Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0378(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0040/2018

Teksty złożone :

A8-0040/2018

Debaty :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0228

Teksty przyjęte
PDF 405kWORD 109k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0863),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0494/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez niemiecki Bundestag, francuski Senat i Senat Rumunii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(3),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 13 lipca 2017 r. skierowane do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 19 grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0040/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 91.
(2) Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 79.
(3) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)
P8_TC1-COD(2016)0378

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 194 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009(4), które ustanawia Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zostało znacząco zmienione(5). Ze względu na konieczność dokonania dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to należy przekształcić.

(2)  Utworzenie ACER wyraźnie usprawniło koordynację działań organów regulacyjnych w kwestiach transgranicznych. Od czasu utworzenia ACER otrzymał nowe ważne zadania dotyczące monitorowania rynków hurtowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011(6) oraz dotyczące dziedziny transgranicznej infrastruktury energetycznej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013(7) i bezpieczeństwa dostaw gazu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938(8).

(3)  Przewiduje się, że potrzeba koordynacji krajowych działań regulacyjnych jeszcze wzrośnie w nadchodzących latach. System energetyczny Unii jest w trakcie najpoważniejszych od dziesięcioleci zmian. Większa integracja rynku i zmiana w kierunku bardziej zróżnicowanej produkcji energii elektrycznej wymagają zwiększenia wysiłków na rzecz skoordynowania z sąsiadami krajowych polityk energetycznych i wykorzystania możliwości w zakresie transgranicznego obrotu energią elektryczną.

(4)  Doświadczenia związane z wdrażaniem rynku wewnętrznego pokazują, że nieskoordynowane działania krajowe mogą prowadzić do poważnych problemów na rynku, w szczególności w ściśle połączonych obszarach, w których decyzje państw członkowskich często powodują odczuwalne skutki dla sąsiadów. Aby uzyskać pozytywne skutki rynku wewnętrznego energii elektrycznej dla dobrobytu konsumentów, bezpieczeństwa dostaw i dekarbonizacji, państwa członkowskie, a w szczególności ich niezależne organy regulacyjne, powinny współpracować w sprawie tych środków regulacyjnych, które wywierają skutki transgraniczne.

(5)  Fragmentaryczne krajowe interwencje państwa na rynkach energii stanowią rosnące zagrożenie dla właściwego funkcjonowania transgranicznych rynków energii elektrycznej. Należy zatem przyznać ACER rolę w opracowywaniu skoordynowanej oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, w ścisłej współpracy z europejską siecią operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (zwanej dalej „ENTSO energii elektrycznej”), aby uniknąć problemów wynikających z fragmentarycznych ocen krajowych dokonywanych według różnych nieskoordynowanych metod i nieuwzględniających w wystarczającym stopniu sytuacji w sąsiednich krajach. ACER powinien również sprawować nadzór nad parametrami technicznymi opracowanymi przez ENTSO energii elektrycznej na potrzeby efektywnego wykorzystania transgranicznych zdolności wytwórczych oraz nad innymi cechami technicznymi mechanizmów zdolności wytwórczych.

(6)  Pomimo istotnych postępów w integracji i wzajemnym połączeniu rynku wewnętrznego energii elektrycznej, niektóre państwa członkowskie lub regiony pozostają odizolowane lub niewystarczająco wzajemnie połączone, w szczególności w przypadku wyspiarskich państw członkowskich i państw członkowskich położonych na peryferiach Unii. W swojej działalności ACER powinien odpowiednio uwzględniać specyficzną sytuację tych państw członkowskich lub regionów

(7)  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej wymaga skoordynowanego podejścia w celu przygotowania się na nieoczekiwane sytuacje kryzysowe w zakresie dostaw. ACER powinien zatem koordynować działania krajowe związane z gotowością na wypadek zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...(9)(10).

(8)  Ze względu na ścisłe połączenie międzysystemowe unijnej sieci elektroenergetycznej oraz rosnącą potrzebę współpracy z sąsiednimi krajami w celu zachowania stabilności sieci i włączenia wielkich ilości energii odnawialnej regionalne centra koordynacji będą odgrywać ważną rolę w zakresie koordynacji działań operatorów systemów przesyłowych. ACER powinien w razie potrzeby zapewnić nadzór regulacyjny nad regionalnymi centrami koordynacji.

(9)  Ponieważ znaczna część nowych zdolności wytwórczych energii elektrycznej będzie przyłączana na poziomie lokalnym, operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odgrywać ważną rolę w zakresie elastycznej i efektywnej eksploatacji systemu elektroenergetycznego Unii.

(10)  Państwa członkowskie powinny ściśle współpracować, usuwając przeszkody w transgranicznej wymianie energii elektrycznej i gazu ziemnego z myślą o dążeniu do osiągnięcia celów unijnej polityki energetycznej. ACER został ustanowiony, aby wypełnić lukę regulacyjną na poziomie unijnym oraz przyczynić się do sprawnego funkcjonowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego. ACER umożliwia organom regulacyjnym umacnianie ich współpracy na poziomie unijnym i udział, na wspólnych podstawach, w wykonywaniu zadań o wymiarze unijnym.

(11)  ACER powinien zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych przez organy regulacyjne zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/...(11)(12) i z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE(13) oraz, w razie potrzeby, zapewniać ich uzupełnienie na poziomie unijnym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie ACER niezależności od producentów energii elektrycznej i gazu, operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych – publicznych lub prywatnych – oraz konsumentów, a także zapewnienie zgodności jej działań z prawem unijnym, zapewnienie zdolności technicznych i regulacyjnych oraz przejrzystości, podporządkowania się kontroli demokratycznej, w tym odpowiedzialność wobec Parlamentu Europejskiego i skuteczności.

(12)  ACER powinien monitorować współpracę regionalną między operatorami systemów przesyłowych w sektorze energii elektrycznej i gazu, a także wykonywanie zadań ENTSO energii elektrycznej oraz europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu („ENTSO gazu”). ACER powinien również monitorować realizację zadań innych podmiotów o regulowanych funkcjach mających wymiar ogólnounijny, takich jak giełdy energii.  Udział ACER jest istotny w celu zapewnienia, aby współpraca między operatorami systemów przesyłowych ▌oraz działalność innych podmiotów o zadaniach ogólnounijnych przebiegała w sposób sprawny i przejrzysty oraz z korzyścią dla rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

(13)  Organy regulacyjne powinny prowadzić koordynację między sobą przy wykonywaniu zadań w celu zapewnienia, aby ENTSO energii elektrycznej, Europejska Organizacja Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (zwana dalej „organizacją OSD UE”) oraz regionalne centra koordynacji wykonywały obowiązki wynikające z ram regulacyjnych rynku wewnętrznego energii oraz decyzje ACER. W związku z rozszerzeniem obowiązków operacyjnych ENTSO energii elektrycznej, organizacji OSD UE i regionalnych centrów koordynacji konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad takimi podmiotami działającymi na poziomie regionalnym lub ogólnounijnym. Procedura ustanowiona w niniejszym rozporządzeniu zapewnia, aby ACER wspierał organy regulacyjne podczas wykonywania tych funkcji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...(14).

(14)  Aby zapewnić ACER informacje niezbędne do wykonywania jego zadań, ACER powinien móc występować o takie informacje do organów regulacyjnych, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, regionalnych centrów koordynacji, organizacji OSD UE, operatorów systemów przesyłowych i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej i mieć możliwość ich otrzymywania.

(15)  ACER, we współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i właściwymi organami krajowymi, powinien monitorować rynki wewnętrzne energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz informować odpowiednio Parlament Europejski, Komisję i organy krajowe o swoich ustaleniach. Zadania ACER polegające na monitorowaniu nie powinny pokrywać się z monitorowaniem prowadzonym przez Komisję lub organy krajowe, w szczególności przez krajowe organy ochrony konkurencji, ani nie powinny go utrudniać.

(16)  ACER zapewnia zintegrowane ramy, które umożliwiają udział i współpracę organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiają jednolite stosowanie przepisów dotyczących rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego w całej Unii. ACER otrzymał uprawnienie do wydawania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienia te powinny na jasno określonych warunkach obejmować kwestie techniczne i regulacyjne, które wymagają koordynacji regionalnej, w szczególności dotyczące wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, współpracy z regionalnymi centrami koordynacji, decyzji regulacyjnych niezbędnych do skutecznego monitorowania integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, decyzji dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej łączącej lub która mogłaby połączyć co najmniej dwa państwa członkowskie oraz, w ostateczności, zwolnienia z zasad rynku wewnętrznego w przypadku nowych elektroenergetycznych połączeń wzajemnych i nowej infrastruktury gazowej, usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

(17)  Przegląd kodeksów sieci i wytycznych obejmuje zmiany, które są niezbędne w celu uwzględnienia ewolucji rynku, bez konieczności wprowadzania istotnych zmian w tych kodeksach sieci i wytycznych lub powierzania ACER nowych kompetencji.

(18)  ACER ma ważną rolę do odegrania w opracowywaniu wytycznych ramowych, które są z natury niewiążące. Kodeksy sieci powinny być zgodne z tymi wytycznymi ramowymi. Uważa się również, że właściwe i zgodne z celem działania ACER jest określenie jej roli w dokonywaniu przeglądu i zmian projektów kodeksów sieci, aby zapewnić ich zgodność z wytycznymi ramowymi i niezbędny stopień harmonizacji, zanim ACER przedłoży je Komisji do przyjęcia.

(19)  Wraz z przyjęciem zbioru kodeksów sieci i wytycznych, przewidujących stopniowe wdrażanie i dalsze doprecyzowanie wspólnych zasad regionalnych i ogólnounijnych, wzrosła rola ACER w zakresie monitorowania i przyczyniania się do wdrażania kodeksów sieci i wytycznych. Skuteczne monitorowanie kodeksów sieci i wytycznych stanowi kluczową funkcję ACER i ma podstawowe znaczenie dla wdrażania zasad rynku wewnętrznego.

(20)  W trakcie wdrażania kodeksów sieci i wytycznych okazało się, że użyteczne byłoby usprawnienie procedur dotyczących zatwierdzania przez organy regulacyjne regionalnych lub ogólnounijnych warunków lub metod, które są opracowane zgodnie z kodeksami sieci i wytycznymi, poprzez przedkładanie ich bezpośrednio ACER, aby umożliwić organom regulacyjnym reprezentowanym w Radzie Organów Regulacyjnych podjęcie decyzji w sprawie takich warunków lub metod.

(21)  Ponieważ stopniowa harmonizacja unijnych rynków energii obejmuje regularne poszukiwanie rozwiązań na poziomie regionalnym jako etap przejściowy i konieczne jest zatwierdzenie wielu warunków i metod przez ograniczoną liczbę organów regulacyjnych dla danego regionu, należy odzwierciedlić w niniejszym rozporządzeniu regionalny wymiar rynku wewnętrznego i zapewnić odpowiednie mechanizmy zarządzania. Decyzje dotyczące wniosków w sprawie wspólnych regionalnych warunków lub metod powinny być w związku z tym podejmowane przez właściwe organy regulacyjne danego regionu, chyba że decyzje te wywierają odczuwalny wpływ na rynek wewnętrzny energii.

(22)  Ponieważ ACER ma ogólny obraz organów regulacyjnych, powinien pełnić rolę doradczą wobec Komisji, pozostałych instytucji Unii oraz organów regulacyjnych w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z celami, dla których został ustanowiony. ACER powinien mieć również obowiązek informowania Komisji, jeżeli stwierdzi, że współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych nie przynosi pożądanych rezultatów lub że organ regulacyjny, który wydał decyzję naruszającą kodeksy sieci i wytyczne, nie wdraża – odpowiednio – opinii, zalecenia lub decyzji wydanej przez ACER.

(23)  ACER powinien również być uprawniony do wydawania zalecenia, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

(24)  ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizacja OSD UE, operatorzy systemów przesyłowych, regionalne centra koordynacji i wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej powinni w najwyższym stopniu uwzględniać opinie i zalecenia ACER skierowane do nich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(25)  W stosownych przypadkach ACER powinien konsultować się z zainteresowanymi stronami i stwarzać im właściwą możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków, takich jak kodeksy sieci i zasady dotyczące sieci.

(26)  ACER powinien przyczyniać się do wdrażania wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 347/2013, w szczególności przy wydawaniu opinii w sprawie niewiążących dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu unijnym („plany rozwoju sieci o zasięgu unijnym”).

(27)  ACER powinien wspierać wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

(28)  Działania ACER powinny być spójne z celami i założeniami unii energetycznej, która posiada pięć ściśle powiązanych i wzajemnie wzmacniających się wymiarów, w tym dekarbonizacją, jak określono w art. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (15).

(29)  Zgodnie z zasadą pomocniczości ACER powinien wydawać decyzje indywidualne wyłącznie w jasno określonych okolicznościach, w kwestiach ściśle związanych z celami, dla których ACER został ustanowiony.

(30)  Aby zapewnić efektywność ram ACER i ich spójność z innymi agencjami zdecentralizowanymi, przepisy regulujące ACER należy dostosować do wspólnego podejścia uzgodnionego między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską w sprawie agencji zdecentralizowanych(16) (zwanego dalej „wspólnym podejściem”). Jednakże – w zakresie, w jakim jest to niezbędne – strukturę ACER należy dostosować do szczególnych potrzeb związanych z regulacją energetyki. W szczególności należy w pełni uwzględnić specyficzną rolę organów regulacyjnych oraz zagwarantować ich niezależność.

(31)  W przyszłości można się spodziewać wprowadzenia w niniejszym rozporządzeniu dodatkowych zmian mających na celu jego pełne dostosowanie do wspólnego podejścia. W związku z aktualnymi potrzebami w dziedzinie regulacji energetyki konieczne są odstępstwa od wspólnego podejścia. Komisja powinna przeprowadzić ocenę wyników ACER w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań oraz powinna mieć możliwość, w świetle tej oceny, zaproponowania zmian niniejszego rozporządzenia.

(32)  Rada Administracyjna powinna mieć niezbędne uprawnienia do uchwalania budżetu, kontrolowania jego wykonywania, sporządzania regulaminu wewnętrznego, przyjmowania przepisów finansowych oraz powoływania Dyrektora. Przy odnawianiu kadencji członków Rady Administracyjnej powoływanych przez Radę należy stosować system rotacji, tak aby zapewnić zrównoważoną reprezentację państw członkowskich na przestrzeni czasu. Rada Administracyjna powinna działać w niezależny i obiektywny sposób w interesie publicznym oraz nie powinna zwracać się o instrukcje polityczne ani ich przyjmować.

(33)  ACER powinien mieć niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny, przejrzysty, racjonalny i przede wszystkim niezależny. Niezależność ACER od producentów energii elektrycznej i gazu oraz operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych, a także innych interesów prywatnych i korporacyjnych stanowi nie tylko kluczową zasadę dobrego zarządzania, ale jest również podstawowym warunkiem zapewniającym zaufanie rynku. Z zastrzeżeniem zasady, zgodnie z którą członkowie Rady Organów Regulacyjnych działają w imieniu swoich odpowiednich organów krajowych, Rada Organów Regulacyjnych powinna działać niezależnie od wszelkich interesów rynkowych, unikać konfliktów interesów i nie powinna zwracać się o instrukcje ani ich przyjmować, ani też przyjmować zaleceń od rządu państwa członkowskiego, instytucji Unii lub innych podmiotów bądź osób publicznych lub prywatnych. Decyzje Rady Organów Regulacyjnych powinny być jednocześnie zgodne z przepisami unijnymi dotyczącymi energii – takimi jak rynek energii wewnętrzny – środowiska oraz konkurencji. Rada Organów Regulacyjnych powinna przedkładać swoje opinie, zalecenia i decyzje instytucjom Unii.

(34)  W przypadku gdy ACER przysługują uprawnienia decyzyjne, z uwagi na szybkość postępowania zainteresowane strony powinny mieć prawo odwołania się do Komisji Odwoławczej, która powinna stanowić część ACER, zachowując jednak niezależność od jego struktury administracyjnej i regulacyjnej. Aby zagwarantować funkcjonowanie i pełną niezależność Komisji Odwoławczej, powinna ona dysponować odrębną linią budżetową w budżecie ACER. Mając na uwadze zachowanie ciągłości działań, powoływanie lub odnawianie kadencji członków Komisji Odwoławczej powinno dopuszczać częściową wymianę jej członków. Od decyzji Komisji Odwoławczej przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem Sprawiedliwości”).

(35)  ACER powinien wykonywać swoje uprawnienia decyzyjne zgodnie z zasadami sprawiedliwego, przejrzystego i racjonalnego podejmowania decyzji. Wszystkie przepisy proceduralne ACER powinny być ustanowione w jego regulaminie.

(36)  Dyrektor powinien być odpowiedzialny za sporządzanie i przyjmowanie dokumentów zawierających opinie, zalecenia i decyzje. Niektóre opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 22 ust. 5 lit. a) i  art. 24 ust. 2, powinny wymagać pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych przed ich wydaniem. Rada Organów Regulacyjnych powinna mieć możliwość wydawania opinii oraz, w stosownych przypadkach, uwag i poprawek do propozycji Dyrektora, które powinien on uwzględnić. Jeżeli stanowisko Dyrektora nie uwzględnia uwag i zmian przedłożonych przez Radę Organów Regulacyjnych lub zostaną one przez niego odrzucone, jest on zobowiązany przedstawić należyte pisemne uzasadnienie, aby ułatwić konstruktywny dialog. Jeżeli Rada Organów Regulacyjnych nie wyda pozytywnej opinii w sprawie zmienionego brzmienia tekstu, Dyrektor powinien mieć możliwość wprowadzenia kolejnych zmian zgodnie z poprawkami i uwagami zaproponowanymi przez Radę Organów Regulacyjnych w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Dyrektor powinien mieć możliwość wycofania przedłożonych projektów opinii, zaleceń i decyzji, jeżeli nie zgadza się ze zmianami przedłożonymi przez Radę Organów Regulacyjnych, i przygotowania nowego tekstu zgodnie z określonymi procedurami , o których mowa w art. 22 ust. 5 lit. a) i art. 24 ust. 2. Dyrektor powinien mieć możliwość zwrócenia się do Rady Organów Regulacyjnych o wydanie pozytywnej opinii w sprawie nowego lub zmienionego projektu tekstu na każdym etapie procedury.

(37)  ACER powinien dysponować odpowiednimi zasobami w celu wykonywania swoich zadań. ACER powinien być finansowany głównie z budżetu ogólnego Unii. Opłaty zasilają budżet ACER i powinny pokrywać koszty usług, jakie ACER świadczy na rzecz uczestników rynku lub podmiotów działających w ich imieniu i które pozwalają tym uczestnikom rynku lub działającym w ich imieniu podmiotom przekazywać dane na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 w sposób skuteczny, wydajny i bezpieczny. ▌Środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na poziomie unijnym powinny w dalszym ciągu być dostępne dla ACER. Procedura budżetowa Unii powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie wszelkich dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Ponadto kontroli ksiąg rachunkowych powinien dokonywać niezależny audytor zewnętrzny, zgodnie z art. 107 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013(17).

(38)  Budżet ACER powinien podlegać bieżącej ocenie przez władzę budżetową, w oparciu o obciążenie ACER pracą i jego wyniki oraz cel, jakim jest dążenie do stworzenia rynku wewnętrznego energii i przyczynianie się do bezpieczeństwa energetycznego z korzyścią dla konsumentów w Unii. Władza budżetowa powinna zapewnić przestrzeganie najwyższych standardów skuteczności.

(39)  Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (zwane dalej „Centrum”) powinno zapewniać tłumaczenie wszystkim agencjom Unii. W razie trudności ze świadczeniem usług przez Centrum Tłumaczeń ACER powinien mieć możliwość skorzystania z mechanizmu współpracy przewidzianego w akcie założycielskim Centrum Tłumaczeń(18), co ostatecznie mogłoby prowadzić do korzystania z usług innych usługodawców pod auspicjami Centrum Tłumaczeń.

(40)  ACER powinien dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem. W szczególności powinna korzystać z kompetencji i doświadczenia personelu oddelegowanego przez organy regulacyjne, Komisję i państwa członkowskie. Do personelu ACER powinny mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich („regulamin pracowniczy”) i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich („warunki zatrudnienia”) ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68(19) oraz zasady wspólnie przyjęte przez instytucje Unii w celu stosowania tych przepisów. Rada Administracyjna, w porozumieniu z Komisją, powinna przyjąć odpowiednie przepisy wykonawcze.

(41)  Prace regulacyjne prowadzone przez Dyrektora i Radę Organów Regulacyjnych na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być wspierane przez grupy robocze.

(42)  ACER powinien stosować ogólne zasady dotyczące publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu organów Unii. Rada Administracyjna powinna ustalić praktyczne środki ochrony informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie oraz danych osobowych.

(43)  Współpraca organów regulacyjnych w ramach ACER uwidacznia w oczywisty sposób, że podejmowanie decyzji większością głosów stanowi podstawowy warunek niezbędny do osiągnięcia postępu w sprawach dotyczących rynku wewnętrznego energii, które wywierają istotne skutki ekonomiczne w różnych państwach członkowskich. Organy regulacyjne powinny zatem nadal głosować większością dwóch trzecich głosów w Radzie Organów Regulacyjnych. ACER powinien odpowiadać, w stosownych przypadkach, przed Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.

(44)  Kraje niebędące członkami Unii powinny mieć możliwość uczestniczenia w pracach ACER, zgodnie z odpowiednimi umowami, które mają zostać zawarte przez Unię.

(45)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie współpraca organów regulacyjnych na poziomie unijnym i ich udział w wykonywaniu zadań o wymiarze unijnym, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(46)  Siedziba ACER znajduje się w Lublanie, zgodnie z decyzją 2009/913/UE(20). Siedziba ACER stanowi główny ośrodek jej działań i funkcji statutowych.

(47)  Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba ACER, powinno zapewnić możliwie najlepsze warunki dla zagwarantowania sprawnego i skutecznego funkcjonowania ACER, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe. Umowa w sprawie siedziby między rządem Republiki Słowenii a ACER, która spełnia te wymogi, oraz jej postanowienia wykonawcze, została zawarta 26 listopada 2010 r. i weszła w życie 10 stycznia 2011 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

CELE I ZADANIA

Artykuł 1

Ustanowienie i cele

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwaną dalej „ACER”).

2.  Celem ACER jest wspieranie organów regulacyjnych, o których mowa w art. 57 dyrektywy (UE) 2019/...(21) i art. 39 dyrektywy 2009/73/WE, w wykonywaniu na poziomie unijnym zadań regulacyjnych w państwach członkowskich oraz, w razie potrzeby, koordynowanie działań tych organów i prowadzenie mediacji w sporach między nimi oraz ich rozstrzyganie zgodnie z art. 6 ust. 10 niniejszego rozporządzenia. ACER przyczynia się również do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych praktyk regulacyjnych i nadzorczych, co stanowi wkład w spójne, efektywne i skuteczne stosowanie prawa Unii w celu osiągnięcia celów Unii w zakresie klimatu i energii.

3.  Wykonując swoje zadania, ACER działa niezależnie i obiektywnie, mając na względzie interes Unii. ACER podejmuje samodzielnie decyzje, niezależnie od interesów prywatnych i korporacyjnych.

Artykuł 2

Rodzaje aktów wydawanych przez ACER

ACER:

a)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizacji OSD UE, regionalnych centrów koordynacji i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

b)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do organów regulacyjnych;

c)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji;

d)  wydaje decyzje indywidualne dotyczące udzielenia informacji zgodnie z art. 3 ust. 2, art. 7 ust. 2 lit. b) oraz art. 8 lit. c); dotyczące zatwierdzania metod i warunków zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 2, 3 i 4; dotyczące przeglądów obszarów rynkowych, o których mowa w art. 5 ust. 7; dotyczące kwestii technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1; dotyczące rozstrzygania sporów między organami regulacyjnymi zgodnie z art. 6 ust. 10; związane z centrami koordynacji regionalnej, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit a); dotyczące zatwierdzania i zmiany metod i obliczeń oraz specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 9 ust. 1; dotyczące zatwierdzania i zmiany metod, o których mowa w art. 9 ust. 3; dotyczące zwolnień, o których mowa w art. 10; dotyczące infrastruktury, o których mowa w art. 11 lit. d); oraz dotyczące kwestii związanych z integralnością i przejrzystością rynku hurtowego zgodnie z art. 12.

e)  przedstawia Komisji niewiążące wytyczne ramowe zgodnie z art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...(22)(23) oraz art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009(24).

Artykuł 3

Zadania ogólne

1.  Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji lub z własnej inicjatywy ACER może przedkładać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji opinię lub zalecenie w sprawie wszelkich kwestii związanych z celami, dla których został ustanowiony.

2.  Na wniosek ACER organy regulacyjne, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, regionalne centra koordynacji, organizacja OSD UE, operatorzy systemów przesyłowych oraz wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej udostępniają ACER informacje niezbędne do wykonywania zadań ACER wynikających z niniejszego rozporządzenia, chyba że ACER już o wystąpił z wnioskiem o udzielenie takich informacji i je otrzymał.

Dla celów wniosków o udzielenie informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, ACER jest uprawniony do wydawania decyzji. W decyzjach ACER podaje cel wniosku, podstawę prawną wniosku o udzielenie informacji i termin, w jakim należy udzielić informacji. Termin powinien być proporcjonalny do wniosku.

ACER wykorzystuje informacje poufne otrzymane na podstawie niniejszego rozporządzenia wyłącznie na potrzeby wykonywania zadań powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia. ACER zapewnia właściwą ochronę danych zawartych w informacjach udzielonych zgodnie z art. 41.

Artykuł 4

Zadania ACER dotyczące współpracy operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów systemów dystrybucji

1.  ACER przedstawia Komisji opinię w sprawie projektu statutów, wykazu członków oraz projektu regulaminu wewnętrznego ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) ...(25) oraz ENTSO gazu zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz organizacji OSD UE zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) ....+.

2.  ACER monitoruje wykonywanie zadań ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) ... + oraz ENTSO gazu zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz organizacji OSD UE jak określono w art. 55 rozporządzenia (UE) .... +.

3.  ACER może przedstawiać opinię:

a)  ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) ... (26) i ENTSO gazu, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 — dotyczącą kodeksów sieci;▌

b)  ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 32 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) ...+ oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 715/2009 – dotyczącą projektu rocznego programu prac oraz projektu planu rozwoju sieci o zasięgu unijnym oraz innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) ... + i art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, z uwzględnieniem celów, jakimi są niedyskryminacja, skuteczna konkurencja oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego;

c)  organizacji OSD UE – dotyczącą projektu rocznego programu prac oraz innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia (UE) ...(27), z uwzględnieniem celów, jakimi są niedyskryminacja, skuteczna konkurencja oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

4.  ACER, w stosownych przypadkach, po zwróceniu się o aktualizację projektów przedłożonych przez operatorów systemów przesyłowych, zatwierdza metodę wykorzystywania przychodów z dochodu z ograniczeń zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE )... +

5.  ACER, opierając się na faktach, przedstawia ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji należycie uzasadnioną opinię i zalecenia, jeżeli uzna, że projekt rocznego programu prac lub projekt planu rozwoju sieci o zasięgu unijnym przedłożony jej zgodnie z art. 32 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) ...(28) oraz art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 715/2009 nie przyczynia się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz sprawnego funkcjonowania rynku lub wystarczającego poziomu wzajemnych połączeń transgranicznych z dostępem dla stron trzecich lub jest niezgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) ...+ oraz dyrektywy (UE) ...(29) lub rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz dyrektywy 2009/73/WE.

6.  Właściwe organy regulacyjne prowadzą koordynacje w celu wspólnego ustalenia, czy ma miejsce niewykonywanie przez organizację OSD UE, ENTSO energii elektrycznej lub regionalne centra koordynacji ich obowiązków wynikających z prawa Unii i podejmują odpowiednie działania zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. c) i art. 62 ust. 1 lit. f) dyrektywy (UE) ...(30).

ACER, na wiosek co najmniej jednego organu regulacyjnego lub z własnej inicjatywy, wydaje uzasadnioną opinię, a także zalecenia dla ENTSO energii elektrycznej, organizacji OSD UE lub regionalnych centrów koordynacji dotyczące wykonywania przez nich ich obowiązków.

7.  Jeżeli w uzasadnionej opinii ACER stwierdzono przypadek potencjalnego niewykonywania przez ENTSO energii elektrycznej, organizację OSD UE lub regionalne centrum koordynacji ich obowiązków, właściwe organy regulacyjne podejmują jednomyślnie skoordynowane decyzje stwierdzające, czy miało miejsce niewykonywanie odpowiednich obowiązków, oraz, w stosownych przypadkach, określającą, jakie środki mają zostać podjęte przez ENTSO energii elektrycznej, organizację OSD UE lub regionalne centrum koordynacji w celu usunięcia niewykonywaniu obowiązków. Jeżeli organy regulacyjne nie zdołają podjąć jednomyślnie takich skoordynowanych decyzji w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania uzasadnionej opinii ACER, sprawę przekazuje się ACER celem podjęcia decyzji zgodnie z art. 6 ust. 10.

8.  Jeżeli niewykonywanie obowiązków przez ENTSO energii elektrycznej, organizację OSD UE lub regionalne centrum koordynacji, ustalone zgodnie z ust. 6 lub 7 niniejszego artykułu, nie zostanie usunięte w terminie trzech miesięcy, lub jeżeli organ regulacyjny państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba podmiotu, który nie podjął działań w celu zapewnienia zgodności, ACER wydaje zalecenie dla organu regulacyjnego do podjęcia działania zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. c) i ust. 62 ust. 1 lit. f) dyrektywy (UE) ...(31), w celu zapewnienia, aby ENTSO energii elektrycznej, organizacja OSD UE lub regionalne centrum koordynacji wykonało swoje obowiązki oraz informuje Komisję.

Artykuł 5

Zadania ACER dotyczące opracowywania i wdrażania kodeksów sieci i wytycznych

1.  ACER uczestniczy w opracowywaniu kodeksów sieci zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) ...(32) oraz art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, a także wytycznych zgodnie z art. 61 ust. 6 rozporządzenia (UE) ...+. Agencja w szczególności:

a)  przedkłada Komisji niewiążące wytyczne ramowe, w przypadku gdy Komisja wystąpi do niego z takim wnioskiem zgodnie z art. 59 ust. 4 rozporządzenia (UE) ...+ lub art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. ACER dokonuje przeglądu wytycznych ramowych i przedkłada je ponownie Komisji, w przypadku gdy Komisja wystąpi do niego z takim wnioskiem zgodnie z art. 59 ust. 7 rozporządzenia (UE) ...+ lub art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2009;

b)  przedstawia ENTSO gazu uzasadnioną opinię dotyczącą kodeksu sieci, zgodnie z art. 6 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 715/2009;

c)  dokonuje przeglądu kodeksu sieci zgodnie z art. 59 ust. 11 rozporządzenia (UE) ...+ i art. 6 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Dokonując przeglądu ACER uwzględnia uwagi przekazane przez wszystkie zaangażowane strony w trakcie prac nad zmienionym kodeksem sieci, którymi kieruje ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu lub organizacja OSD UE, oraz przeprowadza formalne konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami w sprawie wersji, która ma zostać przedłożona Komisji. W związku z tym ACER może, w stosownych przypadkach, wykorzystać komitet ustanowiony na podstawie kodeksów sieci. ACER przedstawia Komisji sprawozdanie na temat wyników konsultacji. Następnie ACER przedkłada Komisji zmieniony kodeks sieci zgodnie z art. 59 ust. 11 rozporządzenia (UE) ...(33)iart. 6 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Jeżeli ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu lub organizacja OSD UE nie opracowały kodeksu sieci, ACER przygotowuje i przedkłada projekt kodeksu sieci Komisji, w przypadku gdy Komisja wystąpi do niej z takim wnioskiem zgodnie z art. 59 ust. 12 rozporządzenia (UE) ... + lub art. 6 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 715/2009;

d)  przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) ...(34) lub art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w przypadku gdy ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu lub organizacja OSD UE nie wdrożyły kodeksu sieci opracowanego zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) ...+ lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 lub kodeksu sieci ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 3–12 rozporządzenia (UE) ...+ i art. 6 ust. 1–10 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, który nie został jednak przyjęty przez Komisję zgodnie z art. 59 ust. 13 rozporządzenia (UE) ...+ i art. 6 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 715/2009;

e)  monitoruje i analizuje wdrażanie kodeksów sieci przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) ...(35) i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz wytycznych przyjętych zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE)... (36), ich wpływ na harmonizację mających zastosowanie przepisów mających na celu ułatwianie integracji rynku, a także na niedyskryminację, skuteczną konkurencję oraz sprawne funkcjonowanie rynku, oraz przedkłada sprawozdanie Komisji.

2.  W przypadku gdy jeden z poniższych aktów prawnych przewiduje opracowanie propozycji dotyczących wspólnych warunków lub metod wdrażania tych kodeksów sieci i wytycznych, które to propozycje wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne▌, propozycje dotycząca wspólnych warunków lub metod przedkłada się ACER w celu weryfikacji i zatwierdzenia:

a)  akt ustawodawczy Unii przyjęty w zwykłej procedurze ustawodawczej;

b)  kodeksy sieci i wytyczne przyjęte przed dniem …[dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] i późniejsze wersje tych kodeksów sieci i wytycznych; lub

c)  kodeksy sieci i wytyczne przyjęte jako akty wykonawcze na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(37).

3.  W przypadku gdy jeden z poniższych aktów prawnych przewiduje opracowanie propozycji dotyczących warunków lub metod wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które to propozycje wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu, te organy regulacyjne uzgadniają jednomyślnie wspólne warunki lub metody, które mają zostać zatwierdzone przez każdy z tych organów regulacyjnych:

a)  akt ustawodawczy Unii przyjęty w zwykłej procedurze ustawodawczej;

b)  kodeksy sieci i wytyczne przyjęte przed dniem … [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] i późniejsze wersje tych kodeksów sieci i wytycznych; lub

c)  kodeksy sieci i wytyczne przyjęte jako akty wykonawcze na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

Propozycje, o których mowa w akapicie pierwszym, przekazuje się ACER w terminie jednego tygodnia od ich przedłożenia tym organom regulacyjnym. Organy regulacyjne mogą przekazać propozycje ACER do zatwierdzenia na podstawie art. 6 ust. 10 akapit drugi lit. b), a w przypadku braku jednomyślnego uzgodnienia, o którym mowa akapicie pierwszym, dokonują tego na podstawie art. 6 ust. 10 akapit drugi lit. a)..

Dyrektor lub Rada Organów Regulacyjnych mogą z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Rady Organów Regulacyjnych zobowiązać organy regulacyjne danego regionu do przekazania przedmiotowej propozycji ACER do zatwierdzenia. Ogranicza się to do przypadków, gdy uzgodniona na poziomie regionalnym propozycja miałaby odczuwalny wpływ na rynek wewnętrzny energii lub na bezpieczeństwo dostaw poza regionem.

4.  Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ACER jest uprawniona do podjęcia decyzji zgodnie z art. 6 ust. 10, jeżeli właściwe organy regulacyjne nie osiągną porozumienia w sprawie warunków lub metod wdrażania nowych kodeksów sieci i wytycznych przyjętych po dniu … [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] jako akty delegowane, jeżeli te warunki lub metody wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne lub przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu.

5.  Do 31 października 2023 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie ewentualnej konieczności dalszego wzmocnienia zaangażowania ACER w opracowywanie i przyjmowanie warunków lub metod wdrażania kodeksów sieci i wytycznych przyjętych jako akty delegowane po dniu ... [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. W razie potrzeby do sprawozdania dołącza się wniosek ustawodawczy dotyczący przekazania ACER niezbędnych uprawnień lub ich zmiany.

6.  Przed zatwierdzeniem warunków lub metod, o których mowa w ust. 2 i 3 organy regulacyjne lub, w zakresie swoich kompetencji, ACER, dokonują, w razie potrzeby, ich weryfikacji, po konsultacji z ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu lub organizacją OSD UE, aby zapewnić zgodność tych warunków lub metod z celem danego kodeksu sieci lub wytycznych i przyczynianie się przez nie do integracji rynku, niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz prawidłowego funkcjonowania rynku. Decyzję o zatwierdzeniu ACER podejmuje w terminie przewidzianym w odpowiednich kodeksach sieci i wytycznych. Okres ten biegnie od dnia następującego po dniu przekazania propozycji ACER.

7.  ACER wykonuje zadania dotyczące przeglądu obszarów rynkowych ▌na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE )...(38).

8.  ACER monitoruje współpracę regionalną operatorów systemów przesyłowych, o której mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) ... + i w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, oraz uwzględnia rezultaty tej współpracy przy opracowywaniu opinii, zaleceń i decyzji.

Artykuł 6

Zadania ACER w odniesieniu do organów regulacyjnych

1.  ACER wydaje decyzje indywidualne dotyczące kwestii technicznych, o ile takie decyzje są przewidziane w rozporządzeniu (UE) ...+, w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, w dyrektywie (UE) ...(39) lub w dyrektywie 2009/73/WE.

2.  ACER może, zgodnie ze swoim programem prac, na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy, wydawać zalecenia, aby wspierać organy regulacyjne i uczestników rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

3.  Do dnia ... [trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co cztery lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące niezależności organów regulacyjnych, zgodnie z art. 57 ust. 7 dyrektywy (UE) ...(40).

4.  ACER zapewnia ramy dla współpracy organów regulacyjnych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji w kwestiach o znaczeniu transgranicznym. ACER wspiera współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na poziomie regionalnym i unijnym▌, a także uwzględnia rezultaty tej współpracy przy opracowywaniu opinii, zaleceń i decyzji. Jeżeli ACER uzna, że niezbędne są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy, przedkłada Komisji odpowiednie zalecenia.

5.  Na wniosek co najmniej jednego organu regulacyjnego lub Komisji ACER przedstawia opartą na faktach opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez organ regulacyjny z kodeksami sieci i wytycznymi, o których mowa w rozporządzeniu (UE) ...(41), w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, w dyrektywie (UE) ...(42), w dyrektywie 2009/73/WE lub w innych odpowiednich przepisach tych dyrektyw lub rozporządzeń.

6.  W przypadku gdy organ regulacyjny nie zastosował się do opinii ACER, o której mowa w ust. 5, w terminie czterech miesięcy od dnia jej otrzymania, ACER powiadamia o tym odpowiednio Komisję i zainteresowane państwo członkowskie.

7.  Jeżeli w określonym przypadku organ regulacyjny napotyka na trudności w stosowaniu kodeksów sieci i wytycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) ...+, w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, w dyrektywie (UE) ...(43) lub w dyrektywie 2009/73/WE, może zwrócić się do ACER o wydanie opinii. ACER wydaje swoją opinię, po konsultacji z Komisją, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania takiego wniosku.

8.  Na wniosek organu regulacyjnego ACER może udzielić mu pomocy operacyjnej w prowadzeniu dochodzeń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1227/2011.

9.  ACER przedkłada właściwemu organowi regulacyjnemu opinie na podstawie art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) ...(44).

10.  ACER jest uprawniona do wydawania decyzji indywidualnych dotyczących kwestii regulacyjnych mających wpływ na handel transgraniczny lub na transgraniczne bezpieczeństwo systemu, które to kwestie wymagają wspólnej decyzji co najmniej dwóch organów regulacyjnych, w przypadku gdy uprawnienia takie zostały powierzone organom regulacyjnym na podstawie jednego z następujących aktów prawnych:

a)  aktu ustawodawczego Unii przyjętego w zwykłej procedurze ustawodawczej;

b)  kodeksów sieci i wytycznych przyjętych przed dniem [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] i późniejszych wersji tych kodeksów sieci i wytycznych; lub

c)  kodeksów sieci i wytycznych przyjętych jako akty wykonawcze na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

ACER jest uprawniony do wydawania decyzji indywidualnych określonych w akapicie pierwszym w następujących sytuacjach:

a)  jeżeli właściwe organy regulacyjne nie były w stanie osiągnąć porozumienia w terminie sześciu miesięcy od przedłożenia sprawy ostatniemu z tych organów regulacyjnych lub w terminie czterech miesięcy w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 7 niniejszego rozporządzenia lub w art. 59 ust. 1 lit. c) lub art. 62 ust. 1 lit. f) dyrektywy (UE) ...(45)

b)  na podstawie wspólnego wniosku właściwych organów regulacyjnych.

Właściwe organy regulacyjne mogą zwrócić się wspólnie z wnioskiem o przedłużenie terminu, o którym mowa w akapicie drugim lit. a) niniejszego ustępu, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 4 ust. 7 niniejszego rozporządzenia, art. 59 ust. 1 lit. c) lub art. 62 ust. 1 lit. f) dyrektywy (UE) ... +.

Jeżeli uprawnienia do wydawania decyzji dotyczących kwestii transgranicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zostały powierzone organom regulacyjnym w nowych kodeksach sieci lub wytycznych przyjętych w formie aktów delegowanych po dniu ... [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], ACER jest uprawniony wyłącznie na zasadzie dobrowolności zgodnie z akapitem drugim lit. b) niniejszego ustępu, na podstawie wniosku złożonego przez co najmniej 60 % właściwych organów regulacyjnych. Jeżeli zaangażowane są tylko dwa organy regulacyjne, którykolwiek z nich może skierować sprawę do ACER.

Do 31 października 2023 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie ewentualnej konieczności większego zaangażowania ACER w rozstrzyganie sporów między organami regulacyjnymi dotyczących wspólnych decyzji w kwestiach, w których w drodze aktu delegowanego powierzono tym organom regulacyjnym kompetencje po dniu... [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany takich uprawnień lub przekazania ACER niezbędnych uprawnień.

11.  Podczas przygotowywania decyzji na podstawie ust. 10 ACER konsultuje się z organami regulacyjnymi i zainteresowanymi operatorami systemów przesyłowych oraz jest informowany o propozycjach i uwagach wszystkich zainteresowanych operatorów systemów przesyłowych.

12.  Jeżeli sprawa została przekazana ACER zgodnie z ust. 10, ACER:

a)  wydaje decyzję w terminie sześciu miesięcy od dnia przekazania sprawy; lub w terminie czterech miesięcy w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 7 niniejszego rozporządzenia lub w art. 59 ust. 1 lit. c) lub w art. 62 ust. 1 lit. f) dyrektywy (UE) ...(46); oraz

b)  może w razie konieczności wydać decyzję tymczasową, aby zapewnić ochronę bezpieczeństwa dostaw lub bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

13.  Jeżeli kwestie regulacyjne, o których mowa w ust. 10, obejmują zwolnienia w rozumieniu art. 63 rozporządzenia (UE) ...(47) lub art. 36 dyrektywy 2009/73/WE, terminy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie kumulują się z terminami przewidzianymi w tych przepisach.

Artykuł 7

Zadania ACER w odniesieniu do regionalnych centrów koordynacji

1.  ACER, w ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi i ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i analizuje działalność regionalnych centrów koordynacji, uwzględniając sprawozdania przewidziane w art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) ...(48).

2.  Aby wykonywać zadania, o których mowa w ust. 1, w skuteczny i sprawny sposób, ACER w szczególności:

a)  podejmuje decyzje w sprawie konfiguracji regionów pracy systemu na podstawie art. 36 ust. 3 i 4 oraz dokonuje zatwierdzenia zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) ...+;

b)  w stosownych przypadkach zwraca się o informacje do regionalnych centrów koordynacji na podstawie art. 46 rozporządzenia (UE) ...(49);

c)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

d)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do regionalnych centrów koordynacji.

Artykuł 8

Zadania ACER w odniesieniu do wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej

Aby zapewnić sprawowanie przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej ich funkcji określonych w rozporządzeniu (UE) ...+ i w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1222(50), ACER:

a)  monitoruje postępy wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w ustanawianiu funkcji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1222;

b)  wydaje zalecenia skierowane do Komisji zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2015/1222;

c)  w stosownych przypadkach zwraca się o informacje do wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej.

Artykuł 9

Zadania ACER dotyczące wystarczalności mocy wytwórczych i gotowości na wypadek zagrożeń

1.  Agencja zatwierdza i w razie potrzeby zmienia:

a)  propozycje dotyczące metod i obliczeń związanych z oceną wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przeprowadzaną na podstawie art. 23 ust. 3, 4, 6 i 7 rozporządzenia (UE) ...(51);

b)  propozycje dotyczące specyfikacji technicznych odnoszących się do transgranicznego udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych na podstawie art. 26 ust. 11 rozporządzenia (UE) ...+.

2.  Zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) ...(52).ACER wydaje opinię na temat zasadności różnicy między oceną wystarczalności zasobów na poziomie krajowym a oceną wystarczalności zasobów na poziomie europejskim

3.  ACER zatwierdza i w razie potrzeby zmienia metody:

a)  ustalania regionalnych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) ...+;

b)  dokonywania ocen wystarczalności w perspektywie krótkoterminowej i sezonowej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) ... +.

4.  W odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw gazu ACER jest reprezentowany w Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1938 i wypełnia zobowiązania dotyczące stałej zdolności przepływu w obu kierunkach w odniesieniu do gazu, określone w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2017/1938.

Artykuł 10

Zadania ACER dotyczące zwolnień

ACER podejmuje decyzje o zwolnieniach, zgodnie z art. 63 ust. 5 rozporządzenia (UE) ...(53). ACER podejmuje również decyzje o zwolnieniach zgodnie z art. 36 ust. 4 dyrektywy 2009/73/WE, w przypadku gdy dana infrastruktura znajduje się na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich.

Artykuł 11

Zadania ACER dotyczące infrastruktury

W odniesieniu do transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ACER, w ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi oraz ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu:

a)  monitoruje postępy w realizacji projektów mających na celu stworzenie nowej zdolności połączeń wzajemnych;

b)  monitoruje wdrażanie planów rozwoju sieci o zasięgu unijnym. Jeżeli ACER stwierdzi niespójność między tymi planami a ich wdrażaniem, Agencja bada przyczyny tej niespójności i wydaje zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych, organów regulacyjnych lub innych właściwych zainteresowanych organów w celu realizacji inwestycji zgodnie z planami rozwoju sieci o zasięgu unijnym;

c)  wypełnia obowiązki określone w art. 5, 11 i 13 rozporządzenia (UE) nr 347/2013;

d)  podejmuje decyzje dotyczące wniosków inwestycyjnych na podstawie art. 12 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

Artykuł 12

Zadania ACER dotyczące integralności i przejrzystości rynku hurtowego

W celu skutecznego monitorowania integralności i przejrzystości rynku hurtowego ACER, w ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi i innymi organami krajowymi:

a)  monitoruje rynki hurtowe, gromadzi i udostępnia dane i tworzy europejski rejestr uczestników rynku zgodnie z art. 7–12 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011(54);

b)  wydaje zalecenia skierowane do Komisji zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011;

c)  koordynuje dochodzenia na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

Artykuł 13

Zlecanie nowych zadań ACER

ACER można przydzielić dodatkowe zadania, które nie obejmują uprawnień decyzyjnych w okolicznościach wyraźnie określonych przez Komisję w kodeksach sieci przyjętych na podstawie art. 59 rozporządzenia (UE) ...(55) i wytycznych przyjętych zgodnie z art. 61 tego rozporządzenia lub art. 23 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz w kwestiach związanych z celami, dla których ACER została ustanowiony.

Artykuł 14

Przejrzystość, konsultacje i gwarancje proceduralne

1.  W ramach wykonywania swoich zadań, w szczególności w ramach procesu opracowywania wytycznych ramowych zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) ...(56) lub art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, oraz w ramach procesu proponowania zmian kodeksów sieci na podstawie art. 60 rozporządzenia (UE) ...+ lub art. 7 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 ACER prowadzi na wczesnym etapie szerokie konsultacje z uczestnikami rynku, operatorami systemów przesyłowych, konsumentami, użytkownikami końcowymi oraz, w stosownych przypadkach, z organami ochrony konkurencji, nie naruszając ich kompetencji, w otwarty i przejrzysty sposób, w szczególności gdy jego zadania dotyczą operatorów systemów przesyłowych.

2.  ACER zapewnia, aby w stosownych przypadkach społeczeństwo oraz inne zainteresowane strony otrzymywały obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności w odniesieniu do wyników jego pracy.

Wszystkie dokumenty i protokoły posiedzeń konsultacyjnych prowadzonych w trakcie opracowywania wytycznych ramowych zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) ...(57) lub art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 albo w trakcie dokonywania zmian kodeksów sieci, o których mowa w ust. 1, podawane są do wiadomości publicznej.

3.  Przed przyjęciem wytycznych ramowych albo przed zaproponowaniem zmian kodeksów sieci, o których mowa w ust. 1, ACER wskazuje, w jaki sposób uwzględniono uwagi otrzymane podczas konsultacji oraz – w przypadku nieuwzględnienia uwag – podaje jego przyczyny.

4.  ACER podaje do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej przynajmniej porządek obrad, dokumenty bazowe oraz, w stosownych przypadkach, protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej, Rady Organów Regulacyjnych oraz Komisji Odwoławczej.

5.  ACER przyjmuje i publikuje odpowiedni i proporcjonalny regulamin zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 1 lit. t). Regulamin ten zawiera przepisy, które zapewniają przejrzysty i racjonalny proces podejmowania decyzji gwarantujący podstawowe prawa proceduralne w oparciu o praworządność, w tym prawo do bycia wysłuchanym, przepisy dotyczące dostępu do dokumentów oraz normy określone w ust. 6–8.

6.  Przed wydaniem decyzji indywidualnej przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu ACER informuje każdą zainteresowaną stronę o zamiarze wydania tej decyzji i wyznacza termin, w którym zainteresowana strona może wyrazić opinię w tej sprawie, w pełni uwzględniając jej pilny charakter, złożoność i potencjalne skutki.

7.  Decyzje indywidualne wydawane przez ACER zawierają uzasadnienie, tak by możliwe było odwołanie się co do ich istoty.

8.  Strony, których dotyczą decyzje indywidualne, są informowane o środkach odwoławczych przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Monitorowanie i sprawozdawczość dotyczące sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego

1.  ACER, w ścisłej współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i właściwymi organami krajowymi, w tym z organami regulacyjnymi, oraz bez uszczerbku dla uprawnień organów ochrony konkurencji, monitoruje rynki hurtowe i detaliczne energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności ceny detaliczne energii elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw konsumentów określonych w dyrektywie (UE) ...(58) i w dyrektywie 2009/73/WE, wpływ zmian rynkowych na odbiorców będących gospodarstwami domowymi, dostęp do sieci, w tym dostęp do energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii, postępy w budowie połączeń międzysystemowych, potencjalne bariery dla obrotu transgranicznego, bariery regulacyjne dla nowych podmiotów wchodzących na rynek i mniejszych podmiotów, w tym obywatelskich społeczności energetycznych, interwencje państwa uniemożliwiające odzwierciedlanie w cenach faktycznych niedoborów, takie jak te określone w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) ...(59) oraz działania państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w oparciu o wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w art. 23 tego rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ex post, o której mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) ...(60).

2.  ACER publikuje co roku sprawozdanie w sprawie wyników monitorowania, o którym mowa w ust. 1. W sprawozdaniu tym ACER wskazuje wszelkie przeszkody w dokończeniu budowy rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

3.  Publikując swoje roczne sprawozdanie, ACER może przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Komisji opinię w sprawie ewentualnych środków usunięcia przeszkód, o których mowa w ust. 2.

4.  ACER przedstawia sprawozdanie w sprawie metod dotyczących najlepszych praktyk w zakresie taryf przesyłowych i dystrybucyjnych na podstawie art. 18 ust. 9 rozporządzenia (UE) ...(61);

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA ACER

Artykuł 16

Status prawny

1.  ACER jest organem Unii i posiada osobowość prawną.

2.  W każdym z państw członkowskich ACER posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez prawo krajowe osobom prawnym. Agencja może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

3.  ACER jest reprezentowany przez swego Dyrektora.

4.  Siedzibą ACER jest Lublana, Słowenia.

Artykuł 17

Struktura administracyjna i zarządcza

W skład ACER wchodzą:

a)  Rada Administracyjna, która wykonuje zadania określone w art. 19;

b)  Rada Organów Regulacyjnych, która wykonuje zadania określone w art. 22;

c)  Dyrektor, który wykonuje zadania określone w art. 24; oraz

d)  Komisja Odwoławcza, która wykonuje zadania określone w art. 28.

Artykuł 18

Skład Rady Administracyjnej

1.  W skład Rady Administracyjnej wchodzi dziewięciu członków. Każdy członek ma zastępcę. Komisja powołuje dwóch członków i ich zastępców, Parlament Europejski – dwóch członków i ich zastępców, a Rada – pięciu członków i ich zastępców. Żaden z posłów do Parlamentu Europejskiego nie może być członkiem Rady Administracyjnej. Członek Rady Administracyjnej nie może być członkiem Rady Organów Regulacyjnych.

2.  Kadencja członków Rady Administracyjnej i ich zastępców trwa cztery lata i jest jednokrotnie odnawialna. W przypadku pierwszego mandatu kadencja połowy członków Rady Administracyjnej i ich zastępców wynosi sześć lat.

3.  Rada Administracyjna wybiera większością dwóch trzecich głosów spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępowany jest automatycznie przez zastępcę przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa dwa lata i jest jednokrotnie odnawialna. Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wygasa jednakże, gdy przestają być członkami Rady Administracyjnej.

4.  Posiedzenia Rady Administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Przewodniczący Rady Organów Regulacyjnych, lub osoba wyznaczona w tym celu przez Radę Organów Regulacyjnych, oraz Dyrektor biorą udział w obradach bez prawa głosu, o ile Rada Administracyjna nie postanowi inaczej w odniesieniu do Dyrektora. Rada Administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada Administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej jej członków. Rada Administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może być istotna. Członkowie Rady Administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów jej regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz Rady Administracyjnej świadczy ACER.

5.  Rada Administracyjna przyjmuje decyzje ▌większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy członek lub jego zastępca dysponuje jednym głosem.

6.  Regulamin wewnętrzny określa w sposób bardziej szczegółowy:

a)  procedurę głosowania, w szczególności warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, a także, w odpowiednich przypadkach, zasady dotyczące kworum; oraz

b)  procedurę rotacji stosowaną przy odnawianiu kadencji członków Rady Administracyjnej powoływanych przez Radę, tak aby zapewnić zrównoważoną reprezentację państw członkowskich na przestrzeni czasu.

7.  Nie naruszając roli członków powołanych przez Komisję, członkowie Rady Administracyjnej zobowiązują się działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządu żadnego z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji. W tym celu każdy z członków składa pisemne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w których wskazują na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności lub na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności. ACER corocznie podaje takie oświadczenia do publicznej wiadomości.

Artykuł 19

Funkcje Rady Administracyjnej

1.  Rada Administracyjna:

a)  po konsultacji z Radą Organów Regulacyjnych i uzyskaniu jej pozytywnej opinii zgodnie z art. 22 ust. 5 lit. c), powołuje Dyrektora zgodnie z art. 23 ust. 2 i w stosownych przypadkach przedłuża jego kadencję lub odwołuje go ze stanowiska;

b)  powołuje oficjalnie członków Rady Organów Regulacyjnych wyznaczanych zgodnie z art. 21 ust. 1;

c)  powołuje oficjalnie członków Komisji Odwoławczej zgodnie z art. 25 ust. 2;

d)  zapewnia, aby ACER realizował swoją misję i wykonywał powierzone mu zadania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

e)  przyjmuje dokument programowy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 większością dwóch trzecich głosów członków i w stosownym przypadku zmienia go zgodnie z art. 20 ust. 3;

f)  przyjmuje większością dwóch trzecich głosów budżet roczny ACER oraz wykonuje swoje pozostałe funkcje budżetowe zgodnie z art. 31–35;

g)  po otrzymaniu zgody Komisji podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu wszelkich zapisów, darowizn lub dotacji z innych źródeł unijnych albo wszelkich dobrowolnych wkładów wnoszonych przez państwa członkowskie lub przez organy regulacyjne. W opinii Rady Administracyjnej wydanej na podstawie art. 35 ust. 4 wyraźnie wskazane są źródła finansowania określone w niniejszym ustępie;

h)  po konsultacji z Radą Organów Regulacyjnych sprawuje władzę dyscyplinarną nad Dyrektorem. Ponadto, zgodnie z ust. 2, wykonuje w odniesieniu do personelu ACER uprawnienia powierzone na mocy regulaminu pracowniczego organowi powołującemu, a na mocy warunków zatrudnienia – organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę;

i)  opracowuje przepisy wykonawcze ACER w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego na podstawie art. 39 ust. 2;

j)  przyjmuje praktyczne środki dotyczące prawa dostępu do dokumentów ACER zgodnie z art. 41;

k)  przyjmuje i publikuje roczne sprawozdanie z działalności ACER, w oparciu o projekt rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. i), oraz przedkłada to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 1 lipca każdego roku. Roczne sprawozdanie z działalności ACER zawiera odrębny rozdział, zatwierdzony przez Radę Organów Regulacyjnych, dotyczący działalności regulacyjnej ACER w tymże roku;

l)  uchwala i publikuje swój własny regulamin wewnętrzny;

m)  przyjmuje przepisy finansowe mające zastosowanie wobec ACER zgodnie z art. 36;

n)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do zagrożeń istniejących w tym zakresie i uwzględniającą koszty i korzyści wynikające ze środków, jakie mają być wdrożone;

o)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków oraz członków Komisji Odwoławczej;

p)  przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania, o których mowa w art. 41;

q)  powołuje księgowego, z zastrzeżeniem regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków;

r)  zapewnia podjęcie odpowiednich działań następczych w związku z ustaleniami i zaleceniami wynikającymi ze sprawozdań i ocen z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej oraz z dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („OLAF”);

s)  zatwierdza wnioski z ustaleń roboczych zgodnie z art. 43;

t)  na podstawie wniosku Dyrektora zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) i po konsultacji z Radą Organów Regulacyjnych i uzyskaniu jej pozytywnej opinii zgodnie z art. 22 ust. 5 lit. f) przyjmuje i publikuje regulamin, o którym mowa w art. 14 ust. 5.

2.  Rada Administracyjna przyjmuje, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego, decyzję na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia w sprawie przekazania Dyrektorowi uprawnień odpowiedniego organu powołującego i określenia warunków, na jakich to przekazanie uprawnień można zawiesić. Dyrektor jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

3.  Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Rada Administracyjna może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi i dalsze przekazanie takich uprawnień przez Dyrektora oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków albo członkowi personelu innemu niż Dyrektor. Szczególne okoliczności są ściśle ograniczone do kwestii administracyjnych, budżetowych i dotyczących zarządzania i nie naruszają pełnej niezależności Dyrektora w wykonywaniu przez niego zadań zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. c).

Artykuł 20

Programowanie roczne i wieloletnie

1.  Dyrektor przygotowuje co roku projekt dokumentu programowego zawierający programowanie ▌ roczne i wieloletnie i przedkłada projekt dokumentu programowego Radzie Administracyjnej oraz Radzie Organów Regulacyjnych.

Rada Administracyjna przyjmuje projekt dokumentu programowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych i przedkłada projekt dokumentu programowego Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji ▌ nie później niż do dnia 31 stycznia▌.

Projekt dokumentu programowego musi być zgodny ze wstępnym projektem preliminarza uchwalonym zgodnie z art. 33 ust. 1, 2 i3.

Rada Administracyjna przyjmuje dokument programowy, uwzględniając opinie Komisji i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych, a także po przedstawieniu przez Dyrektora dokumentu programowego Parlamentowi Europejskiemu. Rada Administracyjna przedkłada dokument programowy Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji do dnia 31 grudnia.

Dokument programowy przyjmowany jest bez uszczerbku dla corocznej procedury budżetowej i podawany jest do wiadomości publicznej.

Dokument programowy staje się definitywny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego i w razie potrzeby zostaje odpowiednio dostosowany.

2.  Programowanie roczne w dokumencie programowym zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności. Zawiera ono również opis działań, jakie mają zostać sfinansowane, oraz wskazanie środków finansowych i zasobów ludzkich przydzielonych do każdego działania, w tym wymienia grupy robocze ACER, które mają brać udział w przygotowaniu projektów stosownych dokumentów, zgodnie z zasadami budżetu zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Programowanie roczne jest spójneprogramowaniem wieloletnim, o którym mowa w ust. 4. Wskazuje się w nim wyraźnie zadania, które zostały dodane, zmienione lub usunięte w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. ▌

3.  Rada Administracyjna zmienia przyjęty dokument programowy, gdy ACER zostaje powierzone nowe zadanie.

Wszelkie istotne zmiany w dokumencie programowym przyjmuje się, stosując tę samą procedurę, którą ustanowiono dla pierwotnego dokumentu programowego. Rada Administracyjna może przekazać Dyrektorowi uprawnienie do dokonywania niemających charakteru istotnego zmian w dokumencie programowym.

4.  Programowanie wieloletnie w dokumencie programowym określa ▌ ogólne założenia strategiczne obejmujące cele, oczekiwane wyniki i wskaźniki skuteczności działania. Określa się w nim również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżetu wieloletniego i personelu.

Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 45.

Artykuł 21

Skład Rady Organów Regulacyjnych

1.  W skład Rady Organów Regulacyjnych wchodzą:

a)  wysocy rangą przedstawiciele organów regulacyjnych, zgodnie z art. 57 ust. 1 dyrektywy (UE) ...(62) i art. 39 ust. 1 dyrektywy 2009/73/WE, oraz po jednym zastępcy z każdego państwa członkowskiego spośród aktualnego wyższego rangą personelu tych organów, przy czym jedni i drudzy są wyznaczani przez organ regulacyjny;

b)  jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje prawo głosu.

Do Rady Organów Regulacyjnych dopuszcza się tylko po jednym przedstawicielu organu regulacyjnego z każdego państwa członkowskiego.

2.  Rada Organów Regulacyjnych wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępuje go zastępca przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego trwa dwa i pół roku i jest odnawialna. W każdym wypadku kadencja przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wygasa jednakże, gdy przestaną być członkami Rady Organów Regulacyjnych.

Artykuł 22

Funkcje Rady Organów Regulacyjnych

1.  Rada Organów Regulacyjnych stanowi większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, a każdemu członkowi przysługuje jeden głos▌.

2.  Rada Organów Regulacyjnych uchwala i publikuje swój regulamin wewnętrzny, który określa w sposób bardziej szczegółowy procedurę głosowania, w szczególności warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, a także w stosownych przypadkach zasady dotyczące kworum. W regulaminie wewnętrznym mogą zostać przewidziane określone metody pracy stosowane przy rozpatrywaniu kwestii wynikających w kontekście inicjatyw w zakresie współpracy regionalnej.

3.  Podczas wykonywania zadań powierzonych jej na mocy niniejszego rozporządzenia i bez uszczerbku dla jej członków działających w imieniu ich odnośnych organów regulacyjnych, Rada Organów Regulacyjnych działa niezależnie i nie zwraca się o instrukcje do rządu żadnego z państw członkowskich, do Komisji ani do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmuje takich instrukcji.

4.  Usługi sekretariatu na rzecz Rady Organów Regulacyjnych świadczy ACER.

5.  Rada Organów Regulacyjnych:

a)  przedstawia opinie oraz, w stosownych przypadkach, uwagi i zmiany do wniosków Dyrektora dotyczących projektów opinii, zaleceń i decyzji o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 4–8, art. 9 ust. 1 i 3, art. 10, art. 11 lit. c), art. 13, art. 15 ust. 4 oraz art. 30 i 43, których wydanie jest rozważane;

b)  udziela Dyrektorowi, w zakresie swoich kompetencji, wskazówek dotyczących wykonywania zadań Dyrektora, z wyjątkiem działań ACER wykonywanych na podstawie ▌ rozporządzenia (UE) nr 1227/2011, oraz udziela wskazówek grupom roboczym ACER ustanowionym na podstawie art. 30;

c)  przedstawia opinię dla Rady Administracyjnej dotyczącą kandydata, który ma zostać powołany na stanowisko Dyrektora zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i art. 23 ust. 2;

d)  zatwierdza dokument programowy zgodnie z art. 20 ust. 1;

e)  zatwierdza odrębny rozdział sprawozdania rocznego dotyczący działalności regulacyjnej, zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. k) i art. 24 ust. 1 lit. i);

f)  przedstawia Radzie Administracyjnej opinię w sprawie regulaminu na podstawie art. 14 ust. 5 i art. 30 ust. 3;

g)  przedstawia Radzie Administracyjnej opinię w sprawie planów komunikacji i rozpowszechniania, o których mowa w art. 41;

h)  przedstawia Radzie Administracyjnej opinię w sprawie regulaminu dotyczącego stosunków z krajami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 43.

6.  Parlament Europejski jest informowany o projekcie porządku obrad kolejnych posiedzeń Rady Organów Regulacyjnych na co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem. W terminie dwóch tygodni od posiedzenia projekt protokołu posiedzenia jest przesyłany do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych lub zastępcę przewodniczącego do złożenia oświadczenia przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich niezależności.

Artykuł 23

Dyrektor

1.  ACER zarządza Dyrektor, który działa zgodnie ze wskazówkami, o których mowa w art. 22 ust. 5 lit. b) zdanie drugie, oraz – w przypadkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu – zgodnie z opiniami Rady Organów Regulacyjnych. Bez uszczerbku dla odnośnych funkcji Rady Administracyjnej i Rady Organów Regulacyjnych w odniesieniu do zadań Dyrektora, Dyrektor nie zwraca się o instrukcje do rządu żadnego z państw członkowskich, do instytucji Unii ani do jakichkolwiek innych podmiotów lub osób publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor odpowiada przed Radą Administracyjną w kwestiach administracyjnych, budżetowych i dotyczących zarządzania, natomiast pozostaje w pełni niezależny w odniesieniu do zadań wykonywanych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. c). Dyrektor może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Organów Regulacyjnych w charakterze obserwatora.

2.  Dyrektor powoływany jest przez Radę Administracyjną, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych, na podstawie osiągnięć, a także umiejętności i doświadczenia istotnych dla sektora energetycznego, z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru. Przed powołaniem kandydat wybrany przez Radę Administracyjną składa oświadczenie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udziela odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji. Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem ACER reprezentuje przewodniczący Rady Administracyjnej.

3.  Kadencja Dyrektora trwa pięć lat. W okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec kadencji Komisja przeprowadza ocenę. W ocenie tej Komisja bada w szczególności:

a)  wykonywanie obowiązków przez Dyrektora;

b)  zadania i potrzeby ACER w kolejnych latach.

4.  Rada Administracyjna, działając na wniosek Komisji, po konsultacji z Radą organów Regulacyjnych oraz po uwzględnieniu w jak najwyższym stopniu oceny oraz opinii Rady Organów Regulacyjnych, może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora o nie więcej niż pięć lat, jedynie w przypadkach, gdy jest to uzasadnione zadaniami i potrzebami ACER. Dyrektor, którego kadencja została przedłużona, nie może uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko z końcem przedłużonej kadencji.

5.  Rada Administracyjna informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia kadencji Dyrektora. W okresie jednego miesiąca poprzedzającego przedłużenie kadencji Dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

6.  Jeżeli kadencja Dyrektora nie jest przedłużona, Dyrektor pełni swoje funkcje do czasu powołania jego następcy.

7.  Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na podstawie decyzji Rady Administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych. Rada Administracyjna podejmuje tę decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

8.  Parlament Europejski i Rada mogą wezwać Dyrektora do przedłożenia sprawozdania z wykonania jego obowiązków. Parlament Europejski może również wezwać Dyrektora do złożenia oświadczenia przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

Artykuł 24

Zadania Dyrektora

1.  Dyrektor:

a)  jest przedstawicielem prawnym ACER i odpowiada za bieżące nim zarządzanie;

b)  przygotowuje prace Rady Administracyjnej, uczestniczy, bez prawa głosu, w pracach Rady Administracyjnej i jest odpowiedzialny za wykonanie decyzji przyjętych przez Radę Administracyjną;

c)  sporządza, konsultuje, wydaje i publikuje opinie, zalecenia i decyzje;

d)  jest odpowiedzialny za wykonanie rocznego programu prac ACER pod kierownictwem Rady Organów Regulacyjnych i pod kontrolą administracyjną Rady Administracyjnej;

e)  stosuje wszelkie niezbędne środki, w szczególności przyjmuje wewnętrzne instrukcje administracyjne oraz publikuje komunikaty, w celu zapewnienia funkcjonowania ACER zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

f)  każdego roku przygotowuje projekt rocznego programu prac ACER na nadchodzący rok i po przyjęciu projektu przez Radę Administracyjną przedkłada go Radzie Organów Regulacyjnych, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku;

g)  jest odpowiedzialny za wdrożenie dokumentu programowego i złożenie Radzie Administracyjnej sprawozdania z jego wdrożenia;

h)  sporządza wstępny projekt preliminarza ACER na podstawie art. 33 ust. 1 i wykonuje budżet ACER zgodnie z art. 34 i 35;

i)  przygotowuje co roku i przedkłada Radzie Administracyjnej projekt sprawozdania rocznego zawierającego odrębny rozdział dotyczący działalności regulacyjnej ACER oraz rozdział dotyczący spraw finansowych i administracyjnych;

j)  opracowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań i ocen z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, oraz przedstawia sprawozdania z postępu prac dwa razy w roku dla Komisji oraz regularnie – dla Rady Administracyjnej;

k)  odpowiada za podjęcie decyzji, czy do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań ACER konieczne, aby członek lub członkowie jego personelu znajdowali się w państwie członkowskim lub państwach członkowskich.

Dla celów akapitu pierwszego lit. k), przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor zasięga opinii zainteresowanych państw członkowskich, w tym państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba ACER, oraz uzyskuje uprzednią zgodę Komisji oraz Rady Administracyjnej ▌. ▌Decyzja ta opiera się o odpowiednią analizę kosztów i korzyści oraz określa zakres działań, które mają być prowadzone w biurze lokalnym, w taki sposób, aby uniknąć zbędnych kosztów i powielania funkcji administracyjnych ACER.

2.  Dla celów ust. 1 lit. c), opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 4–8, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 11 lit. c), art. 13, art. 15 ust. 4 i art. 30 i 43, wydaje się jedynie po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych.

Przed przedłożeniem projektów opinii, zaleceń lub decyzji pod głosowanie Rady Organów Regulacyjnych Dyrektor przedkłada z odpowiednim wyprzedzeniem propozycje tych projektów opinii, zaleceń lub decyzji odpowiednim grupom roboczym do zaopiniowania.

Dyrektor:

a)  uwzględnia uwagi i zmiany Rady Organów Regulacyjnych i ponownie przedkłada Radzie Organów Regulacyjnych zmieniony projekt opinii, zalecenia lub decyzji w celu uzyskania pozytywnej opinii;

b)  może wycofywać przedłożone projekty opinii, zaleceń lub decyzji pod warunkiem przedstawienia przez Dyrektora należytego pisemnego uzasadnienia w przypadku gdy Dyrektor nie zgadza się z poprawkami przedłożonymi przez Radę Organów Regulacyjnych.

W przypadku wycofania projektu opinii, zalecenia lub decyzji Dyrektor może przedłożyć nowy projekt opinii, zalecenia lub decyzji zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 5 lit. a) oraz w akapicie drugim niniejszego ustępu. Dla celów akapitu trzeciego lit. a), jeżeli stanowisko Dyrektora nie uwzględnia uwag i zmian otrzymanych od Rady Organów Regulacyjnych lub zostaną one przez niego odrzucone, przedstawia on również pisemne uzasadnienie.

Jeżeli Rada Organów Regulacyjnych nie wyda pozytywnej opinii w sprawie ponownie przedłożonego tekstu projektu opinii, zalecenia lub decyzji ze względu na niedostateczne uwzględnienie w ponownie przedłożonym teście jej uwag i zmian, Dyrektor może dokonać kolejnej zmiany w tekście projektu opinii, zalecenia lub decyzji zgodnie z poprawkami i uwagami zaproponowanymi przez Radę Organów Regulacyjnych w celu uzyskania jej pozytywnej opinii bez potrzeby ponownego zasięgania opinii odpowiedniej grupy roboczej czy też przedstawiania dodatkowego pisemnego uzasadnienia.

Artykuł 25

Utworzenie i skład Komisji Odwoławczej

1.  ACER ustanawia Komisję Odwoławczą.

2.  W skład Komisji Odwoławczej wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców wybranych spośród aktualnego lub byłego wyższego rangą personelu organów regulacyjnych, organów ochrony konkurencji lub innych instytucji Unii lub instytucji krajowych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w sektorze energetycznym. Komisja Odwoławcza wyznacza swojego przewodniczącego.

Członkowie Komisji Odwoławczej powoływani są formalnie na wniosek Komisji przez Radę Administracyjną, po ogłoszeniu publicznego zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania, po konsultacji z Radą Organów Regulacyjnych.

3.  Komisja Odwoławcza uchwala i publikuje swój regulamin wewnętrzny. W regulaminie tym określa się szczegółowo ustalenia regulujące organizację i funkcjonowanie Komisji Odwoławczej oraz zasady obowiązujące w odniesieniu do odwołań wnoszonych do niej na podstawie art. 28. Komisja Odwoławcza powiadamia Komisję o projekcie swojego regulaminu wewnętrznego, a także o jakichkolwiek znaczących zmianach tego regulaminu. Komisja może przedstawić opinię w sprawie tego regulaminu w terminie trzech miesięcy od dnia ▌ otrzymania powiadomienia.

Budżet ACER zawiera odrębną linię budżetową przeznaczoną na finansowanie rejestru Komisji Odwoławczej.

4.  Decyzje Komisji Odwoławczej przyjmowane są większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków. Komisja Odwoławcza zwoływana jest stosownie do potrzeb.

Artykuł 26

Członkowie Komisji Odwoławczej

1.  Kadencja członków Komisji Odwoławczej trwa pięć lat. Kadencja ta jest jednokrotnie odnawialna.

2.  Członkowie Komisji Odwoławczej podejmują decyzje w sposób niezależny. Nie są związani żadnymi instrukcjami. Nie wolno im pełnić żadnych innych obowiązków w ACER, w Radzie Administracyjnej, w Radzie Organów Regulacyjnych, ani też w żadnej z grup roboczych. Członka Komisji Odwoławczej nie można odwołać ze stanowiska w czasie trwania kadencji, chyba że został uznany za winnego poważnego uchybienia, a Rada Administracyjna, po konsultacji z Radą Organów Regulacyjnych, podejmie decyzję o jego odwołaniu.

Artykuł 27

Wyłączenie i sprzeciw w Komisji Odwoławczej

1.  Członkowie Komisji Odwoławczej nie biorą udziału w postępowaniu odwoławczym, jeżeli mają w nim interes osobisty lub jeżeli wcześniej działali jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania lub jeżeli uczestniczyli w wydawaniu decyzji stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego.

2.  W przypadku gdy członek Komisji Odwoławczej uważa, że inny członek nie powinien brać udziału w postępowaniu odwoławczym z powodów, o których mowa w ust. 1, lub z jakiegokolwiek innego powodu, powiadamia o tym Komisję Odwoławczą. Każda strona postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec udziału członka Komisji Odwoławczej z powodów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku podejrzenia o stronniczość. Sprzeciw taki jest niedopuszczalny, jeżeli opiera się na przynależności państwowej członka albo jeżeli wnosząca sprzeciw strona postępowania odwoławczego – wiedząc o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia sprzeciwu – dokonała mimo tego jakiejkolwiek czynności procesowej w postępowaniu odwoławczym, innej niż sprzeciw co do składu Komisji Odwoławczej.

3.  Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję dotyczącą działania, które należy podjąć w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, bez udziału członka, którego dotyczy sprzeciw. Przy podejmowaniu tej decyzji członka, którego dotyczy sprzeciw, zastępuje w Komisji Odwoławczej jego zastępca. Jeżeli zastępca znajduje się w podobnej sytuacji co członek, przewodniczący wyznacza osobę zastępującą spośród dostępnych zastępców.

4.  Członkowie Komisji Odwoławczej zobowiązują się działać niezależnie i w interesie publicznym. W tym celu składają oni pisemne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w którym wskazują na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla ich niezależności, lub wskazywać na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla ich niezależności. Oświadczenia takie corocznie podawane są do publicznej wiadomości.

Artykuł 28

Decyzje, od których przysługuje odwołanie

1.  Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym organy regulacyjne, może odwołać się od decyzji, o której mowa w art. 2 lit. d), która jest do niej skierowana, lub od decyzji, która mimo że jest decyzją skierowaną do innej osoby dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie.

2.  Odwołanie zawiera uzasadnienie; odwołanie wnosi się do ACER na piśmie w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia osoby zainteresowanej o decyzji lub – w razie braku takiego powiadomienia – w terminie dwóch miesięcy od dnia opublikowania decyzji przez ACER. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania w terminie czterech miesięcy od jego wniesienia.

3.  Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 nie ma skutku zawieszającego. Komisja Odwoławcza może jednak zawiesić wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli uzna, że wymagają tego okoliczności.

4.  Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, Komisja Odwoławcza bada, czy jest ono uzasadnione. Komisja Odwoławcza wzywa strony postępowania odwoławczego, według potrzeb, do przedstawienia we wskazanym terminie uwag do powiadomień, które sama skierowała, lub do informacji przekazanych przez pozostałe strony postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego przedstawienia swoich uwag.

5.  Komisja Odwoławcza może utrzymać decyzję lub przekazać sprawę właściwemu organowi ACER. Właściwy organ ACER jest związany decyzją Komisji Odwoławczej.

6.  ACER publikuje decyzje podejmowane przez Komisję Odwoławczą.

Artykuł 29

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości

Skargę w sprawie unieważnienia decyzji ACER wydanej na podstawie niniejszego rozporządzenia lub na zaniechanie podjęcia działań w mającym zastosowanie terminie można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości wyłącznie po wyczerpaniu procedury odwoławczej, o której mowa w art. 28. ACER przyjmuje wszelkie niezbędne środki w celu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 30

Grupy robocze

1.  W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w celu wsparcia prac prowadzonych przez Dyrektora i Radę Organów Regulacyjnych w kwestiach regulacyjnych, a także w celu przygotowania opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 4–8, art. 9 ust. 1 i 3, art. 10, art. 11 lit. c), art. 13, art. 15 ust. 4 i art. 30 i 43, Rada Administracyjna ustanawia lub znosi grupy robocze na podstawie wspólnego wniosku Dyrektora i Rady Organów Regulacyjnych.

Ustanowienie i zniesienie grupy roboczej wymaga pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych.

2.  W skład grup roboczych wchodzą ▌eksperci spośród personelu ACER oraz organów regulacyjnych▌. Eksperci z Komisji mogą brać udział w grupach roboczych. ACER nie odpowiada za koszty uczestnictwa w grupach roboczych ACER ekspertów będących członkami personelu organów regulacyjnych. Grupy robocze uwzględniają opinie ekspertów z innych odpowiednich organów krajowych w zakresie kompetencji tych organów.

3.  Rada Administracyjna uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny dotyczący funkcjonowania grup roboczych na podstawie wniosku Dyrektora, po konsultacji z Radą Organów Regulacyjnych i uzyskaniu jej pozytywnej opinii.

4.  Grupy robocze ACER wykonują zadania wyznaczone im w dokumencie programowym przyjętym zgodnie z art. 20 oraz wszelkie zadania przydzielone im zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez Radę Organów Regulacyjnych i Dyrektora.

ROZDZIAŁ III

UCHWALANIE I STRUKTURA BUDŻETU

Artykuł 31

Struktura budżetu

1.  Bez uszczerbku dla innych zasobów na dochody ACER składają się:

a)  wkład Unii;

b)  opłaty wnoszone na rzecz ACER zgodnie z art. 32;

c)  wszelkie dobrowolne wkłady wnoszone przez państwa członkowskie lub organy regulacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. g);

d)  zapisy, darowizny lub dotacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. g).

2.  Wydatki ACER obejmują koszty personelu, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz wydatki operacyjne.

3.  Dochody i wydatki ACER muszą się równoważyć.

4.  Wszystkie dochody i wydatki ACER są ujmowane w prognozie dla każdego roku budżetowego, pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, oraz są zapisywane w jej budżecie.

5.  Dochody uzyskane przez ACER nie zagrażają jej neutralności, niezależności ani obiektywności.

Artykuł 32

Opłaty

1.  ACER pobiera opłaty za:

a)   wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia oraz decyzje o transgranicznej alokacji kosztów wydawanej przez ACER zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 347/2013(63);

b)  gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji zgłaszanych przez uczestników rynku lub podmioty działające w ich imieniu na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 1227/2011.

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich pobierania ustala Komisja po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz po konsultacji z Radą Administracyjną i Radą Organów Regulacyjnych. Opłaty muszą być proporcjonalne do kosztów odpowiednich usług świadczonych w sposób gospodarny i wystarczające na pokrycie tych kosztów. Wysokość tych opłat musi zostać ustalana na takim poziomie, by zapewnić ich niedyskryminujący charakter i by unikać nadmiernego obciążenia finansowego lub administracyjnego dla uczestników rynku lub podmiotów działających w ich imieniu.

Komisja analizuje regularnie wysokość tych opłat w oparciu o stosowną ocenę oraz, w razie konieczności, dostosowuje wysokość tych opłat oraz sposób ich pobierania.

Artykuł 33

Uchwalenie budżetu

1.  Każdego roku Dyrektor przedstawia wstępny projekt preliminarza dotyczący wydatków operacyjnych oraz programu prac przewidzianych na następny rok budżetowy i przedkłada ten wstępny projekt preliminarza Radzie Administracyjnej wraz z wykazem etatów tymczasowych.

2.  Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach dokumentu programowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1, i uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników.

3.  Na podstawie wstępnego projektu preliminarza przygotowanego przez Dyrektora Rada Administracyjna co roku przyjmuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków ACER na następny rok budżetowy.

4.  Do dnia 31 stycznia każdego roku Rada Administracyjna przekazuje Komisji wstępny projekt preliminarza, w tym projekt planu zatrudnienia. Przed przyjęciem preliminarza projekt przygotowany przez Dyrektora jest przekazywany Radzie Organów Regulacyjnych, która może wydać uzasadnioną opinię w sprawie tego projektu.

5.  Komisja przekazuje preliminarz, o którym mowa w ust. 3, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z projektem budżetu ogólnego Unii.

6.  Na podstawie projektu preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii preliminarze, które uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny Unii, zgodnie z art. 313–316 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

7.  Rada, działając jako władza budżetowa, przyjmuje plan zatrudnienia dla ACER.

8.  Budżet ACER jest przyjmowany przez Radę Administracyjną. Budżet staje się budżetem ostatecznym po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii. W razie konieczności budżet jest odpowiednio dostosowywany.

9.  Wszelkich zmian w budżecie, w tym w planie zatrudnienia, dokonuje się według tej samej procedury.

10.  Do dnia ... [12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia] Komisja ocenia, czy zasoby finansowe i ludzkie przydzielone ACER umożliwiają mu wywiązanie się z roli wyznaczonej na mocy niniejszego rozporządzenia obejmującej podejmowanie działań na rzecz rynku wewnętrznego energii i przyczynianie się do bezpieczeństwa energetycznego z korzyścią dla konsumentów w Unii.

11.  Rada Administracyjna powiadamia niezwłocznie władzę budżetową o zamiarze realizacji każdego projektu, który może mieć istotne skutki finansowe dla finansowania budżetu ACER, w szczególności o wszelkich projektach dotyczących nieruchomości. Rada Administracyjna powiadamia również Komisję o swoim zamiarze. Jeżeli którykolwiek organ władzy budżetowej zamierza wydać opinię, powiadamia ACER o swoim zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie. W przypadku braku odpowiedzi ACER może przystąpić do realizacji planowanego projektu.

Artykuł 34

Wykonanie i kontrola budżetu

1.  Dyrektor działa w charakterze urzędnika zatwierdzającego i wykonuje budżet ACER.

2.  Do dnia 1 marca następującego po zamknięciu każdego roku budżetowego księgowy ACER przedkłada Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie finansowe księgowemu wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Księgowy ACER przedkłada sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, do dnia 31 marca następnego roku. Księgowy Komisji konsoliduje wstępne sprawozdanie finansowe instytucji i organów zdecentralizowanych, zgodnie z art. 245 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046▌ („rozporządzenie finansowe”)(64).

Artykuł 35

Przedstawienie sprawozdania finansowego i absolutorium

1.  Księgowy ACER przedkłada księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy (rok N) do dnia 1 marca następnego roku budżetowego (rok N + 1).

2.  ACER przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami za rok N do dnia 31 marca roku N + 1.

Do dnia 31 marca roku N + 1 księgowy Komisji przedkłada Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie finansowe ACER. Komisja przedkłada sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w danym roku budżetowym również Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w sprawie wstępnego sprawozdania finansowego ACER za rok N zgodnie z art. 246 rozporządzenia finansowego księgowy, działając na własną odpowiedzialność, sporządza końcowe sprawozdanie finansowe ACER za ten rok. Dyrektor przedkłada je Radzie Administracyjnej do zaopiniowania.

4.  Rada Administracyjna wydaje opinię w sprawie końcowego sprawozdania finansowego ACER za rok N.

5.  Do dnia 1 lipca roku N + 1 księgowy ACER przedkłada końcowe sprawozdanie finansowe za rok N wraz z opinią Rady Administracyjnej Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

6.  Końcowe sprawozdanie finansowe jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada roku N + 1.

7.  Dyrektor przedkłada Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi do dnia 30 września roku N + 1. Kopię tej odpowiedzi Dyrektor przedkłada również Radzie Administracyjnej i Komisji.

8.  Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za rok N zgodnie z art. 109 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013.

9.  Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2 udziela Dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

Artykuł 36

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe mające zastosowanie do ACER są przyjmowane przez Radę Administracyjną po konsultacji z Komisją. Przepisy te mogą odbiegać od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne potrzeby operacyjne związane z działalnością ACER, ale tylko jeżeli Komisja udzieliła na to uprzedniej zgody.

Artykuł 37

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.  Aby ułatwić zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(65), ACER przystąpi do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez OLAF(66) oraz przyjmie odpowiednie przepisy mające zastosowanie do pracowników ACER, wykorzystując wzór określony w załączniku do tego porozumienia.

2.  Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do przeprowadzania kontroli na miejscu oraz kontroli na podstawie dokumentów w odniesieniu do beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali od ACER unijne środki finansowe.

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, wpływające na interesy finansowe Unii w związku z dotacją lub zamówieniem finansowanym przez ACER, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(67) i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(68).

4.  Nie naruszając ust. 1, 2 i 3, w zawieranych przez ACER umowach o współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, zamówieniach, umowach o udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu dotacji zamieszcza się postanowienia wyraźnie uprawniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia kontroli i dochodzeń, o których mowa w niniejszym artykule, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 38

Przywileje i immunitety oraz umowa w sprawie siedziby

1.  Do ACER i jego personelu stosuje się Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączony do TUE i TFUE.

2.  Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić ACER w przyjmującym państwie członkowskim, oraz obiektów udostępnianych przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczegółowe mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora, członków Rady Administracyjnej, pracowników ACER i członków ich rodzin, określane są w umowie w sprawie siedziby zawartej między ACER a państwem członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba. Umowę tę zawiera się po uzyskaniu zgody Rady Administracyjnej.

Artykuł 39

Personel

1.  Do personelu ACER, w tym do jego Dyrektora, stosuje się regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania tego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

2.  Rada Administracyjna w porozumieniu z Komisją przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.

3.  W odniesieniu do swojego personelu ACER korzysta z uprawnień przyznanych organowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego oraz organowi uprawnionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnienia.

4.  Rada Administracyjna może przyjąć przepisy umożliwiające zatrudnianie przez ACER oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich.

Artykuł 40

Odpowiedzialność ACER

1.  Odpowiedzialność umowną Agencji reguluje prawo właściwe dla danej umowy.

Wszelkie klauzule arbitrażowe zamieszczone w umowach zawartych przez ACER podlegają właściwości Trybunału Sprawiedliwości.

2.  W przypadku odpowiedzialności pozaumownej ACER, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich, naprawia szkody wyrządzone przez ACER lub przez członków jego personelu przy wykonywaniu swoich obowiązków.

3.  Trybunał Sprawiedliwości  jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 2.

4.  Osobista odpowiedzialność finansowa oraz odpowiedzialność dyscyplinarna członków personelu ACER wobec ACER regulowana jest przez odpowiednie przepisy mające zastosowanie do członków personelu ACER.

Artykuł 41

Przejrzystość i komunikacja

1.  Do dokumentów będących w posiadaniu ACER stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001(69) Parlamentu Europejskiego i Rady.

2.  Rada Administracyjna przyjmuje praktyczne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.  Decyzje podejmowane przez ACER zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić przedmiot skarg wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości na warunkach określonych w art. 228 i 263 TFUE.

4.  Przetwarzanie danych osobowych przez ACER podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725(70). Rada Administracyjna wprowadza środki umożliwiające stosowanie przez ACER rozporządzenia (UE) 2018/1725, w tym środki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych ACER. Środki te wprowadza się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

5.  ACER może z własnej inicjatywy uczestniczyć w działaniach komunikacyjnych w dziedzinach należących do jej kompetencji. Alokacja zasobów na działania komunikacyjne nie może wpływać ujemnie na skuteczne wykonywanie zadań, o których mowa w art. 3–13. Działania komunikacyjne prowadzone są zgodnie z odpowiednimi planami komunikacji i rozpowszechniania przyjętymi przez Radę Administracyjną.

Artykuł 42

Ochrona informacji niejawnych i szczególnie chronionych informacji jawnych

1.  ACER przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa, które muszą być równoważne przepisom bezpieczeństwa Komisji dotyczącym ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, w tym przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji, zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) 2015/443(71) i 2015/444(72).

2.  ACER może również postanowić o odpowiednim stosowaniu decyzji Komisji, o których mowa w ust. 1. W przepisach bezpieczeństwa ACER określa się między innymi przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania EUCI i szczególnie chronionych informacji jawnych.

Artykuł 43

Umowy o współpracy

1.  ACER jest otwarty na udział krajów trzecich, które zawarły z Unią umowy i które przyjęły i stosują stosowne przepisy prawa Unii w dziedzinie energii, w tym w szczególności przepisy dotyczące niezależnych organów regulacyjnych, dostępu stron trzecich do infrastruktury i rozdzielania elementów działalności, handlu energią i pracy systemu, udziału i ochrony konsumentów, a także stosowne przepisy w dziedzinach środowiska i konkurencji.

2.  Z zastrzeżeniem zawarcia w tym celu umowy między Unią a krajami trzecimi, o których mowa w ust. 1, ACER może również wykonywać swoje zadania zgodnie z art. 3–13 w odniesieniu do krajów trzecich, o ile przyjęły i stosują one stosowne przepisy zgodnie z ust. 1 i o ile upoważniły one ACER do koordynowania działań swoich organów regulacyjnych z działaniami organów regulacyjnych państw członkowskich. Wyłącznie wtedy odniesienia do kwestii o charakterze transgranicznym odnoszą się do granic pomiędzy Unią z krajami trzecimi, a nie do granic między dwoma państwami członkowskimi.

3.  Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają uzgodnienia określające w szczególności: charakter, zakres i aspekty proceduralne udziału tych krajów w pracy ACER, w tym postanowienia dotyczące wkładu finansowego i personelu.

4.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organów Regulacyjnych Rada Administracyjna przyjmuje regulamin dotyczący stosunków z krajami trzecimi, o których mowa w ust. 1. Komisja zapewnia, aby działania ACER pozostawały w ramach jego mandatu i istniejących ram instytucjonalnych, zawierając odpowiednie ustalenia robocze z Dyrektorem ACER.

Artykuł 44

Ustalenia dotyczące języka

1.  Do ACER stosuje się przepisy rozporządzenia Rady nr 1(73)▌.

2.  Rada Administracyjna podejmuje decyzję w sprawie wewnętrznych ustaleń dotyczących języka dla ACER.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania ACER zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Artykuł 45

Ocena

1.  Do dnia ... [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co pięć lat, Komisja z udziałem niezależnego eksperta zewnętrznego przeprowadza ocenę wyników działalności ACER w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu ACER i skutki finansowe takiej zmiany.

2.  W przypadku gdy Komisja uzna, że dalsze działanie ACER nie jest już uzasadnione ze względu na wyznaczone jej cele, mandat i zadania, może wystąpić z wnioskiem o odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami i Radą Organów Regulacyjnych.

3.  Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Radzie Organów Regulacyjnych ACER ustalenia wynikające z oceny, o której mowa w ust. 1, wraz ze swoimi wnioskami. Ustalenia z oceny należy podać do wiadomości publicznej.

4.  Do dnia 31 października 2025 r., a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprowadzanie z oceny niniejszego rozporządzenia, w szczególności zadań ACER obejmujących , decyzje indywidualne. Sprawozdanie to uwzględnia, w stosownych przypadkach, wyniki oceny zgodnie z art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) ...(74).

Wraz z tym sprawozdaniem, w stosownych przypadkach, Komisja przedkłada wniosek ustawodawczy.

Artykuł 46

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 713/2009 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku II.

Artykuł 47

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w … dnia …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie

wraz ze zmianami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

(Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1)

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Wyłącznie odesłanie w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 347/2013 do art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 713/2009

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 4

art. 2

art. 5

art. 3

art. 6 ust. 1-3 i ust. 4 akapit pierwszy

art. 4

art. 6 ust. 4 akapity od drugiego do piątego i ust. 5, 6 i 9

art. 5

art. 7 and 8

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

art. 9 ust. 1-2 akapit pierwszy

art. 10

art. 6 ust. 7 i 8

art. 11

art. 12

art. 9 ust. 2 akapit drugi

art. 13

art. 10

art. 14

art. 11

art. 15

art. 2

art. 16

art. 3

art. 17

art. 12

art. 18

art. 13

art. 19

art. 20

art. 14 ust. 1 i 2

art. 21

art. 14 ust. 3-6

art. 22 ust. 1-4

art. 15

art. 22 ust. 5-6

art. 16

art. 23

art. 17

art. 24

art. 18 ust. 1 i 2

art. 25 ust. 1, 2 i 4

art. 19 ust. 6

art. 25 ust. 3

art. 18 ust. 3

art. 26

art. 18 ust. 4-7

art. 27

art. 19 ust. 1-5 i ust. 7

art. 28

art. 20

art. 29

art. 30

art. 21

art. 31

art. 22

art. 32

art. 23

art. 33

art. 24 ust 1 i 2

art. 34

art. 24 ust. 3 i kolejne

art. 35

art. 25

art. 36

art. 37

art. 27

art. 38

art. 28

art. 39

art. 29

art. 40

art. 30

art. 41 ust. 1-3

art. 42

art. 31

art. 43

art. 33

art. 44

art. 34

art. 45

art. 46

art. 35

art. 47

(1) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 91.
(2) Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 79.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r.
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1).
(5) Zob. Załącznik I.
(6)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).
(7)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39).
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz.U. L 280 z 28.10.2017, s. 1).
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... (Dz.U. ...).
(10)+ Dz.U.: Proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 73/18 - 2016/0377(COD) oraz, w przypisie, numer, tytuł, datę i numer referencyjny rozporządzenia w Dz.U.
(11) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... (Dz.U. ...).
(12)+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie 2016/0380(COD) – PE-CONS .../19, oraz, w przypisie, numer, tytuł, datę i numer referencyjny dyrektywy w Dz.U.
(13) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).
(14)+ Dz.U.: proszę wstawić w treści numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(15) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).
(16)Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19.07.2012 r.
(17)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
(18) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1).
(19)Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
(20)Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 39).
(21)+Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(22)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia … (Dz.U. ...).
(23)+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia oraz uzupełnić przypis o pełny tytuł, datę i odniesienie do publikacji dokumentu 2016/0379(COD) – PE‑CONS .../19.
(24)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36).
(25)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(26)+Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS ... /19-2016/0379(COD).
(27)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS ... /19-2016/0379(COD).
(28)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(29)++ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(30)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(31)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(32)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(33)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(34)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(35)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(36)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(37) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(38)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(39)++ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(40)++ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(41)++ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(42)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(43)++ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(44)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(45)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(46)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(47)++ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(48)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(49)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(50)Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.U. L 197 z 25.7.2015, s. 24)
(51)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(52)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 73/18-2016/0377(COD).
(53)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(54)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).
(55)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(56)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(57)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(58)+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(59)++ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(60)+++ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0377(COD).
(61)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).
(62)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0380(COD).
(63)Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.
(64) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
(65) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
(66) Dz.U. L 136, z 31.5.1999, s. 15.
(67) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1)..
(68) Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
(69)Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
(70)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
(71)Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).
(72)Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
(73) Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).
(74)+ Dz.U.: proszę wstawić numer dyrektywy zawartej w dokumencie PE-CONS .../19-2016/0379(COD).

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna