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen „pracovní řád“) stanovené v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(19) a pravidla společně přijatá orgány Unie k provedení těchto řádů. Správní rada by měla po dohodě s Komisí přijmout vhodná prováděcí pravidla.

(41)  Měla by existovat možnost, aby řediteli a radě regulačních orgánů při jejich regulační činnosti podle tohoto nařízení poskytovaly podporu pracovní skupiny.

(42)  ACER by měla uplatňovat obecná pravidla týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům, které mají instituce Unie k dispozici. Správní rada by měla zavést praktická opatření na ochranu údajů citlivých z obchodního hlediska a osobních údajů.

(43)  Ze spolupráce regulačních orgánů v rámci ACER je zřejmé, že většinová rozhodnutí jsou zásadním předpokladem pro dosažení pokroku ve věcech týkajících se vnitřního trhu s energií, jež mají v různých členských státech významný ekonomický dopad. Regulační orgány by proto v radě regulačních orgánů měly nadále hlasovat dvoutřetinovou většinou. ACER by se měla ve vhodných případech zodpovídat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

(44)  Zemím, které nejsou členy Unie, by mělo být umožněno účastnit se práce ACER v souladu s příslušnými dohodami uzavřenými Unií.

(45)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž spolupráce mezi regulačními orgány na úrovni Unie a jejich účasti na výkonu činností týkajících se Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(46)  Sídlo ACER se nachází v Lublani, jak je stanoveno v rozhodnutí 2009/913/EU(20). Sídlo ACER je místem výkonu jejích činností a statutárních funkcí.

(47)  Hostitelský členský stát ACER by měl zajistit co nejlepší podmínky k zajištění jejího bezproblémového a efektivního fungování, včetně mnohojazyčného a evropsky orientovaného vzdělávání a vhodných dopravních spojení. Dohoda o sídle agentury mezi vládou Republiky Slovinsko a ACER, která spolu se svými prováděcími ujednáními tyto požadavky obsahuje, byla uzavřena dne 26. listopadu 2010 a vstoupila v platnost dne 10. ledna 2011,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

CÍLE A ÚKOLY

Článek 1

Zřízení a cíle

1.  Tímto nařízením se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

2.  Účelem ACER je pomáhat regulačním orgánům uvedeným v článku 57 směrnice (EU) 2019/...(21) a článku 39 směrnice 2009/73/ES při plnění regulačních úkolů prováděných v členských státech na úrovni Unie a v případě potřeby jejich činnost koordinovat a působit jako prostředník a urovnávat spory mezi nimi v souladu s čl. 6 odst. 10 tohoto nařízení. ACER také přispěje k zavádění vysoce kvalitních společných regulačních postupů a postupů dohledu, a tím i k zajištění jednotného, efektivního a účinného uplatňování práva Unie ve snaze dosáhnout cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky.

3.  Při plnění svých úkolů jedná ACER nezávisle, objektivně a v zájmu Unie. ACER přijímá samostatná rozhodnutí nezávisle na jakýchkoli zájmech soukromých osob a podniků.

Článek 2

Druhy aktů vydávaných ACER

ACER:

a)  vydává stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových či přepravních soustav, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, subjektu EU DSO, regionálním koordinačním centrům a nominovaným organizátorům trhu s elektřinou;

b)  vydává stanoviska a doporučení určená regulačním orgánům;

c)  vydává stanoviska a doporučení určená Evropskému parlamentu, Radě nebo Komisi;

d)  vydává samostatná rozhodnutí o poskytování informací podle čl. 3 odst. 2, čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 8 písm. c); o schválení podmínek a metodik podle čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2, 3 a 4; o přezkumu nabídkových zón podle čl. 5 odst. 7; o technických otázkách podle čl. 6 odst. 1; o řešení sporů mezi regulačními orgány podle čl. 6 odst. 10; o regionálních koordinačních centrech podle čl. 7 odst. 2 písm. a); o schválení a změnách metodik a výpočtů a technických specifikací podle čl. 9 odst. 1; o schválení a změnách metodik podle čl.  9 odst. 3; o výjimkách podle článku 10; o infrastruktuře podle čl. 11 písm. d); a ve věcech integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu podle článku 12;

e)  předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny (dále jen „rámcové pokyny“) v souladu s článkem 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/...(22)(23) a s článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009(24).

Článek 3

Obecné úkoly

1.  Na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise nebo z vlastního podnětu může ACER poskytnout Evropskému parlamentu, Radě a Komisi stanovisko nebo doporučení k jakékoli otázce související s účelem, ke kterému byla zřízena.

2.  Regulační orgány, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, regionální koordinační centra, subjekt EU DSO, provozovatelé přenosových či přepravních soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou poskytnou ACER na její žádost veškeré informace potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nařízení, pokud o ně již ACER nepožádala a neobdržela je.

Za účelem žádostí o informace uvedených v prvním pododstavci má ACER pravomoc vydávat rozhodnutí. Ve svých rozhodnutích ACER uvede účel žádosti, uvede odkaz na právní základ, podle něhož je informace požadována, a stanoví lhůtu, v níž mají být informace poskytnuty. Uvedená lhůta musí být přiměřená dané žádosti.

ACER používá důvěrné informace získané podle tohoto nařízení pouze pro účely plnění svých úkolů stanovených v tomto nařízení. ACER zajistí náležitou ochranu údajů ve vztahu k informacím podle článku 41.

Článek 4

Úkoly ACER týkající se spolupráce provozovatelů přenosových či přepravních soustav a provozovatelů distribučních soustav

1.  ACER poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) ...(25), ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 a subjektu EU DSO v souladu s čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) ...+.

2.  ACER sleduje plnění úkolů ENTSO pro elektřinu v souladu s článkem 32 nařízení (EU) ... +, ENTSO pro zemní plyn v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 715/2009 a subjektu EU DSO v souladu s článkem 55 nařízení (EU) ... +.

3.  ACER může poskytnout stanovisko:

a)  pro ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) ...(26) a pro ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 ke kodexům sítě;▌

b)  pro ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 32 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) ...+ a pro ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 9 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009 k návrhu ročního pracovního programu, k návrhu plánu rozvoje sítě pro celou Unii a k dalším příslušným dokumentům uvedeným v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) ...+ a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009 s přihlédnutím k cílům zákazu diskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem;

c)  subjektu EU DSO k návrhu ročního pracovního programu a dalším příslušným dokumentům uvedeným v čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) ...(27) s přihlédnutím k cílům nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřního trhu s elektřinou.

4.  ACER poté, co případně požádá o aktualizaci návrhů předložených provozovateli přenosových či přepravních soustav, schválí metodiku pro využívání výnosů z příjmu z přetížení podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) ...+.

5.  ACER poskytne na skutkovém základě ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro zemní plyn, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi řádně odůvodněné stanovisko, jakož i příslušná doporučení, domnívá-li se, že návrh ročního pracovního programu nebo návrh plánu rozvoje sítě pro celou Unii, které jí byly předloženy v souladu s čl. 32 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) ...(28) a čl. 9 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009, nepřispívají k zákazu diskriminace, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu či dostatečné úrovni přeshraničního propojení umožňujícího přístup třetím osobám nebo nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) ...+ a směrnice (EU) ...(29) nebo nařízení (ES) č. 715/2009 a směrnice 2009/73/ES.

6.  Příslušné regulační orgány se koordinují, aby společně zjistily, zda subjekt EU DSO, ENTSO pro elektřinu nebo regionální koordinační centra porušují své povinnosti vyplývající z práva Unie, a činí vhodná opatření podle čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) ...(30)

ACER na žádost jednoho nebo více regulačních orgánů nebo z vlastního podnětu vydá ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO nebo regionálním koordinačním centrům odůvodněné stanovisko, jakož i příslušné doporučení, ve věci plnění jejich povinností.

7.  Zjistí-li odůvodněné stanovisko ACER případ možného porušení povinností ENTSO pro elektřinu, subjektem EU DSO nebo regionálním koordinačním centrem, dotčené regulační orgány jednomyslně přijmou koordinovaná rozhodnutí stanovící, zda dochází k porušení příslušných povinností, a pokud ano, jaká opatření má ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum k nápravě tohoto porušení učinit. Nedosáhnou-li regulační orgány jednomyslné dohody o těchto koordinovaných rozhodnutích do čtyř měsíců ode dne, kdy obdrží odůvodněné stanovisko ACER, postoupí věc ACER k rozhodnutí podle čl. 6 odst. 10.

8.  Nenapraví-li ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum do tří měsíců porušení povinností zjištěné v souladu s odstavcem 6 nebo 7 tohoto článku nebo neučiní-li regulační orgán v členském státě, v němž má daný subjekt sídlo, kroky k zajištění souladu, vydá ACER tomuto regulačnímu orgánu doporučení, aby v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) ...(31) učinil kroky s cílem zajistit, aby ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum plnily své povinnosti, a informuje o tom Komisi.

Článek 5

Úkoly ACER týkající se vytváření a uplatňování kodexů sítě a pokynů

1.  ACER se účastní vytváření kodexů sítě v souladu s článkem 59 nařízení (EU) ...(32) a článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a pokynů v souladu s čl. 61 odst. 6 nařízení (EU) ...+. ACER zejména:

a)  předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 4 nařízení (EU) ...+ nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009. ACER přezkoumá rámcové pokyny a znovu je předloží Komisi, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 7 nařízení (EU) ... + nebo čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 715/2009;

b)  poskytne pro ENTSO pro zemní plyn odůvodněné stanovisko ke kodexu sítě v souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 715/2009;

c)  reviduje ▌kodex sítě v souladu s čl. 59 odst. 11 nařízení (EU) ...(33) nebo čl. 6 odst. 9 nařízení 715/2009. Ve své revizi ACER zohlední připomínky vyjádřené všemi zúčastněnými stranami během vypracovávání revidovaného kodexu sítě, které vede ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO, a konzultuje s příslušnými zainteresovanými subjekty znění, které má být předloženo Komisi. Za tímto účelem může ACER využít výbor zřízený podle kodexů sítě, je-li to vhodné. ACER podá Komisi zprávu o výsledku konzultací. Následně jí předloží revidovaný kodex sítě v souladu s čl. 59 odst. 11 nařízení (EU) ...+ a čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. 715/2009. Pokud ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO kodex sítě nevytvořily, ACER vypracuje a předloží Komisi návrh kodexu sítě, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 12 nařízení (EU) ...+ nebo čl. 6 odst. 10 nařízení (ES) č. 715/2009;

d)  poskytne Komisi řádně odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) ...(34) nebo čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009, neprovede-li ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO kodex sítě vypracovaný podle čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) ...+ nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 či kodex sítě vypracovaný v souladu s čl. 59 odst. 3 až 12 nařízení (EU) ...+ a čl. 6 odst. 1 až 10 nařízení (ES) č. 715/2009, který však nebyl Komisí přijat podle čl. 59 odst. 13 nařízení (EU) ...+ a podle čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. 715/2009.

e)  sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě přijatých Komisí v souladu s článkem 59 nařízení (EU) ...(35) a s článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a pokynů přijatých v souladu s článkem 61 nařízení (EU) ...(36) a jejich dopad na harmonizaci použitelných pravidel, jejichž cílem je usnadnit integraci trhu, jakož i na nediskriminaci, účinnou hospodářskou soutěž a řádné fungování trhu, a podá o tom zprávu Komisi.

2.  V případech, kdy jeden z následujících právních aktů stanoví vypracování návrhů společných podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení všemi regulačními orgány ▌, se návrhy těchto společných podmínek nebo metodik předloží ACER k revizi a schválení:

a)  legislativní akt Unie přijatý řádným legislativním postupem;

b)  kodexy sítě a pokyny přijaté před ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost a pozdější revize těchto kodexů sítě a pokynů nebo

c)  kodexy sítě a pokyny přijaté jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(37).

3.  V případech, kdy jeden z následujících právních aktů stanoví vypracování návrhů podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení všemi regulačními orgány dotčeného regionu, musí se tyto regulační orgány jednomyslně dohodnout na společných podmínkách nebo metodikách, které schválí každý z nich:

a)  legislativní akt Unie přijatý řádným legislativním postupem;

b)  kodexy sítě a pokyny přijaté před ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost a pozdější revize těchto kodexů sítě a pokynů nebo

c)  kodexy sítě a pokyny přijaté jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Návrhy uvedené v prvním pododstavci se oznámí ACER do jednoho týdne od jejich předložení těmto regulačním orgánům. Regulační orgány mohou návrhy předložit ACER ke schválení podle čl. 6 odst. 10 druhého pododstavce písm. b) a v případě, že nelze dosáhnout jednomyslné dohody uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, tak učiní podle čl. 6 odst. 10 druhého pododstavce písm. a).

Ředitel nebo rada regulačních orgánů, která jedná z vlastního podnětu nebo na návrh jednoho či více ze svých členů, mohou nařídit regulačním orgánům dotčeného regionu, aby návrh předložily ACER ke schválení. Tuto možnost využije pouze v případech, kdy by regionálně dohodnutý návrh měl znatelný dopad na vnitřní trh s energií nebo na bezpečnost dodávek i za hranicemi daného regionu.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, je ACER příslušná přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 10, pokud se příslušné regulační orgány nedohodnou na podmínkách nebo metodikách pro provádění nových kodexů sítě a pokynů přijatých po ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost jako akty v přenesené pravomoci, jestliže tyto podmínky nebo metodiky vyžadují schválení všemi regulačními orgány nebo všemi regulačními orgány dotčeného regionu.

5.  Do 31. října 2023 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba posílit úlohu ACER při vypracovávání a přijímání podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů přijatých jako akty v přenesené pravomoci po ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost. Tuto zprávu v případě potřeby doplní legislativní návrh na přenesení potřebných pravomocí na ACER nebo změnu jejích pravomocí.

6.  Podmínky nebo metodiky uvedené v odstavcích 2 a 3 regulační orgány nebo ACER, je-li k tomu příslušná, po konzultaci s ENTSO pro elektřinu, s ENTSO pro zemní plyn nebo se subjektem EU DSO před schválením v případě potřeby revidují s cílem zajistit, aby byly v souladu s účelem daného kodexu sítě či pokynů a aby přispívaly k integraci trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu. ACER přijme rozhodnutí o schválení ve lhůtě uvedené v příslušných kodexech sítě a pokynech. Tato lhůta začne plynout ode dne následujícího po dni, kdy byl návrh postoupen ACER.

7.  ACER plní své úkoly ohledně přezkumu nabídkových zón ▌podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) ....(38)

8.  ACER sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav uvedenou v článku 34 nařízení (EU) ...+ a v článku 12 nařízení (ES) č. 715/2009 a zohledňuje výsledky této spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí.

Článek 6

Úkoly ACER týkající se regulačních orgánů

1.  ACER přijme samostatná rozhodnutí o technických otázkách v případech, kdy jsou taková rozhodnutí stanovena v nařízení (EU) ...+, nařízení (ES) č. 715/2009, ve směrnici (EU) ...(39) nebo směrnici 2009/73/ES.

2.  ACER může v souladu se svým pracovním programem na žádost Komise nebo z vlastního podnětu vydat doporučení, která regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů.

3.  Do ... [tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o nezávislosti regulačních orgánů podle čl. 57 odst. 7 směrnice (EU) ...(40)+.

4.  ACER poskytuje rámec, v němž mohou regulační orgány spolupracovat, aby se zajistilo účinné rozhodování o otázkách s přeshraničním významem. Podporuje spolupráci mezi regulačními orgány a mezi regulačními orgány na regionální úrovni a na úrovni Unie ▌a výsledky této spolupráce zohledňuje při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se ACER, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi vhodná doporučení.

5.  ACER poskytne na žádost jednoho či více regulačních orgánů nebo na žádost Komise věcné stanovisko k tomu, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s kodexy sítě a pokyny uvedenými v nařízení (EU) ...(41), nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) ...(42) nebo směrnici 2009/73/ES nebo s jinými příslušnými ustanoveními těchto směrnic nebo nařízení.

6.  Neřídí-li se regulační orgán stanoviskem ACER podle odstavce 5 ve lhůtě čtyř měsíců ode dne jeho obdržení, uvědomí o tom ACER Komisi a dotčený členský stát.

7.  Setká-li se v konkrétním případě regulační orgán s obtížemi při uplatňování kodexů sítě a pokynů uvedených v nařízení (EU) …+, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) ...(43) nebo směrnici 2009/73/ES, může požádat ACER o stanovisko. ACER vydá stanovisko po konzultaci s Komisí do tří měsíců od obdržení žádosti.

8.  ACER může regulačnímu orgánu na jeho žádost poskytnout operativní pomoc v souvislosti s šetřeními podle nařízení (EU) č. 1227/2011.

9.  ACER předkládá příslušnému regulačnímu orgánu a Komisi stanoviska v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) ...(44).

10.  ACER má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí o regulačních otázkách, které mají dopad na přeshraniční obchod nebo bezpečnost přeshraniční soustavy a které vyžadují společné rozhodnutí alespoň dvou regulačních orgánů, pokud jim byla tato pravomoc svěřena na základě jednoho z těchto právních aktů:

a)  legislativního aktu Unie přijatého řádným legislativním postupem;

b)  kodexů sítě a pokynů přijatých před ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost a pozdějších revizí těchto kodexů a pokynů nebo

c)  kodexů sítě a pokynů přijatých jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

ACER má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci v těchto situacích:

a)  pokud příslušné regulační orgány nedokázaly dosáhnout dohody do šesti měsíců ode dne, kdy byla věc postoupena poslednímu z těchto regulačních orgánů, nebo do čtyř měsíců v případech podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení, anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) ...(45), anebo

b)  na společnou žádost příslušných regulačních orgánů.

Příslušné regulační orgány mohou společně požádat, aby doba uvedená v  druhém pododstavci písm. a) tohoto odstavce byla prodloužena o dobu nejvýše šesti měsíců, vyjma případů podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení, anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU)...+.

V případě, že pravomoci k rozhodování v přeshraničních otázkách ve smyslu prvního pododstavce byly svěřeny regulačním orgánům v nových kodexech sítě a pokynech, jež byly přijaty jako akty v přenesené pravomoci po ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost, má ACER pravomoc podle druhého pododstavce písm. b) pouze na základě dobrovolnosti na žádost podanou nejméně 60 % příslušných regulačních orgánů. Pokud se věc týká jen dvou regulačních orgánů, může se v dané záležitosti obrátit na ACER kterýkoli z nich.

Do 31. října 2023 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba posílit úlohu ACER při řešení sporů mezi regulačními orgány týkajících se společných rozhodnutí v otázkách, k jejichž řešení byly regulačním orgánům svěřeny pravomoci prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci po ... datum vstupu tohoto nařízení v platnost. K této zprávě popřípadě připojí legislativní návrh na úpravu uvedených pravomocí nebo přenesení nezbytných pravomocí na ACER.

11.  Při přípravě svého rozhodnutí podle odstavce 10 ACER konzultuje regulační orgány a dotčené provozovatele přenosových či přepravních soustav a je informována o návrzích a připomínkách všech dotčených provozovatelů přenosových či přepravních soustav.

12.  Byl-li jí postoupen případ podle odstavce 10, ACER:

a)  vydá rozhodnutí nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho postoupení, nebo do čtyř měsíců v případech podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení anebo čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) ...(46) a

b)  může v případě nutnosti vydat prozatímní rozhodnutí s cílem zajistit, aby byla ochráněna bezpečnost dodávek nebo provozní bezpečnost.

13.  V případě, kdy regulační otázky uvedené v odstavci 10 zahrnují výjimky ve smyslu článku 63 nařízení (EU) ...(47) nebo článku 36 směrnice 2009/73/ES, nekumulují se lhůty stanovené v tomto nařízení se lhůtami stanovenými v uvedených předpisech.

Článek 7

Úkoly ACER týkající se regionálních koordinačních center

1.  ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány a s ENTSO pro elektřinu monitoruje výkon činnosti regionálních koordinačních center a provádí související analýzu s přihlédnutím ke zprávám vypracovaným podle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) ...(48).

2.  Za účelem rychlého a efektivního provádění úkolů uvedených v odstavci 1 ACER zejména:

a)  rozhoduje o konfiguraci regionů pro provoz soustavy podle čl. 36 odst. 3 a 4 a vydává schválení podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) ...+;

b)  žádá o informace od regionálních koordinačních center, je-li to vhodné podle článku 46 nařízení (EU) ...(49);

c)  vydává stanoviska a doporučení Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

d)  vydává stanoviska a doporučení regionálním koordinačním centrům.

Článek 8

Úkoly ACER týkající se nominovaných organizátorů trhu s elektřinou

Pro zajištění toho, aby nominovaní organizátoři trhu s elektřinou plnili své funkce podle nařízení (EU) ...+ a nařízení Komise (EU) 2015/1222(50), ACER:

a)  monitoruje pokrok nominovaných organizátorů trhu s elektřinou při plnění funkcí podle nařízení (EU) 2015/1222;

b)  vydává doporučení Komisi v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) 2015/1222;

c)  v patřičných případech žádá o informace od nominovaných organizátorů trhu s elektřinou.

Článek 9

Úkoly ACER týkající se přiměřenosti výrobních kapacit a rizikové připravenosti

1.  ACER schvaluje a v případě potřeby mění:

a)  návrhy metodik a výpočtů spojených s evropským posouzením přiměřenosti zdrojů podle čl. 23 odst. 3, 4, 6 a 7 nařízení (EU) ...(51);

b)  návrhy technických specifikací pro přeshraniční účast v kapacitních mechanismech podle čl. 26 odst. 11 nařízení (EU) ...+.

2.  ACER vydá stanovisko podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) ...(52)k tomu, zda jsou rozdílnosti mezi vnitrostátním a evropským posouzením přiměřenosti zdrojů odůvodněné.

3.  ACER schvaluje a v případě potřeby mění metodiky pro:

a)  zjišťování scénářů elektroenergetických krizí na regionální úrovni podle článku 5 nařízení (EU) ...+;

b)  krátkodobé a sezónní posouzení přiměřenosti podle článku 8 nařízení (EU) ... +.

4.  Pokud jde o bezpečnost dodávek plynu, je ACER zastoupena v Koordinační skupině pro otázky plynu v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2017/1938 a plní úkoly týkající se permanentní obousměrné kapacity propojení pro přepravu plynu uvedené v příloze III nařízení (EU) 2017/1938.

Článek 10

Úkoly ACER týkající se výjimek

ACER rozhoduje o výjimkách podle čl. 63 odst. 5 nařízení (EU) ...(53). ACER rovněž rozhoduje o výjimkách podle čl. 36 odst. 4 směrnice 2009/73/ES, pokud se dotyčná infrastruktura nachází na území více než jednoho členského státu.

Článek 11

Úkoly ACER týkající se infrastruktury

Pokud jde o transevropskou energetickou infrastrukturu, ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány, s ENTSO pro elektřinu a s ENTSO pro zemní plyn:

a)  sleduje pokrok při provádění projektů na vytvoření nové propojovací kapacity;

b)  sleduje provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii. Jestliže zjistí nesrovnalosti mezi uvedenými plány a jejich prováděním, prošetří důvody těchto nesrovnalostí a vydá doporučení dotčeným provozovatelům přenosových či přepravních soustav, regulačním orgánům nebo dalším příslušným orgánům s cílem uskutečnit investice v souladu s plány rozvoje sítě pro celou Unii;

c)  plní povinnosti stanovené v článcích 5, 11 a 13 nařízení (EU) č. 347/2013.

d)  přijímá rozhodnutí o žádostech o investice na základě čl. 12 odst. 6 nařízení (EU) č. 347/2013.

Článek 12

Úkoly ACER týkající se integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu

Aby mohla účinně monitorovat integritu a transparentnost velkoobchodního trhu, ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány a jinými vnitrostátními orgány:

a)  monitoruje velkoobchodní trhy, shromažďuje a sdílí údaje a zřizuje evropský registr účastníků trhu v souladu s články 7 až 12 nařízení (EU) č. 1227/2011(54);

b)  vydává doporučení Komisi v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 1227/2011;

c)  koordinuje šetření podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1227/2011.

Článek 13

Pověření ACER novými úkoly

ACER může být v případech jasně definovaných Komisí v kodexech sítě přijatých podle článku 59 nařízení (EU) ...(55)a pokynech přijatých podle článku 61 téhož nařízení nebo článku 23 nařízení (ES) č. 715/2009 a ve věcech souvisejících s účelem, k němuž byla zřízena, pověřena dodatečnými úkoly, které nezahrnují rozhodovací pravomoci.

Článek 14

Konzultace, transparentnost a procesní záruky

1.  Při plnění svých úkolů, zejména při vytváření rámcových pokynů v souladu s článkem 59 nařízení (EU) ... (56) nebo článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a v procesu navrhování změn kodexů sítě podle článku 60 nařízení (EU) ...+ nebo článku 7 nařízení (ES) č. 715/2009, ACER v široké míře v rané fázi konzultuje otevřeným a transparentním způsobem s účastníky trhu, provozovateli přenosových či přepravních soustav, spotřebiteli, konečnými uživateli a případně orgány pro hospodářskou soutěž, aniž jsou dotčeny jejich pravomoci, zejména pokud se její úkoly týkají provozovatelů přenosových či přepravních soustav.

2.  ACER zajistí, aby tam, kde je to vhodné, měly veřejnost a všechny zúčastněné strany k dispozici objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména o výsledcích její činnosti.

Všechny dokumenty a zápisy z konzultačních schůzek uskutečněných během vytváření rámcových pokynů v souladu s článkem 59 nařízení (EU) ...(57)nebo článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 nebo během provádění změn kodexů sítě uvedených v odstavci 1 tohoto článku se zveřejňují.

3.  Před přijetím rámcových pokynů nebo před navržením změn kodexů sítě podle odstavce 1 ACER uvede, jak byly zohledněny připomínky obdržené během konzultace, a nebyly-li tyto připomínky vzaty v úvahu, uvede důvody.

4.  Na svých internetových stránkách zveřejní ACER alespoň pořady jednání, podkladové dokumenty a případně zápisy ze zasedání správní rady, rady regulačních orgánů a odvolacího senátu.

5.  ACER přijme a zveřejní vhodný a přiměřený jednací řád postupem stanoveným v čl. 19 odst. 1 písm. t). Jednací řád obsahuje ustanovení, která zajistí transparentní a přiměřený rozhodovací postup zaručující základní procesní práva založená na zásadách právního státu, včetně práva být vyslechnut, práva na přístup k dokumentům a zásad vymezených v odstavcích 6, 7 a 8.

6.  Před přijetím samostatných rozhodnutí podle tohoto nařízení oznámí ACER každé dotčené straně svůj úmysl přijmout rozhodnutí a stanoví lhůtu, ve které může dotčená strana vyjádřit své stanovisko k dané věci, přičemž vezme plně v úvahu naléhavost, složitost a možné důsledky dané věci.

7.  Samostatná rozhodnutí ACER musí uvádět důvody, na nichž se zakládají, aby bylo možné odvolat se ve věci samé.

8.  Strany dotčené samostatnými rozhodnutími musí být informovány o prostředcích právní ochrany, které mají podle tohoto nařízení k dispozici.

Článek 15

Monitorování odvětví elektroenergetiky a plynárenství a podávání zpráv

1.  ACER v úzké spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány, včetně regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů pro hospodářskou soutěž, monitoruje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a zemním plynem, zejména maloobchodní ceny elektřiny a zemního plynu, soulad s právy spotřebitelů stanovenými ve směrnici (EU) ...(58) a směrnici 2009/73/ES, dopad vývoje na trhu na zákazníky kategorie domácnost, přístup k sítím, včetně přístupu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, pokrok dosažený ve vztahu k propojovacím vedením, potenciální překážky bránící přeshraničnímu obchodu, regulační omezení pro nové subjekty vstupující na trh a menší subjekty, včetně občanských společenství pro energii, státní zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický nedostatek nabídky, například zásahy uvedené v čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) ...(59), a výkon činnosti členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny na základě výsledků evropského posouzení přiměřenosti zdrojů podle článku 23 uvedeného nařízení, zejména s přihlédnutím k hodnocení ex-post podle článku 17 nařízení (EU) ...(60).

2.  ACER každoročně zveřejňuje zprávu o výsledcích monitorování podle odstavce 1. V této zprávě uvede veškeré překážky dokončení vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

3.  Souběžně se zveřejněním výroční zprávy může ACER předložit Evropskému parlamentu a Komisi stanovisko k případným opatřením za účelem odstranění překážek uvedených v odstavci 2.

4.  ACER vydá zprávu o osvědčených postupech v metodice stanovení tarifů pro přenos a distribuci v souladu s čl. 18 odst. 9 nařízení (EU) ...(61).

KAPITOLA II

ORGANIZACE ACER

Článek 16

Právní postavení

1.  ACER je subjektem Unie a má právní subjektivitu.

2.  ACER má v každém členském státě co nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.  ACER zastupuje její ředitel.

4.  Sídlem ACER je Lublaň ve Slovinsku.

Článek 17

Správní a řídicí struktura

ACER tvoří:

a)  správní rada, která plní úkoly stanovené v článku 19;

b)  rada regulačních orgánů, která plní úkoly stanovené v článku 22;

c)  ředitel, který plní úkoly stanovené v článku 24 a

d)  odvolací senát, který plní úkoly stanovené v článku 28.

Článek 18

Složení správní rady

1.  Správní rada se skládá z devíti členů. Každý člen má jednoho náhradníka. Dva členy a jejich náhradníky jmenuje Komise, dva členy a jejich náhradníky jmenuje Evropský parlament a pět členů a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný poslanec Evropského parlamentu nesmí být členem správní rady. Člen správní rady nesmí být členem rady regulačních orgánů.

2.  Funkční období členů správní rady a jejich náhradníků činí čtyři roky a mohou být jmenováni jednou opětovně. U prvního mandátu je toto období pro polovinu členů správní rady a jejich náhradníků šest let.

3.  Správní rada ze svých členů volí dvoutřetinovou většinou svého předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zastoupí ho automaticky místopředseda. Funkční období předsedy a místopředsedy je dva roky a mohou být jmenováni jednou opětovně. Funkční období předsedy a místopředsedy končí zároveň s členstvím ve správní radě.

4.  Zasedání správní rady svolává její předseda. Předseda rady regulačních orgánů nebo zástupce rady regulačních orgánů a ředitel se účastní jednání správní rady bez práva hlasovat, pokud správní rada nerozhodne v případě ředitele jinak. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok na řádném zasedání. Schází se rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů. Správní rada může k účasti na jednání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou být pro danou otázku významná. Členům správní rady mohou být v souladu s jednacím řádem nápomocni poradci nebo odborníci. Sekretariát správní radě poskytuje ACER.

5.  Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak. Každý člen správní rady nebo náhradník má jeden hlas.

6.  V jednacím řádu se stanoví podrobněji:

a)  pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující usnášeníschopnost, a

b)  podmínky, jimiž se řídí rotace při obměňování členů správní rady jmenovaných Radou tak, aby byla dlouhodobě zajištěna vyvážená účast členských států.

7.  Aniž je dotčeno postavení členů jmenovaných Komisí, musí se členové správní rady zavázat, že budou jednat nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku a že nebudou vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí ani jiných subjektů Unie, od vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů. Za tím účelem učiní každý člen písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo uvede veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. ACER tato prohlášení každý rok zveřejní.

Článek 19

Funkce správní rady

1.  Správní rada:

a)  jmenuje po konzultaci rady regulačních orgánů a obdržení jejího kladného stanoviska v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. c) ředitele v souladu s čl. 23 odst. 2 a případně prodlouží jeho funkční období nebo ho z funkce odvolá;

b)  formálně jmenuje členy rady regulačních orgánů jmenovaných v souladu s čl. 21 odst. 1;

c)  formálně jmenuje členy odvolacího senátu v souladu s čl. 25 odst. 2;

d)  zajišťuje, aby ACER vykonávala své poslání a plnila zadané úkoly v souladu s tímto nařízením;

e)  přijme dvoutřetinovou většinou svých členů programový dokument uvedený v čl. 20 odst. 1 a případně jej mění v souladu s čl. 20 odst. 3;

f)  přijme roční rozpočet ACER a vykonává v souladu s články 31 až 35 své další rozpočtové funkce;

g)  rozhodne po obdržení souhlasu Komise, zda přijme jakákoli dědictví, dary nebo příspěvky z jiných zdrojů Unie nebo jakékoli dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů. Stanovisko správní rady vydané podle čl. 35 odst. 4 se bude výslovně zabývat zdroji financování uvedenými v tomto odstavci;

h)  po konzultaci s radou regulačních orgánů vykonává disciplinární pravomoc nad ředitelem. Kromě toho v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům ACER pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy;

i)  v souladu s čl. 39 odst. 2 vypracuje prováděcí pravidla ACER pro služební řád a pro pracovní řád v souladu s článkem 110 služebního řádu;

j)  v souladu s článkem 41 přijme praktická opatření týkající se práva na přístup k dokumentům ACER;

k)  přijme a zveřejní výroční zprávu o činnosti ACER na základě návrhu výroční zprávy uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. i) a předloží tuto zprávu každý rok do 1. července Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Tato výroční zpráva o činnosti ACER obsahuje samostatnou část schválenou radou regulačních orgánů týkající se regulačních činností ACER během uvedeného roku;

l)  přijme a zveřejní svůj jednací řád;

m)  přijme finanční pravidla platná pro ACER v souladu s článkem 36;

n)  přijme strategii proti podvodům úměrnou riziku podvodů a zohlední při tom náklady a přínosy opatření, jež mají být zavedena;

o)  přijme pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení střetů zájmů u svých členů i u členů odvolacího senátu;

p)  přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací uvedené v článku 41;

q)  na základě služebního řádu a pracovního řádu jmenuje účetního, který je při plnění svých povinností zcela nezávislý;

r)  zajistí přijetí vhodných následných opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

s)  schvaluje uzavírání pracovních ujednání v souladu s článkem 43;

t)  přijme a zveřejní jednací řád uvedený v čl. 14 odst. 5 na základě návrhu ředitele podle čl. 24 odst. 1 písm. b) a po konzultaci s radou regulačních orgánů a obdržení jejího kladného stanoviska v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. f).

2.  Správní rada přijme v souladu s článkem 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

3.  Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, případně je přenést na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance, než je ředitel. Zvláštní okolnosti jsou přísně omezeny na záležitosti týkající se správy, rozpočtu nebo řízení, aniž je dotčena plná nezávislost ředitele, pokud jde o jeho úkoly podle čl. 24 odst. 1 písm. c).

Článek 20

Roční a víceleté programy

1.  Ředitel vypracuje každý rok návrh programového dokumentu obsahující víceletý a roční program a předloží jej správní radě a radě regulačních orgánů.

Správní rada přijme návrh programového dokumentu poté, co obdrží kladné stanovisko od rady regulačních orgánů, a nejpozději do 31. ledna jej předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Návrh programového dokumentu musí být v souladu s předběžným návrhem odhadu příjmů a výdajů sestaveným podle čl. 33 odst. 1, 2 a 3.

Správní rada přijme programový dokument s přihlédnutím ke stanovisku Komise poté, co obdrží kladné stanovisko rady regulačních orgánů, a poté, co ředitel toto stanovisko předloží Evropskému parlamentu. Správní rada předloží programový dokument Evropskému parlamentu, Radě a Komisi do 31. prosince.

Programový dokument se přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

Programový dokument se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

2.  Roční program obsažený v programovém dokumentu obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Rovněž obsahuje popis činností, které mají být financovány, a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na jednotlivé činnosti, včetně odkazu na pracovní skupiny ACER, které mají za úkol přispívat k vypracovávání návrhů příslušných dokumentů, a to v souladu se zásadami sestavování rozpočtu a řízení na základě činnosti. Roční program musí být v souladu s víceletým programem uvedeným v odstavci 4. Musí v něm být jasně uvedeno, které úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. ▌

3.  Je-li ACER pověřena novým úkolem, správní rada přijatý programový dokument změní.

Jakákoli podstatná změna programového dokumentu se přijme stejným postupem jako původní programový dokument. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn programového dokumentu na ředitele.

4.  Víceletý program obsažený v programovém dokumentu stanoví celkové strategické programování včetně cílů, očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců.

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické programování se aktualizuje podle potřeby, zejména v reakci na výsledek hodnocení podle článku 45.

Článek 21

Složení rady regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů se skládá z:

a)  vysokých představitelů regulačních orgánů v souladu s čl. 57 odst. 1 směrnice (EU) ...(62) a čl. 39 odst. 1 směrnice 2009/73/ES a jednoho náhradníka za každý členský stát ze stávajících vedoucích pracovníků těchto orgánů, přičemž oba jmenuje regulační orgán;

b)  jednoho nehlasujícího zástupce Komise.

Za každý členský stát může být do rady regulačních orgánů přijat pouze jeden zástupce regulačního orgánu.

2.  Rada regulačních orgánů volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zastoupí ho místopředseda. Funkční období předsedy a místopředsedy činí dva a půl roku a mohou být jmenováni opakovaně. V každém případě však funkční období předsedy a místopředsedy končí zároveň s členstvím v radě regulačních orgánů.

Článek 22

Funkce rady regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů ▌se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných členů, přičemž každý z členů má jeden hlas.

2.  Rada regulačních orgánů přijme a zveřejní svůj jednací řád, který stanoví podrobněji pravidla hlasování, zejména podmínky, za jakých smí jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující usnášeníschopnost. Jednací řád může stanovit konkrétní pracovní metody pro řešení otázek vznesených v rámci iniciativ pro regionální spolupráci.

3.  Rada regulačních orgánů postupuje při plnění úkolů, které jí ukládá toto nařízení, nezávisle a nevyžaduje pokyny od žádné vlády členského státu, Komise ani jiného veřejného nebo soukromého subjektu, ani se jimi neřídí, aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem jejich regulačních orgánů.

4.  Sekretariát radě regulačních orgánů poskytuje ACER.

5.  Rada regulačních orgánů:

a)  poskytuje řediteli stanoviska a případně i připomínky a pozměňovací návrhy ke znění jeho návrhů stanovisek, doporučení a rozhodnutí uvedených v čl. 3 odst. 1, článků 4 až 8, čl. 9 odst. 1 a 3, článku 10, čl. 11 písm. c), článku 13, čl. 15 odst. 4 a článcích 30 a 43, o jejichž přijetí se uvažuje;

b)  v mezích své působnosti poskytuje řediteli poradenství při plnění jeho úkolů, s výjimkou úkolů ACER podle nařízení (EU) č. 1227/2011, a poskytuje poradenství pracovním skupinám ACER zřízeným na základě článku 30;

c)  poskytuje správní radě v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) a čl. 23 odst. 2 své stanovisko ke kandidátovi na funkci ředitele;

d)  poskytuje stanovisko k programovému dokumentu v souladu s čl. 20 odst. 1;

e)  schvaluje samostatnou část výroční zprávy týkající se regulačních činností v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. k) a čl. 24 odst. 1 písm. i);

f)  poskytuje správní radě stanovisko k jednacímu řádu v souladu s čl. 14 odst. 5 a čl. 30 odst. 3.

g)  poskytuje správní radě stanovisko k plánům pro komunikaci a šíření informací uvedeným v článku 41;

h)  poskytuje správní radě stanovisko k ustanovením jednacího řádu týkajícím se vztahů se třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi podle článku 43.

6.  Evropský parlament je informován o návrhu pořadu jednání nadcházející schůze rady regulačních orgánů nejméně dva týdny předem. Do dvou týdnů od konání této schůze mu je zaslán návrh zápisu ze schůze. Evropský parlament může vyzvat předsedu nebo místopředsedu rady regulačních orgánů, aby za plného zachování své nezávislosti učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru.

Článek 23

Ředitel

1.  ACER řídí její ředitel, jenž postupuje v souladu s pokyny uvedenými v čl. 22 odst. 5 písm. b) a v případech stanovených tímto nařízením podle stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny úlohy správní rady a rady regulačních orgánů ve vztahu k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či soukromého subjektu nebo veřejné či soukromé osoby, ani se jimi neřídí. Ředitel je odpovědný správní radě v otázkách správy, rozpočtu a řízení, avšak zůstává plně nezávislý, pokud jde o úkoly uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. c). Ředitel se může účastnit zasedání rady regulačních orgánů jako pozorovatel.

2.  Ředitele jmenuje správní rada poté, co rada regulačních orgánů vydá kladné stanovisko, na základě zásluh, dovedností a zkušeností významných pro odvětví energetiky po otevřeném a transparentním výběrovém řízení z nejméně tří kandidátů navržených Komisí. Před jmenováním ▌kandidát vybraný správní radou učiní prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpoví dotazy jeho členů. Pro účely uzavření smlouvy s ředitelem jedná jménem ACER předseda správní rady.

3.  Funkční období ředitele je pět let. V průběhu devíti měsíců předcházejících konci tohoto období provede Komise hodnocení. Při něm Komise posuzuje zejména:

a)  výsledky dosažené ředitelem;

b)  úkoly a potřeby ACER pro nadcházející roky.

4.  Správní rada může na návrh Komise po konzultaci s radou regulačních orgánů a náležitém zohlednění jejího hodnocení a stanoviska, a pouze v případech odůvodněných úkoly a potřebami ACER, jednou prodloužit funkční období ředitele o nejvýše pět let. Ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci prodlouženého funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

5.  Správní rada informuje Evropský parlament o svém záměru prodloužit funkční období ředitele. Do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období může být ředitel vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru.

6.  Není-li jeho funkční období prodlouženo, setrvá ředitel ve funkci až do jmenování svého nástupce.

7.  Ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím správní rady po obdržení kladného stanoviska rady regulačních orgánů. Správní rada přijímá toto rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů.

8.  Evropský parlament a Rada může ředitele vyzvat k předložení zprávy o plnění jeho úkolů. Evropský parlament může rovněž ředitele vyzvat, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru.

Článek 24

Úkoly ředitele

1.  Ředitel:

a)  zastupuje ACER v právních otázkách a vykonává její každodenní řízení;

b)  připravuje práci správní rady, bez hlasovacího práva se účastní práce správní rady a odpovídá za provádění rozhodnutí, jež správní rada přijala;

c)  navrhuje, konzultuje, přijímá a zveřejňuje stanoviska, doporučení a rozhodnutí;

d)  odpovídá za provádění ročního pracovního programu ACER pod vedením rady regulačních orgánů a pod administrativní kontrolou správní rady;

e)  přijímá nezbytná opatření, zejména pokud jde o přijetí vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení, aby zajistil fungování ACER v souladu s tímto nařízením;

f)  každý rok vypracovává návrh pracovního programu ACER na následující rok a poté, co jej přijme správní rada, předloží tento návrh každoročně do 31. ledna radě regulačních orgánů, Evropskému parlamentu a Komisi;

g)  odpovídá za provádění programového dokumentu a za podávání zpráv o jeho provádění správní radě;

h)  v souladu s čl. 33 odst. 1 vypracovává předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů ACER a v souladu s články 34 a 35 plní rozpočet ACER;

i)  každý rok vypracuje a předloží správní radě návrh výroční zprávy, která obsahuje samostatnou část týkající se regulačních činností ACER a část týkající se finančních a správních záležitostí; ▌

j)  vypracuje akční plán na základě závěrů interních či externích auditních zpráv a hodnocení a vyšetřování vedená OLAFem a o pokroku zpravuje dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radu;

k)  rozhoduje, zda je za účelem účinného a účelného provádění úkolů ACER nutné vyslat jednoho či více pracovníků do jednoho či více členských států.

Pro účely prvního pododstavce písm. k) si ředitel před přijetím rozhodnutí o zřízení místní kanceláře vyžádá stanovisko dotčených členských států včetně členského státu, v němž se nachází sídlo ACER, a získá předem souhlas Komise a správní rady ▌. Toto rozhodnutí musí být založeno na náležité analýze nákladů a přínosů a musí určit rozsah činností, jež mají být v dané místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojení správních funkcí ACER.

2.  Přijetí stanovisek, doporučení a rozhodnutí uvedených v čl. 3 odst. 1, článcích 4 až 8, čl. 9 odst. 1 a 3, článku 10, čl. 11 písm. c), článku 13, čl. 15 odst. 4 a článcích 30 a 43 vyžaduje pro účely odst. 1 písm. c) kladné stanovisko rady regulačních orgánů.

Před předložením návrhů stanovisek, doporučení nebo rozhodnutí ke hlasování v radě regulačních orgánů předloží ředitel návrhy stanovisek, doporučení nebo rozhodnutí příslušné pracovní skupině v dostatečném předstihu ke konzultaci.

Ředitel:

a)  zohlední připomínky a pozměňovací návrhy rady regulačních orgánů a znovu radě regulačních orgánů předloží přepracovaný návrh stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí k vydání kladného stanoviska;

b)  může předložené návrhy stanovisek, doporučení a rozhodnutí v případě nesouhlasu s pozměňovacími návrhy předloženými radou regulačních orgánů stáhnout pod podmínkou, že podá řádně odůvodněné písemné vysvětlení.

V případě stažení návrhu stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí může ředitel vydat nový návrh stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí postupem stanoveným v čl. 22 odst. 5 písm. a) a ve druhém pododstavci tohoto odstavce. Pro účely třetího pododstavce písm. a) podá ředitel v případě, že se odchýlí od připomínek a pozměňovacích návrhů předložených radou regulačních orgánů nebo je odmítne zapracovat, také řádně odůvodněné písemné vysvětlení.

Nevydá-li rada regulačních orgánů k opětovně předloženému znění návrhu stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí kladné stanovisko, protože v něm její připomínky a pozměňovací návrhy nebyly dostatečně zohledněny, může ředitel toto znění dále přepracovat v souladu s připomínkami a pozměňovacími návrhy předloženými radou regulačních orgánů, aby získal její kladné stanovisko, aniž by musel opět konzultovat s pracovní skupinou nebo podat další písemné vysvětlení.

Článek 25

Vytvoření a složení odvolacího senátu

1.  ACER zřídí odvolací senát.

2.  Odvolací senát se skládá ze šesti členů a šesti náhradníků vybraných ze současných nebo bývalých vedoucích pracovníků regulačních orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž nebo jiných orgánů Unie či vnitrostátních orgánů, kteří mají odpovídající zkušenosti v odvětví energetiky. Odvolací senát jmenuje svého předsedu.

Členy odvolacího senátu jmenuje po zveřejněné výzvě k vyjádření zájmu formálně správní rada na návrh Komise a po konzultaci s radou regulačních orgánů.

3.  Odvolací senát přijme a zveřejní svůj jednací řád. Tento jednací řád podrobně stanoví pravidla, jimiž se řídí uspořádání a fungování odvolacího senátu a pravidla pro podávání odvolání k odvolacímu senátu podle článku 28. Odvolací senát oznámí návrh svého jednacího řádu a jakékoli jeho podstatné změny Komisi. Komise může sdělit své stanovisko k návrhu tohoto řádu do tří měsíců ode dne, kdy toto oznámení obdrží.

Rozpočet ACER obsahuje samostatnou rozpočtovou položku pro financování kanceláře odvolacího senátu.

4.  Rozhodnutí odvolacího senátu jsou přijímána většinou nejméně čtyř ze šesti jeho členů. Odvolací senát se svolává podle potřeby.

Článek 26

Členové odvolacího senátu

1.  Funkční období členů odvolacího senátu je pět let. Mohou být jmenováno jednou opětovně.

2.  Členové odvolacího senátu jsou ve svém rozhodování nezávislí. Nejsou vázáni žádnými pokyny. Členové odvolacího senátu nesmějí v  ACER, v její správní radě ani v její radě regulačních orgánů ani v žádné z jejích pracovních skupin vykonávat žádné jiné funkce. Člen odvolacího senátu nesmí být během svého funkčního období odvolán, s výjimkou případu, kdy se dopustil vážného porušení úředních povinností a správní rada po konzultaci s radou regulačních orgánů v tomto smyslu vydala rozhodnutí.

Článek 27

Vyloučení a námitky v rámci odvolacího senátu

1.  Členové odvolacího senátu se nesmí účastnit žádného odvolacího řízení, pokud na něm mají jakýkoli osobní zájem, pokud dříve působili jako zástupci některého z účastníků řízení nebo pokud se podíleli na rozhodnutí, které je předmětem odvolání.

2.  Člen odvolacího senátu informuje odvolací senát, domnívá-li se, že by se některý člen z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu neměl účastnit odvolacího řízení. Proti členu odvolacího senátu může kterýkoli účastník odvolacího řízení vznést námitku z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo v případě podezření z podjatosti. Tato námitka se považuje za nepřípustnou, zakládá-li se na státní příslušnosti člena nebo učinil-li namítající účastník odvolacího řízení, vědom si důvodu pro námitku, v odvolacím řízení jiný procesní úkon než vznesení námitky na složení odvolacího senátu.

3.  Odvolací senát rozhodne o dalším postupu v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 bez účasti dotčeného člena. Pro přijetí takového rozhodnutí zastoupí dotčeného člena v odvolacím senátu jeho náhradník. Pokud se náhradník nachází v obdobné situaci jako člen, vybere předseda náhradu z dostupných náhradníků.

4.  Členové odvolacího senátu se zavazují jednat nezávisle a ve veřejném zájmu. K tomuto účelu učiní písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž buď uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jejich nezávislosti, nebo uvedou jakékoli přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jejich nezávislosti. Tato prohlášení se každý rok zveřejní.

Článek 28

Rozhodnutí, proti nimž je možné se odvolat

1.  Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně regulačních orgánů, se může odvolat proti rozhodnutí uvedenému v čl. 2 písm. d), které jí je určeno, nebo které se jí bezprostředně a přímo dotýká, i když je určeno jiné osobě.

2.  Odvolání musí obsahovat odůvodnění a podává se písemně ACER do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k němu nedošlo, do dvou měsíců ode dne, kdy ACER zveřejnila své rozhodnutí. Odvolací senát o odvolání rozhodne do čtyř měsíců ode dne jeho podání.

3.  Odvolání podané podle odstavce 1 nemá odkladný účinek. Odvolací senát však může, pokud to podle jeho názoru okolnosti vyžadují, pozastavit uplatňování rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

4.  Je-li odvolání přípustné, odvolací senát přezkoumá, zda je opodstatněné. Tak často, jak je to nutné, vyzve účastníky odvolacího řízení, aby se v určených lhůtách vyjádřili k oznámením vydaným odvolacím senátem nebo ke sdělení jiných účastníků odvolacího řízení. Účastníci odvolacího řízení mají právo se vyjádřit ústně.

5.  Odvolací senát může rozhodnutí potvrdit, nebo může věc postoupit příslušnému orgánu ACER. Ten je vázán rozhodnutím odvolacího senátu.

6.  Rozhodnutí přijatá odvolacím senátem ACER zveřejňuje.

Článek 29

Žaloby k Soudnímu dvoru

Žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného ACER podle tohoto nařízení a žaloby pro nečinnost v rámci určených lhůt mohou být u Soudního dvora podány pouze poté, co byla vyčerpána možnost odvolacího řízení uvedeného v článku 28. ACER přijme opatření nezbytná k zajištění souladu s rozsudky Soudního dvora.

Článek 30

Pracovní skupiny

1.  V odůvodněných případech, zejména na podporu činnosti ředitele a rady regulačních orgánů v regulačních otázkách a k přípravě stanovisek, doporučení a rozhodnutí podle čl. 3 odst. 1, článků 4 až 8, čl. 9 odst. 1 a 3, článku 10, čl. 11 písm. c), článku 13, čl. 15 odst. 4 a článků 30 a 43 správní rada na společný návrh ředitele a rady regulačních orgánů zřídí nebo zruší pracovní skupiny.

Zřízení a zrušení pracovní skupiny vyžaduje kladné stanovisko rady regulačních orgánů.

2.  Pracovní skupiny tvoří ▌odborníci z řad zaměstnanců ACER a regulačních orgánů. Do pracovních skupin se mohou zapojit odborníci z Komise. ACER nenese náklady na účast odborníků z řad zaměstnanců regulačních orgánů na činnosti pracovních skupin ACER. Pracovní skupiny vezmou v úvahu názory odborníků z jiných relevantních vnitrostátních orgánů, pokud jsou tyto orgány příslušné.

3.  Správní rada přijme a zveřejní interní jednací řád pro fungování pracovních skupin na návrh ředitele a po konzultaci s radou regulačních orgánů a obdržení jejího kladného stanoviska.

4.  Pracovní skupiny ACER provádějí činnosti, které jim byly svěřeny v programovém dokumentu přijatém podle článku 20, a veškeré činnosti, které jim v souladu s tímto nařízením svěří rada regulačních orgánů a ředitel.

KAPITOLA III

SESTAVOVÁNÍ A STRUKTURA ROZPOČTU

Článek 31

Struktura rozpočtu

1.  Aniž jsou dotčeny další zdroje, příjmy ACER tvoří:

a)  příspěvek Unie;

b)  poplatky placené ACER v souladu s článkem 32;

c)  dobrovolné příspěvky členských států nebo regulačních orgánů podle čl. 19 odst. 1 písm. g);

d)  dědictví, dary nebo příspěvky podle čl. 19 odst. 1 písm. g).

2.  Výdaje ACER zahrnují náklady na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3.  Příjmy a výdaje ACER musí být vyrovnané.

4.  Veškeré příjmy a výdaje ACER jsou předmětem prognózy na každý rozpočtový rok, který se shoduje s kalendářním rokem, a zanášejí se do jejího rozpočtu.

5.  Příjem, který ACER obdrží, nesmí ohrozit její neutralitu, nezávislost ani objektivnost.

Článek 32

Poplatky

1.  ACER vybírá poplatky za:

a)   vyřízení žádosti o rozhodnutí o udělení výjimky podle článku 10 tohoto nařízení a za rozhodnutí o přeshraničním přidělení nákladů, jež ACER vydává podle článku 12 nařízení (EU) č. 347/2013;

b)  shromažďování, zpracovávání a analýzu informací předávaných účastníky trhu nebo subjekty jednajícími jejich jménem podle článku 8 nařízení (EU) č. 1227/2011.

2.  Poplatky uvedené v odstavci 1 a způsob jejich hrazení stanoví Komise po veřejné konzultaci a po konzultaci se správní radou a radou regulačních orgánů. Poplatky musí být přiměřené nákladům na příslušné služby poskytované nákladově efektivním způsobem a musí stačit k pokrytí těchto nákladů. Stanoví se v takové výši, aby bylo zajištěno, že nejsou diskriminační a že nepředstavují nepřiměřenou finanční nebo administrativní zátěž pro účastníky trhu nebo subjekty jednající jejich jménem.

Komise výši poplatků pravidelně posuzuje na základě hodnocení a v případě nutnosti výši těchto poplatků a způsob jejich hrazení upraví.

Článek 33

Sestavování rozpočtu

1.  Ředitel každý rok vypracuje předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů pokrývající provozní výdaje a program práce předpokládané pro nadcházející rozpočtový rok a tento předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů předloží správní radě spolu se seznamem předběžných pracovních míst.

2.  Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů se zakládá na cílech a očekávaných výsledcích obsažených v programovém dokumentu uvedeném v čl. 20 odst. 1 a bere v úvahu finanční prostředky nutné pro dosažení těchto cílů a očekávaných výsledků.

3.  Správní rada přijme každý rok na základě předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů vypracovaného ředitelem předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů ACER na následující rozpočtový rok.

4.  Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst, předkládá správní rada Komisi každoročně do 31. ledna. Před přijetím odhadu je návrh vypracovaný ředitelem předložen radě regulačních orgánů, která k němu může vydat odůvodněné stanovisko.

5.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě odhad uvedený v odstavci 3 společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

6.  Komise na základě návrhu odhadu příjmů a výdajů zanese do návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie v souladu s články 313 až 316 Smlouvy o fungování Evropské unie.

7.  Rada jakožto rozpočtový orgán přijímá plán pracovních míst ACER.

8.  Správní rada přijme rozpočet ACER. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

9.  Pro každou změnu rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, se použije stejný postup.

10.  Do ... [12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise zhodnotí, zda finanční a lidské zdroje, jež má ACER k dispozici, jí umožňují plnit její úlohu podle tohoto nařízení spočívající v úsilí o vnitřní trh s energií a v příspěvku k energetické bezpečnosti ve prospěch spotřebitelů v Unii.

11.  Správní rada neprodleně oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít výrazný finanční dopad na financování rozpočtu ACER, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem. Správní rada o svém záměru rovněž uvědomí Komisi. Má-li mít některá složka rozpočtového orgánu záměr vydat stanovisko, oznámí tento záměr ACER do dvou týdnů po obdržení informace o projektu. Neobdrží-li ACER odpověď, může plánovaný projekt zahájit.

Článek 34

Plnění a kontrola rozpočtu

1.  Ředitel vykonává povinnosti schvalující osoby a plní rozpočet ACER.

2.  Do 1. března po skončení každého rozpočtového roku předloží účetní ACER účetnímu Komise a Účetnímu dvoru prozatímní účetní závěrku společně se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Do 31. března následujícího roku předloží účetní ACER zprávu o rozpočtovém a finančním řízení rovněž Evropskému parlamentu a Radě. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účetní závěrky orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 245 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(63) (dále jen „finanční nařízení“).

Článek 35

Předkládání účetní závěrky a udělení absolutoria

1.  Účetní ACER předloží prozatímní účetní závěrku za rozpočtový rok (rok N) účetnímu Komise a Účetnímu dvoru do 1. března následujícího rozpočtového roku (rok N+1).

2.  ACER předloží Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok N do 31. března roku N+1.

Do 31. března roku N+1 předloží účetní Komise předběžnou účetní závěrku ACER Účetnímu dvoru. Komise zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok rovněž předloží Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce ACER za rok N podle článku 246 finančního nařízení vypracuje účetní na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku ACER za uvedený rok. Ředitel ji předloží správní radě k vyjádření.

4.  Správní rada vydá ke konečné účetní závěrce ACER za rok N stanovisko.

5.  Do 1. července roku N+1 předloží účetní ACER tuto konečnou účetní závěrku za rok N spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

6.  Konečná účetní závěrka se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 15. listopadu roku N+1.

7.  Ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na jeho připomínky do 30. září roku N+1. Zároveň předloží kopii této odpovědi správní radě a Komisi.

8.  Ředitel v souladu s čl. 109 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace potřebné pro řádný průběh udělení absolutoria pro rok N.

9.  Evropský parlament na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou rozhodne do 15. května roku N + 2 o udělení absolutoria řediteli za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 36

Finanční pravidla

Správní rada po poradě s Komisí přijme pro ACER finanční pravidla. Tato pravidla se mohou odchylovat od nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pokud to vyžadují zvláštní potřeby fungování ACER a pouze s předchozím souhlasem Komise.

Článek 37

Boj proti podvodům

1.  Za účelem usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(64) přistoupí ACER k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(65) a přijme vhodná ustanovení vztahující se na zaměstnance ACER, přičemž použije vzor obsažený v příloze uvedené dohody.

2.  Účetní dvůr má pravomoc provádět u všech příjemců dotací a dodavatelů a subdodavatelů, kteří prostřednictvím ACER obdrželi finanční prostředky Unie, audit na místě i audit na základě dokumentů.

3.  OLAF může v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(66) a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(67) provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantem či smlouvou financovanými ACER nedošlo k podvodu, korupci či jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o udělení grantu, které ACER uzavře nebo přijme, obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Účetní dvůr a OLAF k provádění auditů a vyšetřování uvedených v tomto článku v souladu s jejich pravomocemi.

KAPITOLA V

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Výsady a imunity a dohoda o sídle

1.  Na ACER a její zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

2.  Nezbytná ujednání týkající se prostor ACER v hostitelském členském státě a vybavení, jež tento členský stát zajistí, jakož i zvláštní pravidla vztahující se v hostitelském členském státě na ředitele, členy správní rady, zaměstnance ACER a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle mezi ACER a členským státem, v němž se sídlo ACER nachází. Tato dohoda se uzavře poté, co ji schválí správní rada.

Článek 39

Zaměstnanci

1.  Na zaměstnance ACER, včetně jejího ředitele, se vztahuje služební řád, pracovní řád a pravidla přijatá společně orgány Evropské unie k provedení služebního řádu a pracovního řádu.

2.  Správní rada po dohodě s Komisí přijme vhodná prováděcí pravidla v souladu s ustanoveními článku 110 služebního řádu.

3.  Ve vztahu ke svým zaměstnancům vykonává ACER pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovní řád orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy.

4.  Správní rada může přijmout předpisy umožňující zaměstnávat v ACER dočasně přidělené odborníky z členských států.

Článek 40

Odpovědnost ACER

1.  Smluvní odpovědnost ACER se řídí právem rozhodným pro příslušnou smlouvu.

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené ACER.

2.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí ACER v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou újmu, kterou způsobila nebo kterou způsobili její zaměstnanci při výkonu svých funkcí.

3.  Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat ve sporech o náhradě újmy uvedené v odstavci 2.

4.  Osobní finanční a disciplinární odpovědnost zaměstnanců ACER vůči ACER se řídí příslušnými předpisy, které se na zaměstnance ACER vztahují.

Článek 41

Transparentnost a komunikace

1.  Na dokumenty v držení ACER se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(68).

2.  Správní rada přijme praktická opatření pro používání nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.  Proti rozhodnutím přijatým ACER podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 228 a 263 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.  Na zpracovávání osobních údajů ACER se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2018/1725(69). Správní rada stanoví opatření pro uplatňování nařízení (ES) 2018/1725 ze strany ACER, včetně opatření pro jmenování pověřence ACER pro ochranu osobních údajů. Tato opatření se stanoví po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů.

5.  ACER může z vlastního podnětu vyvíjet komunikační činnost v oblasti své působnosti. Přidělení zdrojů na komunikační činnost nesmí být na úkor účinného vykonávání úkolů uvedených v článcích 3 až 13. Komunikační činnost se vykonává v souladu s příslušnými plány pro komunikaci a šíření informací přijatými správní radou.

Článek 42

Ochrana utajovaných informací a citlivých neutajovaných informací

1.  ACER přijme vlastní bezpečnostní pravidla rovnocenná bezpečnostním pravidlům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie a citlivých neutajovaných informací, včetně opatření pro výměnu, zpracovávání a uchovávání takových informací, jak je uvedeno v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443(70) a 2015/444(71).

2.  ACER se také může rozhodnout přiměřeně uplatňovat rozhodnutí Komise uvedená v odstavci 1. Bezpečnostní pravidla ACER musí mimo jiné zahrnovat ustanovení o výměně, zpracovávání a uchovávání utajovaných informací Evropské unie a citlivých neutajovaných informací.

Článek 43

Dohody o spolupráci

1.  ACER je otevřená účasti třetích zemí, které uzavřely s Unií dohody a které přijaly a uplatňují příslušná pravidla práva Unie v oblasti energetiky, zejména včetně pravidel týkajících se nezávislých regulačních orgánů, přístupu třetích stran k infrastruktuře a oddělení, obchodování s energiemi a provozování soustavy a účasti a ochrany odběratelů, jakož i příslušná pravidla v oblasti ochrany životního prostředí a hospodářské soutěže.

2.  Pod podmínkou uzavření dohody za tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi uvedenými v odstavci 1 může ACER plnit své úkoly podle článků 3 až 13 rovněž ve vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země přijaly a uplatňují příslušná pravidla v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a pokud ACER pověřily, aby činnost jejich regulačních orgánů koordinovala s činností regulačních orgánů členských států. Pouze v těchto případech se odkazy na otázky přeshraniční povahy týkají hranic Unie se třetími zeměmi, a nikoli hranic mezi dvěma členskými státy.

3.  Dohody uvedené v odstavci 1 obsahují ustanovení uvádějící zejména povahu, rozsah a procedurální aspekty zapojení třetích zemí do práce ACER, včetně ustanovení týkajících se finančních příspěvků a zaměstnanců.

4.  Správní rada přijme po obdržení kladného stanoviska rady regulačních orgánů jednací řád pro vztahy se třetími zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise zajistí, aby ACER působila v rámci svého mandátu a stávajícího institucionálního rámce tím, že uzavře vhodné pracovní ujednání s ředitelem ACER.

Článek 44

Jazykový režim

1.  Na ACER se vztahuje nařízení Rady č. 1(72) ▌.

2.  O vnitřním jazykovém režimu ACER rozhoduje správní rada.

3.  Překladatelské služby potřebné pro fungování ACER zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 45

Hodnocení

1.  Do ... pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let provede Komise za pomoci nezávislého externího odborníka hodnocení výkonu činnosti ACER ve vztahu k jejím cílům, mandátu a úkolům. Toto hodnocení se bude týkat zejména případné potřeby změnit mandát ACER a finančních dopadů takové změny.

2.  Bude-li mít Komise za to, že další existence ACER již není s ohledem na její cíle, mandát a úkoly odůvodněná, může po náležité konzultaci se zainteresovanými subjekty a radou regulačních orgánů navrhnout, aby toto nařízení bylo odpovídajícím způsobem změněno či zrušeno.

3.  Komise předloží zjištění z hodnocení uvedeného v odstavci 1 společně se svými závěry Evropskému parlamentu, Radě a radě regulačních orgánů ACER. Zjištění z hodnocení se zveřejní.

4.  Komise do 31. října 2025 a poté alespoň každých pět let předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící toto nařízení, a zejména úkoly ACER, které zahrnují přijímání samostatných rozhodnutí. Tyto zprávy případně zohlední výsledky posouzení podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) ...(73).

Bude-li to vhodné, předloží Komise spolu se zprávou legislativní návrh.

Článek 46

Zrušení

Nařízení (ES) č. 713/2009 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 47

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení

a jeho změna

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

(Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

Pouze odkaz v článku 20 nařízení (EU) č 347/2013 na článek 22(1) nařízení (ES) č. 713/2009.

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 713/2009

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 4

Článek 2

Článek 5

Článek 3

Čl. 6 odst. 1 až 3 a odst. 4 první pododstavec

Článek 4

Čl. 6 odst. 4 druhý až pátý pododstavec a odstavce 5, 6 a 9

Článek 5

Článek 7 a 8

Článek 6

—  

Článek 7

—  

Článek 8

—  

Článek 9

Čl. 9 odst. 1 a odst. 2 první pododstavec

Článek 10

Čl. 6 odst. 7 a 8

Článek 11

—  

Článek 12

Čl. 9 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 13

Článek 10

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Článek 2

Článek 16

Článek 3

Článek 17

Článek 12

Článek 18

Článek 13

Článek 19

—  

Článek 20

Čl. 14 odst. 1 a 2

Článek 21

Čl. 14 odst. 3 až 6

Čl. 22 odst. 1 až 4

Článek 15

Čl. 22 odst. 5 a 6

Článek 16

Článek 23

Článek 17

Článek 24

Čl. 18 odst. 1 a 2

Čl. 25 odst. 1 a 2 a 4

Čl. 19 odst. 6

Čl. 25 odst. 3

Čl. 18 odst. 3

Článek 26

Čl. 18 odst. 4 až 7

Článek 27

Čl. 19 odst. 1 až 5 a 7

Článek 28

Článek 20

—  

Článek 29

—  

Článek 30

Článek 21

Článek 31

Článek 22

Článek 32

Článek 23

Článek 33

Čl. 24 odst.1 a 2

Článek 34

Čl. 24 odst. 3 až 10

Článek 35

Článek 25

Článek 36

 

Článek 37

Článek 27

Článek 38

Článek 28

Článek 39

Článek 29

Článek 40

Článek 30

Čl. 41 odst. 1, 2 a 3

—  

Článek 42

Článek 31

Článek 43

Článek 33

Článek 44

Článek 34

Článek 45

—  

Článek 46

Článek 35

Článek 47

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 91.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 79.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1).
(5)Viz přílohu I.
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
(7)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39).
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (Úř. věst. L 280, 28.10.2017, s. 1).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... (Úř. věst. ...).
(10)+ Úř. věst.: vložte prosím v textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 73/18 (COD 2016/0377) a v poznámce pod čarou jeho číslo, datum a odkaz na jeho zveřejnění v Úředním věstníku.
(11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... (Úř. věst. ...).
(12)+ Úř. věst.: vložte v textu číslo směrnice obsažené v dokumentu 2016/0380(COD) - PE-CONS 10/19 a do poznámky pod čarou její číslo, název, datum a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
(13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94).
(14)+ Úř. věst: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).
(16)Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise k decentralizovaným agenturám ze dne 19. července 2012.
(17)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12. 2013, s. 42).
(18) Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1).
(19)Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).
(20)Rozhodnutí 2009/913/EU přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 7. prosince 2009 o umístění sídla Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 39).
(21)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(22)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... (Úř. věst. ...).
(23)+ Úř. věst.: vložte prosím v textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19 (2016/0379 (COD)) a v poznámce pod čarou jeho číslo, datum přijetí, plný název a odkaz na vyhlášení v Úředním věstníku.
(24)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36).
(25)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(26)+Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(27)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(28)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(29)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(30)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(31)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(32)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(33)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(34)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(35)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(36)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(38)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(39)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(40)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(41)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(42)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(43)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(44)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(45)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(46)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(47)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(48)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(49)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(50)Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 24).
(51)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(52)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 73/18-2016/0377(COD).
(53)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(54)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
(55)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(56)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(57)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(58)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(59)++ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
(60)+++ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 73/18-2016/0377(COD).
(61)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(62)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo směrnice obsažené v dokumentu PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
(64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
(65) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.
(66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
(67) Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
(68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
(69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
(70) Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).
(71) Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).
(72) Nařízení Rady EHS č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).
(73)+ Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění