Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0086/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0086/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 240kWORD 83k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0296),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 114 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0190/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από νέο κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 και τροποποιεί και βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο των ελαστικών τα τελευταία έτη.
(3)  Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από νέο κανονισμό, ο οποίος ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011, και τροποποιεί και βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις του, ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο των ελαστικών τα τελευταία έτη. Ωστόσο, καθώς η προσφορά και η ζήτηση έχουν εξελιχθεί ελάχιστα όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου, δεν είναι απαραίτητο, σε αυτό το στάδιο, να τροποποιηθεί η κλίμακα διαβάθμισης που αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι αυτής της έλλειψης εξέλιξης και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς, όπως η τιμή, οι επιδόσεις κ.λπ.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το ένα τρίτο της κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών.
(4)  Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το ένα τρίτο της κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονταν για περίπου το 22 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης το 2015. Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 5 % έως 10 % της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της αντίστασης κύλισης των ελαστικών θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου στις οδικές μεταφορές και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών και στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της μείωσης των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να προβλέψουν κίνητρα καινοτομίας για την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογικής διεργασίας για οικονομικά σε καύσιμα και ασφαλή ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Τα ελαστικά επίσωτρα χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο παραμέτρων που είναι αλληλένδετες. Η βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους πέραν των προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί.
(5)  Τα ελαστικά επίσωτρα χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο αλληλένδετων παραμέτρων. Η βελτίωση μιας παραμέτρου, όπως η αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ η βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό θόρυβο κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν όλες τις παραμέτρους πέραν των προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η βελτίωση της σήμανσης των ελαστικών θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαθέτουν πιο συναφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, την ασφάλεια και τον θόρυβο και να λαμβάνουν οικονομικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον αποφάσεις αγοράς κατά την αγορά νέων ελαστικών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για να παρέχονται στους τελικούς χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συνθήκες χιονιού και πάγου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί να περιλαμβάνονται στη σήμανση απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα ελαστικά χιονιού και πάγου.
(12)  Για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα στην Ένωση και για να παρέχονται στους τελικούς χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συνθήκες χιονιού και πάγου, κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί να περιλαμβάνονται στη σήμανση απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα ελαστικά χιονιού και πάγου. Τα ελαστικά χιονιού και πάγου διαθέτουν ειδικές παραμέτρους που δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες με αυτές άλλων τύπων ελαστικών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες είναι σε θέση να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες και κατόπιν ενημέρωσης αποφάσεις, η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόσφυση στο χιόνι και την πρόσφυση στον πάγο, καθώς και τον κωδικό QR. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κλίμακες επιδόσεων όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι και την πρόσφυση τον πάγο. Αυτές οι κλίμακες θα πρέπει να βασίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και στο πρότυπο ISO 19447 για το χιόνι και τον πάγο αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση, τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφο το λογότυπο του όρους με τις τρεις κορυφές και τη χιονονιφάδα («3PMSF»). Αντιστοίχως, τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που ορίζονται στο πρότυπο ISO 19447 θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο ελαστικών πάγου που συμφωνείται σε αυτό το πρότυπο.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η φθορά των ελαστικών κατά τη χρήση είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία»16 αναφέρει την ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της αντοχής των ελαστικών στη φθορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, με στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου δοκιμής το συντομότερο δυνατό.
(13)  Η φθορά των ελαστικών κατά τη χρήση είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία» αναφέρει την ανάγκη αντιμετώπισης της ακούσιας ελευθέρωσης μικροπλαστικών από τα ελαστικά, μεταξύ άλλων με μέτρα πληροφόρησης όπως η σήμανση και οι ελάχιστες απαιτήσεις για ελαστικά. Συνεπώς, με την εφαρμογή απαιτήσεων σήμανσης όσον αφορά τον ρυθμό φθοράς των ελαστικών θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη συνολικά όλα τα προηγμένα διεθνώς εκπονηθέντα ή προταθέντα πρότυπα ή κανονισμούς, καθώς και τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας, με στόχο την εκπόνηση κατάλληλης μεθόδου δοκιμής το συντομότερο δυνατό.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, η οποία κατατάσσει την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων σε μια κλίμακα από το A έως το G, αναγνωρίζεται από περισσότερο από το 85 % των καταναλωτών της Ένωσης και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στην προώθηση αποδοτικότερων προϊόντων. Για τη σήμανση των ελαστικών θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το ίδιο σχέδιο, στο μέτρο του δυνατού, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των παραμέτρων των ελαστικών.
(15)  Η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, η οποία κατατάσσει την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων σε μια κλίμακα από το A έως το G, αναγνωρίζεται από περισσότερο από το 85 % των καταναλωτών της Ένωσης ως σαφές και διαφανές εργαλείο πληροφόρησης και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στην προώθηση αποδοτικότερων προϊόντων. Για τη σήμανση των ελαστικών θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το ίδιο σχέδιο, στο μέτρο του δυνατού, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των παραμέτρων των ελαστικών.
__________________
__________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των τελικών χρηστών υπέρ ασφαλέστερων, πιο αθόρυβων και οικονομικότερων σε καύσιμα ελαστικών επισώτρων. Αυτό μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες παραμέτρους, γεγονός το οποίο αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή.
(16)  Η παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των τελικών χρηστών υπέρ ασφαλέστερων, βιώσιμων, πιο αθόρυβων και οικονομικότερων σε καύσιμα ελαστικών επισώτρων. Αυτό μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να βελτιστοποιήσουν τις συγκεκριμένες παραμέτρους, γεγονός το οποίο αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Στους δυνητικούς τελικούς χρήστες θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες οι οποίες να επεξηγούν κάθε στοιχείο της σήμανσης και τη σημασία του. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, π.χ. στους ιστοτόπους των προμηθευτών.
(22)  Στους δυνητικούς τελικούς χρήστες θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες οι οποίες να επεξηγούν κάθε στοιχείο της σήμανσης και τη σημασία του. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, π.χ. στους ιστοτόπους των προμηθευτών. Το τεχνικό διαφημιστικό υλικό δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει διαφημίσεις σε πίνακες διαφημιστικών αφισών, εφημερίδες, περιοδικά ή ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές μεταδόσεις.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για την τροποποίηση του περιεχομένου και της μορφής της σήμανσης, τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, την αντοχή στη φθορά και το χιλιομετρικό προσδόκιμο, καθώς και την προσαρμογή των παραστημάτων στην τεχνική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 201621 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(30)  Για την τροποποίηση του περιεχομένου και της μορφής της σήμανσης, τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, τα ελαστικά χιονιού ή πάγου, την αντοχή στη φθορά και το χιλιομετρικό προσδόκιμο, καθώς και την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 201621 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
__________________
21 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
21 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Τα στοιχεία σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή των ελαστικών στη φθορά, όταν καταστεί διαθέσιμη μια κατάλληλη μέθοδος δοκιμής, θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα, τη διάρκεια ζωής και την ακούσια ελευθέρωση μικροπλαστικών όσον αφορά τα ελαστικά που αγοράζουν. Οι πληροφορίες σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο θα επιτρέπουν επίσης στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά ελαστικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέπουν να εκτιμούν το κόστος χρήσης των ελαστικών τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά θα πρέπει να προστεθούν στη σήμανση όταν καταστεί διαθέσιμη μια σχετική, ουσιαστική και αναπαραγώγιμη μέθοδος δοκιμής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη σήμανση και να διασφαλιστεί η ακρίβειά της, η δήλωση των προμηθευτών στη σήμανση όσον αφορά τις τιμές της αντίστασης κύλισης, της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και του θορύβου θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης τύπου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009.
(32)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη σήμανση και να διασφαλιστεί η ακρίβειά της, η δήλωση των προμηθευτών στη σήμανση όσον αφορά τις τιμές της αντίστασης κύλισης, της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, της πρόσφυσης στο χιόνι και του θορύβου θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης τύπου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
(32α)  Το μέγεθος της σήμανσης θα πρέπει να παραμείνει ίδιο με εκείνο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. Στη σήμανση θα πρέπει να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις πρόσφυσης στο χιόνι και τον πάγο και ο κωδικός QR.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η αύξηση της ασφάλειας, η προστασία της υγείας και η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
1.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η προώθηση οικονομικών σε καύσιμα, ασφαλών και βιώσιμων ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και την οικονομική αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3.
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19
(19)  «παράμετρος» η παράμετρος ελαστικών όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, όπως η αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης, το χιόνι, ο πάγος, το χιλιομετρικό προσδόκιμο ή η αντοχή στη φθορά, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οδική ασφάλεια ή την υγεία κατά τη χρήση·
(19)  «παράμετρος» η παράμετρος ελαστικών όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, όπως η αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης, το χιόνι ή ο πάγος, το χιλιομετρικό προσδόκιμο ή η αντοχή στη φθορά, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οδική ασφάλεια ή την υγεία κατά τη χρήση·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε τα ελαστικά των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται:
1.  Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε τα ελαστικά των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν:
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  από σήμανση που συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙ, υπό μορφή αυτοκόλλητου, για κάθε επιμέρους ελαστικό, στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο παράρτημα IV·
α)  από σήμανση που συμμορφώνεται με το παράρτημα ΙΙ, υπό μορφή αυτοκόλλητου, για κάθε επιμέρους ελαστικό, στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για κάθε παράμετρο και η κατηγορία κάθε παραμέτρου που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς και από δελτίο πληροφοριών προϊόντος όπως ορίζεται στο παράρτημα IV· ή
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Όσον αφορά τα ελαστικά που πωλούνται μέσω διαδικτύου, οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο.
2.  Όσον αφορά τα ελαστικά που διαφημίζονται ή πωλούνται μέσω διαδικτύου, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη τη σήμανση και διασφαλίζουν, κατά την αγορά του προϊόντος, ότι η σήμανση εμφανίζεται ευκρινώς δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο. Η σήμανση μπορεί να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης εικόνας, μετά από κλικ με το ποντίκι, μετά από κύλιση με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, με απτική επέκταση της εικόνας ή με τη χρήση παρόμοιων τεχνικών.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται σε κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω διαδικτύου.
διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.
4.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, εμφανίζει τη σήμανση και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι οι τιμές, οι αντίστοιχες κατηγορίες και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τις επιδόσεις τις οποίες δηλώνουν στη σήμανση για τις ουσιώδεις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι έχουν υποβληθεί στη διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009.
5.  Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι οι τιμές, οι αντίστοιχες κατηγορίες, το αναγνωριστικό μοντέλου και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τις επιδόσεις τις οποίες δηλώνουν στη σήμανση για τις ουσιώδεις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς και οι παράμετροι τεχνικής τεκμηρίωσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, έχουν παρασχεθεί στην αρχή έγκρισης τύπου πριν από τη διάθεση του ελαστικού στην αγορά. Η αρχή έγκρισης τύπου βεβαιώνει την παραλαβή της τεκμηρίωσης από τον προμηθευτή και την ελέγχει.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
7.  Οι προμηθευτές θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών κατόπιν σχετικού αιτήματος.
7.  Οι προμηθευτές θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών ή σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο τρίτο μέρος κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών σε σχέση με τη βάση δεδομένων προϊόντων
Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών σε σχέση με τη βάση δεδομένων προϊόντων
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι προμηθευτές, πριν από τη διάθεση ενός ελαστικού στην αγορά, εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
1.  Αρχής γενομένης εννέα μήνες μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές, πριν από τη διάθεση στην αγορά ελαστικού που έχει παραχθεί μετά την ημερομηνία αυτή, εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου.
2.  Αν τα ελαστικά διατίθενται στην αγορά από [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι προμηθευτές, έως τις 30 Ιουνίου 2020, εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 όσον αφορά τα εν λόγω ελαστικά.
2.  Αν τα ελαστικά έχουν παραχθεί από την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως εννέα μήνες μείον μία ημέρα μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές, έως 12 μήνες μετά την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, με εξαίρεση τις μετρηθείσες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου.
2α.  Αν τα ελαστικά διατίθενται στην αγορά πριν από την ... [να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι προμηθευτές δύνανται να εισάγουν στη βάση δεδομένων προϊόντων τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 όσον αφορά τα εν λόγω ελαστικά.
3.  Έως την εισαγωγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στη βάση δεδομένων προϊόντων, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη προς επιθεώρηση ηλεκτρονική έκδοση της τεχνικής τεκμηρίωσης εντός 10 ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης των αρχών εποπτείας της αγοράς.
3.  Έως την εισαγωγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στη βάση δεδομένων προϊόντων, οι προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη προς επιθεώρηση ηλεκτρονική έκδοση της τεχνικής τεκμηρίωσης εντός 10 ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης των αρχών εποπτείας της αγοράς.
4.  Ελαστικό επί του οποίου πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη σήμανση ή το δελτίο πληροφοριών προϊόντος θεωρείται νέος τύπος ελαστικού. Οι προμηθευτές αναφέρουν στη βάση δεδομένων την ημερομηνία από την οποία δεν διαθέτουν πλέον στην αγορά μονάδες ενός τύπου ελαστικού.
4.  Ελαστικό επί του οποίου πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη σήμανση ή το δελτίο πληροφοριών προϊόντος θεωρείται νέος τύπος ελαστικού. Οι προμηθευτές αναφέρουν στη βάση δεδομένων την ημερομηνία από την οποία δεν διαθέτουν πλέον στην αγορά μονάδες ενός τύπου ελαστικού.
5.  Μετά τη διάθεση στην αγορά της τελικής μονάδας ενός τύπου ελαστικού, οι προμηθευτές διατηρούν τις πληροφορίες που αφορούν αυτό τον τύπο ελαστικού στο τμήμα συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων προϊόντων για περίοδο πέντε ετών.
5.  Μετά τη διάθεση στην αγορά της τελικής μονάδας ενός τύπου ελαστικού, οι προμηθευτές διατηρούν τις πληροφορίες που αφορούν αυτό τον τύπο ελαστικού στο τμήμα συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων προϊόντων για περίοδο πέντε ετών.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ υπό μορφή αυτοκόλλητου που παρέχεται από προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) σε απολύτως εμφανές σημείο·
α)  τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ υπό μορφή αυτοκόλλητου που παρέχεται από προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) σε απολύτως εμφανές σημείο· ή
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  πριν από την πώληση ελαστικού που ανήκει σε παρτίδα ενός ή περισσότερων ίδιων ελαστικών, η σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το ελαστικό στο σημείο πώλησης.
β)  πριν από την πώληση ελαστικού που ανήκει σε παρτίδα ενός ή περισσότερων ίδιων ελαστικών, η σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) υποδεικνύεται στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το ελαστικό στο σημείο πώλησης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  η σήμανση τοποθετείται απευθείας στο ελαστικό και είναι ευανάγνωστη στο σύνολό της, χωρίς να εμποδίζεται η ορατότητά της από άλλα στοιχεία.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται σε κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω διαδικτύου.
διαγράφεται
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.
3.  Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο τύπο ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού υλικού, εμφανίζει τη σήμανση και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
7.  Όσον αφορά τα ελαστικά που πωλούνται απευθείας μέσω διαδικτύου, οι διανομείς διασφαλίζουν ότι η σήμανση εμφανίζεται δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο.
7.  Όσον αφορά τα ελαστικά που διαφημίζονται ή πωλούνται απευθείας μέσω διαδικτύου, οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμη τη σήμανση και διασφαλίζουν, κατά την αγορά του προϊόντος, ότι η σήμανση εμφανίζεται δίπλα στην τιμή και ότι το δελτίο πληροφοριών προϊόντος είναι προσβάσιμο. Η σήμανση μπορεί να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης εικόνας, μετά από κλικ με το ποντίκι, μετά από κύλιση με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, με απτική επέκταση της εικόνας ή με τη χρήση παρόμοιων τεχνικών.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7 σχετικά με τις παραμέτρους που αναφέρονται στη σήμανση λαμβάνονται μέσω των μεθόδων δοκιμής και μέτρησης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και της διαδικασίας ευθυγράμμισης των εργαστηρίων που αναφέρεται στο παράρτημα VI.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 7 σχετικά με τις παραμέτρους που αναφέρονται στη σήμανση λαμβάνονται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και τη διαδικασία ευθυγράμμισης των εργαστηρίων που αναφέρεται στο παράρτημα VI.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς εφαρμόζουν σύστημα τακτικών και έκτακτων ελέγχων των σημείων πώλησης, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Τα γενικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών που έχουν εγκριθεί βάσει του [άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008/Κανονισμός σχετικά με τη συμμόρφωση και την επιβολή που βασίστηκε στην πρόταση κανονισμού COM(2017)795] περιλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού.
3.  Τα γενικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών που έχουν εγκριθεί βάσει του [άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008/Κανονισμός σχετικά με τη συμμόρφωση και την επιβολή που βασίστηκε στην πρόταση κανονισμού COM(2017)795] περιλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού και ενισχύονται.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Αναγομωμένα ελαστικά
Έως την/τις ... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας νέες απαιτήσεις πληροφόρησης στα παραρτήματα για τα αναγομωμένα ελαστικά, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμη μια κατάλληλη και εφικτή μέθοδος.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
α α)  να θεσπίζει παραμέτρους και απαιτήσεις πληροφόρησης για ελαστικά με πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
α β)  να θεσπίσει κατάλληλη μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων των ελαστικών όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να εισάγει παραμέτρους ή απαιτήσεις πληροφόρησης στα παραρτήματα, ιδίως όσον αφορά το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής·
διαγράφεται
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
Όταν ενδείκνυται, κατά την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο και το περιεχόμενο των σημάνσεων ειδικών ομάδων προϊόντων στον έλεγχο αντιπροσωπευτικών ομάδων πελατών στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τις σημάνσεις.
Κατά την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο και το περιεχόμενο των σημάνσεων ελαστικών στον έλεγχο αντιπροσωπευτικών ομάδων πελατών στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τις σημάνσεις.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
Έως την 1η Ιουνίου 2026 η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Έως την 1η Ιουνίου 2022 η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, η οποία συμπληρώνεται με εκτίμηση επιπτώσεων και έρευνα καταναλωτή, και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
Στην εν λόγω έκθεση αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά ο κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού έχουν επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν ελαστικά υψηλότερων επιδόσεων, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις, στην κατανάλωση καυσίμων, στην ασφάλεια, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς. Εκτιμώνται επίσης το κόστος και τα οφέλη της ανεξάρτητης και υποχρεωτικής επαλήθευσης από τρίτο μέρος των πληροφοριών που παρέχονται στη σήμανση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το ευρύτερο πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009.
Στην εν λόγω έκθεση αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά ο κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού έχουν επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν ελαστικά υψηλότερων επιδόσεων, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις, στην κατανάλωση καυσίμων, στην ασφάλεια, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Εκτιμώνται επίσης το κόστος και τα οφέλη της ανεξάρτητης και υποχρεωτικής επαλήθευσης από τρίτο μέρος των πληροφοριών που παρέχονται στη σήμανση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το ευρύτερο πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2020.
Εφαρμόζεται από την ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – παράγραφος 1
Η κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται παρακάτω και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και ευθυγραμμίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος VI.
Η κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται παρακάτω και σύμφωνα με το παράρτημα 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και ευθυγραμμίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος VI.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – παράγραφος 2 α (νέα)
Η κατηγορία F για τα ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3 δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά μετά την πλήρη εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, και θα εμφανίζεται στη σήμανση με γκρι χρώμα.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Α – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Άδειο

D

Άδειο

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1
1.  Η κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα προσδιορίζεται βάσει του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται στον κατωτέρω πίνακα και υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2 και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 5 του κανονισμού 117 της ΟΕΕ/ΟΗΕ.
1.  Η κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα προσδιορίζεται βάσει του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται στον κατωτέρω πίνακα, και υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2 και σύμφωνα με το παράρτημα 5 του κανονισμού 117 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Η κατηγορία F για τα ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3 δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά μετά την πλήρη εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, και θα εμφανίζεται στη σήμανση με γκρι χρώμα.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Άδειο

G

Άδειο

G

G ≤ 0,64

G

Τροπολογία

Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C3

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

G

Κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Άδειο

D

Άδειο

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Γ – τίτλος
Γ Κατηγορίες και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης
Γ Κατηγορίες και τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Γ– παράγραφος 1
Η μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Ν) δηλώνεται σε decibel και υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 3 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Η τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Ν) δηλώνεται σε decibel σύμφωνα με το παράρτημα 3 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Γ – παράγραφος 2
Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση βάσει των οριακών τιμών (LV) που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ως εξής:
Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης καθορίζεται και περιγράφεται στη σήμανση σύμφωνα με τις οριακές τιμές (LV) του σταδίου 2 που προβλέπονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Γ – παράγραφος 3
N σε dB
N σε dB
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_EL-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_EL-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_EL-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_EL-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV-3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_EL-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_EL-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Δ – παράγραφος 1
Οι επιδόσεις σε χιόνι υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το παράρτημα 7 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Οι επιδόσεις σε χιόνι επισημαίνονται σύμφωνα με το παράρτημα 7 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Δ – παράγραφος 2
Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που περιγράφονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά χιονιού και στη σήμανση περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο.
Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη χιονιού που περιγράφονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά χιονιού και στη σήμανση μπορεί να περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ε – παράγραφος 1
Οι επιδόσεις σε πάγο υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το ISO 19447.
Οι επιδόσεις σε πάγο επισημαίνονται σύμφωνα με το ISO 19447.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ε – παράγραφος 2
Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που περιγράφονται στο ISO 19447 κατατάσσονται ως ελαστικά πάγου και στη σήμανση περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο.
Τα ελαστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες τιμές του δείκτη πάγου που περιγράφονται στο ISO 19447 και έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις επιδόσεις στο χιόνι που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ κατατάσσονται ως ελαστικά πάγου και στη σήμανση δύναται να περιλαμβάνεται το παρακάτω εικονίδιο.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 280.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου