Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0378(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0040/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0040/2018

Debates :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0228

Pieņemtie teksti
PDF 389kWORD 100k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0863),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0494/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Vācijas Bundestāgs, Francijas Senāts un Rumānijas Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija atzinumu,(1)

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 13. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(3),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 13. jūlija vēstuli Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 19. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0040/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu būtiskie grozījumi Komisijas priekšlikumā ir skaidri norādīti un citu būtisku grozījumu tajā nav un tā kā spēkā esošo tiesību aktu negrozītos noteikumus kopā ar ierosinātajiem grozījumiem priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 288, 31.8.2017., 91. lpp.
(2) OV C 342, 12.10.2017., 79. lpp.
(3) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 26. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)
P8_TC1-COD(2016)0378

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 713/2009(4), ar kuru tika izveidota Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER), ir izdarīti būtiski grozījumi(5). Tā kā ir jāizdara turpmāki grozījumi, minētā regula skaidrības labad būtu jāpārstrādā.

(2)  ACER izveide ir acīmredzami uzlabojusi pārrobežu jautājumu koordināciju starp regulatīvajām iestādēm. Kopš ACER izveides tai ir uzticēti jauni svarīgi uzdevumi, kas saistīti ar vairumtirgu uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1227/2011(6), ar pārrobežu energoinfrastruktūras jomām saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013(7) un gāzes piegādes drošību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/1938(8).

(3)  Tiek prognozēts, ka tuvākajos gados nepieciešamība koordinēt valstu regulatīvās darbības vēl palielināsies. Savienības energosistēmā patlaban notiek visplašākās izmaiņas, ar kādām tā saskārusies pēdējo desmitgažu laikā. Ciešāka tirgus integrācija un centieni vēl vairāk dažādot elektroenerģijas ražošanu prasa veltīt lielākas pūles valsts enerģētikas jomas rīcībpolitiku koordinācijai ar kaimiņvalstīm un elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecības iespēju izmantošanai.

(4)  Iekšējā tirgus noteikumu īstenošanā gūtā pieredze liecina, ka nekoordinētas valstu rīcības rezultātā tirgū var rasties nopietnas problēmas, it sevišķi cieši starpsavienotos reģionos, kur dalībvalstu lēmumi bieži vien jūtami ietekmē kaimiņvalstis. Lai iekšējais elektroenerģijas tirgus labvēlīgi ietekmētu patērētāju labklājību, piegādes drošību un dekarbonizāciju, ir vajadzīga dalībvalstu, un jo īpaši to neatkarīgo regulatīvo iestāžu, sadarbība saistībā ar regulatīviem pasākumiem, kuriem ir pārrobežu ietekme.

(5)  Sadrumstalota valstu iejaukšanās nacionālajos enerģijas tirgos aizvien vairāk apdraud elektroenerģijas pārrobežu tirgu pienācīgu darbību. Tāpēc ACER būtu jāpiedalās koordinēta Eiropas resursu pietiekamības novērtējuma izveidē ciešā sadarbībā ar elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu (“ENTSO-E”), lai izvairītos no problēmām, ko rada sadrumstaloti valstu novērtējumi, kuros izmantotas dažādas nekoordinētas metodes un nav pietiekami ņemta vēra situācija kaimiņvalstīs. ACER būtu jāpārrauga ENTSO-E izstrādātie tehniskie parametri, kas attiecas uz pārrobežu jaudu efektīvu dalību jaudas mehānismos un citām jaudas mehānismu tehniskajām iezīmēm.

(6)  Neskatoties uz to, ka ir panākts būtisks progress, integrējot un savstarpēji savienojot elektroenerģijas iekšējo tirgu, dažas dalībvalstis vai reģioni joprojām ir izolēti vai nav pietiekami savstarpēji savienoti, jo īpaši salu dalībvalstis un dalībvalstis, kas atrodas Savienības nomalē. ACER savā darbā būtu jāņem vērā minēto dalībvalstu vai reģionu īpašā situācija.

(7)  Lai gādātu par elektroenerģijas piegādes drošību, vajadzīga koordinēta pieeja, gatavojoties negaidītām piegādes krīzēm. Tāpēc ACER vajadzētu koordinēt valstu darbības, kas saistītas ar riskgatavību, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/...(9)(10).

(8)  Savienības elektroenerģijas tīkls ir cieši starpsavienots un tīkla stabilitātes saglabāšanai un lielu atjaunojamo energoresursu enerģijas apjomu integrēšanai aizvien vairāk vajadzīga sadarbība ar kaimiņvalstīm, tāpēc reģionālajiem koordinācijas centriem būs svarīga nozīme pārvades sistēmu operatoru darbības koordinācijā. ACER vajadzības gadījumā būtu jāgarantē reģionālo koordinācijas centru regulatīvā uzraudzība.

(9)  Liela daļa no jaunajām elektroenerģijas ražošanas jaudām būs savienotas vietējā līmenī, tāpēc sadales sistēmu operatoriem būs liela nozīme Savienības elektroenerģijas sistēmas elastīgā un efektīvā ekspluatācijā.

(10)  Dalībvalstīm būtu cieši jāsadarbojas, likvidējot šķēršļus elektroenerģijas un dabasgāzes pārrobežu tirdzniecībai, lai sasniegtu Savienības enerģētikas politikas mērķus. ACER tika izveidota, lai novērstu regulatīvās funkcijas deficītu Savienības līmenī un lai veicinātu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu efektīvu darbību. ACER dod iespējas valstu regulatīvajām iestādēm uzlabot sadarbību Savienības līmenī un savstarpēji piedalīties ar Savienību saistītu funkciju īstenošanā.

(11)  ACER būtu jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valstu regulatīvās iestādes veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/...(11)(12) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/73/EK(13), tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā papildinātas Savienības līmenī. Tāpēc jānodrošina ACER neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem, pārvades sistēmu operatoriem un sadales sistēmu operatoriem (gan valsts, gan privātiem) un patērētājiem, kā arī jānodrošina tās darbības atbilstība Savienības tiesību aktiem, tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība, pakļautība demokrātiskai kontrolei, tostarp pārskatatbildība pret Eiropas Parlamentu, un efektivitāte.

(12)  ACER būtu jāuzrauga pārvades sistēmas operatoru reģionālā sadarbība elektroenerģijas un gāzes nozarēs, kā arī ENTSO-E un gāzes pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam (ENTSO-G) uzticēto uzdevumu izpilde. ACER arī būtu jāuzrauga, kā savus uzdevumus īsteno citas struktūras ar regulētām funkcijām Savienības mēroga dimensijā, piemēram, enerģijas biržas. ACER iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu ▌sistēmu operatoru sadarbību un citu struktūru ar Savienības mēroga funkcijām darbības efektivitāti un pārredzamību elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu labā.

(13)  Regulatīvajām iestādēm, veicot savus uzdevumus, būtu savstarpēji jākoordinē savas darbības, lai nodrošinātu, ka ENTSO-E, Eiropas sadales sistēmu operatoru struktūra (“ES SSO struktūra”) un reģionālie koordinācijas centri pilda savus pienākumus saskaņā ar iekšējo enerģijas tirgu reglamentējošiem noteikumiem un ACER lēmumiem. Paplašinoties ENTSO-E, ES SSO struktūras un reģionālo sadarbības centru operatīvajiem pienākumiem, ir jāuzlabo šo struktūru, kas darbojas reģionālā vai Savienības līmenī, pārraudzība. Šajā regulā paredzētā procedūra nodrošina, ka ACER atbalsta valstu regulatīvās iestādes, kad tās veic minētās funkcijas, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/...(14)(15).

(14)  Lai nodrošinātu, ka ACER ir savu uzdevumu pildīšanai vajadzīgā informācija, tai vajadzētu būt iespējai pieprasīt un saņemt minēto informāciju no valstu regulatīvajām iestādēm, ENTSO-E, ENTSO-G, reģionālajiem sadarbības centriem, ES SSO struktūras, pārvades sistēmu operatoriem un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem.

(15)  ACER sadarbībā ar Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām valstu iestādēm būtu jāpārrauga elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējie tirgi un attiecīgā gadījumā jāinformē Eiropas Parlaments, Komisija un valstu iestādes par izdarītajiem konstatējumiem. ACER uzticētajiem pārraudzības uzdevumiem nevajadzētu nedz dubultot, nedz apgrūtināt Komisijas vai valstu iestāžu, jo īpaši valstu konkurences uzraudzības iestāžu, veikto pārraudzību.

(16)  ACER nodrošina integrētu struktūru, kura regulatīvajām iestādēm dod iespējas iesaistīties un sadarboties. Šī struktūra veicina elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīgu piemērošanu visā Savienībā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, ACER ir piešķirtas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Ar skaidri izklāstītiem nosacījumiem minētajām pilnvarām būtu jāattiecas uz tehniskiem un regulatīviem jautājumiem, kuri jākoordinē reģionālā līmenī, jo īpaši attiecībā uz tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošanu, sadarbību reģionālajos koordinācijas centros, regulatīvajiem lēmumiem, kas vajadzīgi enerģijas vairumtirgu integritātes un pārredzamības efektīvai uzraudzībai, lēmumiem, kas attiecas uz elektroenerģijas un dabasgāzes infrastruktūru, kas savieno vai var savienot vismaz divas dalībvalstis, un – kā uz galējo līdzekli – atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem attiecībā uz jauniem elektroenerģijas starpsavienotājiem un jaunu gāzes infrastruktūru, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

(17)  Tīkla kodeksu un vadlīniju pārskatīšana attiecas uz grozījumiem, kuri nepieciešami, lai ņemtu vērā tirgus attīstību, būtiski nemainot minētos tīkla kodeksus un vadlīnijas vai neradot ACER jaunas kompetences.

(18)  ACER ir liela nozīme, izstrādājot galvenās vadlīnijas, kas ir pēc būtības nesaistošas. Tīkla kodeksiem būtu jāatbilst minētajām galvenajām vadlīnijām. Tāpat ACER ir lietderīgi un atbilstīgi tās mērķim piedalīties tīkla kodeksu projektu pārskatīšanā un grozīšanā, lai nodrošinātu to atbilstību galvenajām vadlīnijām un gādātu par saskaņošanu vajadzīgajā apmērā, pirms ACER iesniedz tos Komisijai pieņemšanai.

(19)  Kopš pieņemti tīkla kodeksi un vadlīnijas, kur paredzēta kopīgo reģionālo un Savienības mēroga noteikumu pakāpeniska īstenošana un turpmāka pilnveidošana, ir palielinājies ACER nozīmīgums tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošanas uzraudzībā un uzlabošanā. Tīkla kodeksu un vadlīniju efektīva uzraudzība ir ACER galvenais uzdevums, kam ir izšķiroša nozīme iekšējā tirgus noteikumu īstenošanā.

(20)  Tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošana ļāvusi secināt, ka būtu lietderīgi racionalizēt tādas reģionālo vai Savienības mēroga noteikumu vai metodikas regulatīvās apstiprināšanas procedūras, kas tiek izstrādātas saskaņā ar vadlīnijām un tīkla kodeksiem, paredzot, ka šādi noteikumi un metodika jāiesniedz tieši ACER, lai Regulatoru valdē pārstāvētās regulatīvās iestādes varētu par pieņemt lēmumus par šādiem noteikumiem vai metodiku.

(21)  Tā kā Savienības enerģijas tirgu pakāpeniskas saskaņošanas starpposms ir regulāra reģionālu risinājumu rašana, un ierobežotam skaitam regulatīvo iestāžu konkrētam reģionam ir jāapstiprina daudzi noteikumi un metodikas, ir lietderīgi šajā regulā atspoguļot iekšējā tirgus reģionālo dimensiju un paredzēt attiecīgus pārvaldības mehānismus. Tāpēc lēmumus par priekšlikumiem kopīgiem reģionāliem noteikumiem un metodikai būtu jāpieņem attiecīgā reģiona kompetentajām regulatīvajām iestādēm, izņemot gadījumus, kad šiem lēmumiem ir būtiska ietekme uz iekšējo enerģijas tirgu.

(22)  Tā kā ACER rīcībā ir pārskata informācija par regulatīvajām iestādēm, tai vajadzētu būt padomdevējai Komisijai, citām Savienības iestādēm un regulatīvajām iestādēm attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar ACER izveides mērķi. Būtu arī jāparedz, ka ACER informē Komisiju, ja tā konstatē, ka pārvades sistēmu operatoru sadarbībai nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts regulatīvā iestāde, kuras lēmums neatbilst tīkla kodeksiem un vadlīnijām, atbilstīgi nav ņēmusi vērā ACER atzinumu, ieteikumu vai lēmumu.

(23)  Būtu arī jāparedz iespēja, ka ACER var sniegt ieteikumus, palīdzot regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar labo praksi.

(24)  ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO struktūrai, pārvades sistēmu operatoriem, reģionālajiem koordinācijas centriem un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem būtu maksimāli jāņem vērā ACER atzinumi un ieteikumi, kas tiem adresēti saskaņā ar šo regulu.

(25)  ACER attiecīgā gadījumā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām un jādod tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem, piemēram, tīkla kodeksiem un noteikumiem.

(26)  ACER būtu jāiesaistās Eiropas enerģētikas tīklu vadlīniju īstenošanā, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 347/2013, jo īpaši sniedzot atzinumu par nesaistošajiem Savienības tīkla attīstības 10 gadu plāniem (Savienības tīkla attīstības plāni).

(27)  ACER būtu jāiesaistās pasākumos, kuri vērsti uz energoapgādes drošības uzlabošanu.

(28)  ACER darbībām būtu jāatbilst Enerģētikas savienības mērķiem un mērķrādītājiem, kurai ir piecas cieši saistītas un savstarpēji pastiprinošas dimensijas, tostarp dekarbonizācija, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1999(16) 1. pantā.

(29)  Saskaņā ar subsidiaritātes principu ACER būtu jāpieņem tikai atsevišķi lēmumi skaidri noteiktos apstākļos, par jautājumiem, kas ir cieši saistīti ar ACER dibināšanās mērķiem.

(30)  Lai nodrošinātu ACER regulējuma efektivitāti un saskanīgumu ar citu decentralizēto aģentūru regulējumu, ACER pārvaldības noteikumi būtu jāsaskaņo ar kopīgo pieeju decentralizētajām aģentūrām(17) (kopīgā pieeja), par ko vienojušies Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija. Tomēr, ciktāl nepieciešams, ACER struktūra būtu jāpielāgo enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā regulatīvo iestāžu īpašās funkcijas un jānodrošina šo iestāžu neatkarība.

(31)  Nākotnē var tikt iecerētas šīs regulas turpmākas izmaiņas, kuru mērķis ir to pilnībā saskaņot ar kopīgo pieeju. Pamatojoties uz enerģētikas regulējuma pašreizējām vajadzībām, nepieciešams novirzīties no kopīgās pieejas. Komisijai būtu jāizvērtē ACER veikums saistībā ar ACER mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem, un pēc šādas izvērtēšanas Komisijai vajadzētu būt iespējai ierosināt šīs regulas grozījumus.

(32)  Administratīvajai valdei būtu jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai noteiktu budžetu, pārbaudītu tā izlietojumu, sagatavotu iekšējos noteikumus, pieņemtu finanšu noteikumus un ieceltu direktoru. Atjaunojot Administratīvās valdes locekļus, ko ieceļ Padome, būtu jāizmanto rotācijas sistēma, tādējādi laika gaitā nodrošinot dalībvalstu līdzsvarotu dalību. Administratīvajai valdei savi pienākumi būtu jāveic neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs, un tai nebūtu jāprasa politiski norādījumi vai jāseko tiem.

(33)  ACER būtu jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, lai efektīvi, pārredzami, pamatoti un galvenokārt neatkarīgi veiktu savas regulatīvās funkcijas. ACER neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem un pārvades sistēmu operatoriem un sadales sistēmu operatoriem, kā arī citām privātām un korporatīvām interesēm, ir ne vien labas pārvaldības pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc Regulatoru valdei, neierobežojot tās locekļu tiesības rīkoties atbilstīgo valstu iestāžu vārdā, būtu jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, jāizvairās no interešu konfliktiem un nebūtu jāprasa vai jāpieņem norādījumi un ieteikumi no dalībvalstu valdībām, Savienības iestādēm vai citām publiskām vai privātām struktūrām vai personām. Vienlaikus Regulatoru valdes lēmumiem būtu jāatbilst Savienības tiesību aktiem enerģētikas, piemēram, enerģijas iekšējā tirgus, vides un konkurences jomās. Regulatoru valdei būtu jāziņo Savienības iestādēm par saviem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem.

(34)  Saistībā ar ACER lēmumu pieņemšanas pilnvarām procesuālas vienkāršības labad ieinteresētajām pusēm būtu jānodrošina apstrīdēšanas iespējas Apelācijas valdē, kam vajadzētu būt ACER sastāvā, bet neatkarīgai no ACER administratīvās un regulatīvās struktūras. Lai garantētu Apelācijas valdes darbību un pilnīgu neatkarību, tai būtu vajadzīga atsevišķa budžeta pozīcija ACER budžetā. Lai nodrošinātu nepārtrauktību, ieceļot vai atjaunojot Apelācijas valdes locekļus, būtu jāļauj daļēji mainīt Apelācijas valdes sastāvu. Apelācijas valdes lēmumus var pārsūdzēt Eiropas Savienības Tiesā (”Tiesa”).

(35)  ACER savas lēmumu pieņemšanas pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar taisnīgas, pārredzamas un pārdomātas lēmumu pieņemšanas principiem. ACER procesuālie noteikumi būtu jāizklāsta tās reglamentā.

(36)  Par atzinumus, ieteikumus un lēmumus saturošu dokumentu sagatavošanu un pieņemšanu vajadzētu būt atbildīgam direktoram. Par konkrētiem 25. panta 5. punkta a) apakšpunktā un 24. panta 2. punktā minētiem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem, būtu jāsaņem labvēlīgs Regulatoru valdes atzinums pirms tie tiek pieņemti. Regulatoru valdei vajadzētu būt iespējai sniegt atzinumus un vajadzības gadījumā arī komentārus un ierosināt grozījumus direktora teksta priekšlikumos, kas direktoram būtu jāņem vērā. Ja direktors atkāpjas no Regulatoru valdes iesniegtajiem komentāriem un grozījumiem vai noraida tos, viņam būtu jāsniedz pienācīgi pamatots rakstisks pamatojums, lai veicinātu konstruktīvu dialogu. Ja Regulatoru valde nesniedz labvēlīgu atzinumu par atkārtoti iesniegtu tekstu, direktoram vajadzētu būt iespējai pārskatīt šo tekstu saskaņā ar Regulatoru valdes ierosinātajiem grozījumiem un komentāriem, lai saņemtu labvēlīgu valdes atzinumu. Direktoram vajadzētu būt iespējai atsaukt iesniegto atzinumu, ieteikumu un lēmumu projektus, ja direktors nepiekrīt grozījumiem, ko iesniegusi Regulatoru padome, un izdot jaunu tekstu, ievērojot noteiktas 23. panta 5. punkta a) apakšpunktā un 24.panta 2. punktā minētās procedūras. Direktoram vajadzētu būt iespējai lūgt Regulatoru valdes labvēlīgu atzinumu par jaunu vai pārskatītu teksta projektu jebkurā šīs procedūras posmā.

(37)  ACER vajadzētu būt piešķirtiem atbilstīgiem resursiem savu uzdevumu pildīšanai. ACER finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Savienības vispārējam budžetam. Maksas papildina ACER finansējumu un tām būtu jāsedz ACER izmaksas attiecībā uz pakalpojumiem, ko tā sniedz tirgus dalībniekiem vai struktūrām, kas darbojas to vārdā, dodot tiem iespēju efektīvi, rezultatīvi un droši paziņot datus saskaņā ar Regulas (ES) 1227/2011 8. pantu. ACER rīcībā arī turpmāk vajadzētu būt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Savienības mērogā iegulda regulatīvās iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu jāturpina piemērot Savienības budžeta procedūru. Turklāt neatkarīgam ārējam revidentam būtu jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013(18)107. pantu.

(38)  Budžeta lēmējinstitūcijai būtu pastāvīgi jāizvērtē ACER budžets, pamatojoties uz ACER darba apjomu, ACER darbības rezultātiem un ACER mērķiem izveidot iekšējo enerģijas tirgu un palīdzēt nodrošināt energoapgādes drošību, sniedzot labumu patērētājiem Savienībā. Budžeta lēmējinstitūcijai būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti visaugstākie efektivitātes standarti.

(39)  Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram (“Tulkošanas centrs”) vajadzētu sniegt tulkošanas pakalpojumus Savienības aģentūrām. Ja ACER ir īpašas grūtības ar Tulkošanas centra pakalpojumiem, ACER vajadzētu būt iespējai atsaukties uz Tulkošanas centra dibināšanas aktā noteikto tiesiskās aizsardzības mehānismu(19), kas galu galā varētu novest pie tā, ka tiek izmantoti citi pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas Tulkošanas centra paspārnē.

(40)  ACER būtu vajadzīgi augsti profesionāli darbinieki. Jo īpaši ACER būtu noderīgas regulatīvo iestāžu, Komisijas un dalībvalstu norīkotu darbinieku zināšanas un pieredze. Uz ACER darbiniekiem būtu jāattiecina Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi ("Civildienesta noteikumi") un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība ("Nodarbināšanas kārtība"), kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68(20), kā arī noteikumi, kurus Savienības iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai piemērotu iepriekšminētos aktus. Administratīvajai valdei, vienojoties ar Komisiju, būtu jāpieņem atbilstīgi īstenošanas noteikumi.

41)  Direktora un Regulatoru valdes regulatīvajā darbā saskaņā ar šo regulu vajadzētu būt iespējai izmantot darba grupu palīdzību.

(42)  ACER būtu jāpiemēro vispārējie noteikumi par publisku piekļuvi Savienības iestāžu dokumentiem. Administratīvajai valdei būtu jānosaka praktiski pasākumi komerciāli svarīgas informācijas un personas datu aizsardzībai.

(43)  Regulatīvajām iestādēm sadarbojoties ACER, ir acīmredzams, ka ar balsu vairākumu pieņemti lēmumi ir galvenais priekšnoteikums, lai gūtu panākumus jautājumos, kas attiecas uz iekšējo enerģijas tirgu un kam ir būtiska ekonomiskā ietekme dažādās dalībvalstīs. Tāpēc regulatīvajām iestādēm Regulatoru valdē arī turpmāk vajadzētu izmantot balsojumu ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Attiecīgā gadījumā ACER par savu darbu vajadzētu ziņot Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

(44)  Valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis, vajadzētu būt iespējai piedalīties ACER darbā saskaņā ar Savienības noslēgtiem attiecīgiem nolīgumiem.

(45)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, regulatīvo iestāžu iesaistīšanos un sadarbību Savienības līmenī un to dalību ar Savienību saistītu funkciju īstenošanā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(46)  ACER mītne atrodas Ļubļanā, kā noteikts ar Lēmumu 2009/913/ES(21). ACER mītne ir tās darbības un tiesību aktos paredzēto funkciju izpildes centrs.

(47)  ACER uzņēmējai dalībvalstij atbilstīgi Regulas prasībām būtu jānodrošina labākie iespējamie apstākļi ACER netraucētai un efektīvai darbībai, tostarp eiropeiski ievirzīta daudzvalodu izglītība un piemēroti transporta savienojumi. Mītnes nolīgums starp Slovēnijas Republikas valdību un ACER, kas atbilst minētajām prasībām kopā ar tā īstenošanas kārtību, tika noslēgts 2010. gada 26. novembrī un stājās spēkā 2011. gada 10. janvārī.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. pants

Izveide un mērķi

1.  Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ("ACER").

2.  ACER mērķis ir palīdzēt Direktīvas (ES) 2019/...(22) 57. pantā un Direktīvas 2009/73/EK 39. pantā minētajām regulatīvajām iestādēm Savienības līmenī īstenot dalībvalstīs veiktās regulatīvās funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību, kā arī saskaņā ar šīs regulas 6. panta 10. punktu veikt vidutēšanu un risināt domstarpības to starpā. ACER arī palīdz izkopt augsti kvalitatīvu kopēju regulatīvo un uzraudzības praksi, tādējādi veicinot Savienības tiesību aktu konsekventu, efektīvu un rezultatīvu piemērošanu, lai sasniegtu Savienības mērķus klimata un enerģētikas jomā.

3.  ACER, veicot savus uzdevumus, rīkojas neatkarīgi, objektīvi un Savienības interesēs. ACER pieņem patstāvīgus lēmumus neatkarīgi no privātām un korporatīvām interesēm.

2. pants

ACER dokumentu veidi

ACER:

a)  sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem, ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO struktūrai, reģionālajiem koordinācijas centriem un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem;

b)  sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti regulatīvajām iestādēm;

c)  sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Eiropas Parlamentam, Padomei vai Komisijai;

d)  pieņem atsevišķus lēmumus par informācijas pieprasīšanu saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 8. panta c) punktu; par metodikas un noteikumu apstiprināšanu saskaņā ar 4. panta 4. punktu, 5. panta 2., 3. un 4. punktu; par tirdzniecības zonu izvērtēšanu, kā minēts 5. panta 7. punktā; par tehniskiem jautājumiem, kā minēts 6. panta 1. punktā; par arbitrāžu starp regulatoriem saskaņā ar 6. panta 10. punktu; saistībā ar reģionāliem koordinācijas centriem, kā minēts 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā; par metodiku, aprēķinu un tehnisko specifikāciju apstiprināšanu un grozīšanu, kā minēts 9. panta 1. punktā; par metodiku apstiprināšanu un grozīšanu, kā minēts 9. panta 3. punktā; par atbrīvojumiem, kā minēts 10. pantā; par infrastruktūru, kā minēts 11. panta d) punktā; un par jautājumiem, kas saistīti ar vairumtirgus integritāti un pārredzamību, ievērojot 12. pantu.

e)  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) .../2019(23)(24) 59. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2009(25) 6. pantu iesniedz Komisijai nesaistošas galvenās vadlīnijas.

3. pants

Vispārējie uzdevumi

1.  Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas ACER var sniegt sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai atzinumu vai ieteikumu par visiem jautājumiem, kuru labad tā ir izveidota.

2.  Pēc ACER pieprasījuma regulatīvās iestādes, ENTSO-E, ENTSO-G, reģionālie koordinācijas centri, ES SSO struktūra un nominētie elektroenerģijas tirgus operatori sniedz ACER informāciju, kas nepieciešama, lai ACER varētu veikt tai šajā regulā paredzētos uzdevumus, ja vien ACER šādu informāciju jau nav pieprasījusi un saņēmusi.

Lai nodrošinātu informācijas pieprasījumus, kā minēts pirmajā daļā, ACER ir pilnvarota pieņemt lēmumus. Savos lēmumos ACER norāda pieprasījuma mērķi, izdara atsauci uz juridisko pamatu, saskaņā ar kuru informācija tiek prasīta, un nosaka termiņu, kādā informācija jāsniedz. Minētais termiņš ir samērīgs ar pieprasījumu.

ACER izmanto saskaņā ar šo pantu saņemto konfidenciālo informāciju tikai, lai nodrošinātu šajā regulā tai noteikto uzdevumu izpildi. ACER, ievērojot 41. pantu, nodrošina informācijas atbilstīgu datu aizsardzību.

4. pants

ACER uzdevumi saistībā ar pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru sadarbību

1.  ACER sniedz Komisijai atzinumu par ENTSO-E statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu saskaņā ar Regulas (ES) ...(26) 29. panta 2. punktu, par ENTSO-G statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 5. panta 2. punktu un par ES SSO struktūras statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu saskaņā ar Regulas (ES ....+53. panta 3. punktu.

2.  ACER pārrauga saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ....+ 32. pantu - kā ENTSO-E veic savus uzdevumus; saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 9. pantu - kā to dara ENTSO-G, un tā pārrauga kā ES SSO struktūra veic Regulas (ES) .... + 55. pantā paredzētos uzdevumus. .

3.  ACER var sniegt atzinumu:

a)  ENTSO-E saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .... (27) 30. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ENTSO-G saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 2. punktu - par tīkla kodeksu projektiem;▌

b)  ENTSO-E saskaņā Regulas (ES) ... + + 32. panta 2. punkta pirmo daļu un ENTSO-G saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 9. panta 2. punkta pirmo daļu — par gada darba programmas projektu, Savienības tīkla attīstības plāna projektu un citiem Regulas (ES) ... + 30. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 3. punktā minētiem attiecīgiem dokumentiem — , ņemot vērā diskriminācijas novēršanas, efektīvas konkurences un efektīvas un drošas elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu darbības mērķus;

c)  ES SSO struktūrai — par gada darba programmas projektu un citiem Regulas (ES) ...(28) 55. panta 2. punktā minētiem attiecīgiem dokumentiem —  ņemot vērā diskriminācijas novēršanas, efektīvas konkurences un efektīvas un drošas elektroenerģijas iekšējā tirgus darbības mērķus.

4.  ACER atbilstīgā gadījumā pēc tam, kad ir saņemti pārvades sistēmu operatoru iesniegto projektu atjauninājumi, apstiprina metodiku attiecībā uz ieņēmumu no pārslodzes ieņēmumiem izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ... + 19. panta 4. punktu.

5.  ACER, pamatojoties uz faktiem, sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu, kā arī ieteikumus ENTSO-E, ENTSO-G, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, ja tā uzskata, ka gada darba programmas projekts vai Savienības tīkla attīstības plāna projekts, kas tai iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ...(29) 32. panta 2. punkta otro daļu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 9. panta 2. punkta otro daļu, neveicina diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus efektīvu darbību vai tādu pārrobežu starpsavienojumu pietiekamu daudzumu, kas pieejami trešajām personām, vai neatbilst attiecīgajiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. ...+ un Direktīvā (ES) ...(30) vai Direktīvā 2009/73/EK un Regulā (EK) Nr. 715/2009.

6.  Attiecīgās regulatīvās iestādes sadarbojas, lai kopīgi noteiktu, vai ES SSO struktūra, ENTSO-E un reģionālie koordinācijas centri nepilda tiem Savienības tiesību aktos paredzētos pienākumus, un veic atbilstošas darbības saskaņā ar Direktīvas (ES) Nr. ...(31) 59. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 62. panta 1. punkta f) apakšpunktā.

ACER pēc vienas vai vairāku regulatīvo iestāžu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniedz pamatotu atzinumu, kā arī ieteikumu ENTSO-E, ES SSO struktūrai vai reģionālajiem koordinācijas centriem par to, kā tie ievēro savus pienākumus.

7.  Ja ACER pamatotajā atzinumā tiek konstatēts, ka ENTSO-E, ES SSO struktūra vai reģionālais koordinācijas centrs potenciāli nepilda savus pienākumus, attiecīgās regulatīvās iestādes vienprātīgi pieņem saskaņotus lēmumus, nosakot, vai attiecīgie pienākumi nav izpildīti, un attiecīgā gadījumā nosaka pasākumus, kas jāveic ENTSO-E, ES SSO struktūrai vai reģionālajam koordinācijas centram, lai minēto neizpildi novērstu. Ja regulatīvās iestādes četru mēnešu laikā no ACER pamatotā atzinuma saņemšanas dienas nespēj vienprātīgi vienoties par šādiem saskaņotiem lēmumiem, jautājumu nodod ACER izlemšanai saskaņā ar 6. panta 10. punktu.

8.  Ja ENTSO-E, ES SSO struktūra vai reģionālais koordinācijas centrs nav izpildījis savus pienākumus, kā konstatēts saskaņā ar šā panta 6. vai 7. punktu, un minētā neizpilde nav novērsta trīs mēnešu laikā, vai ja regulatīvā iestāde dalībvalstī, kurā ir minētās struktūras galvenā mītne, nav veikusi pasākumus, lai nodrošinātu saskaņoto lēmumu, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 7. punktu, izpildi, ACER izdod ieteikumu regulatīvajai iestādei rīkoties saskaņā ar Direktīvas (ES) Nr. ...(32) 59. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 62. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka ENTSO-E, ES SSO struktūra vai reģionālie koordinācijas centri pilda savus pienākumus, un informē Komisiju.

5. pants

ACER uzdevumi saistībā ar tīkla kodeksu un vadlīniju izstrādāšanu un īstenošanu

1.  ACER piedalās tīkla kodeksu izstrādē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ...(33) 59. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. pantu, kā arī vadlīniju izstrādē saskaņā ar Regulas (ES) ....+ 61. panta 6. punktu. Tā jo īpaši:

a)  iesniedz Komisijai nesaistošās galvenās vadlīnijas, kad tas tiek prasīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ... + 59. panta 4. punktu vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 2. punktu. ACER pārskata galvenās vadlīnijas un atkārtoti iesniedz tās Komisijai, kad tas tiek prasīts saskaņā ar Regulas (Es) Nr. ... + 59. panta 7. punktu vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 4. punktu;

b)  sniedz ENTSO-G pamatotu atzinumu par tīkla kodeksu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 7. punktā;

c)  pārskata tīkla kodeksu saskaņā ar Regulas (ES) ...+ 59. panta 11. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 9. punktu. Savā pārskatīšanā ACER ņem vērā iesaistīto pušu viedokļus, kas pausti ENTSO-E, ENTSO-G vai ES SSO struktūras vadītajā pārstrādātā tīkla kodeksa izstrādē, un oficiāli apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām par Komisijai iesniedzamo redakciju. Šajā saistībā ACER attiecīgā gadījumā var izmantot komiteju, kas izveidota saskaņā ar tīkla kodeksiem. ACER ziņo Komisijai šīs apspriedes rezultātus. Pēc tam ACER iesniedz Komisijai pārskatīto tīkla kodeksu saskaņā ar Regulas (ES) …(34) 59. panta 11. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 9. punktu. Ja ENTSO-E, ENTSO-G vai ES SSO struktūra nav izstrādājusi tīkla kodeksu, ACER sagatavo un iesniedz Komisijai tīkla kodeksa projektu, kad tas prasīts saskaņā ar Regulas ( ES) Nr. ...(35) 59. panta 12. punktu vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 10. punktu;

d)  sniedz Komisijai pamatotu atzinumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ....(36) 32. panta 1. punktu vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 9. panta 1. punktu, ja ENTSO-E, ENTSO-G vai ES SSO struktūra nav īstenojusi tīkla kodeksu, kas izstrādāts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. ....+ 30. panta 1. punkta a) apakšpunktam vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 2. punktam, vai tīkla kodeksu, kas izveidots saskaņā Regulas (ES) Nr. ....+ 59. panta 3. līdz 12. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 1. līdz 10. punktu, taču kuru Komisija nav pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ....+ 59. panta 13. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 11. punktu.

e)  uzrauga un analizē to, kā tiek īstenoti tīkla kodeksi, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) ....(37) 59. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. pantu, un vadlīnijas, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas (ES) ....(38) 61. pantu, un to ietekmi uz tādu spēkā esošo noteikumu saskaņošanu, kuru mērķis ir tirgus integrācijas veicināšana, kā arī ietekmi uz diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus efektīvu darbību, un iesniedz ziņojumu Komisijai.

2.  Ja kādā no turpmāk minētajiem tiesību aktiem paredzēts izstrādāt priekšlikumus tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošanas kopīgiem noteikumiem vai metodikai, kam vajadzīgs visu regulatīvo iestāžu ▌apstiprinājums, attiecīgos kopīgo noteikumu vai metodiku priekšlikumus iesniedz ACER pārskatīšanai un apstiprināšanai:

a)  Savienības leģislatīvajā aktā, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

b)  tīkla kodeksos un vadlīnijās, kas pieņemti pirms ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] un vēlākās izmaiņās, kas veiktas minēto tīkla kodeksu un vadlīniju pārskatīšanas procesā; vai

c)  tīkla kodeksos un vadlīnijās, kas pieņemti kā īstenošanas akti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011(39) 5. pantu.

3.  Ja kādā no turpmāk minētajiem tiesību aktiem paredzēts izstrādāt priekšlikumus tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošanas noteikumiem vai metodikai, kam vajadzīgs visu attiecīgā reģiona regulatīvo iestāžu apstiprinājums, attiecīgās regulatīvās iestādes panāk vienprātīgu vienošanos par kopīgiem noteikumiem vai metodiku, kas jāapstiprina katrai no minētajām regulatīvajām iestādēm:

a)  Savienības leģislatīvajā aktā, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

b)  tīkla kodeksos un vadlīnijās, kas pieņemti pirms ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] un vēlākās izmaiņās, kas veiktas minēto tīkla kodeksu un vadlīniju pārskatīšanas procesā; vai

c)  tīkla kodeksos un vadlīnijās, kas pieņemti kā īstenošanas akti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Pirmajā daļā minētos priekšlikumus paziņo ACER vienas nedēļas laikā pēc to iesniegšanas attiecīgajām regulatīvajām iestādēm. Regulatīvās iestādes var nosūtīt šos priekšlikumus ACER apstiprināšanai, ievērojot 6. panta 10. punkta otrās daļas b) punktu, un to dara, ievērojot 6. panta 10. punkta otrās daļas a) punktu, ja nav panākta vienprātīga vienošanās, kā minēts pirmajā daļā.

Direktors vai Regulatoru valde, rīkojoties pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz viena vai vairāku locekļu priekšlikumu, var pieprasīt attiecīgā reģiona regulatīvajām iestādēm nosūtīt priekšlikumu ACER apstiprināšanai. Šāds pieprasījums attiecināms vienīgi uz gadījumiem, kad reģionāli saskaņotais priekšlikums jūtami ietekmētu iekšējo enerģijas tirgu vai piegādes drošību ārpus reģiona robežām.

4.  Neskarot 2. un 3. punktu, ACER ir kompetenta pieņemt lēmumu saskaņā ar 6. panta 10. punktu, ja kompetentās regulatīvās iestādes nav vienojušās par noteikumiem vai metodikām par to, kā īstenot jaunus tīkla kodeksus un vadlīnijas, kuri pieņemti pēc ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena], kā deleģētos aktus, ja attiecīgajiem noteikumiem vai metodikām nepieciešams visu regulatīvo iestāžu vai visu attiecīgā reģiona regulatīvo iestāžu apstiprinājums.

5.  Komisija līdz 2023. gada 31. oktobrim un pēc tam reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, vai nepieciešams paplašināt ACER iesaistīšanos tādu noteikumu vai metodiku izstrādē un pieņemšanā, kas vajadzīgi, lai īstenotu tīkla kodeksus un vadlīnijas, kuri pieņemti kā deleģētie akti pēc ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu par vajadzīgo pilnvaru nodošanu ACER vai to grozīšanu.

6.  Pirms 2. un 3. punktā minēto noteikumu vai metodiku apstiprināšanas regulatīvās iestādes vai ACER, ja tā ir kompetenta, tos pārskata, vajadzības gadījumā pēc apspriešanās ar ENTSO-E, ENTSO-G vai ES SSO struktūru, lai nodrošinātu, ka tie atbilst attiecīgā tīkla kodeksa vai vadlīniju mērķim un veicina tirgus integrāciju, diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus pienācīgu darbību. ACER pieņem lēmumu par apstiprināšanu termiņā, kas noteikts attiecīgajos tīkla kodeksos un vadlīnijās. Minētais termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad priekšlikums ir paziņots ACER.

6.  ACER veic savus uzdevumus attiecībā uz tirdzniecības zonu izvērtēšanu ▌saskaņā ar Regulas ( ES) Nr. ....(40) 14. panta 5. punktu.

7.  ACER uzrauga Regulas (ES) Nr. …+ 34. pantā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantā minēto pārvades sistēmu operatoru reģionālo sadarbību, un ņem vērā šīs sadarbības rezultātus, izstrādājot savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

6. pants

ACER uzdevumi saistībā ar regulatīvajām iestādēm

1.  ACER pieņem atsevišķus lēmumus par tehniskiem jautājumiem, ja minētie lēmumi ir paredzēti Regulā (ES) …+, Regulā (EK) Nr. 715/2009, Direktīvā (ES) ...(41)+ vai Direktīvā 2009/73/EK.

2.  ACER var saskaņā ar savu darba programmu, pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt ieteikumus, lai palīdzētu regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar informāciju par labo praksi.

3.  Komisija līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi četros gados Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par regulatīvo iestāžu neatkarību, ievērojot Direktīvas (ES) ...(42)+ 57. panta 7. punktu.

4.  ACER izveido sistēmu regulatīvo iestāžu sadarbībai, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu par jautājumiem, kam piemīt pārrobežu iezīmes. Tā veicina sadarbību starp regulatīvajām iestādēm un starp regulatīvajām iestādēm reģionālā un Savienības līmenī un ▌ņem vērā šādas sadarbības rezultātus, izstrādājot savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus. Ja ACER uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi par minēto sadarbību, tā sniedz Komisijai attiecīgus ieteikumus.

5.  Pēc vienas vai vairāku regulatīvo iestāžu vai Komisijas pieprasījuma ACER sniedz uz faktiem balstītu atzinumu par to, vai regulatīvās iestādes pieņemtais lēmums atbilst tīklu kodeksiem un vadlīnijām, kas minētas Regulā (ES) …(43), Regulā (EK) Nr. 715/2009, Direktīvā (ES) ...(44)+ vai Direktīvā 2009/73/EK, vai citiem attiecīgiem noteikumiem minētajās direktīvās un regulās.

6.  Ja regulatīvā iestāde četros mēnešos no 5. punktā minētā ACER atzinuma saņemšanas dienas nav to izpildījusi , ACER atbilstīgi informē Komisiju un attiecīgo dalībvalsti.

7.  Ja kādā konkrētā gadījumā regulatīvajai iestādei rodas grūtības, piemērojot tīkla kodeksus un vadlīnijas, kas minētas Regulā (ES) …+, Regulā (EK) Nr. 715/2009, Direktīvā (ES) ...(45)+ vai Direktīvā 2009/73/EK, tā var prasīt ACER sniegt atzinumu. Pēc apspriešanās ar Komisiju ACER sniedz atzinumu trīs mēnešos pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.

8.  Pēc regulatīvās iestādes pieprasījuma ACER var minētajai regulatīvajai iestādei sniegt operatīvo palīdzību attiecībā uz izmeklēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011.

9.  ACER sniedz atzinumus attiecīgajai regulatīvajai iestādei un Komisijai, ievērojot Regulas (ES)  ...(46) 16. panta 3. punktu.

10.  ACER ir kompetenta pieņemt atsevišķus lēmumus par regulatīviem jautājumiem, kas ietekmē pārrobežu tirdzniecību vai pārrobežu sistēmu drošību, kad šādu lēmumu pieņemšanai ir vajadzīgs vismaz divu regulatīvo iestāžu kopīgs lēmums, ja šādas pilnvaras regulatīvajām iestādēm ir piešķirtas saskaņā ar kādu no šādiem tiesību aktiem:

a)  Savienības leģislatīvu aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

b)  tīkla kodeksiem un vadlīnijām, kas pieņemti pirms ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] un vēlākām izmaiņām, kas veiktas minēto tīkla kodeksu un vadlīniju pārskatīšanas procesā; vai

c)  tīkla kodeksiem un vadlīnijām, kas pieņemti kā īstenošanas akti, ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu

ACER ir kompetenta pieņemt atsevišķus lēmumos, kā minēts pirmajā daļā, šādos gadījumos:

a)  ja kompetentās regulatīvās iestādes nav varējušas panākt vienošanos sešos mēnešos pēc lietas nodošanas pēdējai no minētajām regulatīvajām iestādēm, vai četros mēnešos atbilstīgi šīs regulas 4. panta 7. punktam vai Direktīvas ( ES) ...(47) 59. panta 1. punkta c) apakšpunktam vai 62. panta 1. punkta f) apakšpunktam; vai

b)  pēc kompetento regulatīvo iestāžu kopīga lūguma.

Kompetentās regulatīvās iestādes var kopīgi lūgt uz ilgākais sešiem mēnešiem pagarināt šā punkta otrās daļas a) apakšpunktā minēto termiņu, izņemot gadījumos, kas atbilst šīs regulas 4. panta 7. punktam vai Direktīvas (ES) ...+ 59. panta 1. punkta c) apakšpunktam vai 62. panta 1. punkta f) apakšpunktam.

Ja pirmajā daļā minētās pilnvaras pieņemt lēmumus par pārrobežu jautājumiem regulatīvajām iestādēm ir uzticētas jaunos tīkla kodeksos vai vadlīnijās, kas pieņemtas kā deleģētie akti pēc ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena], ACER kompetence, ievērojot šā punkta otrās daļas b) punktu, balstās vienīgi uz brīvprātības principu, pamatojoties uz lūgumu, ko iesniegušas vismaz 60% kompetento regulatīvo iestāžu. Ja ir iesaistītas tikai divas regulatīvās iestādes, jebkura no tām var nodot lietu ACER.

Komisija līdz 2023. gada 31. oktobrim un pēc tam reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iespējamu nepieciešamību paplašināt ACER iesaistīšanos regulatīvo iestāžu domstarpību risināšanā attiecībā uz kopīgiem lēmumiem par jautājumiem, attiecībā uz kuriem minētajām regulatīvajām iestādēm ar deleģēto aktu ir piešķirtas pilnvaras pēc ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu šādu pilnvaru grozīšanai vai vajadzīgo pilnvaru nodošanai ACER.

11.  Gatavojot lēmumu saskaņā ar 10. punktu, ACER apspriežas ar attiecīgajām regulatīvajām iestādēm un attiecīgajiem pārvades sistēmas operatoriem un ir informēta par visu attiecīgo pārvades sistēmas operatoru priekšlikumiem un apsvērumiem.

12.  Ja lieta ir nodota ACER saskaņā ar 10. punktu, ACER:

a)  pieņem lēmumu sešu mēnešu laikā pēc lietas nodošanas vai četru mēnešu laikā gadījumos, kas atbilst šīs regulas 4. panta 7. punktam vai Direktīvas ( ES)...(48) 59. panta 1. punkta c) apakšpunktam vai 62. panta 1. punkta f) apakšpunktam; un

b)  vajadzības gadījumā var sniegt starpposma lēmumu, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargāta piegādes drošība vai  darbības drošība.

13.  Ja 10. punktā minētie regulatīvie jautājumi ietver atbrīvojumus Regulas (ES) ....(49) 63. panta vai Direktīvas 2009/73/EK 36. panta nozīmē, tad šajā regulā un minētajos noteikumos paredzētie termiņi netiek summēti.

7. pants

ACER uzdevumi saistībā ar reģionālajiem koordinācijas centriem

1.  ACER, cieši sadarbojoties ar regulatīvajām iestādēm un ENTSO-E, uzrauga un analizē reģionālo koordinācijas centru darbību, ņemot vērā Regulas (ES) ...(50) 46. panta 3. punktā noteiktos ziņojumus.

2.  Lai efektīvi un ātri izpildītu 1. punktā minētos uzdevumus, ACER it sevišķi:

a)  lemj par sistēmas darbības reģionu konfigurāciju saskaņā ar Regulas (ES) ...+ 36. panta 3. un 4. punktu un izsniedz apstiprinājumus saskaņā ar Regulas (ES) ...(51) 37. panta 2. punktu;

b)  vajadzības gadījumā pieprasa informāciju no reģionālajiem koordinācijas centriem saskaņā ar Regulas (ES) ...(52) 46. pantu;

c)  sniedz atzinumus un ieteikumus Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai;

d)  sniedz atzinumus un ieteikumus reģionālajiem koordinācijas centriem.

8. pants

ACER uzdevumi saistībā ar nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem

Lai nodrošinātu, ka nominētie elektroenerģijas tirgus operatori veic savas funkcijas saskaņā ar Regulu (ES) ...+ un Komisijas Regulu (ES) 2015/1222 (53), ACER:

a)  uzrauga nominēto elektroenerģijas tirgus operatoru panākumus funkciju izstrādē saskaņā ar Regulu (ES) 2015/1222;

b)  sniedz ieteikumus Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2015/1222 7. panta 5. punktu;

c)  vajadzības gadījumā pieprasa informāciju no nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem.

9. pants

ACER uzdevumi saistībā ar elektroenerģijas ražošanas pietiekamību un riskgatavību

1.  ACER apstiprina un vajadzības gadījumā groza:

a)  priekšlikumus par metodiku un aprēķiniem, kas saistīti ar Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ...(54) 23. panta 3., 4. un 6. punktu;

b)  priekšlikumus par tehniskajām specifikācijām pārrobežu dalībai jaudas mehānismos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ...+ 26. panta 11. punktu.

2.  ACER, ievērojot Regulas (ES) Nr. ...(55) 24. panta 3. punktu, sniedz atzinumu par to, vai ir pamatotas atšķirības starp valsts resursu pietiekamības novērtējumu un Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu.

3.  ACER apstiprina un vajadzības gadījumā groza metodiku:

a)  elektroenerģētiskās krīzes scenāriju apzināšanai reģionālā līmenī, ievērojot Regulas (ES) ...+ 5. pantu;

b)  īstermiņa un sezonālās pietiekamības novērtējumiem, ievērojot Regulas (ES) ...+ 8. pantu;

4.  Attiecībā uz gāzes piegādes drošību ACER saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1938 4. pantu ir pārstāvēta Gāzes koordinācijas grupā un pilda savus pienākumus attiecībā uz gāzes starpsavienojumu pastāvīgu divvirzienu jaudu, kā noteikts Regulas (ES) 2017/1938 III pielikumā.

10. pants

ACER uzdevumi saistībā ar atbrīvojumiem

ACER lemj par atbrīvojumiem, kā paredzēts Regulas (ES) ...(56) 63. panta 5. punktā. Tāpat ACER lemj par atbrīvojumiem, kā paredzēts Direktīvas 2009/73/EK 36. panta 4. punktā, ja attiecīgā infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā.

11. pants

ACER uzdevumi saistībā ar infrastruktūru

Attiecībā uz Eiropas energoinfrastruktūru ACER, cieši sadarbojoties ar regulatīvajām iestādēm un ENTSO-E un ENTSO-G:

a)  pārrauga, ar kādiem panākumiem tiek īstenoti projekti, kuru mērķis ir radīt jaunu starpsavienotāju jaudu;

b)  pārrauga Savienības tīkla attīstības plānu īstenošanu. Ja ACER konstatē, ka šo plānu īstenošana nenorisinās atbilstīgi plāniem, tā veic izmeklēšanu par neatbilstības iemesliem un sniedz ieteikumus attiecīgajiem pārvades sistēmu operatoriem un regulatīvajām iestādēm vai citām attiecīgām kompetentām struktūrām, lai ieguldījumi tiktu veikti saskaņā ar Savienības tīkla attīstības plāniem;

c)  veic Regulas (ES) Nr. 347/2013 5., 11. un 13. pantā noteiktos pienākumus;

d)  pieņem lēmumus par ieguldījumu pieprasījumiem, ievērojot Regulas (ES) Nr. 347/2013 12. panta 6. punktu.

12. pants

ACER uzdevumi saistībā ar vairumtirgus integritāti un pārredzamību

Lai efektīvi uzraudzītu vairumtirgus integritāti un pārredzamību, ACER, cieši sadarbojoties ar regulatīvajām iestādēm un citām valsts iestādēm:

a)  uzrauga vairumtirgus, apkopo un dara zināmus datus, kā arī izveido tirgus dalībnieku Eiropas reģistru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011(57) 7. līdz 12. pantu;

(b)  sniedz ieteikumus Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 7. pantu;

(c)  koordinē izmeklēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 16. panta 4. punktu.

13. pants

Jaunu uzdevumu uzticēšana ACER

Pastāvot skaidri definētiem nosacījumiem, ko Komisija paredzējusi tīklu kodeksos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) ... (58) 59. pantu un vadlīnijās, kas pieņemtas atbilstīgi minētās regulas 61. pantam vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 23. pantam, kā arī attiecībā uz jautājumiem, kuru labad tā ir izveidota, ACER var tikt uzdoti papildu uzdevumi bez lēmumu pieņemšanas pilnvarām.

14. pants

Apspriešanās, ▌pārredzamība un procesuālie drošības pasākumi

1.  Veicot savus uzdevumus, jo īpaši izstrādājot galvenās vadlīnijas, kā noteikts Regulas (ES) ....(59) 59. pantā vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. pantā, un ierosinot grozījumus tīklu kodeksos, kā noteikts Regulas (ES) ....+ 60. pantā vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 7. pantā, ACER atklātā un pārredzamā veidā un jo īpaši, ja tās uzdevumi ir saistīti ar pārvades sistēmu operatoriem, plaši un savlaicīgi apspriežas ar tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmu operatoriem, patērētājiem, tiešajiem lietotājiem un vajadzības gadījumā konkurences iestādēm, neskarot to attiecīgo kompetenci.

2.  ACER nodrošina, ka sabiedrība un visas ieinteresētās puses vajadzības gadījumā saņem objektīvu, ticamu un viegli pieejamu informāciju, jo īpaši par ACER darba rezultātiem.

Visi dokumenti un protokoli attiecībā uz apspriešanos, kas veikta, izstrādājot galvenās vadlīnijas, kā noteikts Regulas (ES) ....(60) 59. pantā vai Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. pantā, vai izdarot grozījumus tīkla kodeksos, kā minēts 1. punktā, tiek publiskoti.

3.  Pirms galveno vadlīniju pieņemšanas vai grozījumu ierosināšanas tīkla kodeksos, kā minēts 1. punktā, ACER norāda, kā tā ņēmusi vērā apspriešanās procesā paustos apsvērumus, un norāda iemeslus, ja minētie apsvērumi nav ņemti vērā.

4.  ACER savā tīmekļa vietnē publisko vismaz Administratīvās valdes, Regulatoru valdes un Apelācijas valdes sanāksmju darba kārtību, pamatojuma dokumentus un vajadzības gadījumā šo sanāksmju protokolus.

5.  ACER pieņem un publicē atbilstīgu un samērīgu reglamentu saskaņā ar 19. panta 1. punkta t) apakšpunktā izklāstīto procedūru. Minētajā reglamentā iekļauj noteikumus, kas nodrošina pārredzamu un pamatotu lēmumu pieņemšanas procesu, kurā tiek garantētas procesuālās pamattiesības, balstoties uz tiesiskumu, tostarp tiesības tikt uzklausītam, tiesības piekļūt lietai un 6. līdz 8. punktā norādītie standarti.

6.  Pirms ACER pieņem kādu šajā regulā paredzēto atsevišķo lēmumu tā informē visas iesaistītās puses par tās nodomu pieņemt minēto lēmumu un nosaka termiņu, kurā iesaistītā puse var paust savu viedokli par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību, sarežģītību un iespējamās sekas.

7.  ACER atsevišķajos lēmumos norāda to pieņemšanas pamatojumu, lai tos būtu iespējams apstrīdēt pēc būtības.

8.  Iesaistītās puses, uz kurām attiecas atsevišķie lēmumi tiek informētas par šajā regulā paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

15. pants

Enerģētikas un dabasgāzes nozares pārraudzība un ziņojumu sagatavošana

1.  ACER, cieši sadarbojoties ar Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām dalībvalstu iestādēm, tostarp regulatīvajām iestādēm, un neskarot konkurences iestāžu kompetenci, pārrauga elektroenerģijas un dabasgāzes vairumtirgus un mazumtirgus, īpaši pārraugot elektroenerģijas un dabasgāzes mazumtirdzniecības cenas, Direktīvā (ES) ...(61) un Direktīvā 2009/73/EK paredzēto patērētāju tiesību ievērošanu, tirgus norišu ietekmi uz mājsaimniecību patērētājiem, piekļuvi tīkliem, tostarp no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas piekļuvi, progresu attiecībā uz starpsavienotājiem, iespējamos pārrobežu tirdzniecības šķēršļus, regulatīvos šķēršļus jaunienācējiem tirgū un mazapjoma dalībniekiem, tostarp iedzīvotāju enerģētikas kopienām, valsts iejaukšanos, kas liedz cenās atspoguļot faktisko nepietiekamību, piemēram, kas noteiktas Regulas (ES) ...(62) 10. panta 4. punktā, dalībvalstu veikumu elektroenerģijas piegādes drošības jomā, pamatojoties uz minētās regulas 23. pantā minēto Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) ...(63) 17. pantā minēto ex post izvērtējumu.

2.  ACER katru gadu publicē ziņojumu par 1. punktā minēto pārraudzības pasākumu rezultātiem. Minētajā ziņojumā ACER norāda šķēršļus, kas kavē elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu izveides pabeigšanu.

3.  Publicējot ikgadējo ziņojumu, ACER var sniegt Eiropas Parlamentam un Komisijai atzinumu par iespējamajiem pasākumiem 2. punktā minēto šķēršļu novēršanai.

4.  ACER saskaņā ar Regulas (ES) ...(64) 18. panta 9. punktu sniedz ziņojumu par paraugpraksi saistībā ar pārvades un sadales tarifu metodikām.

II NODAĻA

ACER ORGANIZĀCIJA

16. pants

Juridiskais statuss

1.  ACER ir Savienības struktūra un tiesību subjekts.

2.  Visās dalībvalstīs ACER ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko attiecīgās valsts tiesību akti piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

3.  ACER pārstāv tās direktors.

4.  ACER mītne ir Ļubļanā, Slovēnijā.

17. pants

Administratīvā un pārvaldības struktūra

ACER ir:

a)  Administratīvā valde, kas pilda 19. pantā izklāstītos uzdevumus;

b)  Regulatoru valde, kas pilda 22. pantā izklāstītos uzdevumus;

c)  direktors, kas pilda 24. pantā izklāstītos uzdevumus; un

d)  Apelācijas valde, kas pilda 28. pantā izklāstītos uzdevumus.

18. pants

Administratīvās valdes sastāvs

1.  Administratīvajā valdē ir deviņi locekļi. Katram loceklim ir aizstājējs. Divus locekļus un viņu aizstājējus ieceļ Komisija, divus locekļus un viņu aizstājējus Eiropas Parlaments, un piecus locekļus un viņu aizstājējus Padome. Administratīvās valdes loceklis nevar būt Eiropas Parlamenta deputāts. Administratīvās valdes loceklis nav Regulatoru valdes loceklis.

2.  Administratīvās valdes locekļu un viņu aizstājēju amata pilnvaru termiņš ir četri gadi, un to var vienreiz atjaunot. Pirmais amata pilnvaru termiņš pusei no Administratīvās valdes locekļiem un viņu aizstājējiem ir seši gadi.

3.  Administratīvā valde no saviem locekļiem ar divu trešdaļu balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu iemeslu dēļ nevar pildīt savas funkcijas. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir divi gadi, un to var vienreiz atjaunot. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš beidzas, kad viņi vairs nav Administratīvās valdes locekļi.

4.  Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Apspriedēs bez balsstiesībām piedalās Regulatoru valdes priekšsēdētājs vai tās izvirzīts kandidāts, kā arī direktors, ja vien Administratīvā valde attiecībā uz direktoru nenolemj citādi. Administratīvā valde uz regulārajām sanāksmēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešdaļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot tās reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Sekretariāta pakalpojumus Administratīvajai valdei nodrošina ACER.

5.  Administratīvā valde lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo locekļu balsu, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi. Katram Administratīvās valdes loceklim vai viņa aizstājējam ir viena balss.

6.  Reglamentā sīkāk nosaka:

a)  balsošanas kārtību, jo īpaši nosacījumus, ar kādiem viens loceklis var darboties cita locekļa vārdā, un – attiecīgā gadījumā – noteikumus par kvorumu; un

b)  rotācijas kārtību, kuru piemēro Padomes iecelto Administratīvās valdes locekļu atjaunošanai, lai tādējādi laika gaitā nodrošinātu dalībvalstu līdzsvarotu dalību.

7.  Neskarot Komisijas iecelto locekļu lomu, Administratīvās valdes locekļi apņemas rīkoties neatkarīgi un objektīvi ▌Savienības kopējās interesēs un nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru, jebkuras dalībvalsts valdības vai citas publiskās vai privātās struktūras norādījumus. Šādā nolūkā katrs loceklis iesniedz rakstisku saistību deklarāciju un rakstisku interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka viņam nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē viņa neatkarību. ACER minētās deklarācijas publisko katru gadu.

19. pants

Administratīvās valdes funkcijas

1.  Administratīvā valde:

a)  pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi un saņēmusi tās pozitīvu atzinumu saskaņā ar 22. panta 5. punkta c) apakšpunktu, ieceļ direktoru saskaņā ar 23. panta 2. punktu un attiecīgā gadījumā pagarina viņa amata pilnvaru termiņu vai atceļ viņu no amata;

b)  oficiāli ieceļ Regulatoru valdes locekļus, kas izvirzīti saskaņā ar 21. panta 1. punktu;

c)  oficiāli ieceļ Apelācijas valdes locekļus saskaņā ar 25. panta 2. punktu;

d)  nodrošina, ka ACER veic savus uzdevumus un pilda pienākumus, kas tai uzticēti saskaņā ar šo regulu;

e)  pieņem 20. panta 1. punktā minēto plānošanas dokumentu ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu un vajadzības gadījumā to groza saskaņā ar 20. panta 3. punktu;

f)  pieņem ACER gada budžetu un īsteno citas budžeta pieņemšanas funkcijas saskaņā ar 31. līdz 35. pantu;

g)  pēc vienošanās ar Komisiju lemj par to, vai pieņemt novēlējumus, dāvinājumus vai dotācijas no citiem Savienības avotiem vai jebkādas brīvprātīgas iemaksas no dalībvalstīm vai regulatīvajām iestādēm. Administratīvās valdes atzinumā, kas sniegts saskaņā ar 35. panta 4. punktu, skaidri norāda šajā punktā uzskaitītos finansējuma avotus;

h)  pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi īsteno disciplināras pilnvaras attiecībā uz direktoru. Turklāt saskaņā ar 2. punktu tā attiecībā uz ACER personālu īsteno pilnvaras, kas ar Civildienesta noteikumiem piešķirtas iecēlējiestādei un kas ar Nodarbināšanas kārtību piešķirtas iestādei, kura pilnvarota slēgt darba līgumu;

i)  saskaņā ar 39. panta 2. punktu izstrādā ACER īstenošanas noteikumus Civildienesta noteikumu piemērošanai un Nodarbināšanas kārtības piemērošanai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu;

j)  saskaņā ar 41. pantu pieņem praktiskus pasākumus attiecībā uz tiesībām piekļūt ACER dokumentiem;

k)  pamatojoties uz 24. panta 1. punkta i) apakšpunktā minēto gada pārskata projektu, pieņem un publicē gada ziņojumu par ACER darbību un līdz katra gada 1. jūlijam iesniedz minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. Gada ziņojumā par ACER darbību iekļauj Regulatoru valdes apstiprinātu atsevišķu sadaļu par ACER regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā;

l)  pieņem un publicē savu reglamentu;

m)  pieņem finanšu noteikumus, kas ACER piemērojami saskaņā ar 36. pantu;

n)  pieņem krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas ir samērīga ar krāpšanas riskiem, ņemot vērā īstenojamo pasākumu izmaksas un ieguvumus;

o)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz Administratīvās valdes un Apelācijas valdes locekļiem;

p)  pieņem un regulāri atjaunina 41. pantā minētos komunikācijas un izplatīšanas plānus;

q)  saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Nodarbināšanas kārtību ieceļ grāmatvedi, kas savus uzdevumus pilda pilnīgi neatkarīgi;

r)  nodrošina attiecīgus turpmākos pasākumus saistībā ar konstatējumiem un ieteikumiem iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (“OLAF”) veiktajās izmeklēšanās;

s)  saskaņā ar 43. pantu atļauj vienoties par sadarbības kārtību;

t)  pamatojoties uz direktora priekšlikumu saskaņā ar 24. panta 1. punkta b) apakšpunktu un pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi un labvēlīga atzinuma saņemšanas saskaņā ar 22. panta 5. punkta f) apakšpunktu, pieņem un publicē 14. panta 5. punktā minēto reglamentu.

2.  Administratīvā valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem lēmumu, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Nodarbināšanas kārtības 6. pantu, ar kuru tā direktoram deleģē attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras un paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem minēto pilnvaru deleģējumu var apturēt. Direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

3.  Īpašu ārkārtas apstākļu dēļ Administratīvā valde var pieņemt lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu direktoram, kā arī pilnvaras, ko direktors deleģējis tālāk, un tās īstenot pati vai deleģēt kādam no saviem locekļiem vai personāla loceklim, kurš nav direktors. Ārkārtas apstākļus attiecina tikai uz administratīviem, budžeta vai pārvaldības jautājumiem, neskarot direktora pilnīgu neatkarību attiecībā uz viņam saskaņā ar 24. panta 1. punkta c) apakšpunktu paredzētajiem uzdevumiem.

20. pants

Gada un daudzgadu plānošana

1.  Katru gadu direktors sagatavo plānošanas dokumenta projektu, kurā ietverta ▌ gada un ▌ daudzgadu programma, un iesniedz plānošanas dokumenta projektu Administratīvajai valdei un Regulatoru valdei.

Administratīvā valde pieņem plānošanas dokumenta projektu pēc tam, kad saņemts Regulatoru valdes labvēlīgs atzinums, un ne vēlāk kā 31. janvārī iesniedz plānošanas dokumenta projektu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ▌.

Plānošanas dokumenta projekts atbilst provizoriskajam aplēses projektam, kas sagatavots saskaņā ar 33. panta 1., 2. un 3. punktu.

Administratīvā valde pieņem plānošanas dokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu, pēc Regulatoru valdes labvēlīga atzinuma saņemšanas un pēc tam, kad direktors ar to ir iepazīstinājis Eiropas Parlamentu. Administratīvā valde iesniedz plānošanas dokumentu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai līdz 31. decembrim.

Plānošanas dokumentu pieņem, neskarot ikgadējo budžeta procedūru, un to publisko.

Plānošanas dokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, un vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

2.  Plānošanas dokumentā iekļautā gada programma ietver sīki izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām un budžeta pārvaldība pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un cilvēkresursiem, tostarp atsauci uz ACER darba grupām, kurām uzdots sekmēt attiecīgo dokumentu izstrādi. Gada programma atbilst ar daudzgadu plānošanai, kas minēta 4. punktā. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. ▌

3.  Vajadzības gadījumā Administratīvā valde groza pieņemto plānošanas dokumentu, ja ACER tiek piešķirts jauns uzdevums.

Visus būtiskos grozījumus plānošanas dokumentā pieņem saskaņā ar to pašu procedūru, ar kādu pieņemts sākotnējais plānošanas dokuments. Administratīvā valde var deleģēt direktoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus plānošanas dokumentā.

4.  Plānošanas dokumentā iekļautajā daudzgadu programmā izklāsta vispārējo stratēģisko plānu, ietverot mērķus, gaidāmos rezultātus un izpildes rādītājus. Tajā arī izklāsta resursu plānu, ietverot daudzgadu budžeta un personāla plānošanu.

Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši nolūkā rīkoties saistībā ar 45. pantā minētās izvērtēšanas rezultātiem.

21. pants

Regulatoru valdes sastāvs

1.  Regulatoru valdē ir:

a)  regulatīvo iestāžu vadošie pārstāvji saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ...(65) 57. panta 1. punktu un Direktīvas 2009/73/EK 39. panta 1. punktu, un viens aizstājējs no katras dalībvalsts, kurš pieder pie minēto iestāžu pašreizējiem vadošiem darbiniekiem; gan pārstāvi, gan aizstājēju ir izvirzījusi regulatīvā iestāde;

b)  viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām.

Regulatoru valdē no katras dalībvalsts var būt tikai viens regulatīvās iestādes pārstāvis.

2.  Regulatoru valde no saviem locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu iemeslu dēļ nevar pildīt savas funkcijas. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir divi ar pusi gadi, un to var atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš beidzas, kad viņi vairs nav Regulatoru valdes locekļi.

22. pants

Regulatoru valdes funkcijas

1.  Regulatoru valde ▌lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu, un katram loceklim ir viena balss ▌.

2.  Regulatoru valde pieņem un publicē savu reglamentu, kurā sīkāk izklāstīta balsošanas kārtība, jo īpaši nosacījumi, ar kādiem viens loceklis drīkst rīkoties cita vārdā, un arī – attiecīgā gadījumā – noteikumi par kvorumu. Reglamentā var paredzēt īpašas darba metodes, lai ņemtu vērā saistībā ar reģionālās sadarbības ierosmēm radušos jautājumus.

3.  Veicot šajā regulā paredzētos uzdevumus un neskarot to, ka tās locekļi darbojas savas attiecīgās regulatīvās iestādes vārdā, Regulatoru valde darbojas neatkarīgi, un tā neprasa un neseko norādījumiem no dalībvalstu valdībām, Komisijas vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

4.  Sekretariāta pakalpojumus Regulatoru valdei nodrošina ACER.

5.  Regulatoru valde:

a)  sniedz atzinumus un vajadzības gadījumā komentārus un grozījumus par direktora priekšlikumu tekstu attiecībā uz 3. panta 1. punktā , 4. līdz 8. pantā, 9. panta 1. un 3. punktā, 10. pantā, 11. panta c) punktā, 13. pantā, 15. panta 4. punktā, un 30. un 43. pantā minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu projektiem, kuru pieņemšana tiek apsvērta;

b)  atbilstīgi savai kompetencei sniedz direktoram norādījumus par viņa uzdevumu veikšanu, izņemot attiecībā uz ACER uzdevumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011, un sniedz norādījumus ACER darba grupām, kas izveidotas saskaņā ar 30. pantu;

c)  sniedz Administratīvajai valdei atzinumu par kandidātu, kas izvirzīts direktora amatam atbilstīgi 19. panta 1. punkta a) apakšpunktam un 23. panta 2. punktam;

d)  apstiprina plānošanas dokumentu saskaņā ar 20. panta 1. punktu;

e)  apstiprina gada pārskata atsevišķo sadaļu par regulatīvajām darbībām atbilstīgi 19. panta 1. punkta k) apakšpunktam un 24. panta 1. punkta i) apakšpunktam;

f)  sniedz atzinumu Administratīvajai valdei par reglamentu, kas minēts 14. panta 5. punktā un 30. panta 3. punktā;

g)  sniedz atzinumu Administratīvajai valdei par 41. pantā minētajiem komunikācijas un izplatīšanas plāniem;

h)  sniedz atzinumu Administratīvajai valdei par 43. pantā minēto reglamentu attiecībām ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

6.  Eiropas Parlamentu par Regulatoru valdes tuvojošos sanāksmju darba kārtības projektu informē vismaz divas nedēļas iepriekš. Divu nedēļu laikā pēc minētajām sanāksmēm protokola projektu nosūta Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments, pilnībā respektējot Regulatoru valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka neatkarību, var uzaicināt Regulatoru valdes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku teikt uzrunu Eiropas Parlamenta kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

23. pants

Direktors

1.  ACER pārvalda tās direktors, kas darbojas saskaņā ar 22. panta 5. punkta b) apakšpunkta otrajā teikumā minētajiem norādījumiem un – kad tas ir paredzēts šajā regulā – Regulatoru valdes atzinumiem. Neskarot Administratīvās valdes un Regulatoru valdes attiecīgās funkcijas attiecībā uz direktora pienākumiem, direktors neprasa norādījumus un neseko norādījumiem no valdībām, Savienības iestādēm vai citām publiskām vai privātām struktūrām vai personām. Direktors atskaitās Administratīvajai valdei par administratīviem, budžeta un pārvaldības jautājumiem, bet saglabā pilnīgu neatkarību attiecībā uz saviem uzdevumiem saskaņā ar 24. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Direktors var piedalīties Regulatoru valdes sanāksmēs kā novērotājs.

2.  Direktoru ieceļ Administratīvā valde, iepriekš saņemot Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu un pamatojoties uz kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi enerģētikas nozarē, no vismaz trīs Komisijas izvirzītiem kandidātiem pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras. Pirms iecelšanas amatā Administratīvās valdes izraudzītais kandidāts sniedz paziņojumu Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai un atbild uz tās locekļu jautājumiem. Līguma slēgšanai ar direktoru ACER pārstāv Administratīvās valdes priekšsēdētājs.

3.  Direktora amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Deviņos mēnešos pirms minētā termiņa beigām Komisija veic izvērtējumu. Izvērtējumā Komisija jo īpaši pārbauda:

a)  direktora paveikto;

b)  ACER paredzamos pienākumus un vajadzības turpmākajos gados.

4.  Administratīvā valde, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi un pēc tam, kad tā izskatījusi un maksimāli ņēmusi vērā izvērtējumu un Regulatoru valdes atzinumu, var vienreiz pagarināt direktora amata pilnvaru termiņu par ne vairāk kā pieciem gadiem, taču vienīgi tad, ja to pamato ACER uzdevumi un vajadzības. Direktors, kura amata pilnvaru termiņš ir pagarināts, pagarinātā termiņa beigās nepiedalās citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

5.  Administratīvā valde informē Eiropas Parlamentu par nodomu pagarināt direktora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms direktora amata pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

6.  Ja direktora amata pilnvaru termiņu nepagarina, viņš paliek amatā, līdz tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

7.  Direktoru var atlaist no amata vienīgi ar Administratīvās valdes lēmumu, iepriekš saņemot Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.

8.  Eiropas Parlaments vai Padome var lūgt direktoru iesniegt ziņojumu par paveikto. Eiropas Parlaments arī var uzaicināt direktoru teikt uzrunu Parlamenta kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

24. pants

Direktora uzdevumi

1.  Direktors:

a)  ir ACER likumīgais pārstāvis un atbild par tās ikdienas pārvaldību;

b)  sagatavo Administratīvās valdes darbu, bez balsstiesībām piedalās Administratīvās valdes darbā, un ir atbildīgs par Administratīvās valdes pieņemto lēmumu īstenošanu;

c)  izstrādā, apspriež, pieņem un publicē atzinumus, ieteikumus un lēmumus;

d)  ir atbildīgs par ACER gada darba programmas īstenošanu saskaņā ar Regulatoru valdes norādījumiem un Administratīvās valdes administratīvā pārraudzībā;

e)  veic vajadzīgos pasākumus, jo īpaši pieņem iekšējus administratīvus norādījumus un publicē paziņojumus, lai nodrošinātu ACER darbību saskaņā ar šīs regulas noteikumiem;

f)  katru gadu nākamajam gadam sagatavo ACER gada darba programmas projektu un pēc projekta pieņemšanas Administratīvajā valdē līdz katra gada 31. janvārim iesniedz to Regulatoru valdei, Eiropas Parlamentam un Komisijai;

g)  ir atbildīgs par plānošanas dokumenta īstenošanu un ziņojuma sniegšanu Administratīvajai valdei par tā īstenošanu;

h)  sagatavo ACER provizorisko aplēses projektu saskaņā ar 33. panta 1. punktu un pilda ACER budžetu saskaņā ar 34. un 35. pantu;

i)  katru gadu sagatavo un iesniedz Administratīvajai valdei gada pārskata projektu, ietverot atsevišķu sadaļu par ACER regulatīvajām darbībām un sadaļu par finanšu un administratīviem jautājumiem;

j)  sagatavo rīcības plānu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF izmeklēšanām, un sniedz ziņojumu par progresu divreiz gadā Komisijai un regulāri — Administratīvajai valdei;

k)  ir atbildīgs par lēmumu, vai ir nepieciešams izvietot vienu vai vairākus darbiniekus vienā vai vairākās dalībvalstīs nolūkā efektīvi un rezultatīvi īstenot ACER uzdevumus.

Pirmās daļas k) punkta vajadzībām, pirms lēmuma pieņemšanas par vietējā biroja izveidošanu, direktors lūdz atzinumu attiecīgajām dalībvalstīm, tostarp dalībvalstij, kurā atrodas ACER mītne, un viņam jāsaņem iepriekšēja piekrišana no Komisijas un Administratīvās valdes ▌. Lēmuma pamatā ir pienācīga izmaksu un ieguvumu analīze un tajā precīzi nosaka minētajā vietējā birojā veicamo darbību tvērumu tā, lai izvairītos no liekām izmaksām un ACER administratīvo funkciju dublēšanas.

2.  Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta vajadzībām atzinumus, ieteikumus un lēmumus, kas minēti 3. panta 1. punktā, no 4. līdz 8. pantam, 9. panta 1. un 2. punktā, 10. pantā, 11. panta c) punktā, 13. pantā, 15. panta 4. punktā, kā arī 30. un 43. pantā, pieņem tikai pēc Regulatoru valdes pozitīva atzinuma saņemšanas.

Pirms atzinumu, ieteikumu vai lēmumu projektu iesniegšanas balsošanai Regulatoru valdē direktors pietiekami savlaicīgi iesniedz atzinumu, ieteikumu vai lēmumu projektus attiecīgajām darba grupām apspriešanās nolūkā.

Direktors:

a)  ņem vērā Regulatoru padomes komentārus un grozījumus un atkārtoti iesniedz Regulatoru padomei pārskatīto atzinuma, ieteikuma vai lēmuma projektu pozitīva atzinuma saņemšanai.

b)  var atsaukt iesniegtos atzinumu, ieteikumu vai lēmumu projektus ar noteikumu, ka direktors sniedz pienācīgi pamatotu rakstisku skaidrojumu, gadījumā, ja direktors nepiekrīt Regulatoru valdes iesniegtajiem grozījumiem;

Atzinuma, ieteikuma vai lēmuma projekta atsaukšanas gadījumā direktors var sagatavot jaunu atzinuma, ieteikuma vai lēmuma projektu, ievērojot 22. panta 5. punkta a) apakšpunktā un šā punkta otrajā daļā minēto procedūru. Trešās daļas a) apakšpunkta vajadzībām, ja direktors neievēro vai noraida komentārus un grozījumus, kas saņemti no Regulatoru valdes, direktors arī sniedz pienācīgi pamatotu rakstisku skaidrojumu.

Ja Regulatoru valde nesniedz labvēlīgu atzinumu par atkārtoti iesniegta atzinuma, ieteikuma vai lēmuma projekta tekstu, tāpēc, ka tās komentāri un grozījumi nav tikuši pienācīgi atspoguļoti atkārtoti iesniegtajā tekstā, direktors var vēlreiz pārskatīt atzinuma, ieteikuma vai lēmuma projekta tekstu atbilstīgi Regulatoru valdes ierosinātajiem grozījumiem un komentāriem, lai saņemtu tās labvēlīgu atzinumu, un viņam nav atkārtoti jāapspriežas ar attiecīgo darba grupu vai jāsniedz papildu rakstisks pamatojums;

25. pants

Apelācijas valdes izveide un sastāvs

1.  ACER izveido Apelācijas valdi.

2.  Apelācijas valdē ir seši locekļi un seši aizstājēji, kurus ieceļ no pašreizējiem vai bijušajiem regulatīvo iestāžu, konkurences iestāžu vai citu Savienības vai valsts iestāžu vadošajiem darbiniekiem ar attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē. Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju.

Pēc publiska uzaicinājuma paust ieinteresētību Apelācijas valdes locekļus oficiāli ieceļ Administratīvā valde, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi.

3.  Apelācijas valde pieņem un publicē savu reglamentu. Minētajā reglamentā sīki izklāsta Apelācijas valdes organizācijas un funkcionēšanas nosacījumus un noteikumus, kas piemērojami valdē iesniegtajām apelācijām, saskaņā ar 28. pantu. Apelācijas valde sava reglamenta projektu, kā arī jebkādas būtiskas minētā reglamenta izmaiņas iesniedz Komisijai. Komisija var sniegt atzinumu par minēto reglamentu ▌trīs mēnešu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas.

ACER budžetā ietver atsevišķu budžeta pozīciju Apelācijas valdes reģistra darbības finansēšanai.

4.  Apelācijas valde lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido vismaz četri no sešiem tās locekļiem. Apelācijas valde sanāk pēc vajadzības.

26. pants

Apelācijas valdes locekļi

1.  Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo laiku var pagarināt vienu reizi.

2.  Apelācijas valdes locekļi lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi. Viņus nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas valdes locekļi neveic citus pienākumus ACER, tās Administratīvajā valdē vai Regulatoru valdē, vai kādā no tās darba grupām. Apelācijas valdes locekļus nevar atlaist no amata pilnvaru termiņa laikā, izņemot, ja loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā pārkāpumā, un lēmumu par atlaišanu pieņem Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi.

27. pants

Izslēgšana un iebilšana Apelācijas valdē

1.  Apelācijas valdes locekļi nevar piedalīties apelācijas procesā, ja viņi tajā ir personīgi ieinteresēti vai ja viņi jau iepriekš ir bijuši tajā iesaistīti kā vienas procesā iesaistītas puses pārstāvji, vai arī ja viņi piedalījušies pārsūdzētā lēmuma pieņemšanā.

2.  Ja kāda 1. punktā minētā iemesla vai kāda cita iemesla dēļ kāds no Apelācijas valdes locekļiem uzskata, ka kādam citam loceklim nebūtu jāpiedalās apelācijas procesā, tad pirmais minētais loceklis attiecīgi informē Apelācijas valdi. Jebkura apelācijas procesā iesaistītā puse var iebilst pret Apelācijas valdes locekļa piedalīšanos jebkura 1. punktā minētā iemesla dēļ vai arī gadījumā, ja radušās aizdomas par viņa neobjektivitāti. Iebildumu nevar pamatot ar locekļa valstspiederību, un to nepieņem, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, apelācijas izskatīšanas procesā iesaistītā puse tomēr ir veikusi kādu procedūras pasākumu, kas nav iebildums pret Apelācijas valdes sastāvu.

3.  Apelācijas valdes lēmumu par rīcību 1. un 2. punktā paredzētajos gadījumos pieņem bez attiecīgā locekļa dalības. Lai pieņemtu šo lēmumu, attiecīgo locekli Apelācijas valdē aizvieto viņa aizstājējs, izņemot gadījumus, kad arī aizstājējs atrodas līdzīgā situācijā. Pēdējā minētajā gadījumā priekšsēdētājs ieceļ aizvietotāju no citiem aizstājējiem.

4.  Apelācijas valdes locekļi apņemas darboties neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Lai to apliecinātu, tie iesniedz saistību deklarāciju un interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka tiem nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē to neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē to neatkarību. Minētās deklarācijas publisko katru gadu.

28. pants

Lēmumi, par kuriem var iesniegt apelāciju

1.  Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp regulatīvās iestādes, var iesniegt apelāciju par lēmumu, kas minēts 2. panta d) punktā un adresēts šai personai, vai lēmumu, kurš, lai gan ir tāda lēmuma formā, kas adresēts citai personai, tieši un personīgi skar minēto personu.

2.  Apelāciju, ietverot apelācijas pamatojumu, iesniedz ACER rakstiski divos mēnešos pēc lēmuma paziņošanas attiecīgajai personai, vai – ja tas nav iespējams – divos mēnešos no dienas, kad ACER šo lēmumu publicējusi. Apelācijas valde pieņem lēmumu četros mēnešos pēc apelācijas iesniegšanas.

3.  Saskaņā ar 1. punktu iesniegta apelācija neaptur attiecīgā lēmuma piemērošanu. Tomēr Apelācijas valde, ja tā uzskata, ka lietas apstākļi to prasa, var apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu.

4.  Ja apelācija ir pieņemama, Apelācijas valde pārbauda, vai apelācija ir pamatota. Tā tik bieži, cik vajadzīgs, uzaicina apelācijas procesā iesaistītās puses noteiktos termiņos iesniegt komentārus par tās sniegtajiem paziņojumiem vai par pārējo apelācijas procesā iesaistīto pušu ziņojumiem. Apelācijas procesā iesaistītajām pusēm ir tiesības izteikties mutiski.

5.  Apelācijas valde var apstiprināt lēmumu, vai nodot lietu ACER kompetentajai struktūrai. Minētajai kompetentajai struktūrai Apelācijas valdes lēmums ir saistošs.

6.  ACER publicē Apelācijas valdes pieņemtos lēmumus.

29. pants

Prasības Tiesā

Prasības atcelt lēmumu, ko pieņēmusi ACER saskaņā ar šo regulu, un prasības saistībā ar bezdarbību piemērojamajos termiņos var tikt iesniegtas Tiesā tikai tad, kad ir pabeigta 28. pantā minētā apelācijas procedūra. ACER veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Tiesas spriedumu.

30. pants

Darba grupas

1.  Pamatotos gadījumos un jo īpaši nolūkā palīdzēt direktora un Regulatoru valdes darbā un nolūkā sagatavot atzinumus, ieteikumus un lēmumus, kas minēti 3. panta 1. punktā, 4. līdz 8. pantā, 9. panta 1. un 3. punktā, 10. pantā, 11. panta c) punktā, 13. pantā, 15. panta 4. punktā, un 30. un 43. pantā, Administratīvā valde izveido darba grupas vai pārtrauc to darbību, pamatojoties uz direktora un Regulatoru valdes kopīgu priekšlikumu.

Lai izveidotu darba grupu vai pārtrauktu tās darbību, ir vajadzīgs Regulatoru valdes pozitīvs atzinums.

2.  Darba grupās pēc vajadzības iekļauj ekspertus no ACER un regulatīvo iestāžu personāla. Darba grupās var piedalīties Komisijas eksperti. ACER nav atbildīga par izmaksām, kas ekspertiem no regulatīvo iestāžu personāla rodas saistībā ar piedalīšanos ACER darba grupās. Darba grupas ņem vērā citu attiecīgo valsts iestāžu ekspertu viedokļus, ja attiecīgās iestādes ir kompetentas.

3.  Administratīvā valde pieņem un publicē iekšējo reglamentu par darba grupu darbību, pamatojoties uz direktora priekšlikumu, pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi un pēc tam, kad ir saņemts tās labvēlīgs atzinums,.

4.  ACER darba grupas saskaņā ar Regulatoru valdes norādījumiem veic darbības, kas tām noteiktas plānošanas dokumentā, kurš pieņemts, ievērojot 20. pantu, un visas darbības, ko tām saskaņā ar šo regulu ir uzticējusi Regulatoru valde un direktors.

III NODAĻA

BUDŽETA IZVEIDE UN STRUKTŪRA

31. pants

Budžeta struktūra

1.  Neskarot citus resursus, ACER ieņēmumus veido:

a)  Savienības ieguldījums;

b)  ACER saņemtās maksas saskaņā ar 32. pantu;

c)  visas dalībvalstu vai to regulatīvo iestāžu brīvprātīgas iemaksas, kā minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

d)  novēlējumi, dāvinājumi vai dotācijas, kā minēts 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā.

2.  ACER izdevumi ietver ar personālu saistītus, administratīvus, infrastruktūras un darbības izdevumus.

3.  ACER ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

4.  Visus ACER ieņēmumus un izdevumus prognozē katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, un iekļauj budžetā.

5.  ACER gūtie ieņēmumi nemazina tās neitralitāti, neatkarību vai objektivitāti.

32. pants

Maksa

1.  ACER iekasē maksu par:

a)   atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstīgi šīs regulas 10. pantam un ACER lēmumu par izmaksu pārrobežu sadalījumu pieņemšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 347/2013 12. pantu;

b)  tirgus dalībnieku vai subjektu, kuri sniedz ziņojumus to vārdā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. pantu, sniegtās informācijas vākšanu, rīcību ar to, tās apstrādi un analīzi.

2.  Šā panta 1. punktā minēto maksu un tās maksāšanas veidu nosaka Komisija pēc publiskas apspriešanās un pēc apspriešanās ar Administratīvo valdi un Regulatoru valdi. Maksa ir samērīga ar to attiecīgo pakalpojumu izmaksām, kurus sniedz izmaksu ziņā lietderīgā veidā, un tā ir pietiekama minēto izmaksu segšanai. Minēto maksu nosaka tādā apmērā, lai nodrošinātu, ka tā nav diskriminējoša un ka ar to netiek pieļauta nepamatota finansiālā vai administratīvā sloga uzlikšana tirgus dalībniekiem vai struktūrām, kas darbojas to vārdā.

Komisija regulāri pārskata minētās maksas apmēru, pamatojoties uz izvērtējumu, un – vajadzības gadījumā – pielāgo minētās maksas apmēru un veidu, kādā tā jāmaksā.

33. pants

Budžeta izveide

1.  Katru gadu direktors sagatavo provizorisku aplēses projektu, kas ietver darbības izdevumus un darba programmu, kuri paredzēti nākamajā finanšu gadā, un šo provizorisko aplēses projektu kopā ar provizorisko amatu sarakstu iesniedz Administratīvajai valdei.

2.  Provizoriskā tāmes projekta pamatā ir 20. panta 1. punktā minētajā ikgadējā plānošanas dokumentā noteiktie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajā ņem vērā minēto mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos finanšu resursus.

3.  Katru gadu Administratīvā valde, pamatojoties uz direktora sagatavoto provizorisko aplēses projektu, pieņem ACER ieņēmumu un izdevumu provizorisko aplēses projektu nākamajam finanšu gadam.

4.  Šo provizorisko aplēses projektu, iekļaujot štatu saraksta projektu, Administratīvā valde līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai. Pirms aplēses pieņemšanas direktora sagatavoto projektu nosūta Regulatoru valdei, kas par šo projektu var sniegt pamatotu atzinumu.

5.  Šā panta 3. punktā minēto aplēsi Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu.

6.  Pamatojoties uz aplēses projektu, Komisija Savienības vispārējā budžeta projektā ietver aplēses, ko tā uzskata par vajadzīgām attiecībā uz štatu sarakstu un dotācijas summu no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 313. līdz 316. pantu un turpmākajiem pantiem.

7.  Padome kā budžeta lēmējinstitūcija pieņem ACER paredzēto štatu sarakstu.

8.  ACER budžetu pieņem Administratīvā valde. Tas kļūst galīgs pēc Savienības vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

9.  Veicot jebkādus budžeta, tostarp štatu saraksta, grozījumus, ievēro to pašu procedūru.

10.  Līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija izvērtē, vai ACER pieejamais finansējums un cilvēkresursi ļauj pildīt tai ar šo regulu piešķirtos uzdevumus iekšējā enerģijas tirgus izveidē un energoapgādes drošības veicināšanā par labu Savienības patērētājiem.

11.  Administratīvā valde bez kavēšanās informē budžeta lēmējinstitūciju par visiem plānotajiem projektiem, kas finansiālā ziņā var būtiski ietekmēt ACER budžeta finansējumu, jo īpaši par projektiem saistībā ar īpašumu. Administratīvā valde par savu nodomu informē Komisiju. Ja kāda no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm paredz sniegt atzinumu, tā ACER informē par šādu ieceri divās nedēļās pēc informācijas saņemšanas par projektu. Ja atbildes nav, ACER var īstenot plānoto projektu

34. pants

Budžeta izpilde un kontrole

1.  Direktors darbojas kā kredītrīkotājs un īsteno ACER budžetu.

2.  Līdz 1. martam pēc katra finanšu gada beigām ACER grāmatvedis Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai iesniedz provizoriskus pārskatus, kā arī ziņojumu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldību. Līdz nākamā gada 31. martam ACER grāmatvedis Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz arī ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību . Tad Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 ▌("Finanšu regula")(66) 245. pantu.

35. pants

Pārskatu sniegšana un budžeta izpildes apstiprināšana

1.  Līdz nākamā finanšu gada (N+1 gads) 1. martam ACER grāmatvedis Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai iesniedz provizoriskos pārskatus par finanšu gadu (N gads).

2.  Līdz N+1 gada 31. martam ACER Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai iesniedz ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību N gadā.

Līdz N+1 gada 31. martam Komisijas grāmatvedis Revīzijas palātai iesniedz ACER provizoriskos pārskatus. Komisija ziņojumu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldību iesniedz arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.  Pēc Revīzijas palātas apsvērumu saņemšanas par ACER provizoriskajiem pārskatiem par N gadu saskaņā ar Finanšu regulas 246. pantu grāmatvedis, uzņemoties atbildību, sagatavo ACER galīgos pārskatus par attiecīgo gadu. Direktors iesniedz tos Administratīvajai valdei atzinuma sniegšanai.

4.  Administratīvā valde sniedz atzinumu par ACER galīgajiem pārskatiem par N gadu.

5.  Līdz N+1 gada 1. jūlijam ACER grāmatvedis šos galīgos pārskatus par N gadu kopā ar Administratīvās valdes atzinumu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

6.  Galīgos pārskatus līdz N+1 gada 15. novembrim publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.  Līdz N+1 gada 30. septembrim direktors iesniedz Revīzijas palātai atbildi uz tās apsvērumiem. Minētās atbildes kopiju direktors nosūta arī Administratīvajai valdei un Komisijai.

8.  Direktors iesniedz Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma jebkādu informāciju, kas vajadzīga, lai netraucēti piemērotu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru par N gadu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 109. panta 3. punktu.

9.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz N+2 gada 15. maijam sniedz direktoram apstiprinājumu par N finanšu gada budžeta izpildi.

36. pants

Finanšu noteikumi

ACER piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Šie noteikumi var atkāpties no Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2103 prasībām, ja tas vajadzīgs īpašu ACER darbības vajadzību dēļ un tikai tad ja saņemts Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.

37. pants

Krāpšanas apkarošana

1.  Lai atvieglotu krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013(67), apkarošanu, ACER pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF(68), un pieņem attiecīgus noteikumus, kas piemērojami ACER darbiniekiem, izmantojot minētā nolīguma pielikumā pievienoto paraugu.

2.  Revīzijas palātai ir tiesības, veicot revīziju uz vietas, kā arī revīziju uz dokumentu pamata, revidēt tos dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri no ACER ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

3.  Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013(69) un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96(70), OLAF var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finansiālās intereses, kuras saistītas ar ACER finansētu dotāciju vai līgumu.

4.  Neskarot 1., 2., un 3. punktu, ACER sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, līgumos, dotāciju nolīgumos un lēmumos par dotāciju piešķiršanu ietver noteikumus, kas skaidri pilnvaro Revīzijas palātu un OLAF veikt šajā pantā minētās revīzijas un izmeklēšanas saskaņā ar to attiecīgo kompetenci.

V NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

38. pants

Privilēģijas un imunitāte un mītnes nolīgums

1.  Uz ACER un tās darbiniekiem attiecas Protokols Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, kas pievienots LES un LESD.

2.  Nepieciešamo kārtību attiecībā uz telpām, kuras ACER vajadzībām tiek sagādātas uzņēmējā dalībvalstī, un infrastruktūru, kuras pieejamību nodrošina minētā dalībvalsts, kopā ar specifiskajiem noteikumiem, kas uzņēmējā dalībvalstī piemērojami direktoram, Administratīvās valdes locekļiem, ACER darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka ACER un uzņēmējas dalībvalsts mītnes nolīgumā. Minēto nolīgumu noslēdz, kad ir saņemts Administratīvās valdes apstiprinājums.

39. pants

Darbinieki

1.  Uz ACER darbiniekiem, tostarp tās direktoru, attiecas Civildienesta noteikumi un Nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kurus Savienības iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai piemērotu Civildienesta noteikumus un Nodarbināšanas kārtību.

2.  Administratīvā valde, vienojoties ar Komisiju, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem atbilstīgus īstenošanas noteikumus.

3.  ACER attiecībā uz tās darbiniekiem īsteno pilnvaras, kas atbilstīgi Civildienesta noteikumiem ir piešķirtas iecēlējinstitūcijai un atbilstīgi Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībai – iestādei, kurai ir tiesības slēgt līgumus.

4.  Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj ACER nodarbināt dalībvalstu norīkotus ekspertus.

40. pants

ACER atbildība

1.  ACER līgumisko atbildību reglamentē tiesības, kas piemērojamas attiecīgajam līgumam.

Jebkāda šķīrējklauzula, kas ietverta ACER noslēgtā līgumā, ir Tiesas kompetencē.

2.  Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību ACER saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību sistēmām, atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko radījusi ACER vai tās darbinieki, pildot amata pienākumus.

3.  Strīdi par 2. punktā minētā kaitējuma kompensāciju ir Tiesas kompetencē.

4.  ACER darbinieku personisko finansiālo un disciplināro atbildību pret ACER reglamentē attiecīgie noteikumi, ko piemēro ACER personālam.

41. pants

Pārredzamība un komunikācija

1.  ACER rīcībā esošajiem dokumentiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001(71).

2.  Administratīvā valde pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.

3.  Par lēmumiem, ko ACER pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību ombudam vai ierosināt lietu Tiesā, ievērojot attiecīgi LESD 228. un 263. pantā paredzētos noteikumus.

4.  Uz ACER veiktu personas datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725(72). Administratīvā valde nosaka pasākumus, kā ACER piemēro Regulu (ES) 2018/1725, tostarp pasākumus attiecībā uz ACER datu aizsardzības inspektora iecelšanu. Minētos pasākumus nosaka pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

5.  ACER pēc savas ierosmes savas kompetences jomā var iesaistīties komunikācijas darbībās. Resursu piešķiršana komunikācijas darbībām nedrīkst kaitēt 3. līdz 13. pantā minēto pienākumu efektīvai izpildei. Komunikācijas darbības veic saskaņā ar attiecīgajiem Administratīvās valdes pieņemtajiem komunikācijas un izplatīšanas plāniem.

42. pants

Klasificētas un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzība

1.  ACER pieņem savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas ("ESKI") un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzībai, tostarp noteikumus par apmaiņu ar šādu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/443(73) un 2015/444(74).

2.  ACER var arī nolemt piemērot 1. punktā minētos Komisijas lēmumus mutatis mutandis. ACER drošības noteikumi inter alia ietver noteikumus par apmaiņu ar ESKI un sensitīvu neklasificētu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu.

43. pants

Sadarbības nolīgumi

1.  ACER var līdzdarboties trešās valstis, kas ir noslēgušas ar Savienību nolīgumus un kas ir pieņēmušas un piemēro Savienības tiesību aktu attiecīgos noteikumus enerģētikas jomā, tostarp jo īpaši noteikumus par neatkarīgām regulatīvām iestādēm, trešo personu piekļuvi infrastruktūrai un nodalīšanu, enerģijas tirdzniecību un sistēmas darbību un patērētāju līdzdalību un aizsardzību, kā arī attiecīgos noteikumus vides un konkurences jomā.

2.  Ja šajā nolūkā tiek noslēgts nolīgums starp Savienību un minētajām trešām valstīm atbilstīgi 1. punktam, ACER var arī pildīt savus uzdevumus saskaņā ar 3. līdz 13. pantu attiecībā uz trešām valstīm ar noteikumu, ka, ja minētās trešās valstis ir pieņēmušas un piemēro attiecīgus noteikumus, ievērojot 1. punktu, un ir pilnvarojušas ACER koordinēt to regulatīvo iestāžu darbības ar dalībvalstu regulatīvo iestāžu darbībām. Tikai šādos gadījumos atsauces uz jautājumiem, kam piemīt pārrobežu iezīmes, attiecas uz robežām starp Savienību un trešām valstīm, bet ne robežām starp divām dalībvalstīm.

3.  Nolīgumos, kas minēti 1. punktā, nosaka kārtību, kurā jo īpaši paredz veidu, apjomu un procedūras aspektus minēto valstu dalībai ACER darbā, tostarp saistībā ar finanšu iemaksām un personālu.

4.  Administratīvā valde pieņem reglamentu attiecībām ar 1. punktā minētajām trešām valstīm pēc tam, kad ir saņēmusi Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu. Komisija, noslēdzot attiecīgu darba vienošanos ar ACER direktoru, nodrošina, ka ACER darbojas, ievērojot savas pilnvaras un pastāvošo institucionālo regulējumu.

44. pants

Valodu lietojums

1.  Uz ACER attiecas Padomes Regula Nr. 1(75) ▌.

2.  Administratīvā valde lemj par valodu lietojumu ACER iekšējā darbā.

3.  ACER darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

45. pants

Izvērtēšana

1.  Līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi piecos gados Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējais eksperts, izvērtē ACER veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā sevišķu uzmanību velta tam, vai ir nepieciešams grozīt ACER pilnvaras, un jebkādu šādu grozījumu finansiālajai ietekmei.

2.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā ACER izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt pēc tam, kad ir veiktas atbilstīgas konsultācijas ar ieinteresētajām personām un Regulatoru valdi.

3.  Komisija 1. punktā minētā izvērtējuma konstatējumus un tās secinājumus iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un ACER Regulatoru valdei. Izvērtējuma konstatējumi būtu jāpublisko.

4.  Komisija līdz 2025. gada 31. oktobrim un pēc tam vismaz reizi piecos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtēta šī regula un jo īpaši ACER uzdevumi, kas saistīti ar atsevišķiem lēmumiem. Minētajā ziņojumā attiecīgā gadījumā ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) ...(76) 69. panta 1. punktu veiktā izvērtējuma rezultātus.

Komisija attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu.

46. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 713/2009 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

47. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Atceltā regula

ar tās grozījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 713/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009

Tikai atsauce, kas izdarīta Regulas (ES) Nr. 347/2013 20. pantā uz Regulas (EK) Nr. 713/2009 22. panta 1. punktu.

II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 713/2009

Šī regula

1. pants

1. pants

4. pants

2. pants

5. pants

3. pants

6. panta 1.  līdz 3. punkts un 4. punkta pirmā daļa

4. pants

6. panta 4. punkta otrā līdz piektā daļa un 5., 6. un 9. punkts

5. pants

7. un 8. pants

6. pants

-

7. pants

-

8. pants

-

9. pants

9. panta 1. punkts un 2. punkta pirmā daļa

10. pants

6. panta 7. un 8. punkts

11. pants

-

12. pants

9. panta 2. punkta otrā daļa

13. pants

10. pants

14. pants

11. pants

15. pants

2. pants

16. pants

3. pants

17. pants

12. pants

18. pants

13. pants

19. pants

-

20. pants

14. panta 1. un 2. punkts

21. pants

14. panta 3.−6. punkts

22. panta 1.−4. punkts

15. pants

22. panta 5.−6. punkts

16. pants

23. pants

17. pants

24. pants

18. panta 1. un 2. punkts

25. panta 1., 2. un 4. punkts

19. panta 6. punkts

25. panta 3. punkts

18. panta 3. punkts

26. pants

18. panta 4.−7. punkts

27. pants

19. panta 1.−5. punkts un 7. punkts

28. pants

20. pants

-

-

29. pants

-

30. pants

21. pants

31. pants

22. pants

32. pants

23. pants

33. pants

24. panta 1. un 2. punkts

34. pants

24. panta 3. punkts un turpmākie punkti

35. pants

25. pants

36. pants

-

37. pants

27. pants

38. pants

28. pants

39. pants

29. pants

40. pants

30. pants

41. panta 1.−3. punkts

-

42. pants

31. pants

43. pants

33. pants

44. pants

34. pants

45. pants

-

46. pants

35. pants

47. pants

(1) OV C 288, 31.8.2017., 91. lpp.
(2) OV C 342, 12.10.2017., 79. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta nostāja.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 713/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.).
(5) Sk. I pielikumu.
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).
(7)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.).
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1938 (2017. gada 25. oktobris) par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 (OV L 280, 28.10.2017, 1. lpp.).
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (ES) 2019/... (OV …).
(10)+OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS 73/18 - 2016/0377(COD) ietvertās regulas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās regulas numuru, nosaukumu, datumu un OV atsauci.
(11) Eiropas Parlamenta un Padomes ... Direktīva (ES) 2019/... (OV …).
(12)+ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā 2016/0380(COD) - PE-CONS ../19 ietvertās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās regulas numuru, nosaukumu, datumu un OV atsauci.
(13) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.).
(14) Eiropas Parlamenta un Padomes ... Direktīva (ES) 2019/... (OV …).
(15)+ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās regulas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās direktīvas numuru, nosaukumu, datumu un OV atsauci.
(16) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).
(17)Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām.
(18)Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (2013. gada 30. septembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).
(19) Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.).
(20)Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).
(21)Ar kopēju vienošanos starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem 2009. gada 7. decembrī pieņemts lēmums par Energoregulatoru sadarbības ACER mītnes atrašanās vietu (OV L 322, 9.12.2009., 39.lpp.).
(22)+ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru.
(23)Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (ES) 2019/... (OV …).
(24)+ OV: Lūgums ievietot regulas numuru tekstā un numuru, datumu, pilnu nosaukumu un OV publikācijas atsauci zemsvītras piezīmē regulai, kas atrodama dokumentā 2016/0379 (COD) - PE-CONS .../19.
(25)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.).
(26)+ OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(27)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(28)+ OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(29)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(30)++ OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD).
(31)+ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru.
(32)+OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru.
(33)+ OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(34)+ OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(35)+ OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(36)+ OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(37)+ OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(38)+ OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(39) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(40)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(41)++ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru
(42)++ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru
(43)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(44)++ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru
(45)++ OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru
(46)
(47)+OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru.
(48)+OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru.
(49)++ OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(50)
(51)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(52)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(53)Komisijas Regula (ES) 2015/1222 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (OV L 197, 25.7.2015., 24. lpp.).
(54)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(55)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(56)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(57)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).
(58)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(59)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(60)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(61)+OV: Lūgums ievietot regulas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(62)++ OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(63)+++ OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0377(COD).
(64)+OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(65)+OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS ..../19-2016/0380(COD) ietvertās direktīvas numuru.
(66) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
(67) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) , un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).
(68) OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.
(69) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) , un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).
(70) Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).
(71)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
(72)Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
(73)Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 (2015. gada 13. marts) par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).
(74)Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 (2015. gada 13. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).
(75) EEK Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka valodu lietojumu Eiropas Ekonomikas kopienā (OV L 17, 6.10.1958., 385. lpp.).
(76)+OV: Lūgums ievietot direktīvas numuru, kas atrodama dokumentā PE-CONS .../19-2016/0379(COD).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums