Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0148(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0086/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0086/2019

Debates :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0230

Pieņemtie teksti
PDF 230kWORD 78k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0296),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0190/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0086/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Regulu (EK) Nr. 1222/2009 ir lietderīgi aizstāt ar jaunu regulu, kurā ir 2011. gadā izdarītie grozījumi un ar kuru tiek pārveidoti un uzlaboti daži tās noteikumi, lai precizētu un atjauninātu noteikumu saturu, ņemot vērā riepu tehnoloģisko attīstību pēdējos gados.
(3)  Regulu (EK) Nr. 1222/2009 ir lietderīgi aizstāt ar jaunu regulu, kurā ir 2011. gadā izdarītie grozījumi un ar kuru tiek pārveidoti un uzlaboti daži tās noteikumi, lai precizētu un atjauninātu noteikumu saturu, ņemot vērā riepu tehnoloģisko attīstību pēdējos gados. Tomēr, tā kā ne piedāvājums, ne pieprasījums nav ievērojami mainījis degvielas patēriņa efektivitāti, pagaidām nav vajadzības mainīt degvielas patēriņa efektivitātes skalu. Turklāt būtu jāizskata šādas stagnācijas iemesli un pirkšanas faktori, piemēram, cena, veiktspēja utt.).
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Transporta nozare veido trešo daļu no Savienības energopatēriņa. Autotransports bija atbildīgs par aptuveni 22 % no Savienības kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām 2015. gadā. Riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 5–10 % no transportlīdzekļu degvielas patēriņa. Tāpēc riepu rites pretestības samazināšana sniegtu būtisku ieguldījumu autotransporta degvielas patēriņa efektivitātē un tādējādi arī emisiju samazināšanā.
(4)  Transporta nozare veido trešo daļu no Savienības energopatēriņa. Autotransports 2015. gadā veidoja aptuveni 22 % no Savienības kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 5–10 % no transportlīdzekļu degvielas patēriņa. Tāpēc riepu rites pretestības samazināšana sniegtu būtisku ieguldījumu autotransporta degvielas patēriņa efektivitātē un tādējādi arī emisiju samazināšanā un transporta nozares dekarbonizācijā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Lai panāktu autotransporta CO2 emisiju samazinājumu, dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju ir lietderīgi paredzēt stimulus inovācijām jaunu tehnoloģisko procesu jomā attiecībā uz degvielu taupošām un drošām C1, C2 un C3 klases riepām.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu, savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji būtu jāmudina uzlabot visus parametrus, nosakot augstākus standartus nekā tie, kuri jau ir sasniegti.
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7 a)  Riepu marķēšanas uzlabošana ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmu informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošumu un troksni un, pērkot jaunas riepas, pieņemt izmaksu ziņā efektīvus un videi draudzīgus pirkšanas lēmumus.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Lai galalietotājiem sniegtu informāciju par riepām, kas īpaši paredzētas braukšanai sniega un ledus apstākļos, ir lietderīgi pieprasīt marķējumā norādīt informāciju par prasībām, ko piemēro sniega un ledus riepām.
(12)  Lai uzlabotu ceļa satiksmes drošību Savienības reģionos ar aukstāku klimatu un galalietotājiem sniegtu informāciju par riepām, kas īpaši paredzētas braukšanai sniega un ledus apstākļos, ir lietderīgi pieprasīt marķējumā norādīt informāciju par prasībām, ko piemēro sniega un ledus riepām. Sniega un ledus riepām ir īpaši parametri, kuri nav pilnībā salīdzināmi ar citiem riepu veidiem. Lai nodrošinātu, ka galalietotāji var pieņemt pārdomātus un apzinātus lēmumus, marķējumā būtu jāiekļauj informācija par saķeri ar sniegu un ledu un QR kods. Komisijai būtu jāizstrādā saķeres gan ar sniegu, gan ar ledu rādītāju skala. Šīs skalas būtu jābalsta uz ANO EEK Noteikumiem Nr. 117 un standartu ISO 19447 par attiecīgi sniega un ledus riepām. Jebkurā gadījumā riepas, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, būtu jāmarķē ar logotipu, kur attēlotas trīs kalnu virsotnes un sniegpārsla (“3PMSF”). Tāpat riepas, kas atbilst standartā ISO 19447 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, būtu jāmarķē ar ledus riepas logotipu, kas pieņemts šajā standartā.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots, un tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” minēta nepieciešamība mazināt netīšu mikroplastmasas nonākšanu vidē no riepām, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Tomēr šobrīd nav piemērotas testēšanas metodes riepu dilšanas mērīšanai. Tāpēc vajadzīgs, lai Komisija piešķirtu pilnvaras tādas metodes izstrādei, kurā pilnībā ņemti vērā visi modernākie starptautiski izstrādātie vai ierosinātie standarti vai noteikumi, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sagatavot piemērotu testēšanas metodi.
(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots. Tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” minēta nepieciešamība mazināt netīšu riepu mikroplastmasas nonākšanu vidē, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Līdz ar to marķējuma prasības attiecībā uz riepu dilšanas rādītājiem būtu ievērojams ieguvums cilvēku veselībai un videi. Tāpēc vajadzīgs, lai Komisija piešķirtu pilnvaras šādas metodes izstrādei, pilnībā ņemot vērā visus modernākos starptautiski izstrādātos vai ierosinātos standartus vai noteikumus, kā arī rūpnieciskās pētniecības rezultātus, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sagatavot piemērotu testēšanas metodi.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/136917 energomarķējumu, ar kuru ražojumi energopatēriņš tiek iedalīts klasēs no “A” līdz “G”, atpazīst vairāk nekā 85 % Savienības patērētāju, un tas ir iedarbīgs līdzeklis efektīvu ražojumu popularizēšanai. Riepu marķējumam iespēju robežās būtu jāturpina izmantot tāds pats dizains, vienlaikus ņemot vērā riepas parametru īpatnības.
(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/136917 energomarķējumu, ar kuru ražojumu energopatēriņš tiek iedalīts klasēs no “A” līdz “G”, kā skaidru un pārredzamu informēšanas līdzekli atpazīst vairāk nekā 85 % Savienības patērētāju, un tas ir iedarbīgs līdzeklis efektīvu ražojumu popularizēšanai. Riepu marķējumam iespēju robežās būtu jāturpina izmantot tāds pats dizains, vienlaikus ņemot vērā riepas parametru īpatnības.
__________________
__________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Standarta marķējuma veidā sniegtā salīdzināmā informācija par riepu parametriem, domājams, ietekmēs galalietotāju lēmumu riepu izvēlē par labu drošākām, klusākām un degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus uzlabot tos parametrus, kas padarītu patēriņu un ražošanu iespējami ilgtspējīgāku.
(16)  Standarta marķējuma veidā sniegtā salīdzināmā informācija par riepu parametriem, domājams, ietekmēs galalietotāju lēmumu riepu izvēlē par labu drošākām, ilgtspējīgām, klusākām un degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus uzlabot tos parametrus, kas padarītu patēriņu un ražošanu iespējami ilgtspējīgāku.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
22. apsvērums
(22)  Potenciālajiem galalietotājiem būtu jāsaņem informācija, kurā izskaidroti visi marķējuma elementi un to nozīme. Šāda informācija būtu jāsniedz tehniskos reklāmas materiālos, piemēram, piegādātāju tīmekļa vietnēs.
(22)  Potenciālajiem galalietotājiem būtu jāsaņem informācija, kurā izskaidroti visi marķējuma elementi un to nozīme. Šāda informācija būtu jāsniedz tehniskos reklāmas materiālos, piemēram, piegādātāju tīmekļa vietnēs. Ar tehniskajiem reklāmas materiāliem nebūtu jāsaprot reklāmas uz stendiem, laikrakstos, žurnālos vai radio vai televīzijas pārraidēs.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
30. apsvērums
(30)  Lai grozītu marķējuma saturu un formātu, ieviestu prasības attiecībā uz atjaunotām riepām, nodilšanu un nobraukumu un pielāgotu pielikumus tehnikas attīstībai, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu21. Konkrēti, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem vajadzētu būt iespējai sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
(30)  Lai grozītu marķējuma saturu un formātu, ieviestu prasības attiecībā uz atjaunotām riepām, sniega vai ledus riepām, nodilšanu un nobraukumu un pielāgotu pielikumus tehnikas attīstībai, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu21. Konkrēti, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem vajadzētu būt iespējai sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
__________________
__________________
21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)
(30a)  Dati par riepu nobraukumu un nodilumu, kad būs pieejama piemērota testēšanas metode, būs lietderīgs instruments, kas informēs patērētājus par iegādāto riepu izturību, kalpošanas ilgumu un netīšu mikroplastmasas nonākšanu vidē. Informācija par nobraukumu arī ļautu patērētājiem veikt apzinātu izvēli par labu riepām ar ilgāku kalpošanas laiku, kas palīdzētu aizsargāt vidi un vienlaikus ļautu viņiem aplēst riepu izmantošanas izmaksas ilgākā termiņā. Tāpēc, kad kļūs pieejama atbilstoša, jēgpilna un reproducējama testēšanas metode, kas ļaus piemērot šo regulu, marķējumā būtu jāiekļauj nobraukuma un nodiluma norādes. Šajā jomā būtu jāturpina pētīt un izstrādāt jaunas tehnoloģijas.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
32. apsvērums
(32)  Lai stiprinātu uzticību marķējumam un nodrošinātu tā precizitāti, paziņojumam, ko piegādātāji izdara marķējumā attiecībā uz vērtībām par rites pretestību, saķeri ar slapju ceļu un troksni, būtu jāpiemēro tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.
(32)  Lai stiprinātu uzticību marķējumam un nodrošinātu tā precizitāti, paziņojumam, ko piegādātāji izdara marķējumā attiecībā uz rites pretestības, saķeres ar slapju ceļu, saķeres ar sniegu un trokšņa vērtībām, būtu jāpiemēro tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)
(32a)  Marķējuma lielumam būtu jāpaliek tādam pašam, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1222/2009. Marķējumā būtu jāiekļauj informācija par saķeri ar sniegu un ledu un QR kods.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
1.  Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību, veselības aizsardzību un ekonomisko un vidisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu un drošu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu.
1.  Šīs regulas mērķis ir veicināt degvielu taupošu, drošu un ilgtspējīgu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu, kas varētu palīdzēt līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi un veselību, vienlaikus uzlabojot autotransporta drošumu un ekonomisko efektivitāti.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
1.  Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām.
1.  Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām, kuras ir laistas tirgū.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 19. punkts
(19)  “parametrs” ir riepas parametrs, kā noteikts I pielikumā, piemēram, rites pretestība, saķere ar slapju ceļu, ārējais rites troksnis, sniegs, ledus, nobraukums vai nodilums, kam ir būtiska ietekme uz vidi, satiksmes drošību vai veselību izmantošanas laikā;
(19)  “parametrs” ir riepas parametrs, kā noteikts I pielikumā, piemēram, rites pretestība, saķere ar slapju ceļu, ārējais rites troksnis, sniegs vai ledus, nobraukums vai nodilums, kam ir būtiska ietekme uz vidi, satiksmes drošību vai veselību izmantošanas laikā;
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Piegādātāji attiecībā uz tirgū laistām C1, C2 un C3 klases riepām nodrošina, ka:
1.  Piegādātāji attiecībā uz tirgū laistām C1, C2 un C3 klases riepām bez maksas nodrošina, ka:
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  katrai atsevišķai riepai ir uzlīmes veida marķējums, kurš atbilst II pielikuma prasībām un uz kura norādīta I pielikumā noteiktā informācija un tajā noteikto parametru klase, un ir pievienota IV pielikumā noteiktā ražojuma informācijas lapa;
(a)  katrai atsevišķai riepai ir uzlīmes veida marķējums, kurš atbilst II pielikuma prasībām un uz kura norādīta I pielikumā noteiktā informācija un tajā noteikto parametru klase, un ir pievienota IV pielikumā noteiktā ražojuma informācijas lapa; vai
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Internetā pārdotām riepām piegādātāji nodrošina, ka marķējums tiek attēlots cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa.
2.  Internetā reklamētām vai pārdotām riepām piegādātāji nodrošina marķējuma pieejamību un vietā, kur notiek pirkšana, to, ka marķējums ir redzams cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa. Marķējumu var iekļaut ligzdota attēla veidā, tas var parādīties pēc uzklikšķināšanas ar datorpeli, datorpeles uzvirzīšanas, attēla izplešanas uz skārienekrāna vai tamlīdzīgi.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
3.  Piegādātāji nodrošina, ka marķējums ir redzams kopā ar konkrēta tipa riepas vizuālu reklāmu, tostarp internetā.
svītrots
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
4.  Piegādātāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas jebkāds tehniskais reklāmas materiāls, tostarp internetā, atbilst V pielikuma prasībām.
4.  Piegādātāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskajā reklāmas materiālā, tostarp internetā, ir iekļauts marķējums un ka šāds reklāmas materiāls atbilst V pielikuma prasībām.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
5.  Piegādātāji nodrošina, ka visām vērtībām, saistītajām klasēm un jebkādai papildu informācijai par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, ir bijis tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.
5.  Piegādātāji nodrošina, ka visas vērtības, saistītās klases, modeļa identifikators un jebkāda papildu informācija par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, kā arī tehniskās dokumentācijas parametri, kas noteikti III pielikumā, ir iesniegti tipa apstiprinātājai iestādei pirms riepas laišanas tirgū. Tipa apstiprinātāja iestāde apstiprina dokumentācijas saņemšanu no piegādātāja un verificē to.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts
7.  Piegādātāji nodrošina, ka dalībvalstu iestādēm pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija, kas atbilst III pielikuma prasībām.
7.  Piegādātāji nodrošina, ka dalībvalstu iestādēm vai jebkurai citai akreditētai trešai pusei pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija, kas atbilst III pielikuma prasībām.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
5. pants
Riepu piegādātāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi
Riepu piegādātāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi
1.  No 2020. gada 1. janvāra pirms riepas laišanas tirgū piegādātāji ražojumu datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju.
1.  Sākot no dienas, kas ir deviņus mēnešus pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu], pirms riepas, kas ražota pēc minētā datuma, laišanas tirgū piegādātāji ražojumu datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju, izņemot izmērītos modeļa tehniskos parametrus.
2.  Ja riepas tiek laistas tirgū laikposmā no [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] līdz 2019. gada 31. decembrim, piegādātājs līdz 2020. gada 30. jūnijam attiecībā uz minētajām riepām ražojumu datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju.
2.  Ja riepas ir ražotas laikposmā no [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] līdz deviņiem mēnešiem mīnus viena diena pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu], piegādātājs 12 mēnešu laikā pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] ražojumu datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju, izņemot izmērītos modeļa tehniskos parametrus.
2.a  Ja riepas tiek laistas tirgū pirms [lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu], piegādātājs var attiecībā uz minētajām riepām ražojumu datubāzē ievadīt Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā noteikto informāciju.
3.  Līdz 1. un 2. punktā minētās informācijas ievadīšanai ražojumu datubāzē piegādātājs nodrošina, ka tehniskās dokumentācijas elektroniskā versija ir pieejama pārbaudes vajadzībām 10 dienu laikā pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma saņemšanas.
3.  Līdz 1. un 2. punktā minētās informācijas ievadīšanai ražojumu datubāzē piegādātājs nodrošina, ka tehniskās dokumentācijas elektroniskā versija ir pieejama pārbaudes vajadzībām 10 dienu laikā pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma saņemšanas.
4.  Riepu, attiecībā uz kuru ir izdarītas izmaiņas, kas ir būtiskas attiecībā uz marķējumu vai ražojuma informācijas lapu, uzskata par jaunu riepas tipu. Piegādātājs datubāzē norāda, kad tas riepas tipa vienības tirgū vairs nelaiž.
4.  Riepu, attiecībā uz kuru ir izdarītas izmaiņas, kas ir būtiskas attiecībā uz marķējumu vai ražojuma informācijas lapu, uzskata par jaunu riepas tipu. Piegādātājs datubāzē norāda, kad tas riepas tipa vienības tirgū vairs nelaiž.
5.  Pēc tam, kad tirgū ir laista riepas tipa pēdējā vienība, piegādātājs informāciju par minēto riepas tipu ražojumu datubāzes atbilstības daļā glabā piecus gadus.
5.  Pēc tam, kad tirgū ir laista riepas tipa pēdējā vienība, piegādātājs informāciju par minēto riepas tipu ražojumu datubāzes atbilstības daļā glabā piecus gadus.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  uz riepām tirdzniecības vietā ir uzlīmes veida marķējums, kas atbilst II pielikuma prasībām un ko piegādātājs piestiprinājis skaidri redzamā vietā atbilstoši 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam;
(a)  uz riepām tirdzniecības vietā ir uzlīmes veida marķējums, kas atbilst II pielikuma prasībām un ko piegādātājs piestiprinājis skaidri redzamā vietā atbilstoši 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam; vai
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  pirms tādu riepu pārdošanas, kas ir vienas vai vairāku identisku riepu partijas daļa, 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais marķējums tiek parādīts galalietotājam un ir uzskatāmi novietots riepas tiešā tuvumā tirdzniecības vietā.
(b)  pirms tādu riepu pārdošanas, kas ir vienas vai vairāku identisku riepu partijas daļa, galalietotājs tiek iepazīstināts ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto marķējumu, kas ir uzskatāmi novietots riepas tiešā tuvumā tirdzniecības vietā.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  marķējumu piestiprina tieši pie riepas, tas ir pilnībā izlasāms un nekas to neaizsedz.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Izplatītāji nodrošina, ka marķējums ir redzams kopā ar konkrēta tipa riepas vizuālu reklāmu, tostarp internetā.
svītrots
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
3.  Izplatītāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskais reklāmas materiāls, tostarp internetā, atbilst V pielikuma prasībām.
3.  Izplatītāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskajā reklāmas materiālā, tostarp internetā, ir iekļauts marķējums un ka šāds reklāmas materiāls atbilst V pielikuma prasībām.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts
7.  Internetā tieši pārdotām riepām izplatītāji nodrošina, ka marķējums tiek attēlots cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa.
7.  Internetā reklamētām vai tieši pārdotām riepām izplatītāji nodrošina marķējuma pieejamību un vietā, kur notiek pirkšana, to, ka marķējums ir cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa. Marķējumu var iekļaut ligzdota attēla veidā, tas var parādīties pēc uzklikšķināšanas ar datorpeli, datorpeles uzvirzīšanas, attēla izplešanas uz skārienekrāna vai tamlīdzīgi.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa
Informāciju par parametriem, ko marķējumā norāda saskaņā ar 4., 6. un 7. pantu, iegūst, izmantojot I pielikumā minētās testēšanas un mērījumu metodes un VI pielikumā minēto laboratoriju pielīdzināšanas procedūru.
Informāciju par parametriem, ko marķējumā norāda saskaņā ar 4., 6. un 7. pantu, iegūst, saskaņā ar I pielikumā minētajām testēšanas metodēm un VI pielikumā minēto laboratoriju pielīdzināšanas procedūru.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka valsts tirgus uzraudzības iestādes izveido sistēmu regulāru un ad-hoc pārbaužu veikšanai tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
3.  Dalībvalstu visaptverošajās tirgus uzraudzības programmās, kas izstrādātas saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 765/2008 13. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)795], iekļauj darbības, kas nodrošina šīs regulas izpildes efektivitāti.
3.  Dalībvalstu visaptverošajās tirgus uzraudzības programmās, kas izstrādātas saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 765/2008 13. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)795], iekļauj darbības, kas nodrošina šīs regulas izpildes efektivitāti, un tās ir jāpadara stingrākas.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Atjaunotas riepas
Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot jaunas informācijas prasības pielikumos par atjaunotām riepām, ar nosacījumu, ka ir pieejama piemērota un īstenojama metode.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)
(aa)  ieviestu parametrus un informācijas prasības sniega un ledus riepām;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – ab punkts (jauns)
(ab)  ieviestu piemērotu testēšanas metodi, lai mērītu riepu saķeri ar sniegu un ledu;
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  iekļautu pielikumos prasības par parametriem vai informāciju, jo īpaši attiecībā uz nobraukumu un nodilumu, ja ir pieejamas piemērotas testēšanas metodes;
svītrots
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa
Attiecīgā gadījumā Komisija, sagatavojot deleģētos aktus, konkrētām ražojumu grupām paredzēto marķējumu dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības klientu grupu vidū, lai nodrošinātu, ka klienti skaidri izprot marķējumu.
Komisija, sagatavojot deleģētos aktus, riepām paredzēto marķējumu dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības klientu grupu vidū, lai nodrošinātu, ka klienti skaidri izprot marķējumu.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa
Komisija līdz 2026. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.
Komisija līdz 2022. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu, ko papildina ar ietekmes novērtējumu un patērētāju aptauju, un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojumā, vajadzības gadījumā, pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa
Minētajā ziņojumā novērtē, cik lielā mērā šī regula un saskaņā ar to pieņemtie deleģētie akti ir devuši iespēju galalietotājiem izvēlēties labākas veiktspējas riepas, ņemot vērā riepu ietekmi uz uzņēmēdarbību, degvielas patēriņu, drošību, siltumnīcefekta gāzu emisijas un tirgus uzraudzības pasākumus. Ziņojumā arī novērtē izmaksas un ieguvumus saistībā ar neatkarīgu un obligātu trešās personas veiktu marķējumā sniegtās informācijas verifikāciju, ņemot vērā pieredzi plašākā ietvarā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 661/2009.
Minētajā ziņojumā novērtē, cik lielā mērā šī regula un saskaņā ar to pieņemtie deleģētie akti ir devuši iespēju galalietotājiem izvēlēties labākas veiktspējas riepas, ņemot vērā riepu ietekmi uz uzņēmējdarbību, degvielas patēriņu, drošumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, tirgus uzraudzības pasākumus un patērētāju informētību. Ziņojumā arī novērtē izmaksas un ieguvumus saistībā ar neatkarīgu un obligātu trešās personas veiktu marķējumā sniegtās informācijas verifikāciju, ņemot vērā pieredzi plašākā ietvarā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 661/2009.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. daļa
To piemēro no 2020. gada 1. jūnija.
To piemēro no ... [12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. daļa
Degvielas patēriņa efektivitātes klasi nosaka un norāda marķējumā, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RRC) atbilstīgi turpmāk norādītajai “A” līdz “G” skalai, un mēra saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumu un tā turpmākiem grozījumiem, un pielīdzina atbilstīgi VI pielikumā noteiktajai procedūrai.
Degvielas patēriņa efektivitātes klasi nosaka un norāda marķējumā, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RRC) atbilstīgi turpmāk norādītajai “A” līdz “G” skalai un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumu un tā turpmākiem grozījumiem, un pielīdzina atbilstīgi VI pielikumā noteiktajai procedūrai.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2.a daļa (jauna)
C1, C2, C3 klases riepas ar indeksu F vairs nelaiž tirgū pēc tam, kad pilnībā ir ieviests Regulas (EK) Nr. 661/2009 noteikums par tipa apstiprināšanas prasībām, un to uz marķējuma attēlo pelēkā krāsā.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Grozījums

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tukšs

D

Tukšs

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
I pielikums – B daļa – 1. punkts
1.  Saķeres ar slapju ceļu klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz saķeres ar slapju ceļu indeksu (G), atbilstīgi turpmāk tabulā norādītajai skalai no “A” līdz “G”, to aprēķina saskaņā ar 2. punktu un mēra saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 5. pielikumu.
1.  Saķeres ar slapju ceļu klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz saķeres ar slapju ceļu indeksu (G), atbilstīgi turpmāk tabulā norādītajai skalai no “A” līdz “G”, to aprēķina saskaņā ar 2. punktu un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 5. pielikumu.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
I pielikums – B daļa – 1.a punkts (jauns)
1.a  C1, C2, C3 klases riepas ar indeksu F vairs nelaiž tirgū pēc tam, kad pilnībā ir ieviests Regulas (EK) Nr. 661/2009 noteikums par tipa apstiprināšanas prasībām, un to uz marķējuma attēlo pelēkā krāsā.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
I pielikums – B daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Tukšs

G

Tukšs

G

G ≤ 0,64

G

Grozījums

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Tukšs

D

Tukšs

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
I pielikums – C daļa – virsraksts
C Ārējā rites trokšņa klases un izmērītā vērtība
C Ārējā rites trokšņa klases un vērtība
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
I pielikums – C daļa – 1. daļa
Ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību (N) norāda decibelos un aprēķina saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 3. pielikumu.
Ārējā rites trokšņa vērtību (N) norāda decibelos un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 3. pielikumu.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
I pielikums – C daļa – 2. daļa
Ārējā rites trokšņa klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr661/2009 II pielikuma C daļā noteiktajām robežvērtībām (LV), šādi.
Ārējā rites trokšņa klasi nosaka un norāda marķējumā atbilstīgi robežvērtībām (LV) 2posmā, kas noteiktas ANO EEK Noteikumos Nr. 117.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
I pielikums – C daļa – 3. daļa
N izsaka dB
N izsaka dB
Ārējā rites trokšņa klase
Ārējā rites trokšņa klase
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_LV-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_LV-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_LV-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_LV-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV-3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_LV-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_LV-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
I pielikums – D daļa – 1. daļa
Veiktspēju uz sniega testē saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu.
Veiktspēju uz sniega marķē saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
I pielikums – D daļa – 2. daļa
Riepu, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, klasificē kā sniega riepu un marķējumā norāda šādu ikonu.
Riepu, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, klasificē kā sniega riepu un marķējumā var norādīt šādu ikonu.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
I pielikums – E daļa – 1. daļa
Veiktspēju uz ledus testē saskaņā ar ISO 19447.
Veiktspēju uz ledus marķē saskaņā ar ISO 19447.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
I pielikums – E daļa – 2. daļa
Riepu, kas atbilst ISO 19447 noteiktajām minimālajām ledus indeksa vērtībām, klasificē kā ledus riepu un marķējumā norāda šādu ikonu.
Riepu, kuras atbilst ISO 19447 noteiktajām minimālajām ledus indeksa vērtībām un kurām ir piešķirts tipa apstiprinājums par veiktspēju uz sniega saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 117, klasificē kā ledus riepu un marķējumā var norādīt šādu ikonu.

(1).OV C 62, 15.2.2019., 280. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. martsJuridisks paziņojums