Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0378(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0040/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0040/2018

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0228

Hyväksytyt tekstit
PDF 346kWORD 101k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0863),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0494/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Saksan liittopäivien, Ranskan senaatin ja Romanian senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 13. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ttyöjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 13. heinäkuuta 2017 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0040/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksena, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 91.
(2) EUVL C 342, 12.10.2017, s. 79.
(3) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)
P8_TC1-COD(2016)0378

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 713/2009(4), jolla perustettiin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER), on muutettu huomattavilta osin(5). Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)  ACERin perustaminen on selkeästi parantanut sääntelyviranomaisten välistä koordinointia rajat ylittävissä kysymyksissä. ACERin perustamisen jälkeen sille on annettu uusia tärkeitä tehtäviä, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011(6) mukaista tukkumarkkinoiden seurantaa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013(7) mukaisia rajat ylittäviä energiainfrastruktuureja ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1938(8) mukaista kaasun toimitusvarmuutta.

(3)  Ennusteiden mukaan tarve koordinoida kansallisia sääntelytoimia lisääntyy entisestään tulevina vuosina. Unionin energiajärjestelmässä on käynnissä perustavanlaatuisin muutos vuosikymmeniin. Markkinoiden tiiviimpi yhdentyminen ja muutos kohti vaihtelevampaa sähköntuotantoa edellyttävät lisäponnisteluja kansallisten energiapolitiikkojen koordinoimiseksi naapurimaiden kanssa ja rajat ylittävän sähkön kaupan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

(4)  Kokemus sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta on osoittanut, että koordinoimattomat kansalliset toimet voivat johtaa vakaviin ongelmiin markkinoilla, erityisesti läheisesti yhteenliitetyillä alueilla, joilla jäsenvaltioiden päätöksillä on usein konkreettisia vaikutuksia niiden naapurimaihin. Jotta sähkön sisämarkkinoiden myönteiset vaikutukset kuluttajien hyvinvointiin, toimitusvarmuuteen ja hiilestä irtautumiseen voitaisiin saavuttaa, jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden riippumattomien sääntelyviranomaisten on tarpeen tehdä yhteistyötä niissä sääntelytoimenpiteissä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia.

(5)  Valtioiden energiamarkkinoilla toteuttamien kansallisten toimien hajanaisuus muodostaa kasvavan riskin rajat ylittävien sähkömarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. ACERille olisi sen vuoksi annettava rooli koordinoidun eurooppalaisen resurssien riittävyysarvioinnin kehittämisessä tiiviissä yhteistyössä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Sähkö-ENTSO’, kanssa, jotta vältetään ongelmat, joita hajanaisista kansallisista arvioinneista aiheutuu siksi, että niissä käytetään erilaisia koordinoimattomia menetelmiä eikä oteta riittävästi huomioon naapurimaiden tilannetta. ACERin olisi myös valvottava teknisiä parametreja, joita Sähkö-ENTSO kehittää rajat ylittävien kapasiteettien tehokasta osallistumista varten, ja kapasiteettimekanismien muita teknisiä ominaisuuksia.

(6)  Huolimatta sähkön sisämarkkinoiden yhdentymisessä ja saavutetusta merkittävästä edistymisestä jotkin jäsenvaltiot tai alueet ovat edelleen erillisiä tai eivät ole riittävän yhteenliitettyjä; tämä koskee erityisesti saarijäsenvaltioita ja unionin reuna-alueilla sijaitsevia jäsenvaltioita. ACERin olisi työssään otettava tarpeellisessa määrin huomioon tällaisten jäsenvaltioiden tai alueiden erityistilanne.

(7)  Sähkön toimitusvarmuus edellyttää koordinoitua lähestymistapaa, jotta voidaan varautua odottamattomiin toimituskriiseihin. ACERin olisi sen vuoksi koordinoitava riskeihin varautumista koskevia kansallisia toimia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/...(9)(10) mukaisesti.

(8)  Koska unionin sähköverkko on tiiviisti yhteenliitetty ja koska tarve yhteistyöhön naapurimaiden kanssa on kasvanut, jotta voidaan säilyttää verkon vakaus ja syöttää verkkoon suuria määriä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, alueellisilla koordinointikeskuksilla on merkittävä rooli siirtoverkonhaltijoiden koordinoinnissa. ACERin olisi tarvittaessa taattava alueellisten koordinointikeskusten viranomaisvalvonta.

(9)  Koska suuria osia uudesta sähköntuotantokapasiteetista liitetään verkkoon paikallisella tasolla, jakeluverkonhaltijoilla on määrä olla merkittävä rooli siinä, että unionin sähköverkko toimii joustavasti ja tehokkaasti.

(10)  Jäsenvaltioiden olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä ja poistettava sähkön ja maakaasun rajat ylittävän kaupan esteet unionin energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. ACER perustettiin täydentämään unionin tason sääntelyn puutteellisuutta ja edistämään sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. ACERin avulla sääntelyviranomaiset voivat tehostaa yhteistyötään unionin tasolla ja osallistua yhdessä unioniin liittyvien tehtävien hoitamiseen.

(11)  ACERin olisi varmistettava, että sääntelyviranomaisten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/...(11)(12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY(13) mukaisesti harjoittamaa sääntelyä koordinoidaan asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa täydennetään unionin tasolla. Tätä varten olisi taattava ACERin riippumattomuus sähkön- ja kaasuntuottajista, sekä julkisista että yksityisistä siirtoverkonhaltijoista ja jakeluverkonhaltijoista ja kuluttajista ja varmistettava sen toiminnan yhdenmukaisuus unionin oikeuden kanssa, sen tekniset ja sääntelyvalmiudet sekä sen avoimuus, kyky toimia demokraattisen valvonnan alaisena, mukaan lukien vastuuvelvollisuus Euroopan parlamenttia kohtaan, ja tehokkuus.

(12)  ACERin olisi seurattava siirtoverkonhaltijoiden välistä alueellista yhteistyötä sähkö- ja kaasualoilla sekä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Sähkö-ENTSO’, ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’, tehtävien suorittamista. ACERin olisi myös seurattava sellaisten muiden elinten tehtävien toteuttamista, joilla on unionin laajuisia säänneltyjä tehtäviä, kuten energiapörssit. ACERin mukanaolo on keskeinen edellytys sille, että siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö ja muiden unionin laajuisia tehtäviä hoitavien elinten toiminta toteutetaan tehokkaalla ja avoimella tavalla sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden hyödyksi.

(13)  Sääntelyviranomaisten olisi koordinoitava toimintaansa keskenään hoitaessaan tehtäviään, jotta voitaisiin varmistaa, että Sähkö-ENTSO, jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen elin, jäljempänä ’EU DSO -elin’, ja alueelliset koordinointikeskukset noudattavat energian sisämarkkinoiden sääntelykehyksen mukaisia velvoitteitaan ja ACERin päätöksiä. Kun Sähkö-ENTSOn, EU DSO -elimen ja alueellisten koordinointikeskusten operatiiviset vastuut laajenevat, on tarpeen tehostaa tällaisten alueellisella tai unionin laajuisella tasolla toimivien elinten valvontaa. Tässä asetuksessa säädetyllä menettelyllä varmistetaan, että ACER tukee sääntelyviranomaisia niiden hoitaessa näitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/...(14) tarkoitettuja tehtäviä.

(14)  Jotta voitaisiin varmistaa, että ACERilla on tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot, sen olisi voitava pyytää ja saada kyseisiä tietoja sääntelyviranomaisilta, Sähkö-ENTSOlta, Kaasu-ENTSOlta, alueellisilta koordinointikeskuksilta, EU DSO -elimeltä, siirtoverkonhaltijoilta ja nimitetyiltä sähkömarkkinaoperaattoreilta.

(15)  ACERin olisi yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa seurattava sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita ja tiedotettava tarvittaessa havainnoistaan Euroopan parlamentille, komissiolle ja kansallisille viranomaisille. ACERin suorittamat seurantatehtävät eivät saisi olla päällekkäisiä komission tai kansallisten viranomaisten tai etenkään kansallisten kilpailuviranomaisten suorittaman seurannan kanssa eivätkä ne saisi haitata sitä.

(16)  ACER luo yhtenäiset puitteet, joissa sääntelyviranomaiset voivat osallistua ja tehdä yhteistyötä. Nämä puitteet helpottavat lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista sähkön ja maakaasun sisämarkkinoilla koko unionissa. Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevissa tilanteissa ACERille on annettu valtuudet antaa yksittäisiä päätöksiä. Näiden valtuuksien olisi selkeästi määritetyin edellytyksin katettava tekniset kysymykset ja sääntelykysymykset, jotka edellyttävät alueellista koordinointia, ja erityisesti kysymykset, jotka koskevat verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa, alueellisissa koordinointikeskuksissa tapahtuvaa yhteistyötä, sääntelypäätöksiä, jotka ovat tarpeen energian tukkumarkkinoiden eheyden ja tarkasteltavuuden seuraamiseksi, päätöksiä sähkö- ja maakaasuinfrastruktuurista, joka liittää tai voisi liittää toisiinsa vähintään kaksi jäsenvaltiota, sekä uusiin sähkön rajayhdysjohtoihin ja uuteen kaasuinfrastruktuuriin useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa viimeisenä keinona sovellettavia vapautuksia sisämarkkinasäännöistä.

(17)  Verkkosääntöjen ja suuntaviivojen tarkistukset kattavat muutokset, jotka ovat tarpeen markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi ilman, että muutetaan olennaisesti kyseisiä verkkosääntöjä tai suuntaviivoja taikka luodaan ACERille uusia toimivaltuuksia.

(18)  ACERilla on tärkeä rooli kehitettäessä luonteeltaan ei-sitovia puiteohjeita. Verkkosääntöjen olisi oltava kyseisten puiteohjeiden mukaisia. Lisäksi katsotaan ACERin kannalta asianmukaiseksi ja sen tarkoituksen kannalta johdonmukaiseksi, että sillä on oma roolinsa verkkosääntöjen luonnosten tarkastelussa ja muuttamisessa, jotta se voisi varmistaa, että verkkosäännöt ovat puiteohjeiden mukaisia ja että niillä luodaan tarvittava yhdenmukaistamisaste, ennen kuin se toimittaa ne komissiolle hyväksyttäviksi.

(19)  Kun on hyväksytty verkkosääntöjä ja suuntaviivoja, joissa säädetään yhteisten alueellisten ja unionin laajuisten sääntöjen vaiheittaisesta täytäntöönpanosta ja lisäkehittämisestä, ACERin rooli verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanon seurannan ja sen edistämisen osalta on vahvistunut. Verkkosääntöjen ja suuntaviivojen tehokas seuranta on ACERin keskeisiä tehtäviä ja ratkaisevan tärkeää sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanossa.

(20)  Verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanon aikana on todettu, että olisi hyödyllistä virtaviivaistaa verkkosääntöjen ja suuntaviivojen mukaisesti laadittavien alueellisten tai unionin laajuisten ehtojen tai menetelmien viranomaishyväksyntää koskeva menettely toimittamalla ne suoraan ACERille, jotta sääntelyneuvostossa edustettuina olevat sääntelyviranomaiset voivat päättää tällaisista ehdoista tai menetelmistä.

(21)  Koska unionin energiamarkkinoiden vaiheittaiseen yhdenmukaistamiseen kuuluu säännöllisesti välivaiheena alueellisten ratkaisujen löytäminen ja rajoitetun määrän sääntelyviranomaisia on hyväksyttävä useita ehtoja ja menetelmiä tiettyä aluetta varten, tässä asetuksessa on asianmukaista ottaa huomioon sisämarkkinoiden alueellinen ulottuvuus ja säätää asianmukaisista hallintomekanismeista. Asianomaisen alueen toimivaltaisten sääntelyviranomaisten olisi sen vuoksi tehtävä päätökset yhteisiä alueellisia ehtoja tai menetelmiä koskevista ehdotuksista, paitsi jos näillä päätöksillä on konkreettinen vaikutus energian sisämarkkinoihin.

(22)  Koska ACERilla on yleisnäkemys sääntelyviranomaisista, sillä olisi oltava komissioon ja muihin unionin toimielimiin sekä sääntelyviranomaisiin nähden neuvoa-antava rooli kysymyksissä, jotka liittyvät tarkoitukseen, jota varten se on perustettu. Sen olisi myös ilmoitettava komissiolle, jos se havaitsee, että siirtoverkonhaltijoiden välinen yhteistyö ei tuota tarvittavia tuloksia tai että sääntelyviranomainen, jonka päätös on verkkosääntöjen ja suuntaviivojen vastainen, ei ole pannut ACERin lausuntoa, suositusta tai päätöstä asianmukaisella tavalla täytäntöön.

(23)  ACERin olisi myös voitava antaa suosituksia, joilla autetaan sääntelyviranomaisia ja markkinaosapuolia vaihtamaan hyviä käytäntöjä.

(24)  Sähkö-ENTSOn, Kaasu-ENTSOn, EU DSO -elimen, siirtoverkonhaltijoiden, alueellisten koordinointikeskusten ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden olisi otettava kaikin tavoin huomioon ACERin niille tämän asetuksen mukaisesti osoittamat lausunnot ja suositukset.

(25)  ACERin olisi tapauksen mukaan kuultava asianosaisia ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksensa ehdotetuista toimenpiteistä, kuten verkkosäännöistä ja muista säännöistä.

(26)  ACERin olisi edistettävä asetuksessa (EU) N:o 347/2013 säädettyjen Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanoa etenkin silloin, kun se antaa lausuntonsa ei-sitovista unionin laajuisista kymmenvuotisista verkon kehittämissuunnitelmista, jäljempänä ’unionin laajuiset verkon kehittämissuunnitelmat’.

(27)  ACERin olisi edistettävä toimia, joilla parannetaan energiaturvallisuutta.

(28)  ACERin toiminnassa olisi noudatettava viisi läheisesti toisiinsa liittyvää ja toisiaan vahvistavaa ulottuvuutta, mukaan lukien hiilestä irtautuminen, omaavan energiaunionin tavoitteita ja päämääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 (15) 1 artiklan mukaisesti.

(29)  Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ACERin olisi annettava yksittäisiä päätöksiä vain selkeästi määritellyissä olosuhteissa ja kysymyksissä, jotka liittyvät kiinteästi siihen tarkoitukseen, jota varten se on perustettu.

(30)  Sen varmistamiseksi, että ACERin puitteet ovat tehokkaat ja johdonmukaiset muiden erillisvirastojen kanssa, ACERia koskevat säännöt olisi sovitettava Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä hyväksyttyyn erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan(16), jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’. Siinä määrin kuin on tarpeen, ACERin rakenne olisi kuitenkin mukautettava vastaamaan energia-alan sääntelyn erityistarpeita. Erityisesti on otettava kaikilta osin huomioon sääntelyviranomaisten erityisrooli ja taattava niiden riippumattomuus.

(31)  Tähän asetukseen voidaan tulevaisuudessa harkita lisämuutoksia, jotta asetus voidaan kaikilta osin yhdenmukaistaa yhteisen lähestymistavan kanssa. Energia-alan sääntelyn tämänhetkisten tarpeiden perusteella tästä yhteisestä lähestymistavasta on tarpeen poiketa. Komission olisi suoritettava arviointi, jossa arvioidaan ACERin suoritustasoa suhteessa ACERin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin, ja kyseisen arvioinnin jälkeen komission olisi voitava ehdottaa muutoksia tähän asetukseen.

(32)  Johtokunnalla olisi oltava tarvittavat valtuudet laatia talousarvio, valvoa sen toteuttamista, laatia sisäiset säännöt, hyväksyä varainhoitosäännöt ja nimittää johtaja. Neuvoston nimittämien johtokunnan jäsenten vaihtumisen yhteydessä olisi sovellettava kiertojärjestelmää jäsenvaltioiden tasapuolisen osallistumisen varmistamiseksi ajan mittaan. Johtokunnan olisi toimittava riippumattomasti ja puolueettomasti sekä yleisen edun mukaisesti pyytämättä tai noudattamatta poliittisia ohjeita.

(33)  ACERilla olisi oltava tarvittavat valtuudet suorittaa sääntelytehtävänsä tehokkaasti, avoimesti, perustellusti ja ennen kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että ACERin riippumattomuus sähkön- ja kaasuntuottajista sekä siirtoverkonhaltijoista ja jakeluverkonhaltijoista samoin kuin muista yksityisistä ja yritysten eduista on hyvän hallintotavan keskeinen periaate, se on myös välttämätön edellytys markkinoiden luottamuksen varmistamiselle. Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava riippumatta markkinoiden eduista ja välttäen eturistiriitoja sekä pyytämättä tai noudattamatta ohjeita tai vastaanottamatta suosituksia minkään jäsenvaltion hallitukselta, unionin toimielimiltä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä tai henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sääntelyneuvoston jäsenten toimimista omien kansallisten viranomaistensa puolesta. Sääntelyneuvoston olisi samalla noudatettava päätöksissään energiaa, kuten energian sisämarkkinoita, ympäristöä ja kilpailua koskevaa unionin oikeutta. Sääntelyneuvoston olisi tiedotettava lausunnoistaan, suosituksistaan ja päätöksistään unionin toimielimille.

(34)  Jos ACERilla on päätöksentekovaltuudet, asianosaisille olisi menettelyn tehokkuuden vuoksi myönnettävä oikeus valittaa valituslautakuntaan, jonka olisi oltava osa ACERia mutta riippumaton sen hallinto- ja sääntelyrakenteesta. Jotta voidaan taata valituslautakunnan toiminta ja täysi riippumattomuus, ACERin talousarviossa olisi oltava sitä koskeva erillinen budjettikohta. Jatkuvuuden takaamiseksi valituslautakunnan jäsenten nimittämisen tai vaihtumisen yhteydessä olisi voitava uudistaa valituslautakunta osittain. Valituslautakunnan päätöksistä on mahdollista valittaa Euroopan unionin tuomioistuimeen, jäljempänä 'unionin tuomioistuin'.

(35)  ACERin olisi käytettävä päätöksentekovaltuuksiaan oikeudenmukaisen, avoimen ja kohtuullisen päätöksenteon periaatteiden mukaisesti. ACERin menettelysäännöt olisi vahvistettava sen työjärjestyksessä.

(36)  Johtajan olisi vastattava lausuntoja, suosituksia ja päätöksiä sisältävien asiakirjojen laatimisesta ja hyväksymisestä. Tiettyihin 22 artiklan 5 kohdan a alakohdassa ja 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lausuntoihin, suosituksiin ja päätöksiin olisi vaadittava sääntelyneuvoston puoltava lausunto ennen niiden hyväksymistä. Sääntelyneuvoston olisi voitava antaa lausuntoja ja tapauksen mukaan esittää johtajan tekstiehdotuksiin huomautuksia ja muutoksia, jotka johtajan olisi otettava huomioon. Jos johtaja poikkeaa sääntelyneuvoston esittämistä huomautuksista ja muutoksista tai hylkää ne, johtajan olisi myös esitettävä asianmukaiset kirjalliset perustelut rakentavan vuoropuhelun helpottamiseksi. Jos sääntelyneuvosto ei anna puoltavaa lausuntoa uudelleen toimitetusta tekstistä, johtajan olisi voitava tarkistaa teksti edelleen sääntelyneuvoston esittämien huomautusten ja muutosten mukaisesti saadakseen siltä puoltavan lausunnon. Johtajan olisi voitava perua toimitetut lausunto-, suositus- ja päätösluonnokset, jos hän on eri mieltä sääntelyneuvoston esittämistä muutoksista, ja antaa uusi teksti tiettyjä 22 artiklan 5 kohdan a alakohdassa ja 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen. Johtajan olisi voitava pyytää sääntelyneuvostolta puoltava lausunto uudesta tai tarkistetusta tekstiluonnoksesta missä tahansa menettelyn vaiheessa.

(37)  ACERille olisi annettava sen tehtävien hoitamista varten asianmukaiset resurssit. ACERin rahoituksen olisi tultava pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta. Maksut täydentävät ACERin rahoitusta, ja niiden olisi katettava kustannukset, joita ACERille aiheutuu markkinaosapuolille tai niiden puolesta toimiville tahoille tarjotuista palveluista, jotta ne voivat ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan mukaisia tietoja tehokkaasti, tuloksellisesti ja turvallisesti. Resurssien, jotka sääntelyviranomaiset ovat asettaneet yhteisesti käyttöön yhteistyötään varten unionin tasolla, olisi oltava edelleenkin ACERin käytössä. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava edelleen unionin yleisestä talousarviosta maksettaviin tukiin. Riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan olisi suoritettava tilintarkastus komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(17) 107 artiklan mukaisesti.

(38)  Budjettivallan käyttäjän olisi arvioitava jatkuvasti ACERin talousarviota suhteessa ACERin työmäärään, ACERin suoritustasoon ja ACERin tavoitteisiin, jotka koskevat energian sisämarkkinoiden toteuttamista ja energiaturvallisuuden edistämistä unionin kuluttajien hyödyksi. Budjettivallan käyttäjän olisi varmistettava, että toiminta on mahdollisimman tehokasta.

(39)  Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, jäljempänä ’käännöskeskus’, olisi tarjottava käännöspalveluja kaikille unionin virastoille. Jos ACERille tulee käännöskeskuksen tarjoamiin palveluihin liittyviä erityisongelmia, sillä olisi oltava mahdollisuus vedota käännöskeskuksen perustamissäädöksessä(18) vahvistettuun kolmansien osapuolten käyttöä koskevaan mekanismiin, joka voisi viime kädessä johtaa muiden palveluntarjoajien käyttöön käännöskeskuksen puitteissa.

(40)  ACERIlla olisi oltava erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. ACERin olisi erityisesti hyödynnettävä sääntelyviranomaisten, komission ja jäsenvaltioiden ACERiin tilapäisesti siirtämän henkilöstön pätevyyttä ja kokemusta. ACERin henkilöstöön olisi sovellettava asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(19) vahvistettuja Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’, sekä unionin toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä. Johtokunnan olisi yhteisymmärryksessä komission kanssa hyväksyttävä asianmukaiset täytäntöönpanosäännöt.

(41)  Tämän asetuksen mukaista johtajan ja sääntelyneuvoston sääntelytyötä olisi voitava tukea työryhmillä.

(42)  ACERin olisi sovellettava yleisiä sääntöjä, jotka koskevat unionin elinten asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi. Johtokunnan olisi hyväksyttävä käytännön toimenpiteet kaupallisesti arkaluonteisten tietojen ja henkilötietojen suojaamiseksi.

(43)  ACERissa tehtävän sääntelyviranomaisten yhteistyön kautta on tullut selväksi, että enemmistöpäätökset ovat keskeinen edellytys edistymiselle energian sisämarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä, joilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia useissa jäsenvaltioissa. Sääntelyviranomaisten olisi sen vuoksi edelleen äänestettävä kahden kolmasosan enemmistöllä sääntelyneuvostossa. ACERin olisi oltava tapauksen mukaan vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

(44)  Maiden, jotka eivät ole unionin jäseniä, olisi voitava osallistua ACERin työhön unionin kanssa tehtävien asianmukaisten sopimusten mukaisesti.

(45)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli sääntelyviranomaisten yhteistyötä unionin tasolla ja niiden osallistumista unioniin liittyvien tehtävien hoitamiseen, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(46)  ACERin kotipaikka sijaitsee Ljubljanassa, kuten päätöksessä 2009/913/EU(20) säädetään. ACERin kotipaikka on sen toiminnan ja lakisääteisten tehtävien keskus.

(47)  ACERin isäntäjäsenvaltion olisi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet ACERin moitteettoman ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, mukaan lukien monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet. Slovenian tasavallan hallituksen ja ACERin välinen kotipaikkasopimus, joka kattaa kyseiset vaatimukset sekä täytäntöönpanojärjestelyt, tehtiin 26 päivänä marraskuuta 2010, ja se tuli voimaan 10 päivänä tammikuuta 2011,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1 artikla

Perustaminen ja tavoitteet

1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, jäljempänä ’ACER’.

2.  ACERin tarkoituksena on avustaa direktiivin (EU) 2019/...(21)57 artiklassa ja direktiivin 2009/73/EY 39 artiklassa tarkoitettuja sääntelyviranomaisia jäsenvaltioissa suoritettavien sääntelytehtävien suorittamisessa unionin tasolla ja tarvittaessa koordinoida niiden toimintaa sekä sovitella ja ratkaista niiden välisiä erimielisyyksiä tämän asetuksen 6 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Lisäksi ACER edistää korkealaatuisten yhteisten sääntely- ja valvontakäytäntöjen laatimista ja myötävaikuttaa siten unionin oikeuden johdonmukaiseen, tehokkaaseen ja tosiasialliseen soveltamiseen unionin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi.

3.  ACER toimii tehtäviään suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja unionin edun mukaisesti. ACER tekee itsenäisiä päätöksiä yksityisistä ja yritysten eduista riippumatta.

2 artikla

ACERin antamien asiakirjojen lajit

ACER

a)  antaa siirtoverkonhaltijoille, Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle, EU DSO ‑elimelle, alueellisille koordinointikeskuksille ja nimitetyille sähkömarkkinaoperaattoreille osoitettuja lausuntoja ja suosituksia;

b)  antaa sääntelyviranomaisille osoitettuja lausuntoja ja suosituksia;

c)  antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle osoitettuja lausuntoja ja suosituksia;

d)  tekee yksittäisiä päätöksiä tietojen antamisesta 3 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan c alakohdan mukaisesti; menetelmien ja ehtojen hyväksymisestä 4 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti; 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista tarjousalueiden arvioinneista; 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä kysymyksistä; sääntelyviranomaisten välisestä välimiesmenettelystä 6 artiklan 10 kohdan mukaisesti; 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin alueellisiin koordinointikeskuksiin liittyen; 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta menetelmien ja laskelmien sekä teknisten eritelmien hyväksymisestä ja muuttamisesta; 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta menetelmien hyväksymisestä ja muuttamisesta; 10 artiklassa tarkoitetuista vapautuksista; 11 artiklan d alakohdassa tarkoitetusta infrastruktuurista; sekä 12 artiklan nojalla tukkumarkkinoiden eheyteen ja tarkasteltavuuteen liittyvistä asioista.

e)  esittää komissiolle ei-sitovia puiteohjeita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/...(22)(23) 59 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009(24) 6 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Yleiset tehtävät

1.  ACER voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle lausunnon tai suosituksen kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät tarkoitukseen, jota varten se on perustettu.

2.  ACERin pyynnöstä sääntelyviranomaisten, Sähkö-ENTSOn, Kaasu-ENTSOn, alueellisten koordinointikeskusten, EU DSO -elimen, siirtoverkonhaltijoiden ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden on annettava ACERille sen tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot, paitsi jos ACER on jo pyytänyt tällaisia tietoja ja saanut ne.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietopyyntöjä varten ACERilla on valtuudet antaa päätöksiä. Päätöksissään ACER täsmentää pyyntönsä tarkoituksen, mainitsee oikeusperustan, jonka mukaisesti tiedot pyydetään, ja ilmoittaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on annettava. Määräajan on oltava oikeasuhteinen pyyntöön nähden.

ACER käyttää tämän asetuksen nojalla saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan sille tässä asetuksessa osoitettujen tehtävien hoitamiseen. ACER varmistaa kaikkien tietojen asianmukaisen tietosuojan 41 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden yhteistyöhön liittyvät ACERin tehtävät

1.  ACER antaa Sähkö-ENTSOn osalta asetuksen (EU) ...(25) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti, Kaasu-ENTSOn osalta asetuksen (EY) N:o 715/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja EU DSO -elimen osalta asetuksen (EU) ...+ 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle lausunnon kunkin perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta.

2.  ACER seuraa Sähkö-ENTSOn osalta asetuksen (EU) ...+ 32 artiklan mukaisesti, Kaasu-ENTSOn osalta asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan mukaisesti ja EU DSO -elimen osalta asetuksen (EU) ...+ 55 artiklassa säädetyllä tavalla kunkin tehtävien suorittamista.

3.  ACER voi antaa lausunnon

a)  Sähkö-ENTSOlle asetuksen (EU) ...(26) 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOlle asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti verkkosäännöistä; ▌

b)  Sähkö-ENTSOlle asetuksen (EU) ...+ 32 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOlle asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vuotuisen työohjelman luonnoksesta, unionin laajuisen verkon kehittämissuunnitelman luonnoksesta sekä asetuksen (EU) ...+ 30 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista asiaa koskevista asiakirjoista ottaen huomioon syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua sekä sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta ja varmaa toimintaa koskevat tavoitteet;

c)  EU DSO -elimelle vuotuisen työohjelman luonnoksesta ja asetuksen (EU) ...(27) 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muista asiaa koskevista asiakirjoista ottaen huomioon syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua sekä sähkön sisämarkkinoiden tehokasta ja varmaa toimintaa koskevat tavoitteet.

4.  Pyydettyään tapauksen mukaan päivityksiä siirtoverkonhaltijoiden toimittamiin luonnoksiin ACER hyväksyy menetelmän, joka koskee asetuksen (EU) ...+ 19 artiklan 4 kohdan mukaista pullonkaulatuloista saatujen tulojen käyttöä.

5.  ACER antaa tosiseikkoihin perustuvan, asianmukaisesti perustellun lausunnon sekä suosituksia Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jos se katsoo, että sille asetuksen (EU) ...(28) 32 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimitettu vuotuisen työohjelman luonnos tai unionin laajuisen verkon kehittämissuunnitelman luonnos ei edistä syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa tai kolmansien osapuolten pääsylle avoimen rajat ylittävän yhteenliittämisen riittävää tasoa taikka ei ole asetuksen (EU) ...+ ja direktiivin (EU) ...(29) tai direktiivin 2009/73/EY ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 asiaa koskevien säännösten mukainen.

6.  Asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten on koordinoitava toimintaansa määrittääkseen yhdessä, onko kyse tilanteesta, jossa EU DSO -elin, Sähkö-ENTSO tai alueelliset koordinointikeskukset eivät noudata unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin direktiivin (EU) ...(30) 59 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 62 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

ACER antaa yhden tai useamman sääntelyviranomaisen pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan perustellun lausunnon sekä suosituksen Sähkö-ENTSOlle, EU DSO -elimelle tai alueellisille koordinointikeskuksille niiden velvoitteiden noudattamisen osalta.

7.  Jos ACERin perustellussa lausunnossa määritetään tapaus, jossa Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin tai alueellinen koordinointikeskus ei mahdollisesti noudata velvoitteitaan, asianomaisten sääntelyviranomaisten on yksimielisesti tehtävä koordinoituja päätöksiä, joissa todetaan, onko asiaankuuluvia velvoitteita rikottu, ja tapauksen mukaan määritetään toimenpiteet, joita Sähkö-ENTSOn, EU DSO -elimen tai alueellisen koordinointikeskuksen on toteutettava kyseisen rikkomisen korjaamiseksi. Jos sääntelyviranomaiset eivät tee tällaisia koordinoituja päätöksiä yksimielisesti neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona sääntelyviranomaiset ovat vastaanottaneet ACERin perustellun lausunnon, asia on saatettava ACERin käsiteltäväksi päätöksen tekemistä varten 6 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

8.  Jos tämän artiklan 6 tai 7 kohdan mukaisesti määritettyä Sähkö-ENTSOn, EU DSO -elimen tai alueellisen koordinointikeskuksen velvoitteiden noudattamatta jättämistä ei ole korjattu kolmen kuukauden kuluessa tai jos elimen kotipaikkana olevan jäsenvaltion sääntelyviranomainen ei ole ryhtynyt toimiin tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti tehtyjen koordinoitujen päätösten noudattamisen varmistamiseksi, ACER antaa sääntelyviranomaiselle suosituksen ryhtyä toimiin toimia direktiivin (EU) ...(31) 59 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 62 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että Sähkö-ENTSO, EU DSO -elin tai alueellinen koordinointikeskus noudattaa velvoitteitaan, ja ilmoittaa tästä komissiolle.

5 artikla

Verkkosääntöjen ja suuntaviivojen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät ACERin tehtävät

1.  ACER osallistuu verkkosääntöjen kehittämiseen asetuksen (EU) ...(32) 59 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan mukaisesti ja suuntaviivojen kehittämiseen asetuksen (EU) ...+ 61 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Erityisesti se

a)  toimittaa komissiolle ei-sitovia puiteohjeita, jos siltä tätä asetuksen (EU) ...+ 59 artiklan 4 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 2 kohdan nojalla pyydetään. ACER arvioi puiteohjeet ja toimittaa ne takaisin komissiolle, jos siltä tätä asetuksen (EU) ...+ 59 artiklan 7 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 4 kohdan nojalla pyydetään;

b)  antaa Kaasu-ENTSOlle perustellun lausunnon verkkosäännöstä asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

c)  tarkistaa verkkosääntöä asetuksen (EU) ...+ 59 artiklan 11 kohdan ja asetuksen (EY) 715/2009 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti. ACER ottaa tarkistuksessaan huomioon näkemykset, joita asianosaiset ovat esittäneet Sähkö-ENTSOn, Kaasu-ENTSOn tai EU DSO -elimen johdolla tapahtuneen tarkistettujen verkkosääntöjen laatimisen aikana, ja se kuulee asiaankuuluvia sidosryhmiä komissiolle toimitettavasta versiosta. ACER voi tapauksen mukaan käyttää tässä verkkosääntöjen mukaisesti perustettua komiteaa. ACER raportoi komissiolle kuulemisen tuloksista. Sen jälkeen ACER toimittaa tarkistetun verkkosäännön komissiolle asetuksen (EU) ...(33) 59 artiklan 11 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Jos Sähkö-ENTSO, Kaasu-ENTSO tai EU DSO -elin ei ole kehittänyt verkkosääntöä, ACER laatii ja toimittaa komissiolle luonnoksen verkkosäännöksi, jos siltä tätä asetuksen (EU) ...+ 59 artiklan 12 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 10 kohdan nojalla pyydetään;

d)  antaa komissiolle asianmukaisesti perustellun lausunnon asetuksen (EU) ...(34) 32 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos Sähkö-ENTSO, Kaasu-ENTSO tai EU DSO-elin ei ole pannut täytäntöön asetuksen (EU) ...+ 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittua verkkosääntöä tai asetuksen (EU) ...+ 59 artiklan 3–12 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 1–10 kohdan mukaisesti vahvistettua verkkosääntöä, jota komissio ei ole hyväksynyt asetuksen (EU) ...+ 59 artiklan 13 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 11 kohdan mukaisesti;

e)  seuraa ja analysoi komission asetuksen (EU) ...(35) 59 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan mukaisesti hyväksymien verkkosääntöjen ja asetuksen (EU) ...(36) 61 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja niiden vaikutusta sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamiseen, jolla pyritään helpottamaan markkinoiden yhdentymistä, sekä syrjimättömyyteen, toimivaan kilpailuun ja markkinoiden tehokkaaseen toimintaan, ja raportoi asiasta komissiolle.

2.  Kun jossakin seuraavista säädöksistä säädetään ehdotusten laatimisesta sellaisten verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskeviksi yhteisiksi ehdoiksi tai menetelmiksi, jotka edellyttävät kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää, kyseiset ehdotukset yhteisiksi ehdoiksi tai menetelmiksi on toimitettava ACERin tarkistettaviksi ja hyväksyttäviksi:

a)  tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut unionin säädökset;

b)  ennen ...päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] hyväksytyt verkkosäännöt ja suuntaviivat ja kyseisten verkkosääntöjen ja suuntaviivojen myöhemmät tarkistukset; tai

c)  täytäntöönpanosäädöksinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(37) 5 artiklan nojalla hyväksytyt verkkosäännöt ja suuntaviivat.

3.  Kun jossakin seuraavista säädöksistä säädetään ehdotusten laatimisesta sellaisten verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskeviksi ehdoiksi tai menetelmiksi, jotka edellyttävät asianomaisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää, kyseisten sääntelyviranomaisten on päästävä asiasta sopimukseen yksimielisesti:

a)  tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut unionin säädökset;

b)  ennen ...päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] hyväksytyt verkkosäännöt ja suuntaviivat ja kyseisten verkkosääntöjen ja suuntaviivojen myöhemmät tarkistukset; tai

c)  täytäntöönpanosäädöksinä asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan nojalla hyväksytyt verkkosäännöt ja suuntaviivat.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ehdotukset on ilmoitettava ACERille viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseisille sääntelyviranomaisille. Sääntelyviranomaiset voivat toimittaa ehdotukset ACERille hyväksyttäviksi 6 artiklan 10 kohdan b alakohdan toisen alakohdan nojalla, ja niiden on toimittava näin 6 artiklan 10 kohdan a alakohdan toisen alakohdan nojalla, jos ne eivät ole päässeet asiasta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuin tavoin sopimukseen yksimielisesti.

Johtaja tai sääntelyneuvosto voi omasta aloitteestaan taikka sääntelyneuvoston yhden tai useamman jäsenen ehdotuksesta vaatia asianomaisen alueen sääntelyviranomaisia toimittamaan ehdotuksen ACERille hyväksyttäväksi. Tällainen pyyntö koskee ainoastaan tapauksia, joissa alueellisesti sovitulla ehdotuksella olisi konkreettinen vaikutus energian sisämarkkinoihin tai toimitusvarmuuteen asianomaisen alueen ulkopuolella.

4.  ACERilla on toimivalta tehdä päätös 6 artiklan 10 kohdan mukaisesti, jos toimivaltaiset sääntelyviranomaiset eivät pääse sopimukseen delegoituina säädöksinä ... päivänä ...kuuta ...[tämän asetuksen voimaantulopäivä] jälkeen hyväksyttyjen uusien verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevista ehdoista tai menetelmistä, jos kyseiset ehdot tai menetelmät edellyttävät kaikkien sääntelyviranomaisten tai kaikkien asianomaisen alueen sääntelyviranomaisten hyväksyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista.

5.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2023 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisesta tarpeesta lisätä ACERin osallistumista delegoituina säädöksinä ...päivän ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] jälkeen hyväksyttyjen verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevien ehtojen tai menetelmien kehittämiseen ja hyväksymiseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tarvittavien valtuuksien siirtämisestä ACERille tai niiden muuttamisesta.

6.  Ennen 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen tai menetelmien hyväksymistä sääntelyviranomaiset tarkistavat ne tai ACER, silloin kun se on toimivaltainen, tarkistaa ne tarvittaessa Sähkö-ENTSOa, Kaasu-Entsoa tai EU DSO -elintä kuullen sen varmistamiseksi, että ehdot tai menetelmät ovat yhdenmukaisia verkkosäännön tai suuntaviivojen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden asianmukaista toimintaa. ACER tekee päätöksen hyväksymisestä asiaankuuluvissa verkkosäännöissä ja suuntaviivoissa täsmennetyn ajanjakson kuluessa. Ajanjakso alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona ehdotus saatettiin ACERin käsiteltäväksi.

7.  ACER hoitaa tarjousalueiden arviointiin liittyvät tehtävänsä asetuksen (EU) ....(38) 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

8.  ACER seuraa asetuksen (EU) ...+ 34 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 12 artiklassa tarkoitettua siirtoverkonhaltijoiden alueellista yhteistyötä ja ottaa tämän yhteistyön tulokset huomioon laatiessaan lausuntojaan, suosituksiaan ja päätöksiään.

6 artikla

Sääntelyviranomaisiin liittyvät ACERin tehtävät

1.  ACER antaa teknisiä kysymyksiä koskevat yksittäiset päätökset, kun päätöksistä säädetään asetuksessa (EU) ... +, asetuksessa (EY) N:o 715/2009, direktiivissä (EU) ...(39) tai direktiivissä 2009/73/EY.

2.  ACER voi työohjelmansa mukaisesti komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa suosituksia auttaakseen sääntelyviranomaisia ja markkinaosapuolia hyvien käytäntöjen vaihtamisessa.

3.  Komissio toimittaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen joka neljäs vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sääntelyviranomaisten direktiivin (EU)(40) ... 57 artiklan 7 kohdan mukaisesta riippumattomuudesta.

4.  ACER luo puitteet sääntelyviranomaisten yhteistyölle, jotta varmistetaan tehokas päätöksenteko kysymyksissä, joilla on rajat ylittävää merkitystä. Se edistää yhteistyötä sääntelyviranomaisten välillä sekä sääntelyviranomaisten välillä alueellisella ja unionin tasolla ▌ja ottaa tämän yhteistyön tulokset huomioon laatiessaan lausuntojaan, suosituksiaan ja päätöksiään. Jos ACER katsoo, että kyseistä yhteistyötä varten tarvitaan sitovia sääntöjä, se antaa tarvittavat suositukset komissiolle.

5.  ACER antaa yhden tai useamman sääntelyviranomaisen tai komission pyynnöstä tosiseikkoihin perustuvan lausunnon siitä, onko sääntelyviranomaisen tekemä päätös asetuksessa (EU) ...(41), asetuksessa (EY) N:o 715/2009, direktiivissä (EU) ...(42) tai direktiivissä 2009/73/EY tarkoitettujen verkkosääntöjen ja suuntaviivojen tai kyseisten direktiivien tai asetusten muiden asiaa koskevien säännösten mukainen.

6.  Jos sääntelyviranomainen ei noudata 5 kohdassa tarkoitettua ACERin lausuntoa neljän kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, ACER ilmoittaa asiasta komissiolle ja jäsenvaltiolle, jota asia koskee.

7.  Jos sääntelyviranomaisella on yksittäisessä tapauksessa vaikeuksia asetuksessa (EU) ...+, asetuksessa (EY) N:o 715/2009, direktiivissä (EU) ...(43) tai direktiivissä 2009/73/EY, tarkoitettujen verkkosääntöjen ja suuntaviivojen soveltamisessa, se voi pyytää ACERilta lausuntoa. ACER antaa komissiota kuultuaan lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta.

8.  ACER voi sääntelyviranomaisen pyynnöstä tarjota kyseiselle sääntelyviranomaiselle operatiivista apua asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisessa tutkinnassa.

9.  ACER antaa lausuntoja asiaankuuluvalle sääntelyviranomaiselle ja komissiolle asetuksen (EU) ....(44) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

10.  ACERilla on toimivalta antaa yksittäisiä päätöksiä sääntelykysymyksistä, joilla on vaikutuksia rajat ylittävään kauppaan tai rajat ylittävän verkon varmuuteen ja jotka edellyttävät vähintään kahden sääntelyviranomaisen yhteistä päätöstä, jos sääntelyviranomaisille on annettu tällainen toimivalta jossakin seuraavista säädöksistä:

a)  tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettu unionin säädös;

b)  ennen ...päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] hyväksytyt verkkosäännöt ja suuntaviivat ja näiden verkkosääntöjen ja suuntaviivojen myöhemmät tarkistukset; tai

c)  täytäntöönpanosäädöksinä asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan nojalla hyväksytyt verkkosäännöt ja suuntaviivat.

ACERilla on toimivalta antaa yksittäisiä päätöksiä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla seuraavissa tilanteissa:

a)  kun toimivaltaiset sääntelyviranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa asian saattamisesta kyseisistä sääntelyviranomaisista viimeisen käsiteltäväksi; tai neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan tai direktiivin (EU) ...(45) 59 artiklan 1 kohdan c alakohdan tai 62 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisissa tapauksissa; tai

b)  toimivaltaisten sääntelyviranomaisten yhteisen pyynnön perusteella.

Toimivaltaiset sääntelyviranomaiset voivat yhdessä pyytää tämän kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun määräajan jatkamista enintään kuudella kuukaudella lukuun ottamatta tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan tai direktiivin (EU) ...+ 59 artiklan 1 kohdan c alakohdan tai 62 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisia tapauksia.

Jos toimivalta päättää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista rajat ylittävistä kysymyksistä on siirretty sääntelyviranomaisille delegoituina säädöksinä ...päivän ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] jälkeen hyväksytyissä uusissa verkkosäännöissä tai suuntaviivoissa, ACERilla on toimivalta ainoastaan vapaaehtoiselta pohjalta tämän kohdan toisen alakohdan b alakohdan nojalla sellaisen pyynnön perusteella, jonka ovat esittäneet vähintään 60 prosenttia toimivaltaisista sääntelyviranomaisista. Jos asiaan liittyy vain kaksi sääntelyviranomaista, kumpikin niistä voi saattaa asian ACERin käsiteltäväksi.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2023 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, onko mahdollisesti tarpeen lisätä ACERin osallistumista sellaisten sääntelyviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemiseen, jotka koskevat yhteisiä päätöksiä asioista, joiden osalta kyseisille sääntelyviranomaisille on siirretty toimivalta ...päivän ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] jälkeen delegoidulla säädöksellä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tarvittavien valtuuksien siirtämisestä ACERille tai niiden muuttamisesta.

11.  Valmistellessaan 10 kohdan mukaista päätöstään ACER kuulee sääntelyviranomaisia ja siirtoverkonhaltijoita, joita asia koskee, ja sille annetaan tieto kaikkien asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden ehdotuksista ja huomautuksista.

12.  Jos asia on saatettu ACERin käsiteltäväksi 10 kohdan nojalla, ACER

a)  antaa päätöksen kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona asia saatettiin sen käsiteltäväksi, tai neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdan tai direktiivin (EU) ...(46) 59 artiklan 1 kohdan c alakohdan tai 62 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisissa tapauksissa; ja

b)  voi tarpeen vaatiessa antaa väliaikaisen päätöksen sen varmistamiseksi, että toimitusvarmuus tai käyttövarmuus on suojattu.

13.  Jos 10 kohdassa tarkoitetut sääntelykysymykset kattavat asetuksen (EU) ...(47) 63 artiklassa tai direktiivin 2009/73/EY 36 artiklassa tarkoitetut vapautukset, tässä asetuksessa asetetut määräajat eivät kumuloidu kyseisissä säännöksissä asetettujen määräaikojen kanssa.

7 artikla

Alueellisiin koordinointikeskuksiin liittyvät ACERin tehtävät

1.  ACER seuraa ja analysoi tiiviissä yhteistyössä sääntelyviranomaisten ja Sähkö-ENTSOn kanssa alueellisten koordinointikeskusten suoritustasoa ottaen huomioon asetuksen (EU) ...(48) 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kertomukset.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tehokkaasti ja joutuisasti ACER erityisesti

a)  tekee päätöksensä asetuksen (EU) ...+ 36 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla verkon käyttöalueiden muodostamisesta ja antaa hyväksyntöjä kyseisen asetuksen 37 artiklan 2 kohdan nojalla alueellisten koordinointikeskusten tehtävistä;

b)  pyytää tapauksen mukaan tietoja alueellisilta koordinointikeskuksilta asetuksen (EU) ...(49) 46 artiklan nojalla;

c)  antaa lausuntoja ja suosituksia Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

d)  antaa lausuntoja ja suosituksia alueellisille koordinointikeskuksille.

8 artikla

Nimitettyihin sähkömarkkinaoperaattoreihin liittyvät ACERin tehtävät

Sen varmistamiseksi, että nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit hoitavat asetuksen (EU) ... + ja komission asetuksen (EU) 2015/1222(50) mukaiset tehtävänsä, ACER

a)  seuraa nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden edistymistä asetuksen (EU) 2015/1222 mukaisten tehtävien luomisessa;

b)  antaa suosituksia komissiolle asetuksen (EU) 2015/1222 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

c)  pyytää tapauksen mukaan tietoja nimitetyiltä sähkömarkkinaoperaattoreilta.

9 artikla

Tuotannon riittävyyteen ja riskeihin varautumiseen liittyvät ACERin tehtävät

1.  ACER hyväksyy ja muuttaa tarvittaessa

a)  ehdotuksia menetelmiksi ja laskelmiksi, jotka koskevat asetuksen (EU) ...(51) 23 artiklan 3, 4, 6 ja 7 kohdan mukaista eurooppalaista resurssien riittävyysarviointia;

b)  ehdotuksia teknisiksi eritelmiksi, jotka koskevat asetuksen (EU) ...+ 26 artiklan 11 kohdan mukaista rajat ylittävää osallistumista kapasiteettimekanismeihin.

2.  ACER antaa asetuksen (EU) ...(52) 24 artiklan 3 kohdan nojalla lausunnon siitä, ovatko kansallisen resurssien riittävyysarvioinnin ja eurooppalaisen resurssien riittävyysarvioinnin väliset erot perusteltuja.

3.  ACER hyväksyy ja muuttaa tarvittaessa menetelmiä, jotka koskevat

a)  sähkökriisiskenaarioiden määrittämistä alueellisella tasolla asetuksen (EU) ...+ 5 artiklan nojalla;

b)  lyhyen aikavälin ja kausittaisia riittävyysarviointeja asetuksen (EU) ...+ 8 artiklan nojalla.

4.  ACER on kaasun toimitusvarmuuden osalta asetuksen (EU) 2017/1938 4 artiklan mukaisesti edustettuna kaasualan koordinointiryhmässä ja huolehtii asetuksen (EU) 2017/1938 liitteen III mukaisista velvoitteistaan, jotka koskevat kaasun yhteenliitäntöjen pysyvää kaksisuuntaista kapasiteettia.

10 artikla

Vapautuksiin liittyvät ACERin tehtävät

ACER tekee päätöksiä asetuksen (EU) ...(53) 63 artiklan 5 kohdassa säädetyistä vapautuksista. ACER tekee myös päätöksiä direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan 4 kohdassa säädetyistä vapautuksista, jos kyseinen infrastruktuuri sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella.

11 artikla

Infrastruktuuriin liittyvät ACERin tehtävät

Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien osalta ACER tiiviissä yhteistyössä sääntelyviranomaisten ja Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSon kanssa

a)  seuraa edistymistä uuden rajayhdysjohtokapasiteetin luomista koskevien hankkeiden täytäntöönpanossa;

b)  seuraa unionin laajuisten verkon kehittämissuunnitelmien täytäntöönpanoa. Jos ACER havaitsee kyseisten suunnitelmien ja niiden täytäntöönpanon välillä epäjohdonmukaisuuksia, se tutkii epäjohdonmukaisuuksien syyt ja antaa siirtoverkonhaltijoille, sääntelyviranomaisille tai muille toimivaltaisille elimille, joita asia koskee, suosituksia investointien toteuttamiseksi unionin laajuisten verkon kehittämissuunnitelmien mukaisesti;

c)  huolehtii asetuksen (EU) N:o 347/2013 5, 11 ja 13 artiklassa säädetyistä velvoitteista;

d)  tekee päätöksiä investointipyynnöistä asetuksen (EU) N:o 347/2013 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Tukkumarkkinoiden eheyteen ja tarkasteltavuuteen liittyvät ACERin tehtävät

Jotta voidaan tehokkaasti seurata tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta, ACER tiiviissä yhteistyössä sääntelyviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa

a)  seuraa tukkumarkkinoita, kerää ja vaihtaa tietoja ja perustaa markkinaosapuolten eurooppalaisen rekisterin asetuksen (EU) N:o 1227/2011(54) 7–12 artiklan mukaisesti;

b)  antaa suosituksia komissiolle asetuksen (EU) N:o 1227/2011 7 artiklan mukaisesti;

c)  koordinoi asetuksen (EY) N:o 1227/2011 16 artiklan 4 kohdan mukaista tutkintaa.

13 artikla

Uusien tehtävien antaminen ACERille

ACERille voidaan komission asetuksen (EU) ...(55) 59 artiklan mukaisesti hyväksytyissä verkkosäännöissä ja kyseisen asetuksen 61 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan mukaisesti hyväksytyissä suuntaviivoissa selkeästi määrittelemissä olosuhteissa antaa lisätehtäviä, joihin ei liity päätösvaltaa, kysymyksissä, jotka liittyvät tarkoitukseen, jota varten se on perustettu.

14 artikla

Kuulemiset, avoimuus ja menettelytakeet

1.  Hoitaessaan tehtäviään ja etenkin kehittäessään puiteohjeita asetuksen (EU) ...(56) 59 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan mukaisesti sekä ehdottaessaan muutoksia asetuksen (EU) ...+ 60 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 7 artiklassa tarkoitettuihin verkkosääntöihin ACER kuulee laajasti varhaisessa vaiheessa markkinaosapuolia, siirtoverkonhaltijoita, kuluttajia, loppukäyttäjiä ja tarvittaessa kilpailuviranomaisia, niiden toimivaltaa kuitenkaan rajoittamatta, avoimesti ja läpinäkyvästi, erityisesti silloin kun tehtävät koskevat siirtoverkonhaltijoita.

2.  ACER varmistaa, että yleisölle ja kaikille asianosaisille annetaan tapauksen mukaan puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa erityisesti sen työn tuloksista.

Kaikki asiakirjat ja kokouspöytäkirjat, jotka on laadittu asetuksen (EU) ...(57) 59 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan mukaisen puiteohjeiden kehittämisen taikka 1 kohdassa tarkoitetun verkkosääntöjen muuttamisen aikana järjestetyissä kuulemisissa, on julkistettava.

3.  ACER ilmoittaa ennen puiteohjeiden hyväksymistä tai 1 kohdassa tarkoitettua muutosten ehdottamista verkkosääntöihin, miten kuulemisen aikana saadut huomautukset on otettu huomioon, ja perustelee tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu huomioon.

4.  ACER julkistaa verkkosivustollaan ainakin johtokunnan, sääntelyneuvoston ja valituslautakunnan kokousten esityslistat ja tausta-asiakirjat sekä tapauksen mukaan pöytäkirjat.

5.  ACER vahvistaa ja julkaisee asianmukaisen ja oikeasuhteisen työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohdan t alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Työjärjestykseen on sisällyttävä vähintään määräyksiä, joilla varmistetaan avoin ja kohtuullinen päätöksentekomenettely, jolla taataan oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvat prosessuaaliset perusoikeudet, mukaan lukien oikeus tulla kuulluksi, oikeus tutustua asiakirjoihin ja 6–8 kohdassa täsmennetyt vaatimukset.

6.  Ennen tässä asetuksessa säädettyjen yksittäisten päätösten tekemistä ACER ilmoittaa jokaiselle osapuolelle, jota asia koskee, aikomuksestaan tehdä kyseinen päätös ja asettaa määräajan, jonka kuluessa osapuoli, jota asia koskee, voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen kaikilta osin huomioon asian kiireellisyyden, monitahoisuuden ja mahdolliset seuraukset.

7.  ACERin yksittäisissä päätöksissä on esitettävä päätösten perustelut, jotta niistä voidaan valittaa.

8.  Osapuolille, joita yksittäiset päätökset koskevat, on ilmoitettava tämän asetuksen nojalla saatavilla olevista oikeussuojakeinoista.

15 artikla

Sähkö- ja maakaasualaa koskeva seuranta ja raportointi

1.  ACER seuraa tiiviissä yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, sääntelyviranomaiset mukaan lukien, ja rajoittamatta kilpailuviranomaisten toimivaltaa, sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoita ja erityisesti sähkön ja maakaasun vähittäishintoja, direktiivissä (EU) ...(58) ja direktiivissä 2009/73/EY säädettyjen kuluttajien oikeuksien noudattamista, markkinakehityksen vaikutusta kotitalousasiakkaisiin, verkkoihin pääsyä, uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön pääsy mukaan lukien, rajayhdysjohdoissa tapahtunutta edistymistä, mahdollisia rajat ylittävän kaupan esteitä, uusien markkinatulokkaiden ja pienempien toimijoiden, kansalaisten energiayhteisöt mukaan lukien, sääntelyesteitä, valtion toimia, jotka estävät saatavuuspulan heijastumista hintoihin, kuten asetuksen (EU) ...(59) 10 artiklan 4 kohdassa säädetään, ja jäsenvaltioiden suoritustasoa sähkön toimitusvarmuuden alalla kyseisen asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen resurssien riittävyysarvioinnin tulosten perusteella ottaen erityisesti huomioon asetuksen (EU) ...(60) 17 artiklassa tarkoitetun jälkiarvioinnin.

2.  ACER julkaisee vuosittain kertomuksen 1 kohdassa tarkoitetun seurannan tuloksista. Se yksilöi kyseisessä kertomuksessa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toteuttamisen esteitä.

3.  ACER voi vuotuisen kertomuksensa julkaisemisen yhteydessä antaa Euroopan parlamentille ja komissiolle lausunnon mahdollisista toimenpiteistä 2 kohdassa tarkoitettujen esteiden poistamiseksi.

4.  ACER antaa parhaita käytäntöjä koskevan kertomuksen siirto- ja jakelutariffeja koskevista menetelmistä asetuksen (EU) ...(61) 18 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

II LUKU

ACERIN ORGANISAATIO

16 artikla

Oikeudellinen asema

1.  ACER on unionin elin, jolla on oikeushenkilön asema.

2.  ACERilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

3.  ACERia edustaa sen johtaja.

4.  ACERin kotipaikka on Ljubljana, Slovenia.

17 artikla

Hallinto- ja johtamisrakenne

ACER koostuu seuraavista:

a)  johtokunta, jonka tehtävät määritellään 19 artiklassa;

b)  sääntelyneuvosto, jonka tehtävät määritellään 22 artiklassa;

c)  johtaja, jonka tehtävät määritellään 24 artiklassa; ja

d)  valituslautakunta, jonka tehtävät määritellään 28 artiklassa.

18 artikla

Johtokunnan kokoonpano

1.  Johtokunta koostuu yhdeksästä jäsenestä. Kullakin jäsenellä on yksi varajäsen. Komissio nimittää kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä, Euroopan parlamentti kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä ja neuvosto viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Euroopan parlamentin jäsen ei voi samalla olla johtokunnan jäsen. Johtokunnan jäsen ei voi olla sääntelyneuvoston jäsen.

2.  Johtokunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Ensimmäinen toimikausi on kuusi vuotta puolella jäsenistä ja näiden varajäsenillä.

3.  Johtokunta valitsee kahden kolmasosan enemmistöllä jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään puheenjohtajana toimii viran puolesta varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä johtokunnassa päättyy.

4.  Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Sääntelyneuvoston puheenjohtaja tai sääntelyneuvoston nimeämä sääntelyneuvoston jäsen ja johtaja osallistuvat kokouksiin ilman äänioikeutta, jollei johtokunta toisin päätä johtajan osalta. Johtokunta pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai komission pyynnöstä tai jos vähintään kolmannes sen jäsenistä sitä pyytää. Johtokunta voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden näkemyksellä saattaa olla merkitystä. Johtokunnan jäsenillä voi olla avustajinaan neuvonantajiaan tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. ACER vastaa johtokunnan sihteeristön tehtävistä.

5.  Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Kullakin johtokunnan jäsenellä tai hänen varajäsenellään on yksi ääni.

6.  Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaisemmin

a)  äänestysjärjestelyt, erityisesti edellytykset, joiden mukaan jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta, sekä tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat säännöt; ja

b)  järjestelyt, jotka koskevat neuvoston nimittämien johtokunnan jäsenten uudelleen valinnassa sovellettavaa kiertoa, jäsenvaltioiden tasapuolisen osallistumisen varmistamiseksi ajan mittaan.

7.  Johtokunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja puolueettomasti koko unionin edun mukaisesti, eivätkä he saa pyytää ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, minkään jäsenvaltion hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä eivätkä noudattaa tällaisia ohjeita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission nimittämien jäsenten roolia. Tätä varten kukin jäsen tekee sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan kirjalliset ilmoitukset, joissa hän joko ilmoittaa, että etunäkökohtia, joiden voitaisiin katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan, ei ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan. ACER julkaisee kyseiset ilmoitukset vuosittain.

19 artikla

Johtokunnan tehtävät

1.  Johtokunta

a)  nimittää johtajan 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuultuaan sääntelyneuvostoa ja saatuaan siltä puoltavan lausunnon 22 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän;

b)  nimittää sääntelyneuvoston jäsenet virallisesti 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)  nimittää valituslautakunnan jäsenet virallisesti 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)  huolehtii siitä, että ACER toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille tämän asetuksen mukaisesti osoitetut tehtävät;

e)  hyväksyy 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ohjelma-asiakirjan jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja soveltuvin osin muuttaa sitä 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

f)  hyväksyy kahden kolmasosan enemmistöllä ACERin vuotuisen talousarvion ja hoitaa muut talousarvioon liittyvät tehtävänsä 31–35 artiklan mukaisesti;

g)  päättää komission suostumuksen saatuaan kaikkien muista unionin lähteistä tulevien testamenttilahjoitusten, lahjoitusten ja avustusten tai jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten vapaaehtoisten rahoitusosuuksien hyväksymisestä. Johtokunnan 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassa lausunnossa on käsiteltävä tässä kohdassa säädettyjä rahoituslähteitä;

h)  käyttää sääntelyneuvostoa kuultuaan kurinpidollista toimivaltaa johtajaan nähden. Lisäksi se käyttää 2 kohdan mukaisesti ACERin henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia;

i)  laatii henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi tarvittavat ACERin täytäntöönpanosäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti 39 artiklan 2 kohdan nojalla;

j)  hyväksyy 41 artiklan mukaisesti käytännön toimenpiteet, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua ACERin asiakirjoihin;

k)  hyväksyy ja julkaisee 24 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetun vuosikertomuksen luonnoksen pohjalta ACERin toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa kyseisen kertomuksen viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, ja tilintarkastustuomioistuimelle. ACERin toimintaa koskevassa vuosikertomuksessa on oltava erillinen sääntelyneuvoston hyväksymä osa, joka koskee ACERin sääntelytoimintaa kyseisenä vuonna;

l)  vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä;

m)  vahvistaa ACERiin sovellettavat varainhoitosäännöt 36 artiklan mukaisesti;

n)  hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden ottaen huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

o)  hyväksyy jäsentensä sekä valituslautakunnan jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt;

p)  hyväksyy ja saattaa säännöllisesti ajan tasalle 41 artiklassa tarkoitetut viestintä- ja tiedotussuunnitelmat;

q)  jollei henkilöstösäännöistä ja palvelussuhteen ehdoista muuta johdu, nimittää tilinpitäjän, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti;

r)  huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

s)  hyväksyy työjärjestelyistä sopimisen 43 artiklan mukaisesti;

t)  vahvistaa ja julkaisee 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun työjärjestyksen johtajan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tekemän ehdotuksen pohjalta ja kuultuaan sääntelyneuvostoa ja saatuaan siltä puoltavan lausunnon 22 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan mukaisesti.

2.  Johtokunta tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta johtajalle ja määritetään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Johtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

3.  Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, johtokunta voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen toimivallan siirron johtajalle ja hänen toteuttamansa nimittävän viranomaisen toimivallan edelleen siirron ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin johtaja. Poikkeuksellisten olosuhteiden on ehdottomasti rajoituttava hallintoa, talousarviota tai johtamista koskeviin asioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtajan täyttä riippumattomuutta 24 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisissa tehtävissään.

20 artikla

Vuotuinen ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu

1.  Johtaja laatii vuosittain ▌luonnoksen ▌vuotuisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun sisältäväksi ohjelma-asiakirjaksi ja toimittaa kyseisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen johtokunnalle ja sääntelyneuvostolle.

Johtokunta hyväksyy ohjelma-asiakirjan luonnoksen saatuaan sääntelyneuvostolta puoltavan lausunnon ja toimittaa kyseisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ▌viimeistään 31 päivänä tammikuuta ▌.

Ohjelma-asiakirjan luonnoksen on oltava 33 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti laaditun alustavan ennakkoarvion mukainen.

Johtokunta hyväksyy ohjelma-asiakirjan ottaen huomioon komission lausunnon ja saatuaan sääntelyneuvostolta puoltavan lausunnon sekä johtajan esitettyä ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille. Johtokunta toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

Ohjelma-asiakirjan hyväksyminen ei vaikuta vuotuiseen talousarviomenettelyyn, ja ohjelma-asiakirja julkistetaan.

Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

2.  Ohjelma-asiakirjaan sisältyvässä vuotuisessa ohjelmasuunnittelussa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit, mukaan lukien viittaus ACERin työryhmiin, joiden tehtävänä on osallistua asiakirjojen laatimiseen, toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen ohjelmasuunnittelun on oltava yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen ohjelmasuunnittelun kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitkä tehtävät on lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. ▌

3.  Johtokunta muuttaa hyväksyttyä ohjelma-asiakirjaa, jos ACERille osoitetaan uusi tehtävä.

Ohjelma-asiakirjaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen ohjelma-asiakirja. Johtokunta voi siirtää johtajalle valtuudet tehdä ohjelma-asiakirjaan muita kuin olennaisia muutoksia.

4.  Ohjelma-asiakirjaan sisältyvässä monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma.

Resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu on saatettava ajan tasalle vuosittain. Strateginen ohjelma on saatettava ajan tasalle tarvittaessa ja erityisesti 45 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

21 artikla

Sääntelyneuvoston kokoonpano

1.  Sääntelyneuvosto koostuu seuraavista:

a)  sääntelyviranomaisten korkean tason edustajia direktiivin (EU) ...(62) 57 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/73/EY 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja yksi varajäsen kustakin jäsenvaltiosta näiden viranomaisten nykyisistä korkeassa asemassa olevista henkilöstön jäsenistä siten, että molemmat nimittää sääntelyviranomainen;

b)  komission edustaja, jolla ei ole äänivaltaa.

Sääntelyneuvostossa saa olla ainoastaan yksi edustaja kunkin jäsenvaltion sääntelyviranomaisesta.

2.  Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, ja se voidaan uusia. Joka tapauksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kuitenkin päättyy, kun heidän jäsenyytensä sääntelyneuvostossa päättyy.

22 artikla

Sääntelyneuvoston tehtävät

1.  Sääntelyneuvosto ▌tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni ▌.

2.  Sääntelyneuvosto vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä, jossa vahvistetaan yksityiskohtaisemmin äänestysjärjestelyt, erityisesti edellytykset, joiden mukaan jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta, sekä tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Työjärjestyksessä voidaan määrätä erityisistä työmenetelmistä alueellista yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä esiin nousevien kysymysten käsittelyä varten.

3.  Sääntelyneuvosto toimii sille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, eikä se saa pyytää ohjeita minkään jäsenvaltion hallitukselta, komissiolta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä eikä noudattaa tällaisia ohjeita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen jäsenten toimimista edustamansa sääntelyviranomaisen puolesta.

4.  ACER vastaa sääntelyneuvoston sihteeristön tehtävistä.

5.  Sääntelyneuvosto

a)  antaa lausuntoja ja tapauksen mukaan esittää huomautuksia ja muutoksia johtajan lausuntoluonnosehdotusten tekstiin 3 artiklan 1 kohdassa, 4–8 artiklassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 10 artiklassa, 11 artiklan c alakohdassa, 13 artiklassa, 15 artiklan 4 kohdassa sekä 30 ja 43 artiklassa tarkoitetuiksi lausunnoiksi, suosituksiksi ja päätöksiksi, joiden hyväksymistä harkitaan;

b)  antaa toimivaltansa puitteissa ohjeita johtajalle tämän tehtävien suorittamisessa lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisia ACERin tehtäviä sekä antaa ohjeita 30 artiklan mukaisesti perustetuille ACERin työryhmille;

c)  antaa johtokunnalle lausunnon henkilöstä, jota esitetään nimitettäväksi johtajaksi 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)  hyväksyy ohjelma-asiakirjan 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

e)  hyväksyy vuosikertomuksessa olevan sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan 19 artiklan 1 kohdan k alakohdan ja 24 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti;

f)  antaa johtokunnalle lausunnon työjärjestyksestä 14 artiklan 5 kohdan ja 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

g)  antaa johtokunnalle lausunnon 41 artiklassa tarkoitetuista viestintä- ja tiedotussuunnitelmista;

h)  antaa johtokunnalle lausunnon 43 artiklassa tarkoitetusta työjärjestyksestä, joka koskee suhteita kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.

6.  Euroopan parlamentille annetaan tiedoksi sääntelyneuvoston tulevien kokousten esityslistaluonnos vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Euroopan parlamentille lähetetään pöytäkirjaluonnokset kahden viikon kuluessa kyseisistä kokouksista. Euroopan parlamentti voi kutsua sääntelyneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan antamaan lausunnon parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan tämän valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin kunnioittaen kuitenkin täysin kutsutun henkilön riippumattomuutta.

23 artikla

Johtaja

1.  ACERia johtaa sen johtaja, joka toimii 22 artiklan 5 kohdan b alakohdan tarkoitettujen ohjeiden ja, siltä osin kuin tässä asetuksessa niin säädetään, sääntelyneuvoston lausuntojen mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää ohjeita miltään hallitukselta, unionin toimielimeltä taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä tai henkilöltä eikä noudattaa tällaisia ohjeita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja sääntelyneuvoston roolia johtajan tehtävien yhteydessä. Johtaja vastaa toiminnastaan johtokunnalle hallintoa, talousarviota ja johtamista koskevissa asioissa mutta on edelleen täysin riippumaton 24 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisissa tehtävissään. Johtaja voi osallistua sääntelyneuvoston kokouksiin tarkkailijana.

2.  Johtokunta nimittää johtajan sääntelyneuvoston puoltavan lausunnon saatuaan ansioiden sekä energia-alan kannalta merkityksellisen osaamisen ja kokemuksen perusteella komission avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen laatimasta vähintään kolmen ehdokkaan luettelosta. Johtokunnan valitsema ehdokas antaa ennen nimittämistä lausunnon Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaa sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Johtajan työsopimusta tehtäessä ACERia edustaa johtokunnan puheenjohtaja.

3.  Johtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättymistä edeltävien yhdeksän kuukauden aikana komissio toteuttaa arvioinnin. Arvioinnissa komissio tarkastelee erityisesti

a)  johtajan tehtävien hoitoa;

b)  ACERin tehtäviä ja velvoitteita tulevina vuosina.

4.  Johtokunta voi komission ehdotuksesta sääntelyneuvostoa kuultuaan ja ottaen mahdollisimman tarkasti huomioon arvioinnin ja sääntelyneuvoston lausunnon ja ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tämä on ACERin tehtävien ja velvoitteiden kannalta perusteltua, jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään viidellä vuodella. Johtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua saman toimen valintamenettelyyn.

5.  Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa johtajan toimikautta. Johtaja voidaan kutsua kuukautta ennen toimikauden jatkamista antamaan lausunto Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

6.  Jos toimikautta ei jatketa, johtaja jatkaa tehtävässään, kunnes seuraaja on nimitetty.

7.  Johtaja voidaan erottaa ainoastaan johtokunnan päätöksellä tämän saatua sääntelyneuvostolta puoltavan lausunnon. Johtokunta tekee päätöksen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

8.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat pyytää johtajaa esittämään kertomuksen tehtäviensä suorittamisesta. Euroopan parlamentti voi myös kutsua johtajan antamaan lausunnon parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan tämän valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

24 artikla

Johtajan tehtävät

1.  Johtaja

a)  on ACERin laillinen edustaja ja vastaa sen päivittäisestä johtamisesta;

b)  valmistelee johtokunnan työtä, osallistuu johtokunnan työhön ilman äänioikeutta ja vastaa johtokunnan hyväksymien päätösten täytäntöönpanosta;

c)  laatii, antaa ja julkaisee lausuntoja, suosituksia ja päätöksiä ja kuulee niistä asiaankuuluvia tahoja;

d)  huolehtii ACERin vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta sääntelyneuvoston ohjauksessa ja johtokunnan hallinnollisessa valvonnassa;

e)  toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat erityisesti sisäisten hallinnollisten ohjeiden antamista ja tiedonantojen julkaisemista, varmistaakseen ACERin tämän asetuksen mukaisen toiminnan;

f)  laatii vuosittain luonnoksen ACERin seuraavan vuoden työohjelmaksi ja sen jälkeen, kun johtokunta on hyväksynyt luonnoksen, toimittaa sen sääntelyneuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle viimeistään kunkin vuoden tammikuun 31 päivänä.

g)  vastaa ohjelma-asiakirjan täytäntöönpanosta ja sen täytäntöönpanoa koskevasta raportoinnista johtokunnalle;

h)  laatii ACERin alustavan ennakkoarvion 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja toteuttaa ACERin talousarvion 34 ja 35 artiklan mukaisesti;

i)  laatii vuosittain ja toimittaa johtokunnalle luonnoksen vuosikertomukseksi, jossa on ACERin sääntelytoimintaa koskeva erillinen osa sekä talous- ja hallintokysymyksiä koskeva osa;

j)  laatii toimintasuunnitelman jatkotoimista, joita toteutetaan sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttien ja arviointien päätelmien sekä OLAFin tutkimusten perusteella, ja raportoi edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti johtokunnalle;

k)  vastaa siitä päättämisestä, onko ACERin tehtävien tehokkaan ja tosiasiallisen toteuttamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi henkilöstöön kuuluva yhteen tai useampaan jäsenvaltioon.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan k alakohtaa johtaja pyytää ennen päätöksen tekemistä paikallistoimiston perustamisesta lausuntoa asianomaisilta jäsenvaltioilta, mukaan lukien jäsenvaltio, jossa ACERin kotipaikka sijaitsee, ja hankkii ennakkosuostumuksen komissiolta ja johtokunnalta ▌. Päätöksen on perustuttava asianmukaisen kustannus-hyötyanalyysiin ja siinä on täsmennettävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja ACERin hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

2.  Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa 3 artiklan 1 kohdassa, 4–8 artiklassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 10 artiklassa, 11 artiklan c alakohdassa, 13 artiklassa, 15 artiklan 4 kohdassa sekä 30 ja 43 artiklassa tarkoitetut lausunnot, suositukset ja päätökset hyväksytään ainoastaan, kun sääntelyneuvosto on antanut niistä puoltavan lausunnon.

Ennen kuin johtaja toimittaa lausunto-, suositus- tai päätösluonnokset sääntelyneuvostolle äänestystä varten, johtajan on toimitettava lausunto-, suositus- tai päätösluonnoksia koskevat ehdotukset asiaankuuluvalle työryhmälle, jotta sitä voidaan kuulla riittävän hyvissä ajoin.

Johtaja

a)  ottaa huomioon sääntelyneuvoston huomautukset ja muutokset ja toimittaa tarkistetun lausunto-, suositus- tai päätösluonnoksen uudelleen sääntelyneuvostolle puoltavaa lausuntoa varten;

b)  voi perua toimitetut lausunto-, suositus- tai päätösluonnokset edellyttäen, että johtaja toimittaa asianmukaisesti perustellun kirjallisen selvityksen, jos hän on eri mieltä sääntelyneuvoston esittämistä muutoksista;

Siinä tapauksessa, että lausunto-, suositus- tai päätösluonnos perutaan, johtaja antaa uuden lausunto-, suositus- tai päätösluonnoksen 22 artiklan 5 kohdan a alakohdassa ja tämän kohdan toisessa alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jos kolmannen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa johtaja poikkeaa sääntelyneuvostolta saaduista huomautuksista ja muutoksista tai hylkää ne, hänen on myös esitettävä asiaankuuluva kirjallinen selitys.

Jos sääntelyneuvosto ei anna puoltavaa lausuntoa uudelleen toimitetusta lausunto-, suositus- tai päätösluonnoksen tekstistä siksi, että sen huomautuksia ja muutoksia ei otettu uudelleen toimitetussa tekstissä riittävästi huomioon, johtaja voi tarkistaa lausunto-, suositus- tai päätösluonnoksen tekstiä edelleen sääntelyneuvoston esittämien huomautusten ja muutosten mukaisesti saadakseen siltä puoltavan lausunnon ilman, että hänen tarvitsee kuulla asiaankuuluvaa työryhmää uudelleen tai esittää kirjallisia lisäperusteluja.

25 artikla

Valituslautakunnan perustaminen ja kokoonpano

1.  ACER perustaa valituslautakunnan.

2.  Valituslautakunta koostuu kuudesta jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka on valittu sääntelyviranomaisten, kilpailuviranomaisten tai muiden unionin tai kansallisten elinten nykyisistä tai entisistä korkeassa asemassa olevista henkilöstön jäsenistä, joilla on energia-alan kannalta merkityksellinen kokemus. Valituslautakunta nimeää puheenjohtajansa.

Johtokunta nimittää valituslautakunnan jäsenet virallisesti komission ehdotuksesta julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen ja kuultuaan sääntelyneuvostoa.

3.  Valituslautakunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaisesti valituslautakunnan organisaatiota ja toimintaa koskevat järjestelyt sekä valituslautakunnalle 28 artiklan mukaisesti tehtyihin valituksiin sovellettavat säännöt. Valituslautakunta antaa komissiolle tiedoksi sen työjärjestyksen luonnoksen sekä kyseisen työjärjestyksen merkittävät muutokset. Komissio voi antaa lausunnon työjärjestyksestä kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiannon vastaanottamisesta.

ACERin talousarviossa on erillinen budjettikohta valituslautakunnan rekisterin rahoittamista varten.

4.  Valituslautakunta tekee päätöksensä määräenemmistöllä, jonka muodostaa vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. Valituslautakunta kutsutaan koolle tarpeen mukaan.

26 artikla

Valituslautakunnan jäsenet

1.  Valituslautakunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran.

2.  Valituslautakunnan jäsenet ovat päätöksenteossaan riippumattomia. Heitä eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä ACERissa, sen johtokunnassa tai sen sääntelyneuvostossa eivätkä missään sen työryhmissä. Valituslautakunnan jäsen voidaan erottaa toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja johtokunta tekee tätä koskevan päätöksen sääntelyneuvostoa kuultuaan.

27 artikla

Esteellisyys ja jäävääminen valituslautakunnassa

1.  Valituslautakunnan jäsen ei voi osallistua muutoksenhakumenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jompaakumpaa menettelyn osapuolista tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota muutoksenhaku koskee.

2.  Jos valituslautakunnan jäsen katsoo jostakin 1 kohdassa tarkoitetusta tai muusta syystä, ettei jonkin valituslautakunnan jäsenen pitäisi osallistua muutoksenhakumenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle. Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi jäävätä valituslautakunnan jäsenen jollakin 1 kohdassa tarkoitetuista perusteista tai siinä tapauksessa, että kyseistä jäsentä epäillään puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei voida hyväksyä, jos sen perusteena on jäsenen kansalaisuus tai jos menettelyn osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän toimen, lukuun ottamatta valituslautakunnan kokoonpanon vastustamista, vaikka jääväysperuste on ollut hänen tiedossaan.

3.  Valituslautakunta päättää, miten 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä, mutta asianomainen jäsen ei osallistu päätöksen tekemiseen. Kyseisen päätöksen tekemiseksi asianomainen jäsen korvataan valituslautakunnassa hänen varajäsenellään. Jos varajäsen katsoo olevansa samalla tavoin esteellinen, puheenjohtaja nimeää sijaisen muista varajäsenistä.

4.  Valituslautakunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti. Tätä varten he tekevät sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan kirjalliset ilmoitukset, joissa he joko ilmoittavat, että etunäkökohtia, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan, ei ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset julkaistaan vuosittain.

28 artikla

Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta

1.  Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, sääntelyviranomaiset mukaan lukien, voivat hakea muutosta 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuun päätökseen, joka on osoitettu näille tai joka koskee näitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

2.  Muutoksenhakuun on sisällytettävä sen perusteet, ja se on toimitettava ACERille kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle, tai jos henkilölle ei ole ilmoitettu päätöksestä, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ACER on julkaissut päätöksen. Valituslautakunta ratkaisee asian neljän kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tehdyllä muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta. Jos valituslautakunta katsoo, että olosuhteet sitä edellyttävät, se voi kuitenkin päättää lykätä sellaisen päätöksen soveltamista, johon on haettu muutosta.

4.  Jos muutoksenhaku voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, onko se perusteltu. Se kehottaa muutoksenhakumenettelyn osapuolia aina tarvittaessa esittämään asetettuja määräaikoja noudattaen huomautuksensa tiedoksi antamistaan asioista tai muiden muutoksenhakumenettelyn osapuolten antamista huomioista. Muutoksenhakumenettelyn osapuolilla on oikeus esittää suullinen lausuma.

5.  Valituslautakunta voi vahvistaa päätöksen tai saattaa asian ACERin toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi. Valituslautakunnan päätös on viimeksi mainittua elintä sitova.

6.  ACER julkaisee valituslautakunnan tekemät päätökset.

29 artikla

Asian saattaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

Kumoamiskanteet, jotka koskevat ACERin tämän asetuksen mukaisesti antamia päätöksiä, ja laiminlyöntikanteet, jotka koskevat sovellettavien määräaikojen noudattamatta jättämistä, voidaan saattaa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun 28 artiklassa tarkoitettua muutoksenhakumenettelyä on käytetty. ACER toteuttaa kaikki unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

30 artikla

Työryhmät

1.  Perustelluissa tapauksissa ja erityisesti johtajan ja sääntelyneuvoston työn tukemiseksi sääntelykysymyksissä ja 3 artiklan 1 kohdassa, 4–8 artiklassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 10 artiklassa, 11 artiklan c alakohdassa, 13 artiklassa, 15 artiklan 4 kohdassa sekä 30 ja 43 artiklassa tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja päätösten valmistelemiseksi johtokunta perustaa tai lakkauttaa työryhmiä johtajan ja sääntelyneuvoston yhteisestä ehdotuksesta.

Työryhmän perustamiseen ja lakkauttamiseen vaaditaan sääntelyneuvoston puoltava lausunto.

2.  Työryhmät koostuvat ACERin ja sääntelyviranomaisten henkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista. Komission asiantuntijat voivat osallistua työryhmiin. ACER ei vastaa kustannuksista, joita aiheutuu sääntelyviranomaisten henkilöstöön kuuluvien asiantuntijoiden osallistumisesta ACERin työryhmiin. Työryhmien on otettava huomioon muiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten asiantuntijoiden näkemykset, jos kyseiset viranomaiset ovat toimivaltaisia.

3.  Johtokunta vahvistaa ja julkaisee sisäisen työjärjestyksen työryhmien toimintaa varten johtajan ehdotuksesta ja kuultuaan sääntelyneuvostoa ja saatuaan siltä puoltavan lausunnon.

4.  ACERin työryhmät hoitavat niille 20 artiklan mukaisesti hyväksytyssä ohjelma-asiakirjassa osoitetut tehtävät sekä sääntelyneuvoston ja johtajan niille tämän asetuksen mukaisesti osoittamat tehtävät.

III LUKU

TALOUSARVION LAATIMINEN JA RAKENNE

31 artikla

Talousarvion rakenne

1.  Sulkematta pois muita tulonlähteitä ACERin tulot koostuvat seuraavista:

a)  unionin rahoitusosuus;

b)  ACERille 32 artiklan mukaisesti suoritetut maksut;

c)  19 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaiset jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten vapaaehtoiset rahoitusosuudet;

d)  19 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaiset testamenttilahjoitukset, lahjoitukset ja avustukset.

2.  ACERin menoihin kuuluvat henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenot.

3.  ACERin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

4.  ACERin kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten ennuste, jonka perusteella tulot ja menot otetaan sen talousarvioon.

5.  ACERin saamat tulot eivät saa vaarantaa sen neutraaliutta, riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

32 artikla

Maksut

1.  ACER perii maksun seuraavista:

a)   tämän asetuksen 10 artiklan mukaisen vapautuspäätöksen hakeminen ja rajat ylittävää kustannusten jakamista koskevat päätökset, jotka ACER antaa asetuksen (EU) N:o 347/2013 12 artiklan mukaisesti;

b)  markkinaosapuolten tai niiden puolesta tietoja ilmoittavien tahojen ilmoittamien tietojen kerääminen, käsittely ja analysointi asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan mukaisesti.

2.  Komissio vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetut maksut ja niiden maksutavan toteutettuaan julkisen kuulemisen ja kuultuaan johtokuntaa ja sääntelyneuvostoa. Maksujen on oltava oikeassa suhteessa kustannustehokkaasti tuotetuista asiaankuuluvista palveluista aiheutuviin kustannuksiin ja riittäviä kyseisten kustannusten kattamiseksi. Kyseiset maksut on vahvistettava tasolle, jolla varmistetaan, että ne ovat syrjimättömiä ja että vältetään asettamasta tarpeetonta taloudellista tai hallinnollista rasitetta markkinaosapuolille tai niiden puolesta toimiville tahoille.

Komissio tutkii säännöllisesti uudelleen kyseisten maksujen tason arvioinnin perusteella ja tarvittaessa mukauttaa kyseisten maksujen tasoa ja maksutapaa.

33 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Johtaja laatii vuosittain alustavan ennakkoarvion, joka käsittää seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut toimintamenot ja työohjelman, ja toimittaa tämän alustavan ennakkoarvion sekä alustavan henkilöstötaulukon johtokunnalle.

2.  Alustava ennakkoarvio perustuu 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit.

3.  Johtokunta hyväksyy vuosittain johtajan laatiman alustavan ennakkoarvion perusteella ACERin seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion.

4.  Johtokunta toimittaa alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy alustava henkilöstötaulukko, komissiolle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta. Johtajan laatima alustava ennakkoarvio toimitetaan ennen ennakkoarvion vahvistamista sääntelyneuvostolle, joka voi antaa siitä perustellun lausunnon.

5.  Komissio toimittaa 3 kohdassa tarkoitetun ennakkoarvion Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan esityksen kanssa.

6.  Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää unionin yleistä talousarviota koskevaan esitykseen määrärahat, joita se pitää henkilöstötaulukon perusteella välttämättöminä, sekä unionin yleisestä talousarviosta otettavan avustuksen määrän Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313–316 artiklan mukaisesti.

7.  Neuvosto vahvistaa budjettivallan käyttäjänä ACERin henkilöstötaulukon.

8.  Johtokunta vahvistaa ACERin talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

9.  Muutokset talousarvioon ja henkilöstötaulukkoon hyväksytään samaa menettelyä noudattaen.

10.  Komissio arvioi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä], voiko ACER käytettävissään olevien taloudellisten ja henkilöresurssien avulla täyttää tämän asetuksen mukaisen tehtävänsä eli pyrkiä kohti energian sisämarkkinoiden toteuttamista ja energiaturvallisuuden edistämistä unionin kuluttajien hyödyksi.

11.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta ACERin talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita. Johtokunta ilmoittaa aikomuksestaan myös komissiolle. Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa ACERille tästä aikomuksestaan kahden viikon kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, ACER voi käynnistää suunnitellun hankkeen.

34 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja valvonta

1.  Johtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa ACERin talousarvion.

2.  ACERin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. ACERin tilinpitäjä toimittaa selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi tämän jälkeen toimielinten ja erillisvirastojen alustavat tilinpäätökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, jäljempänä ’varainhoitoasetus’,(63) 245 artiklan mukaisesti.

35 artikla

Tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen

1.  ACERin tilinpitäjä toimittaa varainhoitovuoden (vuosi N) alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden (vuosi N + 1) maaliskuun 1 päivänä.

2.  ACER toimittaa selvityksen vuoden N talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta vuonna N + 1.

Komission tilinpitäjä toimittaa ACERin alustavan tilinpäätöksen tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta vuonna N + 1. Komissio toimittaa varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Saatuaan vuodelta N ACERin alustavaa tilinpäätöstä koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautukset varainhoitoasetuksen 246 artiklan mukaisesti tilinpitäjä laatii ACERin lopullisen tilinpäätöksen kyseiseltä vuodelta omalla vastuullaan. Johtaja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

4.  Johtokunta antaa lausunnon ACERin lopullisesta tilinpäätöksestä vuodelta N.

5.  ACERin tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen vuodelta N ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilitarkastustuomioistuimelle viimeistään heinäkuun 1 päivänä vuonna N + 1.

6.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään marraskuun 15 päivänä vuonna N + 1.

7.  Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään syyskuun 30 päivänä vuonna N + 1. Johtaja toimittaa jäljennöksen vastauksesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

8.  Johtaja toimittaa delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 109 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan vastuuvapauden myöntämiseksi talousarvion toteuttamisesta vuodelta N.

9.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta ennen 15 päivää toukokuuta vuonna N + 2 johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

36 artikla

Varainhoitosäännöt

Johtokunta vahvistaa ACERiin sovellettavat varainhoitosäännöt komissiota kuultuaan. Säännöt voivat poiketa delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos se on välttämätöntä ACERin toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.

37 artikla

Petostentorjunta

1.  Helpottaakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013(64) soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjuntaa ACER liittyy 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista(65) ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan ACERin kaikkeen henkilöstöön.

2.  Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien ACERilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikan päällä suoritettavia tarkastuksia.

3.  OLAF voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013(66) ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96(67) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, onko ACERin rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

4.  ACERin yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tässä artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia ja tutkimuksia kumpikin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

V LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

38 artikla

Erioikeudet ja vapaudet sekä päätoimipaikkaa koskeva sopimus

1.  ACERiin ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa N:o 7.

2.  Isäntäjäsenvaltion ACERille tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä johtajaan, johtokunnan jäseniin, ACERin henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä isäntäjäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan ACERin ja sen kotipaikkana olevan jäsenvaltion välisessä päätoimipaikkaa koskevassa sopimuksessa. Sopimus tehdään sen jälkeen, kun johtokunta on sen hyväksynyt.

39 artikla

Henkilöstö

1.  ACERin koko henkilöstöön, mukaan lukien sen johtaja, sovelletaan henkilöstösääntöjä ja palvelussuhteen ehtoja sekä unionin toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti.

3.  ACER käyttää henkilöstönsä suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia.

4.  Johtokunta voi antaa määräyksiä, joilla sallitaan kansallisten asiantuntijoiden tilapäinen siirto jäsenvaltioista ACERin palvelukseen.

40 artikla

ACERin vastuu

1.  Sopimussuhteeseen perustuva ACERin vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

Unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu ACERin tekemässä sopimuksessa välityslausekkeen nojalla.

2.  Jos kyseessä on sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu, ACER korvaa jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti vahingon, jonka se tai henkilöstö on tehtäviään hoitaessaan aiheuttanut.

3.  Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettujen vahinkojen korvaamista.

4.  ACERin henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta taloudellisesta vastuusta ja kurinpidollisesta vastuusta ACERia kohtaan määrätään ACERin henkilöstöön sovellettavissa asiaa koskevissa määräyksissä.

41 artikla

Avoimuus ja tiedottaminen

1.  ACERin hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(68).

2.  Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön toimenpiteet.

3.  ACERin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa esitetyin edellytyksin tai nostaa kanne unionin tuomioistuimessa mainitun sopimuksen 263 artiklassa esitetyin edellytyksin.

4.  ACERissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725(69). Johtokunta vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti ACER soveltaa asetusta (EU) 2018/1725, ACERin tietosuojavastaavan nimittämistä koskevat toimenpiteet mukaan lukien. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen kyseisten toimenpiteiden vahvistamista.

5.  ACER voi toteuttaa tiedotustoimia omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Resurssien osoittaminen tiedotustoimiin ei saa haitata 3–13 artiklassa tarkoitettujen tehtävien tehokasta hoitamista. Tiedotustoimet on toteutettava johtokunnan hyväksymien asiaankuuluvien viestintä- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti.

42 artikla

Turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojaaminen

1.  ACER hyväksyy omat turvallisuussääntönsä, jotka vastaavat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, mukaan lukien tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säännöt, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443(70) ja (EU, Euratom) 2015/444(71).

2.  ACER voi myös tehdä päätöksen soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja komission päätöksiä soveltuvin osin. ACERin turvallisuussääntöjen on katettava muun muassa Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen vaihtamista, käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säännökset.

43 artikla

Yhteistyösopimukset

1.  ACERin toimintaan voivat osallistua kolmannet maat, jotka ovat tehneet sopimuksen unionin kanssa ja ovat ottaneet käyttöön ja soveltavat unionin oikeuden asiaa koskevia sääntöjä energian alalla, mukaan lukien erityisesti säännöt, jotka koskevat riippumattomia sääntelyviranomaisia, kolmansien osapuolten pääsyä infrastruktuuriin ja eriyttämistä, energian kauppaa ja verkon käyttöä sekä kuluttajien osallistumista ja kuluttajansuojaa, sekä asiaa koskevia sääntöjä ympäristön ja kilpailun alalla.

2.  Edellyttäen, että tästä tehdään 1 kohdassa tarkoitettu sopimus unionin ja kolmansien maiden välillä, ACER voi hoitaa 3–13 artiklan mukaisia tehtäviään myös kolmansien maiden osalta, jos kyseiset kolmannet maat ovat hyväksyneet ja 1 kohdan mukaisesti asiaa koskevia sääntöjä ja soveltavat niitä sekä ovat valtuuttaneet ACERin koordinoimaan sääntelyviranomaistensa toimintaa jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten toiminnan kanssa. Ainoastaan tällaisissa tapauksissa viittaukset kysymyksiin, joilla on rajat ylittävä luonne, koskevat rajoja unionin ja kolmansien maiden väillä eivätkä rajoja kahden jäsenvaltion välillä.

3.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa määrätään järjestelyistä, joissa erityisesti määritetään kyseisten maiden ACERin toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä menettelyyn liittyvät näkökohdat, mukaan lukien määräykset rahoitusosuuksista ja henkilöstöstä.

4.  Saatuaan sääntelyneuvostolta puoltavan lausunnon johtokunta vahvistaa työjärjestyksen, joka koskee suhteita 1 kohdassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin. Komissio varmistaa, että ACER toimii toimeksiantonsa ja olemassa olevien institutionaalisten puitteiden mukaisesti, sopimalla asianmukaisesta työjärjestelystä ACERin johtajan kanssa.

44 artikla

Kielijärjestelyt

1.  ACERiin sovelletaan neuvoston asetuksen N:o 1(72) säännöksiä.

2.  Johtokunta päättää ACERin sisäisistä kielijärjestelyistä.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii ACERin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

45 artikla

Arviointi

1.  Komissio tekee viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen joka viides vuosi riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan avustamana arvioinnin, jossa arvioidaan ACERin suoritustasoa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on käsiteltävä erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa ACERin toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

2.  Jos komissio katsoo, ettei ACERin olemassaolon jatkuminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi toteutettuaan sidosryhmien ja sääntelyneuvoston asianmukaisen kuulemisen ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan.

3.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset sekä päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja ACERin sääntelyneuvostolle. Arvioinnin tulokset on julkistettava.

4.  Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2025 ja sen jälkeen vähintään joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tätä asetusta ja erityisesti ACERin tehtäviä, joihin liittyy yksittäisiä päätöksiä. Kyseisessä kertomuksessa on tapauksen mukaan otettava huomioon asetuksen (EU) ...(73) 69 artiklan 1 kohdan mukaisen arvioinnin tulokset.

Komissio toimittaa yhdessä arviointinsa kanssa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

46 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 713/2009.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

47 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Kumottu asetus

ja sen muutos

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

Ainoastaan asetuksen (EU) N:o 347/2013 20 artiklassa oleva viittaus asetuksen (EY) N:o 713/2009 22 artiklan 1 kohtaan.

LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) No 713/2009

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

4 artikla

2 artikla

5 artikla

3 artikla

6 artiklan 1–3 kohta ja 4 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artikla

6 artiklan 4 kohdan toinen alakohta–viides alakohta ja 5, 6 ja 9 kohta

5 artikla

7 ja 8 artikla

6 artikla

-

7 artikla

-

8 artikla

-

9 artikla

9 artiklan 1 kohta–2 kohdan ensimmäinen alakohta

10 artikla

6 artiklan 7 ja 8 kohta

11 artikla

-

12 artikla

9 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

13 artikla

10 artikla

14 artikla

11 artikla

15 artikla

2 artikla

16 artikla

3 artikla

17 artikla

12 artikla

18 artikla

13 artikla

19 artikla

-

20 artikla

14 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artikla

14 artiklan 3–6 kohta

22 artiklan 1–4 kohta

15 artikla

22 artiklan 5–6 kohta

16 artikla

23 artikla

17 artikla

24 artikla

18 artiklan 1 ja 2 kohta

25 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

19 artiklan 6 kohta

25 artiklan 3 kohta

18 artiklan 3 kohta

26 artikla

18 artiklan 4–7 kohta

27 artikla

19 artiklan 1–5 ja 7 kohta

28 artikla

20 artikla

-

-

29 artikla

-

30 artikla

21 artikla

31 artikla

22 artikla

32 artikla

23 artikla

33 artikla

24 artiklan 1 ja 2 kohta

34 artikla

24 artiklan 3 kohta ja sitä seuraavat kohdat

35 artikla

25 artikla

36 artikla

 

37 artikla

27 artikla

38 artikla

28 artikla

39 artikla

29 artikla

40 artikla

30 artikla

41 artiklan 1–3 kohta

-

42 artikla

31 artikla

43 artikla

33 artikla

44 artikla

34 artikla

45 artikla

-

46 artikla

35 artikla

47 artikla

(1) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 91.
(2) EUVL C 342, 12.10.2017, s. 79.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).
(5)Katso liite I.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1938, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta (EUVL L 280, 28.10.2017, s. 1).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., ... (EUVL ...).
(10)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 73/18 – 2016/0377(COD) olevan asetuksen numero ja alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, nimi, päivämäärä ja EUVL-julkaisuviite.
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., ... (EUVL ...).
(12)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, nimi, päivämäärä ja EUVL-julkaisuviite.
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).
(14)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, nimi, päivämäärä ja EUVL-julkaisuviite.
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).
(16)Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 antama yhteinen lausuma erillisvirastoista.
(17)Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).
(18) Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1).
(19)Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).
(20)Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella tekemä päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston kotipaikan sijainnista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 39).
(21)+Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(22)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., ... (EUVL ...).
(23)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero ja alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, nimi, päivämäärä ja EUVL-julkaisuviite.
(24)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36).
(25)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(26)+Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(27)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(28)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(29)++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(30)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(31)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(32)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan direktiivin numero.
(33)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(34)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(35)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(36)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(37) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(38)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(39)++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(40)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(41)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan direktiivin numero.
(42)++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan asetuksen numero.
(43)++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(44)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan direktiivin numero.
(45)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(46)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(47)++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(48)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(49)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(50)Komission asetus (EU) 2015/1222, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015, kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta (EUVL L 197, 25.7.2015, s. 24).
(51)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(52)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 73/18 – 2016/0377(COD) olevan asetuksen numero.
(53)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(54)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).
(55)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(56)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(57)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan asetuksen numero.
(58)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan asetuksen numero.
(59)++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan direktiivin numero.
(60)+++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0377(COD) olevan direktiivin numero.
(61)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan direktiivin numero.
(62)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0380(COD) olevan direktiivin numero.
(63) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
(64) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(65) EUVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
(66) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(67) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
(68)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
(69)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
(70)Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).
(71)Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).
(72)Euroopan talousyhteisön neuvoston asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385).
(73)+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tekstiin asiakirjassa PE-CONS .../19 – 2016/0379(COD) olevan direktiivin numero.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus