Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0148(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0086/2019

Předložené texty :

A8-0086/2019

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.10

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0230

Přijaté texty
PDF 236kWORD 75k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0296),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0190/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Nařízení (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradit novým nařízením, které zahrnuje změny provedené v roce 2011 a mění a zdokonaluje některá z jeho ustanovení v zájmu vyjasnění a aktualizace jejich obsahu, přičemž bere v potaz technologický pokrok, k němuž u pneumatik za poslední roky došlo.
3.   Nařízení (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradit novým nařízením, které zahrnuje změny provedené v roce 2011 a mění a zdokonaluje některá z jeho ustanovení v zájmu vyjasnění a aktualizace jejich obsahu, přičemž bere v potaz technologický pokrok, k němuž u pneumatik za poslední roky došlo. Avšak vzhledem k tomu, že nabídka a poptávka se ve vztahu k palivové účinnosti téměř nezměnily, není v této fázi zapotřebí klasifikační stupnici pro palivovou účinnost jakkoli měnit. Je však třeba zkoumat příslušné kupní faktory, jako je cena, výkon atd., a důvody, proč k tomuto vývoji nedošlo.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Na odvětví dopravy připadá třetina spotřeby energie v Unii. Silniční doprava v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Na pneumatiky – především kvůli jejich valivému odporu – připadá 5 % až 10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení valivého odporu pneumatik by tudíž významně přispělo k palivové účinnosti silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí.
(4)  Na odvětví dopravy připadá třetina spotřeby energie v Unii. Silniční doprava v roce 2015 zodpovídala za přibližně 22 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Na pneumatiky – především kvůli jejich valivému odporu – připadá 5 % až 10 % spotřeby paliva vozidly. Snížení valivého odporu pneumatik by tudíž významně přispělo k palivové účinnosti silniční dopravy, a tedy ke snížení emisí a dekarbonizaci dopravního odvětví.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Má-li být dosaženo snížení emisí CO2 ze silniční dopravy, je vhodné, aby členské státy ve spolupráci s Komisí poskytovaly pobídky k inovacím nového technologického procesu ve prospěch bezpečných pneumatik třídy C1, C2 a C3 s vyšší palivovou účinností.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Pneumatiky se vyznačují řadou parametrů, které jsou vzájemně provázané. Zlepšení jednoho parametru, například valivého odporu, může mít nepříznivý dopad na ostatní, jako je přilnavost za mokra, a zlepšení přilnavosti za mokra může nepříznivě ovlivnit vnější hluk odvalování. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry nad již dosaženou úroveň.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Díky lepšímu označování pneumatik se ke spotřebitelům dostane více důležitých a navzájem porovnatelných informací o palivové účinnosti, bezpečnosti a hluku, a při nákupu pneumatik se tak budou moci rozhodovat se nákladově účinným a ekologickým způsobem.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  S cílem poskytovat konečným uživatelům informace o výkonnosti pneumatik navržených speciálně pro jízdu na sněhu a ledu je vhodné vyžadovat, aby byly na označení doplněny požadavky na informace o pneumatikách pro jízdu na sněhu a ledu.
(12)  S cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu v EU tam, kde vládnou chladnější podnebné podmínky, a poskytovat konečným uživatelům informace o výkonnosti pneumatik navržených speciálně pro jízdu na sněhu a ledu je vhodné vyžadovat, aby byly na označení doplněny požadavky na informace o pneumatikách pro jízdu na sněhu a ledu. Pneumatiky pro jízdu na sněhu a ledu mají specifické parametry, které nejsou plně srovnatelné s parametry ostatních typů pneumatik. Má-li se zajistit, aby koneční uživatelé mohli činit uvážená a informovaná rozhodnutí, měly by na označení být spolu s QR kódem zobrazeny informace o přilnavosti na sněhu a na ledu. Komise by měla vypracovat výkonnostní stupnici pro přilnavost na sněhu a přilnavost na ledu. U sněhu by tyto stupnice měly vycházet z předpisu EHK OSN č. 117 a u ledu z normy ISO 19447. Na pneumatikách, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, by v každém případě mělo být vytlačeno logo třívrcholové hory se sněhovou vločkou („3PMSF“). Obdobně i pneumatiky, které splňují minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu stanovené v normě ISO 19447, by měly být označeny logem pneumatik pro jízdu na ledu stanoveným v této normě.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí, a sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“16 proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. V současnosti však není k dispozici vhodná zkušební metoda pro měření oděru pneumatik. Komise by proto měla zadat vypracování takové metody, a to s plným zohledněním všech nejmodernějších norem nebo předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, aby byla vhodná zkušební metoda zavedena co nejdříve.
(13)  Oděr pneumatik během užívání je významným zdrojem mikroplastů, které poškozují životní prostředí. Sdělení Komise „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ proto zmiňuje nutnost řešit nezáměrné uvolňování mikroplastů z pneumatik, mimo jiné prostřednictvím informačních opatření, jako je označování, a minimálních požadavků na pneumatiky. Uplatňování požadavků na označování ohledně uvádění míry oděru pneumatik by tedy mělo podstatný přínos pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise by proto měla zadat vypracování takové metody, a to s plným zohledněním všech nejmodernějších norem nebo předpisů vytvořených nebo navržených na mezinárodní úrovni, jakož i výsledků průmyslového výzkumu, aby byla vhodná zkušební metoda zavedena co nejdříve.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Energetický štítek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/136917, který u výrobků hodnotí spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, zná více než 85 % spotřebitelů v Unii a ukázalo se, že účinně podporuje energeticky účinnější výrobky. Označení pneumatik by mělo mít v maximální možné míře i nadále stejný vzhled, i když se zohledněním zvláštností parametrů pneumatik.
(15)  Energetický štítek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/136917, který u výrobků hodnotí spotřebu energie na stupnici „A“ až „G“, zná jako nástroj podávající jasné a transparentní informace více než 85 % spotřebitelů v Unii a ukázalo se, že účinně podporuje energeticky účinnější výrobky. Označení pneumatik by mělo mít v maximální možné míře i nadále stejný vzhled, i když se zohledněním zvláštností parametrů pneumatik.
__________________
__________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Poskytování srovnatelných informací o parametrech pneumatik formou standardního označení pravděpodobně ovlivní rozhodování konečných uživatelů o koupi ve prospěch bezpečnějších a tišších pneumatik s vyšší palivovou účinností. To pak nejspíše bude výrobce pneumatik motivovat k optimalizaci těchto parametrů, což povede k udržitelnější spotřebě a výrobě.
(16)  Poskytování srovnatelných informací o parametrech pneumatik formou standardního označení pravděpodobně ovlivní rozhodování konečných uživatelů o koupi ve prospěch bezpečnějších, udržitelných a tišších pneumatik s vyšší palivovou účinností. To pak nejspíše bude výrobce pneumatik motivovat k optimalizaci těchto parametrů, což povede k udržitelnější spotřebě a výrobě.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Potenciální koneční uživatelé by měli obdržet informace vysvětlující všechny prvky označení a jejich význam. Tyto informace by měly být obsaženy v technických propagačních materiálech, například na internetových stránkách dodavatelů.
(22)  Potenciální koneční uživatelé by měli obdržet informace vysvětlující všechny prvky označení a jejich význam. Tyto informace by měly být obsaženy v technických propagačních materiálech, například na internetových stránkách dodavatelů. Technické propagační materiály by neměly být chápány tak, že mezi ně náleží reklamy na velkoplošných reklamních panelech, v novinách, časopisech, rozhlasovém vysílání a televizi.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Za účelem změny obsahu a formátu označení, zavedení požadavků týkajících se protektorovaných pneumatik, oděru a počtu kilometrů a přizpůsobení příloh technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201621. Aby se zajistila rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada zejména obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.
(30)  Za účelem změny obsahu a formátu označení, zavedení požadavků týkajících se protektorovaných pneumatik, pneumatik pro jízdu na sněhu nebo na ledu, oděru a počtu kilometrů a přizpůsobení příloh technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201621. Aby se zajistila rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada zejména obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.
__________________
__________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)  Jakmile bude k dispozici vhodná zkušební metoda, údaje o ujetých kilometrech a oděru pneumatik se stanou přínosným nástrojem pro informování spotřebitelů o výdrži a životnosti jimi zakoupené pneumatiky a také o nezáměrném uvolňování mikroplastů z ní. Informace o ujetých kilometrech by spotřebitelům rovněž umožnila učinit informovanou volbu o koupi pneumatik s delší životností, což by napomohlo ochraně životního prostředí a zároveň umožnilo odhadnout provozní náklady spojené s používáním těchto pneumatik po delší časový úsek. Výkonnostní údaje o ujetých kilometrech a oděru by proto měly být přidány na označení, až bude pro účely uplatňování tohoto nařízení k dispozici vhodná, smysluplná a reprodukovatelná zkušební metoda. Výzkum a vývoj nových technologií v této oblasti by měl pokračovat.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  V zájmu posílení důvěry v označení a zajištění jeho přesnosti by údaje, které dodavatelé na označení uvádějí ohledně hodnot valivého odporu, přilnavosti za mokra a hluku, měly podléhat procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.
(32)  V zájmu posílení důvěry v označení a zajištění jeho přesnosti by údaje, které dodavatelé na označení uvádějí ohledně hodnot valivého odporu, přilnavosti za mokra, přilnavosti na sněhu a hluku, měly podléhat procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)  Velikost označení by měla zůstat shodná s tou, jež je stanovena v nařízení (ES) č. 1222/2009. Na označení by také měly být uvedeny podrobné informace o přilnavosti na sněhu, přilnavosti na ledu a QR kód.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Cílem tohoto nařízení je zvýšit bezpečnost, ochranu zdraví a ekonomickouenvironmentální účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik s vysokou palivovou účinnostínízkou hlučností.
1.  Cílem tohoto nařízení je podporovat bezpečné pneumatiky s vysokou palivovou účinnostínízkou hlučností, které by mohly napomoci k minimalizování dopadu na životní prostředí a zdraví a zároveň zvýšit bezpečnostekonomickou účinnost silniční dopravy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
1.  Toto nařízení se vztahuje na pneumatiky tříd C1, C2 a C3.
1.  Toto nařízení se vztahuje na pneumatiky tříd C1, C2 a C3, které jsou uváděné na trh.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 19
(19)  „parametrem“ parametr pneumatik uvedený v příloze I, například valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování, přilnavost na sněhu, přilnavost na ledu, počet kilometrů nebo oděr, který má při užívání značný dopad na životní prostředí, bezpečnost silničního provozu nebo zdraví;
(19)  „parametrem“ parametr pneumatik uvedený v příloze I, například valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování, přilnavost na sněhu nebo na ledu, počet kilometrů nebo oděr, který má při užívání značný dopad na životní prostředí, bezpečnost silničního provozu nebo zdraví;
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
1.  Dodavatelé zajistí, aby pneumatiky tříd C1, C2 a C3 uváděné na trh byly opatřeny:
1.  Dodavatelé zajistí, aby pneumatiky tříd C1, C2 a C3 uváděné na trh byly bezplatně opatřeny:
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a)  v případě každé jednotlivé pneumatiky označením v podobě nálepky podle přílohy II uvádějícím informace a třídu u každého z parametrů stanovených v příloze I a informačním listem výrobku stanoveným v příloze IV;
a)  v případě každé jednotlivé pneumatiky označením v podobě nálepky podle přílohy II uvádějícím informace a třídu u každého z parametrů stanovených v příloze I a informačním listem výrobku stanoveným v příloze IV; nebo
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Pokud jde o pneumatiky prodávané na internetu, dodavatelé zajistí, aby bylo označení zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný.
2.  Pokud jde o pneumatiky inzerované nebo prodávané na internetu, dodavatelé označení zpřístupní a při prodeji zajistí, aby bylo označení viditelně zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný. Označení může být zobrazeno za pomoci vnořeného obrázku po kliknutí myší, ukázání myší na obrázek, rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji či po použití podobné metody.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Dodavatelé zajistí, aby bylo označení uvedeno na vizuální reklamě na konkrétní typ pneumatiky, včetně reklamy na internetu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.  Dodavatelé zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, splňovaly požadavky uvedené v příloze V.
4.  Dodavatelé zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, zobrazovaly označení a splňovaly požadavky uvedené v příloze V.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5
5.  Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, související třídy a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení u důležitých parametrů stanovených v příloze I, byly podrobeny procesu schválení typu podle nařízení (ES) č. 661/2009.
5.  Dodavatelé zajistí, aby hodnoty, související třídy, identifikační značka modelu a veškeré další informace o výkonnosti, které uvádějí na označení u důležitých parametrů stanovených v příloze I, stejně jako parametry technické dokumentace stanovené v příloze III, byly před uvedením pneumatiky na trh předloženy schvalovacím orgánům. Schvalovací orgán potvrdí, že dokumentaci od dodavatele obdržel, a ověří ji.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7
7.  Dodavatelé na vyžádání zpřístupní orgánům členských států technickou dokumentaci podle přílohy III.
7.  Dodavatelé na vyžádání zpřístupní orgánům členských států nebo jakékoli akreditované třetí straně technickou dokumentaci podle přílohy III.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Článek 5
Povinnosti dodavatelů pneumatik ve vztahu k databázi výrobků
Povinnosti dodavatelů pneumatik ve vztahu k databázi výrobků
1.  S účinkem od 1. ledna 2020 mají dodavatelé povinnost před uvedením pneumatiky na trh zadat do databáze výrobků informace uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/1369.
1.  S účinkem od devět měsíců po [vložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost] mají dodavatelé povinnost před uvedením pneumatiky vyrobené po tomto datu na trh zadat do databáze výrobků informace uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/1369, s výjimkou naměřených technických parametrů modelu.
2.  V případě pneumatik, které jsou uvedeny na trh mezi [vložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a 31. prosincem 2019, zadá dodavatel do databáze výrobků informace uvedené v přílozenařízení (EU) 2017/1369, jež se těchto pneumatik týkají, do 30. června 2020.
2.  V případě pneumatik, které jsou vyrobeny mezi [vložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a devět měsíců bez jednoho dne po [vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost], zadá dodavatel do 12 měsíců po [vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost] do databáze výrobků informace uvedené v přílozenařízení (EU) 2017/1369, s výjimkou naměřených technických parametrů modelu.
2a.  V případě pneumatik, které jsou uvedeny na trh před [vložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost], může dodavatel zadat do databáze výrobků informace uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/1369, jež se těchto pneumatik týkají.
3.  Dokud nejsou informace uvedené v odstavcích 1 a 2 zadány do databáze výrobků, dodavatel zpřístupní pro účely kontroly technickou dokumentaci v elektronické podobě do deseti dnů od obdržení žádosti od orgánů dozoru nad trhem.
3.  Dokud nejsou informace uvedené v odstavcích 1 a 2 zadány do databáze výrobků, dodavatel zpřístupní pro účely kontroly technickou dokumentaci v elektronické podobě do deseti dnů od obdržení žádosti od orgánů dozoru nad trhem.
4.  Pneumatika, u které byly provedeny změny, jež mají dopad na označení nebo informační list výrobku, se považuje za nový typ pneumatiky. Pokud již dodavatel neuvádí na trh kusy některého typu pneumatiky, uvede to v databázi.
4.  Pneumatika, u které byly provedeny změny, jež mají dopad na označení nebo informační list výrobku, se považuje za nový typ pneumatiky. Pokud již dodavatel neuvádí na trh kusy některého typu pneumatiky, uvede to v databázi.
5.  Po uvedení posledního kusu určitého typu pneumatiky na trh uchová dodavatel informace týkající se tohoto typu pneumatiky po dobu pěti let v části databáze výrobků věnované souladu.
5.  Po uvedení posledního kusu určitého typu pneumatiky na trh uchová dodavatel informace týkající se tohoto typu pneumatiky po dobu pěti let v části databáze výrobků věnované souladu.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a)  pneumatiky byly v místě prodeje opatřeny označením podle přílohy II v podobě nálepky na snadno viditelném místě, kterou v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) poskytne dodavatel;
a)  pneumatiky byly v místě prodeje opatřeny označením podle přílohy II v podobě nálepky na snadno viditelném místě, kterou v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) poskytne dodavatel; nebo
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
b)  před prodejem pneumatiky, která patří do série jedné nebo více totožných pneumatik, bylo označení uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) ukázáno konečnému uživateli a bylo jasně viditelné v bezprostřední blízkosti pneumatiky v místě prodeje.
b)  před prodejem pneumatiky, která patří do série jedné nebo více totožných pneumatik, bylo označení uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) předloženo konečnému uživateli a bylo jasně viditelné v bezprostřední blízkosti pneumatiky v místě prodeje.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  označení musí být upevněno přímo na pneumatice a být v celém svém rozsahu čitelné, aniž by cokoli rušilo jeho viditelnost.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Distributoři zajistí, aby bylo označení uvedeno na vizuální reklamě na konkrétní typ pneumatiky, včetně reklamy na internetu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Distributoři zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, splňovaly požadavky uvedené v příloze V.
3.  Distributoři zajistí, aby technické propagační materiály týkající se konkrétního typu pneumatiky, včetně materiálů na internetu, zobrazovaly označení a splňovaly požadavky uvedené v příloze V.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
7.  Pokud jde o pneumatiky prodávané přímo na internetu, distributoři zajistí, aby bylo označení zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný.
7.  Pokud jde o pneumatiky inzerované nebo prodávané přímo na internetu, distributoři označení zpřístupní a při prodeji zajistí, aby bylo označení zobrazeno v blízkosti ceny a aby byl informační list výrobku přístupný. Označení může být zobrazeno za pomoci vnořeného obrázku po kliknutí myší, ukázání myší na obrázek, rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji či po použití podobné metody.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Informace o parametrech uvedených na označení, které mají být poskytnuty podle článků 4, 6 a 7, se získají použitím zkušebních metod a metod měření uvedených v příloze I a postupu pro sladění laboratoří uvedeného v příloze VI.
Informace o parametrech uvedených na označení, které mají být poskytnuty podle článků 4, 6 a 7, se získají na základě použití zkušebních metod uvedených v příloze I a postupu pro sladění laboratoří uvedeného v příloze VI.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgány dozoru nad trhem zavedly systém pravidelných a jednorázových inspekcí prodejních míst s cílem zajistit soulad s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
3.  Obecné programy pro dozor nad trhem zavedené členskými státy podle [článku 13 nařízení (ES) č. 765/2008 / nařízení o dodržování a vymáhání předpisů navrhovaného v dokumentu COM(2017)0795] zahrnují opatření k zajištění účinného vynucování tohoto nařízení.
3.  Obecné programy pro dozor nad trhem zavedené členskými státy podle [článku 13 nařízení (ES) č. 765/2008 / nařízení o dodržování a vymáhání předpisů navrhovaného v dokumentu COM(2017)0795] zahrnují opatření k zajištění účinného vynucování tohoto nařízení a budou posíleny.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 11 a  (nový)
Článek 11a
Protektorované pneumatiky
Do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise akty v přenesené pravomoci na základě článku 13 s cílem doplnit toto nařízení tím, že do příloh zavede nové požadavky na informace o protektorovaných pneumatikách, jestliže bude k dispozici vhodná a proveditelná metoda.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  stanovení parametrů a požadavků na informace týkajících se přilnavosti pneumatik pro jízdu na sněhu a na ledu;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  zavedení vhodné zkušební metody pro měření přilnavosti pneumatik pro jízdu na sněhu a na ledu;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b
b)  zařazení parametrů nebo požadavků na informace do příloh, zejména pokud jde o počet kilometrů a oděr, budou-li k dispozici vhodné zkušební metody;
vypouští se
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
Ve vhodných případech Komise při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah označení pro konkrétní skupiny výrobků na reprezentativních skupinách zákazníků z Unie s cílem zajistit, aby pro ně byla tato označení jasně srozumitelná.
Komise při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah označení pro pneumatiky na reprezentativních skupinách zákazníků z Unie s cílem zajistit, aby pro ně byla tato označení jasně srozumitelná.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
Do 1. června 2026 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu.
Do 1. června 2022 provede Komise hodnocení tohoto nařízení, přiloží k němu posouzení dopadu a výsledky průzkumu mezi spotřebiteli a předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Ve zprávě budou k dispozici vhodné zkušební metody, přičemž zprávu bude případně doprovázet legislativní návrh na změnu nařízení.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
V této zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě umožnily konečným uživatelům volit výkonnější pneumatiky, přičemž zohlední jeho dopady na podniky, spotřebu paliva, bezpečnost, emise skleníkových plynů a činnosti v oblasti dozoru nad trhem. Rovněž v ní posoudí náklady a přínosy nezávislého a povinného ověření třetí stranou informací uvedených na označení, přičemž zohlední rovněž zkušenosti s širším rámcem stanoveným v nařízení (ES) č. 661/2009.
V této zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté na jeho základě umožnily konečným uživatelům volit výkonnější pneumatiky, přičemž zohlední jeho dopady na podniky, spotřebu paliva, bezpečnost, emise skleníkových plynů, činnosti v oblasti dozoru nad trhem a informovanost spotřebitelů. Rovněž v ní posoudí náklady a přínosy nezávislého a povinného ověření třetí stranou informací uvedených na označení, přičemž zohlední rovněž zkušenosti s širším rámcem stanoveným v nařízení (ES) č. 661/2009.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
Použije se ode dne 1. června 2020.
Použije se ode dne … [12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Příloha I – část A – odst. 1
Třída palivové účinnosti se stanoví a uvede na označení na základě koeficientu valivého odporu (RRC) podle níže uvedené stupnice od A do G, měří v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a je sladěna podle postupu stanoveného v příloze VI.
Třída palivové účinnosti se stanoví a uvede na označení na základě koeficientu valivého odporu (RRC) podle níže uvedené stupnice od A do G v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a je sladěna podle postupu stanoveného v příloze VI.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Příloha I – část A – odst. 2 a (nový)
Třída F pneumatik tříd C1, C2 a C3 nesmí být dále uváděna na trh poté, co budou plně provedena ustanovení o požadavcích pro schvalování typu uvedená v nařízení (ES) č. 661/2009, a na označení musí být vyobrazena v šedé barvě.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Příloha I – část A – tabulka

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

prázdná

D

prázdná

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Příloha I – část B – bod 1
1.  Třída přilnavosti za mokra se stanoví a uvede na označení na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle stupnice od A do G uvedené v tabulce níže, vypočítá v souladu s bodem 2 a změří podle přílohy 5 předpisu EHK OSN č. 117.
1.  Třída přilnavosti za mokra se stanoví a uvede na označení na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle stupnice od A do G uvedené v tabulce níže, vypočítá v souladu s bodem 2 a podle přílohy 5 předpisu EHK OSN č. 117.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Příloha I – část B – bod 1 a (nový)
1a.  Třída F pneumatik tříd C1, C2 a C3 nesmí být dále uváděna na trh poté, co budou plně provedena ustanovení o požadavcích pro schvalování typu uvedená v nařízení (ES) č. 661/2009, a na označení musí být vyobrazena v šedé barvě.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Příloha I – část B – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

1,68.

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

prázdná

G

prázdná

G

G ≤ 0,64

G

Pozměňovací návrh

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

G

Třída přilnavosti za mokra

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

prázdná

D

prázdná

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Příloha I – část C – název
C Třídy a naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování
C Třídy a hodnota vnějšího hluku odvalování
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Příloha I – část C – odst. 1
Naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování (N) se uvede v decibelech a vypočítá se podle přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 117.
Hodnota vnějšího hluku odvalování (N) se uvede v decibelech podle přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 117.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Příloha I – část C – odst. 2
Třída vnějšího hluku odvalování se stanoví a uvede na označení na základě mezních hodnot (LV) uvedených v příloze II části C nařízení (ES) č. 661/2009 takto:
Třída vnějšího hluku odvalování se stanoví a uvede na označení v souladu s mezními hodnotami (LV) stupně 2 uvedenými v předpisu EHK OSN č. 117.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Příloha I – část C – odst. 3
N v dB
N v dB
Třída vnějšího hluku odvalování
Třída vnějšího hluku odvalování
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_CS-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_CS-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_CS-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_CS-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV-3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_CS-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_CS-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Příloha I – část D – odst. 1
Výkonnost při jízdě na sněhu se zkouší v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117.
Výkonnost při jízdě na sněhu se označí v souladu s přílohou 7 předpisu EHK OSN č. 117.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Příloha I – část D – odst. 2
Pneumatika, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na sněhu a na označení se uvede tento piktogram:
Pneumatika, která splňuje minimální hodnoty indexu přilnavosti na sněhu stanovené v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na sněhu a na označení může být uveden tento piktogram:
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Příloha I – část E – odst. 1
Výkonnost při jízdě na ledu se zkouší podle normy ISO 19447.
Výkonnost při jízdě na ledu se označí podle normy ISO 19447.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Příloha I – část E – odst. 2
Pneumatika, která splňuje minimální hodnotu indexu přilnavosti na ledu stanovenou v normě ISO 19447, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na ledu a na označení se uvede tento piktogram:
Pneumatika, která splňuje minimální hodnotu indexu přilnavosti na ledu stanovenou v normě ISO 19447 a která byla typově schválena v souladu s výkonností při jízdě na sněhu stanovenou v předpisu EHK OSN č. 117, se klasifikuje jako pneumatika pro jízdu na ledu a na označení může být uveden tento piktogram:

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 280.

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění