Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0086/2019

Texte depuse :

A8-0086/2019

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0230

Texte adoptate
PDF 225kWORD 88k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***I
P8_TA-PROV(2019)0230A8-0086/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0296),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 114 și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0190/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Este oportun să fie înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un nou regulament care încorporează modificările făcute în 2011 și care modifică și îmbunătățește unele din dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând cont de progresele tehnologice cu privire la pneuri realizate în ultimii ani.
(3)  Este oportun să fie înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un nou regulament care încorporează modificările făcute în 2011, care modifică și îmbunătățește unele din dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând cont de progresele tehnologice cu privire la pneuri realizate în ultimii ani. Cu toate acestea, cum cererea și oferta au evoluat foarte puțin în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, nu este necesar în stadiul actual ca grila gradului de eficiență a consumului de combustibil să fie modificată. În plus, ar trebui să se examineze motivele acestei lipse de evoluții și factorii de achiziție (preț, performanță etc.).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie din Uniune. Transportul rutier a cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din consumul de combustibil al vehiculelor poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor.
(4)  Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie din Uniune. Transportul rutier a cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din consumul de combustibil al vehiculelor poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor și la decarbonizarea sectorului transporturilor.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Pentru a atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 în traficul rutier se impune ca statele membre, în cooperare cu Comisia, să prevadă stimulente pentru un proces tehnologici inovativ pentru pneuri sigure și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, de clase C1, C2 și C3.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri interdependenți. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale.
(5)  Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Îmbunătățirea etichetării pneurilor va permite consumatorilor să obțină informații mai relevante și mai comparabile privind eficiența consumului de combustibil, siguranța și zgomotul și să ia decizii de cumpărare rentabile și ecologice atunci când achiziționează pneuri noi.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Pentru a furniza utilizatorilor finali informații cu privire la performanța pneurilor proiectate în mod special pentru condiții de zăpadă și gheață, este oportun să se prevadă includerea pe etichetă a cerințelor de informații cu privire la pneurile pentru zăpadă și gheață.
(12)  Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră în regiunile cu climă mai rece în Uniune și pentru a furniza utilizatorilor finali informații cu privire la performanța pneurilor proiectate în mod special pentru condiții de zăpadă și gheață, este oportun să se prevadă includerea pe etichetă a cerințelor de informații cu privire la pneurile pentru zăpadă și gheață. Pneurile de zăpadă și de gheață prezintă parametri specifici care nu sunt pe deplin comparabili cu cei ai altor tipuri de pneuri. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali pot lua decizii informate și în cunoștință de cauză, parametrii pneurilor privind aderența pe zăpadă, pe gheață și codul QR ar trebui să figureze pe etichetă. Comisia ar trebui să dezvolte grile privind atât gradul de aderență pe zăpadă a pneurilor, cât și pe gheață. Acestea ar trebui să aibă la bază Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ISO 19447 pentru zăpadă, respectiv gheață. În orice caz, logoul constând dintr-un munte cu trei piscuri și un fulg de nea (3PMSF) ar trebui să fie aplicat în relief pe un pneu care respectă valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117. În mod similar, un pneu care respectă valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață stabilit în ISO 19447 ar trebui să poarte logoul pentru pneuri de gheață convenit prin acest standard.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu, și, din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară”16 menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Cu toate acestea, în prezent nu este disponibilă o metodă de măsurare a abraziunii pneurilor. Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil.
(13)  Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu. Din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. Așadar, aplicarea unor cerințe de etichetare în ceea ce privește rata de abraziune a pneurilor ar aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea umană și pentru mediu. Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, precum și în urma cercetării industriale, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil.
__________________
__________________
16 COM(2018)0028
16 COM(2018)0028
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Eticheta energetică conformă cu Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului17, care clasifică consumul de energie al produselor pe o scară de la „A” la „G”, este recunoscută de peste 85 % din consumatorii din Uniune și s-a dovedit a fi eficace în promovarea unor produse mai eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să utilizeze în continuare același model, în măsura posibilului, recunoscând în același timp specificitățile parametrilor pneurilor.
(15)  Eticheta energetică conformă cu Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului17, care clasifică consumul de energie al produselor pe o scară de la „A” la „G”, este recunoscută de peste 85% din consumatorii din Uniune ca un instrument de informare clar și transparent și s-a dovedit a fi eficace în promovarea unor produse mai eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să utilizeze în continuare același model, în măsura posibilului, recunoscând în același timp specificitățile parametrilor pneurilor.
__________________
__________________
17 Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1).
17 Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Este probabil ca furnizarea de informații comparabile referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de cumpărare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile.
(16)  Este probabil ca furnizarea de informații comparabile referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de cumpărare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, durabile, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor.
(22)  Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor. Prin materiale tehnice promoționale nu ar trebui să se înțeleagă reclamele pe panouri publicitare, în ziare, reviste, în transmisii radio sau de televiziune.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Pentru a modifica conținutul și formatul etichetei, pentru a introduce cerințe cu privire la pneurile reșapate, la abraziune și la kilometraj, precum și pentru a adapta anexele la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201621. Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.
(30)  Pentru a modifica conținutul și formatul etichetei, pentru a introduce cerințe cu privire la pneurile reșapate, la pneurile pentru zăpadă sau gheață, la abraziune și la kilometraj, precum și pentru a adapta anexele la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201621. Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.
__________________
__________________
21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  După introducerea unei metode adecvate de testare, datele privind kilometrajul și abraziunea pneurilor vor fi un instrument util pentru informarea consumatorilor cu privire la durabilitatea, durata de viață și eliberarea involuntară de microplastice din pneul achiziționat. De asemenea, informațiile privind kilometrajul ar permite consumatorilor finali și să facă alegeri în cunoștință de cauză în privința unor pneuri cu o durată de viață mai lungă, aspect benefic pentru protecția mediului, și, totodată, le-ar permite să estimeze costurile de utilizare a pneurilor pe o perioadă mai îndelungată. Așadar, informațiile privind performanțele de kilometraj și abraziune ar trebui adăugate pe etichetă atunci când o metodă de testare relevantă, pertinentă și reproductibilă va deveni disponibilă pentru aplicarea prezentului regulament. Cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în acest domeniu ar trebui să continue.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Pentru a spori încrederea în etichetă și pentru a asigura precizia acesteia, declarația pe care furnizorii o fac pe etichetă cu privire la valorile rezistenței la rulare, la aderența pe teren umed și la zgomot ar trebui să facă obiectul procesului de omologare de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009.
(32)  Pentru a spori încrederea în etichetă și pentru a asigura precizia acesteia, declarația pe care furnizorii o fac pe etichetă cu privire la valorile rezistenței la rulare, la aderența pe teren umed și pe zăpadă și la zgomot ar trebui să facă obiectul procesului de omologare de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)
(32a)  Dimensiunea etichetei ar trebui să rămână identică cu cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1222/2009. Informațiile privind aderența pe zăpadă și pe gheață și codul QR ar trebui să apară pe etichetă.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
1.  Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți siguranța, protecția sănătății și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot.
1.  Obiectivul prezentului regulament este de a promova pneuri eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure, durabile și cu niveluri scăzute de zgomot, care ar putea contribui la minimizarea impactului asupra mediului și sănătății, îmbunătățind totodată siguranța și eficiența economică a transportului rutier.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
1.  Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3.
1.  Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19
(19)  „parametru” înseamnă un parametru al pneului astfel cum figurează în anexa I, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed, zgomotul exterior de rulare, zăpada, gheața, kilometrajul sau abraziunea, care are un impact semnificativ asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării;
(19)  „parametru” înseamnă un parametru al pneului astfel cum figurează în anexa I, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed, pe zăpadă sau pe gheață, zgomotul exterior de rulare, kilometrajul sau abraziunea, care are un impact semnificativ asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării;
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Furnizorii trebuie să garanteze că pneurile C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață sunt însoțite:
1.  Furnizorii trebuie să garanteze că pneurile C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață sunt însoțite, gratuit:
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
(a)  pentru fiecare pneu individual, de o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV;
(a)  pentru fiecare pneu individual, de o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV; sau
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  În ceea ce privește pneurile vândute pe internet, furnizorii se asigură că eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată.
2.  În ceea ce privește pneurile prezentate sau vândute pe internet, furnizorii se asigură că, în situațiile ce precedă achiziția, eticheta este afișată vizibil în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
3.  Furnizorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta.
eliminat
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  Furnizorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, respectă cerințele din anexa V.
4.  Furnizorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta și respectă cerințele din anexa V.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I au făcut obiectul procesului de omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009.
5.  Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente, identificatorul de model și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I, precum și parametrii de documentație tehnică prevăzuți la anexa III au fost comunicați autorităților de omologare de tip anterior introducerii pe piață a pneului. Autoritatea de omologare de tip confirmă primirea documentației din partea furnizorului și o verifică.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7
7.  Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre, la solicitarea acestora, documentația tehnică în conformitate cu anexa III.
7.  Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre sau a oricărui terț acreditat, la solicitarea acestora, documentația tehnică în conformitate cu anexa III.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 5
Responsabilitățile furnizorilor în raport cu baza de date a produselor
Responsabilitățile furnizorilor în raport cu baza de date a produselor
1.  Începând cu 1 ianuarie 2020, înainte de a introduce un pneu pe piață, furnizorii trebuie să introducă în baza de date a produselor informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369.
1.  Începând cu 9 luni de la [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], înainte de a introduce pe piață un pneu produs după data respectivă, furnizorii trebuie să introducă în baza de date a produselor informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369, cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai modelului.
2.  În cazul în care pneurile sunt introduse pe piață între (vă rugăm inserați data intrării în vigoare a prezentului regulament) și 31 decembrie 2019, furnizorul trebuie să introducă în baza de date a produselor, până la 30 iunie 2020, informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce privește pneurile respective.
2.  În cazul în care pneurile sunt produse între [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament] și 9 luni minus o zi după [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], furnizorul trebuie să introducă în baza de date a produselor, până la 12 luni de la [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369, cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai modelului.
2a.  În cazul în care pneurile sunt introduse pe piață înainte de [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], furnizorul poate să introducă în baza de date a produselor, informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce privește pneurile respective.
3.  Până când informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt introduse în baza de date a produselor, furnizorul trebuie să facă disponibilă pentru inspecție o versiune electronică a documentației tehnice în termen de 10 zile de la primirea unei cereri din partea autorităților de supraveghere a pieței.
3.  Până când informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt introduse în baza de date a produselor, furnizorul trebuie să facă disponibilă pentru inspecție o versiune electronică a documentației tehnice în termen de 10 zile de la primirea unei cereri din partea autorităților de supraveghere a pieței.
4.  Un pneu căruia i se aduc modificări care sunt relevante pentru etichetă sau pentru fișa cu informații referitoare la produs este considerat a fi un nou tip de pneu. Furnizorul trebuie să indice în baza de date dacă nu mai introduce pe piață unități dintr-un tip de pneu.
4.  Un pneu căruia i se aduc modificări care sunt relevante pentru etichetă sau pentru fișa cu informații referitoare la produs este considerat a fi un nou tip de pneu. Furnizorul trebuie să indice în baza de date dacă nu mai introduce pe piață unități dintr-un tip de pneu.
5.  După ce unitatea finală a unui tip de pneu a fost introdusă pe piață, furnizorul păstrează informațiile referitoare la tipul respectiv de pneu în secțiunea privind conformitatea din baza de date a produselor pentru o perioadă de cinci ani.
5.  După ce unitatea finală a unui tip de pneu a fost introdusă pe piață, furnizorul păstrează informațiile referitoare la tipul respectiv de pneu în secțiunea privind conformitatea din baza de date a produselor pentru o perioadă de cinci ani.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
(a)  pneurile, la punctul de vânzare, poartă, într-o poziție vizibilă, o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant pusă la dispoziție de furnizori conform articolului 4 alineatul (1) litera (a);
(a)  pneurile, la punctul de vânzare, poartă, într-o poziție vizibilă, o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant pusă la dispoziție de furnizori conform articolului 4 alineatul (1) litera (a); sau
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b
(b)  înainte de vânzarea unui pneu, aparținând unui lot format dintr-unul sau mai multe pneuri identice, eticheta menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) este prezentată utilizatorului final și afișată vizibil în vecinătatea imediată a pneului la punctul de vânzare.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  eticheta se aplică direct pe pneu și este lizibilă în întregime, fără ca ceva să-i obstrucționeze vizibilitatea.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Distribuitorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta.
eliminat
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Distribuitorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, respectă cerințele din anexa V.
3.  Distribuitorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta și respectă cerințele din anexa V.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7
7.  În ceea ce privește pneurile vândute direct pe internet, distribuitorii se asigură că eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată.
7.  În ceea ce privește pneurile prezentate sau vândute direct pe internet, distribuitorii se asigură că, în situațiile ce precedă achiziția, eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 4, 6 și 7 cu privire la parametrii indicați pe etichetă sunt obținute prin aplicarea metodelor de testare și măsurare menționate în anexa I și prin procedura de aliniere în laborator menționată în anexa VI.
Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 4, 6 și 7 cu privire la parametrii indicați pe etichetă sunt obținute în conformitate cu metodele de testare menționate în anexa I și prin procedura de aliniere în laborator menționată în anexa VI.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre garantează că autoritățile de supraveghere a pieței naționale creează un sistem de inspecții periodice sau inopinate la punctele de vânzare în vederea asigurării respectării cerințelor din prezentul regulament.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  Programele de supraveghere a pieței ale statelor membre instituite în temeiul [articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)795] trebuie să includă acțiuni pentru asigurarea efectivă a aplicării prezentului regulament.
3.  Programele de supraveghere a pieței ale statelor membre instituite în temeiul [articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)795] trebuie să includă acțiuni pentru asigurarea efectivă a aplicării prezentului regulament și trebuie să fie consolidate.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Pneuri reșapate
Comisia adoptă, până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea în anexele pentru pneurile reșapate de noi cerințe privind informațiile furnizate, dacă există deja o metodă adecvată și fezabilă.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  a introduce parametri și cerințe privind informațiile pentru pneurile cu aderență pe zăpadă și gheață;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera ab (nouă)
(ab)  a introduce o metodă adecvată de testare pentru măsurarea performanțelor pneurilor de zăpadă și cu aderență pe gheață;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera b
(b)  a introduce parametri sau cerințe privind informațiile în anexe, în special pentru kilometraj și abraziune, cu condiția ca metodele de testare adecvate să fie disponibile;
eliminat
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2
După caz, la pregătirea actelor delegate, Comisia testează designul și conținutul etichetelor pentru anumite grupuri de produse împreună cu grupări reprezentative de clienți din Uniune, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.
La pregătirea actelor delegate, Comisia testează designul și conținutul etichetelor pentru pneuri împreună cu grupări reprezentative de clienți din Uniune, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1
Până la 1 iunie 2026, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.
Până la 1 iunie 2022, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament, însoțită de o evaluare a impactului și de un sondaj de opinie și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2
Raportul respectiv evaluează eficacitatea cu care prezentul regulament și actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia le-au permis utilizatorilor finali să aleagă pneuri mai performante, ținând cont de impacturile acestuia asupra întreprinderilor, asupra consumului de combustibil, asupra siguranței, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și asupra activităților de supraveghere a pieței. Raportul evaluează, de asemenea, costurile și beneficiile verificării independente și obligatorii de către o parte terță a informațiilor furnizate pe etichetă, luând în considerare și experiența cu cadrul mai larg prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009.
Raportul respectiv evaluează eficacitatea cu care prezentul regulament și actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia le-au permis utilizatorilor finali să aleagă pneuri mai performante, ținând cont de impacturile acestuia asupra întreprinderilor, asupra consumului de combustibil, asupra siguranței, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, asupra activităților de supraveghere a pieței, precum și asupra gradului de conștientizare publică. Raportul evaluează, de asemenea, costurile și beneficiile verificării independente și obligatorii de către o parte terță a informațiilor furnizate pe etichetă, luând în considerare și experiența cu cadrul mai larg prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 2
Prezentul regulament se aplică de la 1 iunie 2020.
Prezentul regulament se aplică de la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Anexa I – partea A – paragraful 1
Clasa de eficiență a consumului de combustibil se determină și se indică pe etichetă pe baza coeficientului de rezistență la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată mai jos și măsurată în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia și aliniată în conformitate cu procedura stabilită în anexa IV.
Clasa de eficiență a consumului de combustibil se determină și se indică pe etichetă pe baza coeficientului de rezistență la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată mai jos și în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia și aliniată în conformitate cu procedura stabilită în anexa IV.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Anexa I – partea A – paragraful 2 a (nou)
Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Anexa I – partea A – tabel

Textul propus de Comisie

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Amendamentul

Pneurile C1

Pneurile C3

Pneurile C3

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

CRR în kg/t

Clasa de eficiență energetică

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Gol

D

Gol

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Anexa I – partea B – punctul 1
1.  Clasele de aderență pe teren umed se determină și se indică pe etichetă pe baza indicelui de aderență pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată în tabelul de mai jos, calculat în conformitate cu punctul 2 și măsurat în conformitate cu anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
1.  Clasele de aderență pe teren umed se determină și se indică pe etichetă pe baza indicelui de aderență pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată în tabelul de mai jos, calculat în conformitate cu punctul 2 și în conformitate cu anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Anexa I – partea B – punctul 1 a (nou)
1a.  Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Anexa I – partea B – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Gol

G

Gol

G

G ≤ 0,64

G

Amendamentul

Pneurile C1

Pneurile C2

Pneurile C3

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

G

Clasa de aderență pe teren umed

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Gol

D

Gol

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexa I – partea C – titlu
C Clasele de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia
C Clasele de zgomot exterior de rulare și valoarea acestuia
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Anexa I – partea C – paragraful 1
Valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (N) se declară în decibeli și se calculează în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
Valoarea zgomotului exterior de rulare (N) se declară în decibeli și în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Anexa I – partea C – paragraful 2
Clasa de zgomot exterior de rulare se determină pe baza valorilor limită (LV) prevăzute în partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 661/2009, după cum urmează:
Clasa de zgomot exterior de rulare se determină și se indică pe etichetă în conformitate cu valorile-limită (LV) etapa 2 prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Anexa I – partea C – paragraful 3
N in dB
N in dB
Clasa zgomotului exterior de rulare
Clasa zgomotului exterior de rulare
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_RO-p0000002.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_RO-p0000003.png
N ≤ LV - 6
N ≤ LV - 3
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_RO-p0000004.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_RO-p0000005.png
LV - 6 < N ≤ LV-3
LV - 3 < N ≤ LV
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_RO-p0000006.png
20190326-P8_TA-PROV(2019)0230_RO-p0000007.png
N > LV - 3
N > LV
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Anexa I – partea D – paragraful 1
Performanța pe zăpadă se testează în conformitate cu anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
Performanța pe zăpadă se etichetează în conformitate cu anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Anexa I – partea D – paragraful 2
Un pneu care îndeplinește valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de zăpadă, pe eticheta sa trebuind inclusă următoarea pictogramă.
Un pneu care îndeplinește valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de zăpadă, pe eticheta sa putând fi inclusă următoarea pictogramă.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Anexa I – partea E – paragraful 1
Performanța pe gheață se testează în conformitate cu standardul ISO 19447.
Performanța pe gheață se etichetează în conformitate cu standardul ISO 19447.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Anexa I – partea E – paragraful 2
Un pneu care îndeplinește valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață specificată în standardul ISO 19447 este clasificat ca pneu de gheață, pe eticheta sa trebuind inclusă următoarea pictogramă.
Un pneu care îndeplinește valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață specificată în standardul ISO 19447 și care este omologat în conformitate cu performanța pe zăpadă în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de gheață, pe eticheta sa putând fi inclusă următoarea pictogramă.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 280.

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică