Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0378(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0040/2018

Predložena besedila :

A8-0040/2018

Razprave :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0228

Sprejeta besedila
PDF 371kWORD 104k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I
P8_TA-PROV(2019)0228A8-0040/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0863),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0494/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj nemškega zveznega parlamenta, francoskega senata in romunskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. julija 2017(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(3),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 13. julija 2017, naslovljenega na Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 19. decembra 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za proračun (A8-0040/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 288, 31.8.2017, str. 91.
(2) UL C 342, 12.10.2017, str. 79.
(3) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)
P8_TC1-COD(2016)0378

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 194(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(4), s katero je bila ustanovljena Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), je bila večkrat bistveno spremenjena(5). Ker so potrebne nove spremembe, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

(2)  Ustanovitev ACER je na očiten način izboljšala usklajevanje regulativnih organov o čezmejnih vprašanjih. Od njegove ustanovitve so bile ACER naložene nove pomembne naloge glede spremljanja veleprodajnih trgov v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(6) ter glede področij čezmejne energetske infrastrukture v skladu z Uredbo (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zanesljivosti oskrbe s plinom v skladu z Uredbo (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta(8).

(3)  Pričakuje se, da se bo potreba po usklajevanju nacionalnih regulativnih ukrepov v prihodnjih letih še povečala. Energetski sistem Unije je sredi najkorenitejših sprememb v zadnjih desetletjih. Več povezovanja trgov in prehod k bolj raznoliki proizvodnji električne energije zahteva okrepljena prizadevanja za uskladitev nacionalnih energetskih politik s sosednjimi državami in okrepljena prizadevanja za izkoriščanje priložnosti za čezmejno trgovanje z električno energijo.

(4)  Izkušnje z izvajanjem notranjega trga so pokazale, da neusklajeno nacionalno ukrepanje lahko povzroči hude težave za trg, zlasti na tesno medsebojno povezanih področjih, na katerih imajo odločitve držav članic pogosto občuten učinek na njihove sosede. Za doseganje pozitivnih učinkov notranjega trga električne energije za blaginjo potrošnikov, zanesljivost oskrbe in razogljičenje se od držav članic, zlasti njihovih neodvisnih regulativnih organov, zahteva, da sodelujejo pri regulativnih ukrepih, ki imajo čezmejne učinke.

(5)  Razdrobljena posredovanja nacionalnih držav na trgih energije pomenijo vse večje tveganje za pravilno delovanje čezmejnih trgov električne energije. ACER bi zato morala biti dana vloga pri razvoju usklajene evropske ocene zadostnosti virov v tesnem sodelovanju z Evropsko mrežo operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (v nadaljnjem besedilu: ENTSO za električno energijo), da bi se izognili težavam z razdrobljenimi nacionalnimi ocenjevanji, pri katerih se uporabljajo različne neusklajene metode in se ne upoštevajo v zadostni meri razmere v sosednjih državah. ACER bi moral prav tako nadzorovati tehnične parametre, ki jih je oblikoval ENTSO za električno energijo za učinkovito sodelovanje čezmejnih zmogljivosti in druge tehnične značilnosti mehanizmov za zmogljivost.

(6)  Kljub znatnemu napredku pri vključevanju in povezovanju notranjega trga električne energije, so nekatere države članice ali regije še vedno izolirane ali nezadostno povezane, zlasti otoške države članice in države članice na obrobju Unije. ACER bi moral pri svojem delu ustrezno upoštevati položaj teh držav članic ali regij.

(7)  Zanesljivost oskrbe z električno energijo zahteva usklajen pristop za pripravo na nepričakovane krize v zvezi z oskrbo. ACER bi moral zato uskladiti nacionalne ukrepe v zvezi s pripravljenostjo na tveganja v skladu z Uredbo (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta(9)(10).

(8)  Zaradi tesne medsebojne povezanosti elektroenergetskega omrežja Unije in vse večje potrebe po sodelovanju s sosednjimi državami za ohranitev stabilnosti omrežja in vključitev velikih količin energije iz obnovljivih virov bodo imeli regionalni koordinacijski centri pomembno vlogo pri usklajevanju operaterjev prenosnih sistemov. ACER bi moral po potrebi zagotoviti regulativni nadzor nad regionalnimi koordinacijskimi centri.

(9)  Ker bo velik del novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije povezan na lokalni ravni, imajo operaterji distribucijskega sistema pomembno vlogo pri prožnem in učinkovitem upravljanju elektroenergetskega sistema Unije.

(10)  Države članice bi morale za doseganje ciljev energetske politike Unije tesno sodelovati in odpraviti ovire za čezmejne izmenjave električne energije in zemeljskega plina. ACER je bil ustanovljena, da se zapolni regulativna vrzel na ravni Unije in prispeva k učinkovitemu delovanju notranjih trgov električne energije in zemeljskega plina. ACER regulativnim organom omogoča boljše sodelovanje na ravni Unije in skupno udeležbo pri izvajanju funkcij, ki zadevajo Unijo.

(11)  ACER bi moral zagotoviti, da so regulativne funkcije regulativnih organov, ki se opravljajo v skladu z Direktivo (EU) 2019/... Evropskega Parlamenta in Sveta(11)(12) in Direktivo 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta(13), ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Unije. V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost ACER od proizvajalcev električne energije in plina, operaterjev prenosnih sistemov in operaterjev distribucijskih sistemov, tako javnih kot zasebnih, ter od potrošnikov; treba je zagotoviti usklajenost dejavnosti ACER s pravom Unije, njegovih tehnične in regulativne zmogljivosti ter preglednost, odprtost za demokratični nadzor, vključno z odgovornostjo do Evropskega parlamenta, in učinkovitost.

(12)  ACER bi moral spremljati regionalno sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov v sektorjih za električno energijo in plin, pa tudi izvajanje nalog ENTSO za električno energijo in Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSO za plin). ACER bi moral prav tako spremljati izvajanje nalog drugih subjektov z reguliranimi funkcijami z razsežnostjo po vsej Uniji, kot so izmenjave energije. Vključenost ACER bo ključnega pomena pri zagotavljanju, da bosta sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov in delovanje drugih subjektov s funkcijami po vsej Uniji potekalo na učinkovit in pregleden način v korist notranjemu trgu električne energije in zemeljskega plina.

(13)  Regulativni organi bi se morali med seboj usklajevati pri izvajanju svojih nalog, da se zagotovi, da ENTSO za električno energijo, evropski telo za operaterje distribucijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: telo EU ODS), in regionalni koordinacijski centri izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z regulativnim okvirom notranjega trga energije in upoštevajo sklepe ACER. Ob širitvi operativnih pristojnosti ENTSO za električno energijo, telesa EU ODS in regionalnih koordinacijskih centrov je treba okrepiti nadzor nad subjekti, ki delujejo na regionalni ravni ali ravni Unije. Postopek, določen v tej uredbi, zagotavlja, da ACER pri opravljanju teh nalog v skladu z Direktivo (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta(14) podpira regulativne organe.

(14)  Da se ACER zagotovijo informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi moral imeti ACER možnost te informacije zahtevati in prejeti od regulativnih organov, ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, regionalnih koordinacijskih centrov, telesa EU ODS, operaterjev prenosnih sistemov in imenovanih operaterjev trga električne energije.

(15)  ACER bi moral v sodelovanju s Komisijo, državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi spremljati notranje trge električne energije in zemeljskega plina ter o svojih ugotovitvah po potrebi obveščati Evropski parlament, Komisijo in nacionalne organe. Naloge ACER glede spremljanja se ne bi smele podvajati s spremljanjem, ki ga izvajajo Komisija ali nacionalni organi, zlasti nacionalni organi za konkurenco, ali ovirati takšnega spremljanja.

(16)  ACER zagotovi celovit okvir, ki omogoča udeležbo in sodelovanje regulativnih organov. Ta okvir olajšuje enotno uporabo zakonodaje o notranjem trgu električne energije in plina v celotni Uniji. V razmerah, ki zadevajo več držav članic, je ACER pooblaščen za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila bi morala pod jasno določenimi pogoji vključevati tehnična in regulativna vprašanja, ki zahtevajo regionalno usklajevanje, zlasti v zvezi z izvajanjem omrežnih kodeksov in smernic, sodelovanjem znotraj regionalnih koordinacijskih centrov, regulativnimi odločitvami, potrebnimi za učinkovito spremljanje celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga energije, odločitvami v zvezi z infrastrukturo za električno energijo in zemeljski plin, ki povezuje ali bi lahko povezovala vsaj dve državi članici in, kot zadnjo možnost, izvzetja iz pravil notranjega trga za nove povezovalne vode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več kot eni državi članici.

(17)  Revizija omrežnih kodeksov in smernic zajema spremembe, ki so potrebne, da bi upoštevali razvoj trga, ne da bi bistveno spremenili te omrežne kodekse in smernice ali ustvarili nove pristojnosti ACER.

(18)  ACER ima pomembno vlogo pri oblikovanju nezavezujočih okvirnih smernic. Omrežni kodeksi bi morali biti usklajeni s temi okvirnimi smernicami. Velja tudi, da bi bilo primerno in skladno z namenom ACER, da sodeluje pri reviziji in spremembi osnutka omrežnih kodeksov, da se zagotovi njihova skladnost z okvirnimi smernicami in potrebna raven harmonizacije, preden jih predloži Komisiji, naj jih sprejme.

(19)  S sprejetjem sklopa omrežnih kodeksov in smernic, ki omogočajo postopno izvajanje in nadaljnjo izpopolnitev skupnih regionalnih pravil in pravil po vsej Uniji se je vloga ACER v zvezi s spremljanjem izvajanja omrežnih kodeksov in smernic ter prispevanju k njemu povečala. Učinkovito spremljanje omrežnih kodeksov in smernic je ključna funkcija ACER in je bistvena za izvajanje pravil notranjega trga.

(20)  Med izvajanjem omrežnih kodeksov in smernic se je izkazalo, da bi bilo koristno racionalizirati postopke regulativne odobritve regionalnih pogojev ali metodologij ali pogojev ali metodologij po vsej Uniji, ki se pripravijo na podlagi omrežnih kodeksov in smernic, in sicer tako, da se predložijo neposredno ACER, da bi regulativni organi, zastopani v odboru regulatorjev, lahko odločali o takih pogojih ali metodologijah.

(21)  Ker postopna harmonizacija trgov energije v Uniji kot vmesni korak pogosto vključuje iskanje regionalnih rešitev in ker mora omejeno število regulativnih organov za posamezno regijo odobriti številne pogoje in metodologije, je primerno razmisliti o regionalni razsežnosti notranjega trga v tej uredbi in zagotoviti ustrezne mehanizme upravljanja. Zato bi morali odločitve o predlogih glede skupnih regionalnih pogojev ali metodologij sprejemati pristojni regulativni organi zadevne regije, razen če bi imele te odločitve občuten učinek na notranji trg energije.

(22)  Ker ima ACER pregled nad regulativnimi organi, bi moral svetovati Komisiji, drugim institucijam Unije in regulativnim organom kar zadeva vprašanja, ki se nanašajo na namen, za katerega je bil ustanovljen. Komisijo bi morala tudi obvestiti, če ugotovi, da sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov ne daje potrebnih rezultatov ali da regulativni organ, katerega odločitev krši omrežne kodekse in smernice, ni ustrezno izvedel mnenj, priporočil ali odločitev ACER.

(23)  ACER bi tudi moral biti pristojen za pripravo priporočil v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks.

(24)  ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, telo EU ODS, operaterji prenosnih sistemov, regionalni koordinacijski centri in imenovani operaterji trga električne energije bi morali čim bolj upoštevati mnenja in priporočila ACER, ki so naslovljena nanje na podlagi te uredbe.

(25)  ACER bi se moral po potrebi posvetovati z zainteresiranimi stranmi in jim zagotoviti razumno priložnost, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih ukrepih, kot so kodeksi in pravila za omrežja.

(26)  ACER bi moral prispevati k izvajanju smernic o vseevropskih energetskih omrežjih, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 347/2013, zlasti s pripravo mnenja o nezavezujočih 10-letnih razvojnih načrtih omrežja za celotno Unijo (v nadaljnjem besedilu: razvojni načrti omrežja za Unijo).

(27)  ACER bi moral prispevati k prizadevanjem za krepitev zanesljivosti oskrbe z energijo.

(28)  Dejavnosti ACER bi morale biti skladne s cilji energetske unije, ki ima pet tesno povezanih razsežnosti, ki se medsebojno krepijo, vključno z razogljičenjem, kot je navedeno v členu 1 Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta(15).

(29)  V skladu z načelom subsidiarnosti bi moral ACER sprejeti posamezne odločitve le v jasno opredeljenih okoliščinah in v zvezi z vprašanji, neposredno povezanimi z nameni, za katere je bil ACER ustanovljen.

(30)  Da se zagotovi, da je okvir ACER učinkovit in skladen z drugimi decentraliziranimi agencijami, bi bilo pravila o upravljanju ACER treba prilagoditi skupnemu pristopu glede decentraliziranih agencij, dogovorjenemu med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo(16) (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop). Vendar, kolikor je potrebno, bi bilo treba strukturo ACER prilagoditi, da bo ustrezala posebnim potrebam ureditve energetike. Zlasti je treba v celoti upoštevati posebno vlogo regulativnih organov in zagotoviti njihovo neodvisnost.

(31)  Dodatne spremembe te uredbe so možne v prihodnosti, da bi se v celoti uskladila s skupnim pristopom. Na podlagi zdajšnjih potreb urejanja energetike so potrebna odstopanja od skupnega pristopa. Komisija bi morala opraviti oceno uspešnosti ACER v zvezi z njegovimi cilji, mandatom in nalogami, na podlagi te ocene pa bi Komisija lahko predlagala spremembe te uredbe.

(32)  Upravni odbor bi moral imeti potrebna pooblastila za določitev proračuna, pregled njegovega izvrševanja, oblikovanje notranjih pravil, sprejetje finančnih predpisov in imenovanje direktorja. Za zamenjavo članov upravnega odbora, ki jih imenuje Svet, bi bilo treba uporabljati sistem rotacije, da se sčasoma zagotovi uravnotežena zastopanost držav članic. Upravni odbor bi moral delovati neodvisno, nepristransko in v javnem interesu ter ne bi smel zahtevati ali sprejemati političnih navodil.

(33)  ACER bi moral imeti potrebna pooblastila za učinkovito, pregledno, utemeljeno in predvsem neodvisno opravljanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost ACER od proizvajalcev električne energije in plina ter od operaterjev prenosnih sistemov in operaterjev distribucijskih sistemov, kot tudi od drugih zasebnih interesov in interesov korporacij, ni le ključno načelo dobrega upravljanja, pač pa tudi temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Zato bi moral odbor regulatorjev – brez poseganja v to, da člani delujejo v imenu nacionalnih organov – delovati neodvisno od kakršnih koli tržnih interesov, preprečevati navzkrižje interesov in ne bi smel zahtevati ali sprejemati navodil ali priporočil od katere koli vlade države članice, institucij Unije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta ali osebe. Hkrati bi morale biti odločitve odbora regulatorjev skladne s pravom Unije na področju energije, kot je notranji trg energije, okolje in konkurenca. Odbor regulatorjev bi moral institucije Unije obveščati o svojih mnenjih, priporočilih in odločitvah.

(34)  Kadar je ACER pristojen za sprejemanje odločitev, bi morale zainteresirane strani zaradi ekonomičnosti postopka imeti možnost pritožbe odboru za pritožbe, ki bi moral biti del ACER, vendar neodvisen od njene upravne in regulativne strukture. Da se zagotovi njegovo delovanje in polna neodvisnost, bi moral imeti odbor za pritožbe v proračunu ACER ločeno proračunsko vrstico. Zaradi kontinuitete bi moralo biti pri imenovanju članov odbora za pritožbe ali pri podaljšanju njihovega mandata mogoče delno zamenjati člane odbora za pritožbe. Sklepi odbora za pritožbe so lahko predmet pritožbe na Sodišču Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče).

(35)  ACER bi moral izvajati svoje pristojnosti za sprejemanje odločitev v skladu z načeli pravičnega, preglednega in razumnega sprejemanja odločitev. Postopkovna pravila ACER bi bilo treba določiti v njenem poslovniku.

(36)  Direktor bi moral biti odgovoren za pripravo in sprejemanje dokumentov, ki vsebujejo mnenja, priporočila in odločitve. Pred sprejetjem določenih mnenj, priporočil in odločitev iz točke (a) člena 22(5) in člena 24(2) bi bilo treba pridobiti pozitivno mnenje odbora regulatorjev. Odbor regulatorjev bi maral imeti možnost podati mnenja in po potrebi pripombe in predloge sprememb k direktorjevim predlogom besedil, ki bi jih direktor moral upoštevati. Kadar direktor odstopa od pripomb in predlogov, ki jih je posredoval odbor regulatorjev, ali jih zavrne, bi moral direktor predložiti ustrezno utemeljeno pisno obrazložitev za olajšanje konstruktivnega dialoga. Če odbor regulatorjev ne poda pozitivnega mnenja o ponovno predloženem besedilu, bi moral direktor imeti možnost dodatno pregledati besedilo v skladu s spremembami in pripombami, ki jih je predlagal odbor regulatorjev, da bi pridobil pozitivno mnenje odbora. Direktor bi moral imeti možnost, da v primeru nestrinjanja s predlogi sprememb, ki jih je podal odbor regulatorjev, umakne predložene osnutke mnenj, priporočil in odločitev ter izda novo besedilo v skladu z določenimi postopki iz točke (a) člena 22(5) in člena 24(2). Direktor bi moral imeti možnost, da se na kateri koli stopnji postopka obrne na odbor regulatorjev za pozitivno mnenje o novem ali spremenjenem osnutku besedila.

(37)  ACER bi moral imeti na voljo ustrezne vire za opravljanje svojih nalog. ACER bi se moral večinoma financirati iz splošnega proračuna Unije. Pristojbine izboljšajo delovanje ACER in bi morale kriti njegove stroške glede storitev, ki jih zagotavlja udeležencem na trgu ali subjektom, ki delujejo v njihovem imenu, da se jim omogoči učinkovito, uspešno in varno sporočanje podatkov na podlagi člena 8 Uredbe (EU) št. 1227/2011. Viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na ravni Unije, bi morali biti ACER še naprej na voljo. Proračunski postopek Unije bi se moral še naprej uporabljati v zvezi z vsemi subvencijami iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi moral računovodske izkaze revidirati neodvisni zunanji revizor v skladu s členom 107 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013(17).

(38)  Proračunski organ bi moral v korist potrošnikov Unije proračun ACER stalno ocenjevati na podlagi količine dela ACER, učinka ACER in cilji prizadevanja ACER za oblikovanje notranjega trga energije in prispevanja k zanesljivosti oskrbe z energijo. Proračunski organ bi moral zagotoviti doseganje najboljših standardov učinkovitosti.

(39)  Prevajalske storitve za agencije Unije bi moral zagotoviti Prevajalski center za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Prevajalski center). Če se ACER sooča s posebnimi težavami s storitvami centra, bi moral imeti možnost uporabe mehanizma za pomoč, vzpostavljenega z ustanovitvenim aktom Prevajalskega centra(18), kar bi lahko privedlo do dostopa do pomoči pri drugih ponudnikih storitev pod okriljem Prevajalskega centra.

(40)  ACER bi moral zaposlovati visoko strokovno osebje. Zlasti bi moral izkoristiti sposobnosti in izkušnje zaposlenih, ki jih začasno dodelijo regulativni organi, Komisija in države članice. Za zaposlene v ACER bi morali veljati Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi) in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev (v nadaljnjem besedilu: Pogoji za zaposlitev) iz Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68(19) ter pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Unije za uporabo teh predpisov. Upravni odbor bi moral v soglasju s Komisijo sprejeti ustrezna izvedbena pravila.

(41)  Moralo bi biti mogoče, da regulativno delo direktorja in odbora regulatorjev na podlagi te uredbe dopolnjujejo delovne skupine.

(42)  ACER bi moral uporabljati splošna pravila v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov organov Unije. Upravni odbor bi moral uvesti praktične ukrepe za zaščito poslovno občutljivih in osebnih podatkov.

(43)  Na podlagi sodelovanja med regulativnimi organi znotraj ACER je razvidno, da so odločitve z večinskim odločanjem ključen predpogoj za dosego napredka v zadevah v zvezi z notranjim trgom energije, ki imajo znatne gospodarske učinke v različnih državah članicah. Regulativni organi bi morali v odboru regulatorjev zato še naprej glasovati na podlagi dvotretjinske večine. ACER bi moral odgovarjati Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, kadar je to potrebno.

(44)  Držav, ki niso članice Unije, bi morale imeti možnost sodelovati pri delu ACER v skladu z ustreznimi sporazumi, ki jih sklene Unija.

(45)  Ker ciljev te uredbe, in sicer sodelovanja regulativnih organov na ravni Unije in njihove udeležbe pri izvajanju funkcij v povezavi z Unijo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unija, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski Uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za dosego navedenih ciljev.

(46)  Sedež ACER je v Ljubljani, kot je določeno s Sklepom 2009/913/EU(20). Sedež ACER je središče njegovih dejavnosti in zakonskih pristojnosti.

(47)  Država članica gostiteljica ACER bi morala zagotoviti najboljše možne pogoje za zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja ACER, vključno z večjezičnim evropsko usmerjenim izobraževanjem in ustreznimi prometnimi povezavami. Sporazum o sedežu med vlado Republike Slovenije in ACER, ki zajema te zahteve, je bil skupaj z izvedbenimi pravili sklenjen 26. novembra 2010, veljati pa je začel 10. januarja 2011 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

CILJI IN NALOGE

Člen 1

Ustanovitev in cilji

1.  S to uredbo se ustanovi Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

2.  Vloga ACER je na ravni Unije pomagati regulativnim organom iz člena 57 Direktive (EU) 2019/...(21)in člena 39 Direktive 2009/73/ES pri opravljanju regulativnih nalog, ki jih le-ti izvajajo v državah članicah, in po potrebi usklajevati njihovo ukrepanje ter posredovati v primeru sporov med njimi in jih reševati v skladu s členom 6(10) te uredbe. ACER tudi prispeva k vzpostavitvi visokokakovostne skupne regulativne in nadzorne prakse ter zagotavlja dosledno, učinkovito in uspešno uporabo prava Unije, da bi dosegli podnebne in energetske cilje Unije.

3.  ACER pri opravljanju svojih nalog deluje neodvisno, nepristransko in v interesu Unije. ACER odločitve sprejema samostojno in neodvisno od zasebnih interesov in interesov korporacij.

Člen 2

Vrste aktov ACER

ACER:

(a)  izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na operaterje prenosnih sistemov, ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, telo EU ODS, regionalne koordinacijske centre in imenovane operaterje trga električne energije;

(b)  izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na regulativne organe;

(c)  izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Evropski parlament, Svet ali Komisijo;

(d)  sprejema posamezne odločitve o zagotovitvi informacij v skladu s členom 3(2), točko (b) člena 7(2) in točko (c) člena 8; o odobritvi metodologij in pogojev v skladu s členom 4(4), členom 5(2), (3) in (4); o pregledih trgovalnih območij iz člena 5(7); o tehničnih vprašanjih iz člena 6(1); o arbitraži med regulatorji v skladu s členom 6(10); v zvezi z regionalnimi koordinacijskimi centri iz točke (a) člena 7(2); o odobritvi in spremembi metodologij in izračunov ter tehničnih specifikacij iz člena 9(1); o odobritvi in spremembi metodologij iz člena 9(3); o izvzetjih iz člena 10; o infrastrukturi iz točke (d) člena 11; in o zadevah v zvezi s celovitostjo in preglednostjo veleprodajnega trga na podlagi člena 12;

(e)  Komisiji predloži nezavezujoče okvirne smernice v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta(22)(23) in člena 6 Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(24).

Člen 3

Splošne naloge

1.  ACER lahko na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo poda Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji mnenje ali priporočilo o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, za katerega je bila ustanovljena.

2.  Na zahtevo ACER regulativni organi, ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, regionalni koordinacijski centri, telo EU ODS, operaterji prenosnih sistemov ter imenovani upravljavci trga z električno energijo ACER zagotovijo vse potrebne informacije za namen izvajanja nalog ACER na podlagi te uredbe, razen če jih je ACER že zahteval in prejel.

Za namen zahtev za informacije iz prvega pododstavka je ACER pooblaščen, da izdaja odločitve. ACER v svojih odločitvah navede namen svoje zahteve, pravno podlago, na podlagi katere se zahtevajo informacije, ter rok za predložitev informacij. Ta rok mora biti sorazmeren z zahtevo.

ACER zaupne informacije, prejete na podlagi te uredbe, uporablja samo za izvajanje nalog, ki so mu dodeljene s to uredbo. ACER zagotovi primerno varstvo podatkov za informacije na podlagi člena 41.

Člen 4

Naloge ACER v zvezi s sodelovanjem operaterjev prenosnih sistemov in operaterjev distribucijskih sistemov

1.  ACER posreduje Komisiji svoje mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika ENTSO za električno energijo v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) ...(25), osnutku poslovnika ENTSO za plin v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ter osnutku poslovnika telesa EU ODS v skladu s členom 53(3) Uredbe (EU) 2019/...+.

2.  ACER spremlja izvajanje dejavnosti ENTSO za električno energijo v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2019/...+ in ENTSO za plin v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 715/2009 ter telesa EU ODS, kot je določeno v členu 55 Uredbe (EU) 2019/...+.

3.  ACER lahko poda mnenje:

(a)  v skladu s točko (a) člena 30(1) Uredbe (EU) 2019/...(26) ENTSO za električno energijo in v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ENTSO za plin o omrežnih kodeksih; ▌

(b)  v skladu s prvim pododstavkom člena 32(2) Uredbe (EU) 2019/...+ ENTSO za električno energijo in v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ENTSO za plin o osnutku letnega delovnega programa, osnutku razvojnega načrta omrežja za Unijo in drugih ustreznih dokumentih iz člena 30(1) Uredbe (EU) 2019/...+ in člena 8(3) Uredbe (ES) št. 715/2009, ob upoštevanju ciljev nediskriminacije, učinkovite konkurence ter uspešnega in varnega delovanja notranjih trgov električne energije in zemeljskega plina;

(c)  telesu EU ODS o osnutku letnega delovnega programa in drugih ustreznih dokumentih iz člena 55(2) Uredbe (EU) 2019/...(27), ob upoštevanju ciljev nediskriminacije, učinkovite konkurence ter uspešnega in varnega delovanja notranjega trga električne energije.

4.  ACER po potrebi in po tem, ko zahteva posodobitve osnutkov, ki jih predložijo operaterji prenosnih omrežij, odobri metodologijo glede uporabe prihodkov od dražb na podlagi člena 19(4) Uredbe (EU) 2019/...+.

5.  ACER na podlagi dejanskega stanja predloži ustrezno utemeljeno mnenje in priporočila ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, kadar meni, da osnutek letnega delovnega programa ali osnutek razvojnega načrta omrežja za Unije, predložena v skladu z drugim pododstavkom člena 32(2) Uredbe (EU) 2019/...(28) in drugim pododstavkom člena 9(2) Uredbe (ES) št. 715/2009, ne prispevata k nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci in učinkovitemu delovanju trga ali k zadostni ravni čezmejnega povezovanja, pri katerem lahko sodelujejo tretje strani, ali nista v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2019/...+ in Direktive (EU) 2019/...(29) ali Direktive 2009/73/ES in Uredbe (ES) št. 715/2009.

6.  Ustrezni regulativni organi se usklajujejo, da bi skupaj ugotovili, ali telo EU ODS, ENTSO za električno energijo ali regionalni koordinacijski centri ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz prava Unije, ter sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s točko (c) člena 59(1) in točko (f) člena 62(1) Direktive (EU) 2019/...(30).

Na zahtevo enega ali več regulativnih organov ali na lastno pobudo ACER izda obrazloženo mnenje in priporočilo za ENTSO za električno energijo, telo EU ODS ali regionalne koordinacijske centre glede izpolnjevanja njihovih obveznosti.

7.  Kadar ACER v obrazloženem mnenju ugotovi primer neizpolnjevanja obveznosti s strani ENTSO za električno energijo, telesa EU ODS ali regionalnega koordinacijskega centra, se zadevni regulativni organi z usklajenimi odločitvami soglasno usklajeno odločijo o tem, ali gre dejansko za neizpolnjevanje ustreznih obveznosti, ter, po potrebi, katere ukrepe mora sprejeti ENTSO za električno energijo, telo EU ODS ali regionalni koordinacijski center odpravo tega neizpolnjevanja. Kadar se regulativni organi v štirih mesecih po datumu prejema obrazloženega mnenja ACER ne uspejo dogovoriti o takšnih usklajenih odločitvah soglasno, se zadeva na podlagi člena 6(10) predloži ACER v odločanje.

8.  Kadar neizpolnjevanje obveznosti s strani ENTSO za električno energijo, telesa EU ODS ali regionalnega koordinacijskega centra, ki je bilo ugotovljeno na podlagi odstavkov 6 ali 7 tega člena, ni odpravljeno v treh mesecih, ali kadar regulativni organ v državi članici, kjer ima subjekt sedež, ni sprejel ukrepov za zagotovitev skladnosti z usklajenimi odločitvami, sprejetimi v skladu z odstavkom 7 tega člena, ACER regulativnemu organu izda priporočilo za ukrepanje v skladu s točko (c) člena 59(1) in točko (f) člena 62(1) Direktive (EU) 2019/...(31), da se zagotovi, da ENTSO za električno energijo, telo EU ODS ali regionalni koordinacijski center izpolnijo svoje obveznosti, ter obvesti Komisijo.

Člen 5

Naloge ACER v zvezi s pripravo in izvajanjem omrežnih kodeksov in smernic

1.  ACER sodeluje pri razvoju omrežnih kodeksov v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2019/...(32), členom 6 Uredbe (ES) št. 714/2009 ter smernic v skladu s členom 61(6) Uredbe (EU) 2019/...+. Pri tem zlasti:

(a)  predloži nezavezujoče okvirne smernice Komisiji, kadar to mora storiti na podlagi člena 59(4) Uredbe (EU) 2019/...+ ali člena 6(2) Uredbe (ES) št. 715/2009. ACER revidira okvirne smernice in jih ponovno predloži Komisiji, kadar to mora storiti na podlagi člena 59(7) Uredbe (EU) 2019/...+ ali člena 6(4) Uredbe (ES) št. 715/2009;

(b)  predloži obrazloženo mnenje o omrežnem kodeksu ENTSO za plin v skladu s členom 6(7) Uredbe (ES) št. 715/2009;

(c)  revidira omrežni kodeks v skladu s členom 59(11) Uredbe (EU) 2019/...(33) in člena 6(9) Uredbe (ES) št. 715/2009. ACER pri pregledu upošteva izražena mnenja vseh strani, vključenih v času priprave tega revidiranega omrežnega kodeksa pod vodstvom ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin ali telesa EU ODS, in se posvetuje z zadevnimi deležniki o različici, ki bo predložena Komisiji. ACER lahko v ta namen v delo po potrebi vključi odbor, vzpostavljen na podlagi omrežnih kodeksov. ACER Komisiji poroča o rezultatih posvetovanj. ACER revidirani omrežni kodeks zatem predloži Komisiji v skladu s členom 59(11) Uredbe (EU) 2019/...+ in členom 6(9) Uredbe (ES) št. 715/2009. Kadar ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin ali telo EU ODS omrežnega kodeksa ne pripravi, ACER pripravi in predloži osnutek omrežnega kodeksa Komisiji, če to mora storiti na podlagi člena 59(12) Uredbe (EU) 2019/...+ ali člena 6(10) Uredbe (ES) št. 715/2009;

(d)  Komisiji v skladu s členom 32(1) Uredbe (EU) 2019/...(34) ali členom 9(1) Uredbe (ES) št. 715/2009 predloži ustrezno utemeljeno mnenje, kadar ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin ali telo EU ODS ne izvajajo omrežnega kodeksa, pripravljenega na podlagi točke (a) člena 30(1) Uredbe (EU) 2019/...+ ali členom 8(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ali omrežnega kodeksa, vzpostavljenega v skladu s členom 59(3) do (12) Uredbe (EU) 2019/...+ in členom 6(1) do (10) Uredbe (ES) št. 715/2009, ki pa ga Komisija ni sprejela na podlagi člena 59(13) Uredbe (EU) 2019/...+ in členom 6(11) Uredbe (ES) št. 715/2009;

(e)  spremlja in analizira izvajanje omrežnih kodeksov, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2019/...(35) in členom 6 Uredbe (ES) št. 715/2009 ter smernicami, sprejetimi v skladu s členom 61 Uredbe (EU) 2019/...+, in njihov vpliv na harmonizacijo veljavnih pravil za spodbujanje povezovanja trgov ter na nediskriminacijo, učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga ter o tem poroča Komisiji;

2.  Kadar eden od naslednjih zakonodajnih aktov določa pripravo predlogov glede skupnih pogojev ali metodologij za izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, za katere se zahteva odobritev s strani vseh regulativnih organov ▌, se ti predlogi za skupne pogoje ali metodologije predložijo v pregled in odobritev ACER:

(a)  zakonodajni akt Unije, sprejet po rednem zakonodajnem postopku;

(b)  omrežni kodeksi in smernice, sprejeti pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], in njihove naknadne revizije ali

(c)  omrežni kodeksi in smernice, sprejeti kot izvedbeni akti na podlagi člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(36);

3.  Kadar eden od naslednjih zakonodajnih aktov določa pripravo predlogov glede pogojev ali metodologij za izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, za katere se zahteva regulativna odobritev s strani vseh regulativnih organov zadevne regije, se ti regulativni organi soglasno dogovorijo o skupnih pogojih ali metodologijah, ki jih sprejme vsak od teh regulativnih organov:

(a)  zakonodajni akt Unije, sprejet po rednem zakonodajnem postopku;

(b)  omrežni kodeksi in smernice, sprejeti pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], ter njihove naknadne revizije ali

(c)  omrežni kodeksi in smernice, sprejeti kot izvedbeni akti na podlagi člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

O predlogih iz prvega pododstavka se ACER uradno obvesti v enem tednu od njihove predložitve tem regulativnim organom. Regulativni organi lahko predloge predložijo ACER v odobritev na podlagi točke (b) drugega pododstavka člena 6(10), kadar soglasni dogovor iz prvega pododstavka ni dosežen, pa to storijo na podlagi točke (a) drugega pododstavka člena 6(10).

Direktor odbora regulatorjev lahko na svojo pobudo ali na predlog enega ali več svojih članov od regulativnih organov zadevne regije zahteva, da predlog predložijo v odobritev ACER. Taka zahteva mora biti omejena na primere, ko bi s predlogom, odobrenim na regionalni ravni, občutno vplivali na notranji trg energije ali na zanesljivost oskrbe preko meja regije.

4.  ACER je brez poseganja v odstavka 2 in 3 pristojen za sprejemanje odločitve na podlagi člena 6(10), kadar se pristojni regulativni organi ne dogovorijo o pogojih ali metodologijah za izvajanje novih omrežnih kodeksov in smernic, sprejetih po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], kot delegiranih aktov, kadar ti pogoji ali metodologije zahtevajo potrditev vseh regulativnih organov ali vseh regulativnih organov zadevne regije.

5.  Komisija do 31. oktobra 2023 in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o morebitni potrebi po nadaljnji okrepitvi sodelovanja ACER pri razvoju in sprejetju pogojev ali metodologij za izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, sprejetih kot delegirani akti pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Po potrebi poročilu priloži zakonodajni predlog za prenos potrebnih pooblastil na ACER ali njihovo spremembo.

6.  Pred odobritvijo pogojev ali metodologij iz odstavkov 2 in 3 jih regulativni organi ali ACER, kadar je za to pristojen, po potrebi revidirajo po posvetovanju z ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin ali telesom EU ODS, da se zagotovi, da so v skladu z namenom omrežnega kodeksa ali smernic ter prispevajo k povezovanju trgov, nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci in pravilnemu delovanju trga. ACER odločitev o odobritvi sprejme v roku, določenem v zadevnih omrežnih kodeksih in smernicah. Ta rok začne teči na dan, ki sledi dnevu, na katerega je bil predlog predložen ACER.

7.  ACER izvaja svoje naloge v zvezi s pregledom trgovalnega območja na podlagi člena 14(5) Uredbe (EU) 2019/...(37).

8.  ACER spremlja regionalno sodelovanje operaterjev prenosnih sistemov iz člena 34 Uredbe (EU) 2019/...+ in člena 12 Uredbe (ES) št. 715/2009 ter upošteva rezultate tega sodelovanja pri oblikovanju svojih mnenj, priporočil in odločitev.

Člen 6

Naloge ACER v zvezi z regulativnimi organi

1.  ACER sprejme posamezne odločitve o tehničnih vprašanjih, kadar so te odločitve predvidene v Uredbi (EU) 2019/...+, Uredbi (ES) št. 715/2009, Direktivi (EU) 2019/...(38) ali Direktivi 2009/73/ES.

2.  ACER lahko v skladu s svojim delovnim programom, na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo izda priporočila za pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu za izmenjavo dobrih praks.

3.  Komisija v skladu s tem členom do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsaka štiri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o neodvisnosti regulativnih organov na podlagi člena 57(7) Direktive (EU) 2019/...(39).

4.  ACER zagotavlja okvir za sodelovanje regulativnih organov, da se zagotovi učinkovito odločanje o vprašanjih čezmejnega pomena. Spodbuja sodelovanje med regulativnimi organi in med regulativnimi organi na regionalni ravni in na ravni Unije ter upošteva rezultate tega sodelovanja pri oblikovanju svojih mnenj, priporočil in odločitev. Kadar ACER meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, Komisiji poda ustrezna priporočila.

5.  ACER lahko na zahtevo enega ali več regulativnih organov ali Komisije predloži z dejstvi podprto mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa z omrežnimi kodeksi in smernicami iz Uredbe (EU) 2019/...(40), Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive (EU) 2019/...(41) ali Direktive 2009/73/ES ali iz drugih ustreznih določb navedenih direktiv ali uredb.

6.  Kadar regulativni organ v štirih mesecih po prejemu mnenja ACER iz odstavka 5 ne sprejme ustreznih ukrepov, ACER ustrezno obvesti Komisijo in zadevno državo članico.

7.  Kadar ima regulativni organ v posebnem primeru težave z uporabo omrežnih kodeksov in smernic iz Uredbe (EU) 2019/...(42), Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive (EU) 2019/...(43) ali Direktive 2009/73/ES lahko ACER prosi za mnenje. ACER po posvetovanju s Komisijo poda svoje mnenje v treh mesecih po prejemu takšne prošnje.

8.  Na prošnjo regulativnega organa mu lahko ACER zagotovi operativno pomoč pri preiskavah na podlagi Uredbe (EU) št. 1227/2011.

9.  ACER predloži mnenja zadevnemu regulativnemu organu in Komisiji na podlagi člena 16(3) Uredbe (EU) 2019/...(44).

10.  ACER je pristojen za sprejemanje posameznih odločitev o regulativnih vprašanjih, ki vplivajo na čezmejno trgovino ali čezmejno varnost sistema, pri katerih je potrebna skupna odločitev vsaj dveh regulativnih organov, takšne pristojnosti pa so bile podeljene regulativnim organom z enim od naslednjih pravnih aktov:

(a)  zakonodajnim aktom Unije, sprejetim po rednem zakonodajnem postopku;

(b)  omrežnimi kodeksi in smernicami, ki so bili sprejeti pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], in njihovimi naknadnimi revizijami ali

(c)  omrežnimi kodeksi in smernicami, ki so bili sprejeti kot izvedbeni akti na podlagi člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

ACER je pristojen za sprejemanje posameznih odločitev, navedenih v prvem pododstavku, v naslednjih situacijah:

(a)  kadar se pristojni regulativni organi niso mogli dogovoriti v šestih mesecih po posredovanju primera še zadnjemu izmed teh regulativnih organov ali v štirih mesecih v primerih iz člena 4(7) te uredbe ali iz točke (c) člena (59)(1) ali točke (f) člena 62(1) Direktive (EU) 2019/...(45) ali

(b)  na podlagi skupne zahteve pristojnih regulativnih organov.

Pristojni regulativni organi lahko skupaj zaprosijo, da se obdobje iz točke (a) drugega pododstavka tega odstavka podaljša za največ šest mesecev, razen v primerih iz člena 4(7) te uredbe ali na podlagi točke (c) člena 59(1) ali točke (f) člena 62(1) Direktive (EU)2019/ ...+.

Kadar se pristojnosti za odločanje o čezmejnih vprašanjih iz prvega pododstavka podelijo regulativnim organom v novih omrežnih kodeksih ali smernicah, sprejetih kot delegirani akti po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], je ACER pristojen samo na prostovoljni podlagi v skladu s točko (b) prvega pododstavka tega odstavka, na zahtevo najmanj 60 % pristojnih regulativnih organov. Kadar sta vpletena samo dva regulativna organa, lahko katerikoli od njiju zadevo posreduje ACER.

Komisija do 31. oktobra 2023 in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o morebitni potrebi po nadaljnji okrepitvi sodelovanja ACER pri reševanju sporov in nesporazumov med regulativnimi organi glede skupnih odločitev o zadevah, za katere so bile na regulativne organe pristojnosti prenesene z delegiranim aktom po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Po potrebi poročilu priloži zakonodajni predlog za spremembo teh pooblastil ali da se potrebna pooblastila prenesejo na ACER.

11.  ACER se pri pripravi odločitve na podlagi odstavka 10 posvetuje z regulativnimi organi in zadevnimi operaterji prenosnih sistemov ter mora biti obveščen o predlogih in ugotovitvah vseh zadevnih operaterjev prenosnih sistemov.

12.  Kadar je bila ACER na podlagi odstavka 10 predložena zadeva, ACER:

(a)  izda odločitev v največ šestih mesecih od predložitve ali v štirih mesecih v primerih iz člena 4(7) te uredbe ali točke (c) člena (59)(1) ali točke (f) člena 62(1) Direktive (EU ) 2019/...(46) in

(b)  lahko po potrebi pripravi začasno odločitev, s katero poskrbi za zaščito zanesljivosti oskrbe in obratovalno sigurnost.

13.  Kadar regulativna vprašanja iz odstavka 10 zajemajo tudi izjeme v smislu člena 63 Uredbe (EU) 2019/...(47) ali člena 36 Direktive 2009/73/ES, se zamude iz te uredbe in zamude iz navedenih določb ne smejo seštevati.

Člen 7

Naloge ACER v zvezi z regionalnimi koordinacijskimi centri

1.  ACER v tesnem sodelovanju z regulativnimi organi in ENTSO za električno energijo spremlja in analizira uspešnost regionalnih koordinacijskih centrov, pri čemer upošteva poročila iz člena 46(3) Uredbe (EU) 2019/...(48).

2.  Za učinkovito in hitro izvajanje nalog iz odstavka 1 ACER zlasti:

(a)  odloči o konfiguraciji regij za obratovanje sistema na podlagi člena 36(3) in (4) in izda odobritve na podlagi člena 37(2) Uredbe (EU) 2019/...+;

(b)  zahteva informacije od regionalnih koordinacijskih centrov, kadar je to primerno, na podlagi člena 46 Uredbe (EU) 2019/...(49);

(c)  izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Evropski parlament, Svet in Komisijo;

(d)  izdaja mnenja in priporočila regionalnim koordinacijskim centrom.

Člen 8

Naloge ACER v zvezi z imenovanimi operaterji trga električne energije

Za zagotovitev, da imenovani operaterji trga električne energije svoje funkcije opravljajo na podlagi Uredbe (EU) 2019/...+ in Uredbe Komisije (EU) 2015/1222(50), ACER:

(a)  spremlja napredek imenovanih operaterjev trga električne energije pri vzpostavljanju funkcij v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222;

(b)  izdaja priporočila Komisiji v skladu s členom 7(5) Uredbe (EU) 2015/1222;

(c)  zahteva informacije od imenovanih operaterjev trga električne energije, kadar je to primerno.

Člen 9

Naloge ACER v zvezi z zadostnostjo proizvodnje in pripravljenostjo na tveganja

1.  ACER odobri in po potrebi spremeni:

(a)  predloge metodologij in izračunov v zvezi z evropsko oceno zadostnosti virov na podlagi člena 23(3), (4), (6) in (7) Uredbe (EU) 2019/...(51).

(b)  predloge tehničnih specifikacij za čezmejno udeležbo v mehanizmih za zmogljivost na podlagi člena 26(11) Uredbe (EU) 2019/...+.

2.  ACER na podlagi člena 24(3) Uredbe (EU) 2019/...(52)pripravi mnenje o tem, ali so razlike med nacionalno oceno zadostnosti virov in evropsko oceno zadostnosti virov upravičene.

3.  ACER odobri in po potrebi spremeni metodologije za:

(a)  opredelitev kriznih scenarijev oskrbe z električno energijo na regionalni ravni na podlagi člena 5 Uredbe (EU) 2019/...+;

(b)  kratkoročne in sezonske ocene zadostnosti na podlagi člena 8 Uredbe (EU) 2019/...+.

4.  ACER v zvezi z zanesljivostjo oskrbe s plinom zastopa koordinacijska skupina za plin v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2017/1938 in izvaja obveznosti glede stalne dvosmerne zmogljivosti medsebojnih povezav za plin iz Priloge III k Uredbi (EU) 2017/1938.

Člen 10

Naloge ACER v zvezi z izvzetji

ACER odobri izvzetja, kot so določena v členu 63(5) Uredbe (EU) 2019/...(53). ACER odloči tudi o izvzetjih, kot so določena v členu 36(4) Direktive 2009/73/ES, kadar je zadevna infrastruktura na ozemlju več držav članic.

Člen 11

Naloge ACER v zvezi z infrastrukturo

V zvezi z vseevropsko energetsko infrastrukturo ACER v tesnem sodelovanju z regulativnimi organi in mrežami ENTSO za električno energijo in ENTSO za plin:

(a)  spremlja napredek pri izvajanju projektov za ustvarjanje novih zmogljivosti medsebojnih povezav;

(b)  spremlja izvajanje razvojnih načrtov omrežja za Unijo. Če ACER ugotovi neskladnosti med navedenimi načrti in njihovim izvajanjem, razišče razloge za to in pripravi priporočila za zadevne operaterje prenosnih sistemov, regulativne organe in druge zadevne pristojne organe, da se naložbe izvedejo v skladu z razvojnimi načrti omrežja za Unijo;

(c)  izvaja obveznosti iz členov 5, 11 in 13 Uredbe (EU) št. 347/2013;

(d)  sprejema odločitve o zahtevkih za naložbo na podlagi člena 12(6) Uredbe (EU) št. 347/2013.

Člen 12

Naloge ACER v zvezi s celovitostjo in preglednostjo veleprodajnega trga

Da bi lahko učinkovito spremljal celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga, ACER v tesnem sodelovanju z regulativnimi organi in drugimi nacionalnimi organi:

(a)  spremlja veleprodajne trge, zbira in razširja podatke in vzpostavi evropski register udeležencev na trgu v skladu s členi 7 do 12 Uredbe (EU) št. 1227/2011(54);

(b)  izdaja priporočila Komisiji v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 1227/2011;

(c)  usklajuje preiskave na podlagi člena 16(4) Uredbe (EU) št. 1227/2011.

Člen 13

Dodelitev novih nalog ACER

ACER se lahko v okoliščinah, ki jih jasno opredeli Komisija v omrežnih kodeksih, sprejetih na podlagi člena 59 Uredbe (EU) 2019/...(55) in smernicah, sprejetih na podlagi člena 61 navedene uredbe ali člena 23 Uredbe (ES) št. 715/2009, in v zvezi s vprašanji, ki se nanašajo na namen, za katerega je bila ustanovljen, pooblasti tudi za dodatne naloge, ki ne vključujejo pristojnosti odločanja.

Člen 14

Posvetovanja, preglednost in postopkovni zaščitni ukrepi

1.  ACER se pri izvajanju svojih nalog, zlasti v procesu razvoja okvirnih smernic v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2019/...(56) ali členom 6 Uredbe (ES) št. 715/2009 in v procesu predlaganja sprememb kodeksov na podlagi člena 60 Uredbe (EU) 2019/...+ ali člena 7 Uredbe (ES) št. 715/2009, temeljito in že v zgodnji fazi posvetuje z udeleženci na trgu, operaterji prenosnih sistemov, potrošniki, končnimi uporabniki, po potrebi pa tudi z organi, pristojnimi za konkurenco, in sicer brez poseganja v njihove pristojnosti; ta posvetovanja so odprta in pregledna, zlasti kadar naloge ACER zadevajo operaterje prenosnih sistemov.

2.  ACER zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani po potrebi dobijo nepristranske, zanesljive in lahko dostopne informacije, zlasti glede rezultatov njegovega dela.

Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj, ki so potekala v času priprave okvirnih smernic v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2019/...(57) ali členom 6 Uredbe (ES) št. 715/2009 ali v času spreminjanja omrežnih kodeksov iz odstavka 1 se objavijo.

3.  Pred sprejetjem okvirnih smernic ali predlaganjem sprememb omrežnih kodeksov omrežja iz odstavka 1 ACER nakaže, na kakšen način so bile upoštevane pripombe, ki jih je prejel med posvetovanjem, kadar pripomb ne upošteva, pa navede razloge.

4.  ACER na svojem spletnem mestu objavi vsaj dnevni red, referenčne dokumente in po potrebi zapisnike sej upravnega odbora, odbora regulatorjev in odbora za pritožbe.

5.  ACER sprejme in objavi ustrezen in sorazmeren poslovnik v skladu s postopkom iz točke (t) člena 19(1). Ta poslovnik vključuje določbe, ki zagotavljajo pregleden in razumen postopek odločanja, ob zagotavljanju temeljnih procesnih pravic, ki temeljijo na spoštovanju načela pravne države, vključno s pravico do izjave, pravili glede vpogleda v spis in standardi, določenimi v odstavkih 6 do 8.

6.  ACER pred sprejetjem posameznih odločitev iz te uredbe obvesti vse zadevne strani o nameravanem sprejetju te odločitve in določi rok, do katerega lahko zadevna stran predloži svoje mnenje o zadevi, pri čemer se v celoti upošteva nujnost, kompleksnost in morebitne posledice zadeve.

7.  Posamezne odločitve ACER morajo biti navajati razloge, na katerih temeljijo, da je s pritožbo mogoče izpodbijati njihovo utemeljenost.

8.  Zadevne strani posameznih odločitev ACER se obvesti o pravnih sredstvih, ki so jim na voljo na podlagi te uredbe.

Člen 15

Spremljanje in poročanje o sektorju električne energije in zemeljskega plina

1.  ACER v tesnem sodelovanju s Komisijo, državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi, vključno z regulativnimi organi, in brez poseganja v pristojnosti organov za konkurenco spremlja veleprodajne in maloprodajne trge električne energije in zemeljskega plina, zlasti maloprodajne cene električne energije in zemeljskega plina, skladnost s pravicami potrošnikov iz Direktive (EU) 2019/...(58) in Direktive 2009/73/ES, učinek razvoja na trgu na gospodinjske odjemalce, dostop do omrežij, vključno z dostopom do električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, napredek v zvezi z povezovalnimi vodi, potencialne ovire za čezmejno trgovino, regulativne ovire za nove udeležence na trgu in manjše akterje, vključno z energetskimi skupnostmi državljanov, državne posege, s katerimi se preprečuje cenovno odražanje dejanskega pomanjkanja, kot je določeno v členu 10(4) Uredbe (EU) 2019/...(59), uspešnost držav članic na področju zanesljivosti oskrbe z električno energijo na podlagi rezultatov evropske ocene zadostnosti virov iz člena 23 navedene uredbe ob upoštevanju zlasti naknadnega vrednotenja iz člena 17 Uredbe (EU) 2019/...(60).

2.  ACER letno objavi poročilo o rezultatih spremljanja iz odstavka 1. V tem poročilu opredeli ovire, ki onemogočajo dokončno oblikovanje notranjih trgov električne energije in zemeljskega plina.

3.  ACER lahko pri objavi svojega letnega poročila Evropskemu parlamentu in Komisiji predloži mnenje o možnih ukrepih za odpravo ovir iz odstavka 2.

4.  ACER pripravi poročilo o najboljši praksi v zvezi z metodologijami za določanje tarif za prenos in distribucijo na podlagi člena 18(9) Uredbe (EU) 2019/...(61).

POGLAVJE II

ORGANIZIRANOST ACER

Člen 16

Pravni status

1.  ACER je organ Unije s pravno osebnostjo.

2.  ACER ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalno pravo. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je stranka v sodnem postopku.

3.  ACER zastopa njen direktor.

4.  Sedež ACER je v Ljubljani, Slovenija.

Člen 17

Upravna in vodstvena struktura

ACER sestavljajo:

(a)  upravni odbor, ki izvaja naloge iz člena 19;

(b)  odbor regulatorjev, ki izvaja naloge iz člena 22;

(c)  direktor, ki opravlja naloge iz člena 24, in

(d)  odbor za pritožbe, ki izvaja naloge iz člena 28.

Člen 18

Sestava upravnega odbora

1.  Upravni odbor sestavlja devet članov. Vsak član ima enega namestnika. Dva člana in njuna namestnika imenuje Komisija, dva člana in njuna namestnika Evropski parlament, pet članov in njihovih namestnikov pa Svet. Noben član Evropskega parlamenta ne sme biti hkrati tudi član upravnega odbora. Član upravnega odbora ne more biti član odbora regulatorjev.

2.  Mandat članov odbora in njihovih namestnikov traja štiri leta in se lahko enkrat podaljša. V prvem mandatu za polovico članov upravnega odbora in njihovih namestnikov mandat traja šest let.

3.  Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika z dvotretjinsko večino. Podpredsednik avtomatično nadomesti predsednika, če le-ta ni sposoben izvajati svojih dolžnosti. Mandat predsednika in podpredsednika traja dve leti in se lahko enkrat podaljša. Vendar se mandat predsednika in podpredsednika izteče takoj, ko nista več člana upravnega odbora.

4.  Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Predsednik odbora regulatorjev ali zastopnik iz odbora regulatorjev in direktor sodelujeta v razpravah brez pravice glasovanja, razen če upravni odbor glede direktorja ne odloči drugače. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki bi lahko imela relevantno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. ACER zagotovi tajniške storitve upravnega odbora.

5.  Odločitve upravnega odbora se sprejemajo na podlagi ▌dvotretjinske večine prisotnih članov, razen če v tej uredbi ni določeno drugače. Vsak član upravnega odbora ali namestnik ima en glas.

6.  Poslovnik upravnega odbora podrobno določa:

(a)  ureditev glasovanja, zlasti pogoje, na podlagi katerih lahko en član deluje v imenu drugega, in po potrebi tudi pravila, ki urejajo sklepčnost, in

(b)  ureditev sistema rotacije, ki se uporablja za zamenjavo članov upravnega odbora, ki jih imenuje Svet, da se sčasoma zagotovi uravnotežena zastopanost držav članic.

7.  Brez poseganja v vlogo članov, ki jih imenuje Komisija, se člani upravnega odbora zavežejo, da bodo delovali neodvisno in nepristransko v ▌interesu Unije kot celote, ter ne zahtevajo in ne upoštevajo navodil institucij, organov, uradov ali agencij Unije, katere koli vlade države članice ali katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa. V ta namen vsi člani odbora podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, oziroma navedejo morebitne neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. ACER vsako leto objavi te izjave.

Člen 19

Funkcije upravnega odbora

1.  Upravni odbor:

(a)  po tem, ko se posvetuje z odborom regulatorjev in pridobi njegovo pozitivno mnenje v skladu s točko (c) člena 22(5), imenuje direktorja skladu s členom 23(2) in mu, kadar je ustrezno, podaljša mandat ali ga razreši;

(b)  uradno imenuje člane odbora regulatorjev, predlagane v skladu s členom 21(1);

(c)  uradno imenuje člane odbora za pritožbe v skladu s členom 25(2);

(d)  zagotovi, da ACER izvaja svoje poslanstvo in opravlja naloge, ki so ji dodeljene v skladu s to uredbo;

(e)  sprejme programski dokument iz člena 20(1) z dvotretjinsko večino svojih članov in ga po potrebi spremeni v skladu s členom 20(3);

(f)  z dvotretjinsko večino sprejme letni proračun ACER in izvaja svoje druge proračunske funkcije v skladu s členi 31 do 35;

(g)  se po prejemu soglasja Komisije odloči, ali bo sprejel kakršno koli zapuščino, donacijo ali nepovratna sredstva iz drugih virov Unije ali kakršne koli prostovoljne prispevke držav članic ali regulativnih organov. Mnenje upravnega odbora, podano na podlagi člena 35(4), izrecno obravnava vire financiranja, naštete v tem odstavku;

(h)  po posvetovanju z odborom regulatorjev izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem. Poleg tega v skladu z odstavkom 2 v zvezi z osebjem ACER izvaja pooblastila, ki jih organu za imenovanja podeljujejo Kadrovski predpisi, organu, pooblaščenemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pa Pogoji za zaposlitev;

(i)  določi izvedbena pravila za učinkovanje Kadrovskih predpisov ACER in Pogojev za zaposlitev v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov na podlagi člena 39(2);

(j)  v skladu s členom 41 sprejme praktične ukrepe glede pravice dostopa do dokumentov ACER;

(k)  sprejme in objavi letno poročilo o dejavnostih ACER na podlagi osnutka letnega poročila iz točke (i) člena 24(1) ter ga do 1. julija vsakega leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Letno poročilo o dejavnostih ACER mora vsebovati neodvisni del, ki ga odobri odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi dejavnostmi ACER v navedenem letu;

(l)  sprejme in objavi svoj poslovnik;

(m)  sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za ACER v skladu s členom 36;

(n)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna tveganju goljufije, ob upoštevanju stroškov in koristi ukrepov, ki jih je treba izvesti;

(o)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov svojih članov in članov odbora za pritožbe;

(p)  sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja iz člena 41;

(q)  ob upoštevanju Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev imenuje računovodjo, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen;

(r)  zagotovi, da so ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevani;

(s)  odobri sklenitev delovnih dogovorov v skladu s členom 43;

(t)  na podlagi predloga direktorja v skladu s točko (b) člena 24(1) in, potem ko se posvetuje z odborom regulatorjev in od njega dobi pozitivno mnenje v skladu s točko (f) člena 22(5), sprejme in objavi poslovnik iz člena 14(5).

2.  Upravni odbor v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov sprejme odločitev na podlagi člena 2(1) Kadrovskih predpisov in člena 6 Pogojev za zaposlitev o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanja na direktorja in opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se lahko navedeni prenos pooblastil začasno prekine. Direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

3.  Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravni odbor z odločitvijo začasno umakne prenos pooblastil organa za imenovanja na direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni direktor. Izjemne okoliščine so strogo omejene na upravne, proračunske ali upravljavske zadeve ter ne posegajo v polno neodvisnost direktorja glede njegovih nalog na podlagi točke (c) člena 24(1).

Člen 20

Letno in večletno načrtovanje programov

1.  Vsako leto direktor pripravi osnutek programskega dokumenta, ki vsebuje ▌letno in večletno programsko načrtovanje, ter osnutek programskega dokumenta predloži upravnemu odboru in odboru regulatorjev.

Upravni odbor sprejme osnutek programskega dokumenta po prejemu pozitivnega mnenja odbora regulatorjev, in osnutek programskega dokumenta najpozneje 31. januarja predloži ▌Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Osnutek programskega dokumenta mora biti v skladu s členom 33(1), (2) in (3) skladen z začasnim osnutkom načrta prihodkov in odhodkov.

Upravni odbor sprejme programski dokument ob upoštevanju mnenja Komisije in po prejemu pozitivnega mnenja odbora regulatorjev ter potem, ko ga direktor predstavi Evropskemu parlamentu. Upravni odbor programski dokument najpozneje 31. decembra predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Programski dokument se sprejme brez poseganja v letni proračunski postopek in se objavi.

Programski dokument postane dokončen po končnem sprejetju splošnega proračuna in se po potrebi ustrezno prilagodi.

2.  Letno programsko načrtovanje v programskem dokumentu mora vsebovati podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebovati mora tudi opis ukrepov, ki jih je treba financirati ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, vključno z navedbo delovnih skupin ACER, katerih naloga je prispevati k pripravljanju ustreznih dokumentov, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letno programsko načrtovanje mora biti skladnovečletnim programskim načrtovanjem iz odstavka 4. V njem morajo biti jasno navedene naloge, ki so bile dodane, spremenjene ali črtane v primerjavi s predhodnim finančnim letom. ▌

3.  Upravni odbor spremeni sprejeti programski dokument, ko se ACER dodeli nova naloga.

Vsakršna bistvena sprememba programskega dokumenta se sprejme po enakem postopku, kot je določen za prvotni programski dokument. Upravni odbor lahko na direktorja prenese pooblastilo, da v programski dokument vnese nebistvene spremembe.

4.  Večletno programsko načrtovanje v programskem dokumentu določa splošno strateško programsko načrtovanje vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Prav tako določa programsko načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem.

Programsko načrtovanje virov se letno posodablja. Strateško programsko načrtovanje se posodablja, kadar je to ustrezno in zlasti za obravnavo izida vrednotenja iz člena 45.

Člen 21

Sestava odbora regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev sestavljajo:

(a)  visoki predstavniki regulativnih organov v skladu s členom 57(1) Direktive (EU) 2019/...(62) in členom 39(1) Direktive 2009/73/ES in en namestnik na državo članico izmed sedanjega višjega osebja teh organov, pri čemer jih vse imenuje regulativni organ;

(b)  predstavnik Komisije brez glasovalne pravice.

V odbor regulatorjev je lahko na državo članico sprejet največ po en predstavnik iz regulativnega organa.

2.  Odbor regulatorjev izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika. Podpredsednik nadomesti predsednika, če ta ni sposoben izvajati svojih dolžnosti. Mandat predsednika in podpredsednika traja dve leti in pol ter se lahko podaljša. Vendar se mandat predsednika in podpredsednika v vsakem primeru izteče takoj, ko nista več člana odbora regulatorjev.

Člen 22

Funkcije odbora regulatorjev

1.  Odbor regulatorjev odloča z dvotretjinsko ▌večino svojih prisotnih članov, pri čemer ima vsak član en glas ▌.

2.  Odbor regulatorjev sprejme in objavi svoj poslovnik, ki podrobno določa ureditev glasovanja, zlasti pogoje, na podlagi katerih lahko en član deluje v imenu drugega, in po potrebi tudi pravila, ki urejajo sklepčnost. V poslovniku se lahko predvidijo posebne delovne metode za obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz pobud regionalnega sodelovanja.

3.  Odbor regulatorjev pri izvajanju nalog, ki mu jih dodeljuje ta uredba, in ne glede na njegove člane, ki delujejo v imenu svojega regulativnega organa, deluje neodvisno in ne zahteva ali sledi navodilom nobene vlade držav članic, Komisije ali katerega koli javnega ali zasebnega subjekta.

4.  ACER zagotovi tajniške storitve odbora regulatorjev.

5.  Odbor regulatorjev:

(a)  daje mnenja, po potrebi pa tudi pripombe in spremembe, o direktorjevih predlaganih besedilih osnutkov mnenj, priporočil in odločitev iz členov 3(1), členov 4 do 8, člena 9(1) in (3), člena 10, točke (c) člena 11, člena 13, člena 15(4) ter členov 30 in 43, katerih sprejetje se preučuje;

(b)  v okviru svojih pristojnosti daje napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog z izjemo nalog ACER v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 in daje napotke delovnim skupinam ACER, ustanovljenim na podlagi člena 30;

(c)  poda upravnemu odboru svoje mnenje o kandidatu ali kandidatki za direktorja v skladu s točko (a) člena 19(1) in členom 23(2);

(d)  odobri programski dokument v skladu s členom 20(1);

(e)  v skladu s točko (k) člena 19(1) in točko (i) člena 24(1) v letnem poročilu odobri neodvisni del o regulativnih dejavnostih;

(f)  upravnemu odboru poda mnenje o poslovniku v skladu s členom 14(5) in členom 30(3);

(g)  upravnemu odboru poda mnenje o načrtih sporočanja in razširjanja iz člena 41;

(h)  upravnemu odboru poda mnenje o poslovniku za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami iz člena 43.

6.  Evropski parlament se obvesti o osnutku dnevnega reda prihodnjih sej odbora regulatorjev najmanj dva tedna vnaprej. V dveh tednih po teh sejah se Evropskemu parlamentu pošlje osnutek zapisnika. Evropski parlament lahko ob polnem upoštevanju njegove neodvisnosti predsednika upravnega odbora ali podpredsednika povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja članov tega odbora.

Člen 23

Direktor

1.  ACER vodi direktor, ki deluje v skladu s smernicami iz točke (b) člena 22(5), in – kadar je tako določeno v tej uredbi – mnenji odbora regulatorjev. Brez poseganja v vlogo, ki jo imata upravni odbor in odbor regulatorjev v zvezi z nalogami direktorja, direktor ne zahteva ali sledi navodilom nobene vlade, institucij Unije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta ali osebe. Direktor je odgovoren upravnemu odboru glede upravnih, proračunskih in upravljavskih zadev, vendar je popolnoma neodvisen pri opravljanju svojih nalog iz točke (c) člena 24(1). Direktor se lahko udeležuje sestankov odbora regulatorjev kot opazovalec.

2.  Direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku in po pozitivnem mnenju odbora regulatorjev imenuje upravni odbor s seznama vsaj treh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, in sicer na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj s področja energetike. Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, ▌pred imenovanjem poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovarja na vprašanja njegovih članov. Za namen sklenitve pogodbe z direktorjem ACER zastopa predsednik upravnega odbora

3.  Mandat direktorja traja pet let. V devetih mesecih pred koncem tega obdobja Komisija izvede ocenjevanje. Pri ocenjevanju Komisija preuči zlasti:

(a)  delo direktorja;

(b)  dolžnosti in potrebe ACER v naslednjih letih.

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije in potem, ko se je seznanil z in podrobno preučil poročilo o oceni in mnenje odbora regulatorjev, zgolj v primerih, kadar dolžnosti in potrebe ACER to upravičujejo, mandat direktorja enkrat podaljša za največ pet let. Direktor, čigar mandat je bil podaljšan, se ob koncu podaljšanega obdobja ne more udeležiti še enega izbirnega postopka za isti položaj.

5.  Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat direktorja. V enem mesecu pred podaljšanjem mandata se lahko direktorja povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja članov tega odbora.

6.  Če njegov mandat ni podaljšan, direktor funkcijo opravlja do imenovanja njegovega naslednika.

7.  Direktorja se lahko s položaja odstavi le na podlagi odločitve upravnega odbora, potem ko je pridobil pozitivno mnenje odbora regulatorjev. Upravni odbor to odločitev sprejme z dvotretjinsko večino svojih članov.

8.  Evropski parlament in Svet lahko pozoveta direktorja, da predloži poročilo o opravljanju svojih dolžnosti. Evropski parlament lahko direktorja tudi povabi, naj poda izjavo pred njegovim pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov tega odbora.

Člen 24

Naloge direktorja

1.  Direktor:

(a)  je pravni zastopnik ACER in je odgovoren za njegovo vsakodnevno vodenje;

(b)  pripravi delo upravnega odbora, brez glasovalne pravice sodeluje pri delu upravnega odbora ter je odgovoren za izvajanje odločitev, ki jih sprejme upravni odbor;

(c)  pripravi sprejme in objavi mnenja, priporočila in odločitve ter se o njih posvetuje;

(d)  je odgovoren za izvajanje letnega delovnega programa ACER pod vodstvom odbora regulatorjev in pod upravnim nadzorom upravnega odbora;

(e)  sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev delovanja ACER v skladu s to uredbo, zlasti glede sprejemanja notranjih upravnih navodil in objave obvestil;

(f)  vsako leto pripravi osnutek delovnega programa ACER za naslednje leto ter ga po sprejetju osnutka s strani upravnega odbora do 31. januarja vsakega leta predloži odboru regulatorjev, Evropskemu parlamentu in Komisiji;

(g)  je odgovoren za izvajanje programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(h)  pripravi začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov ACER na podlagi člena 33(1) in izvršuje proračun ACER v skladu s členoma 34 in 35;

(i)  vsako leto pripravi osnutek letnega poročila, vključno z neodvisnim delom o regulativnih dejavnostih ACER ter delom o finančnih in upravnih zadevah in ga predloži upravnemu odboru;

(j)  pripravi akcijski načrt ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poroča Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno poroča o napredku;

(k)  je pristojen za odločanje o tem, ali je za učinkovito in uspešno opravljanje nalog ACER treba namestiti enega ali več članov osebja v eno ali več držav članic.

Za namen točke (k) prvega pododstavka direktor pred odločitvijo o ustanovitvi lokalnega urada zaprosi za mnenje zadevne države članice, vključno z državo članico, v kateri je sedež ACER, ter pridobi predhodno soglasje Komisije in upravnega odbora ▌. Odločitev mora temeljiti na ustrezni analizi stroškov in koristi in opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v tem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij ACER.

2.  Za namene točke (c) odstavka 1 se mnenja, priporočila in odločitve iz člena 3(1), členov 4 do 8, člena 9(1) in (2), člena 10, točke (c) člena 11, člena 13, člena 15(4) ter členov 30 in 43 sprejmejo šele po tem, ko je bilo pridobljeno pozitivno mnenje odbora regulatorjev.

Pred predložitvijo osnutkov mnenj, priporočil ali odločitev odboru regulatorjev, da bi o njih glasoval, direktor predloge osnutkov mnenj, priporočil ali odločitev pravočasno pošlje pristojni delovni skupini v posvetovanje.

Direktor:

(a)  upošteva pripombe in spremembe odbora regulatorjev in revidiran osnutek mnenja, priporočila ali odločitve ponovno predloži odboru regulatorjev, da bi od njega pridobil pozitivno mnenje;

(b)  lahko predložene osnutke mnenj, priporočil ali odločitev umakne, pod pogojem, da predloži ustrezno pisno obrazložitev, kadar se ne strinja s spremembami, ki jih predloži odbor regulatorjev.

V primeru umika osnutka mnenja, priporočila ali odločitve lahko direktor izda nov osnutek mnenja, priporočila ali odločitve v skladu s postopkom iz točke (a) člena 22(5) in drugega pododstavka tega odstavka. Za namene točke (a) tretjega pododstavka direktor poda ustrezno utemeljeno obrazložitev v pisni obliki, kadar odstopa od pripomb in predlogov sprememb, ki jih je prejel od odbora regulatorjev, ali jih zavrne.

Če odbor regulatorjev ne poda pozitivnega mnenja o ponovno predloženem besedilu osnutka mnenja, priporočila ali odločitve, ker njegove pripombe in predlogi sprememb niso bili ustrezno upoštevani, lahko direktor dodatno pregleda besedilo osnutka mnenja, priporočila ali odločitve v skladu s spremembami in pripombami, ki jih predlaga odbor regulatorjev, da bi pridobil njegovo pozitivno mnenje, ne da bi se pri tem moral ponovno posvetovati z ustreznimi delovnimi skupinami ali da bi moral predložiti dodatne razloge v pisni obliki.

Člen 25

Vzpostavitev in sestava odbora za pritožbe

1.  ACER ustanovi odbor za pritožbe.

2.  Odbor za pritožbe sestavlja šest članov in šest namestnikov, izbranih izmed sedanjimi ali nekdanjimi višjimi zaposlenimi v regulativnih organih, organih za konkurenco in drugih institucijah Unije ali nacionalnih institucijah, z ustreznimi izkušnjami v sektorju energije. Odbor za pritožbe imenuje svojega predsednika.

Člane odbora za pritožbe po javnem razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor na predlog Komisije in po posvetovanju z odborom regulatorjev.

3.  Odbor za pritožbe sprejme in objavi svoj poslovnik. V tem poslovniku se podrobno določi ureditev, ki ureja organiziranost in delovanje odbora za pritožbe, ter pravila, ki se uporabljajo za pritožbe pred odborom na podlagi člena 28. Odbor za pritožbe Komisiji uradno sporoči osnutek poslovnika ter vse večje spremembe poslovnika. Komisija lahko poda mnenje o tem poslovniku v treh mesecih po datumu prejema uradnega sporočila.

Proračun ACER vsebuje ločeno proračunsko vrstico za financiranje registra odbora za pritožbe.

4.  Odbor za pritožbe sprejema odločitve na podlagi večine vsaj štirih od šestih članov. Odbor za pritožbe se skliče, kadar je to potrebno.

Člen 26

Člani odbora za pritožbe

1.  Mandat članov odbora za pritožbe traja pet let. Ta mandat se lahko enkrat podaljša.

2.  Člani odbora za pritožbe so pri odločanju neodvisni. Ne zavezujejo jih nobena navodila. Ne opravljajo nobenih drugih dolžnosti v ACER, upravnem odboru ali odboru regulatorjev ali v kateri od njegovih delovnih skupin. Člana odbora za pritožbe se med mandatom ne odstavi s položaja, razen če je kriv hujše kršitve in upravni odbor po posvetovanju z odborom regulatorjev sprejme takšno odločitev.

Člen 27

Izločitev in ugovor v odboru za pritožbe

1.  Člani odbora za pritožbe ne sodelujejo v nobenem pritožbenem postopku, če imajo pri tem kakršen koli osebni interes ali če so bili predhodno vpleteni v postopek kot zastopniki ene od strank v postopku ali če so sodelovali pri odločitvi, zoper katero je bila vložena pritožba.

2.  Če zaradi enega od razlogov iz odstavka 1 ali katerega koli drugega razloga član oz. članica odbora za pritožbe meni, da kateri od ostalih članov odbora ne bi smel sodelovati v pritožbenem postopku, o tem ustrezno obvesti odbor za pritožbe. Zoper člana odbora za pritožbe lahko ugovarja vsaka stranka v pritožbenem postopku na podlagi razlogov iz odstavka 1 ali v primeru suma, da je pristranski. Tak ugovor je nedopusten, če temelji na državljanstvu člana ali če je pritožbena stranka v pritožbenem postopku opravila procesno dejanje, ki ni bilo ugovor zoper člana odbora za pritožbe, čeprav je vedela, da obstaja razlog za tak ugovor.

3.  Odbor za pritožbe odloči o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primerih iz odstavkov 1 in 2, brez sodelovanja zadevnega člana. Pri odločanju zadevnega člana v odboru za pritožbe zamenja njegov/njen namestnik. Če je namestnik v enakem položaju, predsednik imenuje namestnika izmed preostalih namestnikov, ki so na voljo.

4.  Člani odbora za pritožbe se zavežejo, da bodo delovali neodvisno in v javnem interesu. V ta namen podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, oziroma navedejo morebitne neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se vsako leto objavijo.

Člen 28

Odločitve, zoper katere se lahko vloži pritožba

1.  Vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z regulativnimi organi, se lahko pritoži na odločitev iz točke (d) člena 2, naslovljeno nanjo, ali na odločitev, ki jo neposredno in osebno zadeva, čeprav je naslovljena na drugo osebo.

2.  Pritožba se vključno z njeno obrazložitvijo vloži pri ACER v pisni obliki v dveh mesecih po tem, ko je bila zadevna oseba o odločitvi uradno obveščena, ali, če takega uradnega obvestila ni, v dveh mesecih po datumu, ko je ACER objavila svojo odločitev. Odbor za pritožbe odločitev glede pritožbe sprejme v roku štirih mesecev po tem, ko je bila vložena.

3.  Pritožba, ki je vložena na podlagi odstavka 1, nima odložilnega učinka. Vendar lahko odbor za pritožbe odloži izvajanje sporne odločitve, če meni, da to zahtevajo okoliščine.

4.  Če je pritožba dopustna, odbor za pritožbe preuči, ali je utemeljena. Odbor za pritožbe stranke povabi na pritožbene postopke tako pogosto, kot je potrebno, da v določenih rokih pridobi pripombe na uradna obvestila, ki jih je izdal sam, ali na sporočila drugih strank v pritožbenih postopkih. Stranke imajo v pritožbenih postopkih pravico do ustne izjave.

5.  Odbor za pritožbe lahko potrdi odločitev ali preda primer pristojnemu organu ACER. Slednjega zavezuje odločitev odbora za pritožbe.

6.  ACER objavi odločitve odbora za pritožbe.

Člen 29

Tožbe pri Sodišču

Tožbe za razveljavitev odločitve, ki jo izda ACER na podlagi te uredbe, in tožbe zaradi neukrepanja v predpisanih rokih se lahko vložijo pri Sodišču šele, ko je izčrpan postopek za pritožbe iz člena 28. ACER sprejme vse potrebne ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča.

Člen 30

Delovne skupine

1.  Kadar je to utemeljeno in zlasti v podporo prizadevanjem direktorja in odbora regulatorjev glede regulativnih vprašanj ter za pripravo mnenj, priporočil in odločitev iz člena 3(1), členov 4 do 8, člena 9(1) in (3), člena 10, točke (c) člena 11, člena 13, člena 15(4) ter členov 30 in 43, ▌upravni odbor ustanovi ali ukine delovne skupine na podlagi skupnega predloga direktorja in odbora regulatorjev.

Za ustanovitev in ukinitev delovne skupine je potrebno pozitivno mnenje odbora regulatorjev.

2.  Delovne skupine po potrebi sestavljajo strokovnjaki izmed osebja ACER in regulativnih organov ▌. Strokovnjaki Komisije lahko sodelujejo v delovni skupini. ACER ni odgovoren za stroške udeležbe strokovnjakov iz osebja regulativnih organov v delovnih skupinah ACER. Delovne skupine upoštevajo mnenja strokovnjakov iz drugih ustreznih nacionalnih organov, kadar so ti organi pristojni.

3.  Upravni odbor na predlog direktorja in po posvetovanju z odborom regulatorjev ter potem, ko pridobi njegovo pozitivno mnenje, sprejme in objavi interni poslovnik o delovanju delovnih skupin.

4.  Delovne skupine ACER izvajajo dejavnosti, ki so jim dodeljene v programskem dokumentu, sprejetim na podlagi člena 20, in vse dejavnosti, ki jim jih v skladu s to Uredbo dodelita odbor regulatorjev in direktor.

POGLAVJE III

OBLIKOVANJE IN STRUKTURA PRORAČUNA

Člen 31

Struktura proračuna

1.  Brez poseganja v druge vire prihodke ACER sestavljajo:

(a)  prispevki Unije;

(b)  pristojbine, plačane ACER na podlagi člena 32;

(c)  vsi prostovoljni prispevki držav članic ali regulativnih organov iz točke (g) člena 19(1);

(d)  kakršne koli zapuščine, donacije ali nepovratna sredstva iz točke (g) člena 19(1).

2.  Odhodki ACER vključujejo odhodke za zaposlene, upravne odhodke, odhodke za infrastrukturo in operativne stroške.

3.  Prihodki in odhodki ACER morajo biti uravnoteženi.

4.  Na podlagi vseh prihodkov in odhodkov ACER se za vsako proračunsko leto, ki sovpada s koledarskim letom, pripravijo načrti, ki se vključijo v njegov proračun .

5.  Prihodki, ki jih prejme ACER, ne smejo ogrožati njegove nevtralnosti, neodvisnosti ali objektivnosti.

Člen 32

Pristojbine

1.  ACER se plačajo pristojbine za naslednje:

(a)   zaprosilo za odločitev o izvzetju na podlagi člena 10 te uredbe in za odločitve o čezmejni razporeditvi stroškov, ki jih zagotavlja ACER na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 347/2013;

(b)  zbiranje, obdelavo in analizo informacij ter za ravnanje z informacijami, ki jih sporočijo udeleženci na trgu ali subjekti v njihovem imenu na podlagi člena 8 Uredbe (EU) št. 1227/2011.

2.  Pristojbine iz odstavka 1 in način njihovega plačevanja določi Komisija po javnem posvetovanju ter po posvetovanju z upravnim odborom in odborom regulatorjev. Pristojbine morajo biti sorazmerne s stroški za zadevne storitve, ki se zagotavljajo na stroškovno učinkovit način, in zadostujejo za kritje teh stroškov. Pristojbine morajo biti določene v višini, ki zagotavlja, da niso diskriminatorne in ne povzročajo nepotrebnih finančnih ali upravnih bremen za udeležence na trgu ali subjekte, ki delujejo v njihovem imenu.

Komisija redno pregleduje višino teh pristojbin na podlagi ocene ter višino teh pristojbin in način njihovega plačevanja po potrebi prilagodi.

Člen 33

Priprava proračuna

1.  Vsako leto direktor pripravi začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov, ki vključuje operativne odhodke, in program pričakovanega dela za naslednje proračunsko leto ter ta začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov predloži upravnemu odboru skupaj s seznamom začasnih postavk.

2.  Začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov mora temeljiti na ciljih in pričakovanih rezultatih iz programskega dokumenta iz člena 20(1) ter upošteva finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in za pričakovane rezultate.

3.  Upravni odbor vsako leto na podlagi začasnega osnutka načrta prihodkov in odhodkov mora, ki ga pripravi direktor, sprejme začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov ACER za naslednje proračunsko leto.

4.  Upravni odbor začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov, vključno z osnutkom kadrovskega načrta, do 31. januarja vsako leto posreduje Komisiji. Pred sprejetjem načrta prihodkov in odhodkov se osnutek, ki ga pripravi direktor, posreduje odboru regulatorjev, ki lahko izrazi utemeljeno mnenje o osnutku.

5.  Komisija načrt prihodkov in odhodkov iz odstavka 3 skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

6.  Komisija na podlagi osnutka načrta prihodkov in odhodkov v predlog splošnega proračuna Unije vključi načrt prihodkov in odhodkov, ki se ji zdijo nujni v zvezi s kadrovskim načrtom, in znesek sredstev, ki bremeni splošni proračun Unije, v skladu s členi 313 do 316 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

7.  Svet v svoji vlogi kot proračunski organ sprejme kadrovski načrt ACER.

8.  Upravni odbor sprejme proračun ACER. Veljati začne po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Unije. Kadar je to potrebno, se ustrezno prilagodi.

9.  Za vse spremembe proračuna, vključno s kadrovskim načrtom, se uporabi isti postopek.

10.  Komisija do ... [12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] oceni, ali ima ACER na voljo ustrezna finančna sredstva in človeške vire, s katerimi lahko izvaja svojo vlogo na podlagi te uredbe pri oblikovanju notranjega trga za energijo, in prispevala k energetski varnosti v korist potrošnikov v Uniji.

11.  Upravni odbor proračunski organ brez odlašanja uradno obvesti, če namerava izvajati kakršen koli projekt, ki bi lahko imel bistvene finančne posledice za financiranje proračuna ACER, zlasti projektov, ki zadevajo lastnino. Upravni odbor o svojih namenih obvesti tudi Komisijo. Če namerava katera izmed vej proračunskega organa dati mnenje, o tem obvesti ACER v dveh tednih po prejemu podatkov o projektu. Če odgovora ni, lahko ACER nadaljuje z načrtovanim projektom.

Člen 34

Izvrševanje in nadzorovanje proračuna

1.  Direktor deluje kot odredbodajalec in izvršuje proračun ACER.

2.  Računovodja ACER do 1. marca po vsakem zaključenem proračunskem letu računovodji Komisije in Računskemu sodišču predloži začasni zaključni račun skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v zadevnem proračunskem letu. Računovodja ACER predloži poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju do 31. marca naslednjega leta tudi Evropskemu parlamentu in Svetu. Računovodja Komisije nato konsolidira začasni zaključni račun institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 245 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(63) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

Člen 35

Predstavitev zaključnega računa in razrešnica

1.  Računovodja ACER začasni zaključni račun za finančno leto (leto N) predloži računovodji Komisije in Računskemu sodišču do 1. marca naslednjega leta finančnega leta (v nadaljnjem besedilu: leto N+1).

2.  ACER predloži poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto N Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču do 31. marca leta N+1.

Računovodja Komisije do 31. marca leta N+1 predloži začasni zaključni račun ACER Računskemu sodišču. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

3.  Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu ACER za leto N v skladu z določbami člena 246 finančne uredbe računovodja na lastno odgovornost pripravi zaključni račun ACER za navedeno leto. Direktor ga predloži upravnemu odboru za pridobitev mnenja.

4.  Upravni odbor predloži mnenje o zaključnem računu ACER za leto N.

5.  Računovodja ACER zaključni račun za leto N skupaj z mnenjem upravnega odbora predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču do 1. julija leta N+1.

6.  Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Evropske unije do 15. novembra leta N+1.

7.  Direktor predloži Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe do 30. septembra leta N+1. Direktor prav tako predloži izvod tega odgovora upravnemu odboru in Komisiji.

8.  Na zahtevo Evropskega parlamenta mu direktor predloži vse informacije, potrebne za nemoteno uporabo postopka za razrešnico za leto N v skladu s členom 109(3) Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013.

9.  Evropski parlament na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, do 15. maja leta N+2 direktorju podeli razrešnico za izvrševanje proračuna za proračunsko leto N.

Člen 36

Finančna pravila

Finančna pravila, ki veljajo za ACER, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Ta pravila lahko odstopajo od Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013, če to zahtevajo posebne operativne potrebe za delovanje ACER in le ob predhodnem soglasju Komisije.

Člen 37

Boj proti goljufijam

1.  Da se olajša boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem skladno z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(64), ACER pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah OLAF(65) in sprejme ustrezne določbe, ki veljajo za vse uslužbence ACER, z uporabo predloge iz Priloge k navedenemu sporazumu.

2.  Računsko sodišče je pooblaščeno, da opravlja revizije na kraju samem in revizije na podlagi dokumentov pri vseh prejemnikih nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so od ACER prejeli sredstva Unije.

3.  OLAF lahko v skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(66) in Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96(67), izvaja preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovi, ali je v povezavi s sporazumom ali sklepom o nepovratnih sredstvih ali pogodbo, financirano s strani ACER, prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije.

4.  Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pogodbe ter sporazumi in sklepi ACER o nepovratnih sredstvih vsebujejo določbe, ki Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takšnih revizij in preiskav v skladu z njunimi pristojnostmi.

POGLAVJE V

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 38

Privilegiji in imunitete ter sporazum o sedežu

1.  Za ACER in njegovo osebje se uporablja Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen PEU in PDEU

2.  Potrebna ureditev glede namestitve ACER v državi članici gostiteljici in objektov, ki jih da na voljo ta država članica, ter posebna pravila, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za direktorja, člane upravnega odbora, osebje ACER in njihove družinske člane, se določijo v sporazumu o sedežu med ACER in državo članico, v kateri je sedež. Ta sporazum se sklene po pridobitvi odobritve upravnega odbora.

Člen 39

Osebje

1.  Za osebje ACER, tudi direktorja, se uporabljajo Kadrovski predpisi in Pogoji za zaposlitev ter pravila, ki so jih za uporabo Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev skupaj sprejele institucije Unije.

2.  Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme ustrezna izvedbena pravila v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov.

3.  Kar zadeva njegove zaposlene, ACER izvaja pooblastila, ki jih organu za imenovanja podeljujejo Kadrovski predpisi, organu, pooblaščenemu za sklepanje pogodb, pa Pogoji za zaposlitev.

4.  Upravni odbor lahko sprejme določbe, na podlagi katerih se nacionalni strokovnjaki iz držav članic lahko napotijo v ACER.

Člen 40

Odgovornost ACER

1.  Pogodbeno odgovornost ACER ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

Za vse arbitražne klavzule v pogodbi, ki jo sklene ACER, je pristojno Sodišče.

2.  Pri nepogodbeni odgovornosti ACER v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic, poravna vsako škodo, ki jo povzroči sam ali jo povzročijo njegovi zaposleni pri opravljanju svojih nalog.

3.  Za spore v zvezi z nadomestilom za škodo iz odstavka 2 je pristojno Sodišče.

4.  Osebna finančna in disciplinska odgovornost zaposlenih ACER do ACER je urejena z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo za zaposlene ACER.

Člen 41

Preglednost in obveščanje

1.  Za dokumente ACER se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(68).

2.  Upravni odbor sprejme praktične ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001.

3.  Odločitve, ki jih ACER sprejme na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, so lahko predmet pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali tožbe pri Sodišču, v skladu s pogoji iz členov 228 in 263 PDEU.

4.  ACER obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta(69). Upravni odbor določi ukrepe, na podlagi katerih ACER uporablja Uredbo (EU) 2018/1725, vključno z ukrepi v zvezi z imenovanjem uradne osebe za varstvo podatkov ACER. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

5.  ACER lahko na lastno pobudo v okviru svojih pristojnosti izvaja dejavnosti obveščanja. Dodelitev virov za dejavnosti obveščanja ni na škodo učinkovitega izvajanja nalog iz členov 3 do 13. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

Člen 42

Varstvo tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov

1.  ACER sprejme varnostne predpise, enakovredne varnostnim predpisom Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, vključno z določbami o izmenjavi, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor je določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/443(70) in (EU, Euratom) 2015/444(71).

2.  ACER se prav tako lahko odloči, da se smiselno uporabljajo določbe sklepov Komisije iz odstavka 1. Varnostni predpisi ACER morajo med drugim zajemati določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi tajnih podatkov EUCI in občutljivih netajnih podatkov.

Člen 43

Sporazumi o sodelovanju

1.  V ACER lahko sodelujejo tudi tretje države, ki so z Unijo sklenile sporazume in ki so sprejele in uporabljajo ustrezna pravila iz prava Unije, ki urejajo energetiko, med drugim predvsem pravila o neodvisnih regulativnih organih, dostopu tretjih strani do infrastrukture in ločevanju, trgovanju z energijo in upravljanju sistemov ter udeležbi in varstvu odjemalcev, pa tudi ustrezna pravila s področja okolja in konkurence.

2.  Pod pogojem, da je med Unijo in tretjimi državami iz odstavka 1 sklenjen sporazum v ta namen, lahko ACER svoje naloge na podlagi členov 3 do 13 izvaja tudi v razmerju do tretjih držav, pod pogojem, da so te tretje države sprejele in uporabljajo zadevna pravila v skladu z odstavkom 1 in so ACER pooblastile za usklajevanje dejavnosti svojih regulativnih organov z regulativnimi organi v državah članicah. Le v takšnih primerih sklicevanje na vprašanja čezmejnega značaja zadeva meje med Unijo in tretjimi državami, ne pa meje med dvema državama članicama.

3.  V sporazumih iz odstavka 1 se določijo ureditve, ki opredeljujejo zlasti naravo, obseg in postopkovne vidike vključitve teh držav v delo ACER, vključno z določbami, ki se nanašajo na finančne prispevke in osebje.

4.  Upravni odbor sprejme poslovnik o odnosih s tretjimi državami iz odstavka 1 po prejemu pozitivnega mnenja odbora regulatorjev. Komisija s sklenitvijo ustreznega delovnega režima z direktorjem ACER zagotovi, da ACER deluje v okviru svojih pristojnosti in veljavnega institucionalnega okvira.

Člen 44

Jezikovna ureditev

1.  Za ACER se uporabljajo določbe Uredbe Sveta št. 1(72) ▌.

2.  Notranjo ureditev glede rabe jezikov v okviru ACER določi upravni odbor.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje ACER, zagotovi Prevajalski center organov Evropske unije.

Člen 45

Vrednotenje

1.  Do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let Komisija s pomočjo neodvisnega zunanjega strokovnjaka opravi vrednotenje za oceno uspešnosti ACER v zvezi z njegovimi cilji, mandatom in nalogami. Vrednotenje zlasti obravnava morebitno potrebo po spremembi mandata ACER in finančne posledice takšne spremembe.

2.  Kadar Komisija meni, da nadaljnji obstoj ACER glede na zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, lahko po ustreznem posvetovanju z deležniki in odborom regulatorjev predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

3.  Komisija ugotovitve vrednotenja iz odstavka 1 skupaj s svojimi zaključki predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in odboru regulatorjev ACER. Ugotovitve vrednotenja bi morale biti objavljene.

4.  Komisija do 31. oktobra 2025 in potem vsaj vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem ovrednoti to uredbo in zlasti naloge ACER v zvezi s posameznimi odločitvami. V tem poročilu se po potrebi upoštevajo rezultati ocene na podlagi člena 69(1) Uredbe (EU) 2019/...(73).

Komisija po potrebi skupaj s svojim poročilom predloži zakonodajni predlog.

Člen 46

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 713/2009 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 47

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Razveljavljena uredba

z naknadno spremembo

Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1)

 

Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, str. 39)

Samo pri sklicevanju na člen 20 Uredbe (EU) št. 347/2013 v členu 22(1) Uredbe (ES) št. 713/2009.

PRILOGA II

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 713/2009

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 4

Člen 2

Člen 5

Člen 3

Člen 6(1) do (3) in (4), prvi pododstavek

Člen 4

Člen 6(4), drugi do peti pododstavek, ter odstavki (5), (6) in (9)

Člen 5

Člena 7 in 8

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 9(1) do (2) prvi pododstavek

Člen 10

Člen 6(7) in (8)

Člen 11

Člen 12

Člen 9(2) drugi pododstavek

Člen 13

Člen 10

Člen 14

Člen 11

Člen 15

Člen 2

Člen 16

Člen 3

Člen 17

Člen 12

Člen 18

Člen 13

Člen 19

Člen 20

Člen 14(1) in (2)

Člen 21

Člen 14(3) do (6)

Člen 22(1) do (4)

Člen 15

Člen 22(5) in (6)

Člen 16

Člen 23

Člen 17

Člen 24

Člen 18(1) in (2)

Člen 25 (1), (2) in (4)

Člen 19(6)

Člen 25(3)

Člen 18(3)

Člen 26

Člen 18(4) do (7)

Člen 27

Člen 19(1) do (5) in (7)

Člen 28

Člen 20

Člen 29

Člen 30

Člen 21

Člen 31

Člen 22

Člen 32

Člen 23

Člen 33

Člen 24(1) in (2)

Člen 34

Člen 24(3) in naslednji

Člen 35

Člen 25

Člen 36

Člen 37

Člen 27

Člen 38

Člen 28

Člen 39

Člen 29

Člen 40

Člen 30

Člen 41(1) do (3)

Člen 42

Člen 31

Člen 43

Člen 33

Člen 44

Člen 34

Člen 45

Člen 46

Člen 35

Člen 47

(1) UL C 288, 31.8.2017, str. 91.
(2) UL C 342, 12.10.2017, str. 79.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019.
(4)Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1).
(5) Glej Prilogo I.
(6)Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).
(7)Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, str. 39).
(8) Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L 280, 28.10.2017, str. 1).
(9) Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne... (UL ...).
(10)+ UL: Prosimo, da v besedilu vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 73/18 (2016/0377(COD)) in v opombi vstavite številko, naslov, datum in sklic na UL za navedeno uredbo.
(11) Direktiva (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne... (UL ...).
(12)+ UL: Prosimo, vstavite v besedilo številko direktive iz dokumenta 2016/0380(COD) – PE-CONS 10/19, v opombo pa številko, naslov, datum in sklic na Uradni list navedene direktive.
(13) Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 94).
(14)+ UL: Prosimo, vstavite v besedilo številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD)).
(15) Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).
(16)Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19.7.2012.
(17)Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).
(18) Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1).
(19)Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uslužbence Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).
(20)Sklep, sprejet v medsebojnem soglasju predstavnikov vlad držav članic, z dne 7. decembra 2009 o določitvi sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 322, 9.12.2009, str. 39).
(21)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(22)Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne... (UL ...).
(23)+ UL: Prosimo, da v besedilo vstavite številko Uredbe, v opombo za dokument 2016/0379 (COD) - PE-CONS 9/19 pa številko, datum, poln naslov in podrobnosti objave v UL.
(24)Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L 211, 14.8.2009, str. 36).
(25)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(26)+UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(27)+ UL: Prosimo, vstavite številko Uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(28)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(29)++ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(30)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(31)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(32)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(33)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(34)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(35)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(36) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(37)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(38)++ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(39)++ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(40)++ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(41)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(42)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(43)++ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(44)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(45)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(46)+ UL: Prosimo, vstavite številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(47)++ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(48)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(49)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(50)Uredba Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L 197, 25.7.2015, str. 24).
(51)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(52)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(53)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(54)Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).
(55)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(56)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(57)+ UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(58)+ UL: vstaviti številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(59)++ UL: vstaviti številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(60)+++ UL: vstaviti številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 73/18-2016/0377(COD).
(61)+ UL: vstaviti številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).
(62)+ UL: vstaviti številko direktive iz dokumenta PE-CONS 10/19-2016/0380(COD).
(63) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
(64) Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11 septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).
(65) UL L 136, 31.5.1999, str. 15.
(66) Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11 septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).
(67) Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).
(68)Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
(69)Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
(70)Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).
(71)Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).
(72) Uredba Sveta EGS št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).
(73)+ UL: vstaviti številko direktive iz dokumenta PE-CONS 9/19-2016/0379(COD).

Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo