Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2019

Внесени текстове :

A8-0086/2019

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0230

Приети текстове
PDF 248kWORD 83k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0296),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0190/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2019 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Целесъобразно е Регламент (ЕО) № 1222/2009 да се замени с нов регламент, който да включва измененията, направени през 2011 г., и изменя и засилва някои от разпоредбите му за по-голяма яснота и осъвременяване на тяхното съдържание, като взема предвид технологичния напредък в областта на гумите през последните години.
(3)  Целесъобразно е Регламент (ЕО) № 1222/2009 да се замени с нов регламент, който да включва измененията, направени през 2011 г., изменя и засилва някои от разпоредбите му за по-голяма яснота и осъвременяване на тяхното съдържание, като взема предвид технологичния напредък в областта на гумите през последните години. Но тъй като предлагането и търсенето са претърпели слабо развитие по отношение на горивната ефективност, на този етап не е необходимо да се променя скалата със степени за горивна ефективност. Освен това следва да се проучат причините за тази липса на развитие и факторите, влияещи при покупката, като цена, експлоатационни характеристики и т.н.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  На транспортния сектор се падат две трети от консумацията на енергия на Съюза. Пътният транспорт е бил източник на около 22 % от общите емисии на парникови газове през 2015 г. Между 5 % и 10 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите би допринесло значително за горивната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите.
(4)  На транспортния сектор се падат две трети от консумацията на енергия на Съюза. Пътният транспорт е бил източник на около 22 % от общите емисии на парникови газове през 2015 г. Между 5 % и 10 % от разхода на гориво на превозните средства се дължи на гумите, основно в резултат на тяхното съпротивление при търкаляне. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите би допринесло значително за горивната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите и за декарбонизацията на транспортния сектор.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  За да се отговори на предизвикателството да се намалят емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, e целесъобразно държавите членки в сътрудничество с Комисията да създадат стимули за иновативни решения за нов технологичен процес за ефективни от гледна точка на разхода на гориво и безопасни гуми от класове C1, C2 и C3.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Гумите се характеризират с редица параметри, които са взаимосвързани. Подобряването на един параметър, като например съпротивлението при търкаляне, може да има неблагоприятно въздействие върху други параметри, например сцеплението с влажна пътна настилка, докато подобряването на сцеплението с влажна пътна настилка може да има неблагоприятно въздействие върху външния шум при търкаляне. Производителите на гуми следва да бъдат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо постигнатите вече стандарти.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Подобряване на етикетирането на гумите ще позволи на потребителите да получат по-уместна и сравнима информация относно горивната ефективност, безопасността и шума и да вземат икономически ефективни и екологосъобразни решения при закупуването на нови гуми.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  С цел да се предостави на крайните ползватели информация за характеристиките на гумите, специално проектирани за сняг и лед, подходящо е да се изиска включване в етикета на информация за гумите за сняг и лед.
(12)  С цел да се подобри безопасността на пътя при по-студени климатични условия в Съюза и да се предостави на крайните ползватели информация за характеристиките на гумите, специално проектирани за сняг и лед, подходящо е да се изиска включване в етикета на информация за гумите за сняг и лед. Гумите за сняг и лед имат специфични параметри, които не са напълно съпоставими с тези на другите видове гуми. С цел да се гарантира, че крайните ползватели са в състояние да вземат добре обмислени и информирани решения, в етикета следва да се включи информация за сцеплението върху сняг и лед и QR код. Комисията следва да разработи както скала за параметри на сцепление върху сняг, така и скала за параметри на сцепление върху лед. Тези скали следва да се основават на Правило № 117 на ИКЕ на ООН и на ISO 19447 съответно за сняг и лед. Във всеки случай логотипът на тривърха планина със снежинка (‘3PMSF’) следва да се щампова върху гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН. По същия начин на гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, следва да се поставя логотипът за гума за лед, договорен в рамките на този стандарт.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда, поради което в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“16 се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Все още обаче не е наличен подходящ метод на изпитване за измерване на износването на гумите. Поради това, Комисията следва да възложи разработването на такъв метод, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени стандарти или правила с оглед установяване на подходящ метод за изпитване колкото е възможно по-бързо.
(13)  Износването на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда. Поради това в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. Съответно прилагането на изисквания за етикетиране по отношение на темпа на износване на гумите би донесло съществени ползи за човешкото здраве и околната среда. Поради това Комисията следва да възложи разработването на такъв метод, като се отчитат изцяло всички съвременни разработени или предложени в международен план стандарти или правила, както и резултатите от научните изследвания в промишлеността, с оглед установяване на подходящ метод за изпитване колкото е възможно по-бързо.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Енергийният етикет съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета17, с който консумацията на енергия от продуктите се категоризира на скала от „A“ до „G“, се разпознава от над 85 % от европейските потребители и е доказал своята ефективност в популяризирането на по-ефективни продукти. В етикета на гумите следва да се продължи използването на същото оформление във възможно най-голяма степен, но като се отчитат и особеностите на параметрите на гумата.
(15)  Енергийният етикет съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета17, с който консумацията на енергия от продуктите се категоризира на скала от „A“ до „G“, се разпознава от над 85% от европейските потребители като ясно и прозрачно средство за информация и е доказал своята ефективност в популяризирането на по-ефективни продукти. В етикета на гумите следва да се продължи използването на същото оформление във възможно най-голяма степен, но като се отчитат и особеностите на параметрите на гумата.
__________________
__________________
17 Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).
17 Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Предоставянето на информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет е вероятно да повлияе върху решенията на крайните ползватели за купуване в полза на гуми, които са по-безопасни, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят тези параметри, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство.
(16)  Предоставянето на информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет е вероятно да повлияе върху решенията на крайните ползватели за купуване в полза на гуми, които са по-безопасни, устойчиви, по-безшумни и по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят тези параметри, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  На потенциалните крайни ползватели следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя в рекламните материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчиците.
(22)  На потенциалните крайни ползватели следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя в рекламните материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчиците. Не следва да се приема, че рекламните материали с технически характер включват реклами върху рекламни пана, във вестници и списания, по радиото и телевизията.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед да изменя съдържанието и формата на етикета, да въвежда изисквания по отношение на регенерираните гуми, износването и пробега, както и да адаптира приложенията към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(30)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед да изменя съдържанието и формата на етикета, да въвежда изисквания по отношение на регенерираните гуми, гумите за сняг или лед, износването и пробега, както и да адаптира приложенията към техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
__________________
__________________
21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30а)  Данните за пробега и износването на гумите, след като веднъж е налице подходящ метод за изпитване, ще бъдат полезен инструмент, който да информира потребителите относно трайността, срока на експлоатация и непреднамереното освобождаване на пластмасови микрочастици от закупената от тях гума. Информацията относно пробега дава също така възможност на потребителите да вземат информирани решения за избор по отношение на гуми с по-дълъг срок на експлоатация, което би било от полза за опазването на околната среда и същевременно би позволило на потребителите да прогнозират експлоатационните разходи за гумите в по-дългосрочен план. Ето защо, когато за целите на прилагането на настоящия регламент бъде наличен приложим, пълноценен и възпроизводим метод на изпитване, на етикета следва да се добавят данни за характеристиките за пробег и износване. Изследванията и разработването на нови технологии в тази област следва да продължат.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  За да се засили доверието в етикета и да се гарантира точността му, декларираните стойности на съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна повърхност и шума, които доставчиците поставят на етикета, следва да бъдат обект на процеса на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009.
(32)  За да се засили доверието в етикета и да се гарантира точността му, декларираните стойности на съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна повърхност, сцеплението върху сняг и шума, които доставчиците поставят на етикета, следва да бъдат обект на процеса на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)
(32а)  Размерът на етикета следва да остане същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1222/2009. Подробности за сцеплението върху сняг и лед и кодът QR следва да бъдат включени в етикета.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  Целта на настоящия регламент е да увеличи безопасността, защитата на здравето, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и с ниски нива на шум.
1.  Целта на настоящия регламент е да насърчава използването на ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и устойчиви гуми с ниски нива на шум, които биха могли да спомогнат за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда и здравето, като същевременно подобряват безопасността и икономическата ефективност на автомобилния транспорт.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3.
1.  Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3, които се пускат на пазара.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 19
(19)  „параметър“ означава даден параметър на гумата, посочен в приложение I, например съпротивление при търкаляне, сцепление с влажна пътна настилка, външен шум при търкаляне, характеристики върху сняг или лед, пробег или износване, който по време на използване има значително въздействие върху околната среда, безопасността на автомобилния транспорт и здравето;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Доставчиците гарантират, че гумите от класове С1, С2 и С3, пускани на пазара, се съпровождат от:
1.  Доставчиците гарантират, че гумите от класове С1, С2 и С3, пускани на пазара, се съпровождат безплатно от:
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  за всяка отделна гума — отговарящ на изискванията на приложение II етикет под формата на стикер, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и продуктов информационен лист като посочения в приложение IV;
a)  за всяка отделна гума — отговарящ на изискванията на приложение II етикет под формата на стикер, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и продуктов информационен лист като посочения в приложение IV; или
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  по отношение на гумите, продавани в интернет, доставчиците гарантират, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист.
2.  по отношение на гумите, рекламирани или продавани в интернет, доставчиците предоставят етикета и гарантират в ситуациите, в които се извършва покупка, че етикетът се показва видимо в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист. Етикетът може да се показва чрез използване на вложено изображение, след щракване с мишката, преминаване с мишката, уголемяване при докосване върху сензорен екран или чрез други подобни техники.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Доставчиците гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, включително по интернет, се показва етикетът.
заличава се
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Доставчиците гарантират, че всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума, включително по интернет, отговаря на изискванията на приложение V.
4.  Доставчиците гарантират, че на всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума, включително по интернет, е показан етикетът и че въпросният материал отговаря на изискванията на приложение V.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, са били обект на одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 661/2009.
5.  Доставчиците гарантират, че стойностите на параметрите, съответните им класове, идентификационният номер на модела и допълнителната информация за експлоатационните характеристики, която те обявяват на етикета по отношение на основните параметри, определени в приложение I, както и параметрите в техническата документация, определени в приложение ІІІ, са били предоставени на органите по одобряване на типа, преди дадена гума да бъде пусната на пазара. Органът по одобряване на типа потвърждава, че е получил документацията от доставчика, и я проверява.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7
7.  При поискване от страна на органите на държавите членки, доставчиците им предоставят техническата документация съгласно приложение III.
7.  При поискване от страна на органите на държавите членки или акредитирана трета страна, доставчиците им предоставят техническата документация съгласно приложение III.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 5
Отговорности на доставчиците на гуми по отношение на продуктовата база данни
Отговорности на доставчиците на гуми по отношение на продуктовата база данни
1.  Считано от 1 януари 2020 г., преди да пуснат на пазара дадена гума, доставчиците въвеждат в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369.
1.  Считано от момента девет месеца след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], преди да пуснат на пазара гума, произведена след тази дата, доставчиците въвеждат в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, с изключение на измерените технически параметри на модела.
2.  Когато гумите се пускат на пазара между [да се добави датата на влизане в сила на настоящия регламент] и 31 декември 2019 г., до 30 юни 2020 г. доставчикът въвежда в продуктовата база данни, създадена съгласно приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, информацията за тези гуми.
2.  Когато гумите са произведени между [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент] и девет месеца минус един ден след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], доставчикът до 12 месеца след [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент] въвежда в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, с изключение на измерените технически параметри на модела.
2а.  Когато гумите се пускат на пазара преди [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], доставчикът може да въведе в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1369, отнасяща се до тези гуми.
3.  До вписването в продуктовата база данни на посочената в параграфи 1 и 2 информация, доставчикът предоставя електронна версия на техническа документация за проверка в срок от 10 дни след получаване на искане от органите за надзор на пазара.
3.  До вписването в продуктовата база данни на посочената в параграфи 1 и 2 информация, доставчикът предоставя електронна версия на техническа документация за проверка в срок от 10 дни след получаване на искане от органите за надзор на пазара.
4.  Гума, за която се извършват промени от значение за етикета или за продуктовия информационен лист, се счита за нов тип гума. Когато доставчиците спрат да пускат на пазара екземплярите от даден тип гума, те отбелязват това обстоятелство в базата данни.
4.  Гума, за която се извършват промени от значение за етикета или за продуктовия информационен лист, се счита за нов тип гума. Когато доставчиците спрат да пускат на пазара екземплярите от даден тип гума, те отбелязват това обстоятелство в базата данни.
5.  След пускането на пазара на последния екземпляр от даден тип гума доставчиците съхраняват информацията относно типа в частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни за срок от пет години.
5.  След пускането на пазара на последния екземпляр от даден тип гума доставчиците съхраняват информацията относно типа в частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни за срок от пет години.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  в търговския обект за продажба на гумите, върху тях на ясно видимо място фигурира етикетът съгласно приложение II под формата на стикер, предоставен от доставчика в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);
a)  в търговския обект за продажба на гумите, върху тях на ясно видимо място фигурира етикетът съгласно приложение II под формата на стикер, предоставен от доставчика в съответствие с член 4, параграф 1, буква а); или
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  преди продажбата на дадена гума, спадаща към партида от една или повече еднакви гуми, етикетът, посочен в член 4, параграф 1, буква б), е показан на крайния ползвател и е поставен в непосредствена близост до гумата в търговския обект, където се извършва продажбата.
б)  преди продажбата на дадена гума, спадаща към партида от една или повече еднакви гуми, етикетът, посочен в член 4, параграф 1, буква б), е представен на крайния ползвател и е поставен в непосредствена близост до гумата в търговския обект, където се извършва продажбата.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  етикетът се прикрепя пряко към гумата и е четлив в своята цялост, като нищо друго не пречи на видимостта му.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Дистрибуторите гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, включително по интернет, се показва етикетът.
заличава се
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Дистрибуторите гарантират, че във всеки технически промоционален материал за конкретен тип гума, включително по интернет, отговаря на изискванията на приложение V.
3.  Дистрибуторите гарантират, че във всеки технически промоционален материал за конкретен тип гума, включително по интернет, е показан етикетът и че въпросният материал отговаря на изискванията на приложение V.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  По отношение на гумите, продавани директно в интернет, дистрибуторите гарантират, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист;
7.  по отношение на гумите, рекламирани или продавани директно в интернет, дистрибуторите предоставят етикета и гарантират в ситуациите, в които се извършва покупка, че етикетът се показва в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист. Етикетът може да се показва чрез използване на вложено изображение, след щракване с мишката, преминаване с мишката, уголемяване при докосване върху сензорен екран или чрез други подобни техники.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 4, 6 и 7 относно параметрите, посочени на етикета, се получава чрез прилагане на посочените в приложение I методи за изпитване и измерване и на процедурата за привеждане в съответствие на лабораториите, посочена в приложение VI.
Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 4, 6 и 7 относно параметрите, посочени на етикета, се получава в съответствие с посочените в приложение I методи за изпитване и процедурата за привеждане в съответствие на лабораториите, посочена в приложение VI.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 a (нов)
2 a.  Държавите членки гарантират, че националните органи за надзор на пазара създават система за рутинни и ad-hoc проверки на местата на продажба, за да се осигури спазването на настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Общите програми за надзор на пазара на държавите членки, установени съгласно [член 13 от Регламент (ЕО) №765/2008 Регламент за съответствието и правоприлагането, предложен с COM(2017)795] следва да включват действия за гарантиране на ефективното прилагане на настоящия регламент.
3.  Общите програми за надзор на пазара на държавите членки, установени съгласно [член 13 от Регламент (ЕО) № 765/2008/Регламент за съответствието и правоприлагането, предложен с COM(2017) 795], трябва да включват действия за гарантиране на ефективното прилагане на настоящия регламент и трябва да бъдат засилени.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11a
Регенерирани гуми
Не по-късно от ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълни настоящия регламент чрез въвеждане на нови изисквания за информация в приложенията за регенерирани гуми, при условие че е наличен подходящ и осъществим метод.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  въвежда параметри и изисквания за информация за гуми за сняг и лед;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  въвежда подходящ метод за изпитване, с който да се измерват експлоатационните характеристики на гумите по отношение на сцеплението върху сняг и лед;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б
б)  въвежда параметри или изисквания за информация в приложенията, по-специално за пробег и износване, при условие че са налице подходящи методи за изпитване;
заличава се
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
Когато е уместно, при изготвянето на делегирани актове Комисията извършва изпитване на оформлението и съдържанието на етикетите за специфични продуктови групи с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че те напълно разбират етикетите.
При изготвянето на делегирани актове Комисията извършва изпитване на оформлението и съдържанието на етикетите за гуми с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че те напълно разбират етикетите.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
До 1 юни 2026 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.
До 1 юни 2022 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент, допълнена от оценка на въздействието и проучване на потребителското търсене, и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
В доклада се прави оценка доколко ефективно настоящият регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, са дали възможност на крайните ползватели да избират гуми с по-добри характеристики, като се преценява неговото отражение върху бизнеса, потреблението на гориво, безопасността, емисиите на парникови газове и дейностите по надзор на пазара. В него също така се оценяват разходите и ползите от независими и задължителни проверки, извършвани от трети страни, на информацията, изложена върху етикета, като се взема предвид и опитът с по-широката рамка, предоставена с Регламент (ЕО) № 661/2009.
В доклада се прави оценка доколко ефективно настоящият регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, са дали възможност на крайните ползватели да избират гуми с по-добри характеристики, като се преценява неговото отражение върху бизнеса, потреблението на гориво, безопасността, емисиите на парникови газове, дейностите по надзор на пазара и осведомеността на потребителите. В него също така се оценяват разходите и ползите от независими и задължителни проверки, извършвани от трети страни, на информацията, изложена върху етикета, като се взема предвид и опитът с по-широката рамка, предоставена с Регламент (ЕО) № 661/2009.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
Той се прилага от 1 юни 2020 г.
Той се прилага от … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 44
Предложение за регламент
Приложение I – част A – параграф 1
Класът на горивна ефективност трябва да бъде определен и онагледен въз основа на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и измерен в съответствие с приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, както и приведен в съответствие съгласно процедурата, определена в приложение IV.
Класът на горивна ефективност трябва да бъде определен и онагледен въз основа на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ) в съответствие с посочената по-долу скала от A до G и в съответствие с приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и неговите последващи изменения, както и приведен в съответствие съгласно процедурата, определена в приложение VI.
Изменение 45
Предложение за регламент
Приложение І – част A – параграф 2 а (нов)
След като бъдат изцяло приложени изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, клас F по отношение на гуми от класове C1, С2, С3 не може вече да бъде пускан на пазара и се показва на етикета в сиво.
Изменение 46
Предложение за регламент
Приложение І – част А – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ ≤ 5,4

A

КСТ ≤ 4,4

A

КСТ ≤ 3,1

A

5,5 ≤ КСТ ≤ 6,5

B

4,5 ≤ КСТ ≤ 5,5

B

3,2 ≤ КСТ ≤ 4,0

B

6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7

C

5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7

C

4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0

C

7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0

D

6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0

D

5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0

D

9,1 ≤ КСТ ≤ 10,5

E

8,1 ≤ КСТ ≤ 9,2

E

6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0

E

КСТ ≥ 10,6

F

КСТ ≥ 9,3

F

КСТ ≥ 7,1

F

Изменение

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ в kg/t

Клас на енергийна ефективност

КСТ ≤ 6,5

A

КСТ ≤ 5,5

A

КСТ ≤ 4,0

A

6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7

B

5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7

B

4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0

B

7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0

C

6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0

C

5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0

C

Празно

 

Празно

D

6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0

D

9,1 ≤ КСТ ≤ 10,5

E

8,1 ≤ КСТ ≤ 9,2

E

7,1 ≤ КСТ ≤ 8,0

E

10,6 ≤ КСТ ≤ 12,0

F

9,3 ≤ КСТ ≤ 10,5

F

КСТ ≥ 8,1

F

Изменение 47
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 1
1.  Класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определяни и онагледявани въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) по скалата от A до G, даден в таблицата по-долу, изчислен в съответствие с точка 2 и измерен в съответствие с приложение 5 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.
1.  Класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определяни и онагледявани въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) по скалата от A до G, даден в таблицата по-долу, изчислен в съответствие с точка 2 и в съответствие с приложение 5 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.
Изменение 48
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 1 а (нова)
1a.  След като бъдат изцяло приложени изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕО) № 661/2009, клас F по отношение на гуми от класове C1, С2, С3 не може повече да бъде пускан на пазара и се показва на етикета в сиво.
Изменение 49
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ КСТ ≤ 1,67

B

1,40 ≤ КСТ ≤ 1,52

B

1,25 ≤ КСТ ≤ 1,37

B

1,40 ≤ КСТ ≤ 1,54

C

1,25 ≤ КСТ ≤ 1,39

C

1,10 ≤ КСТ ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ КСТ ≤ 1,09

D

1,10 ≤ КСТ ≤ 1,24

E

0,95 ≤ КСТ ≤ 1,09

E

0,80 ≤ КСТ ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Празно

G

Празно

G

G ≤ 0,64

G

Изменение

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

клас на сцепление с влажна пътна настилка

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Празно

D

Празно

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Изменение 50
Предложение за регламент
Приложение І – част В – заглавие
Част В: Класове на външен шум при търкаляне и измерена стойност на външен шум при търкаляне
Част В: Класове на външен шум при търкаляне и стойност на външен шум при търкаляне
Изменение 51
Предложение за регламент
Приложение I – част В – параграф 1
Измерената стойност на външния шум при търкаляне (N) трябва да бъде посочена в децибели и измерена в съответствие с приложение 3 към Правило № 117 на ИКЕ/ООН.
Стойността на външния шум при търкаляне (N) трябва да бъде посочена в децибели и в съответствие с приложение 3 към Правило № 117 на ИКЕ/ООН.
Изменение 52
Предложение за регламент
Приложение I – част В – параграф 2
Класът на външен шум при търкаляне трябва да се определи и онагледи върху етикета въз основа на крайните стойности (LV), предвидени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 661/2009, както следва:
Класът на външен шум при търкаляне трябва да се определи и онагледи върху етикета в съответствие с крайните стойности (LV) за етап 2, предвидени в Правило № 117 на ИКЕ/ООН.
Изменение 53
Предложение за регламент
Приложение I – част В – параграф 3
N в dB
N в dB
Външен шум при търкаляне
Външен шум при търкаляне
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_BG-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_BG-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_BG-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_BG-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV-3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_BG-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_BG-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Изменение 54
Предложение за регламент
Приложение I – част Г – параграф 1
Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се изпитват в съответствие с приложение 7 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.
Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се посочват върху етикета в съответствие с приложение 7 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.
Изменение 55
Предложение за регламент
Приложение I – част Г – параграф 2
Гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за сняг и на етикета трябва да се постави следният символ:
Гума, която отговаря на минималните стойности за показателя за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за сняг и на етикета може да се постави следният символ:
Изменение 56
Предложение за регламент
Приложение І – част Д – параграф 1
Експлоатационните характеристики върху сняг трябва да се изпитват в съответствие с ISO 19447.
Експлоатационните характеристики върху лед трябва да се посочват върху етикета в съответствие с ISO 19447.
Изменение 57
Предложение за регламент
Приложение І – част Д – параграф 2
Гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, трябва да бъде категоризирана като гума за лед и на етикета следва да се постави следният символ:
Гума, която отговаря на минималната стойност за показателя за сцепление върху лед, посочена в ISO 19447, и е получила одобрение на типа съгласно характеристиките за сцепление върху сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде категоризирана като гума за лед и на етикета може да се постави следният символ:

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 280.

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация