Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0148(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0086/2019

Ingediende teksten :

A8-0086/2019

Debatten :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0230

Aangenomen teksten
PDF 221kWORD 79k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave
Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0296),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 114 en 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0190/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0086/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  Het is passend Verordening (EG) nr. 1222/2009 te vervangen door een nieuwe verordening waarin in 2011 ingevoerde wijzigingen worden verwerkt en waarin een aantal bepalingen wordt gewijzigd en versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken, rekening houdend met de technologische vooruitgang van de voorbije jaren op het gebied van banden.
(3)  Het is passend Verordening (EG) nr. 1222/2009 te vervangen door een nieuwe verordening waarin in 2011 ingevoerde wijzigingen worden verwerkt, waarin een aantal bepalingen wordt gewijzigd en versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken, rekening houdend met de technologische vooruitgang van de voorbije jaren op het gebied van banden. Aangezien de vraag en het aanbod wat betreft brandstofefficiëntie nauwelijks zijn veranderd, is het in dit stadium niet dienstig om de brandstofefficiëntieklassen te wijzigen. Daarnaast moeten worden onderzocht wat de oorzaken voor dit gebrek aan ontwikkeling zijn en welke rol aankoopfactoren zoals prijs, prestaties, enzovoort daarbij spelen.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  De vervoersector neemt een derde van het energieverbruik van de Unie voor zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 10 % van het brandstofverbruik van een voertuig, vooral door hun rolweerstand. Een beperking van de rolweerstand van banden zou dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de brandstofefficiëntie van het wegvervoer en bijgevolg tot de beperking van de emissies.
(4)  De vervoersector neemt een derde van het energieverbruik van de Unie voor zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 10 % van het brandstofverbruik van een voertuig, vooral door hun rolweerstand. Een beperking van de rolweerstand van banden zou dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de brandstofefficiëntie van het wegvervoer en bijgevolg tot de beperking van de emissies alsook tot het koolstofvrij maken van de vervoersector.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Om de uitdaging van het verminderen van de CO2-uitstoot van het wegvervoer te aan te gaan, is het voor de lidstaten passend om in samenwerking met de Commissie stimulansen te bieden voor het innoveren van een nieuw technologische proces voor brandstofefficiënte en veilige C1-, C2- en C3-banden.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren boven de reeds gehaalde normen.
(5)  Banden hebben een aantal kenmerken die onderling samenhangen. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren boven de reeds gehaalde normen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)  Door de verbetering van de etikettering van banden wordt de consument in staat gesteld relevantere en meer vergelijkbare informatie te verkrijgen over brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid, en om kosteneffectieve en milieuvriendelijke aankoopbeslissingen te nemen bij de aankoop van nieuwe banden.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Om de eindgebruiker informatie te verstrekken over de prestaties van banden die specifiek ontworpen zijn voor het rijden op sneeuw en ijs, dient te worden vereist dat op het etiket voorgeschreven informatie over winterbanden wordt vermeld.
(12)  Om de verkeersveiligheid te verbeteren in de lidstaten van de Unie met koude klimaatomstandigheden en de eindgebruiker informatie te verstrekken over de prestaties van banden die specifiek ontworpen zijn voor het rijden op sneeuw en ijs, dient te worden vereist dat op het etiket voorgeschreven informatie over winterbanden wordt vermeld. Winterbanden hebben specifieke parameters die niet volledig vergelijkbaar zijn met die van andere typen banden. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers weloverwogen en geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, moeten op het etiket informatie over de grip op sneeuw, de grip op ijs en de QR-code worden vermeld. De Commissie moet zowel een schaal voor de prestaties met betrekking tot de grip op sneeuw als een schaal voor de prestaties met betrekking tot de grip op ijs ontwikkelen. Deze schalen moeten zijn gebaseerd op VN/ECE-Reglement nr. 117 en ISO 19447 voor respectievelijk sneeuw en ijs. Een band die aan de in VN/ECE-reglement nr. 117 genoemde minimale sneeuwindexwaarden voldoet, moet zijn voorzien van het "3PMSF"-logo (drie bergtoppen met een sneeuwvlok). Een band die aan de in ISO 19447 genoemde minimale ijsindexwaarden voldoet, moet zijn voorzien van het in deze norm overeengekomen ijsbandlogo.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
(13)  De slijtage van banden tijdens het gebruik is een belangrijke bron van microplastics, die schadelijk zijn voor het milieu; derhalve wordt in de mededeling van de Commissie „Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie”16 aangegeven dat het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit banden moet worden tegengegaan, onder andere door voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering en minimumeisen voor banden. Er is momenteel echter geen geschikte testmethode voorhanden om de slijtage van banden te meten. Daarom moet de Commissie opdracht geven tot de ontwikkeling van een dergelijke methode, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle geavanceerde, internationaal ontwikkelde of voorgestelde normen of verordeningen, teneinde zo spoedig mogelijk een geschikte testmethode vast te stellen.
(13)  De slijtage van banden tijdens het gebruik is een belangrijke bron van microplastics, die schadelijk zijn voor het milieu. Derhalve wordt in de mededeling van de Commissie "Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie" aangegeven dat het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit banden moet worden tegengegaan, onder andere door voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering en minimumeisen voor banden. De toepassing van etiketteringsvoorschriften ten aanzien van de mate van slijtage van banden zou daarom aanzienlijke voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu met zich meebrengen. Daarom moet de Commissie opdracht geven tot de ontwikkeling van een dergelijke methode, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle geavanceerde, internationaal ontwikkelde of voorgestelde normen of verordeningen, evenals met de resultaten van industrieel onderzoek, teneinde zo spoedig mogelijk een geschikte testmethode vast te stellen.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
(15)  Het energie-etiket op grond van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad17, waarbij het energieverbruik van producten wordt ingedeeld in een schaal van „A” tot en met „G”, wordt door meer dan 85 % van de consumenten in de Unie erkend en is doeltreffend gebleken voor het bevorderen van efficiëntere producten. Voor het bandenetiket moet zoveel mogelijk hetzelfde ontwerp gebruikt blijven worden, terwijl rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de bandenparameters.
(15)  Het energie-etiket op grond van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad17, waarbij het energieverbruik van producten wordt ingedeeld in een schaal van "A" tot en met "G", wordt door meer dan 85 % van de consumenten in de Unie als duidelijk en transparant informatiehulpmiddel erkend en is doeltreffend gebleken voor het bevorderen van efficiëntere producten. Voor het bandenetiket moet zoveel mogelijk hetzelfde ontwerp gebruikt blijven worden, terwijl rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de bandenparameters.
__________________
__________________
17 Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 1).
17 Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 1).
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
(16)  Vergelijkbare informatie over bandenparameters in de vorm van een standaardetiket zal naar alle waarschijnlijkheid de aankoopbeslissingen van eindgebruikers beïnvloeden in de richting van veiligere, geluidsarmere en brandstofefficiëntere banden. Dit zal op zijn beurt de bandenfabrikanten ertoe aanzetten om deze parameters te optimaliseren, wat de weg effent voor duurzamere consumptie en productie.
(16)  Vergelijkbare informatie over bandenparameters in de vorm van een standaardetiket zal naar alle waarschijnlijkheid de aankoopbeslissingen van eindgebruikers beïnvloeden in de richting van veiligere, duurzame, geluidsarmere en brandstofefficiëntere banden. Dit zal op zijn beurt de bandenfabrikanten ertoe aanzetten om deze parameters te optimaliseren, wat de weg effent voor duurzamere consumptie en productie.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 22
(22)  Aan potentiële eindgebruikers moet informatie worden verstrekt waarin elk onderdeel van het etiket en de relevantie ervan worden uitgelegd. Deze informatie moet in het technische reclamemateriaal, zoals bijvoorbeeld op websites van leveranciers, worden opgenomen.
(22)  Aan potentiële eindgebruikers moet informatie worden verstrekt waarin elk onderdeel van het etiket en de relevantie ervan worden uitgelegd. Deze informatie moet in het technische reclamemateriaal, zoals bijvoorbeeld op websites van leveranciers, worden opgenomen. Onder technisch reclamemateriaal mag niet worden verstaan reclame op reclameborden, in kranten en tijdschriften, op de radio of de televisie.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
(30)  Teneinde de inhoud en het formaat van het etiket te wijzigen, eisen in te voeren met betrekking tot coverbanden, slijtage en kilometrage, en de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang, moet de bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 201621. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, dienen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en dienen hun deskundigen systematisch toegang te hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
(30)  Teneinde de inhoud en het formaat van het etiket te wijzigen, eisen in te voeren met betrekking tot coverbanden, winterbanden, slijtage en kilometrage, en de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang, moet de bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 201621. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, dienen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en dienen hun deskundigen systematisch toegang te hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
__________________
__________________
21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)
(30 bis)  Gegevens over de kilometrage en slijtage van banden zullen, wanneer een geschikte testmethode beschikbaar wordt, een nuttig instrument zijn om consumenten te informeren over de duurzaamheid, levensduur en het onopzettelijk vrijkomen van microplastics van de band die zij aanschaffen. Daarnaast kan de eindconsument aan de hand van informatie over de kilometrage een weloverwogen beslissing nemen over banden met een langere levensduur, wat de bescherming van het milieu ten goede komt en hem tegelijkertijd in staat stelt een schatting te maken van de exploitatiekosten van zijn banden op langere termijn. Derhalve moeten prestatiegegevens met betrekking tot de kilometrage en slijtage worden toegevoegd aan het etiket wanneer een relevante, zinvolle en reproduceerbare testmethode beschikbaar wordt voor de toepassing van deze verordening. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën op dit gebied moeten worden voortgezet.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
(32)  Om het vertrouwen in het etiket te versterken en de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, moet de verklaring van leveranciers op het etiket met betrekking tot de waarden voor rolweerstand, grip op nat wegdek en geluid het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 doorlopen.
(32)  Om het vertrouwen in het etiket te versterken en de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, moet de verklaring van leveranciers op het etiket met betrekking tot de waarden voor rolweerstand, grip op nat wegdek, grip op sneeuw en geluid het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 doorlopen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)
(32 bis)  De afmetingen van het etiket moeten dezelfde blijven als de afmetingen die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1222/2009. De details over de grip op sneeuw en de grip op ijs en de QR-code moeten in het etiket worden opgenomen.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
1.  Deze verordening heeft tot doel de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de economische en milieuefficiëntie van het wegvervoer te verbeteren door het gebruik van brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme banden aan te moedigen.
1.  Deze verordening heeft tot doel het gebruik van brandstofefficiënte, veilige, duurzame en geluidsarme banden te bevorderen om zo de effecten op het milieu en de gezondheid te doen afnemen en tegelijkertijd de veiligheid en economische efficiëntie van het wegvervoer te verbeteren.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
1.  Deze verordening is van toepassing op C1-, C2- en C3-banden.
1.  Deze verordening is van toepassing op in de handel gebrachte C1-, C2- en C3-banden.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 19
(19)  „parameter”: een in bijlage I vermelde bandenparameter, zoals rolweerstand, grip op nat wegdek, rolgeluidemissies, sneeuw, ijs, kilometrage of slijtage, die bij gebruik van de banden een aanzienlijke invloed heeft op het milieu, de verkeersveiligheid of de gezondheid.
(19)  "parameter": een in bijlage I vermelde bandenparameter, zoals rolweerstand, grip op nat wegdek, rolgeluidemissies, sneeuw of ijs, kilometrage of slijtage, die bij gebruik van de banden een aanzienlijke invloed heeft op het milieu, de verkeersveiligheid of de gezondheid;
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule
1.  Wat betreft C1-, C2- en C3-banden die in de handel worden gebracht, zorgen leveranciers ervoor dat:
1.  Wat betreft C1-, C2- en C3-banden die in de handel worden gebracht, zorgen leveranciers ervoor dat, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht:
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
(a)  elke afzonderlijke band vergezeld gaat van een etiket in overeenstemming met bijlage II in de vorm van een sticker, waarop de informatie en klasse van elke parameter wordt vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, en van een productinformatieblad zoals uiteengezet in bijlage IV;
(a)  elke afzonderlijke band vergezeld gaat van een etiket in overeenstemming met bijlage II in de vorm van een sticker, waarop de informatie en klasse van elke parameter wordt vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, en van een productinformatieblad zoals uiteengezet in bijlage IV; of
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
2.  Met betrekking tot banden die via internet worden verkocht zorgen leveranciers ervoor dat het etiket in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is.
2.  Met betrekking tot banden waarvoor via internet reclame wordt gemaakt of die via internet worden verkocht maken leveranciers het etiket beschikbaar en zorgen zij ervoor dat het etiket bij de aankoop zichtbaar in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is. Het etiket kan worden weergegeven in de vorm van een ingebouwde afbeelding, na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm, of vergelijkbare technieken.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
3.  Leveranciers zorgen ervoor dat bij elke visuele advertentie voor een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond.
Schrappen
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
4.  Leveranciers zorgen ervoor dat al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, aan de eisen van bijlage V voldoet.
4.  Leveranciers zorgen ervoor dat bij al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond en aan de eisen van bijlage V wordt voldaan.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5
5.  Leveranciers zorgen ervoor dat de waarden, de daaraan gekoppelde klassen en alle extra informatie over de prestaties die zij op het etiket vermelden met betrekking tot de essentiële parameters zoals uiteengezet in bijlage I, het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 hebben doorlopen.
5.  Leveranciers zorgen ervoor dat de waarden, de daaraan gekoppelde klassen, de typeaanduiding en alle extra informatie over de prestaties die zij op het etiket vermelden met betrekking tot de essentiële parameters zoals uiteengezet in bijlage I, evenals de parameters van de technische documentatie zoals uiteengezet in bijlage III aan de typegoedkeuringsinstanties zijn voorgelegd voordat zij een band in de handel brengen. De typegoedkeuringsinstantie bevestigt de ontvangst van de documenten van de leverancier en controleert deze documenten.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7
7.  Leveranciers stellen op verzoek technische documenten overeenkomstig bijlage III ter beschikking van de autoriteiten van de lidstaten.
7.  Leveranciers stellen op verzoek technische documenten overeenkomstig bijlage III ter beschikking van de autoriteiten van de lidstaten of een geaccrediteerde derde partij.
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 5
Verantwoordelijkheden van bandenleveranciers in verband met de productendatabank
Verantwoordelijkheden van bandenleveranciers in verband met de productendatabank
1.  Met ingang van 1 januari 2020 voeren leveranciers, alvorens een band in de handel te brengen, de in bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde informatie in de productendatabank in.
1.  Met ingang van negen maanden na ... [gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen] voeren leveranciers, alvorens een band in de handel te brengen die na die datum is geproduceerd, de in bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde informatie in de productendatabank in, met uitzondering van de gemeten technische parameters van het model.
2.  Uiterlijk op 30 juni 2020 voert de leverancier voor banden die in de handel worden gebracht tussen [de datum van inwerkingtreding van deze verordening invoegen] en 31 december 2019, de in bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde informatie met betrekking tot die banden in de productendatabank in.
2.  Uiterlijk twaalf maanden na ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening invoegen] voert de leverancier voor banden die worden geproduceerd tussen [de datum van inwerkingtreding van deze verordening invoegen] en negen maanden minus een dag na [de datum van de inwerkingtreding van deze verordening invoegen], de in bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde informatie in de productendatabank in, met uitzondering van de gemeten technische parameters van het model.
2 bis.  Indien de banden in de handel worden gebracht vóór [de datum van inwerkingtreding van deze verordening invoegen], kan de leverancier de in bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde informatie met betrekking tot die banden in de productendatabank invoeren.
3.  Tot op het moment van het invoeren van de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie in de productendatabank stelt de leverancier, binnen tien dagen na een verzoek van de markttoezichtautoriteiten, een elektronische versie van de technische documentatie ter beschikking voor inspectie.
3.  Tot op het moment van het invoeren van de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie in de productendatabank stelt de leverancier, binnen tien dagen na een verzoek van de markttoezichtautoriteiten, een elektronische versie van de technische documentatie ter beschikking voor inspectie.
4.  Een band waaraan wijzigingen worden aangebracht die van betekenis zijn voor het etiket of het productinformatieblad, wordt beschouwd als een nieuw bandentype. De leverancier geeft in de databank aan wanneer hij eenheden van een bandentype niet meer in de handel brengt.
4.  Een band waaraan wijzigingen worden aangebracht die van betekenis zijn voor het etiket of het productinformatieblad, wordt beschouwd als een nieuw bandentype. De leverancier geeft in de databank aan wanneer hij eenheden van een bandentype niet meer in de handel brengt.
5.  De leverancier bewaart de informatie betreffende dat bandentype in het conformiteitsgedeelte van de databank gedurende vijf jaar nadat de laatste eenheid van dat bandentype in de handel is gebracht.
5.  De leverancier bewaart de informatie betreffende dat bandentype in het conformiteitsgedeelte van de databank gedurende vijf jaar nadat de laatste eenheid van dat bandentype in de handel is gebracht.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a
(a)  het door leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), geleverde etiket overeenkomstig bijlage II in de vorm van een sticker op een duidelijke zichtbare plaats is aangebracht op de banden in het verkooppunt;
(a)  het door leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), geleverde etiket overeenkomstig bijlage II in de vorm van een sticker op een duidelijke zichtbare plaats is aangebracht op de banden in het verkooppunt; of
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b
(b)  vóór de verkoop van een band, die tot een partij van één band of meerdere identieke banden behoort, het in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde etiket aan de eindgebruiker wordt getoond en in het verkooppunt in de onmiddellijke nabijheid van de band op een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht.
(b)  vóór de verkoop van een band, die tot een partij van één band of meerdere identieke banden behoort, het in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde etiket aan de eindgebruiker wordt voorgelegd en in het verkooppunt in de onmiddellijke nabijheid van de band op een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  het etiket wordt rechtstreeks op de band aangebracht en is volledig leesbaar, en het zicht op het etiket mag door niets worden belemmerd.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
2.  Distributeurs zorgen ervoor dat bij elke visuele advertentie voor een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond.
Schrappen
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
3.  Distributeurs zorgen ervoor dat al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, aan de eisen van bijlage V voldoet.
3.  Distributeurs zorgen ervoor dat bij al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond en aan de eisen van bijlage V wordt voldaan.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7
7.  Met betrekking tot banden die rechtstreeks via internet worden verkocht zorgen distributeurs ervoor dat het etiket in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is.
7.  Met betrekking tot banden waarvoor via internet reclame wordt gemaakt of die rechtstreeks via internet worden verkocht maken distributeurs het etiket beschikbaar en zorgen zij ervoor dat het etiket bij de aankoop in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is. Het etiket kan worden weergegeven in de vorm van een ingebouwde afbeelding, na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm, of door middel van vergelijkbare technieken.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1
De uit hoofde van de artikelen 4, 6 en 7 vereiste informatie inzake de op het etiket vermelde parameters wordt verkregen door de in bijlage I bedoelde test- en meetmethoden en de in bijlage VI bedoelde procedure voor het op elkaar afstemmen van laboratoria toe te passen.
De uit hoofde van de artikelen 4, 6 en 7 vereiste informatie inzake de op het etiket vermelde parameters wordt verkregen overeenkomstig de in bijlage I bedoelde testmethoden en de in bijlage VI bedoelde procedure voor het op elkaar afstemmen van laboratoria.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De lidstaten zien erop toe dat de nationale markttoezichtautoriteiten een systeem installeren van routinematige en ad-hocinspecties van verkooppunten met als doel de naleving van deze verordening te garanderen.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3
3.  In de krachtens [artikel 13 van Verordening (EG) nr. 765/2008/verordening inzake naleving en handhaving voorgesteld onder COM(2017) 795] vastgestelde algemene markttoezichtprogramma's van de lidstaten worden maatregelen opgenomen om de doeltreffende handhaving van deze verordening te waarborgen.
3.  In de krachtens [artikel 13 van Verordening (EG) nr. 765/2008/verordening inzake naleving en handhaving voorgesteld onder COM(2017) 795] vastgestelde algemene markttoezichtprogramma's van de lidstaten worden maatregelen opgenomen om de doeltreffende handhaving van deze verordening te waarborgen en deze programma's worden versterkt.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)
Artikel 11 bis
Coverbanden
De Commissie stelt uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast om deze verordening aan te vullen door nieuwe informatievereisten in te voeren in de bijlagen voor coverbanden, mits een geschikte en uitvoerbare testmethode beschikbaar is.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
(a bis)  parameters en informatievereisten vast te stellen met betrekking tot winterbanden;
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)
(a ter)  een geschikte testmethode in te voeren om de prestaties van banden met betrekking tot de grip op sneeuw en ijs te meten;
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b
(b)  parameters of informatievereisten op te nemen in de bijlagen, met name met betrekking tot kilometrage en slijtage, op voorwaarde dat er geschikte testmethoden beschikbaar zijn;
Schrappen
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2
Indien passend voert de Commissie bij het voorbereiden van gedelegeerde handelingen tests uit met representatieve groepen van klanten in de Unie om te waarborgen dat zij het ontwerp en de inhoud van de etiketten van specifieke productgroepen goed begrijpen.
De Commissie voert bij het voorbereiden van gedelegeerde handelingen tests uit met representatieve groepen van klanten in de Unie om te waarborgen dat zij het ontwerp en de inhoud van de etiketten van banden goed begrijpen.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
Uiterlijk op 1 juni 2026 voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en legt zij een verslag voor aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.
Uiterlijk op 1 juni 2022 voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening, die wordt vervolledigd met een effectbeoordeling en een consumentenonderzoek, en dient zij een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening.
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 2
In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen eindgebruikers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gegeven banden met betere prestaties te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven, het brandstofverbruik, de veiligheid, broeikasgasemissies en activiteiten op het gebied van markttoezicht. Ook zullen daarin de kosten en de baten van onafhankelijke en verplichte verificatie door derden van de op het etiket vermelde informatie worden beoordeeld, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de ervaring die in het ruimere kader van Verordening (EG) nr. 661/2009 is opgedaan.
In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen eindgebruikers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gegeven banden met betere prestaties te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven, het brandstofverbruik, de veiligheid, broeikasgasemissies, activiteiten op het gebied van markttoezicht en het consumentenbewustzijn. Ook zullen daarin de kosten en de baten van onafhankelijke en verplichte verificatie door derden van de op het etiket vermelde informatie worden beoordeeld, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de ervaring die in het ruimere kader van Verordening (EG) nr. 661/2009 is opgedaan.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 2
Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2020.
Zij is van toepassing met ingang van ... [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening].
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – alinea 1
De brandstofefficiëntieklasse wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de rolweerstandscoëfficiënt (RRC), volgens de hieronder gespecificeerde schaal van„A” tot en met „G”, en gemeten overeenkomstig bijlage 6 bij VN/ECE-reglement nr. 117 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de testlaboratoria op elkaar worden afgestemd volgens de procedure van bijlage VI.
De brandstofefficiëntieklasse wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de rolweerstandscoëfficiënt (RRC), volgens de hieronder gespecificeerde schaal van "A" tot en met "G", en overeenkomstig bijlage 6 bij VN/ECE-reglement nr. 117 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de testlaboratoria op elkaar worden afgestemd volgens de procedure van bijlage VI.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – alinea 2 bis (nieuw)
De F-klasse voor C1-, C2- en C3-banden mag na de volledige toepassing van de bepaling inzake de typegoedkeuringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 661/2009 niet meer in de handel worden gebracht en wordt in het grijs op het etiket weergegeven.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel A – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden

C2-banden

C3-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Amendement

C1-banden

C2-banden

C3-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Leeg

D

Leeg

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – punt 1
1.  De klasse grip op nat wegdek wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de index van grip op nat wegdek (G), volgens de in onderstaande tabel gespecificeerde schaal van „A” tot en met „G”, en wordt berekend overeenkomstig punt 2 en gemeten overeenkomstig bijlage 5 bij VN/ECE-reglement nr. 117.
1.  De klasse grip op nat wegdek wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de index van grip op nat wegdek (G), volgens de in onderstaande tabel gespecificeerde schaal van "A tot en met "G", en wordt berekend overeenkomstig punt 2 en overeenkomstig bijlage 5 bij VN/ECE-reglement nr. 117.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – punt 1 bis (nieuw)
1 bis.  De F-klasse voor C1-, C2- en C3-banden mag na de volledige toepassing van de bepaling inzake de typegoedkeuringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 661/2009 niet meer in de handel worden gebracht en wordt in het grijs op het etiket weergegeven.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – punt 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden

C2-banden

C3-banden

G

Klasse grip op nat wegdek

G

Klasse grip op nat wegdek

G

Klasse grip op nat wegdek

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Leeg

G

Leeg

G

G ≤ 0,64

G

Amendement

C1-banden

C2-banden

C3-banden

G

Klasse grip op nat weg-dek

G

Klasse grip op nat weg-dek

G

Klasse grip op nat wegdek

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Leeg

D

Leeg

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel C – titel
C Klassen en gemeten waarde van de rolgeluidemissie
C Klassen en waarde van de rolgeluidemissie
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel C – alinea 1
De gemeten waarde van de rolgeluidemissie (N) wordt uitgedrukt in decibel en berekend overeenkomstig bijlage 3 bij VN/ECE-reglement nr. 117.
De waarde van de rolgeluidemissie (N) wordt uitgedrukt in decibel overeenkomstig bijlage 3 bij VN/ECE-reglement nr. 117.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel C – alinea 2
De rolgeluidemissieklasse moet als volgt worden vastgesteld en op het etiket worden aangegeven op basis van de grenswaarden (LV) in deel C van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 661/2009.
De rolgeluidemissieklasse moet als volgt worden vastgesteld en op het etiket worden aangegeven overeenkomstig de grenswaarden (LV) in fase 2 zoals vastgesteld in VN/ECE-reglement nr. 117.
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel C – alinea 3
N in dB
N in dB
Rolgeluidemissieklasse
Rolgeluidemissieklasse
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_NL-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_NL-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_NL-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_NL-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV - 3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_NL-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_NL-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel D – alinea 1
De prestaties op sneeuw worden getest overeenkomstig bijlage 7 bij VN/ECE-reglement nr. 117.
De prestaties op sneeuw worden op het etiket vermeld overeenkomstig bijlage 7 bij VN/ECE-reglement nr. 117.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel D – alinea 2
Een band die aan de in VN/ECE-reglement nr. 117 genoemde minimale sneeuwindexwaarden voldoet, wordt ingedeeld als sneeuwband, en het volgende pictogram wordt op het etiket vermeld.
Een band die aan de in VN/ECE-reglement nr. 117 genoemde minimale sneeuwindexwaarden voldoet, wordt ingedeeld als sneeuwband, en het volgende pictogram kan op het etiket worden vermeld.
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel E – alinea 1
De prestaties op ijs worden getest overeenkomstig ISO 19447.
De prestaties op ijs worden op het etiket vermeld overeenkomstig ISO 19447.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel E – alinea 2
Een band die aan de in ISO 19447 genoemde minimale ijsindexwaarden voldoet, wordt ingedeeld als ijsband, en het volgende pictogram wordt op het etiket vermeld.
Een band die aan de in ISO 19447 genoemde minimale ijsindexwaarden voldoet en is goedgekeurd overeenkomstig de vereisten in VN/ECE-reglement nr. 117 met betrekking tot prestaties op sneeuw, wordt ingedeeld als ijsband, en het volgende pictogram kan op het etiket worden vermeld.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 280.

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019Juridische mededeling