Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0086/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0086/2019

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 205kWORD 76k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0296),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0190/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0086/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  On aiheellista korvata asetus (EY) N:o 1222/2009 uudella asetuksella, johon sisällytetään vuonna 2011 tehdyt muutokset ja jolla muutetaan ja vahvistetaan joitakin asetuksen säännöksiä niiden sisällön selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon renkaiden tekninen kehitys viime vuosina.
(3)  On aiheellista korvata asetus (EY) N:o 1222/2009 uudella asetuksella, johon sisällytetään vuonna 2011 tehdyt muutokset ja jolla muutetaan ja vahvistetaan joitakin asetuksen säännöksiä niiden sisällön selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon renkaiden tekninen kehitys viime vuosina. Koska tarjonta ja kysyntä ovat kuitenkin muuttuneet vain vähän polttoainetehokkuuden osalta, tässä vaiheessa ei ole tarpeen muuttaa polttoainetehokkuuden asteikkoa. Lisäksi olisi tarkasteltava syytä tähän kehityksen puuttumiseen sekä ostamiseen vaikuttavia tekijöitä (hinta, suorituskyky jne.).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Liikennesektorin osuus unionin energiankulutuksesta on kolmannes. Tieliikenteen osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015 oli noin 22 prosenttia. Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5–10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen polttoainetehokkuutta voitaisiin lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä.
(4)  Liikennesektorin osuus unionin energiankulutuksesta on kolmannes. Tieliikenteen osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015 oli noin 22 prosenttia. Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5–10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen polttoainetehokkuutta voitaisiin lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä ja edistää hiilestä luopumista liikennealalla.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Jotta tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä, jäsenvaltioiden olisi luotava yhteistyössä komission kanssa kannustimia kehittää innovatiivinen uusi teknologinen prosessi polttoainetaloudellisia ja turvallisia luokkien C1, C2 ja C3 renkaita varten.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Renkailla on useita toisiinsa liittyviä ominaisuuksia. Yhden ominaisuuden, esimerkiksi vierintävastuksen, parantaminen voi vaikuttaa haitallisesti muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi märkäpitoon, ja märkäpidon parantaminen voi puolestaan lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki renkaiden ominaisuudet niin, että ne ylittävät jo saavutetut tasot.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Renkaiden merkintöjen parantamisen ansiosta kuluttajat voivat saada merkityksellisempiä ja vertailukelpoisempia tietoja polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja melusta sekä tehdä kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ostopäätöksiä uusia renkaita ostaessaan.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta voidaan antaa loppukäyttäjille tietoa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden suorituskyvystä, on aiheellista edellyttää, että merkintään sisällytetään lumi- ja jäärenkaita koskevat tietovaatimukset.
(12)  Jotta liikenneturvallisuutta voidaan parantaa unionin kylmissä ilmastoissa ja antaa loppukäyttäjille tietoa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden suorituskyvystä, on aiheellista edellyttää, että merkintään sisällytetään lumi- ja jäärenkaita koskevat tietovaatimukset. Lumi- ja jäärenkailla on erityisominaisuuksia, jotka eivät ole täysin verrattavissa muiden rengastyyppien ominaisuuksiin. Jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjät voivat tehdä harkittuja ja tietoon perustuvia päätöksiä, merkinnöissä olisi esitettävä lumi- ja jääpitoa koskevat tiedot ja QR-koodi. Komission olisi kehitettävä sekä lumi- että jääpitoa koskeva suorituskykyasteikko. Asteikkojen olisi perustuttava lumen osalta E-sääntöön nro 117 ja jään osalta ISO 19447 -standardiin. Joka tapauksessa logo, jossa on kolmihuippuinen vuori ja lumihiutale (’3PMSF’), olisi kohopainettava renkaaseen, joka täyttää E-säännön nro 117 mukaiset lumi-indeksin vähimmäisarvot. Samalla tavoin renkaassa, joka täyttää ISO 19447 ‑standardin mukaiset jääindeksin vähimmäisarvot, olisi käytettävä tämän standardin mukaisesti hyväksyttyä jäärenkaan logoa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle, ja tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa”16 todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Renkaiden kulumisen mittaamista varten ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla soveltuvaa testausmenetelmää. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen soveltuvan menetelmän kehittämiseksi mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset.
(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle. Tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Näin ollen rengasmerkintävaatimusten soveltaminen renkaiden kulumistietoihin toisi merkittävää terveys- ja ympäristöhyötyä. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen soveltuvan menetelmän kehittämiseksi mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset sekä alan teollisuuden tutkimustulokset.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Unionin kuluttajista yli 85 prosenttia tuntee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/136917 mukaisen energiamerkinnän, jolla tuotteiden energiankulutus luokitellaan asteikolla A–G, ja se on osoittautunut toimivaksi energiatehokkaiden tuotteiden edistämisessä. Rengasmerkinnässä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan samaa ulkoasua kuitenkin niin, että otetaan huomioon renkaiden ominaisuuksien erityispiirteet.
(15)  Unionin kuluttajista yli 85 prosenttia tuntee selkeänä ja avoimena tiedottamisvälineenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/136917 mukaisen energiamerkinnän, jolla tuotteiden energiankulutus luokitellaan asteikolla A–G, ja se on osoittautunut toimivaksi energiatehokkaiden tuotteiden edistämisessä. Rengasmerkinnässä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan samaa ulkoasua kuitenkin niin, että otetaan huomioon renkaiden ominaisuuksien erityispiirteet.
__________________
__________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Vertailukelpoisten tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja saada heidät ostamaan turvallisempia, hiljaisempia ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan nämä ominaisuudet, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.
(16)  Vertailukelpoisten tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja saada heidät ostamaan turvallisempia, kestävästi tuotettuja, hiljaisempia ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan nämä ominaisuudet, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi selvitettävä merkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava teknisessä myynninedistämismateriaalissa, esimerkiksi rengastoimittajien verkkosivustoilla.
(22)  Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi selvitettävä merkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava teknisessä myynninedistämismateriaalissa, esimerkiksi rengastoimittajien verkkosivustoilla. Mainostauluissa, sanoma- ja aikakauslehdissä tai radio- ja televisiolähetyksissä esitettäviä mainoksia ei tulisi pitää teknisenä myynninedistämismateriaalina.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan merkinnän sisältöä ja muotoa, otetaan käyttöön pinnoitettuja renkaita, kulumista ja kilometrimäärää koskevia vaatimuksia ja mukautetaan liitteitä teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa21 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(30)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan merkinnän sisältöä ja muotoa, otetaan käyttöön pinnoitettuja renkaita, lumella tai jäällä käytettäviä renkaita, kulumista ja kilometrimäärää koskevia vaatimuksia ja mukautetaan liitteitä teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa21 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
__________________
__________________
21 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
21 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
(30 a)  Sen jälkeen, kun sopiva testausmenetelmä on käytettävissä, renkaiden kilometrimäärää ja kulumista koskevat tiedot ovat hyödyllinen väline, jolla kuluttajille tiedotetaan heidän ostamiensa renkaiden kestävyydestä, käyttöiästä ja mikromuovien tahattomasta irtoamisesta. Kilometrimäärän avulla loppukuluttajat voisivat myös tehdä tietoon perustuvan valinnan pidemmän käyttöiän renkaista, mikä auttaisi suojelemaan ympäristöä, ja samalla kuluttajat voisivat arvioida renkaiden käyttökustannuksia pidemmällä aikavälillä. Siksi merkintöihin olisi sisällytettävä tietoja kilometrimäärään ja kulumiseen liittyvästä suorituskyvystä, kun käytettävissä on asiaankuuluva, mielekäs ja toistettavissa oleva testausmenetelmä tämän asetuksen soveltamista varten. Alan uuden teknologian tutkimus- ja kehitystyötä olisi jatkettava.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Jotta lujitettaisiin luottamusta merkintään ja varmistettaisiin sen paikkansapitävyys, ilmoitukseen, jonka toimittajat tekevät merkinnässä vierintävastusta, märkäpitoa ja melua koskevista arvoista, olisi sovellettava tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.
(32)  Jotta lujitettaisiin luottamusta merkintään ja varmistettaisiin sen paikkansapitävyys, ilmoitukseen, jonka toimittajat tekevät merkinnässä vierintävastusta, märkäpitoa, lumipitoa ja melua koskevista arvoista, olisi sovellettava tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
(32 a)  Merkinnän olisi edelleen oltava asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 säädetyn kokoinen. Merkintään olisi sisällytettävä tieto lumi- tai jääpidosta ja QR-koodi.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä terveyden suojelua edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.
1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää vähän melua aiheuttavia polttoainetaloudellisia, turvallisia ja kestävästi tuotettuja renkaita, jotka voivat auttaa minimoimaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvan vaikutuksen parantaen samalla tieliikenteen turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin.
1.  Tätä asetusta sovelletaan markkinoille saatettaviin luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
19)  ’ominaisuudella’ liitteessä I esitettyä renkaan ominaisuutta, kuten vierintävastusta, märkäpitoa, vierintämelua, lumi-/jääpitoa, ajokilometrimäärää tai kulumista, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen;
19)  ’ominaisuudella’ liitteessä I esitettyä renkaan ominaisuutta, kuten vierintävastusta, märkäpitoa, vierintämelua, lumi- tai jääpitoa, ajokilometrimäärää tai kulumista, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen;
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että markkinoille saatettavissa luokkien C1, C2 ja C3 renkaissa on mukana
1.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että markkinoille saatettavissa luokkien C1, C2 ja C3 renkaissa on mukana maksutta
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kussakin renkaassa liitteen II vaatimusten mukainen tarran muodossa oleva merkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä liitteessä IV esitetty tuoteseloste;
a)  kussakin renkaassa liitteen II vaatimusten mukainen tarran muodossa oleva merkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä liitteessä IV esitetty tuoteseloste; tai
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Internetissä myytyjen renkaiden osalta tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla.
2.  Internetissä mainostettavien tai myytävien renkaiden osalta tavarantoimittajien on asetettava merkintä saataville ja varmistettava ostotilanteessa, että merkintä esitetään näkyvästi hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Merkintä voidaan esittää kerrosteisena kuvana, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä tai kun käytetään muuta vastaavaa tekniikkaa.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa tietyn tyyppisen renkaan visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä.
Poistetaan.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.
4.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään ja liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvoihin, niihin liittyviin luokkiin ja muihin suorituskykyyn liittyviin lisätietoihin, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, on sovellettu tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.
5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvot, niihin liittyvät luokat, mallitunnisteet ja muut suorituskykyyn liittyvät lisätiedot, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, sekä liitteen III mukaisissa teknisissä asiakirjoissa esitetyt ominaisuudet, on toimitettu tyyppihyväksyntäviranomaisille ennen renkaan markkinoille saattamista. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava tavarantoimittajalle asiakirja-aineiston vastaanottamisesta ja tarkastettava se.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
7.  Tavarantoimittajien on saatettava tekninen asiakirja-aineisto liitteen III mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten saataville pyynnöstä.
7.  Tavarantoimittajien on saatettava tekninen asiakirja-aineisto liitteen III mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten tai valtuutetun kolmannen osapuolen saataville pyynnöstä.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Rengastoimittajien velvollisuudet suhteessa tuotetietokantaan
Rengastoimittajien velvollisuudet suhteessa tuotetietokantaan
1.  Tavarantoimittajien on 1 päivästä tammikuuta 2020 kirjattava ennen renkaan markkinoille saattamista tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot.
1.  Tavarantoimittajien on ... päivästä ...kuuta ... [9 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] kirjattava ennen kyseisen päivämäärän jälkeen valmistetun renkaan markkinoille saattamista tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot lukuun ottamatta mallin mitattuja teknisiä parametreja.
2.  Jos renkaat saatetaan markkinoille [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, tavarantoimittajan on kirjattava 30 päivään kesäkuuta 2020 mennessä tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot näistä renkaista.
2.  Jos renkaat valmistetaan ... päivän ...kuuta ...[lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja yhdeksän kuukauden miinus yhden päivän kuluttua ... päivästä ...kuuta ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä] välisenä aikana, tavarantoimittajan on ... päivään ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä kirjattava tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot lukuun ottamatta mallin mitattuja teknisiä parametreja.
2 a.  Jos renkaat saatetaan markkinoille ennen ... päivää ...kuuta ... [lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä], tavarantoimittajan voi kirjata tuotetietokantaan asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot näistä renkaista.
3.  Kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on kirjattu tuotetietokantaan, tavarantoimittajan on asetettava saataville teknisten asiakirjojen sähköinen versio tarkastusta varten 10 päivän kuluessa markkinavalvontaviranomaisten esittämän pyynnön vastaanottamisesta.
3.  Kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on kirjattu tuotetietokantaan, tavarantoimittajan on asetettava saataville teknisten asiakirjojen sähköinen versio tarkastusta varten 10 päivän kuluessa markkinavalvontaviranomaisten esittämän pyynnön vastaanottamisesta.
4.  Rengasta, johon on tehty merkinnän tai tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä muutoksia, on pidettävä uutena rengastyyppinä. Tavarantoimittajan on ilmoitettava tietokannassa, milloin se ei enää saata markkinoille jonkin rengastyypin yksiköitä.
4.  Rengasta, johon on tehty merkinnän tai tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä muutoksia, on pidettävä uutena rengastyyppinä. Tavarantoimittajan on ilmoitettava tietokannassa, milloin se ei enää saata markkinoille jonkin rengastyypin yksiköitä.
5.  Kun rengastyypin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, tavarantoimittajan on säilytettävä kyseistä rengastyyppiä koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa viiden vuoden ajan.
5.  Kun rengastyypin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, tavarantoimittajan on säilytettävä kyseistä rengastyyppiä koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa viiden vuoden ajan.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  renkaissa on liitteen II mukaisesti merkintä tavarantoimittajan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittaman tarran muodossa selkeästi näkyvissä myyntipisteessä;
a)  renkaissa on liitteen II mukaisesti merkintä tavarantoimittajan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittaman tarran muodossa selkeästi näkyvissä myyntipisteessä; tai
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  ennen yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvaan erään kuuluvan renkaan myyntiä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu merkintä esitetään loppukäyttäjälle ja pidetään selkeästi esillä renkaan välittömässä läheisyydessä myyntipisteessä.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  merkintä on kiinnitetty suoraan renkaaseen ja se on luettavissa kokonaisuudessaan ilman, että mikään estää sitä näkymästä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa tietyn tyyppisen renkaan visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä.
Poistetaan.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Jakelijoiden on varmistettava, että liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.
3.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään ja liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta
7.  Suoraan internetissä myytyjen renkaiden osalta jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla.
7.  Suoraan internetissä mainostettavien tai myytävien renkaiden osalta jakelijoiden on asetettava merkintä saataville ja varmistettava ostotilanteessa, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Merkintä voidaan esittää kerrosteisena kuvana, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä tai kun käytetään muuta vastaavaa tekniikkaa.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Tiedot, jotka on annettava 4, 6 ja 7 artiklan mukaisesti merkinnässä esitetyistä ominaisuuksista, on hankittava soveltamalla liitteessä I tarkoitettuja testaus- ja mittausmenetelmiä ja liitteessä VI tarkoitettua laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyä.
Tiedot, jotka on annettava 4, 6 ja 7 artiklan mukaisesti merkinnässä esitetyistä ominaisuuksista, on hankittava liitteessä I tarkoitettujen testausmenetelmien ja liitteessä VI tarkoitetun laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyn mukaisesti.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset markkinavalvontaviranomaiset perustavat myyntipisteiden rutiini- ja satunnaistarkastusten järjestelmän, jolla varmistetaan tämän asetuksen noudattaminen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  [Asetuksen (EY) N:o 765/2008 / noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetusehdotus COM(2017) 795 13 artiklan] nojalla perustettuihin jäsenvaltioiden yleisiin markkinavalvontaohjelmiin on sisällyttävä toimia, joilla varmistetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokas valvonta.
3.  [Asetuksen (EY) N:o 765/2008 / noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetusehdotus COM(2017) 795 13 artiklan] nojalla perustettuihin jäsenvaltioiden yleisiin markkinavalvontaohjelmiin on sisällyttävä toimia, joilla varmistetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokas valvonta, ja kyseisiä ohjelmia on vahvistettava.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
11 aartikla (uusi)
11 a artikla
Pinnoitetut renkaat
Komissio hyväksyy ... päivään ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta sisällyttämällä liitteisiin pinnoitettuja renkaita koskevia uusia tietovaatimuksia sillä edellytyksellä, että käytettävissä on sopivat ja toteuttamiskelpoiset menetelmät.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  otetaan käyttöön lumi- ja jäärenkaita koskevat suoritusominaisuudet ja tietovaatimukset;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
a b)  otetaan käyttöön sopiva testausmenetelmä renkaiden lumi- ja jääpitokyvyn mittaamiseksi;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  sisällytetään liitteisiin ominaisuuksia tai tietovaatimuksia, etenkin kilometrimäärän ja kulumisen osalta, edellyttäen että soveltuvia testausmenetelmiä on saatavilla;
Poistetaan.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio testaa tarvittaessa erityisten tuoteryhmien merkintöjen ulkoasun ja sisällön unionin asiakkaita edustavien ryhmien kanssa varmistaakseen, että nämä ymmärtävät kyseiset merkinnät.
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio testaa renkaiden merkintöjen ulkoasun ja sisällön unionin asiakkaita edustavien ryhmien kanssa varmistaakseen, että nämä ymmärtävät kyseiset merkinnät.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin 1 päivään kesäkuuta 2026 mennessä ja esittää siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.
Komissio tekee tästä asetuksesta 1 päivään kesäkuuta 2022 mennessä arvioinnin, jota täydennetään vaikutustenarvioinnilla ja kuuluttajatutkimuksella, ja toimittaa siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Raportin yhteydessä toimitetaan aiheellisessa tapauksessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
Raportissa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ovat antaneet loppukäyttäjille mahdollisuuden valita paremmilla ominaisuuksilla varustettuja renkaita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan, polttoainekulutukseen, turvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja markkinavalvontatoimintaan. Siinä arvioidaan myös merkinnässä annettujen tietojen riippumattomasta ja pakollisesta kolmannen osapuolen suorittamasta todennuksesta aiheutuvat kustannukset ja saatavat edut ottaen myös huomioon asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetyistä laajemmista puitteista saadut kokemukset.
Raportissa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ovat antaneet loppukäyttäjille mahdollisuuden valita paremmilla ominaisuuksilla varustettuja renkaita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan, polttoainekulutukseen, turvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin, markkinavalvontatoimintaan ja kuluttajien tietämykseen. Siinä arvioidaan myös merkinnässä annettujen tietojen riippumattomasta ja pakollisesta kolmannen osapuolen suorittamasta todennuksesta aiheutuvat kustannukset ja saatavat edut ottaen myös huomioon asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetyistä laajemmista puitteista saadut kokemukset.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2020.
Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A osa – 1 kohta
Polttoainetehokkuusluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä vierintävastuskertoimen (RRC) perusteella jäljempänä olevan asteikon mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti sekä yhdenmukaistettava liitteessä VI säädetyn menettelyn mukaisesti.
Polttoainetehokkuusluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä vierintävastuskertoimen (RRC) perusteella jäljempänä olevan asteikon mukaisesti ja E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti sekä yhdenmukaistettava liitteessä VI säädetyn menettelyn mukaisesti.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A osa – 2 a kohta (uusi)
Luokkaan F luokiteltuja C1-, C2- ja C3-renkaita ei enää saateta markkinoille sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 661/2009 tyyppihyväksyntävaatimuksia koskeva säännös on pantu täysin täytäntöön, ja se on esitettävä merkinnässä harmaalla.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite I – A osa – taulukko

Komission teksti

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Tarkistus

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

tyhjä

D

tyhjä

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa – 1 kohta
1.  Märkäpitoluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa määritetyn asteikon mukaisesti, laskettava 2 kohdan mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 5 mukaisesti.
1.  Märkäpitoluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa määritetyn asteikon mukaisesti ja laskettava 2 kohdan mukaisesti ja E-säännön nro 117 liitteen 5 mukaisesti.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Luokkaan F luokiteltuja C1-, C2- ja C3-renkaita ei enää saateta markkinoille sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 661/2009 tyyppihyväksyntävaatimuksia koskeva säännös on pantu täysin täytäntöön, ja se on esitettävä merkinnässä harmaalla.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Liite I – B osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

tyhjä

G

tyhjä

G

G ≤ 0,64

G

Tarkistus

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

tyhjä

D

tyhjä

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Liite I – C osa – otsikko
C osa: Vierintämeluluokat ja vierintämelun mittausarvo
C osa: Vierintämeluluokat ja vierintämelun arvo
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
Liite I – C osa – 1 kohta
Vierintämelun mittausarvo (N) on ilmoitettava desibeleinä ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 3 mukaisesti.
Vierintämelun arvo (N) on ilmoitettava desibeleinä E-säännön nro 117 liitteen 3 mukaisesti.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Liite I – C osa – 2 kohta
Vierintämeluluokka on määritettävä ja esitettävä merkinnässä asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa olevien raja-arvojen (LV) perusteella seuraavasti:
Vierintämeluluokka on määritettävä ja esitettävä merkinnässä E-säännössä nro 117 määritettyjen raja-arvojen (LV) vaiheen 2 mukaisesti.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Liite I – C osa – 3 kohta
N desibeleinä
N desibeleinä
Vierintämeluluokka
Vierintämeluluokka
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_FI-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_FI-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_FI-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_FI-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV-3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_FI-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_FI-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
Liite I – D osa – 1 kohta
Lumipitoon liittyvät ominaisuudet on testattava E-säännön nro 117 liitteen 7 mukaisesti.
Lumipitoon liittyvät ominaisuudet on merkittävä E-säännön nro 117 liitteen 7 mukaisesti.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
Liite I – D osa – 2 kohta
Rengas, joka täyttää E-säännössä nro 117 esitetyt lumipidon vähimmäisarvot, on luokiteltava lumirenkaaksi ja merkintään on sisällytettävä seuraava kuva.
Rengas, joka täyttää E-säännössä nro 117 esitetyt lumipidon vähimmäisarvot, on luokiteltava lumirenkaaksi ja merkintään voidaan sisällyttää seuraava kuva.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
Liite I – E osa – 1 kohta
Jääpitoon liittyvät ominaisuudet on testattava ISO 19447 -standardin mukaisesti.
Jääpitoon liittyvät ominaisuudet on merkittävä ISO 19447 -standardin mukaisesti.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
Liite I – E osa – 2 kohta
Rengas, joka täyttää ISO 19447 -standardissa esitetyt jääpidon vähimmäisarvot, on luokiteltava jäärenkaaksi ja merkintään on sisällytettävä seuraava kuva.
Rengas, joka täyttää ISO 19447 -standardissa esitetyt jääpidon vähimmäisarvot ja jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä E-säännössä nro 117 määritettyjen lumipitoon liittyvien ominaisuuksien mukaisesti, on luokiteltava jäärenkaaksi ja merkintään voidaan sisällyttää seuraava kuva.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 280.

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus