Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0378(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0040/2018

Esitatud tekstid :

A8-0040/2018

Arutelud :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0228

Vastuvõetud tekstid
PDF 335kWORD 111k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0863),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0494/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Saksamaa Liidupäeva, Prantsusmaa Senati ja Rumeenia Senati poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 13. juuli 2017. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(3),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 13. juuli 2017. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 19. detsembri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8‑0040/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 288, 31.8.2017, lk 91.
(2) ELT C 342, 12.10.2017, lk 79.
(3) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)
P8_TC1-COD(2016)0378

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 194 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(3)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 713/2009(4), millega loodi Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER), on oluliselt muudetud(5). Kuna määrusesse tuleb teha veel uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)  ACERi loomine on oluliselt parandanud reguleerivate asutuste tegevuse kooskõlastamist piiriülestes küsimustes. Alates loomisest on ACERile pandud tähtsaid uusi ülesandeid hulgimüügiturgude järelevalve alal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1227/2011(6) ning seoses piiriülese energiataristuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 347/2013(7) alusel ja gaasivarustuskindlusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1938(8) alusel.

(3)  Eeldatavasti suureneb siseriiklike reguleerivate meetmete kooskõlastamise vajadus järgmistel aastatel veelgi. Liidu energiasüsteem seisab mitmekümne aasta suurimate muutuste ees. Turgude suurem lõimimine ja mitmekesisemate elektritootmisviiside kasutuselevõtt nõuavad suuremaid pingutusi, et kooskõlastada liikmesriikide energiapoliitikat naaberriikidega ja kasutada piiriülese elektrikaubanduse võimalusi.

(4)  Siseturu eeskirjade rakendamisel saadud kogemus näitab, et riikide kooskõlastamata tegevus võib põhjustada turgudel suuri probleeme, eelkõige omavahel tihedalt seotud piirkondades, kus liikmesriikide otsused mõjutavad sageli naabreid. Selleks et suurendada elektrienergia siseturu kasulikku mõju tarbijate jaoks, tagada varustuskindlus ja vähendada süsihappegaasi heidet, peaksid liikmesriigid, eelkõige aga liikmesriikide iseseisvad reguleerivad asutused, tegema piiriülese mõjuga meetmete osas koostööd.

(5)  Liikmesriikide killustatud sekkumine energiaturul kujutab endast piiriülese elektrituru korralikule toimimisele üha suuremat ohtu. Seetõttu peaks ACERil olema kindel roll Euroopa tasandil kooskõlastatud ressursside piisavuse hinnangu koostamisel koos Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga (ENTSO‑E), et vältida probleeme, mis on tingitud üksikutest riiklikest piisavushinnangutest, mitmesuguste kooskõlastamata hindamismetoodika kasutamisest ning sellest, et naaberriikide olukorda ei võeta piisavalt arvesse. ACER peaks samas jälgima ENTSO‑E väljatöötatud tehnilisi näitajaid piiriüleste võimsuste ja võimsuse jaotamise mehhanismide muude tehniliste omaduste tõhusaks kasutamiseks.

(6)  Hoolimata elektrienergia siseturu lõimimise ja ühendamise alal tehtud märkimisväärsetest edusammudest on mõned liikmesriigid või piirkonnad endiselt isoleeritud või omavahel piisavalt ühendamata, eelkõige on see nii saareriikidest liikmesriikide ja liidu äärealadel asuvate liikmesriikide puhul. ACER peaks võtma oma töös asjakohaselt arvesse nende liikmesriikide või piirkondade eriolukorda.

(7)  Elektrivarustuskindluse tagamiseks ootamatu kriisi korral tuleb teha kooskõlastatud ettevalmistusi. Seetõttu peaks ACER kooskõlastama ohuvalmidusega seotud riiklikke meetmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/…(9)(10).

(8)  Kuna liidu elektrivõrk on tihedalt ühendatud ning naaberriikidega on vaja teha üha rohkem koostööd, et tagada võrgu stabiilsus ja ühendada suuri taastuvenergiakoguseid, on piirkondlikel koordineerimiskeskustel tähtis osa põhivõrguettevõtjate tegevuse kooskõlastamisel. ACER peaks vajaduse korral tagama piirkondlike koordineerimiskeskuste üle regulatiivse järelevalve.

(9)  Kuna suur osa uuest energiatootmisvõimsusest ühendatakse võrku kohalikul tasandil, on jaotusvõrguettevõtjatel täita tähtis osa liidu elektrisüsteemi paindlikus ja tõhusas toimimises.

(10)  Liikmesriigid peaksid tegema tihedat koostööd, kõrvaldades takistused piiriüleselt kauplemiselt elektrienergia ja maagaasiga, et viia ellu liidu energiapoliitika eesmärgid. ACER asutati selleks, et täita liidu tasandil õiguslik tühimik ning aidata kaasa elektrienergia ja maagaasi siseturgude tõhusale toimimisele. Ühtlasi võimaldab ACER reguleerivatel asutustel tugevdada koostööd liidu tasandil ning osaleda ühiselt liidu mõõtmega ülesannete täitmisel.

(11)  ACER peaks tagama reguleerivate asutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/…(11)(12) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ(13) kohaselt siseriiklikul tasandil täidetavate reguleerimisülesannete nõuetekohase kooskõlastamise ning vajaduse korral nende täiendamise liidu tasandil. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada ACERi sõltumatus energia- ja gaasitootjatest, põhivõrguettevõtjatest ja jaotusvõrguettevõtjatest (nii avalik-õiguslikest kui ka eraõiguslikest) ja tarbijatest ning tagada ameti tegevuse vastavus liidu õigusaktidele, ameti tehniline ja reguleerimisalane võimekus, läbipaistvus, alluvus demokraatlikule kontrollile, sealhulgas aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees, ja tõhusus.

(12)  ACER peaks jälgima elektri- ja gaasisektori põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi haldurite piirkondlikku koostööd, samuti Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO‑E) ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku (ENTSOG) ülesannete täitmist. ACER peaks jälgima ka seda, kuidas täidavad ülesandeid teised üksused, kelle ülesanded on kindlaks määratud liidu tasandil, nagu näiteks energiabörsid. ACERi kaasamine on oluline tagamaks, et põhivõrguettevõtjate vaheline koostöö ja nende üksuste töö, kellel on üleliidulisi ülesandeid, edeneb tõhusal ja läbipaistval viisil elektrienergia ja maagaasi siseturu heaks.

(13)  Reguleerivad asutused peaksid oma ülesannete täitmist omavahel kooskõlastama, tagamaks, et üleeuroopalised üksused – ENTSO‑E, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus ja piirkondlikud koordineerimiskeskused – täidavad energia siseturu reguleerivast raamistikust tulenevaid kohustusi ja ACERi otsuseid. ENTSO‑E, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksuse ja piirkondlike koordineerimiskeskuste operatiivülesannete laiendamisel tuleb järelevalvet selliste piirkondlikul või liidu tasandil tegutsevate üksuste üle tõhustada. Käesolevas määruses ette nähtud menetluskorraga tagatakse, et ACER toetab riiklikke reguleerivaid asutusi nimetatud ülesannete täitmisel vastavalt direktiivile (EL) 2019/…(14)(15).

(14)  Tagamaks, et ACERi käsutuses on oma ülesannete täitmiseks vajalik teave, peaks ACERil olema võimalik teavet nõuda ja saada reguleerivatelt asutustelt, Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikult, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikult, piirkondlikelt koordineerimiskeskustelt, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksuselt, põhivõrguettevõtjatelt ja ülekandesüsteemi halduritelt ning määratud elektriturukorraldajatelt.

(15)  ACER peaks kontrollima koostöös komisjoni, liikmesriikide ja asjaomaste riiklike ametiasutustega elektrienergia ja maagaasi siseturu toimimist ning vajaduse korral teavitama Euroopa Parlamenti, komisjoni ja liikmesriikide ametiasutusi kontrolli tulemustest. ACERi järelevalvetoimingud ei tohiks kattuda komisjoni või liikmesriikide ametiasutuste, eelkõige riiklike konkurentsiasutuste läbiviidava kontrolliga ega selle läbiviimist takistada.

(16)  ACER loob raamistiku, mis võimaldab reguleerivatel asutustel osaleda ja teha koostööd. Selline raamistik hõlbustab elektrienergia ja maagaasi siseturgu käsitlevate õigusaktide ühesugust kohaldamist kogu liidus. Rohkem kui üht liikmesriiki käsitlevate juhtude puhul on ACERil õigus võtta vastu otsuseid üksikjuhtumite kohta. See õigus peaks selgelt määratletud tingimustel hõlmama piirkondlikku koordineerimist nõudvaid tehnilisi ja õiguslikke küsimusi, mis on eeskätt seotud võrgueeskirjade ja suuniste rakendamisega, piirkondlike koordineerimiskeskustega tehtava koostööga, reguleerivate otsustega, mida on vaja energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse järelevalveks, otsustega, milles käsitletakse vähemalt kaht liikmesriiki ühendavat või ühendada võivat elektri- ja maagaasitaristut, ning viimase võimalusena uute elektrivõrkudevaheliste ühenduste ja rohkem kui ühes liikmesriigis asuvate uute gaasitaristute vabastamisega siseturueeskirjade kohaldamisest.

(17)  Võrgueeskirjade ja suuniste läbivaatamine kätkeb endas muudatuste tegemist turu arengu arvessevõtmiseks, ilma et eeskirju ja suuniseid oluliselt muudetaks või ACERile uusi pädevusi antaks.

(18)  ACER aitab olulisel määral kaasa mittesiduvate raamsuuniste väljatöötamisele. Võrgueeskirjad peavad vastama raamsuunistele. Samuti on asjakohane ja ACERi eesmärgiga kooskõlas, kui ACER osaleks võrgueeskirjade kavandite läbivaatamisel ja muutmisel, et tagada nende vastavus raamsuunistele ning see, et kavandid oleksid vajalikul määral ühtlustatud, enne kui ta need komisjonile vastuvõtmiseks esitab.

(19)  Kuna vastu on võetud mitu võrgueeskirja ja suunist, milles on sätestatud ühiste piirkondlike ja kogu liitu hõlmavate eeskirjade järkjärguline rakendamine ja edasine täiendamine, on suurenenud ka ACERi osatähtsus võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise järelevalves ja toetamisel. Võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise tõhus järelevalve on ACERi peamine ülesanne, mis on siseturu eeskirjade rakendamise seisukohast ülioluline.

(20)  Võrgueeskirjade ja suuniste rakendamisel on selgunud, et seoses võrgueeskirjades ja suunistes sätestatavate tingimuste ja metoodikaga oleks kasulik ühtlustada nii piirkonna kui ka võrgueeskirjade ja suuniste alusel välja töötatud liidu tasandi tingimuste ja metoodika regulatiivse heakskiitmise menetlust, esitades tingimused ja metoodika otse ACERile, et reguleerivad asutused, kes on esindatud reguleerivate asutuste nõukogus, saaksid võtta vastu otsuseid kõnealuste tingimuste või meetodite kohta.

(21)  Kuna liidu energiaturgude järkjärguline ühtlustamine hõlmab vahepealse sammuna korrapärast piirkondlike lahenduste väljatöötamist ning kuna paljud tingimused ja metoodika tuleb konkreetsete piirkondade jaoks heaks kiita piiratud arvu reguleerivate asutuste poolt, on asjakohane võtta käesolevas määruses arvesse siseturuga seotud piirkondlikke olusid ja näha ette sobivad juhtimismehhanismid. Seetõttu peaks otsuseid ühiseid piirkondlikke tingimusi või metoodikat käsitlevate ettepanekute kohta tegema asjaomase piirkonna pädevad reguleerivad asutused, ▌ välja arvatud juhul, kui nendel otsustel on energia siseturule tegelik mõju laiemalt kui ainult asjaomaste piirkondade ulatuses.

(22)  Kuna ACERil on ülevaade reguleerivate asutuste tööst, peaks tal olema komisjoni, muude liidu institutsioonide ja reguleerivate asutuste nõustaja roll küsimustes, mis on seotud tema asutamise eesmärgiga. Samuti tuleks ametilt nõuda komisjoni teavitamist, kui ta leiab, et põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemi haldurite omavahelise koostöö tulemused ei ole vajalikul tasemel või kui reguleeriv asutus, kelle otsus rikub võrgueeskirju ja suuniseid, ei järgi nõuetekohaselt ameti arvamust, soovitust või otsust.

(23)  ACERil peaks samuti olema võimalik esitada soovitusi, et aidata reguleerivatel asutustel ja turuoslistel häid tavasid jagada.

(24)  ENTSO‑E, ENTSOG, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus, põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemi haldurid, piirkondlikud koordineerimiskeskused ning määratud elektriturukorraldajad peaksid võtma neile käesoleva määruse kohaselt adresseeritud ACERi arvamusi ja soovitusi võimalikult palju arvesse.

(25)  ACER peaks vajaduse korral konsulteerima huvitatud isikutega ning andma neile mõistliku võimaluse kommenteerida kavandatud meetmeid, näiteks võrgueeskirju ja -reegleid.

(26)  ACER peaks aitama kaasa üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste rakendamisele, mis on sätestatud määruses (EL) nr 347/2013, eelkõige kui ta esitab arvamust liiduülese kümneaastase mittesiduva võrkude arengukava (edaspidi „liiduülese võrgu arengukava“) kohta.

(27)  ACER peaks aitama kaasa energiajulgeoleku suurendamise püüdlustele.

(28)  ACERi tegevus peaks olema kooskõlas energialiidu eesmärkide ja sihtidega, millel on viis omavahel tihedalt seotud ja üksteist vastastikku tugevdavat mõõdet, mille hulka kuulub ka CO2‑heite vähendamine, nagu on välja toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1999(16) artiklis 1.

(29)  Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega peaks ACER võtma üksijuhtumeid käsitlevaid otsuseid vastu ainult selgelt kindlaks määratud asjaoludel ja küsimustes, mis on rangelt seotud ACERi asutamise eesmärgiga.

(30)  Selleks et ACERi raamistik oleks tõhus ning kooskõlas teiste detsentraliseeritud asutustega, tuleks ACERi tööd reguleerivad õigusnormid viia vastavusse detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühtse lähenemisviisiga(17) (ühtne lähenemisviis), milles Euroopa Parlament, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjon on kokku leppinud. Niivõrd, kuivõrd see on vajalik, peaks ACERi struktuur olema kohandatud vastavalt energeetikasektori konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb täielikult arvesse võtta reguleerivate asutuste spetsiifilist rolli ja tagada nende sõltumatus.

(31)  Edaspidi võib kavandada käesoleva määruse täiendavat muutmist, et viia see täielikult kooskõlla ühtse lähenemisviisiga. Energeetikasektori praeguste vajaduste tõttu on vaja ühtsest lähenemisviisist kõrvale kalduda. Komisjon peaks tegema ACERi tegevuse hindamise seoses eesmärkide saavutamise, volituste kasutamise ja ülesannete täitmisega ning kõnealuse hindamise järel peaks komisjonil olema võimalik teha ettepanek käesolevat määrust muuta.

(32)  Haldusnõukogul peaksid olema vajalikud volitused eelarve kehtestamiseks, selle täitmise järelevalveks, sise‑eeskirjade koostamiseks, finantseeskirjade vastuvõtmiseks ja direktori ametisse nimetamiseks. Nõukogu määratud haldusnõukogu liikmete väljavahetamiseks tuleks kasutada rotatsioonisüsteemi, et tagada aja jooksul liikmesriikide tasakaalustatud osalemine. Haldusnõukogu peaks tegutsema sõltumatult ja objektiivselt avalikkuse huvides ning ta ei tohiks küsida ega vastu võtta poliitilisi juhiseid.

(33)  ACERil peaksid olema vajalikud õigused oma reguleerimisülesannete teostamiseks tõhusal, läbipaistval, põhjendatud ja eelkõige sõltumatul viisil. ACERi sõltumatus elektri- ja gaasitootjatest, põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatest ning muudest erasektori ja suurettevõtete huvidest ei ole mitte ainult hea juhtimistava oluline põhimõte, vaid on ka turu usalduse tagamise põhitingimus. Piiramata oma liikmete tegevust asjaomase riikliku asutuse nimel, peaks reguleerivate asutuste nõukogu tegutsema sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest, vältima huvide konflikte ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid või aktsepteerima soovitusi ühegi liikmesriigi valitsuselt, liidu institutsioonidelt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult üksuselt või isikult. Reguleerivate asutuste nõukogu otsused peaksid samal ajal järgima liidu õigusakte energia, näiteks energia siseturu, keskkonna ning konkurentsipoliitika valdkonnas. Reguleerivate asutuste nõukogu peaks andma oma arvamuste, soovituste ja otsuste kohta aru liidu institutsioonidele.

(34)  Kui ACERil on õigus teha otsuseid, peaks huvitatud isikutel protsessi säästlikkuse huvides olema õigus pöörduda apellatsiooninõukogu poole, mis on küll ACERi osa, kuid on selle ameti mis tahes haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu. Oma töö ja täieliku sõltumatuse tagamiseks peaks apellatsiooninõukogul olema ACERi eelarves eraldi eelarverida. Järjepidevuse huvides peaks apellatsiooninõukogu liikmete määramine või ametisse tagasi nimetamine võimaldama kõnealuse nõukogu liikmete osalist väljavahetamist. Apellatsiooninõukogu otsust on võimalik Euroopa Liidu Kohtus (Euroopa Kohus) vaidlustada.

(35)  ACER peaks otsustusõiguse teostamisel järgima õiglaste, läbipaistvate ning mõistlike otsuste tegemise põhimõtteid. ACERi menetluseeskirjad peaksid olema sätestatud ameti kodukorras.

(36)  Direktor peaks vastutama arvamusi, soovitusi ja otsuseid sisaldavate dokumentide koostamise ja vastuvõtmise eest. Teatavate artikli 22 lõike 5 punktis a ja artikli 24 lõikes 2 osutatud arvamuste, soovituste ja otsuste vastuvõtmiseks on vaja reguleerivate asutuste nõukogu heakskiitvat arvamust. Reguleerivate asutuste nõukogul peaks olema võimalik esitada direktori koostatud dokumentide kavandite kohta arvamusi ning vajaduse korral märkusi ja muudatusettepanekuid, mida direktor peaks arvesse võtma. Kui direktor jätab reguleerivate asutuste nõukogu esitatud märkused ja muudatusettepanekud arvesse võtmata, peaks ta seda konstruktiivse dialoogi huvides kirjalikult põhjendama. Kui reguleerivate asutuste nõukogu uuesti esitatud teksti kohta heakskiitvat arvamust ei anna, peaks direktoril olema võimalik dokument reguleerivate asutuste nõukogu heakskiitva arvamuse saamiseks uuesti läbi vaadata, võttes arvesse reguleerivate asutuste nõukogu muudatusettepanekuid ja märkusi. Kui direktor ei ole reguleerivate asutuste nõukogu esitatud muudatusettepanekutega nõus, peaks direktoril olema õigus artikli 22 lõike 5 punktis a ja artikli 24 lõikes 2 osutatud teatud arvamuste, soovituste ja otsuste kavandid tagasi võtta ning koostada selleks ettenähtud korra kohaselt uus dokument. Direktoril peaks olema õigus taotleda uue või läbi vaadatud dokumendi kavandi kohta reguleerivate asutuste nõukogu heakskiitvat arvamust menetluse kõikides etappides.

(37)  ACERil peaks olema oma ülesannete täitmiseks piisavad ressursid. ACERit tuleks rahastada peamiselt liidu üldeelarvest ▌. Lõivud parandavad ACERi rahastamist ning peaksid katma turuosalistele või neid esindavatele üksustele osutatavate teenuste kulud, võimaldades neil esitada andmeid vastavalt määruse (EL) nr 1227/2011 artiklile 8 tõhusalt, tulemuslikult ja turvaliselt. ACERi käsutusse peaksid jääma vahendid, mille reguleerivad asutused praegu ühiselt liidu tasandi koostöösse panustavad. Liidu üldeelarvest makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes tuleks jätkata liidu eelarvemenetluse kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist auditeerima sõltumatu välisaudiitor vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013(18) artiklile 107.

(38)  Eelarvepädevad institutsioonid peaksid ACERi eelarvet pidevalt hindama, võttes aluseks ACERi töökoormuse, ACERi tulemused ning eesmärgi töötada energia siseturu loomise nimel ja aidata kaasa energiajulgeoleku tagamisele liidu tarbijate heaks. Eelarvepädevad institutsioonid peaksid tagama, et amet töötab võimalikult tõhusalt.

(39)  Kõikidele liidu ametitele peaks tõlketeenust pakkuma Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (tõlkekeskus). Kui ACERil on seoses tõlkekeskuse pakutavate teenustega tõsiseid probleeme, peaks ACERil olema võimalik kasutada tõlkekeskuse asutamisaktis(19) ette nähtud mehhanismi, mis võib lõppkokkuvõttes viia teiste teenuseosutajate kasutamiseni keskuse egiidi all.

(40)  ACERil peaks olema kõrgetasemelised professionaalsed töötajad. Eelkõige peaks ACER ära kasutama reguleerivate asutuste, komisjoni ja liikmesriikide lähetatud personali oskusi ja kogemusi. ACERi personali suhtes tuleks kohaldada Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju („personalieeskirjad“) ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi („teenistustingimused“), mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68(20), ning liidu institutsioonide poolt kõnealuste eeskirjade kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju. Haldusnõukogu peaks kokkuleppel komisjoniga võtma vastu asjakohased rakenduseeskirjad.

(41)  Regulatiivset tööd, mida vastavalt käesolevale määrusele teevad direktor ja reguleerivate asutuste nõukogu, peaksid toetama töörühmad.

(42)  ACER peaks kohaldama üldnorme, mis käsitlevad avalikkuse juurdepääsu liidu organite valduses olevatele dokumentidele. Haldusnõukogu peaks kehtestama praktilised meetmed tundliku äriteabe ja isikuandmete kaitsmiseks.

(43)  ACERi raames tehtavas reguleerivate asutuste koostöös on häälteenamusega tehtud otsused selgelt vajalik eeltingimus edu saavutamiseks energia siseturu küsimustes, millel on oluline majanduslik mõju paljudes liikmesriikides. Reguleerivad asutused peaksid reguleerivate asutuste nõukogus seetõttu ka edaspidi hääletama kahekolmandikulise häälteenamusega. ACER peaks vajaduse korral oma tegevusest aru andma Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

(44)  Riigid, kes ei ole liidu liikmesriigid, peaksid saama osaleda ACERi töös kooskõlas liidu sõlmitud asjaomaste lepingutega.

(45)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt reguleerivate asutuste koostööd liidu tasandil ja nende osalemist liiduga seonduvate ülesannete täitmisel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(46)  ACERi asukoht on Ljubljanas, nagu on sätestatud otsuses 2009/913/EL(21). ACERi tegevus ja ülesannete täitmine toimub eelkõige ameti asukohas.

(47)  ACERi asukohaliikmesriik peaks tagama võimalikult head tingimused ACERi sujuvaks ja tõhusaks toimimiseks, sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse. Neid tingimusi käsitlev Sloveenia Vabariigi valitsuse ja ACERi vaheline asukohaleping ja selle rakenduskord allkirjastati 26. novembril 2010 ja need jõustusid 10. jaanuaril 2011,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

EESMÄRGID JA ÜLESANDED

Artikkel 1

Asutamine ja eesmärgid

1.  Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (edaspidi „ACER“).

2.  ACERi ülesanne on aidata direktiivi (EL) 2019/…(22) artiklis 57 ning ▌ direktiivi 2009/73/EÜ artiklis 39 nimetatud reguleerivatel asutustel täita liidu tasandil reguleerimisülesandeid, mida nad liikmesriikides täidavad, vajaduse korral kooskõlastada nende tegevust ning vahendada ja lahendada nendevahelisi vaidlusi kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõikega 10. ACER aitab ühtlasi kaasa kvaliteetsete ühiste reguleerimis- ja järelevalvetavade loomisele, soodustades seeläbi liidu õiguse järjepidevat, tõhusat ja tulemuslikku kohaldamist, et saavutada liidu kliima- ja energiaeesmärgid.

3.  ACER tegutseb oma ülesandeid täites sõltumatult ja objektiivselt ning peab silmas liidu huve. ACER võtab vastu iseseisvaid, era- ja ärihuvidest sõltumatuid otsuseid.

Artikkel 2

ACERi dokumentide liigid

ACER

a)  esitab põhivõrguettevõtjatele ja ülekandesüsteemihalduritele, ENTSO‑E‑le, ENTSOG‑le, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksusele, piirkondlikele koordineerimiskeskustele ja määratud elektriturukorraldajatele adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

b)  esitab reguleerivatele asutustele adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

c)  esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule või komisjonile adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

d)  võtab vastu üksikjuhtumeid käsitlevaid otsuseid teabenõuete kohta vastavalt artikli 3 lõikele 2, artikli 7 lõike 2 punktile b ja artikli 8 punktile c; metoodika ja tingimuste heakskiitmise kohta vastavalt artikli 4 lõikele 4 ning artikli 5 lõigetele 2, 3 ja 4; artikli 5 lõikes 7 osutatud pakkumispiirkondade läbivaatamise kohta; artikli 6 lõikes 1 osutatud tehnilistes küsimustes; reguleerivate asutuste vahelise vahekohtumenetluse kohta vastavalt artikli 6 lõikele 10; artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud piirkondlike koordineerimiskeskuste ülesannete kohta; artikli 9 lõikes 1 osutatud metoodika, arvutuste ja tehniliste kirjelduste heakskiitmise ja muutmise kohta; artikli 9 lõikes 3 osutatud metoodika heakskiitmise ja muutmise kohta; artiklis 10 osutatud vabastuste kohta; artikli 11 punktis d osutatud infrastruktuuri kohta ja asjades, mis seonduvad hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvusega vastavalt artiklile 12;

e)  esitab komisjonile õiguslikkult mittesiduvad raamsuunised vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/…(23)(24) artiklile 59 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2009(25) artiklile 6.

Artikkel 3

Üldised ülesanded

1.  ACER võib Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel või omal algatusel esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile arvamuse või soovituse kõikide küsimuste kohta, mis on seotud tema asutamise eesmärgiga.

2.  ACERi taotluse korral teevad riiklikud reguleerivad asutused, ENTSO‑E, ENTSOG, piirkondlikud koordineerimiskeskused, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus, põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemihaldurid ning määratud elektriturukorraldajad ACERile kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik ACERi käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks, välja arvatud juhul, kui ACER on seda teavet juba küsinud ja selle saanud.

ACERil on õigus teha otsuseid esimeses lõigus osutatud teabenõuete kohta. Oma otsustes täpsustab ACER oma nõude eesmärki, osutab õiguslikule alusele, mille kohaselt teavet nõutakse, ning annab teabe esitamiseks tähtaja. Tähtaeg peab olema nõudega proportsionaalne.

ACER kasutab käesoleva määruse alusel saadud konfidentsiaalset teavet ainult käesoleva määrusega ette nähtud ülesannete täitmiseks. ACER tagab kogu teabe puhul asjakohase andmekaitse kooskõlas artikliga 41.

Artikkel 4

ACERi ülesanded seoses põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate koostööga

1.  ACER esitab komisjonile arvamuse vastavalt määruse (EL) 2019/…(26) artikli 29 lõikele 2 ENTSO‑E, vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 5 lõikele 2 ENTSOG ning vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 53 lõikele 3 liidu jaotusvõrguettevõtjate üksuse põhikirja kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra kavandi kohta.

2.  ACER jälgib vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artiklile 32 ENTSO‑E ülesannete täitmist, vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 9 ENTSOG ülesannete täitmist ning määruse (EL) 2019/…+ artiklis 55 sätestatud liidu jaotusvõrguettevõtjate üksuse ülesannete täitmist.

3.  ACER võib esitada arvamuse

a)   võrgueeskirja kavandi kohta ENTSO‑E‑le vastavalt määruse (EL) 2019/…(27) artikli 30 lõikele 1 punktile a ja ENTSOG‑le vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõikele 2;▌

b)  iga-aastase tööprogrammi kavandi, liidu võrkude arengukava kavandi ning muude määruse (EL) 2019/…+ artikli 30 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõikes 3 osutatud asjaomaste dokumentide kohta ENTSO‑E‑le vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 32 lõikele 2 ja ENTSOG‑le vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 9 lõikele 2, võttes seejuures arvesse mittediskrimineerimise, tõhusa konkurentsi ning elektrienergia ja maagaasi siseturgude tõhusa ja turvalise toimimise eesmärke;

c)  iga‑aastase tööprogrammi kavandi ja muude määruse (EL) 2019/…(28) artikli 55 lõikes 2 osutatud asjaomaste dokumentide kohta liidu jaotusvõrguettevõtjate üksusele, võttes seejuures arvesse mittediskrimineerimise, tõhusa konkurentsi ning energia siseturu tõhusa ja turvalise toimimise eesmärke.

4.  Pärast põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite esitatud kavandite ajakohastatud versioonide taotlemist kiidab ACER vajaduse korral heaks metoodika, mis käsitleb võimsusjaotustulust saadavate tulude kasutamist vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 19 lõikele 4.

5.  Juhul kui ACER leiab, et määruse (EL) 2019/…(29) artikli 32 lõike 2 teise lõigu ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 9 lõike 2 teise lõigu kohaselt esitatud iga-aastase tööprogrammi kavand või liiduülese võrkude arengukava kavand ei taga mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat toimimist või ei võimalda kolmandatele osapooltele piisavat piiriülese ühenduse taset või ei järgi määruse (EL) 2019/…+ ja direktiivi (EL) 2019/…(30) või direktiivi 2009/73/EÜ ja määruse (EÜ) nr 715/2009 asjaomaseid sätteid, esitab ta Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikule, Euroopa ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile faktilistele asjaoludele rajanevad nõuetekohaselt põhjendatud arvamuse ning soovitused.

6.  Asjaomased reguleerivad asutused teevad koostööd eesmärgiga selgitada ühiselt välja juhtumid, kus liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus, ENTSO‑E ja piirkondlikud koordineerimiskeskused ei täida liidu õigusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad vajalikke meetmeid, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2019/…(31) artikli 59 lõike 1 punktis c ja artikli 62 lõike 1 punktis f.

ACER avaldab ühe või mitme reguleeriva asutuse taotlusel või omal algatusel põhjendatud arvamuse ning samuti soovituse ENTSO‑E‑le, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksusele või piirkondlikele koordineerimiskeskustele nende kohustuste täitmise kohta.

7.  Kui ACERi põhjendatud arvamuses leitakse, et on võimalik, et ENTSO‑E, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus või piirkondlik koordineerimiskeskus on oma kohustused täitmata jätnud, võtavad asjaomased reguleerivad asutused ühehäälselt vastu kooskõlastatud otsuse, määrates kindlaks, kas asjaomased kohustused on täitmata jäetud, ning määrata asjakohasel juhul kindlaks meetmed, mida ENTSO‑E, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus või piirkondlik koordineerimiskeskus peab täitmata jätmise heastamiseks võtma. Kui reguleerivad asutused jätavad kooskõlastatud otsuse nelja kuu jooksul ACERi põhjendatud arvamuse saamise kuupäevast ühehäälselt vastu võtmata, saadetakse asi ACERile otsuse tegemiseks vastavalt artikli 6 lõikele 10.

8.  Kui ENTSO‑E, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus või piirkondlik koordineerimiskeskus ei ole kolme kuu jooksul heastanud oma kohustuste täitmata jätmist, mis tuvastati vastavalt käesoleva artikli lõigetele 6 või 7, või kui üksuse asukohariigi reguleeriv asutus ei ole kohustuste täitmise tagamiseks meetmeid võtnud, esitab ACER kooskõlas direktiivi (EL) 2019/…(32) artikli 59 lõike 1 punktiga c ja artikli 62 lõike 1 punktiga f reguleerivale asutusele soovituse meetmete võtmiseks, et tagada ENTSO‑E, liidu jaotusvõrguettevõtjate üksuse või piirkondliku koordineerimiskeskuse kohustuste täitmine, ning teavitab komisjoni.

Artikkel 5

ACERi ülesanded seoses võrgueeskirjade ja suuniste väljatöötamise ja rakendamisega

1.  ACER osaleb võrgueeskirjade väljatöötamises vastavalt määruse (EL) 2019/…(33) artiklile 59 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 6 ning suuniste väljatöötamises vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 61 lõikele 6. Amet teeb eelkõige järgmist:

a)  esitab komisjonile mittesiduvad raamsuunised, kui seda temalt taotletakse määruse (EL) 2019/…+ artikli 59 lõike 4 alusel või määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõike 2 alusel. ACER vaatab mittesiduvad raamsuunised läbi ning esitab need uuesti komisjonile, kui seda taotletakse määruse (EL) 2019/…+ artikli 59 lõike 7 või määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõike 4 kohaselt;

b)  esitab Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikule põhjendatud arvamuse võrgueeskirja kohta määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõike 7 kohaselt;

c)  vaatab võrgueeskirja läbi vastavalt määruse (EL) 2019/…(34) artikli 59 lõikele 11 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõikele 9. Komisjonile esitatavas ettepanekus võtab ACER arvesse kõikide osaliste seisukohti läbivaadatud võrgueeskirja ettepaneku koostamise käigus, mida korraldas ENTSO‑E, ENTSOG või liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus, ning konsulteerib komisjonile esitatava versiooni üle ametlikult asjaomaste sidusrühmadega. Selleks võib ACER kasutada vajaduse korral komiteed, mis on loodud võrgueeskirjade alusel. ACER annab konsultatsioonide tulemustest komisjonile aru. Seejärel esitab ACER läbivaadatud võrgueeskirja komisjonile vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 59 lõikele 11 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõikele 9. ACER esitab võrgueeskirja komisjonile vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõikele 9. Kui ENTSO‑E, ENTSOG või liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus ei ole võrgueeskirja välja töötanud, koostab ACER võrgueeskirja kavandi ja esitab selle komisjonile, kui seda temalt taotletakse määruse (EL) 2019/…+ artikli 59 lõike 12 või määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõike 10 alusel;

d)  esitab komisjonile põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EL) 2019/…(35) artikli 32 lõikega 1 või määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 9 lõikega 1, kui ENTSO‑E, ENTSOG või liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus ei ole rakendanud võrgueeskirja, mis on välja töötatud määruse (EL) 2019/…+ artikli 30 lõike 1 punkti a või määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 lõike 2 kohaselt, või võrgueeskirja, mis on kehtestatud vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 59 lõigetele 3–12 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõigetele 1–10, kuid mida komisjon ei ole vastu võtnud vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 59 lõikele 13 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 lõikele 11;

e)  jälgib ning analüüsib komisjoni poolt vastavalt määruse (EL) 2019/…(36) artiklile 59 ja vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 6 vastu võetud võrgueeskirjade ja vastavalt määruse (EL) 2019/…(37) artiklile 61 vastu võetud suuniste rakendamist ning nende mõju kohaldatavate eeskirjade ühtlustamisele, mille eesmärk on soodustada turgude integreerimist ning saavutada mittediskrimineerimine, tõhus konkurents ja turu tõhus toimimine, ning esitab asjakohase aruande komisjonile.

2.  Kui õigusaktiga nähakse ette ettepanekute koostamine võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise selliste ühiste tingimuste või metoodika kohta, mis peavad saama kõigi ▌reguleerivate asutuste heakskiidu, tuleb kõnealuste tingimuste või metoodika ettepanekud esitada läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks ACERile, kui see toimub ühe järgmise õigusaktiga:

a)  seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud liidu õigusakt;

b)  võrgueeskirjad ja suunised, mis on vastu võetud enne ... käesoleva määruse jõustumise kuupäev ning nende võrgueeskirjade ja suuniste hilisemad läbivaatamised, või

c)  vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011(38) artiklile 5 rakendusaktidena vastu võetud võrgueeskirjad ja suunised.

3.  Kui õigusaktiga nähakse ette ettepanekute koostamine võrgueeskirjade ja suuniste rakendamise selliste tingimuste ja metoodika kohta, mis peavad saama asjaomase piirkonna kõigi pädevate reguleerivate asutuste regulatiivse heakskiidu, peavad nimetatud reguleerivad asutused saavutama ühehäälse kokkuleppe, kui see toimub ühe järgmise õigusaktiga:

a)  seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud liidu õigusakt;

b)  võrgueeskirjad ja suunised, mis on vastu võetud enne ... käesoleva määruse jõustumise kuupäev ning nende võrgueeskirjade ja suuniste hilisemad läbivaatamised, või

c)  vastavalt määruse (EL) nr 182/2011 artiklile 5 rakendusaktidena vastu võetud võrgueeskirjad ja suunised.

Esimeses lõigus osutatud ettepanekutest teavitatakse ACERit ühe nädala jooksul alates ettepaneku esitamisest nimetatud reguleerivatele asutustele. Reguleerivad asutused võivad esitada ettepaneku ACERile heakskiidu saamiseks vastavalt artikli 6 lõike 10 teise lõigu punktile b, ja teevad seda vastavalt artikli 6 lõike 10 teise lõigu punktile a, kui ei jõuta käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud ühehäälsele otsusele.

Reguleerivate asutuste nõukogu direktor võib omal algatusel või ühe või mitme liikme ettepanekul nõuda, et asjaomase piirkonna reguleerivad asutused esitaksid ettepanekuACERile heakskiidu saamiseks. Seda võidakse nõuda üksnes juhul, kui piirkondlikult kokkulepitaval ettepanekul oleks tegelik mõju energia siseturule või varustuskindlusele väljaspool asjaomast piirkonda.

4.  Ilma et see piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, on ACERil õigus võtta vastu otsus vastavalt artikli 6 lõikele 10, kui pädevad reguleerivad asutused ei jõua kokkuleppele tingimuste või metoodika osas selliste uute võrgueeskirjade ja suuniste rakendamiseks, mis on võetud vastu pärast ... käesoleva määruse jõustumise kuupäev delegeeritud õigusaktidena, mille puhul peavad nimetatud tingimused või metoodika saama kõigi reguleerivate asutuste või kõigi asjaomase piirkonna reguleerivate asutuste heakskiidu.

5.  31. oktoobriks 2023 ja edaspidi iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande võimaliku vajaduse kohta laiendada ACERi osalemine pärast ... käesoleva määruse jõustumise kuupäeva delegeeritud õigusaktidena vastu võetud võrgueeskirjade ja metoodika rakendamise tingimuste või metoodika väljatöötamises ja vastu võtmises. Kui see on asjakohane, esitatakse koos aruandega seadusandlik ettepanek, et anda ACERile vajalikud volitused või neid muuta.

6.  Enne lõigetes 2 ja 3 osutatud tingimuste ja metoodika heakskiitmist vaatavad reguleerivad asutused või ACER, kui viimasel on vastav pädevus, tingimused ja metoodika läbi ja muudavad neid vastavalt vajadusele, konsulteerides ENTSO‑E, ENTSOG või liidu jaotusvõrguettevõtjate üksusega, et tagada nende kooskõla võrgueeskirja või suunise eesmärgiga ning et need aitaksid kaasa turgude lõimimisele, mittediskrimineerimisele, tõhusale konkurentsile ja turu nõuetekohasele toimimisele. ACER võtab heakskiitmise otsuse vastu asjaomastes võrgueeskirjades ja suunistes sätestatud ajavahemiku jooksul. See ajavahemik algab ettepaneku ACERile edastamise päevale järgnevast päevast.

7.  ACER täidab oma ülesandeid seoses pakkumispiirkondade läbivaatamisega ▌vastavalt määruse (EL) 2019/…(39) artikli 14 lõikele 5.

8.  ACER jälgib põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite piirkondlikku koostööd määruse (EL) 2019/…+ artikli 34 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 12 kohaselt ning võtab oma arvamuste, soovituste ja otsuste koostamisel arvesse kõnealuse koostöö tulemusi.

Artikkel 6

Ameti ülesanded seoses riiklike reguleerivate asutustega

1.  ACER võtab vastu üksikjuhtumeid käsitlevad otsuseid tehnilistes küsimustes, juhul kui selliste otsuste vastuvõtmine on sätestatud määruses (EL) 2019/…+, määruses (EÜ) nr 715/2009, direktiivis (EL) 2019/…(40) või direktiivis 2009/73/EÜ.

2.  ACER võib vastavalt oma tööprogrammile komisjoni taotluse korral või oma algatusel teha soovitusi, et aidata reguleerivatel asutustel ja turuosalistel häid tavasid jagada.

3.  Hiljemalt … [kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ja edaspidi iga nelja aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande reguleerivate asutuste sõltumatuse kohta vastavalt direktiivi (EL) 2019/…(41) artikli 57 lõikele 7.

4.  ACER loob raamistiku riiklike reguleerivate asutuste koostööks, et tagada tõhus otsuste tegemine piiriülese tähtsusega küsimustes. ACER edendab riiklike reguleerivate asutuste ja piirkondlike reguleerivate asutuste vahelist koostööd piirkondlikul ja liidu tasandil ▌ ning võtab oma arvamuste, soovituste ja otsuste koostamisel arvesse kõnealuse koostöö tulemusi. Kui amet leiab, et selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, esitab ta komisjonile asjakohased soovitused.

5.  ACER esitab ühe või mitme reguleeriva asutuse või komisjoni taotlusel faktilistele asjaoludele rajaneva arvamuse reguleeriva asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse kohta määruses (EL) 2019/…(42), määruses (EÜ) nr 715/2009, direktiivis (EL) 2019/…(43) või direktiivis 2009/73/EÜ osutatud võrgueeskirjadele ja suunistele või nimetatud direktiivide või määruste muudele asjakohastele sätetele.

6.  Kui reguleeriv asutus ei järgi lõikes 5 osutatud ACERi arvamust nelja kuu jooksul alates arvamuse kättesaamisest, teavitab ACER sellest vastavalt komisjoni ja asjaomast liikmesriiki.

7.  Kui reguleerival asutusel tekib konkreetse juhtumi puhul raskusi määruses (EL) 2019/…+ , määruses (EÜ) nr 715/2009, direktiivis (EL) 2019/…(44) või direktiivis 2009/73/EÜ osutatud võrgueeskirjade ja suuniste kohaldamisega, võib reguleeriv asutus taotleda ACERi arvamust. ACER konsulteerib komisjoniga ja esitab oma arvamuse kolme kuu jooksul alates taotluse saamisest.

8.  Kui reguleeriv asutus seda taotleb, võib ACER anda reguleerivale asutusele operatiivabi seoses uurimisega vastavalt määrusele (EL) nr 1227/2011.

9.  ACER esitab asjaomastele reguleerivatele asutustele arvamusi vastavalt määruse (EL) 2019/…(45) artikli 16 lõikele 3.

10.  ACERil on õigus teha üksikjuhtumeid käsitlevaid otsuseid piiriülest kaubandust või piiriülese süsteemi talitluskindlust mõjutavates reguleerimisküsimustes, mis nõuavad vähemalt kahe reguleeriva asutuse ühist otsust, ja kui see reguleerivate asutuste õigus tuleneb ühest järgmisest õigusaktist:

a)  seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud liidu õigusakt;

b)   võrgueeskirjad ja suunised, mis on vastu võetud enne ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] ja nende hilisemate läbivaatamistega, või

c)  määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 kohaselt rakendusaktidena vastu võetud võrgueeskirjad ja suunised.

ACERil on õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud üksikjuhtumeid käsitlevaid otsuseid järgmistel juhtudel:

a)  pädevad reguleerivad asutused ei ole jõudnud kokkuleppele kuue kuu jooksul pärast seda, kui juhtum edastati kõnealustest reguleerivatest asutustest viimasele, või nelja kuu jooksul käesoleva määruse artikli 4 lõikes 7 või direktiivi (EL) 2019/…(46) artikli 59 lõike 1 punktis c või artikli 62 lõike 1 punktis f sätestatud juhtudel, või

b)  pädevate reguleerivate asutuste ühise taotluse alusel.

Pädevad reguleerivad asutused võivad ühiselt taotleda käesoleva lõike esimese lõigu punktis a osutatud ajavahemiku pikendamist kuni kuue kuu võrra, välja arvatud käesoleva määruse artikli 4 lõikes 7 või direktiivi (EL) 2019/…+ artikli 59 lõike 1 punktist c või artikli 62 lõike 1 punktist f sätestatud juhtudel.

Kui uute võrgueeskirjade ja suunistega, mis on vastu võetud delegeeritud õigusaktidena pärast ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev], on käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud pädevus antud reguleerivatele asutustele, on ACERil õigus otsuseid vastavalt käesoleva lõike esimese lõigu punktile b omaalgatuslikult vastu võtta üksnes juhul, kui seda taotleb vähemalt 60 % pädevatest reguleerivatest asutustest. Kui juhtum puudutab ainult kaht reguleerivat asutust, võib neist üks paluda ACERil juhtumit käsitleda.

31. oktoobriks 2023 ja edaspidi iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, kas oleks vaja veelgi tõhustada ACERI osalemist reguleerivate asutuste vaheliste erimeelsuste lahendamises ühiste otsuste üle küsimustes, milles neile on õigused antud delegeeritud õigusaktidega pärast ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlik ettepanek kõnealuste õiguste muutmiseks või vajalike õiguste omistamiseks ACERile.

11.  Oma otsuse väljatöötamisel vastavalt lõikele 10 konsulteerib ACER reguleerivate asutuste ja põhivõrguettevõtjate või ülekandesüsteemihalduritega ning ametit teavitatakse kõigi asjaomaste põhivõrguettevõtjate ja ülekandesüsteemihaldurite ettepanekutest ja tähelepanekutest.

12.  Juhul kui juhtum on esitatud ACERile lõike 10 kohaselt, teeb ACER järgmist:

a)  teeb oma otsuse hiljemalt kuue kuu möödumisel juhtumi esitamise päevast või nelja kuu jooksul, kui juhtum on seotud käesoleva määruse artikli 4 lõikega 7 või direktiivi (EL) 2019/…(47) artikli 59 lõike 1 punktiga c või artikli 62 lõike 1 punktiga f, ja

b)  võib vajaduse korral teha eelotsuse, et tagada varustuskindlus või toimimise turvalisus.

13.  Kui lõikes 10 märgitud reguleerimisküsimused hõlmavad ka erandeid määruse (EL) 2019/…(48) artikli 63või direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 tähenduses, ei toimu käesolevas määruses sätestatud tähtaegade kuhjumist nendes sätetes sätestatud tähtaegadega.

Artikkel 7

ACERi ülesanded seoses piirkondlike koordineerimiskeskustega

1.  ACER, tehes tihedat koostööd reguleerivate asutuste ja ENTSO‑E‑ga, jälgib ja analüüsib piirkondlike koordineerimiskeskuste töö tulemuslikkust, võttes arvesse määruse (EL) 2019/…(49) artikli 46 lõikega 3 ette nähtud aruandeid.

2.  Et täita lõikes 1 osutatud ülesandeid tõhusalt ja kiiresti, teeb ACER eelkõige järgmist:

a)  otsustab määruse (EL) 2019/…+ artikli 36 lõigete 3 ja 4 kohaselt, milline on süsteemi talitluspiirkondade konfiguratsioon, ja väljastab artikli 37 lõike 2 kohaselt heakskiite;

b)  nõuab piirkondlikelt koordineerimiskeskustelt vastavalt vajadusele teavet määruse (EL) 2019/…(50) artikli 46 kohaselt;

c)  esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile arvamusi ja soovitusi;

d)  esitab piirkondlikele koordineerimiskeskustele arvamusi ja soovitusi.

Artikkel 8

ACERi ülesanded seoses määratud elektriturukorraldajatega

Selleks et määratud elektriturukorraldajad saaksid täita oma ülesandeid määruse (EL) 2019/…+ ja komisjoni määruse (EL) 2015/1222(51) kohaselt, täidab ACER järgmisi ülesandeid:

a)  jälgib määratud elektriturukorraldajate edusamme ülesannete kindlaksmääramisel vastavalt määrusele (EL) 2015/1222;

b)  annab komisjonile soovitusi vastavalt määruse (EL) 2015/1222 artikli 7 lõikele 5;

c)  nõuab vajaduse korral teavet määratud elektriturukorraldajatelt.

Artikkel 9

ACERI ülesanded seoses tootmise piisavuse ja ohuvalmidusega

1.  ACER kiidab heaks ja muudab vajaduse korral

a)  ettepanekuid metoodika ja arvutuste kohta, mis on seotud Euroopa ressursside piisavuse hindamisega vastavalt määruse (EL) 2019/…(52) artikli 23 lõigetele 3, 4, 6 ja  7;

b)  ettepanekuid tehniliste kirjelduste kohta, mis on seotud piiriülese osalemisega võimsuse jaotamise mehhanismides vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artikli 26 lõikele 11.

2.  ACER esitab määruse (EL) 2019/…+ artikli 24 lõike 3 kohaselt  arvamuse selle kohta, kas riikliku piisavuse hindamise ja Euroopa piisavuse hindamise vahelised lahknevused on põhjendatud.

3.  ACER kiidab metoodika heaks ja muudab seda vajaduse korral:

a)  määruse (EL) 2019/…+ artikli 5 kohaseks elektrikriisi stsenaariumide väljaselgitamiseks piirkonna tasandil;

b)  määruse (EL) 2019/…+ artikli 8 kohaseks  tootmise lühiajalise ja hooajalise piisavuse hindamiseks.

4.  Gaasivarustuskindluse osas on ACER gaasikoordineerimisrühmas esindatud vastavalt määruse (EL) 2017/1938 artiklile 4 ja täidab alalise gaasi kahesuunalise transportimise võimekusega seotud kohustusi, mis on sätestatud määruse (EL) 2017/1938 III lisas.

Artikkel 10

ACERi ülesanded seoses vabastuste ja tõendite andmisega

ACER annab määruse (EL) 2019/…(53) artikli 63 lõikes 5 sätestatud vabastusi. Samuti annab ACER vabastuse direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 lõike 4 kohaselt, kui asjaomane taristu asub mitme liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 11

ACERi ülesanded seoses taristuga

Seoses euroopaülese energiataristuga täidab ACER koostöös ENTSO‑E ja ENTSOG‑ga järgmisi ülesandeid:

a)  jälgib võrkudevahelise ühenduse võimsuse suurendamise projektide rakendamisel tehtud edusamme;

b)  jälgib liiduülese võrgu arengukavade rakendamist. Kui ACER tuvastab ebakõla kava ja selle rakendamise vahel, uurib ta ebakõla põhjuseid ning esitab asjaomastele põhivõrguettevõtjatele ja riiklikele reguleerivatele asutustele või muudele pädevatele asutustele soovitused, et tagada investeeringute rakendamine kooskõlas liiduülese võrgu arengukavadega;

c)  täidab määruse (EL) nr 347/2013 artiklites 5, 11, 12 ja 13 sätestatud kohustusi.

d)  teeb otsuseid investeerimistaotluste kohta vastavalt määruse (EL) nr 347/2013 artikli 12 lõikele 6.

Artikkel 12

ACERi ülesanded seoses hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvusega

Selleks et tõhusalt jälgida hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust, teeb ACER tihedas koostöös reguleerivate asutuste ja muude riiklike asutustega järgmist:

a)  jälgib hulgimüügiturge, kogub ja vahetab andmeid ning loob turuosaliste Euroopa registri määruse (EL) nr 1227/2011(54) artiklite 7–12 kohaselt;

b)  annab komisjonile soovitusi vastavalt määruse (EL) 1227/2011 artiklile 7;

c)  juhib uuringuid vastavalt määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 16 lõikele 4.

Artikkel 13

Uute ülesannete andmine ACERile

ACERile võib selgelt määratletud olukorras, mis on ette nähtud komisjoni poolt määruse (EL) 2019/…(55) artikli 59 kohaselt vastu võetud võrgueeskirjadega või kõnealuse määruse artikli 61 kohaselt või määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 23 kohaselt vastu võetud suunistega, ja küsimustes, mis on seotud ameti asutamise eesmärgiga, anda lisaülesandeid, mis ei hõlma otsustusõigust.

Artikkel 14

Konsultatsioonid, läbipaistvus ja menetluslikud tagatised

1.  Oma ülesannete täitmisel, eelkõige vastavalt määruse (EL) 2019/…(56) artiklile 59 või vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 6 raamsuuniste väljatöötamisel, aga ka vastavalt määruse (EL) 2019/…+ artiklile 60 või määruse (EÜ) nr 715/2009 artiklile 7 võrgueeskirjade muudatusi soovitades, konsulteerib ACER varases staadiumis põhjalikult turuosaliste, põhivõrguettevõtjate, ülekandesüsteemihaldurite, tarbijate, lõppkasutajate ja vajaduse korral konkurentsiasutustega ning teeb seda viisil, mis ei kahjusta nimetatud osapoolte pädevust, ning avatud ja läbipaistval viisil, eelkõige kui ülesanded seonduvad põhivõrguettevõtjatega või ülekandesüsteemihalduritega.

2.  ACER tagab vajaduse korral üldsusele ja huvitatud isikutele objektiivse, usaldusväärse ja kergesti kättesaadava teabe eelkõige ameti töötulemuste kohta.

Määruse (EL) 2019/…(57) artikli 59 ja määruse (EÜ) nr 715/2009 artikli 6 kohaste raamsuuniste väljatöötamisel või lõikes 1 osutatud võrgueeskirjade muutmisel toimunud konsultatsioonikoosolekute kõik dokumendid ja protokollid avalikustatakse.

3.  Enne raamsuuniste vastuvõtmist või enne lõikes 1 osutatud võrgueeskirjade muudatuste esitamist märgib ACER, mil viisil on konsultatsioonide käigus saadud tähelepanekuid arvesse võetud ning põhjendab, kui neid tähelepanekuid ei ole arvesse võetud.

4.  ACER avaldab oma veebisaidil vähemalt haldusnõukogu, reguleerivate asutuste nõukogu ja apellatsiooninõukogu kõigi koosolekute päevakorrad, taustadokumendid ja vajaduse korral protokollid.

5.  ACER võtab vastu ja avaldab artikli 19 lõike 1 punktis t sätestatud menetluses asjakohase ja proportsionaalse kodukorra. Kodukord peab vähemalt sisaldama sätteid, millega tagatakse läbipaistev ja mõistlik otsustamismenetlus, mis kindlustab õigusriigile tuginevad põhilised menetlusõigused, kaasa arvatud õigus avaldada arvamust, dokumentidele juurdepääsu reeglid ja lõigetes 6–8 esitatud normid.

6.  Enne käesoleva määrusega ette nähtud üksikjuhtumeid käsitlevate otsuste tegemist teavitab ACER iga osalist otsuse tegemise kavatsusest ja määrab tähtaja, mille jooksul võib osaline kõnealuses küsimuses oma seisukohti esitada, võttes täielikult arvesse küsimuse kiireloomulisust, keerukust ja võimalikke tagajärgi.

7.  ACERi üksikjuhtumeid käsitlevates otsustes märgitakse põhjused, mille alusel need on tehtud, et võimaldada sisulise kaebuse esitamist.

8.  Üksikjuhtumeid käsitlevatest otsustest puudutatud isikuid osalisi teavitatakse käesoleva määruse kohastest õiguskaitsevahenditest.

Artikkel 15

Elektrienergia ja maagaasi sektoreid käsitlev kontroll ja aruandlus

1.  ACER kontrollib tihedas koostöös komisjoni, liikmesriikide ja asjaomaste riiklike asutustega, k.a reguleerivad asutused, ning – piiramata konkurentsiasutuste pädevust – elektrienergia ja maagaasi hulgi- ja jaemüügiturgude toimimist, eelkõige elektri ja maagaasi jaehindu, direktiivides (EL) 2019/…(58) ja 2009/73/EÜ tarbijate õiguste kohta sätestatu järgimist, turu arengusuundade mõju kodutarbijatele, juurdepääsu võrgule, sh taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale, edasiminekut võrkudevaheliste ühenduste väljaarendamises, võimalikke piiriülese kaubanduse tõkkeid, regulatiivseid tõkkeid uutele turule sisenejatele ja väikestele turuosalistele, sh energiakogukondadele, riigi sekkumist, et hind ei kajastaks tegelikku puudust, nagu sätestatud määruse (EL) 2019/…(59) artikli 9 lõikes 4, liikmesriikide elektrivarustuskindluse olukorda kõnealuse määruse artiklis 23 osutatud Euroopa piisavuse hinnangu põhjal, eelkõige määruse (EL) 2019/…(60) artiklis 17 osutatud järelhindamist arvesse võttes.

2.  ACER avaldab lõikes 1 osutatud kontrollitegevuse tulemuste aruande igal aastal. Selles aruandes määrab amet kindlaks elektrienergia ja maagaasi siseturgude lõpuleviimist takistavad tõkked.

3.  ACER võib oma aastaaruande avaldamisel esitada Euroopa Parlamendile ja komisjonile arvamuse meetmete kohta, mida võiks võtta, et lõikes 2 nimetatud tõkked kõrvaldada.

4.  ACER annab välja parimate tavade aruande ülekande- ja jaotustasude metoodika kohta vastavalt määruse (EL) 2019/…(61) artikli 18 lõikele 9;

II PEATÜKK

ACERi TÖÖKORRALDUS

Artikkel 16

Õiguslik seisund

1.  ACER on juriidilise isiku staatusega liidu asutus.

2.  ACERil on kõikides liikmesriikides kõige ulatuslikum juriidilisele isikule siseriiklike õigusaktidega antav õigus- ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla kohtus menetlusosaliseks.

3.  ACERit esindab direktor.

4.  ACER asub Sloveenias Ljubljanas.

Artikkel 17

Haldus- ja juhtimisstruktuur

ACER koosneb järgmistest struktuuridest:

a)  haldusnõukogu, kes täidab artiklis 19 sätestatud ülesandeid;

b)  reguleerivate asutuste nõukogu, kes täidab artiklis 22 sätestatud ülesandeid;

c)  direktor, kes täidab artiklis 24 sätestatud ülesandeid, ja

d)  apellatsiooninõukogu, kes täidab artiklis 28 sätestatud ülesandeid.

Artikkel 18

Haldusnõukogu koosseis

1.  Haldusnõukogusse kuulub üheksa liiget. Igal liikmel on asendusliige. Komisjon määrab kaks liiget ja nende asendusliikmed, Euroopa Parlament määrab kaks liiget ja nende asendusliikmed ning nõukogu määrab viis liiget ja nende asendusliikmed. Euroopa Parlamendi liige ei tohi olla samal ajal ka haldusnõukogu liige. Haldusnõukogu liige ei või olla reguleerivate asutuste nõukogu liige.

2.  Haldusnõukogu liikmete ja nende asendusliikmete ametiaeg on neli aastat ning sama isiku võib ühe korra ametisse tagasi nimetada. Esimesel ametiajal on poolte haldusnõukogu liikmete ja nende asendusliikmete ametiaja kestus kuus aastat.

3.  Haldusnõukogu valib kahekolmandikulise häälteenamusega oma liikmete hulgast juhataja ja asejuhataja. Asejuhataja asendab automaatselt juhatajat, kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. Juhataja ja asejuhatja ametiaeg on kaks aastat ja neid võib üks kord ametisse tagasi nimetada. Juhataja ja asejuhataja ametiaeg lõpeb hetkest, mil nad ei ole enam haldusnõukogu liikmed.

4.  Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku juhataja. Reguleerivate asutuste nõukogu juhataja või kõnealuse nõukogu nimetatud isik ning direktor osalevad arutelus hääleõiguseta, kui haldusnõukogu ei otsusta direktori suhtes teisiti. Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb kokku ka juhataja algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana koosolekule kutsuda isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv. Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt oma kodukorrale kasutada nõustajate või ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab sekretariaaditeenuseid ACER.

5.  Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku kohal olevate liikmete häältest, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti. Igal haldusnõukogu liikmel või asendusliikmel on üks hääl.

6.  Kodukorras sätestatakse täpsemalt järgmine:

a)  hääletamise kord, eelkõige tingimused, mille alusel üks liige võib teist esindada, ning vajaduse korral ka kvoorumitega seotud reeglid ja

b)  rotatsiooni kord nõukogu määratud haldusnõukogu liikmete väljavahetamiseks, et tagada aja jooksul liikmesriikide tasakaalustatud osalemine.

7.  Ilma et see piiraks komisjoni nimetatud liikmete rolli, kohustuvad haldusnõukogu liikmed ▌tegutsema sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku huvides ning nad ei küsi ega võta vastu juhiseid liidu institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ega muudelt avalik- või eraõiguslikelt isikutelt. Selleks teeb iga liige kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku huvide deklaratsiooni, milles liige kas kinnitab selliste huvide puudumist, mida võib pidada tema sõltumatust kahjustavaks, või selliste otseste või kaudsete huvide olemasolu, mida võib pidada tema sõltumatust kahjustavaks. ACER avalikustab kõnealused deklaratsioonid igal aastal.

Artikkel 19

Haldusnõukogu ülesanded

1.  Haldusnõukogu teeb järgmist:

a)  nimetab pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist ja selle heakskiitva arvamuse saamist kooskõlas artikli 22 lõike 5 punktiga c ametisse direktori, nagu on sätestatud artikli 23 lõikes 2, ning vajaduse korral pikendab tema ametiaega või kõrvaldab ta ametist;

b)  nimetab ametlikult ametisse reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, kes on nimetatud vastavalt artikli 21 lõikele 1;

c)  nimetab ametlikult ametisse apellatsiooninõukogu liikmed vastavalt artikli 25 lõikesle2;

d)  tagab, et ACER saavutab oma eesmärgid ja täidab talle käesoleva määrusega antud ülesanded;

e)  võtab vastu artikli 20 lõikes 1 osutatud programmdokumendi oma liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega ning vajaduse korral muudab seda vastavalt artikli 20 lõikele 3;

f)  võtab kahekolmandikulise häälteenamusega vastu ACERi aastaeelarve ja kasutab oma muid eelarvega seonduvaid ülesandeid vastavalt artiklitele 31–35;

g)  otsustab pärast komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta vastu pärandit, annetusi või toetusi teistest liidu allikatest või mis tahes vabatahtlikku sissemakset liikmesriikidelt või reguleerivatelt asutustelt. Haldusnõukogu poolt vastavalt artikli 35 lõikele 4 esitatavas arvamuses käsitletakse üksikasjalikult käesolevas lõikes loetletud rahastamisallikaid;

h)  teostab direktori suhtes distsiplinaarjärelevalvet, konsulteerides seejuures reguleerivate asutuste nõukoguga. Lisaks kasutab ta kooskõlas lõikega 2 ACERi personali suhtes volitusi, mis on antud ametisse nimetavale asutusele personalieeskirjadega ning teenistuslepingute sõlmimise pädevust omavale asutusele teenistustingimustega;

i)  koostab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 ACERi rakenduseeskirjad personalieeskirjade ja teenistustingimuste jõustamiseks vastavalt artikli 39 lõikele 2;

j)  võtab vastavalt artiklile 41 kasutusele praktilised meetmed ACERi dokumentidele juurdepääsuõiguse rakendamiseks;

k)  võtab vastu ja avaldab artikli 24 lõike 1 punktis i osutatud iga‑aastase aruande kavandi alusel iga-aastase aruande ACERi tegevuse kohta ning edastab selle igal aastal Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale 1. juuliks. Iga‑aastane aruanne ACERi tegevuse kohta sisaldab reguleerivate asutuste nõukogu heaks kiidetud eraldi osa, mis käsitleb ACERi reguleerivat tegevust sellel aastal;

l)  võtab vastu ja avaldab oma kodukorra;

m)  võtab kooskõlas artikliga 36 vastu ACERi suhtes kohaldatavad finantsreeglid;

n)  võtab vastu pettustevastase strateegia, mis on proportsionaalne pettuseohuga, pidades silmas rakendatavate meetmete kulude-tulude analüüsi;

o)  võtab vastu oma liikmete ja apellatsiooninõukogu liikmetega seotud huvikonfliktide ärahoidmise ja ohjamise eeskirjad;

p)  võtab vastu artiklis 41 osutatud teavitamis- ja levitamiskavad ning ajakohastab neid korrapäraselt;

q)  nimetab vastavalt personalieeskirjadele ning teenistustingimustele ametisse peaarvepidaja, kes on oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatu;

r)  tagab järelmeetmete võtmise sise- ja välisauditi aruannetest ja hinnangutest, samuti Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlustest tulenevate järelduste ja soovituste suhtes;

s)  volitab kindlaks määrama töökorra vastavalt artiklile 43;

t)  võtab vastu ja avaldab vastavalt artikli 14 lõikele 5 kodukorra, lähtudes artikli 24 lõike 1 punkti b kohaselt esitatud direktori ettepanekust ning olles konsulteerinud reguleerivate asutuste nõukoguga ja saanud ta artikli 22 lõike 5 punktis f osutatud heakskiitva arvamuse.

2.  Haldusnõukogu võtab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 vastu otsuse, mis põhineb personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja teenistustingimuste artiklil 6 ning millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel volituste delegeerimise võib peatada. Direktor võib need õigused edasi delegeerida.

3.  Erandlike asjaolude korral võib haldusnõukogu teha otsuse peatada ajutiselt direktorile delegeeritud ja tema poolt edasi delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitused ning täita kõnealuseid volitusi ise või delegeerida need ühele oma liikmetest või mis tahes töötajale peale direktori. Erandlikud asjaolud piirduvad üksnes haldus-, eelarve- või juhtimisküsimustega, ilma et see piiraks direktori täielikku sõltumatust seoses tema ülesannetega vastavalt artikli 24 lõike 1punktile c.

Artikkel 20

Iga‑aastased ja mitmeaastased programmid

1.  Direktor koostab igal aastal ▌programmdokumendi kavandi, mis sisaldab iga-aastast programmi ja mitmeaastast programmi, ning esitab programmdokumendi kavandi haldusnõukogule ja reguleerivate asutuste nõukogule.

Haldusnõukogu võtab programmdokumendi kavandi pärast reguleerivate asutuste nõukogult heakskiitva arvamuse saamist vastu ning edastab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile hiljemalt ▌31. jaanuariks.

Programmdokumendi kavand peab vastama artikli 33 lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt koostatud esialgsele eelarvestuse projektile.

Võttes arvesse komisjoni arvamust ja olles saanud reguleerivate asutuste nõukogu heakskiitva arvamuse ning pärast seda, kui direktor on seda Euroopa Parlamendile tutvustanud, võtab haldusnõukogu programmdokumendi vastu. Haldusnõukogu edastab programmdokumendi Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile hiljemalt 31. detsembriks.

Programmdokument võetakse vastu, ilma et see piiraks iga-aastast eelarvemenetlust, ning see avalikustatakse.

Programmdokument jõustub pärast üldeelarve lõplikku kinnitamist ja vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt eelarvele.

2.  Iga‑aastane programm programmdokumendis sisaldab üksikasjalikke eesmärke ja oodatavaid tulemusi, sealhulgas tulemusnäitajaid. Samuti sisaldab see rahastatavate meetmete kirjeldust koos igale meetmele eraldatavate rahaliste vahendite ja inimressurssidega, sealhulgas viiteid ACERi töörühmadele, kelle ülesanne on anda panus asjaomaste dokumentide koostamisse, vastavalt tegevuspõhise eelarvestamise ja juhtimise põhimõtetele. Iga‑aastane programm on kooskõlas lõikes 4 osutatud mitmeaastase programmiga. Selles osutatakse selgelt ülesannetele, mis võrreldes eelmise eelarveaastaga on lisatud või tühistatud või mida on muudetud. ▌

3.  Kui ACERile pannakse uusi ülesandeid, muudab haldusnõukogu vastuvõetud programmdokumenti.

Kõik programmdokumendi olulised muudatused kinnitatakse sama korra kohaselt kui algne programmdokument. Haldusnõukogu võib delegeerida direktorile õiguse teha programmdokumendis mitteolulisi muudatusi.

4.  Programmdokumendi mitmeaastases programmis esitatakse üldine strateegiline programm, sealhulgas eesmärgid, eeldatavad tulemused ja tulemusnäitajad. Selles esitatakse ka vahendite eraldamise programm, sealhulgas mitmeaastase eelarve ja personali jaoks.

Vahendite eraldamise programmi ajakohastatakse igal aastal. Strateegilist programmi ajakohastatakse vastavalt vajadusele, eelkõige artiklis 45 osutatud hindamise tulemuse arvesse võtmiseks.

Artikkel 21

Reguleerivate asutuste nõukogu koosseis

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu koosseisu kuuluvad

a)  vastavalt direktiivi (EL) 2019/…(62) artikli 57 lõikele 1 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 39 lõikele 1 iga liikmesriigi kohta reguleeriva asutuse juhtiv esindaja ja üks asendusliige reguleerivate asutuste praeguste juhtivate ametnike hulgast, kusjuures mõlemad nimetab liikmesriigi reguleeriv asutus;

b)  üks komisjoni hääleõiguseta esindaja.

Igast liikmesriigist võib reguleerivate asutuste nõukogusse vastu võtta üksnes ühe riikliku reguleeriva asutuse esindaja.

2.  Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed valivad enda hulgast juhataja ja asejuhataja. Asejuhataja asendab juhatajat, kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. Juhataja ja asejuhataja ametiaeg on kaks ja pool aastat ja neid võib üks kord ametisse tagasi nimetada. Juhataja ja asejuhataja ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad ei ole enam reguleerivate asutuste nõukogu liikmed.

Artikkel 22

Reguleerivate asutuste nõukogu ülesanded

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu ▌teeb otsuseid kohal olevate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega, kusjuures igal liikmel on üks hääl ▌.

2.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab vastu ja avaldab oma kodukorra, milles sätestatakse täpsem hääletamise kord, eelkõige tingimused, mille alusel üks liige võib teist esindada, ning vajaduse korral ka kvoorumitega seotud reeglid. Kodukorras võidakse ette näha töö erimetoodika, mida kasutatakse küsimuste arutamisel, mis kerkivad esile seoses piirkondlike koostööalgatustega.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu tegutseb talle käesoleva määrusega pandud ülesandeid täites sõltumatult ning piiramata oma liikmete tegevust asjaomase reguleeriva asutuse nimel ning ei küsi ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi valitsuselt, komisjonilt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult üksuselt.

4.  Reguleerivate asutuste nõukogule osutab sekretariaaditeenuseid ACER.

5.  Reguleerivate asutuste nõukogu

a)  esitab arvamusi ning asjakohasel juhul märkusi ja muudatusettepanekuid artikli 3 lõikes 1, artiklites 4–8 ning artikli 9 lõigetes 1 ja 2, artiklis 10, artikli 11 punktis c, artiklis 13, artikli 15 lõikes 4 ning artiklites 30 ja 43 osutatud direktori arvamuste, soovituste ja otsuste kavandite tekstide kohta, mis on esitatud vastuvõtmiseks;

b)  annab oma pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid tema ülesannete täitmiseks, välja arvatud ACERi ülesanded määruse (EÜ) nr 1227/2011 kohaselt, ja annab suuniseid artikli 30 kohaselt loodud ACERi töörühmadele;

c)  esitab haldusnõukogule arvamuse direktorikandidaadi kohta vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile a ja artikli 23 lõikele 2;

d)  kiidab artikli 20 lõike 1 kohaselt programmdokumendi heaks;

e)  kiidab vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile k ja artikli 24 lõike 1 punktile i heaks iga-aastase aruande eraldi osaks oleva reguleerimistegevusi käsitleva osa;

f)  esitab haldusnõukogule arvamuse artikli 14 lõikes 5 ja artikli 30 lõikes 3 osutatud kodukorra kohta;

g)  esitab haldusnõukogule arvamuse artiklis 41 osutatud teavitamis- ja levitamiskavade kohta;

h)  esitab haldusnõukogule arvamuse artiklis 43 osutatud kodukorra kohta, mis käsitleb suhteid kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

6.  Euroopa Parlamendile edastatakse reguleerivate asutuste nõukogu eelseisvate koosolekute päevakorra kavand vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. Kahe nädala jooksul pärast reguleerivate asutuste nõukogu koosolekut saadetakse Euroopa Parlamendile koosoleku protokolli kavand. Euroopa Parlament võib kutsuda reguleerivate asutuste nõukogu juhataja või asejuhataja, austades täielikult tema sõltumatust, pädeva komisjoni ette esinema ning selle komisjoni liikmete küsimustele vastama.

Artikkel 23

Direktor

1.  ACERit juhib direktor, kes tegutseb kooskõlas artikli 22 lõike 5 punkti b teises lauses osutatud suunistega ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel kooskõlas reguleerivate asutuste nõukogu arvamustega. Olenemata haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu asjaomasest rollist, mis on seotud direktori ülesannetega, ei taotle direktor juhiseid valitsustelt, liidu institutsioonidelt ega muudelt avalik-õiguslikelt või eraõiguslikelt üksustelt või isikutelt ega võta selliseid juhiseid vastu. Direktor annab haldusnõukogule aru haldus-, eelarve- ja juhtimisküsimustes, kuid jääb täielikult sõltumatuks seoses oma ülesannetega, mis tulenevad artikli 24 lõike 1 punktist c. Direktor võib osaleda reguleerivate asutuste nõukogu koosolekutel vaatlejana.

2.  Direktori nimetab ametisse haldusnõukogu pärast seda, kui reguleerivate asutuste nõukogu on andnud oma heakskiitva arvamuse, pidades silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi energeetikasektoris, vähemalt kolme kandidaadi seast, kelle esitab komisjon pärast avatud ja läbipaistvat valimismenetlust. Enne ametisse määramist esineb haldusnõukogu valitud kandidaat Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastab selle liikmete küsimustele. Direktoriga lepingu sõlmimisel esindab ACERit haldusnõukogu juhataja.

3.  Direktori ametiaeg on viis aastat. Komisjon teeb üheksa kuu jooksul enne kõnealuse tähtaja lõppu hindamise. Hindamisel võtab komisjon arvesse eelkõige järgmist:

a)  direktori ametiülesannete täitmist;

b)  ACERi ülesandeid ja nõudeid järgmisteks aastateks.

4.  Haldusnõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist ja reguleerivate asutuste nõukogu arvamuse põhjalikku kaalumist ning üksnes juhul, kui see on õigustatud ACERi kohustusi ja ACERile seatud nõudeid silmas pidades, pikendada direktori ametiaega ühel korral, kuid mitte rohkem kui viieks aastaks. Direktor, kelle ametiaega on pikendatud, ei või pikendatud ametiaja lõpus osaleda samale ametikohale uue direktori valimises.

5.  Haldusnõukogu teatab direktori ametiaja pikendamise kavatsusest Euroopa Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne ametiaja pikendamist võidakse direktor kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, et vastata selle liikmete küsimustele.

6.  Kui ametiaega ei pikendata, jääb direktor ametisse kuni oma järglase ametisse nimetamiseni.

7.  Direktori võib ametist vabastada üksnes haldusnõukogu otsusega, mis tehakse pärast seda, kui haldusnõukogu on saanud reguleerivate asutuste nõukogult heakskiitva arvamuse. Haldusnõukogu teeb selle otsuse oma liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

8.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad paluda direktoril esitada oma ülesannete täitmise aruande. Euroopa Parlament võib samuti kutsuda direktori pädeva parlamendikomisjoni ette esinema ja selle komisjoni liikmete küsimustele vastama.

Artikkel 24

Direktori ülesanded

1.  Direktoril on järgmised ülesanded:

a)  olla ACERi seaduslik esindaja ning vastutada ACERi igapäevase juhtimise eest;

b)  valmistada ette haldusnõukogu töö, osaleda haldusnõukogu töös hääleõiguseta ja vastutada haldusnõukogu vastu võetud otsuste rakendamise eest;

c)  valmistada ette, konsulteerida, võtta vastu ja avaldada arvamusi, soovitusi ja otsuseid;

d)  vastutada ACERi iga‑aastase tööprogrammi elluviimise eest vastavalt reguleerivate asutuste nõukogu suunistele ning haldusnõukogu halduskontrollile;

e)  võtta kõik vajalikud meetmed, eelkõige võtta vastu sisemised haldusjuhendid ja avaldada teatiseid, et tagada ACERi toimimine käesoleva määruse sätete kohaselt;

f)  koostada igal aastal ACERi järgmise aasta tööprogrammi kavand ja pärast kavandi vastuvõtmist haldusnõukogus esitada see hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks reguleerivate asutuste nõukogule, Euroopa Parlamendile ja komisjonile.

g)  vastutada programmdokumendi rakendamise ja haldusnõukogule sellest aru andmise eest;

h)  koostada artikli 33 lõike 1 kohaselt ACERi esialgse eelarvestuse projekti ning täita ACERi eelarvet kooskõlas artiklitega 34 ja 35;

i)  koostada igal aastal aastaaruande kavand, mis sisaldab eraldi ACERi reguleerimistegevust käsitlevat osa ning finants- ja haldusküsimusi käsitlevat osa, ning esitada see haldusnõukogule;

j)  koostada sise- ja välisauditite aruannetest ja hinnangutest ning OLAFi juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava ning anda tegevuskava täitmise kohta aru kaks korda aastas komisjonile ja korrapäraselt haldusnõukogule;

k)  otsustada, kas ameti ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks on vaja paigutada üks või mitu töötajat ühte või mitmesse liikmesriiki.

Enne kohaliku kontori loomise otsuse tegemist esimese lõigu punkti k kohaselt küsib direktor asjaomaste liikmesriikide, sealhulgas ACERi asukoha liikmesriigi arvamust ning peab saama komisjonilt ja haldusnõukogult eelneva nõusoleku. Otsuses, mis põhineb asjakohasel kulude-tulude analüüsil, määratakse täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja ameti haldusülesannete dubleerimist.

2.  Lõike 1 esimese lõigu punkti c kontekstis võetakse artikli 3 lõikes 1, artiklites 4–8, artikli 9 lõigetes 1 ja 2, artiklis 10, artikli 11 punktis c, artiklis 13, artikli 15 lõikes 4 ning artiklites 30 ja 43 osutatud arvamused, soovitused ja otsused vastu üksnes siis, kui reguleerivate asutuste nõukogu on andnud oma heakskiitva arvamuse.

Enne kui direktor esitab arvamuste, soovituste ja otsuste kavandid reguleerivate asutuste nõukogule hääletamiseks, esitab ta soovituste, arvamuste ja otsuste kavandid piisava ajavaruga asjaomasele töörühmale konsulteerimiseks.

Direktor teeb järgmist:

a)  võtab arvesse reguleerivate asutuste nõukogu märkusi ja muudatusettepanekuid ning esitab arvamuse, soovituse või otsuse muudetud kavandi uuesti reguleerivate asutuste nõukogule heakskiitva arvamuse saamiseks;

b)  võib esitatud arvamuste, soovituste ja otsuste kavandid tagasi võtta, tingimusel et direktor esitab põhjendatud kirjaliku selgituse, kui direktor ei ole reguleerivate asutuste nõukogu esitatud muudatusettepanekutega nõus.

Direktor võib arvamuse, soovituse või otsuse kavand tagasivõtmise korral esitada uue arvamuse, soovituse või otsuse kavandi artikli 22 lõike 5 punktis a ja käesoleva lõike teises lõigus sätestatud menetluse kohaselt. Kui direktor jätab kolmanda lõigu punkti a kontekstis reguleerivate asutuste nõukogu esitatud märkused ja muudatusettepanekud arvesse võtmata, peab direktor esitama selle kohta nõuetekohaselt põhjendatud kirjaliku selgituse.

Kui reguleerivate asutuste nõukogu ei anna uuesti esitatud arvamuse, soovituse või otsuse kavandi teksti kohta heakskiitvat arvamust, kuna nende märkusi ja muudatusettepanekuid pole piisavalt arvesse võetud, võib direktor reguleerivate asutuste nõukogu heakskiitva arvamuse saamiseks arvamuse, soovituse või otsuse kavandi teksti muuta, võttes reguleerivate asutuste nõukogu esitatud muudatusettepanekuid ja märkusi arvesse, ilma et ta peaks veelkord töörühmaga konsulteerima või täiendavat kirjalikku põhjendust esitama.

Artikkel 25

Apellatsiooninõukogu moodustamine ja koosseis

1.  ACER moodustab apellatsiooninõukogu.

2.  Apellatsiooninõukogu koosseisu kuulub kuus liiget ja kuus asendusliiget, kes valitakse riiklike reguleerivate asutuste, konkurentsiasutuste või teiste liidu või liikmesriikide institutsioonide praeguste või endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel on asjakohane töökogemus energeetikasektoris. Apellatsiooninõukogu määrab oma juhataja.

Apellatsiooninõukogu liikmed määrab komisjoni ettepanekul ametlikult ametisse haldusnõukogu pärast avalikku osalemiskutset ja pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist.

3.  Apellatsiooninõukogu võtab vastu oma kodukorra ja avaldab selle. Kodukorras määratakse artikli 28 kohaselt üksikasjalikult kindlaks apellatsiooninõukogu struktuur ja töökord ning nõukogule esitatavate kaebuste menetlemise kord. Apellatsiooninõukogu teatab komisjonile oma kodukorra kavandist ja kõigist kodukorra olulistest muudatustest. Komisjon võib esitada arvamuse kodukorra ▌kohta kolme kuu jooksul pärast teate kättesaamist.

ACERi eelarves on eraldi rida apellatsiooninõukogu kantselei tegevuse rahastamise kohta.

4.  Apellatsiooninõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab apellatsiooninõukogu kuuest liikmest vähemalt neli. Apellatsiooninõukogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

Artikkel 26

Apellatsiooninõukogu liikmed

1.  Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg on viis aastat. Neid võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

2.  Apellatsiooninõukogu liikmed on oma otsuseid tehes sõltumatud. Nad ei lähtu kellegi juhisest. Nad ei tohi täita ACERis, ACERi haldusnõukogus ega reguleerivate asutuste nõukogus ega üheski ACERi töörühmas mis tahes muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu liikmeid ei või nende ametiaja jooksul ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui liige on süüdi tõsises üleastumises, mille puhul haldusnõukogu teeb pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist otsuse.

Artikkel 27

Apellatsiooninõukogust väljaarvamine ja taandamine

1.  Apellatsiooninõukogu liikmed ei või osaleda kaebuse menetlemises, kui neil on sellega seotud isiklikud huvid või kui nad on olnud varem menetluse ühe poole esindajad või kui nad on osalenud edasikaevatud otsuse tegemises.

2.  Kui apellatsiooninõukogu liige leiab ühel lõikes 1 nimetatud põhjusel või mis tahes muul põhjusel, et kaasliige ei peaks kaebuse menetlemises osalema, teatab ta sellest apellatsiooninõukogule. Apellatsioonimenetluse iga osaline võib igal lõikes 1 nimetatud põhjusel või erapoolikuse kahtluse korral taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist. Taandamistaotluse aluseks ei või olla liikmete kodakondsus ja seda ei võeta vastu, kui taandamistaotluse põhjusest teadlik olev kaebuse menetluse osaline on juba alustanud menetlust muudel alustel kui apellatsiooninõukogu koosseisu vaidlustamine.

3.  Apellatsiooninõukogu teeb otsuse lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel võetavate meetmete kohta ilma asjaomase liikme osavõtuta. Asjaomane liige asendatakse selle otsuse tegemiseks apellatsiooninõukogus tema asendusliikmega. Kui asendaja leiab end olevat samas olukorras, määrab juhataja asendusliikme olemasolevate asendajate seast.

4.  Apellatsiooninõukogu liikmed kohustuvad tegutsema sõltumatult avalikes huvides. Selleks teevad nad kirjaliku kohustuste deklaratsiooni ja kirjaliku huvide deklaratsiooni, millega tunnistavad kas mis tahes huvide puudumist, mida võiks pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või mis osutaksid selliste otseste või kaudsete huvide olemasolule. Kõnealused deklaratsioonid avalikustatakse igal aastal.

Artikkel 28

Otsused, mille peale võib kaebuse esitada

1.  Iga füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas riiklik reguleeriv asutus, võib esitada kaebuse temale adresseeritud ja artikli 2 punktis d nimetatud otsuse peale või sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt teisele isikule adresseeritud otsusena siiski otseselt ja isiklikult puudutab.

2.  Kaebus, kaasa arvatud selle põhjendus, tuleb esitada ACERile kirjalikult kahe kuu jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest asjaomasele isikule või, kui seda ei ole tehtud, kahe kuu jooksul alates päevast, mil ACER oma otsuse avaldas. Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta otsuse nelja kuu jooksul pärast kaebuse esitamist.

3.  Lõike 1 kohaselt esitatud kaebus ei peata otsuse täitmist. Apellatsiooninõukogu võib vaidlustatud otsuse täitmise siiski peatada, kui ta leiab, et olukord seda nõuab.

4.  Kui kaebus on vastuvõetav, vaatab apellatsiooninõukogu kaebuse läbi, et kindlaks teha, kas kaebus on piisavalt põhjendatud. Ta kutsub nii sageli kui vaja kaebuse menetlusosalisi esitama kindlaksmääratud aja jooksul märkusi nõukogu enda poolt saadetud teadete või kaebuse menetluse teiste osaliste avalduste kohta. Apellatsioonimenetluse osalistel on õigus anda suulisi seletusi.

5.  Apellatsiooninõukogu võib otsuse kinnitada või anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle ACERi pädevale organile. Apellatsiooninõukogu arvamus ei ole viimase jaoks siduv.

6.  ACER avaldab apellatsiooninõukogu otsused.

Artikkel 29

Euroopa Kohtusse kaebamine

Euroopa Kohtule võib esitada hagi ACERi poolt käesoleva määruse alusel tehtud otsuse tühistamiseks ja kohaldatava tähtaja jooksul tegevusetusest tuleneva hagi alles pärast seda, kui artiklis 28 osutatud apellatsioonimenetlus on ammendatud. ACER võtab Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks kõik vajalikud meetmed.

Artikkel 30

Töörühmad

1.  Põhjendatud juhul ja eelkõige selleks, et toetada direktori ja reguleerivate asutuste nõukogu tööd ning artikli 3 lõikes 1, artiklites 4–8, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artiklis 10, artikli 11 punktis c, artiklis 13, artikli 15 lõikes 4 ning artiklites 30 ja 43 osutatud arvamuste, soovituste ja otsuste koostamisel, loob haldusnõukogu direktori ja reguleerivate asutuste nõukogu ühise ettepaneku alusel töörühmi või lõpetab nende tegevuse.

Töörühma loomiseks ja tegevuse lõpetamiseks on nõutav reguleerivate asutuste nõukogu heakskiitev arvamus.

2.  Töörühmad koosnevad ACERi töötajate hulgast ja reguleerivatest asutustest pärit ekspertidest. Komisjoni eksperdid võivad töörühmas osaleda. ACER ei vastuta nende kulude eest, mis on seotud reguleerivate asutuste töötajate hulgast pärit ekspertide osalemisega ACERi töörühmades. Töörühmad võtavad arvesse teiste asjaomaste riiklike ametiasutuste ekspertide arvamusi küsimustes, milles need asutused on pädevad.

3.  Haldusnõukogu võtab direktori ettepaneku põhjal ning pärast reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist ja selle heakskiitva arvamuse saamist vastu ja avaldab töörühmade tegevust käsitleva kodukorra.

4.  ACERi töörühmad viivad ellu artikli 20 kohaselt vastu võetud programmdokumendis neile määratud tegevust ja käesoleva määruse kohast tegevust, mille on neile määranud reguleerivate asutuste nõukogu ja direktor.

III PEATÜKK

EELARVE KOOSTAMINE JA STRUKTUUR

Artikkel 31

Eelarve struktuur

1.  Ilma et see piiraks muude vahendite kasutamist, moodustuvad ACERi tulud järgmisest:

a)  liidu toetus;

b)  artikli 32 kohaselt ACERile makstavad teenustasud;

c)  artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud mis tahes vabatahtlik sissemakse liikmesriikidelt või nende reguleerivatelt asutustelt;

d)  artikli 19 lõike 1 punktis g nimetatud pärand, annetused või toetused.

2.  ACER kuludeks on personali-, haldus-, taristu- ja tegevuskulud.

3.  ACERi tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

4.  Kõik ACERi tulud ja kulud tuleb igaks kalendriaastaga kattuvaks majandusaastaks kalkuleerida ja eelarvesse kanda.

5.  ACERi saadud tulud ei tohi ohustada tema neutraalsust, sõltumatust ega objektiivsust.

Artikkel 32

Lõivud

1.  ACER võtab ▌lõivu järgmise eest:

a)   käesoleva määruse artikli 10 kohase vabastusotsuse ning ACERi poolt määruse (EL) nr 347/2013 artikli 12 kohaste kulude riikidevahelise jaotamise otsuse taotlemine;

b)  turuosaliste esitatava või nende nimel teavet esitavate üksuste esitatava teabe kogumine, käitlemine, töötlemine ja analüüs vastavalt määruse (EL) nr 1227/2011 artiklile 8.

2.  Lõikes 1 osutatud lõivud ja nende maksmise viisi määrab komisjon kindlaks pärast avalikku konsultatsiooni läbiviimist ning haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukoguga konsulteerimist. Lõivud peavad olema proportsionaalsed vastavate kulutõhusalt osutatud teenuste maksumusega ja nende maksumuse katmiseks piisavad. Lõivude suurus määratakse kindlaks tasemel, mis tagab, et need on mittediskrimineerivad ega pane turuosalistele või nende nimel tegutsevatele üksustele põhjendamatut finants- ja halduskoormust.

Komisjon vaatab lõivude taseme hindamise alusel regulaarselt uuesti läbi ning kohandab vajaduse korral nende lõivude taset ja maksmise viisi.

Artikkel 33

Eelarve koostamine

1.  Direktor koostab igal aastal esialgse eelarvestuse projekti, mis sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva eelarveaasta tööplaani, ning edastab esialgse eelarvestuse projekti haldusnõukogule koos esialgse ametikohtade loeteluga.

2.  Esialgne eelarvestuse projekt põhineb artikli 20 lõikes 1 osutatud iga‑aastase programmdokumendi eesmärkidel ja oodatavatel tulemustel ning selles võetakse arvesse kõnealuste eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamiseks vajalikke rahalisi vahendeid.

3.  Igal aastal võtab haldusnõukogu direktori koostatud esialgse eelarvestuse projekti alusel vastu ACER järgmise eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti.

4.  Haldusnõukogu edastab esialgse eelarvestuse projekti, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, komisjonile iga aasta 31. jaanuariks. Enne eelarvestuse vastuvõtmist esitatakse direktori koostatud projekt reguleerivate asutuste nõukogule, kes võib esitada projekti kohta põhjendatud arvamuse.

5.  Komisjon edastab lõikes 3 osutatud eelarvestuse Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos liidu üldeelarve projektiga.

6.  Komisjon sisestab kõnealusest eelarvestuse projektist lähtudes liidu üldeelarve projekti prognoosi, mida ta peab ametikohtade loetelu ja liidu üldeelarvest aluslepingu artikli 313 kohaselt eraldatava toetuse suurust silmas pidades vajalikuks, ning esitab selle Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 313–316 ette nähtud korras.

7.  Nõukogu kui eelarvepädev asutus võtab vastu ACERi ametikohtade loetelu.

8.  Haldusnõukogu võtab vastu ACERi eelarve. See muutub lõplikuks pärast liidu üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral tehakse selles kohandusi.

9.  Iga muudatuse tegemisel eelarves, sealhulgas ametikohtade loetelus, järgitakse sama korda.

10.  Hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] hindab komisjon, kas ACERile eraldatud rahalised vahendid ja inimressursid võimaldavad ametil käesoleva määruse kohaselt energia siseturu nimel töötada ja panustada energiajulgeolekusse liidu tarbijate kasuks.

11.  Haldusnõukogu teatab viivitamata eelarvepädevatele institutsioonidele oma kavatsusest rakendada projekte, millel võib olla oluline rahaline mõju ACERi eelarve rahastamisele, eriti kõiki kinnisvaraga seotud projekte. Haldusnõukogu teatab oma kavatsustest ka komisjonile. Kui emb‑kumb eelarvepädev institutsioon kavatseb esitada arvamuse, teavitab ta kahe nädala jooksul pärast projekti kohta teate saamist ACERit arvamuse avaldamise kavatsusest. Kui arvamust ei esitata, võib ACER kavandatud projekti jätkata.

Artikkel 34

Eelarve täitmine ja kontroll

1.  Eelarvevahendeid käsutab direktor, kes täidab ka ACERi eelarvet.

2.  ACERi peaarvepidaja esitab komisjoni peaarvepidajale ja kontrollikojale iga järgmise eelarveaasta 1. märtsiks esialgse raamatupidamisaruande koos aruandega, mis käsitleb eelmise eelarveaasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist. ACERi peaarvepidaja esitab järgmise aasta 31. märtsiks eelmise eelarveaasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist käsitleva aruande ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjoni peaarvepidaja konsolideerib seejärel institutsioonide ja detsentraliseeritud asutuste esialgsed raamatupidamisaruanded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046(63) (finantsmäärus) artiklile 245.

Artikkel 35

Raamatupidamisaruanded ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine

1.  ACERi peaarvepidaja esitab järgmise eelarveaasta (aasta N + 1) 1. märtsiks komisjoni peaarvepidajale ja kontrollikojale eelarveaasta (aasta N) esialgse raamatupidamisaruande.

2.  ACER esitab aasta N eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 31. märtsiks aastal N + 1.

Komisjoni peaarvepidaja esitab ACERi esialgse raamatupidamisaruande kontrollikojale aasta N + 1 31. märtsiks. Komisjon esitab eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.  Kui peaarvepidaja on saanud kätte kontrollikoja märkused ACERi esialgse raamatupidamisaruande kohta aastaks N vastavalt finantsmääruse artiklile 246, koostab ta omal vastutusel ACERi lõpliku raamatupidamisaruande kõnealuse aasta kohta. Direktor esitab selle arvamuse saamiseks haldusnõukogule.

4.  Haldusnõukogu esitab arvamuse aastat N käsitleva ACERi lõpliku raamatupidamisaruande kohta.

5.  Hiljemalt aasta N + 1 1. juuliks esitab ACERi peaarvepidaja kõnealuse lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

6.  Lõplik raamatupidamisaruanne avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 15. novembriks aastal N + 1.

7.  Direktor esitab kontrollikojale vastuse selle märkuste kohta 30. septembriks aastal N + 1. Direktor saadab kõnealuse vastuse koopia ka haldusnõukogule ja komisjonile.

8.  Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab direktor viimasele kogu teabe, mida on vaja, et aasta N eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust kohaldataks tõrgeteta kooskõlas delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikli 109 lõikega 3.

9.  Kvalifitseeritud häälteenamusega otsustava nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament heakskiidu direktori tegevusele aasta N eelarve täitmisel enne 15. maid aastal N + 2.

Artikkel 36

Finantsreeglid

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu ACERi suhtes kohaldatavad finantsreeglid. Kõnealused reeglid võivad kalduda delegeeritud määrusest (EL) nr 1271/2013 kõrvale, kui see on vajalik seoses ACERi konkreetsete tegevusvajadustega ja juhul, kui komisjon on selleks eelnevalt andnud nõusoleku.

Artikkel 37

Pettustevastane võitlus

1.  Selleks et lihtsustada võitlust pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 883/2013(64), ühineb ACER 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega OLAFi sisejuurdluste kohta(65) ja võtab vastu kõikide oma töötajate suhtes kohaldatavad asjakohased sätted, kasutades kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi.

2.  Kontrollikojal on õigus teha kohapealne audit ja auditeerida dokumentide alusel kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, keda ACER on rahastanud liidu vahenditest.

3.  OLAF võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 883/2018(66) ja nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96(67) sätestatud korra kohaselt teha uurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas seoses ACERi rahastatud toetuse või lepinguga on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

4.  Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, sisaldavad ameti ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelised koostöölepingud ning ACERi lepingud, toetuslepingud ja toetuse määramise otsused sätteid, milles antakse Euroopa Kontrollikojale ja OLAFile sõnaselgelt õigus auditite ja juurdluste tegemiseks vastavalt oma pädevusele.

V PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 38

Privileegid ja immuniteedid ning peakorterileping

1.  Ameti suhtes kohaldatakse ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 7 Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta.

2.  Vajalikud kokkulepped, milles käsitletakse ACERile asukohaliikmesriigis antavaid valduseid ja selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning asukohaliikmesriigis direktori, haldusnõukogu liikmete, ACERi töötajate ja nende pereliikmete suhtes kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse ACERi ja selle liikmesriigi vahelises peakorterilepingus, kus peakorter asub. Leping sõlmitakse pärast haldusnõukogult heakskiidu saamist.

Artikkel 39

Töötajad

1.  ACERi kõigi töötajate, sealhulgas ameti direktori suhtes kohaldatakse personalieeskirju ja teenistustingimusi ning Euroopa Liidu institutsioonide poolt nende personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastu võetud eeskirju.

2.  Haldusnõukogu võtab personalieeskirjade artikli 110 kohaselt kokkuleppel komisjoniga vastu asjakohased rakenduseeskirjad.

3.  ACER kasutab oma töötajate suhtes õigusi, mis on talle kui ametisse määravale asutusele antud personalieeskirjadega ja talle kui lepinguid sõlmivale asutusele antud teenistustingimustega.

4.  Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, mis lubavad liikmesriikide ekspertidel töötada ACERi juures lähetuses.

Artikkel 40

ACERi vastutus

1.  ACERi lepingulist vastutust reguleerib vastava lepingu suhtes kohaldatav õigus.

ACERi sõlmitavas lepingus sisalduv vahekohtuklausel kuulub Euroopa Kohtu pädevusse.

2.  Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab ACER vastavalt liikmesriikide seaduste ühistele põhimõtetele kõik kahjud, mida amet või selle töötajad oma kohustuste täitmisel on tekitanud.

3.  Euroopa Kohtu pädevusse kuulub selliste vaidluste lahendamine, mis on seotud lõikes 2 osutatud kahjude hüvitamisega

4.  Töötajate isiklikku rahalist vastutust ja distsiplinaarvastutust ACERi ees reguleeritakse ACERi töötajate suhtes kohaldatavate asjaomaste sätetega.

Artikkel 41

Läbipaistvus ja teabevahetus

1.  ACERi valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/2001(68).

2.  Haldusnõukogu võtab vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamiseks vajalikud praktilised meetmed.

3.  ACERi poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsused võib kaevata edasi ombudsmanile või esitada nende kohta kaebuse Euroopa Kohtule kooskõlas ELI toimimise lepingu artiklites 228 ja 263 sätestatud tingimustega.

4.  ACERis toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1725(69). Haldusnõukogu kehtestab meetmed, mida ACER võtab määruse (EL) 2018/1725 kohaldamiseks, sealhulgas meetmed, mis käsitlevad ACERi andmekaitseametniku ametisse nimetamist. Meetmed kehtestatakse pärast Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerimist.

5.  ACER võib osaleda teabevahetuses omal algatusel ja oma pädevuse piires. Teabevahetuseks vahendite eraldamine ei tohi kahjustada artiklites 3–13 osutatud ülesannete tulemuslikku täitmist. Teabevahetus toimub kooskõlas haldusnõukogus vastu võetud asjakohaste teavitus- ja levitamiskavadega.

Artikkel 42

Salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitse

1.  ACER võtab vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni turvaeeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset, muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/443(70) ja 2015/444(71).

2.  ACER võib otsustada kohaldada lõikes 1 osutatud komisjoni otsuseid mutatis mutandis põhimõttel. ACERi julgeolekueeskirjad hõlmavad muu hulgas sätteid ELi salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta.

Artikkel 43

Koostöölepingud

1.  ACER on osalemiseks avatud kolmandatele riikidele, kes on sõlminud liiduga lepingud ja on vastu võtnud liidu õiguse asjakohased õigusnormid energeetika valdkonnas, sealhulgas eelkõige sõltumatuid reguleerivaid asutusi, kolmandate isikute juurdepääsu taristule ja lahtisidumist, energiaga kauplemist ja süsteemi toimimist ning tarbijate osalemist ja -kaitset käsitlevad õigusnormid ning keskkonna ja konkurentsi valdkonna asjakohased õigusnormid, ning kohaldavad neid.

2.  Sellel eesmärgil liidu ja lõikes 1 osutatud kolmandate riikide vahelise lepingu sõlmimise korral võib ACER täita oma artiklite 3–13 kohaseid ülesandeid kolmandate riikide suhtes, kui need riigid on lõike 1 kohaselt vastu võtnud asjakohased õigusnormid ja kohaldavad neid ning on andnud ACERile loa koordineerida nende riigisisese reguleeriva asutuse tegevust liikmesriikide reguleerivate asutustega. Kui ACER nii toimib, puudutavad viited piiriülese iseloomuga küsimustele üksnes piire liidu ja kolmandate riikide vahel, ja mitte kahe liikmesriigi vahelisi piire.

3.  Lõikes 1 osutatud lepingute alusel töötatakse välja kord, millega nähakse eelkõige ette nende riikide ACERi töös osalemise laad, ulatus ja menetluslikud aspektid, sealhulgas sätted rahaliste osamaksude ja töötajate kohta.

4.  Haldusnõukogu võtab pärast reguleerivate asutuste nõukogult heakskiitva arvamuse saamist vastu kodukorra, mis käsitleb ACERi suhteid lõikes 1 osutatud kolmandate riikidega. ACERi direktoriga sõlmitava töölepinguga tagab komisjon, et ACER tegutseb vastavalt oma volitustele ja kehtivale institutsioonilisele raamistikule.

Artikkel 44

Töökeel

1.  ACERi suhtes kohaldatakse nõukogu määruse nr 1(72) ▌ sätteid.

2.  ACERi sisemise töökeele otsustab haldusnõukogu.

3.  ACERi tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

Artikkel 45

Hindamine

1.  Hiljemalt … [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel iga viie aasta tagant teeb komisjon sõltumatu väliseksperdi abil ACERi tegevuse hindamise seoses eesmärkide saavutamise, volituste kasutamise ja ülesannete täitmisega. Hindamisel keskendutakse eelkõige võimalikule vajadusele muuta ACERi volitusi ja sellise muutmise finantsmõjule.

2.  Kui komisjoni arvates ei ole ACERi töö jätkamine talle seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib komisjon pärast asjakohast konsulteerimist sidusrühmade ja reguleerivate asutuste nõukoguga teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

3.  Komisjon esitab lõikes 1 osutatud hindamise tulemused koos oma järeldustega Euroopa Parlamendile, nõukogule ja ACERi reguleerivate asutuste nõukogule. Hindamistulemused tuleks avalikustada.

4.  Komisjon esitab 31. oktoobriks 2025 ja seejärel vähemalt iga viie aasta tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse hinnang käesolevale määrusele ning eelkõige nendele ACERi ülesannetele, mis puudutavad üksikjuhtumeid käsitlevate otsuste tegemist. Aruandes võetakse vajaduse korral arvesse määruse (EL) 2019/…(73) artikli 68 lõikes 1 kohase hindamise tulemusi.

Asjakohasel juhul esitab komisjon koos aruandega seadusandliku ettepaneku.

Artikkel 46

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 713/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt II lisa vastavustabelile.

Artikkel 47

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus

koos hilisemate muudatustega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ELT L 211, 14.8.2009, lk 1)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 (ELT L 115, 25.4.2013, lk 39)

Üksnes määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 20 ja määruse (EÜ) nr 713/2009 artikli 22 lõikes 1 viidatud osas

II LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 713/2009

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 4

Artikkel 2

Artikkel 5

Artikkel 3

Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 ning lõike 4 esimene lõik

Artikkel 4

Artikli 6 lõike 4 teine kuni viies lõik ning lõiked 5, 6 ja 9

Artikkel 5

Artiklid 7 ja 8

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikli 9 lõige 1 ja lõike 2 esimene lõik

Artikkel 10

Artikli 6 lõiked 7 ja 8

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikli 9 lõike 2 teine lõik

Artikkel 13

Artikkel 10

Artikkel 14

Artikkel 11

Artikkel 15

Artikkel 2

Artikkel 16

Artikkel 3

Artikkel 17

Artikkel 12

Artikkel 18

Artikkel 13

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikli 14 lõiked 1 ja 2

Artikkel 21

Artikli 14 lõiked 3–6

Artikli 22 lõiked 1–4

Artikkel 15

Artikli 22 lõiked 5 ja 6

Artikkel 16

Artikkel 23

Artikkel 17

Artikkel 24

Artikli 18 lõiked 1 ja 2

Artikli 25 lõiked 1, 2 ja 4

Artikli 19 lõige 6

Artikli 25 lõige 3

Artikli 18 lõige 3

Artikkel 26

Artikli 18 lõiked 4–7

Artikkel 27

Artikli 19 lõiked 1–5 ja lõige 7

Artikkel 28

Artikkel 20

Artikkel 29

–  

Artikkel 30

Artikkel 21

Artikkel 31

Artikkel 22

Artikkel 32

Artikkel 23

Artikkel 33

Artikli 24 lõiked 1 ja 2

Artikkel 34

Artikli 24 lõiked 3–10

Artikkel 35

Artikkel 25

Artikkel 36

 

Artikkel 37

Artikkel 27

Artikkel 38

Artikkel 28

Artikkel 39

Artikkel 29

Artikkel 40

Artikkel 30

Artikli 41 lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 42

Artikkel 31

Artikkel 43

Artikkel 33

Artikkel 44

Artikkel 34

Artikkel 45

Artikkel 46

Artikkel 35

Artikkel 47

(1) ELT C 288, 31.8.2017, lk 91.
(2) ELT C 342, 12.10.2017, lk 79.
(3) Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ELT L 211, 14.8.2009, lk 1).
(5) Vt I lisa.
(6)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).
(7)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 (ELT L 115, 25.4.2013, lk 39).
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (ELT L 280, 28.10.2017, lk 1).
(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EL) 2019/… (ELT …).
(10)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE-CONS 73/18 – 2016/0377(COD) sisalduva määruse number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse määruse number, pealkiri, kuupäev ja ELT avaldamisviide.
(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … direktiiv (EL) 2019/… (ELT …).
(12)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 – 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, pealkiri, kuupäev ja ELT avaldamisviide.
(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 94).
(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/… (ELT ….).
(15)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS .../19 – 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number ning joonealusesse märkusesse nimetatud direktiivi number, pealkiri, kuupäev ja ELT viide.
(16)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).
(17)Euroopa Parlamendi, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta, 19.7.2012.
(18)Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).
(19) Nõukogu määrus (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1).
(20)Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).
(21)Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud 7. detsembri 2009. aasta otsus energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti asukoha kohta (ELT L 322, 9.12.2009, lk 39).
(22)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19-2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(23)Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus … (EL) 2019/… (ELT …).
(24)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS .../19 (2016/0379(COD)) sisalduva määruse number ning esitada joonealuses märkuses kõnealuse määruse number, kuupäev, täispealkiri ja ELT avaldamisviide.
(25)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).
(26)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS .../19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(27)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(28)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(29)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(30)++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(31)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(32)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(33)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva direktiivi number.
(34)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(35)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(36)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(37)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(38) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(39)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(40)++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE-CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(41)++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE-CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(42)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(43)++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(44)++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(45)
(46)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(47)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(48)++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(49)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(50)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(51)Komisjoni 24. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (ELT L 197, 25.7.2015, lk 24).
(52)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(53)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(54)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).
(55)+ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(56)+ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(57)+ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva määruse number.
(58)+ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva määruse number.
(59)++ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva direktiivi number.
(60)+++ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0377(COD) sisalduva direktiivi number.
(61)+ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS 9/19 - 2016/0379(COD) sisalduva direktiivi number.
(62)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0380(COD) sisalduva direktiivi number.
(63) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193 30.7.2018, lk 1).
(64) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).
(65) ELT 136, 31.5.1999, lk 15.
(66) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).
(67) Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).
(68)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
(69)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
(70)Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).
(71)Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).
(72) Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT L 17, 6.10.1958, lk 385).
(73)+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE‑CONS …/19 - 2016/0379(COD) sisalduva direktiivi number.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave