Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0148(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0086/2019

Esitatud tekstid :

A8-0086/2019

Arutelud :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0230

Vastuvõetud tekstid
PDF 209kWORD 79k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistus ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0296),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 114 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0190/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  On asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 1222/2009 uue määrusega, mis sisaldab 2011. aastal tehtud muudatusi ning millega muudetakse ja tõhustatakse mõningaid sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu, võttes arvesse viimastel aastatel rehvide tehnoloogia valdkonnas saavutatud edu.
(3)  On asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 1222/2009 uue määrusega, mis sisaldab 2011. aastal tehtud muudatusi ning millega muudetakse ja tõhustatakse mõningaid sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu, võttes arvesse viimastel aastatel rehvide tehnoloogia valdkonnas saavutatud edu. Kuna aga pakkumine ja nõudlus on kütusesäästlikkuse seisukohast vähe muutunud, ei ole praegu vajadust kütusesäästlikkuse skaalat muuta. Lisaks tuleks uurida ostmist mõjutavaid tegureid (hind, läbisõit jne) ja seda, miks edasiminekut ei ole toimunud.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Transpordisektori arvele langeb kolmandik liidu energiatarbimisest. Maanteetransport tekitas ligikaudu 22 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest 2015. aastal. Rehvid mõjutavad kütusekulu 5–10 % ulatuses peamiselt veeretakistuse tõttu. Seepärast võiks veeretakistuse vähendamine aidata muuta maanteetransporti tunduvalt kütusesäästlikumaks ja seega aidata heidet vähendada.
(4)  Transpordisektori arvele langeb kolmandik liidu energiatarbimisest. 2015. aastal tekitas maanteetransport ligikaudu 22 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Rehvid mõjutavad kütusekulu 5–10 % ulatuses, peamiselt veeretakistuse tõttu. Seepärast võiks veeretakistuse vähendamine aidata muuta maanteetransporti tunduvalt kütusesäästlikumaks ja seega vähendada transpordisektori heitkoguseid ja CO2-heidet.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a)  Maanteetranspordi CO2-heite vähendamise probleemi lahendamiseks on asjakohane, et liikmesriigid pakuksid koostöös komisjoniga stiimuleid kütusesäästlikke ja ohutuid C1-, C2- ja C3-klassi rehve kasutava uuendusliku tehnoloogilise protsessi väljatöötamiseks.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud näitajat. Ühe näitaja, näiteks veeretakistuse vähendamine võib negatiivselt mõjutada teisi näitajaid, nt märjale teele vastavat haardevõimet, märjale teele vastava haardevõime parandamine võib aga suurendada rehvide sõidumüra. Rehvitootjaid tuleks innustada optimeerima kõiki näitajaid ja ületama juba saavutatud standardeid.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Rehvide märgistuse täiustamine annab tarbijatele rohkem asjakohast ja võrreldavat teavet kütusesäästlikkuse, ohutuse ja müra kohta, mis aitab neil teha uusi rehve ostes kulutasuvaid ja keskkonnahoidlikke otsuseid.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Et lõppkasutajad saaksid teavet spetsiaalselt lume- ja jääoludes kasutamiseks ettenähtud rehvide omaduste kohta, on asjakohane nõuda, et rehvide märgistel esitataks teave lume- ja jäärehvide kohta.
(12)  Et suurendada liidu külmema kliimaga piirkondades liiklusohutust ja et lõppkasutajad saaksid teavet spetsiaalselt lume- ja jääoludes kasutamiseks ettenähtud rehvide omaduste kohta, on asjakohane nõuda, et rehvide märgistel esitataks teave lume- ja jäärehvide kohta. Lume- ja jäärehvidel on kindlad näitajad, mis ei ole täielikult võrreldavad muud tüüpi rehvidega. Et lõppkasutajatel oleks võimalik teha läbimõeldud ja teadlikke otsuseid, tuleks märgisel esitada ka rehvide ruutkood ning nende haardevõime lume- ja jääoludes. Komisjon peaks välja töötama rehvide haardevõime skaalad lume- ja jääoludes. Need skaalad peaksid põhinema lume puhul ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskirjal nr 117 ja jää puhul Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardil ISO 19447. Igal juhul tuleks rehvile pressida kolmetipulise mäe ja lumehelbega logo (3PMSF), mis tähistab UNECE eeskirjas nr 117 sätestatud minimaalseid lumeteguri väärtusi. Samuti peaks standardis ISO 19447 sätestatud minimaalsele jääteguri väärtusele vastaval rehvil olema standardis kokku lepitud jäärehvi logo.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Rehvide kulumisel kasutamisel tekib suurel hulgal keskkonnale kahjulikke plastiosakesi, mistõttu komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“16 mainitakse vajadust leida lahendus plastiosakeste kavatsematule eraldumisele rehvidest, muu hulgas selliste meetmete abil nagu rehvide märgistamine ja minimaalsete nõuete sätestamine. Praegu ei ole veel sobivat katsemeetodit rehvide kulumise mõõtmiseks. Seepärast peaks komisjon nõudma, et töötataks välja selline meetod, võttes täielikult arvesse kõiki praegu olemasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju, et luua võimalikult kiiresti sobiv meetod.
(13)  Kasutamise käigus tekib rehvide kulumisel suurel hulgal keskkonnale kahjulikke plastiosakesi. Seepärast märgitakse komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ vajadust leida lahendus plastiosakeste soovimatule eraldumisele rehvidest, muu hulgas selliste teavitusmeetmete abil nagu rehvide märgistamine ja miinimumnõuded. Seega oleks rehvide kulumiskiiruse suhtes märgistusnõuete kehtestamine inimeste tervisele ja keskkonnale väga kasulik. Seepärast peaks komisjon nõudma sellise meetodi võimalikult kiiret väljatöötamist, mille juures tuleks täielikult arvesse võtta kõiki praegu olemasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju ning rakendusuuringute tulemusi.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028 final
16 COM(2018)0028 final
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/136917 sätestatud energiamärgist, millega liigitatakse tooted energiatarbimise järgi klassidesse „A“ kuni „G“, tunnustab liidu tarbijatest üle 85 % ja sellest on saanud edukas energiatõhusamate toodete propageerija. Rehvi märgise kujundust tuleks võimalikult vähe muuta, kuid rehvide näitajate eripäraga tuleks arvestada.
(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/136917 sätestatud energiamärgist, millega liigitatakse tooted energiatarbimise järgi klassidesse „A“ kuni „G“, tunnustab liidu tarbijatest üle 85% kui selget ja läbipaistvat teabevahendit ja sellest on saanud edukas energiatõhusamate toodete propageerija. Rehvi märgise kujundust tuleks võimalikult vähe muuta, kuid rehvide näitajate eripäraga tuleks arvestada.
__________________
__________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 28.7.2017, lk 1).
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 28.7.2017, lk 1).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)  Ühtse märgise kasutamine rehvi näitajate kohta võrreldava teabe andmiseks aitab tõenäoliselt mõjutada lõppkasutajaid otsustama ohutumate, vaiksemate ja kütusesäästlikumate rehvide kasuks. Tõenäoliselt innustab see omakorda rehvitootjaid optimeerima kõnealuseid näitajaid, mis aitaks muuta tarbimist ja tootmist säästlikumaks.
(16)  Ühtse märgise kasutamine rehvi näitajate kohta võrreldava teabe andmiseks aitab tõenäoliselt mõjutada lõppkasutajaid otsustama ohutumate, kestlikumate, vaiksemate ja kütusesäästlikumate rehvide kasuks. Tõenäoliselt innustab see omakorda rehvitootjaid optimeerima kõnealuseid näitajaid, mis aitaks muuta tarbimist ja tootmist säästlikumaks.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
(22)  Võimalikele lõppkasutajatele tuleks anda teavet, mis selgitab märgise iga elementi ja selle tähtsust. See teave tuleks esitada tehnilistes tutvustusmaterjalides, näiteks tarnijate veebisaitidel.
(22)  Võimalikele lõppkasutajatele tuleks anda teavet, mis selgitab märgise iga elementi ja selle tähtsust. See teave tuleks esitada tehnilistes tutvustusmaterjalides, näiteks tarnijate veebisaitidel. Tehniliste tutvustusmaterjalide hulka ei tohiks lugeda reklaamimist reklaamtulpadel, ajalehtedes, ajakirjades ning raadio- ja telesaadetes.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
(30)  Selleks et muuta märgise sisu ja vormi, kehtestada nõuded protekteeritud rehvide kulumise ja läbisõidu kohta ning kohandada lisasid vastavalt teaduse ja tehnika arengule, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes21 sätestatud põhimõtetega. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nendel ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
(30)  Selleks et muuta märgise sisu ja vormi, kehtestada nõuded protekteeritud rehvide, lume- ja jäärehvide, kulumise ja läbisõidu kohta ning kohandada lisasid vastavalt teaduse ja tehnika arengule, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes21 sätestatud põhimõtetega. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nendel ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
__________________
__________________
21 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
21 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)
(30a)  Kui on leitud sobiv katsemeetod, on andmed rehvide läbisõidu ja kulumise kohta kasulik abivahend tarbijate teavitamiseks nende ostetud rehvide vastupidavusest ja elueast ning plastiosakeste soovimatust eraldumisest. Teave läbisõidu kohta aitaks ka lõpptarbijatel teha teadliku valiku pikema kasutuseaga rehvide kasuks, mis omakorda aitaks kaitsta keskkonda ja ühtlasi hinnata rehvide toimimiskulusid pikema aja jooksul. Seepärast tuleks läbisõidu- ja kulumisnäitajad lisada märgisele siis, kui on olemas käesoleva määruse kohaldamiseks sobiv, mõttekas ja korratav katsemeetod. Uute tehnoloogiate alane teadus- ja arendustegevus selles valdkonnas peaks jätkuma.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
(32)  Selleks et tugevdada usaldust märgise vastu ja tagada selle täpsus, peaksid tarnijad toote märgisel esitama veeretakistuse, märjale teele vastava haardevõime ja sõidumüra näitajad vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 kohasele tüübikinnituse protsessile.
(32)  Selleks et tugevdada usaldust märgise vastu ja tagada selle täpsus, peaksid tarnijad toote märgisel esitama veeretakistuse ning märjale teele ja lumisele teele vastava haardevõime ja sõidumüra näitajad vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 kohasele tüübikinnituse protsessile.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)
(32a)  Märgise suurus peaks jääma selliseks, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1222/2009. Märgis peaks sisaldama teavet haardevõime kohta lume- ja jääoludes ning QR-koodi.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
1.  Käesoleva määruse eesmärk on muuta madala müratasemega kütusesäästlike ja ohutute rehvide edendamise abil maanteetransport ohutumaks, tervist paremini kaitsvaks ning majanduslikult tasuvamaks ja keskkonnasäästlikumaks.
1.  Käesoleva määruse eesmärk on edendada madala müratasemega kütusesäästlike, ohutute ja kestlike rehvide kasutamist, mis võib aidata minimeerida keskkonna- ja tervisemõju ning samal ajal suurendada maanteetranspordi ohutust ja majanduslikku tasuvust.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
1.  Käesolevat määrust kohaldatakse C1-, C2- ja C3-klassi rehvide suhtes.
1.  Käesolevat määrust kohaldatakse turule lastavate C1-, C2- ja C3-klassi rehvide suhtes.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19
(19)  „näitaja“ – rehvi näitaja, nagu see on sätestatud I lisas, nt veeretakistus, märjale teele vastav haardevõime, sõidumüra, lume- ja jääsuutlikkus, läbisõit või kulumine, mis rehvi kasutamisel mõjutab märkimisväärselt keskkonda, liiklusohutust või tervist;
19)  „näitaja“ – rehvi I lisas sätestatud näitaja, nt veeretakistus, haardevõime märjal teel ja lume- või jääoludes, sõidumüra, läbisõit või kulumine, mis rehvi kasutamisel mõjutab märkimisväärselt keskkonda, liiklusohutust või tervist;
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Tarnijad tagavad, et turule lastavatel C1-, C2- ja C3-klassi rehvidel oleks:
1.  Tarnijad tagavad, et turule lastavatele C1-, C2- ja C3-klassi rehvidele lisatakse tasuta:
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a
(a)  iga üksikrehvi puhul II lisa kohane kleebise kujul märgis, millel esitatakse teave ja klass iga I lisas sätestatud rehvi näitaja kohta ning IV lisa kohane tootekirjeldus;
a)  iga üksikrehvi puhul II lisa kohane kleebise kujul märgis, millel esitatakse teave ja klass iga I lisas sätestatud rehvi näitaja kohta ning IV lisa kohane tootekirjeldus; või
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Internetis müüdavate rehvide puhul peavad tarnijad tagama, et märgis kuvatakse toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav.
2.  Internetis reklaamitavate või müüdavate rehvide puhul peavad tarnijad esitama rehvi märgise ja tagama, et ostmisel kuvatakse märgis selgelt toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav. Märgise võib kuvada pesaaknas kuvatava kujutisega pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumisel, puuteekraanil kujutise venitamisel või sarnasel meetodil.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
3.  Tarnijad tagavad, et igas teatavat tüüpi rehvi visuaalses kuulutuses, sealhulgas internetis, kujutatakse märgist.
välja jäetud
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Tarnijad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele.
4.  Tarnijad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele ja selles esitatakse rehvi märgis.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Tarnijad tagavad, et oluliste näitajate väärtused, asjaomased klassid ja igasugune muu teave, mille nad esitavad I lisa kohasel oluliste näitajate märgisel, on läbinud määruse (EÜ) nr 661/2009 alusel tüübikinnitusmenetluse.
5.  Tarnijad tagavad, et enne rehvide turule laskmist on tüübikinnitusasutusele esitatud oluliste näitajate väärtused, asjaomased klassid, mudelitähis ja igasugune muu teave, mille nad esitavad I lisa kohasel oluliste näitajate märgisel, samuti III lisas sätestatud tehnilise dokumentatsiooni näitajad. Tüübikinnitusasutus kinnitab tarnijalt dokumentatsiooni kättesaamist ja kontrollib selle nõuetelevastavust.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7
7.  Taotluse korral teevad tarnijad tehnilise dokumentatsiooni vastavalt III lisale kättesaadavaks liikmesriikide ametiasutustele.
7.  Taotluse korral teevad tarnijad tehnilise dokumentatsiooni vastavalt III lisale kättesaadavaks liikmesriikide ametiasutustele või akrediteeritud kolmandatele isikutele.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
Rehvide tarnijate kohustused toodete andmebaasi osas
Rehvide tarnijate kohustused toodete andmebaasi osas
1.  Alates 1. jaanuarist 2020 sisestavad tarnijad enne rehvide turule laskmist toodete andmebaasi määruse (EL) 2017/1369 I lisas sätestatud teabe.
1.  Alates üheksa kuud pärast [palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev] sisestavad tarnijad enne pärast seda kuupäeva toodetud rehvide turule laskmist toodete andmebaasi määruse (EL) 2017/1369 I lisas sätestatud teabe, välja arvatud mudeli mõõdetud tehnilised parameetrid.
2.  Kui rehvid on turule lastud ajavahemikul [palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev] kuni 31. detsembrini 2019, sisestab tarnija toodete andmebaasi hiljemalt 30. juuniks 2020 määruse (EL) 2017/1369 I lisas sätestatud teabe.
2.  Kui rehvid on toodetud ajavahemikul [palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev] kuni üheksa kuud miinus üks päev pärast [palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev], sisestab tarnija toodete andmebaasi hiljemalt 12 kuud pärast [palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev] määruse (EL) 2017/1369 I lisas sätestatud teabe, välja arvatud mudeli mõõdetud tehnilised parameetrid.
2a.   Kui rehvid on turule lastud enne [palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev], võib tarnija sisestada toodete andmebaasi nende rehvide kohta määruse (EL) 2017/1369 I lisas sätestatud teabe.
3.  Kuni veel toimub lõigetes 1 ja 2 sätestatud teabe sisestamine toodete andmebaasi, koostab tarnija pärast vastava taotluse saamist turujärelevalveasutuselt tehnilise dokumentatsiooni elektroonilisel kujul ja teeb 10 päeva jooksul kättesaadavaks kontrollimiseks.
3.  Kuni veel toimub lõigetes 1 ja 2 sätestatud teabe sisestamine toodete andmebaasi, koostab tarnija pärast vastava taotluse saamist turujärelevalveasutuselt tehnilise dokumentatsiooni elektroonilisel kujul ja teeb 10 päeva jooksul kättesaadavaks kontrollimiseks.
4.  Kui rehvis tehakse muudatusi, mis on märgise või tootekirjelduse seisukohast olulised, käsitatakse toodet uut tüüpi rehvina. Tarnija teeb andmebaasi kande, kui teatavat tüüpi rehve ei lasta enam turule.
4.  Kui rehvis tehakse muudatusi, mis on märgise või tootekirjelduse seisukohast olulised, käsitatakse toodet uut tüüpi rehvina. Tarnija teeb andmebaasi kande, kui teatavat tüüpi rehve ei lasta enam turule.
5.  Pärast seda, kui teatavat tüüpi rehvi viimane ühik on turule lastud, säilitavad tarnijad toodete andmebaasi nõuetele vastavuse osas teavet selle rehvitüübi kohta viis aastat.
5.  Pärast seda, kui teatavat tüüpi rehvi viimane ühik on turule lastud, säilitavad tarnijad toodete andmebaasi nõuetele vastavuse osas teavet selle rehvitüübi kohta viis aastat.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
(a)  müügikohas oleks rehvidel märgis vastavalt II lisale sellise kleebise kujul, mille tarnija esitab kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga a selgelt nähtaval kohal;
a)  müügikohas oleks rehvidel märgis vastavalt II lisale sellise kleebise kujul, mille tarnija esitab kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga a selgelt nähtaval kohal; või
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b
(b)  artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud märgis on enne ühest või mitmest ühesugusest rehvist partiisse kuuluva rehvi ostmist müügikohas rehvi vahetus läheduses lõppkasutajale selgelt nähtavalt esitatud.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)
ba)  märgis on kinnitatud vahetult rehvi külge ja on tervikuna loetav, nii et miski ei takista selle nägemist.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
2.  Edasimüüjad tagavad, et igas teatavat tüüpi rehvi visuaalses kuulutuses, sealhulgas internetis, kujutatakse märgist.
välja jäetud
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
3.  Edasimüüjad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele.
3.  Edasimüüjad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele ja selles esitatakse rehvi märgis.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7
7.  Internetis otse müüdavate rehvide puhul peavad edasimüüjad tagama, et märgis kuvatakse toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav.
7.  Internetis reklaamitavate või otse müüdavate rehvide puhul peavad tarnijad esitama rehvi märgise ja tagama, et ostmisel kuvatakse märgis toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav. Märgise võib kuvada pesaaknas kuvatava kujutisega pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumisel, puuteekraanil kujutise venitamisel või sarnasel meetodil.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
Teave, mida tuleb esitada vastavalt artiklite 4, 6 ja 7 kohaselt märgises esitatavate näitajate kohta, hangitakse I lisas osutatud katsetuste ja mõõtmiste ning VI lisas osutatud laborite kooskõlastusmenetluse teel.
Teave, mida tuleb esitada artiklite 4, 6 ja 7 kohaselt märgises esitatavate näitajate kohta, hangitakse kooskõlas I lisas osutatud kohaldatavate katsemeetodite ning VI lisas osutatud laborite kooskõlastusmenetlusega.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriigid tagavad, et riiklikud turujärelevalveasutused kehtestavad käesoleva määruse nõuete järgimiseks müügikohtade regulaarse ja pistelise kontrollimise korra.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3
3.  [määruse (EÜ) nr 765/2008 / järgimise ja täitmise tagamise määruse ettepanek COM(2017) 795 artikli 13] kohaselt koostatud liikmesriikide üldistes turujärelevalveprogrammides tuleb esitada meetmed, millega tagatakse käesoleva määruse tulemuslik jõustamine.
3.  [määruse (EÜ) nr 765/2008 / järgimise ja täitmise tagamise määruse ettepaneku COM(2017)0795 artikli 13] kohaselt koostatud liikmesriikide üldistes turujärelevalveprogrammides tuleb esitada meetmed, millega tagatakse käesoleva määruse tulemuslik jõustamine, ning neid tõhustada.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11a
Protekteeritud rehvid
Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] võtab komisjon kooskõlas artikliga 13 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega (sobiva ja kasutuskõlbliku meetodi olemasolu korral) kehtestatakse uued nõuded protekteeritud rehve käsitlevates lisades esitatavale teabele.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a a (uus)
aa)  kehtestada lume- ja jäärehvide näitajad ja nõuded nende kohta esitatavale teabele;
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a b (uus)
ab)  kehtestada sobivad katsemeetodid rehvide haardevõime mõõtmiseks lume- ja jääoludes;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt b
(b)  lisada lisadesse näitajaid või teabega seotud nõudeid, eelkõige läbisõidu ja kulumise kohta, kui sobivad meetodid on kättesaadavad;
välja jäetud
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2
Kui see on asjakohane, küsib komisjon delegeeritud õigusaktide väljatöötamise käigus konkreetsete tooterühmade märgiste kujunduse ja sisu kohta arvamust liidu klientide esindajate rühmadelt, tagamaks, et nad märgist hästi mõistavad.
Tagamaks, et tarbijad märgiste sisu hästi mõistaksid, arutab komisjon delegeeritud õigusaktide koostamise käigus rehvimärgiste kujundust ja sisu liidu tarbijate esindusorganisatsioonidega.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1
Hiljemalt 1. juuniks 2026 korraldab komisjon käesoleva määruse hindamise ning esitab sellekohase aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.
Hiljemalt 1. juuniks 2022 viib komisjon läbi käesoleva määruse hindamise, koostab selle mõjuhinnangu ja teostab tarbijaküsitluse ning esitab sellekohase aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Aruandele lisatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 2
Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid võimaldanud lõpptarbijatel valida paremate näitajatega rehve, võttes arvesse mõju ettevõtjatele, kütusekulule, ohutusele, kasvuhoonegaaside heitele ning turujärelevalve meetmetele. Samuti hinnatakse kulusid ja kasu, mida annab sõltumatu kohustuslik kontroll, mida teeb kolmas osaline, kes kontrollib märgisel esitatud teavet, võttes ka arvesse kogemusi määruse (EÜ) nr 661/2009 pakutavas laiemas raamistikus.
Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid võimaldanud lõpptarbijatel valida paremate näitajatega rehve, võttes arvesse nende mõju ettevõtjatele, kütusekulule, ohutusele, kasvuhoonegaaside heitele, turujärelevalve meetmetele ja tarbijate teadlikkusele. Samuti hinnatakse kulusid ja kasu, mida annab sõltumatu kohustuslik kontroll, mida teeb kolmas osaline, kes kontrollib märgisel esitatud teavet, võttes ka arvesse kogemusi määruse (EÜ) nr 661/2009 pakutavas laiemas raamistikus.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 2
Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2020.
Seda kohaldatakse alates … [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – lõik 1
Kütusesäästlikkuse klass esitatakse märgisel ja määratakse veeretakistusteguri (RRC) alusel vastavalt allpool täpsustatud klassidele A–G; veeretakistustegurit mõõdetakse kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 6. lisaga ja selle edasiste muudatustega ning kooskõlastatakse VI lisas esitatud menetluse abil.
Kütusesäästlikkuse klass esitatakse märgisel ja määratakse veeretakistusteguri (RRC) alusel vastavalt allpool täpsustatud klassidele A–G ja kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 6. lisaga ja selle edasiste muudatustega ning kooskõlastatakse VI lisas esitatud menetluse abil.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – lõik 2 a (uus)
Pärast määruses (EÜ) nr 661/2009 esitatud tüübikinnitusnõuete täielikku rakendamist ei või energiatõhususklassi F kuuluvaid C1-, C2- ja C3-klassi rehve enam turule lasta ja need tuleb märgisel tähistada halli värviga.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – tabel

Komisjoni ettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC ≥ 5,4

A

RRC ≥ 4,4

A

RRC ≥ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Muudatusettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC ≥ 6,5

A

RRC ≥ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tühi

D

Tühi

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 1
1.  C1-klassi rehvide märjale teele vastava haardevõime klass määratakse ja esitatakse märgise märjale teele vastava haardevõime indeksi (G) alusel vastavalt allpool esitatud tabelis täpsustatud klassidele A–G; märjale teele vastava haardevõime indeks arvutatakse kooskõlas punktiga 2 ja seda mõõdetakse kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 5. lisaga.
1.  C1-klassi rehvide märjale teele vastava haardevõime klass määratakse ja esitatakse märgise märjale teele vastava haardevõime indeksi (G) alusel vastavalt allpool esitatud tabelis täpsustatud klassidele A–G; märjale teele vastava haardevõime indeks arvutatakse kooskõlas punktiga 2 ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 5. lisaga.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 1 a (uus)
1a.  Pärast määruses (EÜ) nr 661/2009 esitatud tüübikinnitusnõuete täielikku rakendamist ei või energiatõhususklassi F kuuluvaid C1-, C2- ja C3-klassi rehve enam turule lasta ja need tuleb märgisel tähistada halli värviga.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Tühi

G

Tühi

G

G ≤ 0,64

G

Muudatusettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Tühi

D

Tühi

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C osa – pealkiri
C osa. Rehvi sõidumüraklassid ja mõõtmistulemus
C osa. Rehvi sõidumüraklassid ja näitaja
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C osa – lõik 1
Rehvi sõidumüra mõõtmise tulemus (N) esitatakse detsibellides ning arvutatakse kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 3. lisaga.
Rehvi sõidumüra näitaja (N) esitatakse detsibellides kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 3. lisaga.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C osa – lõik 2
Rehvi sõidumüra klass määratakse määruse (EÜ) nr 661/2009 II lisa C osas sätestatud piirnormide (LV) alusel järgmiselt:
Rehvi sõidumüraklass määratakse ja esitatakse märgisel kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud 2. etapi piirnormidega (LV).
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C osa – lõik 3
N esitatakse detsibellides (dB)
N esitatakse detsibellides (dB)
Rehvi sõidumüraklass
Rehvi sõidumüraklass
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_ET-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_ET-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV – 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_ET-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_ET-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV - 3
LV– 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_ET-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_ET-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – D osa – lõik 1
Lumeoludes katsetatakse sooritusvõimet vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 7. lisale.
Sooritusvõime lumeoludes märgistatakse vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 7. lisale.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – D osa – lõik 2
Rehvi, mis vastab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud väikseimale lumeoluindeksile, liigitatakse lumeoludes kasutatavaks talverehviks ja tähistatakse sellekohase sümboliga märgisel.
Rehv, mis vastab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud väikseimale lumeoluindeksile, liigitatakse lumeoludes kasutatavaks talverehviks ja seda võib tähistada sellekohase sümboliga märgisel.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – E osa – lõik 1
Jääoludes katsetatakse sooritusvõimet standardi ISO 19447 järgi.
Sooritusvõime jääoludes märgistatakse standardi ISO 19447 järgi.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – E osa – lõik 2
Rehvi, mis vastab standardis ISO 19447 sätestatud väikseimale jääoluindeksile, liigitatakse jääoludes kasutatavaks talverehviks ja tähistatakse sellekohase sümboliga märgisel.
Rehv, mis vastab standardis ISO 19447 sätestatud väikseimale jääoluindeksile ja millel on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud lumeomaduste tüübikinnitus, liigitatakse jääoludes kasutatavaks talverehviks ja seda võib tähistada sellekohase sümboliga märgisel.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 280.

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019Õigusalane teave