Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0377(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2018

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0229

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 331kWORD 98k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I
P8_TA-PROV(2019)0229A8-0039/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0862),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0493/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0039/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2) ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ
P8_TC1-COD(2016)0377

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση υφίσταται βαθύ μετασχηματισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πιο αποκεντρωμένες αγορές με περισσότερους παίκτες, ▌ υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και καλύτερα διασυνδεδεμένα συστήματα. Σε απάντηση, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4)(5) και η οδηγία (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)(7) στοχεύουν να αναβαθμίσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία αγορών και δικτύων, προς όφελος επιχειρήσεων και πολιτών της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η ενεργειακή ασφάλεια, η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη και μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα.

(2)  Οι αγορές και τα συστήματα που λειτουργούν καλά, με επαρκείς διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η καλύτερη εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Εντούτοις, ακόμα και όπου οι αγορές και τα συστήματα λειτουργούν καλά και είναι διασυνδεδεμένα, δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί ο κίνδυνος μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, όπως ακραίων καιρικών συνθηκών, κακόβουλων επιθέσεων ή έλλειψης καυσίμων. Οι συνέπειες των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας συχνά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Ακόμα και όταν οι κρίσεις αυτές ξεκινούν τοπικά, οι επιδράσεις τους μπορούν γρήγορα να εξαπλωθούν πέρα από τα σύνορα. Ορισμένες ακραίες συνθήκες, όπως κύματα ψύχους, καύσωνες ή κυβερνοεπιθέσεις, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες περιφέρειες ταυτόχρονα.

(3)  Σε ένα πλαίσιο διασυνδεδεμένων αγορών και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να θεωρηθεί καθαρά εθνικό έργο. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα η δυνατότητα εφαρμογής αποδοτικότερων και λιγότερο δαπανηρών μέτρων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας. Απαιτείται κοινό πλαίσιο κανόνων και καλύτερα συντονισμένων διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη και άλλοι παράγοντες είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο, σε πνεύμα αυξημένης διαφάνειας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

(4)  Η οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) καθόρισε τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια εν γένει. Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από μεταγενέστερες νομοθετικές πράξεις, ιδίως όσον αφορά το πώς πρέπει να είναι οργανωμένες οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επαρκούς δυναμικότητας, το πώς πρέπει να συνεργάζονται οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για να εγγυώνται τη σταθερότητα του συστήματος και όσον αφορά τη διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών. Ο παρών κανονισμός αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα της πρόληψης και της διαχείρισης κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

(5)  Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/1485(9) και (ΕΕ) 2017/2196(10) αποτελούν αναλυτικό εγχειρίδιο των κανόνων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να εγγυώνται την ασφάλεια του συστήματος. Αυτοί οι τεχνικοί κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός εστιάζει σε κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ευρύτερη κλίμακα και επιπτώσεις. Καθορίζει τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη για να προλαμβάνουν τέτοιες κρίσεις και ποια μέτρα θα μπορούν να λάβουν σε περίπτωση που οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος δεν αρκούν πλέον από μόνοι τους. Οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται πλήρως σεβαστοί ακόμα και σε κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνάδει με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2196.

(6)  Ο παρών κανονισμός διαμορφώνει κοινό πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας περισσότερη διαφάνεια κατά τη φάση προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα λαμβάνονται με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε περιφερειακό και, κατά περίπτωση, διμερές επίπεδο, σε πνεύμα αλληλεγγύης. Θεσπίζει επίσης πλαίσιο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ένωση μέσω της ομάδας συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια (ECG), η οποία συστάθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2012(11) ως φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Η συνεργασία των κρατών μελών και το πλαίσιο παρακολούθησης αποσκοπούν στην επίτευξη καλύτερης ετοιμότητας αντιμετώπισης των κινδύνων με χαμηλότερο κόστος. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και αποκλείοντας ακατάλληλες κρατικές παρεμβάσεις σε κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας ιδίως τον αδικαιολόγητο περιορισμό των διασυνοριακών ροών και των ικανοτήτων διαζωνικής μεταφοράς, και περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τον κίνδυνο δυσμενών δευτερογενών συνεπειών στα γειτονικά κράτη μέλη.

(7)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) θεσπίζει γενικούς κανόνες για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, ενώ ειδικοί κανόνες για την κυβερνοασφάλεια θα αναπτυχθούν μέσω κώδικα δικτύου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/...(13). Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148, διασφαλίζοντας ότι τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας αναγνωρίζονται αποτελεσματικά ως κίνδυνοι και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους αντικατοπτρίζονται επαρκώς στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων.

(8)  Η οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου(14) καθορίζει διαδικασία με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών υποδομών που έχουν χαρακτηριστεί ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Η οδηγία 2008/114/ΕΚ, μαζί με τον παρόντα κανονισμό, συμβάλλει στη διαμόρφωση συνολικής προσέγγισης για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης.

(9)  Η απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) καθορίζει απαιτήσεις ώστε τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό επίπεδο ή στο κατάλληλο υποεθνικό επίπεδο κάθε τρία χρόνια και να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων από καταστροφές σε εθνικό επίπεδο ή στο κατάλληλο υποεθνικό επίπεδο. Οι συγκεκριμένες δράσεις πρόληψης του κινδύνου, ετοιμότητας αντιμετώπισης και σχεδιασμού που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις ευρύτερες εθνικές εκτιμήσεις πολλαπλών κινδύνων που απαιτούνται βάσει της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

(10)   Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην επικράτειά τους, ενώ η ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί επίσης ευθύνη την οποία μοιράζονται η Επιτροπή και άλλοι φορείς της Ένωσης, εντός των αντίστοιχων πεδίων δραστηριότητας και αρμοδιότητάς τους. Η ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συνεπάγεται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, και σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 40 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(16). Οι ρυθμιστικές αρχές και άλλες σχετικές αρχές των κρατών μελών διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που ορίζονται από το άρθρο 59 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια υφιστάμενη ή νέα οντότητα ως ενιαία αρμόδια εθνική κρατική ή ρυθμιστική αρχή τους με στόχο τη διασφάλιση της διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, την αποτελεσματική προετοιμασία και ορθή εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόληψης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας και της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα αυτό.

(11)   Μια κοινή προσέγγιση στην πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί κοινή αντίληψη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το τι συνιστά κρίση ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για τον σκοπό του προσδιορισμού μιας κατάστασης κατά την οποία υφίσταται ή επίκειται δυνητικός κίνδυνος σημαντικής έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας ή αδυναμίας εφοδιασμού των πελατών με ηλεκτρική ενέργεια. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας) και τα κράτη μέλη θα πρέπει, αντίστοιχα, να καθορίσουν συγκεκριμένα περιφερειακά και εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως η τοπολογία του δικτύου, το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγεθος της παραγωγής και της κατανάλωσης και ο βαθμός πυκνότητας του πληθυσμού.

(12)  Η κοινή προσέγγιση στην πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί επίσης να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη τις ίδιες μεθόδους και τους ίδιους ορισμούς για να προσδιορίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι σε θέση να συγκρίνουν αποτελεσματικά το πόσο καλά αποδίδουν σε αυτόν τον τομέα τα ίδια και οι γείτονές τους. Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει δύο δείκτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ένωση: την «αναμενόμενη μη εξυπηρετούμενη ενέργεια», που εκφράζεται σε GWh/έτος, και την «αναμενόμενη απώλεια φορτίου», που εκφράζεται σε ώρες ανά έτος. Οι εν λόγω δείκτες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής εκτίμησης επάρκειας πόρων που διενεργείται από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(17). Η ECG θα πρέπει να διεξάγει τακτική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια με βάση τα αποτελέσματα των εν λόγω δεικτών. Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τους εν λόγω δείκτες, όταν υποβάλλει αναφορές για τις επιδόσεις των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(18).

(13)  Για να διασφαλίζεται η συνέπεια των εκτιμήσεων κινδύνου κατά τρόπο ώστε να καλλιεργείται εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όταν υπάρχει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται κοινή προσέγγιση στον προσδιορισμό των σεναρίων κινδύνων. Ως εκ τούτου, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει, κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, να αναπτύξει και να επικαιροποιεί μια κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των κινδύνων σε συνεργασία με τον ACER και την ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προτείνει τη μεθοδολογία και ο ACER θα πρέπει να την εγκρίνει. Ο ACER, όταν ζητεί τη γνώμη της ECG, πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις της ECG. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να επικαιροποιεί την κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των κινδύνων όταν καθίστανται διαθέσιμες σημαντικές νέες πληροφορίες.

(14)  Με βάση ▌την κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των κινδύνων, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να καταρτίζει, σε τακτική βάση, περιφερειακά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και να τα επικαιροποιεί, καθώς και να προσδιορίζει τους πιο συναφείς κινδύνους για κάθε περιφέρεια, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, ελλείψεις καυσίμων ή κακόβουλες επιθέσεις. Όσον αφορά το σενάριο κρίσης έλλειψης αέριων καυσίμων, ο κίνδυνος διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να εκτιμάται με βάση τα σενάρια διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο και των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ΕΔΔΣΜ αερίου) δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει καθήκοντα σχετικά με τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακά κέντρα συντονισμού που δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(20). Τα εν λόγω ανατιθέμενα καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαμορφώσουν και να επικαιροποιούν τα εθνικά τους σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας στη βάση των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατ’ αρχήν ανά τετραετία. Τα εν λόγω σενάρια θα πρέπει να παρέχουν τη βάση για τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. Κατά τον προσδιορισμό των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιγράφουν τυχόν κινδύνους που εντοπίζουν σε σχέση με την κυριότητα των υποδομών που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, όπως γενικοί ή ειδικοί ανά τομέα νόμοι ελέγχου των επενδύσεων, ειδικά δικαιώματα για ορισμένους μετόχους, υποδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους θεωρούν τα μέτρα αυτά απαραίτητα και αναλογικά.

(15)  Μια περιφερειακή προσέγγιση για τον προσδιορισμό σεναρίων κινδύνων και την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης, ετοιμότητας αντιμετώπισης και μετριασμού αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων και τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Επιπλέον, σε περίπτωση ταυτόχρονης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, μια συντονισμένη και προσυμφωνημένη προσέγγιση θα διασφάλιζε τη συνεπή απόκριση και θα μείωνε τον κίνδυνο δυσμενών δευτερογενών συνεπειών σε γειτονικά κράτη μέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη λήψη αμιγώς εθνικών μέτρων. Επομένως, ο παρών κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε περιφερειακό πλαίσιο.

(16)  Τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα περιφερειακού ενδιαφέροντος που τους ανατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/...(21). Για να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και να συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό συμβάντων ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερης κλίμακας, η περιφερειακή συνεργασία που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στις δομές περιφερειακής συνεργασίας που χρησιμοποιούνται σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή στις ομάδες των κρατών μελών που μοιράζονται το ίδιο περιφερειακό κέντρο συντονισμού. Ως εκ τούτου, οι γεωγραφικές περιοχές των περιφερειακών κέντρων συντονισμού είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και των εκτιμήσεων κινδύνου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν υποομάδες εντός των περιφερειών, με σκοπό τη συνεργασία για τη λήψη συγκεκριμένων περιφερειακών μέτρων, ή να συνεργάζονται στο πλαίσιο υπαρχόντων φόρουμ περιφερειακής συνεργασίας, καθότι είναι απαραίτητο να υπάρχει η τεχνική ικανότητα για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε μια μεγαλύτερη περιφέρεια, δεν θα μπορούν αναγκαστικά όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε ένα άλλο κράτος μέλος που αντιμετωπίζει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη σε μια περιφέρεια να συνάπτουν περιφερειακές συμφωνίες όσον αφορά συγκεκριμένα περιφερειακά μέτρα. Αντιθέτως, τα κράτη μέλη που έχουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, θα πρέπει να συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες.

(17)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/...(22) προβλέπει τη χρήση κοινής μεθοδολογίας για την ευρωπαϊκή εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης επάρκειας των πόρων (από τα επόμενα δέκα έτη έως το επόμενο έτος), με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις των κρατών μελών σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες επενδύσεων λαμβάνονται σε διαφανή και κοινά συμφωνημένη βάση. Η ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας πόρων έχει διαφορετικό σκοπό από ό,τι οι εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια σε βραχέα χρονικά πλαίσια, δηλαδή οι εκτιμήσεις εποχικής επάρκειας (έξι επόμενοι μήνες) και οι εκτιμήσεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως και τουλάχιστον επόμενης ημέρας. Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, υπάρχει ανάγκη για κοινή προσέγγιση ως προς τον τρόπο εντοπισμού των πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να διενεργεί χειμερινές και θερινές εκτιμήσεις επάρκειας, προκειμένου να προειδοποιεί τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια οι οποίοι είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες. Για τη βελτίωση των εν λόγω εκτιμήσεων επάρκειας, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναπτύξει κοινή πιθανολογική μεθοδολογία για αυτές, κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, και σε συνεργασία με τον ACER, καθώς και με την ECG στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προτείνει τη μεθοδολογία και τις επικαιροποιήσεις στον ACER, και ο ACER θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση και τις επικαιροποιήσεις. Όταν ζητεί τη γνώμη της ECG, ο ACER πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις που εκφράζει η ECG. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να επικαιροποιεί τη μεθοδολογία όταν καθίστανται διαθέσιμες σημαντικές νέες πληροφορίες. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει καθήκοντα που συνδέονται με τις εκτιμήσεις εποχικής επάρκειας στα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, ενώ τα ανατιθέμενα καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

(18)  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ▌θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση εκτιμήσεων εποχικής επάρκειας κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε άλλου τύπου βραχυπρόθεσμης εκτίμησης των κινδύνων, δηλαδή των προβλέψεων επάρκειας ηλεκτροπαραγωγής επόμενης εβδομάδας έως και τουλάχιστον επόμενης ημέρας, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485.

(19)  Για να διασφαλίζεται κοινή προσέγγιση στην πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, με βάση τα περιφερειακά και εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους ενδιαφερόμενους φορείς ή με εκπροσώπους των ομάδων ενδιαφερομένων, όπως οι εκπρόσωποι των παραγωγών ή οι οικείοι εμπορικοί φορείς τους ή οι εκπρόσωποι των διαχειριστών συστημάτων διανομής, όταν σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες διευθετήσεις για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης. Τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων θα πρέπει να περιγράφουν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις, για την αντιμετώπιση όλων των προσδιορισμένων σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των μέτρων που προτείνονται στην πλευρά της ζήτησης και στην πλευρά της προσφοράς. Τα σχέδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαφάνεια, ειδικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν να ληφθούν μη αγοραία μέτρα για τον μετριασμό κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα προβλεπόμενα μη αγοραία μέτρα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών.

(20)  Τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων θα πρέπει να ορίζουν εθνικά, περιφερειακά και, κατά περίπτωση, διμερή μέτρα. Τα περιφερειακά και, κατά περίπτωση, διμερή μέτρα είναι απαραίτητα, ιδίως σε περίπτωση ταυτόχρονης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπου απαιτείται μια συντονισμένη και προσυμφωνημένη προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής απόκριση και να μειωθεί ο κίνδυνος δυσμενών δευτερογενών συνεπειών. Για τον σκοπό αυτό, πριν από την έγκριση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών. Τα σχετικά κράτη μέλη είναι εκείνα τα οποία ενδέχεται να υποστούν αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες ή άλλες επιπτώσεις στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειάς τους, είτε αυτά τα κράτη μέλη βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια είτε είναι άμεσα συνδεδεμένα. Τα σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές εθνικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά την έννοια του άρθρου 349 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ορισμένα πολύ μικρά απομονωμένα συστήματα που δεν συνδέονται με τα εθνικά συστήματα μεταφοράς. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνάγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τον προσδιορισμό των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα περιφερειακά και διμερή μέτρα που καθορίζονται στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με τη συνδρομή. Τα σχέδια θα πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών. Τα εθνικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα συμφωνημένα περιφερειακά και διμερή μέτρα και να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχονται από την περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια θα πρέπει να έχουν τεχνικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της.

(21)  Τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά. Για να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια θα είναι ενημερωμένα και αποτελεσματικά, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για κάθε περιφέρεια θα πρέπει να διοργανώνουν ανά διετία προσομοιώσεις κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να ελέγχουν την καταλληλότητά τους.

(22)  Το υπόδειγμα που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό έχει ως στόχο να διευκολύνει την κατάρτιση των σχεδίων, καθότι επιτρέπει τη συμπερίληψη πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με συγκεκριμένα κράτη μέλη. Το υπόδειγμα αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της διαβούλευσης με άλλα κράτη μέλη στη σχετική περιφέρεια και την ECG. Η διαβούλευση εντός της περιφέρειας και εντός της ECG θα διασφαλίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε κράτος μέλος ή περιφέρεια δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού άλλων κρατών μελών ή περιφερειών με ηλεκτρική ενέργεια.

(23)  Είναι σημαντικό να διευκολύνονται η επικοινωνία και η διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών, οποτεδήποτε έχουν συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι μπορεί να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή, τα γειτονικά κράτη μέλη και την ECG χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, παρέχοντας, συγκεκριμένα, πληροφορίες για τις αιτίες της υποβάθμισης της κατάστασης εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, τα προγραμματισμένα μέτρα για την πρόληψη κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και την πιθανή ανάγκη συνδρομής από άλλα κράτη μέλη.

(24)  Η ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η συντονισμένη δράση και η στοχοθετημένη συνδρομή. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός υποχρεώνει την αρμόδια αρχή να ενημερώνει τα κράτη μέλη της περιφέρειας, τα γειτονικά κράτη μέλη και την Επιτροπή χωρίς άσκοπη καθυστέρηση όταν αντιμετωπίζει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες για τα αίτια της κρίσης, τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ή έχουν ληφθεί για τον μετριασμό της και την πιθανή ανάγκη συνδρομής από άλλα κράτη μέλη. Όπου η εν λόγω συνδρομή υπερβαίνει την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης θα πρέπει να παραμένει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

(25)  Σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα αλληλεγγύης ▌. Πέραν αυτού του γενικού κανόνα, θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να παρέχουν συνδρομή το ένα στο άλλο εάν προκύψει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η συνδρομή θα πρέπει να βασίζεται σε προσυμφωνημένα, συντονισμένα μέτρα που καθορίζονται στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. Ο παρών κανονισμός παρέχει στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω συντονισμένων μέτρων και, ως εκ τούτου, σχετικά με το περιεχόμενο της συνδρομής που παρέχουν. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν και να συμφωνούν σχετικά με τέτοιου είδους συντονισμένα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση και την προσφορά. Ταυτόχρονα, ο παρών κανονισμός διασφαλίζει ότι, για τους σκοπούς της συμφωνημένης συνδρομής, η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται με συντονισμένο τρόπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν επί των αναγκαίων τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων για την εφαρμογή των συμφωνημένων περιφερειακών και διμερών μέτρων. Σύμφωνα με τις εν λόγω τεχνικές διευθετήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τις μέγιστες παρεχόμενες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται εκ νέου με βάση την τεχνική σκοπιμότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μόλις απαιτηθεί συνδρομή κατά τη διάρκεια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εν συνεχεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των συμφωνημένων περιφερειακών και διμερών μέτρων και των τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων.

(26)   Όταν συμφωνούν επί συντονισμένων μέτρων και τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων και γενικά εφαρμόζουν διατάξεις περί συνδρομής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πολιτών, και την αναλογικότητα. Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να χρησιμοποιούν την ECG ως πλατφόρμα συζήτησης για τον προσδιορισμό διαθέσιμων επιλογών για συνδρομή, ιδίως όσον αφορά συντονισμένα μέτρα και τις αναγκαίες τεχνικές, νομικές και οικονομικές διευθετήσεις, περιλαμβανομένης της δίκαιης αποζημίωσης ▌. Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει την προετοιμασία των περιφερειακών και διμερών μέτρων.

(27)  Η συνδρομή μεταξύ κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται σε δίκαιη αποζημίωση, η οποία συμφωνείται μεταξύ των κρατών μελών. Ο παρών κανονισμός δεν εναρμονίζει όλες τις πτυχές αυτής της δίκαιης αποζημίωσης μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς να συμφωνούν σχετικά με διατάξεις για δίκαιη αποζημίωση πριν από την παροχή συνδρομής. Το κράτος μέλος που ζητεί συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλει αμέσως ή να εξασφαλίζει την ταχεία καταβολή αυτής της αποζημίωσης προς το κράτος μέλος που παρέχει τη συνδρομή. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα βασικά στοιχεία της δίκαιης αποζημίωσης και άλλα στοιχεία των τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων.

(28)  Κατά την παροχή συνδρομής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης και συνεπώς οφείλουν να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης. Η εν λόγω συνδρομή μπορεί συνεπώς, ανάλογα με τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών, να γεννά υποχρέωση κράτους μέλους να καταβάλει αποζημίωση στους θιγόμενους από τα μέτρα του. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως, εφόσον απαιτείται, να εξασφαλίζουν ότι υφίστανται εθνικοί κανόνες αποζημίωσης οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως δε με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, το κράτος μέλος που λαμβάνει συνδρομή θα πρέπει τελικά να επιβαρύνεται με όλα τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν για ένα άλλο κράτος μέλος ως αποτέλεσμα της παροχής συνδρομής σύμφωνα με τους εν λόγω εθνικούς κανόνες αποζημίωσης.

(29)  Σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να παρέχεται συνδρομή ακόμη και αν τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη για συντονισμένα μέτρα και τεχνικές, νομικές και οικονομικές διευθετήσεις όπως απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τη συνδρομή. Προκειμένου να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να παρέχουν, στην περίπτωση αυτή, συνδρομή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να συμφωνούν σχετικά με ad hoc μέτρα και διευθετήσεις που θα αναπληρώνουν τα ελλείποντα συντονισμένα μέτρα και τεχνικές, νομικές και οικονομικές διευθετήσεις.

(30)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει σχετικό μηχανισμό συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών ως εργαλείο για την πρόληψη ή τον μετριασμό μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να επανεξετάζει τον μηχανισμό συνδρομής ανάλογα με την πείρα που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία του και να προτείνει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες τροποποιήσεις.

(31)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους πελάτες να βασίζονται στους μηχανισμούς της αγοράς, που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/...(23) και στην οδηγία (ΕΕ) 2019/...(24), όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την αντιμετώπιση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά και οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και σε κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Στους εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 και το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, που διέπουν την περικοπή των συναλλαγών, τον περιορισμό στην παροχή διαζωνικής δυναμικότητας για κατανομή δυναμικότητας ή τον περιορισμό στην παροχή χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα μη αγοραία μέτρα, όπως η αναγκαστική αποσύνδεση της ζήτησης ή η παροχή επιπρόσθετου εφοδιασμού πέραν της κανονικής λειτουργίας της αγοράς, θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο ως έσχατη λύση, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που παρέχονται από την αγορά. Για τον λόγο αυτό, αναγκαστική αποσύνδεση της ζήτησης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για εθελοντική αποσύνδεση της ζήτησης. Επιπλέον, τα όποια μη αγοραία μέτρα θα πρέπει να είναι απαραίτητα, αναλογικά, να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι προσωρινά.

(32)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια έπειτα από κρίση ηλεκτρικής ενέργειας, η αρμόδια αρχή που κήρυξε την κατάσταση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να πραγματοποιεί εκ των υστέρων αξιολόγηση της κρίσης και του αντικτύπου της. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα των μέτρων που λαμβάνονται καθώς και το οικονομικό τους κόστος. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει διασυνοριακούς παράγοντες, όπως τον αντίκτυπο των μέτρων σε άλλα κράτη μέλη και τον βαθμό στον οποίο τα εν λόγω κράτη μέλη συνέδραμαν το κράτος μέλος που κήρυξε την κατάσταση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(33)  Οι υποχρεώσεις διαφάνειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και είναι ευθυγραμμισμένα με τις αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης που διέπουν την Ενεργειακή Ένωση.

(34)  Ο παρών κανονισμός ενισχύει τον ρόλο της ECG. Θα πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και μεθοδολογίας για εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας, καθώς και σε σχέση με την εκπόνηση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, και θα πρέπει να έχει διακεκριμένο ρόλο στην παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε αυτή τη βάση.

(35)  Είναι πιθανό μια κρίση ηλεκτρικής ενέργειας να εκτείνεται πέραν των συνόρων της Ένωσης στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας. Ως συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας (Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα), η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τροποποιήσεις στην εν λόγω Συνθήκη με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης αγοράς και ενιαίου χώρου κανονιστικής ρύθμισης μέσω της παροχής κατάλληλου και σταθερού κανονιστικού πλαισίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική διαχείριση κρίσεων, η Ένωση θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(36)  Όταν η Επιτροπή, ο ACER, η ECG, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τους, ή οποιοιδήποτε άλλοι φορείς, οντότητες ή πρόσωπα λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να υπόκεινται στους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών και διαδικασιών.

(37)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(38)  Η Κύπρος είναι σήμερα το μόνο κράτος μέλος που δεν είναι απευθείας συνδεδεμένο με άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε σχέση με ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ότι, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η κατάσταση, οι διατάξεις αυτές, δηλαδή οι διατάξεις για τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τη συμπερίληψη των περιφερειακών και των διμερών μέτρων που καθορίζονται στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, και για τη συνδρομή, δεν ισχύουν όσον αφορά την Κύπρο. Η Κύπρος και άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις παροτρύνονται να αναπτύξουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής, εναλλακτικά μέτρα και διαδικασίες στους τομείς που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια εναλλακτικά μέτρα και διαδικασίες δεν θα θίγουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μεταξύ των άλλων κρατών μελών.

(39)  Η οδηγία 2005/89/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

1)  «ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια»: η ικανότητα συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας να εγγυάται τον ▌εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες με σαφώς καθορισμένο επίπεδο απόδοσης, όπως καθορίζεται από τα οικεία κράτη μέλη·

2)  «διαχειριστής συστήματος μεταφοράς»: ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 35) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(25)·

3)  «διανομή»: η διανομή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 28) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+·

4)  «διασυνοριακή ροή»: η διασυνοριακή ροή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(26)·

5)  «κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας»: η ικανότητα του διασυνδεδεμένου συστήματος να εξυπηρετεί τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ ζωνών προσφοράς·

6)  «πελάτης»: ο πελάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+·

7)  «διαχειριστής συστήματος διανομής»: ο διαχειριστής συστήματος διανομής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 29) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+·

8)  «παραγωγή»: η παραγωγή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 37) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+·

9)  «κρίση ηλεκτρικής ενέργειας»: υφιστάμενη ή επικείμενη κατάσταση σημαντικής έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη και περιγράφεται στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, ή αδυναμίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες·

10)  «ταυτόχρονη κρίση ηλεκτρικής ενέργειας»: κρίση ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζει περισσότερα από ένα κράτη μέλη ταυτόχρονα·

11)  «αρμόδια αρχή»: εθνική κρατική αρχή ή ρυθμιστική αρχή που ορίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3·

12)  «ρυθμιστικές αρχές»: οι ρυθμιστικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(27)·

13)  «συντονιστής κρίσης»: άτομο, ομάδα ατόμων, ομάδα συγκροτούμενη από τους σχετικούς εθνικούς διαχειριστές κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας ή οργανισμός που έχει ως καθήκον να ενεργεί ως σημείο επαφής και να συντονίζει τη ροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

14)  «μη αγοραίο μέτρο»: κάθε μέτρο από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης που αποκλίνει από τους κανόνες της αγοράς ή τις εμπορικές συμφωνίες, σκοπός του οποίου είναι ο μετριασμός κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

15)  «παραγωγός»: ο παραγωγός όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 38) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(28)·

16)  «περιφέρεια»: ομάδα κρατών μελών των οποίων οι διαχειριστές συστημάτων διανομής μοιράζονται το ίδιο περιφερειακό κέντρο συντονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(29)+·

17)   «υποομάδα»: ομάδα κρατών μελών, εντός μιας περιφέρειας, τα οποία έχουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή το ένα στο άλλο σύμφωνα με το άρθρο 15·

18)  «έγκαιρη προειδοποίηση»: παροχή συγκεκριμένων, σοβαρών και αξιόπιστων πληροφοριών που δείχνουν ότι ενδέχεται να επέλθει συμβάν που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση της κατάστασης εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, με πιθανό αποτέλεσμα κρίση ηλεκτρικής ενέργειας·

19)  «μεταφορά»: η μεταφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 34) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+·

20)  «επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας»: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 57) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+·

21)  «κατανομή δυναμικότητας»: ο καταμερισμός διαζωνικής δυναμικότητας·

22)  «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή ανανεώσιμη ενέργεια όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 31) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+.

Άρθρο 3

Αρμόδια αρχή

1.  Το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική κρατική ή ρυθμιστική αρχή ως την αρμόδια αρχή του. Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και συνεργάζονται μεταξύ τους για τον σκοπό αυτό. Όπου απαιτείται, έως ότου οριστεί η αρμόδια αρχή, οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια εκτελούν τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή και την ECG, και δημοσιοποιούν, την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών τους τις οποίες ορίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να αναθέτει σε άλλα όργανα τα επιχειρησιακά καθήκοντα σχετικά με τον σχεδιασμό της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων και τη διαχείριση κινδύνων που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Τα ανατιθέμενα καθήκοντα εκτελούνται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και προσδιορίζονται στο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Κεφάλαιο ΙΙ

Εκτίμηση κινδύνου

Άρθρο 4

Εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια

Κάθε αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στο Κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(30). Για τον σκοπό αυτόν, η αρχή αυτή συνεργάζεται με διαχειριστές συστήματος μεταφοράς, διαχειριστές συστήματος διανομής, ρυθμιστικές αρχές, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, περιφερειακά κέντρα συντονισμού και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

1.  Έως τις ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον ACER πρόταση για μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των πιο συναφών περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσδιορίζει σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την επάρκεια του συστήματος, την ασφάλεια του συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού με καύσιμα με βάση τουλάχιστον τους ακόλουθους κινδύνους:

α)  σπάνιοι και ακραίοι φυσικοί κίνδυνοι·

β)  κίνδυνοι ατυχημάτων που υπερβαίνουν το κριτήριο ασφάλειας N-1 και εξαιρετικά έκτακτες περιστάσεις·

γ)  επακόλουθοι κίνδυνοι συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων κακόβουλων επιθέσεων και ελλείψεων καυσίμων.

3.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  εξέταση όλων των σχετικών εθνικών και περιφερειακών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποομάδων·

β)  αλληλεπίδραση και συσχετισμό των διασυνοριακών κινδύνων·

γ)  προσομοιώσεις σεναρίων ταυτόχρονης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

δ)  κατάταξη των κινδύνων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους και την πιθανότητά τους·

ε)  αρχές για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια έναντι του κοινού.

4.  Κατά την εξέταση των κινδύνων διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο στο πλαίσιο του προσδιορισμού των κινδύνων σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιεί τα σενάρια διατάραξης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και των υποδομών που αναπτύχθηκαν από το ΕΔΔΣΜ αερίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938.

5.  Προτού υποβάλει την προτεινόμενη μεθοδολογία στον ACER, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί διαβούλευση τουλάχιστον με τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τις οργανώσεις του κλάδου και τις οργανώσεις καταναλωτών, τους παραγωγούς ή τους εμπορικούς συνδέσμους τους, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τους σχετικούς διαχειριστές συστημάτων διανομής, τις αρμόδιες αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλες σχετικές εθνικές αρχές. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τα παρουσιάζει, μαζί με την προτεινόμενη μεθοδολογία, σε συνεδρίαση της ECG.

6.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, ο ACER, αφού ζητήσει τη γνώμη της ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών, εγκρίνει ή τροποποιεί την πρόταση. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ο ACER δημοσιεύουν το τελικό κείμενο της μεθοδολογίας στους ιστοτόπους τους.

7.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας επικαιροποιεί και βελτιώνει τη μεθοδολογία σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 όταν καθίστανται διαθέσιμες σημαντικές νέες πληροφορίες. Η ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους κρατών μελών, μπορεί να συνιστά, και ο ACER ή η Επιτροπή μπορούν να ζητούν, επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις αυτού του είδους αιτιολογώντας τις δεόντως. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον ACER προσχέδιο των προτεινόμενων αλλαγών. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή του εν λόγω προσχεδίου, ο ACER, αφού ζητήσει τη γνώμη της ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών, εγκρίνει ή τροποποιεί τις προτεινόμενες αλλαγές. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ο ACER δημοσιεύουν το τελικό κείμενο της επικαιροποιημένης μεθοδολογίας στους ιστοτόπους τους.

Άρθρο 6

Προσδιορισμός περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

1.  Εντός έξι μηνών από την έγκριση μεθοδολογίας δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 6, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση την εν λόγω μεθοδολογία και σε στενή συνεργασία με την ECG, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές, προσδιορίζει τα πιο συναφή σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε περιφέρεια. Μπορεί να αναθέσει καθήκοντα που συνδέονται με τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας στα περιφερειακά κέντρα συντονισμού.

2.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει τα περιφερειακά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας στους σχετικούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, στα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και στην ECG. Η ECG μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

3.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας επικαιροποιεί τα περιφερειακά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων.

Άρθρο 7

Προσδιορισμός εθνικών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

1.  Εντός τεσσάρων μηνών από τον προσδιορισμό των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τα πιο συναφή εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

2.   Κατά τον προσδιορισμό των εθνικών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε διαβούλευση με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τους διαχειριστές συστημάτων διανομής που θεωρούνται σχετικοί από την αρμόδια αρχή, με σχετικούς παραγωγούς ή τους εμπορικούς συνδέσμους τους, και τη ρυθμιστική αρχή όταν αυτή δεν είναι η αρμόδια αρχή.

3.  Τα εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζονται με βάση τουλάχιστον τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και είναι συνεπή με τα περιφερειακά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων.

4.  Εντός τεσσάρων μηνών από τον προσδιορισμό των περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ECG και την Επιτροπή για αξιολόγησή τους για τους κινδύνους σε σχέση με την κυριότητα των υποδομών αναφορικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και για τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή τον μετριασμό τέτοιων κινδύνων, υποδεικνύοντας γιατί αυτά τα μέτρα θεωρούνται απαραίτητα και αναλογικά.

Άρθρο 8

Μεθοδολογία για εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας

1.  Έως τις ... [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον ACER πρόταση για μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της εποχικής και βραχυπρόθεσμης επάρκειας, δηλαδή της μηνιαίας επάρκειας, καθώς και της επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως και τουλάχιστον επόμενης ημέρας, που καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  την αβεβαιότητα ενεργειακών εισροών, όπως την πιθανότητα διακοπής της δυναμικότητας μεταφοράς, την πιθανότητα μη προγραμματισμένης διακοπής της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντίξοες καιρικές συνθήκες, μεταβλητή ζήτηση, ιδίως τις κορυφώσεις που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, και μεταβλητότητα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

β)  την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)  την πιθανότητα εκδήλωσης ταυτόχρονης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

2.   Η μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει πιθανολογική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών σεναρίων, και λαμβάνει υπόψη το εθνικό, το περιφερειακό και το ενωσιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και, στο μέτρο του δυνατού, με τρίτες χώρες εντός συγχρονισμένων περιοχών της Ένωσης. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ενεργειακού τομέα κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών και εξωγενών περιστάσεων.

3.  Προτού υποβάλει την προτεινόμενη μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί διαβούλευση τουλάχιστον με τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τις οργανώσεις του κλάδου και τις οργανώσεις καταναλωτών, τους παραγωγούς ή τους εμπορικούς συνδέσμους τους, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τους σχετικούς διαχειριστές συστημάτων διανομής, τις αρμόδιες αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλες σχετικές εθνικές αρχές. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τα παρουσιάζει, μαζί με την προτεινόμενη μεθοδολογία, σε συνεδρίαση της ECG.

4.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, ο ACER, αφού ζητήσει τη γνώμη της ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών, εγκρίνει ή τροποποιεί την πρόταση. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ο ACER δημοσιεύουν το τελικό κείμενο της μεθοδολογίας στους ιστοτόπους τους.

5.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας επικαιροποιεί και βελτιώνει τη μεθοδολογία σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 όταν καθίστανται διαθέσιμες σημαντικές νέες πληροφορίες. Η ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους κρατών μελών, μπορεί να συνιστά, και ο ACER ή η Επιτροπή μπορούν να ζητούν, επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις αυτού του είδους αιτιολογώντας τις δεόντως. Εντός έξι μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον ACER προσχέδιο των προτεινόμενων αλλαγών. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή του εν λόγω προσχεδίου, ο ACER, αφού ζητήσει τη γνώμη της ECG, στη σύνθεσή της που αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών, εγκρίνει ή τροποποιεί τις προτεινόμενες αλλαγές. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ο ACER δημοσιεύουν το τελικό κείμενο της επικαιροποιημένης μεθοδολογίας στους ιστοτόπους τους.

Άρθρο 9

Εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας

1.  Όλες οι εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας, ανεξαρτήτως αν διενεργούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, διενεργούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί δυνάμει του άρθρου 8.

2.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί εκτιμήσεις εποχικής επάρκειας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί δυνάμει του άρθρου 8. Δημοσιεύει τα αποτελέσματα για τη χειμερινή εκτίμηση επάρκειας έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για τη θερινή εκτίμηση επάρκειας έως την 1η Ιουνίου κάθε έτους. Μπορεί να αναθέσει καθήκοντα που συνδέονται με τις εκτιμήσεις επάρκειας στα περιφερειακά κέντρα συντονισμού. Παρουσιάζει την εκτίμηση επάρκειας σε συνεδρίαση της ECG, η οποία μπορεί να διατυπώνει συστάσεις, όπου ενδείκνυται.

3.  Τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού διενεργούν εκτιμήσεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως και τουλάχιστον επόμενης ημέρας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485, με βάση τη μεθοδολογία που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων

Άρθρο 10

Καθιέρωση σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων

1.  Με βάση τα περιφερειακά και εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προσδιοριστεί δυνάμει των άρθρων 6 και 7, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους εκπονεί σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, μετά από διαβούλευση με διαχειριστές συστημάτων διανομής που θεωρούνται σημαντικοί από την αρμόδια αρχή, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τους σχετικούς παραγωγούς ή τους εμπορικούς συνδέσμους τους, τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τους σχετικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των βιομηχανικών και των μη βιομηχανικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, και τη ρυθμιστική αρχή όταν αυτή δεν είναι η αρμόδια αρχή.

2.  Το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων αποτελείται από εθνικά μέτρα, περιφερειακά και, όπου απαιτείται, διμερή μέτρα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12. Σύμφωνα με το άρθρο 16, όλα τα μέτρα που σχεδιάζονται ή λαμβάνονται για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τον μετριασμό της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη λειτουργία του συστήματος. Τα εν λόγω μέτρα είναι σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις.

3.  Το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 και με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες στο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων.

4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές, πριν από την έγκριση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, υποβάλλουν τα προσχέδια, προς διαβούλευση, στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών στην περιφέρεια και, όταν δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, στις αρμόδιες αρχές των άμεσα συνδεδεμένων κρατών μελών, καθώς και στην ECG.

5.  Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και η ECG μπορούν να εκδίδουν συστάσεις σχετικά με τα προσχέδια που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6.  Εντός εννέα μηνών από την υποβολή των προσχεδίων τους, οι οικείες αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 και τυχόν συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κοινοποιούν τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων τους στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση.

7.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή δημοσιεύουν τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων στους ιστοτόπους τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τηρείται η εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών, κυρίως των πληροφοριών σχετικά με μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη ή τον μετριασμό των συνεπειών κακόβουλων επιθέσεων. Η προστασία της εμπιστευτικότητας ευαίσθητων πληροφοριών βασίζεται στις αρχές που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 19.

8.  Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν και δημοσιεύουν τα πρώτα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων έως τις ... [30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα επικαιροποιούν στη συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων.

Άρθρο 11

Περιεχόμενο των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όσον αφορά τα εθνικά μέτρα

1.  Το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων κάθε κράτους μέλους καθορίζει όλα τα εθνικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ή ληφθεί για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τον μετριασμό κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 6 και 7. Πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α)  περιλαμβάνει σύνοψη των προσδιορισμένων σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας για το σχετικό κράτος μέλος και την περιφέρεια, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7·

β)  καθορίζει τον ρόλο και τις ευθύνες της αρμόδιας αρχής και περιγράφει ποια καθήκοντα, εάν υπάρχουν τέτοια, έχουν ανατεθεί σε άλλους φορείς·

γ)  περιγράφει τα εθνικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ή την ετοιμότητα αντιμετώπισης των προσδιορισμένων σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

δ)  ορίζει συντονιστή εθνικής κρίσης και καθορίζει τα καθήκοντά του·

ε)  καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται σε κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σχεδίων για τις ροές πληροφοριών·

στ)  προσδιορίζει τη συμβολή αγοραίων μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, και συγκεκριμένα μέτρων που αφορούν την πλευρά της ζήτησης και μέτρων που αφορούν την πλευρά της προσφοράς·

ζ)  προσδιορίζει πιθανά μη αγοραία μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σε κρίση ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζοντας τις συνθήκες ενεργοποίησης, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την εφαρμογή τους και υποδεικνύοντας πώς συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 16 και με περιφερειακά και διμερή μέτρα·

η)  παρέχει ένα πλαίσιο για τη χειροκίνητη απόρριψη φορτίου, το οποίο ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να απορρίπτονται τα φορτία και, όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προσωπική ασφάλεια, ορίζει ποιες κατηγορίες χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας δικαιούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ειδική προστασία έναντι αποσύνδεσης, αιτιολογώντας την ανάγκη για την εν λόγω προστασία, και διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής των οικείων κρατών μελών μειώνουν την κατανάλωση·

θ)  περιγράφει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας·

ι)   περιγράφει τα εθνικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την επιβολή των περιφερειακών και, όπου απαιτείται, διμερών μέτρων που συμφωνούνται δυνάμει του άρθρου 12·

ια)   περιλαμβάνει πληροφορίες όσον αφορά σχετικά και αναγκαία σχέδια για την ανάπτυξη του μελλοντικού δικτύου που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των προσδιοριζόμενων σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα εθνικά μέτρα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα περιφερειακά και, όπου απαιτείται, διμερή μέτρα που συμφωνούνται δυνάμει του άρθρου 12, και δεν θέτουν σε κίνδυνο ούτε την επιχειρησιακή ασφάλεια ή την ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς, ούτε την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια άλλων κρατών μελών ▌.

Άρθρο 12

Περιεχόμενο των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όσον αφορά τα περιφερειακά και διμερή μέτρα

1.  Επιπροσθέτως των εθνικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 11, το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων κάθε κράτους μέλους περιλαμβάνει περιφερειακά και, κατά περίπτωση, διμερή μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη πρόληψη ή διαχείριση των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας που έχει διασυνοριακές επιπτώσεις. Τα περιφερειακά μέτρα συμφωνούνται εντός της οικείας περιφέρειας μεταξύ των κρατών μελών που έχουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 15. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δημιουργούν υποομάδες εντός μιας περιφέρειας. Συμφωνούνται διμερή μέτρα μεταξύ κρατών μελών που είναι άμεσα συνδεδεμένα αλλά δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνέπεια μεταξύ των περιφερειακών και των διμερών μέτρων. Τα περιφερειακά και τα διμερή μέτρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)  τον διορισμό συντονιστή κρίσης ·

β)  μηχανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία ▌·

γ)  συντονισμένα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας ταυτόχρονης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 15·

δ)  διαδικασίες για τη διεξαγωγή ετήσιων ή διετών δοκιμών των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων·

ε)  τους μηχανισμούς ενεργοποίησης μη αγοραίων μέτρων που πρέπει να ενεργοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

2.  Τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν για τα περιφερειακά και διμερή μέτρα που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων έπειτα από διαβούλευση με τα οικεία περιφερειακά κέντρα συντονισμού. Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει την προετοιμασία της συμφωνίας επί περιφερειακών και διμερών μέτρων. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ACER και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχουν τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας. Τουλάχιστον οκτώ μήνες πριν από την προθεσμία για την έγκριση ή την επικαιροποίηση του σχεδίου ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ECG σχετικά με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν. Εάν τα κράτη μέλη δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, οι οικείες αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αίτια αυτής της διαφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει μέτρα που περιλαμβάνουν μηχανισμό συνεργασίας για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τα περιφερειακά και διμερή μέτρα.

3.  Με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε περιφέρειας εξετάζουν περιοδικά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διαμορφώνονται στο πλαίσιο σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων για την πρόληψη κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και εκτελούν ανά διετία προσομοιώσεις κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ελέγχοντας ιδίως τους εν λόγω μηχανισμούς.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων από την Επιτροπή

1.  Εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση του εγκριθέντος σχεδίου ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων από την αρμόδια αρχή, η Επιτροπή αξιολογεί το σχέδιο λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις που διατύπωσε η ECG.

2.  Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με την ECG, εκδίδει μη δεσμευτική γνώμη, με λεπτομερή αιτιολόγηση, και την υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, με τη σύσταση να επανεξετάσει το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων της όταν το εν λόγω σχέδιο:

α)  δεν είναι αποτελεσματικό για τον μετριασμό των κινδύνων που προσδιορίζονται στα σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  δεν συνάδει με τα σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που προσδιορίζονται ή με το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων ενός άλλου κράτους μέλους·

γ)  δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2·

δ)  προβλέπει μέτρα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια άλλων κρατών μελών·

ε)  στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό ή την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· ή

στ)  δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή με άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

3.  Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γνώμης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η οικεία αρμόδια αρχή λαμβάνει πλήρως υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, ή κοινοποιεί στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με τη σύσταση.

4.  Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαφωνήσει με τη σύσταση της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί, εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης της αρμόδιας αρχής για τους λόγους διαφωνίας, να αποσύρει τη σύστασή της ή να συγκαλέσει συνεδρίαση με την αρμόδια αρχή και, εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, με την ECG, προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα. Η Επιτροπή αιτιολογεί λεπτομερώς κάθε τροποποίηση που ζητά όσον αφορά το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. Σε περίπτωση που η τελική θέση της οικείας αρμόδιας αρχής αποκλίνει από τη λεπτομερή αιτιολόγηση της Επιτροπής, η εν λόγω αρμόδια αρχή αιτιολογεί στην Επιτροπή τη θέση της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της λεπτομερούς αιτιολόγησης της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 14

Έγκαιρη προειδοποίηση και κήρυξη κατάστασης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

1.  Εάν μια εκτίμηση εποχικής επάρκειας ή άλλη αρμόδια πηγή παρέχει συγκεκριμένες, σοβαρές ▌και αξιόπιστες πληροφορίες ότι μπορεί να επέλθει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος μέλος, τότε η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, έγκαιρη προειδοποίηση προς την Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός της ίδιας περιφέρειας και, εάν δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, τις αρμόδιες αρχές των άμεσα συνδεδεμένων κρατών μελών Η οικεία αρμόδια αρχή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της πιθανής κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ή ληφθεί για την πρόληψη κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικά με την πιθανή ανάγκη συνδρομής από άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ▌. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην ECG.

2.  Όταν αντιμετωπίζει κρίση ηλεκτρικής ενέργειας, η αρμόδια αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τον οικείο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, κηρύσσει κατάσταση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός της ίδιας περιφέρειας και, εάν δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, τις αρμόδιες αρχές των άμεσα συνδεδεμένων κρατών μελών, καθώς και την Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εν λόγω ενημέρωση περιλαμβάνει τα αίτια της υποβάθμισης της κατάστασης εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, τους λόγους για τους οποίους κηρύσσει κατάσταση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ή ληφθεί για τον μετριασμό της, και την ανάγκη τυχόν συνδρομής από άλλα κράτη μέλη.

3.  Όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 κρίνονται ανεπαρκείς, η Επιτροπή, η ECG ή οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός της ίδιας περιφέρειας και, εάν δεν βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, οι αρμόδιες αρχές των άμεσα συνδεδεμένων κρατών μελών μπορούν να ζητήσουν από το οικείο κράτος μέλος να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες.

4.  Εάν αρμόδια αρχή εκδώσει έγκαιρη προειδοποίηση ή κηρύξει κατάσταση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα μέτρα που καθορίζονται στο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων τηρούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Άρθρο 15

Συνεργασία και συνδρομή

1.  Τα κράτη μέλη ενεργούν και συνεργάζονται σε πνεύμα αλληλεγγύης για την πρόληψη ή τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας ▌.

2.  Όταν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα, τα κράτη μέλη παρέχουν το ένα στο άλλο συνδρομή μέσω περιφερειακών ή διμερών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 πριν από την παροχή της εν λόγω συνδρομής. Για τον σκοπό αυτόν και για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της προσωπικής ασφάλειας, τα κράτη μέλη συμφωνούν επί περιφερειακών ή διμερών μέτρων της επιλογής τους προκειμένου να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια κατά συντονισμένο τρόπο.

3.  Τα κράτη μέλη συμφωνούν επί των αναγκαίων τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων για την εφαρμογή των περιφερειακών ή διμερών μέτρων πριν από την παροχή της συνδρομής. Οι διευθετήσεις αυτές καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τη μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθεί σε περιφερειακό ή διμερές επίπεδο, τις συνθήκες ενεργοποίησης της συνδρομής και αναστολής της συνδρομής, τους τρόπους διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας, και διατάξεις για δίκαιη αποζημίωση μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6.

4.  Η συνδρομή υπόκειται σε εκ των προτέρων συμφωνία περί δίκαιης αποζημίωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

α)  το κόστος ςηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται εντός της επικράτειας του κράτους μέλους που ζητά συνδρομή καθώς και το σχετικό κόστος μεταφοράς· και

β)  κάθε άλλη εύλογη δαπάνη με την οποία επιβαρύνεται το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποζημίωση για συνδρομή που προετοιμάστηκε χωρίς να τεθεί όντως σε εφαρμογή, καθώς και τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από δικαστικές διαδικασίες, διαδικασίες διαιτησίας ή παρόμοιες διαδικασίες και συμβιβασμούς.

5.  Η δίκαιη αποζημίωση δυνάμει της παραγράφου 4 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλες τις εύλογες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή λόγω της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης δυνάμει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης και δυνάμει των ισχυουσών διεθνών υποχρεώσεων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις περαιτέρω εύλογες δαπάνες που προκύπτουν από την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες αποζημίωσης.

6.  Το κράτος μέλος που ζητεί συνδρομή καταβάλλει αμέσως ή εξασφαλίζει την ταχεία καταβολή δίκαιης αποζημίωσης προς το κράτος μέλος που παρέχει τη συνδρομή.

7.  Έως τις ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] κατόπιν διαβούλευσης με την ECG και τον ACER, η Επιτροπή παρέχει μη δεσμευτική καθοδήγηση σχετικά με τα βασικά στοιχεία της δίκαιης αποζημίωσης που αναφέρεται στις παραγράφους 3 έως 6 και άλλα βασικά στοιχεία των τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 καθώς και τις γενικές αρχές της αμοιβαίας συνδρομής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

8.   Σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την οποία τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη επί περιφερειακών ή διμερών μέτρων και τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη συμφωνούν επί ad hoc μέτρων και διευθετήσεων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δίκαιη αποζημίωση δυνάμει των παραγράφων 4, 5 και 6. Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί συνδρομή πριν συμφωνηθούν τα εν λόγω ad hoc μέτρα και διευθετήσεις, δεσμεύεται, πριν από τη λήψη της συνδρομής, να καταβάλει δίκαιη αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6.

9.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τη συνδρομή εφαρμόζονται σύμφωνα με τις Συνθήκες, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλες ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τους κανόνες της αγοράς

1.  Τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τον μετριασμό των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται με τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη λειτουργία του συστήματος.

2.  Μη αγοραία μέτρα ενεργοποιούνται σε κρίση ηλεκτρικής ενέργειας μόνο ως έσχατη λύση εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι επιλογές που παρέχονται από την αγορά ή όταν είναι προφανές ότι τα αγοραία μέτρα δεν επαρκούν από μόνα τους για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης της κατάστασης εφοδιασμού με ενέργεια. Τα μη αγοραία μέτρα δεν στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι απαραίτητα, αναλογικά, προσωρινά και δεν εισάγουν διακρίσεις. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στο κράτος μέλος της σχετικά με την εφαρμογή τυχόν μη αγοραίων μέτρων.

3.  Περικοπή των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής της ήδη κατανεμημένης διαζωνικής δυναμικότητας, περιορισμός στην παροχή διαζωνικής δυναμικότητας για κατανομή δυναμικότητας ή περιορισμός στην παροχή χρονοδιαγραμμάτων ενεργοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(31), και τους κανόνες που εγκρίθηκαν για να εφαρμοστεί η εν λόγω διάταξη.

Κεφάλαιο V

Αξιολόγηση και παρακολούθηση

Άρθρο 17

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

1.  Το συντομότερο δυνατό και το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οικεία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που δήλωσε την κρίση ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στην ECG και την Επιτροπή έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης, έπειτα από διαβούλευση με τη ρυθμιστική αρχή, όταν αυτή δεν είναι η αρμόδια αρχή.

2.  Η έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  περιγραφή του συμβάντος που οδήγησε στην κρίση ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  περιγραφή τυχόν μέτρων πρόληψης, ετοιμότητας αντιμετώπισης και μετριασμού που λήφθηκαν και εκτίμηση της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους·

γ)  εκτίμηση των διασυνοριακών επιπτώσεων των μέτρων που λήφθηκαν·

δ)  απολογισμό της συνδρομής που προετοιμάστηκε, ανεξαρτήτως του αν τέθηκε όντως σε εφαρμογή ή όχι, παρασχέθηκε σε ή λήφθηκε από γειτονικά κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

ε)  τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στον βαθμό που επιτρέπουν τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα τη στιγμή της εκτίμησης, ιδιαίτερα τους όγκους της μη εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης (συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·

στ)  τους λόγους που δικαιολογούν την εφαρμογή τυχόν μη αγοραίων μέτρων·

ζ)  τυχόν δυνατές βελτιώσεις ή προτεινόμενες βελτιώσεις στο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων·

η)   επισκόπηση πιθανών βελτιώσεων της ανάπτυξης δικτύου σε περιπτώσεις όπου η ανεπαρκής ανάπτυξη δικτύου προκάλεσε την κρίση ηλεκτρικής ενέργειας ή συνέβαλε σε αυτήν.

3.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης κριθούν ανεπαρκείς, η ECG και η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν από την οικεία αρμόδια αρχή να προσκομίσει πρόσθετες πληροφορίες.

4.  Η οικεία αρμόδια αρχή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης σε συνεδρίαση της ECG. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων.

Άρθρο 18

Παρακολούθηση ▌

1.  Πέρα από την εκτέλεση άλλων καθηκόντων όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, η ECG συζητά ▌:

α)  τα αποτελέσματα του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύου για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταρτίσει το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  τη συνοχή των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων τα οποία υιοθετήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10·

γ)  τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκτιμήσεων επάρκειας πόρων που διενεργούνται από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(32)·

δ)  τις επιδόσεις των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους δείκτες που υπολογίζονται στην ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας πόρων, συγκεκριμένα την αναμενόμενη μη εξυπηρετούμενη ενέργεια και την αναμενόμενη απώλεια φορτίου·

ε)  τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων εποχικής επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2·

στ)  τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4·

ζ)  τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4·

η)  τη μεθοδολογία για εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 8·

θ)  τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 5.

2.  Η ECG δύναται να εκδίδει προς τα κράτη μέλη, καθώς και προς το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, συστάσεις που σχετίζονται με τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Ο ACER παρακολουθεί σε συνεχή βάση την ασφάλεια των μέτρων εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και υποβάλλει τακτικά αναφορές στην ECG.

4.  Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2025, η Επιτροπή, με βάση την εμπειρία που αποκτάται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογεί τα πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια σε ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει, εφόσον απαιτείται, νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Μεταχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κανόνων σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαδικασιών. Εάν η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων οδηγεί σε μη κοινοποίηση πληροφοριών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, το κράτος μέλος ή η αρχή δύναται να παρέχει μη εμπιστευτική περίληψη των εν λόγω πληροφοριών, κάτι το οποίο πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος.

2.  Η Επιτροπή, ο ACER, η ECG, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές και άλλοι σχετικοί φορείς, οντότητες ή πρόσωπα που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ευαίσθητων πληροφοριών.

Κεφάλαιο VI

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 20

Συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας

Όπου τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας ▌συνεργάζονται στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, η εν λόγω συνεργασία δύναται να περιλαμβάνει τον ορισμό μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαδικασία προσδιορισμού σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια των κρατών μελών, των συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας ή της Ένωσης. Από αυτήν την άποψη, τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας δύνανται, μετά από πρόσκληση εκ μέρους της Επιτροπής, να συμμετέχουν στην ECG σε σχέση με όλα τα θέματα που τα απασχολούν.

Άρθρο 21

Παρέκκλιση

Μέχρι η Κύπρος να συνδεθεί άμεσα με άλλο κράτος μέλος, τα άρθρα 6 και 12 και το άρθρο 15 παράγραφοι 2 έως 9 δεν ισχύουν μεταξύ της Κύπρου και άλλων κρατών μελών και δεν εφαρμόζονται στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την Κύπρο. Η Κύπρος και άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις δύνανται να αναπτύξουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής, μέτρα και διαδικασίες εναλλακτικά προς αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 12 και στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 έως 9, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εναλλακτικά μέτρα και διαδικασίες δεν θίγουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μεταξύ των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 22

Μεταβατική διάταξη εν αναμονή της σύστασης περιφερειακών κέντρων συντονισμού

Μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργούνται περιφερειακά κέντρα συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(33), ως περιφέρεια νοείται ένα κράτος μέλος ή μια ομάδα κρατών μελών που βρίσκονται στην ίδια συγχρονισμένη περιοχή.

Άρθρο 23

Κατάργηση

Η οδηγία 2005/89/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα σχεδίου ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων

Το ακόλουθο υπόδειγμα συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα.

Γενικές πληροφορίες

–  Ονομασία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου

–  Κράτη μέλη στην περιφέρεια

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιγράψτε εν συντομία τα σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που προσδιορίστηκαν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 6 και 7, συμπεριλαμβάνοντας περιγραφή των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν.

2.  ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ορίστε τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής και των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα.

Εάν έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε άλλους φορείς, περιγράψτε ποια είναι αυτά.

3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.  3.1. Εθνικές διαδικασίες και μέτρα

α)  Περιγράψτε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας τα αντίστοιχα σχέδια για τις ροές πληροφοριών·

β)  Περιγράψτε μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης·

γ)  Περιγράψτε μέτρα για τον μετριασμό των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της προσφοράς, αναφέροντας σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ιδίως πότε ενεργοποιείται κάθε μέτρο. Όταν εξετάζονται μη αγοραία μέτρα, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένα με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 16 και πρέπει να συμμορφώνονται με τα περιφερειακά και, όπου απαιτείται, διμερή μέτρα·

δ)  Υποβάλετε πλαίσιο χειροκίνητης απόρριψης φορτίου, στο οποίο καθορίζεται υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να απορρίπτονται τα φορτία. Προσδιορίστε, όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προσωπική ασφάλεια, ποιες κατηγορίες χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας δικαιούνται να λαμβάνουν ειδική προστασία έναντι της αποσύνδεσης, και αιτιολογήστε την ανάγκη για την εν λόγω προστασία. Προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής θα πρέπει να ενεργούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση·

ε)  Περιγράψτε τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κρίση ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  3.2. Περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες και μέτρα

α)  Περιγράψτε τους συμφωνημένους μηχανισμούς για τη συνεργασία εντός της περιφέρειας και για τη διασφάλιση κατάλληλου συντονισμού πριν από την κρίση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την κατάλληλη αντίδραση σε περιφερειακό επίπεδο·

β)  Περιγράψτε τυχόν συμφωνημένα περιφερειακά και διμερή μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαραίτητων τεχνικών, νομικών και οικονομικών διευθετήσεων για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Κατά την περιγραφή των εν λόγω διευθετήσεων, παράσχετε πληροφορίες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις μέγιστες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθούν σε περιφερειακό ή διμερές επίπεδο, τις συνθήκες ενεργοποίησης της συνδρομής και την πιθανότητα να ζητηθεί η αναστολή της, τους τρόπους διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας και τις διατάξεις για δίκαιη αποζημίωση μεταξύ κρατών μελών. Περιγράψτε τα εθνικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την επιβολή των συμφωνηθέντων περιφερειακών και διμερών μέτρων·

γ)  Περιγράψτε τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται για τη συνεργασία και για τον συντονισμό των δράσεων, πριν από την κρίση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη διάρκεια αυτής, με άλλα κράτη μέλη εκτός της περιφέρειας, καθώς και με τρίτες χώρες εντός της οικείας συγχρονισμένης περιοχής.

4.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Υποδείξτε τον συντονιστή κρίσης και προσδιορίστε τον ρόλο του. Αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας.

5.  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, περιγράψτε τον μηχανισμό που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου με:

α)  σχετικές επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραγωγών ή των εμπορικών συνδέσμων τους·

β)  σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μη βιομηχανικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)  σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των βιομηχανικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ▌·

δ)  ρυθμιστικές αρχές·

ε)  τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς·

στ)  σχετικούς διαχειριστές συστημάτων διανομής.

6.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

α)  Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμα για τις διετείς περιφερειακές (και, κατά περίπτωση, εθνικές) προσομοιώσεις ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο σε κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ), προσδιορίστε τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί και τους εμπλεκόμενους παράγοντες.

Για τις επικαιροποιήσεις του σχεδίου: περιγράψτε συνοπτικά τις δοκιμές που διενεργήθηκαν αφότου εγκρίθηκε το τελευταίο σχέδιο, και τα κύρια αποτελέσματα. Προσδιορίστε ποια μέτρα ελήφθησαν ως αποτέλεσμα των εν λόγω δοκιμών.

(1)ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
(2)ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...
(5) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.
(6) Οδηγία (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...
(7) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 10/19 (2016/0380(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
(8)Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 22).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 220 της 25.8.2017, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 312 της 28.11.2017, σ. 54).
(11) Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, για τη σύσταση της Συντονιστικής Ομάδας στον τομέα του Ηλεκτρισμού (ΕΕ C 353 της 17.11.2012, σ. 2).
(12)Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194, της 19.7.2016, σ. 1).
(13) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(14)Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).
(15)Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
(16) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 10/19 (2016/0380(COD)).
(17) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(18) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 83/18 (2016/0378(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.
(19) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (ΕΕ L 280 της 28.10.2017, σ. 1).
(20)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(21) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(22) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(23) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(24) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 10/19(2016/0380(COD)).
(25)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 10/19 (2016/0380(COD)).
(26)++ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(27)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 10/19 (2016/0380(COD)).
(28)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 10/19 (2016/0380(COD)).
(29)++ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(30) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(31) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(32) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).
(33) ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 9/19 (2016/0379(COD)).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου