Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2015/0287(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0375/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0375/2017

Díospóireachtaí :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.12

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0232

Téacsanna atá glactha
PDF 311kWORD 109k
Dé Máirt, 26 Márta 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Conarthaí chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar ***I
P8_TA-PROV(2019)0232A8-0375/2017
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach a sholáthar (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2015)0634),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0394/2015),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Seanad na Fraince, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2016(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas na coistí freagracha faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 6 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do phléití comhpháirteacha an Choiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla faoi Riail 55 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus don tuairim ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0375/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 264, 20.7.2016, lch. 57.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Márta 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar
P8_TC1-COD(2015)0287

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Níl acmhainneacht fáis na ríomhthráchtála san Aontas saothraithe go hiomlán go fóill. Leis an Straitéis maidir leis an Margadh Aonair Digiteach don Eoraip , téitear i ngleic ar bhealach iomlánaíoch leis na mórbhacainní ar fhorbairt ar ríomhthráchtáil trasteorann san Aontas chun leas a bhaint as an acmhainneacht sin. Is féidir rannchuidiú le dlús a chur le geilleagar digiteach an Aontais agus cur leis an bhfás foriomlán a spreagadh trí rochtain níos fearr ar ábhar digiteach agus ar sheirbhísí digiteacha a áirithiú do chustaiméirí agus trína éascú do ghnólachtaí ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar.

(2)  Foráiltear le hAirteagal 26(1) agus (2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go nglacfaidh an tAontas bearta a mbeidh sé mar aidhm leo feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a bhunú nó a áirithiú, ar ann dó limistéar gan teorainneacha inmheánacha ina ndéanfar saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí a áirithiú. Foráiltear le Airteagal 169(1), agus le pointe (a) d’Airteagal 169(2) CFAE, go rannchuideodh an tAontas le hardleibhéal cosanta a bhaint amach do thomhaltóirí trí bhíthin bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 114 CFAE i gcomhthéacs chomhlánú an mhargaidh inmheánaigh. Is é is aidhm leis an Treoir seo an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a bhaint amach agus iomaíochas fiontar a chur chun cinn, agus urraim do phrionsabal na coimhdeachta á háirithiú san am céanna.

(3)  ▌ Ba cheart comhchuibhiú a dhéanamh ar ghnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar, agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a bheith mar bhonn don méid sin, chun fíormhargadh aonair digiteach a bhaint amach, deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú agus costais idirbheart a laghdú, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (“FBManna”).

(4)  ▌ Is minic a bhíonn costais bhreise le híoc ag gnólachtaí, go háirithe FBManna, ar costais iad a eascraíonn as difríochtaí i rialacha náisiúnta éigeantacha éagsúla maidir le dlí na gconarthaí i dtaca le tomhaltóirí agus is minic a bhíonn éiginnteacht dhlíthiúil ann dóibh agus ábhar digiteach trasteorann nó seirbhísí digiteacha á dtairiscint acu. Ina theannta sin, bíonn costais ar ghnólachtaí, agus a gconarthaí á n-oiriúnú do rialacha sonracha éigeantacha i dtaca le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar, ar rialacha iad atá á gcur i bhfeidhm cheana i roinnt Ballstát, rud a chruthaíonn difríochtaí ó thaobh raon feidhme agus ábhair de idir na rialacha sonracha náisiúnta lena rialaítear na conarthaí sin. ▌

(5)  Ní bhíonn muinín ag tomhaltóirí i gcónaí agus iad ag ceannach trasna teorannacha agus go háirithe nuair a dhéantar an méid sin ar líne. Ceann de na cúiseanna is mó len easpa muiníne na dtomhaltóirí is ea éiginnteacht faoi na cearta conarthacha is tábhachtaí atá acu agus easpa creata chonarthaigh shoiléir a bheith ann le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha. Bíonn fadhbanna ag roinnt mhaith tomhaltóirí ▌ maidir le cáilíocht an ábhar dhigitigh nó na seirbhísí digiteacha nó le rochtain ar an ábhar digiteach nó ar na seirbhísí digiteacha sin. Mar shampla, faigheann siad ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha atá mícheart nó lochtach, nó ní bhíonn siad ábalta rochtain a fháil ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach i dtrácht. Mar thoradh air sin, bíonn tomhaltóirí thíos le díobháil airgeadais agus díobháil neamhairgeadais.

(6)  Chun na fadhbanna sin a leigheas, ba cheart do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí a bheith in ann brath ar chearta conarthacha atá comhchuibhithe go hiomlán i bpríomhréimsí áirithe maidir le soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha ar fud an Aontais. Ba cheart go méadófaí an deimhneacht dhlíthiúil go suntasach do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí trí roinnt príomhghnéithe rialála a chomhchuibhiú go hiomlán.

(7)  ▌ Le rialacha comhchuibhithe do thomhaltóirí i ngach Ballstát i dtaca le dlí na gconarthaí, d’fhéadfadh gnólachtaí, go háirithe FMBanna, ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar ar fud an Aontais ar bhealach níos éasca. Leis na rialacha sin, sholáthrófaí do ghnólachtaí timpeallacht a bheidh cobhsaí ó thaobh dhlí na gconarthaí agus ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha á soláthar sna Ballstáit eile. ▌ Leis na rialacha sin, chuirfí cosc freisin ar ilroinnt dlí a d’eascródh as reachtaíochtaí náisiúnta nua lena rialófaí go sonrach ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha.

(8)  Ba cheart do thomhaltóirí leas a bhaint as ▌ cearta comhchuibhithe chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar a chuireann leibhéal ard cosanta ar fáil. Ba cheart go mbeadh cearta éigeantacha soiléire acu nuair a gheobhaidh siad ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha ó aon áit san Aontas. Na cearta sin a bheith acu, ba cheart go méadódh sé an mhuinín atá acu ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a fháil. Ba cheart freisin go rannchuideodh sé leis an díobháil a dhéantar do chustaiméirí faoi láthair a laghdú, toisc go mbeadh sraith shoiléir de chearta ann a chuirfidh ar a gcumas aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna a bhíonn acu maidir le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha.

(9)  Leis an Treoir seo, ba cheart go ndéanfaí príomhrialacha áirithe nach bhfuil rialú déanta orthu go fóill ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta a chomhchuibhiú go hiomlán.

(10)  Sa Treoir seo, ba cheart go ndéanfaí a raon feidhme a shainiú ar bhealach soiléir neamh-dhéchiallach agus go ndéanfaí rialacha soiléire substainteacha a sholáthar maidir leis an ábhar digiteach nó na seirbhísí digiteacha a thagann faoina raon feidhme. Ba cheart go mbeadh raon feidhme na Treorach seo agus a rialacha substainteacha neodrach ó thaobh na teicneolaíochta agus go mbeidís in ann an aimsir a sheasamh.

(11)  Leis an Treoir seo, ba cheart go leagfar síos rialacha comhchoiteanna maidir le ceanglais áirithe a bhaineann le conarthaí idir trádálaithe agus tomhaltóirí le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar. Chun na críche sin, ba cheart go ndéanfaí an méid seo a leanas a chomhchuibhiú go hiomlán: rialacha maidir le comhréireacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití leis an gconradh, leigheasanna i gcás nach ann don chomhréireacht sin nó i gcás mainneachtain soláthair agus na modúlachtaí chun na leigheasanna sin a fheidhmiú, chomh maith le modhnú an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití. Le rialacha atá comhchuibhithe go hiomlán i dtaca le gnéithe áirithe bunriachtanacha de dhlí na gconarthaí, d’fhéadfadh gnólachtaí, go háirithe FBManna, a gcuid táirgí a sholáthar ar bhealach níos éasca i mBallstáit eile. Bhainfeadh tomhaltóirí tairbhe as ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí agus as na sochair leasa shóisialta trí rialacha a chomhchuibhiú go hiomlán. Cuirtear bac ar na Ballstáit aon cheanglais fhoirmiúla nó shubstainteacha bhreise eile a sholáthar faoi raon feidhme na Treorach seo. Mar shampla, níor cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh do rialacha atá difriúil leis an méid a ndéantar foráil dó sa Treoir seo maidir le hualach an chruthúnais a aisiompú, nó d’oibleagáid a bheith ar an tomhaltóir fógra a thabhairt don trádálaí faoi easpa comhréireachta laistigh de thréimhse shonrach ▌.

(12)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear don dlí náisiúnta sa mhéid nach rialaítear na hábhair lena mbaineann leis an Treoir seo, amhail rialacha náisiúnta maidir le foirmiú, bailíocht, neamhniú nó éifeachtaí conarthaí nó dlíthiúlacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití. Ina theannta sin, níor cheart don Treoir seo cineál dlíthiúil conarthaí le haghaidh soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a chinneadh, agus ba cheart go bhfágfaí an cheist an ionann na conarthaí sin agus seirbhís díolacháin, conradh cíosa nó sui generis, mar shampla, faoin dlí náisiúnta. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do rialacha náisiúnta nach mbaineann go sonrach le conarthaí tomhaltóirí agus nach ndéantar foráil leo do leigheasanna sonracha le haghaidh cineálacha fabhtanna dlíthiúla áirithe nár léir go raibh siad ann tráth ar cuireadh an conradh i gcrích, eadhon forálacha náisiúnta lena bhféadfaí rialacha sonracha maidir le dliteanas an trádálaí i leith fabhtanna folaithe a leagan síos. Níor cheart ach oiread go ndéanfadh an Treoir seo difear do dhlíthe náisiúnta lena ndéantar foráil do leigheasanna neamhchonarthacha an tomhaltóra i gcás ina mbeidh neamhchomhréireacht ann i leith an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i gcoinne daoine ag céimeanna roimhe sin i bpróiseas na n-idirbheart, nó daoine eile a chomhlíonann oibleagáidí na ndaoine sin.

(13)  Beidh sé de shaoirse ag na Ballstáit fós, mar shampla, éilimh ar dhliteanas a rialáil, éilimh ó thomhaltóir i gcoinne tríú páirtí nach trádálaí é a sholáthraíonn an t-ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach, amhail forbróir, nó a ghabhann air féin é sin a dhéanamh, nach ionann é agus an trádálaí de réir na Treorach seo.

(14)  Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag na Ballstáit chomh maith, mar shampla, rialáil a dhéanamh ar na hiarmhairtí a bhaineann le mainneachtain ábhar digiteach nóseirbhís dhigiteach a sholáthar nó neamhchomhréireacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití sin i gcás gur de bharr bac nach bhfuil aon smacht ag an trádálaí air agus nuair nach bhféadfaí a bheith ag súil go bhféadfadh an trádálaí an bac nó a iarmhairtí a sheachaint , amhail i gcás force majeure.

(15)  Ba cheart freisin go mbeadh sé na Ballstáit fós saor, mar shampla, rialáil a dhéanamh ar chearta páirtithe comhlíonadh a gcuid oibleagáidí nó cuid díobh a choinneáil siar go dtí go ndéanfaidh an páirtí eile a oibleagáidí a chomhlíonadh. Mar shampla, ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag na Ballstáit rialáil a dhéanamh i dtaobh an bhfuil tomhaltóir, i gcásanna easpa comhréireachta, le bheith i dteideal íocaíocht an phraghais nó cuid de a choinneáil siar go dtí go ndéanfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta, nó i dtaobh an bhfuil an trádálaí le bheith i dteideal aon aisíocaíocht atá dlite don tomhaltóir ar an gconradh a fhoirceannadh go dtí go mbeidh an oibleagáid dá bhforáiltear sa Treoir seo an meán inláimhsithe a thabhairt ar ais don trádálaí á comhlíonadh ag an tomhaltóir.

(16)  Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag an Ballstáit freisin cur i bhfeidhm rialacha na Treorach seo a leathnú le go gcumhdófaí conarthaí a eisítear ó raon feidhme na Treorach, nó na conarthaí sin a rialáil ar shlí eile. Mar shampla, ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor an chosaint a thugtar do thomhaltóirí leis an Treoir seo a leathnú le go gcuimseofaí daoine nádúrtha nó daoine dlítheanacha nach tomhaltóirí iad de réir bhrí na Treorach seo, amhail eagraíochtaí neamhrialtasacha, gnólachtaí nuathionscanta nó FBManna.

(17)  Ba cheart go dtiocfadh daoine nádúrtha atá ag gníomhú chun críocha nach bhfuil aon bhaint acu lena dtrádáil, lena ngnó, lena gceird ná lena ngairm faoi chuimsiú an tsainmhínithe ar thomhaltóir. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit freisin, i gcás conarthaí a bhfuil dhá fheidhm acu ina gcuirtear an conradh i gcrích chun críocha atá go páirteach laistigh agus lasmuigh de thrádáil an duine agus i gcás go bhfuil an chríoch thrádála chomh teoranta sin nach í is mó atá i gceist i gcomhthéacs iomlán an tsoláthair, a bheith fós saor a chinneadh ar cheart an duine sin a mheas mar thomhaltóir freisin agus cad iad na coinníollacha faoinar cheart an duine sin a mheas amhlaidh.

(18)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le haon chonradh ar faoina bhun a sholáthraíonn an trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann seirbhís dhigiteach a sholáthar dó nó di. Is féidir soláthraithe ardán a mheas a bheith ina dtrádálaithe faoin Treoir seo má bhíonn siad ag gníomhú chun críocha a bhaineann lena ngnó féin agus mar pháirtí conarthach díreach an tomhaltóra le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor cur i bhfeidhm na Treorach seo a leathnú le go gcumhdófaí soláthraithe ardán nach gcomhlíonann na ceanglais le go measfar iad a bheith ina dtrádálaí faoin Treoir seo.

(19)  Ba cheart go dtabharfaí aghaidh leis an Treoir seo ar fhadhbanna ar fud catagóirí éagsúla ábhair dhigitigh, seirbhísí digiteacha, agus a soláthar. Chun freastal ar fhorbairtí teicneolaíocha tapa agus chun coincheap an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a sheasfaidh an aimsir a choimeád, ba cheart go gcumhdófaí leis an Treoir seo, inter alia, ríomhchláir, feidhmchláir, físchomhaid, comhaid fuaime, comhaid cheoil, cluichí digiteacha, ríomhleabhair nó r-fhoilseacháin eile, agus seirbhísí digiteacha eile lenar féidir sonraí a chruthú, a phróiseáil, a stóráil nó rochtain a fháil orthu i bhfoirm dhigiteach, lena n-áirítear ‘bogearraí mar sheirbhís’ amhail comhroinnt comhad físe agus fuaime agus óstáil comhad eile, próiseáil focal nó cluichí arna dtairiscint sa timpeallacht néalríomhaireachta agus sna meáin shóisialta. Toisc go bhfuil roinnt mhaith bealaí ann chun ábhar digiteach nó seirbhísí dhigiteacha a sholáthar, amhail tarchur ar mheán inláimhsithe, íoslódáil ag tomhaltóirí ar a ngléasanna, sruthú gréasáin, rochtain a thabhairt ar chumas stórála an ábhair dhigitigh nó rochtain a thabhairt ar na meáin shóisialta a úsáid, ba cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo ▌go neamhspleách ar an meán a úsáidtear chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a tharchur chun rochtain a thabhairt ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach. ▌ Mar sin féin, níor cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le seirbhísí rochtana idirlín.

(20)  Ba cheart go gcuirfeadh an Treoir seo agus Treoir (AE) 2019/ ... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3)(4) lena chéile. Cé go leagtar síos leis an Treoir seo rialacha maidir le ceanglais áirithe a bhaineann le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar, leagtar síos leis an Treoir (AE) 2019/ ...(5)+ ceanglais áirithe maidir le conarthaí le haghaidh díolacháin earraí. Dá réir sin, chun ionchais na tomhaltóirí a chomhlíonadh agus chun creat dlíthiúil soiléir agus simplí le haghaidh trádálaithe an ábhair dhigitigh ▌a áirithiú, ba cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo freisin maidir le ▌hábhar digiteach arna soláthar ar mheán inláimhsithe, amhail DVDanna, CDanna, méaróga cuimhne agus cártaí cuimhne, chomh maith leis an meán inláimhsithe féin, ar choinníoll go bhfónann an meán inláimhsithe go heisiach mar iompróir an ábhair dhigitigh. Mar sin féin, ba cheart go mbeadh feidhm ag forálacha Threoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) maidir leis na hoibleagáidí a bhaineann le seachadadh earraí agus na leigheasanna i gcás mainneachtain soláthair in ionad fhorálacha na Treorach seo maidir le hoibleagáid soláthair an trádálaí agus maidir le leigheasanna an tomhaltóra i gcás mainneachtain soláthair. Ina theannta sin, ba cheart go leanfadh forálacha Threoir 2011/83/AE, maidir leis an gceart tarraingt siar agus cineál an chonartha faoina ndéantar na hearraí sin a sholáthar, mar shampla, d’fheidhm a bheith acu freisin maidir leis na meáin inláimhsithe sin agus leis an ábhar digiteach arna sholáthar iontu. Tá an Treoir seo gan dochar don cheart dáileacháin is infheidhme i leith na n-earraí sin faoi dhlí an chóipchirt.

(21)  Ba cheart go mbeadh feidhm ag Treoir (AE) 2019/ ... (7) maidir le conarthaí le haghaidh díolacháin earraí, lena n-áirítear earraí a bhfuil gnéithe digiteacha acu. Ba cheart don choincheap ‘earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha’ tagairt d’earraí lena n-ionchorpraítear nó a bhíonn idirnasctha le hábhar digiteach nó le seirbhís dhigiteach sa chaoi agus go gcuirfeadh easpa an ábhair dhigitigh sin nó na seirbhíse digití sin cosc ar a bhfeidhmeanna a bheith á gcomhlíonadh ag na hearraí; Ba cheart go dtiocfadh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a ionchorpraítear in earraí nó atá idirnasctha le hearraí ar an mbealach sin faoi raon na Treorach (EU) 2019/ ... + más rud é go ndéantar na hearraí a chur ar fáil dóibh faoi chonradh díolacháin a bhaineann leis na hearraí sin. Cibé acu an cuid den chonradh díolacháin soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ionchorpraithe nó idirnasctha nó nach ea, ba cheart go mbraithfeadh sé sin ar ábhar an chonartha seo. Ba cheart a áireamh air sin, ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha atá ionchorpraithe nó idirnasctha a cheanglaítear a soláthar go sainráite sa chonradh. Ba cheart a bheith san áireamh ann freisin na conarthaí díolacháin sin ar féidir a thuiscint ina leith go gcumhdaítear leo soláthar ábhair dhigitigh shonraigh nó seirbhíse digití sonraí, toisc gur gnáthearraí den chineál céanna iad agus go bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil le réasún leis an méid sin i bhfianaise chineál na n-earraí, agus aon ráiteas poiblí arna dhéanamh ag an díoltóir nó ag daoine eile nó thar a gceann i naisc roimhe sin de shlabhra na n-idirbheart, lena n-áirítear ag an táirgeoir, á chur san áireamh. Más rud é, mar shampla, go ndéanfaí teilifís chliste a fhógairt, agus á rá go n-áirítear léi fís-fheidhmchlár, bheadh an fhís-fheidhmchlár sin mar chuid den chonradh díolacháin. Tá feidhm aige sin is cuma cé acu atá an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach réamhshuiteáilte san earra féin nó is gá é nó í a íoslódáil ina dhiaidh sin ar fheiste eile agus gan é ach a bheith idirnasctha leis an earra. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh feidhmchlár caighdeánach réamhshuiteáilte ar fhón cliste faoin gconradh díolacháin (amhail feidhmchlár aláraim nó feidhmchlár ceamara). D’fhéadfadh uaireadóir cliste a bheith ina shampla eile de sin. I gcás den sort sin, mheasfaí an t-uaireadóir féin a bheith ina earra ag a bhfuil gnéithe digiteacha, earra nach féidir a chuid feidhmeanna a fheidhmiú ach le feidhmchlár a sholáthraítear faoin gconradh díolacháin ach ar gá an tomhaltóir í a íoslódáil ar fhón cliste; ansin b’ionann an feidhmchlár agus gné dhigiteach idirnasctha. Ba cheart go mbeadh feidhm aige sin chomh maith más rud é gurb é an tríú páirtí seachas an díoltóir féin a sholáthróidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ionchorpraithe faoin gconradh díolacháin. Chun éiginnteacht a sheachaint do thrádálaithe agus do thomhaltóirí araon, i gcás amhras a bheith ann i dtaobh an bhfuil soláthar an ábhar dhigitigh nó na seirbhíse digití ina chuid den chonradh díolacháin, ba cheart feidhm a bheith ag Treoir (AE) 2019/ ...(8). Thairis sin, níor cheart go ndéanfaí difear do chaidreamh conarthach déthaobhach a fhionnadh idir an díoltóir agus an tomhaltóir, a bhfuil soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ionchorpraithe nó idirnasctha ina chuid de, díreach mar go gcaithfidh an tomhaltóir toiliú le comhaontú ceadúnúcháin le tríú páirtí chun leas a bhaint as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach.

(22)  Os a choinne sin, más rud é, d’ainneoin uireasa an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ionchorpraithe nó idirnasctha, nach gcuirtear cosc ar na hearraí a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, nó dá dtabharfadh tomhaltóir conradh chun críche i ndáil le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar nach bhfuil ina chuid de chonradh díolacháin a bhaineann le hearraí a ngabhann gnéithe digiteacha leo, ba cheart an conradh sin a mheas a bheith ina chonradh ar leithligh ón gconradh i ndáil le díolacháin na n-earraí, fiú dá mbeadh an díoltóir ina idirghabhálaí den dara conradh sin leis an tríú trádálaí, agus dá bhféadfadh sé teacht faoi raon feidhme na Treorach seo. Má íoslódálann an tomhaltóir feidhmchlár cluiche ó aipmhargadh ar fhón cliste, mar shampla, beidh an conradh i ndáil leis an bhfeidhmchlár cluiche a sholáthar ar leithligh ón gconradh i ndáil leis an bhfón cliste féin a dhíol. Dá bhrí sin, ní fhéadfadh feidhm a bheith ag Treoir (AE) 2019/... (9) ach amháin maidir leis an gconradh díolacháin i dtaobh an fhóin chliste, ach d'fhéadfadh soláthar an fheidhmchláir teacht faoi raon na Treorach seo, má chomhlíontar coinníollacha na Treorach seo. Sampla eile a bheadh i gcás ina gcomhaontaítear go sainráite go gceannódh an tomhaltóir fón cliste gan córas oibriúcháin sonrach agus go dtabharfaidh an tomhaltóir conradh i gcrích le haghaidh córas oibriúcháin a sholáthar ó thríú páirtí ina dhaidh sin. Sa chás sin, ní bheadh soláthar an chórais oibriúcháin a ceannaíodh ar leithligh mar chuid den chonradh díolacháin agus dá bhrí sin ní bheadh sé faoi raon feidhme Threoir (AE) 2019 / .. + ach d’fhéadfadh séteacht faoi raon feidhme na Treorach seo, má chomhlíontar coinníollacha na Treorach seo.

(23)  Úsáideann tomhaltóirí léirithe digiteacha ar luach amhail dearbháin leictreonacha nó ríomhchúpóin chun íoc as earraí éagsúla nó as seirbhísí sa mhargadh aonair digiteach. Tá léirithe digiteacha den sórt sin ag éirí tábhachtach maidir le soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha, agus ba cheart, dá bhrí sin, iad a mheas mar mhodh íocaíochta de réir bhrí na Treorach seo. Ba cheart a thuiscint go n-áirítear i léirithe digiteacha ar luach freisin airgeadraí fíorúla, sa mhéid a aithnítear iad faoin dlí náisiúnta. D’fhéadfadh difreáil, ag brath ar na modhanna íocaíochta, a bheith ina cúis le hidirdhealú agus dreasacht nach bhfuil údar leis nó léi a chur ar fáil do ghnólachtaí bogadh i dtreo ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar in aghaidh léirithe digiteacha ar luach. Mar sin féin, toisc nach bhfuil aon fheidhm eile ag gabháil le léirithe digiteacha ar luach ach amháin chun críche freastal mar mhodh íocaíochta, níor cheart iad a mheas mar ábhar digiteach nó mar sheirbhís dhigiteach de réir bhrí na Treorach seo.

(24)  Is minic a dhéantar ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar i gcás go soláthraíonn an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí in ionad airgid. Úsáidtear na cineálacha éagsúla samhlacha gnó sin i sciar suntasach den mhargadh. Ba cheart go n-áiritheofaí leis an Treoir seo go bhfuil tomhaltóirí i dteideal leigheasanna conarthacha, i gcomhthéacs na samhlacha gnó sin, agus é á aithint san am céanna gur ceart bunúsach is ea sonraí pearsanta a chosaint agus, dá bhrí sin, nach féidir sonraí pearsanta a mheas mar thráchtearra. Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo, dá bhrí sin, maidir le conarthaí ar faoina mbun a sholáthraíonn trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé nó sí seirbhís dhigiteach a sholáthar dó nó di, agus a sholáthraíonn an tomhaltóir sonraí pearsanta, nó a gheallann sé nó sí sonraí pearsanta a sholáthar. Féadfar na sonraí pearsanta a sholáthar don trádálaí tráth a gcuirfear an conradh i gcrích nó tráth níos déanaí, amhail nuair a thugann an tomhaltóir a thoiliú don trádálaí úsáid a bhaint as na sonraí pearsanta, a d’fhéadfadh an tomhaltóir a uaslódáil nó a chruthú trí úsáid a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís digiteach. Déantar foráil le dlí an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint liosta uileghabhálach de na forais dlí chun sonraí pearsanta a phróiseáil go dleathach. Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le haon chonradh ar faoina bhun a sholáthraíonn tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó a gheallann sé nó sí sonraí pearsanta a sholáthar dó nó di. Mar shampla, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo i gcás ina n-osclóidh an tomhaltóir cuntas meán sóisialta agus ina soláthróidh sé nó sí ainm agus seoladh ríomhphoist a úsáidtear chun críocha eile seachas chun an t-ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar, nó seachas chun ceanglais dhlíthiúla a chomhlíonadh agus chun na gcríoch sin amháin. Ba cheart feidhm a bheith aici chomh maith i gcás ina dtabharfaidh an tomhaltóir toiliú d’aon ábhar arb ionann é agus sonraí pearsanta, amhail grianghraif nó postálacha a uaslódálfaidh an tomhaltóir, lena bpróiseáil ag an trádálaí chun críocha margaíochta. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor, áfach, a chinneadh an bhfuil na ceanglais maidir le conradh a bhunú, é a bheith ann nó a bhailíochtú faoin dlí náisiúnta á gcomhlíonadh.

(25)  I gcás nach soláthrófar ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha mar mhalairt ar phraghas, níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2011/83/AE ach oiread maidir le cásanna ina ndéanfaidh an trádálaí sonraí pearsanta a bhailiú go heisiach chun ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar nó d’aon toisc chun ceanglais dlí a chomhlíonadh. Ar chásanna den sórt sin, is féidir a áireamh, mar shampla, cásanna ina gceanglófar an tomhaltóir a chlárú leis na dlíthe is infheidhme chun críocha slándála agus sainaithint a dhéanamh. Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ach oiread maidir le cásanna nach mbaileoidh an trádálaí ach meiteashonraí amháin, amhail faisnéis a bhaineann le gléas an tomhaltóra nó le stair bhrabhsála an tomhaltóra, mura meastar an cás sin a bheith ina chonradh faoin dlí náisiúnta. Níor cheart feidhm a bheith aici ach oiread maidir le cásanna ina gcuirtear an tomhaltóir, gan conradh a bheith tugtha i gcrích aige leis an trádálaí, faoi réir fógraí a bhfuil sé mar aidhm eisiach leo rochtain a ghnóthú ar ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit a bheith fós in ann cur i bhfeidhm na Treorach seo a leathnú le go gcuimseofaí cásanna den sórt sin nó rialáil a dhéanamh ar shlí eile ar chásanna den sórt sin nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach sin.

(26)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach a fhorbairt arna shaincheapadh in oiriúint do riachtanais shonracha an tomhaltóra lena n-áirítear bogearraí saincheaptha. Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo freisin maidir le comhaid leictreonacha a sholáthar is gá i gcomhthéacs earraí 3D a phriontáil, sa mhéid a thagann na comhaid sin faoin sainmhíniú ar ábhar digiteach nó ar sheirbhísí digiteacha de réir bhrí na Treorach seo. Mar sin féin, leis an Treoir seo, níor cheart go ndéanfaí rialáil ar aon chearta ná oibleagáidí a bhaineann le hearraí a tháirgtear trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht phriontála 3D ▌.

(27)  Os rud é gur cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le conarthaí arb é is cuspóir dóibh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar don tomhaltóir, níor cheart go mbeadh feidhm aici i gcás inarb é príomhábhar an chonartha seirbhísí gairmiúla a sholáthar amhail seirbhísí aistriúcháin, seirbhísí ailtireachta, seirbhísí dlí nó seirbhísí eile comhairle gairmiúla, ar seirbhísí iad ar minic gurb é an trádálaí féin a dhéanann iad, gan beann ar an úsáideann an trádálaí na modhanna digiteacha chun aschur na seirbhíse a tháirgeadh nó chun í a sheachadadh nó í a tharchur chuig an tomhaltóir. Ar an gcaoi chéanna, níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le seirbhísí poiblí, amhail seirbhísí slándála sóisialta ná cláir phoiblí i gcás nach n-úsáidtear na modhanna digiteacha ach chun críche an tseirbhís a tharchur chuig an tomhaltóir nó a chur in iúl don tomhaltóir. Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ach oiread maidir le hionstraimí barántúla agus gníomhartha eile nótaireachta, gan beann ar cibé acu a dhéantar iad, a thaifeadtar iad, a atáirgtear iad nó a tharchuirtear iad trí mhodhanna digiteacha.

(28)  Tá an margadh do sheirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir, ar seirbhísí iad nach nascann le hacmhainní uimhrithe a shanntar go poiblí, ag forbairt go mear. Le blianta beaga anuas, tá níos mó tomhaltóirí ag baint úsáid as na seirbhísí sin a bhuí le teacht chun cinn seirbhísí digiteacha nua lenar féidir cumarsáid idirphearsanta a dhéanamh trí mhéan an idirlín, amhail seirbhísí ríomhphoist gréasánbhunaithe agus seirbhísí teachtaireachtaí ar líne. Ar na cúiseanna sin, is gá cosaint éifeachtach do thomhaltóirí a sholáthar maidir leis na seirbhísí sin. Ba cheart, dá bhrí sin, feidhm a bheith ag an Treoir seo freisin maidir le seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir.

(29)  Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le cúram sláinte a shainmhínítear i dTreoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10). Ba cheart feidhm a bheith ag eisiamh ‘cúram sláinte’ freisin ó raon feidhme na Treorach seo maidir le haon ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach arb ionann é nó í agus feiste leighis, mar a shainmhínítear i dTreoir 93/42/CEE(11) nó 90/385/CEE(12) ón gComhairle nó le Treoir 98/79/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13), i gcás ina n-ordaíonn nó ina soláthraíonn gairmí sláinte feiste leighis mar a shainmhínítear i dTreoir 2011/24/AE. Mar sin féin, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le haon ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach arb ionann é nó í agus feiste leighis, amhail feidhmchláir sláinte, ar féidir leis an tomhaltóir iad a fháil gan gairmí sláintiúil iad a ordú nó a sholáthar.

(30)  Is iomaí riail maidir le cosaint tomhaltóirí atá i ndlí an Aontais a bhaineann le seirbhísí airgeadais. Le seirbhísí airgeadais mar a shainítear sa dlí is infheidhme san earnáil sin, go háirithe i dTreoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa ón gComhairle(14), cumhdaítear freisin ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a bhaineann le seirbhísí airgeadais, nó lena dtugtar rochtain ar sheirbhísí airgeadais, agus, dá bhrí sin, cumhdaítear iad trí chosaint ó dhlí seirbhísí airgeadais an Aontais. Ba cheart conarthaí a bhaineann le hábhar digiteach nó le seirbhísí digiteacha arb ionann iad agus seirbhís airgeadais a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo.

(31)  Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthraítear don phobal mar chuid de thaibhiú ealaíne ealaíne nó eile, amhail teilgean cineamatagrafaíochta digiteach nó taispeántas amharclainne closamhairc. Mar sin féin, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo más rud é go soláthraítear ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach ar tharchur comharthaí amhail seirbhísí teilifíse digití.

(32)  A bhuí le bogearraí foinse oscailte agus saor in aisce, lena ndéantar an cód foinseach a chomhroinnt go hoscailte agus lenar féidir le húsáideoirí na bogearraí nó na leaganacha modhnaithe díobh a úsáid, a mhodhnú agus a athdháileadh, is féidir cur le taighde agus nuálaíocht i margadh an ábhair dhigitigh agus na seirbhísí digiteacha. Chun go seachnófar bacainní a chur ar na forbairtí margaidh sin, níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le bogearraí foinse oscailte, ar choinníoll nach soláthrófar iad mar mhalairt ar phraghas agus go n-úsáidfear sonraí pearsanta an tomhaltóra go heisiach chun slándáil, comhoiriúnacht nó idir-inoibritheacht na mbogearraí a fheabhsú.

(33)  Is minic a dhéantar ábhar digiteach nó seirbhísí a chomhcheangal le soláthar earraí nó seirbhísí eile agus is minic a dhéantar iad a thairiscint don tomhaltóir faoin gconradh céanna ina bhfuil cuach de ghnéithe éagsúla, amhail teilifís dhigiteach a sholáthar agus trealamh leictreonach a cheannach. I gcásanna den sórt sin, áirítear sa chonradh idir an tomhaltóir agus an trádálaí gnéithe de chonradh le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar agus gnéithe de chineálacha eile conarthaí chomh maith céanna amhail díolacháin earraí nó conarthaí i gcomhair seirbhísí. Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ach amháin maidir le gnéithe den chonradh foriomlán a bhaineann le hábhar digiteach nó le seirbhísí digiteacha a sholáthar. Ba cheart na gnéithe eile den chonradh a rialú leis na rialacha is infheidhme maidir leis na conarthaí sin faoin dlí náisiúnta nó, de réir mar is infheidhme, le rialacha eile an Aontais lena rialaítear earnáil nó ábhar ar leith. Ar an gcaoi chéanna, na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag gné amháin den chonradh cuachta a fhoirceannadh ar ghnéithe eile den chonradh cuachta sin, ba cheart iad a rialú leis an dlí náisiúnta. Mar sin féin, chun comhsheasmhacht a áirithiú le forálacha earnáilsonracha de Threoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15) lena rialaítear conarthaí cuachta, i gcás ina soláthróidh trádálaí, de réir bhrí an Rialacháin sin, ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach in éineacht le seirbhís idirphearsanta uimhirbhunaithe nó seirbhís rochtana idirlín, níor cheart go mbeadh feidhm ag forálacha na Treorach seo i ndáil le hábhar digiteach a mhodhnú maidir leis an ábhar digiteach nó gné na seirbhíse digití den chuach. Ina ionad sin, ba cheart feidhm a bheith ag forálacha ábhartha Threoir (AE) 2018/1972 maidir le gach gné den chuach, lena n-áirítear an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach.

(34)  Ba cheart feidhm a bheith ag forálacha na Treoracha seo maidir le conarthaí cuachta amháin i gcás ina soláthróidh an trádálaí céanna na gnéithe éagsúla den chuach don tomhaltóir céanna faoi chonradh amháin. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do dhlíthe náisiúnta lena rialaítear na coinníollacha faoina bhféadfaí conradh le haghaidh soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha a mheas a bheith nasctha le conradh eile nó a bheith coimhdeach do chonradh eile atá curtha i gcrích ag an tomhaltóir leis an trádálaí céanna nó le trádálaí eile, ná níor cheart go ndéanfadh sí difear do na leigheasanna a bheidh le feidhmiú faoi gach conradh nó an éifeacht a bheadh ag foirceannadh conartha amháin ar an gconradh eile.

(35)  Tá an cleachtas tráchtála maidir le tairiscintí ar ábhar digiteach nó ar sheirbhísí digiteacha a chuachadh le hearraí nó le seirbhísí eile a sholáthar faoi réir Threoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16) maidir le cleachtais tráchtála éagóracha den chineál gnólacht le tomhaltóir sa mhargadh inmheánach. Ní chuirtear toirmeasc ar an gcuachadh sin faoi Threoir 2005/29/CE. Déantar toirmeasc air sin, áfach, i gcás ina meastar é sin a bheith éagórach, tar éis measúnú cás ar chás a dhéanamh de bhun na gcritéar a leagtar síos sa Treoir sin. Ceadaítear le dlíthe an Aontais maidir le hiomaíocht aghaidh a thabhairt ar chleachtais ‘glac le gach táirge’ agus le cleachtais chuachta, nuair a dhéanann siad difear don phróiseas iomaíoch agus nuair a dhéanann siad díobháil do thomhaltóirí.

(36)  Ba cheart an Treoir seo ▌a bheith gan dochar do dhlí eile an Aontais lena rialaítear earnáil nó ábhar ar leith amhail teileachumarsáid, ríomhthráchtáil agus cosaint tomhaltóirí. Ba cheart go mbeadh sé gan dochar freisin do dhlíthe an Aontais agus do dhlíthe náisiúnta maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara, lena n-áirítear inaistritheacht seirbhísí ábhair ar líne.

(37)  D’fhéadfadh saothrú gníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo a bheith bainteach le sonraí pearsanta a phróiseáil. Soláthraítear le dlí an Aontais creat cuimsitheach maidir le sonraí pearsanta a chosaint. Go háirithe, tá an Treoir seo gan dochar do Rialachán (AE) 2016/679(17) agus do Threoir 2002/58/CE(18). Tá feidhm ag an gcreat sin maidir le haon sonraí pearsanta a phróiseáiltear i dtaca leis na conarthaí a chumhdaítear leis an Treoir seo. Dá thoradh sin, níor cheart sonraí pearsanta a bhailiú ná a phróiseáil ach amháin i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus le Treoir 2002/58/CE. I gcás ina mbeidh coimhlint ann idir an Treoir seo agus dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, ba cheart gurb é an Rialachán maidir le cosaint sonraí pearsanta ag a mbeidh feidhm.

(38)  Níor cheart na coinníollacha maidir le próiseáil dhleathach sonraí a rialáil leis an Treoir seo toisc go ndéantar an cheist sin a rialáil, go háirithe le Rialachán (AE) 2016/679. Mar thoradh air sin, níl aon phróiseáil ar shonraí pearsanta i ndáil le conradh a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo dleathach ach amháin má tá sí i gcomhréir le forálacha Rialachán (AE) 2016/679 a bhaineann leis na forais dhlíthiúla i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil. Beidh feidhm ag forálacha sonracha Rialachán (AE) 2016/679 lena n-áirítear na cinn maidir leis na coinníollacha chun measúnú a dhéanamh ar cibé acu a thugtar nó nach dtugtar toiliú faoi shaoirse nuair a bhunaítear próiseáil sonraí pearsanta ar thoiliú, go háirithe de bhun phointe (a) d’Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2016/679. Níor cheart go rialófaí leis an Treoir seo bailíocht an toilithe a thugtar. Tá cearta cuimsitheacha maidir le léirscriosadh sonraí agus iniomparthacht sonraí i Rialachán (AE) 2016/679 freisin. Ba cheart an Treoir seo gan a bheith dochar do na cearta sin, a mbeidh feidhm acu maidir le haon sonraí pearsanta a sholáthróidh an tomhaltóir don trádálaí nó le haon sonraí a bhaileoidh an trádálaí i ndáil le haon chonradh a thitfidh faoi raon feidhme na Treorach seo, agus tráth a ndéanfaidh an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh i gcomhréir leis an Treoir seo.

(39)  Ba cheart go mbeadh feidhm iomlán ag an gceart go scriosfaí sonraí agus ag ceart an tomhaltóra toiliú a tharraingt siar do phróiseáil sonraí pearsanta maidir leis na conarthaí a chumhdaítear leis an Treoir seo. Ba cheart go mbeadh ceart an tomhaltóra an conradh a fhoirceannadh i gcomhréir leis an Treoir seo gan dochar do cheart tomhaltóra faoi Rialachán (AE) 2016/679 chun aon toiliú arna thabhairt do phróiseáil sonraí pearsanta an tomhaltóra a tharraingt siar.

(40)  Níor cheart leis an Treoir seo go ndéanfaí rialáil ar na hiarmhairtí do na conarthaí a chumhdaítear leis an Treoir seo i gcás go ndéanfaidh an tomhaltóir an toiliú a tharraingt siar le haghaidh sonraí pearsanta an tomhaltóra a phróiseáil. Ba cheart gur ábhar don dlí náisiúnta na hiarmhairtí sin fós.

(41)  Tá bealaí éagsúla ann don trádálaí ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar do ▌ thomhaltóirí. Is tráthúil rialacha soiléire agus simplí a leagan síos i ndáil leis na modúlachtaíagus an tréimhse ama maidir leis an oibleagáid soláthair sin a fheidhmiú atá mar an bpríomhoibleagáid chonarthach ar an trádálaí,tríd an ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a chur ar fáil nó rochtain a thabhairt don tomhaltóir air. Ba cheart go measfaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheith curtha ar fáil don tomhaltóir nó a bheith inrochtana ag an tomhaltóir nuair a bheidh réimse an tomhaltóra bainte amach ag an ábhar digiteach nó ag an tseirbhís dhigiteach, nó ag aon mhodhanna oiriúnacha eile lenar féidir rochtain a fháil ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís sin nó lenar féidir é a íoslódáil, agus nuair nach mbeidh gá le haon ghníomhaíocht bhreise ón trádálaí chun é a chur ar chumas an tomhaltóra an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteacha a úsáid i gcomhréir leis an gconradh. Ós rud é nach é an trádálaí atá freagrach go príomha as gníomhartha nó neamhghníomhartha tríú páirtí a oibríonn saoráid fhisiceach nó fhíorúil, ardán leictreonach nó saoráid néalstórála mar shampla, a roghnaíonn an tomhaltóir chun ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a fháil nó a stóráil, ba cheart gur leor é don trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar don tríú páirtí sin. Ní féidir a mheas, áfach, gurb é an tomhaltóir a roghnaíonn an tsaoráid fhisiceach nó fhíorúil má tá an tsaoráid seo faoi rialú an trádálaí nó má tá sí nasctha go conarthach leis an trádálaí, nó más rud é gur roghnaigh an tomhaltóir an tsaoráid fhisiceach nó fhíorúil sin chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a fháil toisc gurbh é sin an t-aon rogha a chuir an trádálaí ar fáil chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a fháil nó chun rochtain a fháil air. I gcás nach féidir a mheas go bhfuil an tsaoráid fhisiceach nó fhíorúil roghnaithe ag an tomhaltóir, ní féidir a mheas gur comhlíon an trádálaí a oibleagáid an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar más rud é go soláthraítear an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach don tsaoráid fhisiceach nó fhíorúil ach nach féidir leis an tomhaltóir an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a fháil nó rochtain a fháil air i gcomhréir leis an Treoir seo. Sna cásanna sin, ba cheart go mbeadh na leigheasanna céanna ag an tomhaltóir a bheadh i bhfeidhm dá mainneodh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís a sholáthar. Maidir le ham an tsoláthair, i gcomhréir le cleachtais mhargaidh agus le féidearthachtaí teicniúla, agus chun foráil a dhéanamh do mhéid áirithe solúbthachta, ba cheart an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar gan moill mhíchuí, mura gcinnfidh na páirtithe a mhalairt chun freastal ar shamhlacha soláthair eile.

(42)  Leis an ábhar digiteach nó don tseirbhís dhigiteach, ba cheart na ceanglais a comhaontaíodh idir an trádálaí agus an tomhaltóir sa chonradh a chomhlíonadh. Ba cheart go gcomhlíonfaí leis, go háirithe, an cur síos, an chainníocht (líon na gcomhad ceoil ar féidir rochtain a fháil orthu mar shampla), an cháilíocht (an taifeach mar shampla), teanga agus an leagan a comhaontaíodh sa chonradh. Ba cheart go n-áiritheofaí leis freisin an tslándáil, an fheidhmiúlacht, an chomhoiriúnacht, an idir-inoibritheacht agus gnéithe eile, mar a cheanglaítear leis an gconradh. Ba cheart go n-áireofaí ar cheanglais an chonartha na cinn sin atá ann mar thoradh ar an bhfaisnéis réamhchonarthach atá ina dlúthchuid den chonradh i gcomhréir le Treoir 2011/83/AE. D’fhéadfaí na ceanglais sin a leagan amach freisin i gcomhaontú leibhéal seirbhíse, i gcás, faoin dlí náisiúnta is infheidhme, ina mbeidh comhaontú den sórt sin ina chuid den chaidreamh conarthach idir an tomhaltóir agus an trádálaí faoin dlí náisiúnta is infheidhme.

(43)  ▌ Ba cheart coincheap na feidhmiúlachta a thuiscint mar thagairt do na bealaí inar féidir ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a úsáid. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar ag neamhláithreacht nó láithreacht aon srianta teicniúla amhail cosaint trí Bhainistiú na gCeart Dhigiteach nó códú réigiúin ar an cumas go gcomhlíonfadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a gcuid feidhmeanna uile ag féachaint dá n-aidhm. Baineann an coincheap ‘idir-inoibritheacht’ le cibé an féidir ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí atá difriúil ó na cinn a úsáidtear de ghnáth le hábhar digiteach nó le seirbhísí digiteacha den chineál céanna agus a mhéid is féidir leo feidhmiú; D’fhéadfaí a áireamh leis an bhfeidhmiú rathúil, mar shampla, cumas an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití faisnéis a mhalartú leis na bogearraí nó na crua-earraí eile sin agus an fhaisnéis malartaithe a úsáid.

(44)  Ós rud é go bhfuil forbairt leanúnach á déanamh ar ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha, féadfaidh trádálaithe teacht ar chomhaontú le tomhaltóirí nuashonruithe agus gnéithe a sholáthar dóibh. Ba cheart measúnú a dhéanamh chomh maith, dá bhrí sin, ar chomhréireacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i dtaobh an ndéantar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a nuashonrú ar an mbealach ina sonraítear sa chonradh. Ba cheart mainneachtain soláthair maidir le nuashonruithe a comhaontaíodh sa chonradh a mheas mar easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, os rud é go gciallódh mainneachtain soláthair den sórt sinnach bhfeidhmítear na nuashonraithe sin ar an mbealach a sonraítear sa chonradh.

(45)  Chun bheith i gcomhréir agus chun a áirithiú nach ndéantar a gcearta a bhaint de thomhaltóirí, i gcásanna ina socraítear leis an gconradh caighdeáin an-íseal, ní hamháin gur cheart don ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach na ceanglais shuibiachtúla maidir le comhréireacht a chomhlíonadh, ach ba cheart dó na ceanglais oibiachtúla maidir le comhréireacht a leagtar amach sa Treoir seo a chomhlíonadh chomh maith. Ba cheart an chomhréireacht a mheasúnú inter alia i bhfianaise an chuspóra dá n-úsáidtear an t-ábhar digiteach nó na seirbhísí digiteacha de ghnáth a mheas. Ba cheart freisin go mbeadh na cáilíochtaí agus na gnéithe feidhmíochta aige ar gnách iad a bheith ann d'ábhar digiteach nó i seirbhísí digiteacha den chineál ceánna ar féidir tomhaltóirí a bheith ag súil le réasún, i bhfianaise chineál an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, agus aon ráitis phoiblí maidir le saintréithe an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití arna ndéanamh ag an trádálaí nó ag an táirgeoir nó ar son an trádálaí nó ar son daoine eile i naisc roimhe sin de shlabhra na n-idirbheart á gcur san áireamh.

(46)  Ba cheart caighdeán na réasúntachta maidir le haon tagairt sa Treoir seo don mhéid is féidir le duine a bheith ag súil leis a fhionnadh go hoibiachtúil, ag féachaint do chineál agus cuspóir an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, d’imthosca an cháis agus do ghnáthaimh agus do chleachtais na bpáirtithe lena mbaineann. Go háirithe, ba cheart an tréimhse ama a mheastar a bheith réasúnta chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta a fhionnadh go hoibiachtúil, ag féachaint do chineál na heaspa comhréireachta.

(47)  Ba cheart don trádálaí nuashonruithe, nuashonruithe ar shlándáil san áireamh, a sholáthar don tomhaltóir le linn an tréimhse ama a bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil leis le réasún chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a choimeád slán agus i gcomhréir. Mar shampla, maidir le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach, a bhfuil a chuspóir nó a cuspóir teoranta ó thaobh ama de, ba cheart an oibleagáid maidir le nuashonruithe a sholáthar a bheith teoranta don tréimhse sin, agus i gcás cineálacha ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha eile, d’fhéadfadh an tréimhse ar cheart nuashonruithe a sholáthar lena linn don tomhaltóir a bheith comhionann leis an tréimhse dhliteanais le haghaidh easpa comhréireachta nó féadfaidh sí dul thar an tréimhse sin, rud a d’fhéadfadh a bheith amhlaidh go háirithe maidir le nuashonruithe slándála. Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag an tomhaltóir i gcónaí a rogha a dhéanamh na nuashonruithe sin a shuiteáil. I gcás ina gcinnfidh an tomhaltóir gan na nuashonruithe a shuiteáil, áfach, níor cheart go mbeadh an tomhaltóir ag súil leis go bhfanfaidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir. Ba cheart don trádálaí an tomhaltóir a chur an eolas, maidir le cinneadh an tomhaltóra gan nuashonruithe a shuiteáil, ar nuashonruithe iad atá riachtanach chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a choinneáil i gcomhréir, lena n-áirítear nuashonruithe slándála, go mbeidh tionchar ag an gcinneadh sin ar dhliteanas an trádálaí i ndáil le comhréireacht na ngnéithe sin den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach a bhfuil an nuashonrú ábhartha ceaptha lena gcoinneáil i gcomhréir. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear d’oibleagáidí chun nuashonruithe slándála a sholáthar a leagtar síos i ndlí an Aontais nó sa dlí náisiúnta.

(48)  Ba cheart feidhm iomlán a bheith ag Rialachán (AE) 2016/679 nó ag aon dlí eile um chosaint sonraí de chuid an Aontais maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil i dtaca le haon chonradh a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh an Treoir seo gan dochar do na cearta, na hoibleagáidí agus na leigheasanna neamhchonarthacha dá bhforáiltear le Rialachán (AE) 2016/679. Maidir le fíorais as a dtiocfaidh easpa comhlíonta maidir le ceanglais dá bhforáiltear le Rialachán (AE) 2016/679, lena n-áirítear croíphrionsabail amhail ceanglais maidir le híoslaghdú sonraí, cosaint sonraí trí dhearadh agus cosaint sonraí mar réamhshocrú, féadfar, ag brath ar imthosca an cháis, a mheas freisin gurb ionann iad agus easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití le ceanglais shuibiachtúla nó oibiachtúla chomhréireachta dá bhforáiltear sa Treoir seo. Is sampla amháin a d’fhéadfadh a bheith ann ná cásanna ina ndéanfaidh trádálaí oibleagáid sa chonradh a ghlacadh go sainráite, nó inar féidir an conradh a léirthuiscint ar an mbealach sin, ar catagóir í a bhaineann freisin le hoibleagáidí an trádálaí faoi Rialachán (AE) 2016/679. Sa chás sin, is féidir gealltanas conarthach den sórt sin a bheith mar chuid de na ceanglais chomhréireachta shuibiachtúla. Is é an dara shampla de chásanna a d’fhéadfadh a bheith ann ná cásanna inar féidir le neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí faoi Rialachán (AE) 2016/679 a fhágáil ag an am céanna, go mbeadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach mí-oiriúnach don fheidhm ar beartaíodh é nó í ina leith agus, dá bhrí sin, gurb ionann é agus easpa comhréireachta leis an gceanglas oibiachtúil le haghaidh comhréireachta lena gceanglaítear go mbeadh an t-ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach oiriúnach do na feidhmeanna céanna a mbainfí úsáid de ghnáth as ábhar digiteach nó seirbhís lena n-aghaidh. B'amhlaidh a bheadh, mar shampla, má mhainníonn trádálaí na mbogearraí criptiúcháin sonraí bearta iomchuí a chur chun feidhme, mar a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2016/679, chun a áirithiú nach ndéanfar sonraí pearsanta a nochtadh d’fhaighteoirí neamhúdaraithe d’aon ghnó, rud a d’fhágfadh nach mbeadh na bogearraí criptiúcháin oiriúnach don sprioc atá leo, is é sin, aistriú slán sonraí ag an tomhaltóir chuig an bhfaighteoir beartaithe. Ar deireadh, d'fhéadfadh cásanna a bheith ann ina bhféadfadh neamhchomhlíonadh ag an trádálaí maidir lena oibleagáidí faoi Rialachán (AE) 2016/679 a bheith ina easpa comhréireachta maidir leis an ábhar digiteach nó maidir leis an tseirbhís dhigiteach leis an gceanglas comhréireachta oibiachtúil lena gceanglaítear ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach na gnéithe ar gnáthghnéithe iad le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhísí dhigiteach den chineál céanna a bheith acu agus ar féidir leis an tomhaltóir a bheith ag súil leis go réasúnta ina leith. Mar shampla, má mhainníonn trádálaí feidhmchláir le haghaidh siopadóireacht ar líne na bearta dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2016/679 maidir le slándáil na próiseála ar shonraí pearsanta an tomhaltóra a dhéanamh agus, dá thoradh sin, déanfar faisnéis chárta creidmheasa na dtomhaltóirí a nochtadh do bhogearraí mailíseacha nó spiaireachta, d’fhéadfadh an mhainneachtain sin a bheith ina easpa comhréireachta leis an ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha de réir bhrí na Treorach seo, toisc go mbeadh an tomhaltóir ag súil le réasún go mbeadh tréithe ag baint le feidhmchlár den chineál sin de ghnáth a chuirfeadh cosc ar shonraí íocaíochta a nochtadh. I gcás ina mbeidh na fíorais as a n-eascraíonn neamhchomhlíonadh na gceanglas faoi Rialachán (AE) 2016/679 ina easpa comhréireachta maidir leis an ábhar digiteach nó leis an tseirbhís dhigiteach le ceanglais shuibiachtúla nó ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta dá bhforáiltear sa Treoir seo, ba cheart an tomhaltóir a bheith i dteideal na leigheasanna ar an easpa comhréireachta dá bhforáiltear leis an Treoir seo, mura bhfuil an conradh ar neamhní nó in-neamhnithe faoin dlí náisiúnta cheana féin.

(49)  Chun dóthain solúbthachta a áirithiú, ba cheart go mbeadh na páirtithe in ann imeacht ó na ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta. Níor cheart go mbeifí in ann imeacht ó na ceanglais sa chaoi sin ach amháin más rud é go raibh an tomhaltóir ar an eolas go sonrach faoi agus más rud é go nglacann an tomhaltóir leis sin ar leithligh ó ráitis nó comhaontuithe eile agus ar bhonn iompar gníomhach agus neamh-dhéchiallach. D’fhéadfaí an dá choinníoll a chomhlíonadh mar shampla trí thic a chur i mbosca nó trí chnaipe a bhrú nó feidhm chomhchosúil a ghníomhachtú.

(50)  Nuair a bheidh rialacha na Treorach seo á gcur i bhfeidhm, ba cheart do thrádálaithe leas a bhaint as caighdeáin, sonraíochtaí teicniúla oscailte, dea-chleachtais agus cóid iompair, lena n-áirítear i dtaca leis an bhformáid a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín chun an t-ábhar ▌ seachas sonraí pearsanta a aisghabháil, ábhar a chuir an tomhaltóir ar fáil nó a chruthaigh an tomhaltóir agus an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach á úsáid, agus lena n-áirítear maidir le slándáil córas faisnéise agus timpeallachtaí digiteacha, cé acu an mbunaítear ar an leibhéal idirnáisiúnta, ar an leibhéal Eorpach nó ar leibhéal a bhaineann le hearnáil tionscail shonrach. Sa chomhthéacs sin, d’fhéadfadh an Coimisiún a iarraidh go ndéanfar caighdeáin idirnáisiúnta agus Aontais a fhorbairt agus cód iompair a tharraingt suas ag cumainn trádála agus eagraíochtaí ionadaíocha eile a d’fhéadfadh tacú le cur chun feidhme aonfhoirmeach na Treorach seo.

(51)  Cuirtear roinnt mhaith cineálacha ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha ar fáil go leanúnach thar tréimhse ama, amhail rochtain ar néalsheirbhísí. Is gá a áirithiú, dá bhrí sin, go mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir ▌ ar feadh shaolré an chonartha. Ba cheart déileáil le bristí gearrthéarmacha ar sholáthar ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití mar chásanna ina bhfuil easpa comhréireachta ann i gcás ina mbíonn na bristí sin níos tromchúisí ná diomaibhseach nó ina dtarlaíonn siad arís is arís eile. Thairis sin, i bhfianaise an fheabhais a chuirtear ar an ábhar digiteach agus ar na seirbhísí digiteacha go minic, go háirithe trí nuashonruithe a dhéanamh, ba cheart gurb é an leagan is deireanaí atá ar fáil tráth a dtugtar an conradh i gcrích, an leagan den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach a sholáthraítear don tomhaltóir, mura bhfuil a mhalairt comhaontaithe ag na páirtithe.

(52)  Ní mór an t-ábhar digiteach nó naseirbhísí digiteacha a chomhtháthú i gceart i dtimpeallacht crua-earraí agus bogearraí an tomhaltóra chun go n-oibreoidh sé i gceart. ▌ Maidir le heaspa comhréireachta ▌ na n-ábhar digiteach nó na seirbhíse digití, a eascraíonn as comhtháthú mícheart, ba cheart é sin a mheas mar easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití í féin, i gcás ina ndearna an trádálaí é nó í a chomhtháthú nó faoina rialú, nó ina ndearna an tomhaltóir é nó í a chomhtháthú tar éis threoracha an trádálaí maidir le comhtháthú agus gur i ngeall ar easnaimh sna treoracha suiteála riachtanacha, amhail neamhiomláine nó easpa soiléireachta i ndáil leis na treoracha comhtháthaithe a bheadh mar thoradh air sin go mbeadh siad deacair le húsáid ag an gnáth-thomhaltóir. ▌

(53)  Maidir le srianta le húsáid an tomhaltóra i ndáil le hábhar digiteach nó le seirbhís dhigiteach i gcomhréir leis an Treoir seo, d’fhéadfadh na srianta sin a bheith mar thoradh ar na teorainneacha a bhaineann le cearta maoine intleachtúla arna bhforchur ag sealbhóir na gceart maoine intleachtúla, i gcomhréir leis an dlí maoine intleachtúla. D’fhéadfadh srianta den sórt sin teacht as comhaontú ceadúnais an úsáideora deiridh faoina ndéantar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar don tomhaltóir. Féadfaidh a leithéid sin tarlú nuair a chuirtear toirmeasc ar an tomhaltóir le comhaontú ceadúnais an úsáideora deiridh úsáid a bhaint as gnéithe áirithe a bhaineann le feidhmiúlacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití. D’fhéadfadh sé go bhfágfadh srianadh den sórt sin go mbeadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ag sárú na gceanglas oibiachtúil maidir le comhréireacht arna leagan síos sa Treoir seo, má bhaineann sé le gnéithe a fhaightear de ghnáth in ábhar digiteach nó i seirbhísí digiteacha den chineál céanna ar féidir an tomhaltóir a bheith ag súil leis le réasún. I gcásanna den sórt sin, ba cheart an tomhaltóir a bheith in ann na leigheasanna dá bhforáiltear sa Treoir seo a thionscnamh i gcoinne an trádálaí a sholáthair an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach mar gheall ar an easpa comhréireachta. Níor cheart go mbeadh an trádálaí in ann an dliteanas sin a sheachaint ach trí na coinníollacha a chomhlíonadh i ndáil le maolú a dhéanamh ar na ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta mar a leagtar síos sa Treoir seo, is é sin ach amháin má chuireann an trádálaí in iúl don tomhaltóir go sonrach sula dtabharfar an conradh i gcrích go bhfuil tréith ar leith den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach ag imeacht ó na ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta agus go bhfuil glactha go sainráite agus ar leithligh ag an tomhaltóir leis an diall sin.

(54)   Is ábhar mór iad fabhtanna dlíthiúla maidir le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha, atá faoi réir cearta maoine intleachtúla. Maidir le srianta le húsáid an tomhaltóra i ndáil le hábhar digiteach nó le seirbhís dhigiteach i gcomhréir leis an Treoir seo, d’fhéadfadh na srianta sin a bheith ina sárú ar chearta tríú páirtí. D’fhéadfadh an sárú sin bac a chur ar an tomhaltóir leas a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach nó cuid dá ghnéithe nó dá gnéithe, mar shampla, nuair nach féidir leis an tomhaltóir rochtain a fháil ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach ar chor ar bith nó i gcás nach féidirrochtain dhleathach a fháil ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach. An chúis a d’fhéadfadh a bheith leis sin ná go gcuireann an trádálaí iachall ar an tríú páirtí go dlisteanach éirí as na cearta sin a shárú agus deireadh a chur leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach lena mbaineann a thairiscint nó nach féidir leis an tomhaltóir an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a úsáid gan an dlí a shárú. I gcás ina mbeadh sárú ar chearta tríú páirtí a bhfuil srian arb é is toradh dó srian lena gcuirtear cosc nó teorainn le húsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i gcomhréir leis na ceanglais shuibiachtúla agus oibiachtúla le haghaidh comhréireachta, níor cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal na leigheasanna ar an easpa comhréireachta, ach amháin má fhoráiltear le dlíthe náisiúnta go ndéanfaí an conradh a neamhniú nó a chealú, i dtaca le baránta dlíthiúil in aghaidh díshealbhú a shárú mar shampla.

(55)   Ba cheart an trádálaí a bheith faoi dhliteanas i leith an tomhaltóra i gcás easpa comhréireachta maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach, agus maidir le haon mhainneachtain an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar. Ós rud é gur féidir ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar do thomhaltóirí trí cheann amháin nó níos mó de na gníomhartha aonair soláthair nó go leanúnach thar thréimhse ama, is iomchuí an tréimhse lena mbunófar comhréireacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a chinneadh i bhfianaise na gcineálacha éagsúla soláthair sin.

(56)  Is féidir ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar do thomhaltóirí trí aon ghníomh soláthair amháin, i gcás go ndéanann tomhaltóirí ríomhleabhar a íoslódáil agus go ndéanann siad í a stóráil ar a ngléas pearsanta. Ar an gcaoi chéanna, féadfaidh sraith de ghníomhartha aonair den sórt sin a bheith sa soláthar, mar shampla i gcás ina bhfaigheann tomhaltóirí nasc chun ríomhleabhar nua a íoslódáil gach seachtain. Is é an ghné shainiúil den chatagóir ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití sin ná go bhféadfaidh tomhaltóirí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a rochtain agus a úsáid ar feadh tréimhse éiginnte. Sna cásanna sin, ba cheart comhréireacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a mheasúnú tráth an tsoláthair, agus, dá bhrí sin, níor cheart an trádálaí a chur faoi dhliteanas ach i leith aon easpa comhréireachta arb ann dó tráth a dtarlaíonn an gníomh soláthair aonair nó gach gníomh aonair soláthair. Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ba cheart go mbeadh trádálaithe agus tomhaltóirí in ann brath ar thréimhse chomhchuibhithe íosta ar lena linn ba cheart an trádálaí a chur faoi dhliteanas i leith easpa comhréireachta. Maidir le conarthaí ina ndéantar foráil do ghníomh soláthair amháin nó do shraith gníomhartha soláthair i ndáil le hábhar digiteach nó i ndáil le seirbhís dhigiteach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear an trádálaí faoi dhliteanas go ceann dhá bhliain ar a laghad ó thráth a soláthair más rud é, faoina ndlí náisiúnta faoi seach, nach mbeidh an trádálaí faoi dhliteanas ach amháin i leith aon easpa comhréireachta a thagann chun solais laistigh de thréimhse ama tar éis an tsoláthair.

(57)  D’fhéadfaí ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar do thomhaltóirí ar mhodh leanúnach thar thréimhse ama chomh maith. Féadfar a bheith san áireamh sa soláthar leanúnach cásanna ina gcuireann an trádálaí seirbhís dhigiteach ar fáil do thomhaltóirí ar feadh tréimhse socraithe nó tréimhse éiginnte, amhail conradh néalstórála dhá bhliain nó ballraíocht gan téarma in ardán meán sóisialta. Is é an ghné shainiúil den chatagóir sin ná go mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ar fáil do thomhaltóirí nó inrochtana acu do thréimhse sheasta an chonartha, nó fad atá an conradh éiginnte i bhfeidhm. Dá bhrí sin, tá údar maith ann nár cheart an trádálaí i gcásanna den sórt sin a bheith faoi dhliteanas ach i leith easpa comhréireachta a thagann chun solais agus le linn na tréimhse sin amháin. Níor cheart gur ghá soláthar fadtéarmach mar gheall ar ghné an tsoláthair leanúnaigh. Ba cheart cásanna amhail sruthú gréasáin gearrthóige físe a mheas mar sholáthar leanúnach thar thréimhse ama, gan beann ar fhad iarbhír an chomhaid closamhairc. Maidir le cásanna ina gcuirfear gnéithe sonracha den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach ar fáil go tréimhsiúil nó roinnt uaireanta le linn ré sheasta an chonartha nó fad is a bheidh conradh éiginnte i bhfeidhm, ba cheart iad a mheas chomh maith mar sholáthar leanúnach thar thréimhse ama, nuair a shonraítear sa chonradh, mar shampla, gur féidir cóip de bhogearraí frithvíreas a úsáid ar feadh bliana agus go nuashonrófar go huathoibríoch é ar an gcéad lá de gach mí den tréimhse sin, nó go n-eiseoidh an trádálaí nuashonruithe nuair a bheidh gnéithe nua de chluiche digiteach ar fáil, agus go mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ar fáil nó inrochtana do thomhaltóirí amháin do thréimhse seasta an chonartha nó fad a bheidh an conradh éiginnte i bhfeidhm.

(58)  Ba cheart go mbeadh na Ballstáit na Ballstáit saor fós rialáil a dhéanamh ar thréimhsí teorann náisiúnta. Níor cheart do thréimhsí teorann den sórt sin cosc a chur ar thomhaltóirí, áfach, a gcearta a fheidhmiú i rith na tréimhse ama a bhfuil an trádálaí faoi dhliteanas i leith easpa comhréireachta lena linn. Cé nár cheart, dá bhrí sin, pointe tosaigh na dtréimhsí teorann náisiúnta a chomhchuibhiú leis an Treoir seo, ba cheart a áirithiú mar sin féin go lamhálfar leis na tréimhsí sin do thomhaltóirí a leigheasanna a fheidhmiú d’aon easpa comhréireachta a thiocfaidh chun solais i rith na tréimhse a mbeidh an trádálaí faoi dhliteanas i leith easpa comhréireachta lena linn, ar a laghad.

(59)  Mar thoradh ar chineál sonrach agus ar ardchastacht an ábhair dhigitigh agus seirbhísí digiteach, chomh maith le heolas níos fearr agus rochtain níos fearr an trádálaí ar shaineolas, faisnéis theicniúil agus cúnamh ardteicneolaíochta, is dócha gur fearr a bheidh an trádálaí ná an tomhaltóir ar an eolas faoin gcúis nach soláthraítear an t-ábhar digiteach ná an tseirbhís dhigiteach nó nach bhfuil sé nó sí i gcomhréir ▌. Is dócha gur fearr a bheidh an trádálaí in ann a mheas cé acu an i ngeall nó nach i ngeall ar neamhréireacht idir an timpeallacht dhigiteach an tomhaltóra agus na ceanglais theicniúla maidir leis an ábhar digiteach nó leis an tseirbhís dhigiteach atá an mhainneachtain soláthair an easpa comhréireachta ▌ . Dá bhrí sin, i gcás díospóide, cé gur faoin tomhaltóir atá sé fianaise a thabhairt nach bhfuil an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir, níor cheart go mbeadh sé ar an tomhaltóir a chruthú gurbh ann don easpa comhréireachta tráth soláthair an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach nó, i gcás soláthar leanúnach, le linn thréimhse an chonartha. Ina ionad sin, ba cheart gur faoin trádálaí a bheidh sé a chruthú go raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir an tráth sin nó i rith na tréimhse sin. Ba cheart go mbeadh an dualgas cruthúnais sin ar an trádálaí maidir le heaspa comhréireachta a thagann chun cinn laistigh de bhliain amháin ó thráth an tsoláthair i gcás go ndéantar foráil sa chonradh do ghníomh aonair soláthair nó le sraith gníomhartha soláthair aonair, agus do thréimhse an chonartha i gcás ina ndéantar foráil sa chonradh do sholáthar leanúnach thar thréimhse ama. I gcás ina gcruthóidh an trádálaí nach bhfuil timpeallacht dhigiteach an tomhaltóra comhoiriúnach leis na ▌ ceanglais theicniúla áfach, atá curtha in iúl ag an trádálaí don tomhaltóir ar bhealach soiléir sothuigthe, sular tugadh an conradh i gcrích, ba cheart gur ar an tomhaltóir a bheadh an dualgas a chruthú gurbh ann d’easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití tráth a soláthraítear an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i gcás ina bhforáiltear sa chonradh le haghaidh gníomh soláthair amháin nó sraith gníomhartha soláthair aonair nó, i gcás ina ndéantar foráil sa chonradh do sholáthar leanúnach thar thréimhse ama, do thréimhse an chonartha.

(60)  Gan dochar don cheart bunúsach go ndéanfar an saol príobháideach a chosaint, lena n-áirítear rúndacht chumarsáide, agus do shonraí pearsanta an tomhaltóra a chosaint, ba cheart don tomhaltóir comhoibriú leis an trádálaí chun go bhféadfaidh an trádálaí a dhéanamh amach an mbaineann an chúis leis an easpa comhréireachta le timpeallacht dhigiteach an tomhaltóra atá ag baint úsáid as na modhanna atá ar fáil go teicniúil sa chaoi is lú cunórtas don tomhaltóir. Is minic gur féidir é sin a dhéanamh mar shampla trí thuarascálacha ar theagmhais a ghintear go huathoibríoch, nó trí shonraí maidir le nasc idirlín an tomhaltóra, a chur ar fáil don trádálaí. In imthosca eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo amháin nuair nach bhfuil bealach ar bith eile ar fáil, in aineoinn go bhfuil an úsáid is fearr á baint as gach modh eile, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar thomhaltóirí rochtain fhíorúil ar a dtimpeallacht dhigiteach a cheadú. Mar sin féin, i gcás nach gcomhoibreoidh an tomhaltóir leis an trádálaí agus inar cuireadh an tomhaltóir ar an eolas faoin iarmhairt sin maidir le neamh-chomhoibriú, ba cheart gur faoin tomhaltóir a bheidh sé a chruth ú, ní hamháin nach raibh an t-ábhar digiteach ná an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir, ach nach raibh an t-ábhar digiteach ná an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir tráth ar soláthraíodh an tábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcás ina bhforáiltear sa chonradh le haghaidh gníomh soláthair amháin nó sraith gníomhartha soláthair aonair nó, i gcás ina ndéantar foráil sa chonradh do sholáthar leanúnach thar thréimhse ama, do thréimhse an chonartha.

(61)  I gcás inar mhainnigh an tradálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar, ba cheart don tomhaltóir iarraidh ar an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar. Sna cásanna sin, ba cheart don trádálaí gníomhú gan moill mhíchuí nó laistigh de thréimhse bhreise ama mar a chomhaontaigh na páirtithe go sainráite. Toisc go soláthraítear ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach i bhfoirm dhigiteach, ní cheart go gceanglaítear leis an soláthar, i bhformhór na gcásanna, aon am breise chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a chur ar fáil don tomhaltóir. Dá bhrí sin, i gcásanna den sórt sin, ba cheart go mbeadh gá ann lena sholáthar nó lena soláthar láithreach mar gheall ar an oibleagáid atá ar an trádálaí ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar gan moill mhíchuí. Má mhainníonn an trádálaí ansin an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar, ba cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal an conradh a fhoirceannadh. In imthosca sonracha, mar shampla i gcás inar léir nach soláthróidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach nó go bhfuil am sonrach don soláthar riachtanach don tomhaltóir, ba cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh gan iarraidh ar an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar ar dtús.

(62)  I gcás easpa comhréireachta ▌, ba cheart do na tomhaltóirí ▌a bheith i dteideal an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta, laghdú comhréireach ar phraghas a fháil, nó an conradh a fhoirceannadh.

(63)   Ag brath ar shaintréithe teicniúla an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, ba cheart go mbeadh an trádálaí in ann modh sonrach a roghnú chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta ▌, mar shampla trí nuashonraithe a eisiúint nó trí chóip nua den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach a chur ar fáil don tomhaltóir.

(64)   I bhfianaise éagsúlacht na n-ábhar digiteach agus na seirbhísí digiteacha, ní hiomchuí sprioc-amanna socraithe a leagan síos chun cearta a fheidhmiú ná chun oibleagáidí a bhaineann leis an ábhar digiteach sin nó leis na seirbhísí digiteacha a chomhlíonadh. Ní léireódh na spriocdhátaí sin an éagsúlacht sin agus d’fhéadfadh siad a bheith róghearr nó rófhada, ag brath ar an gcás. Dá bhrí sin, tá sé níos iomchuí a cheangal go dtabharfar ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha chun comhréireachta ▌ laistigh de thréimhse réasúnach ama. Níor cheart go gcuirfeadh an ceanglas sin cosc ar na páirtithe teacht ar chomhaontú maidir le tréimhse shonrach chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta. Ba cheart an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta saor in aisce. Go háirithe, níor cheart don tomhaltóir aon chostais a thabhú a bhaineann le forbairt a dhéanamh ar nuashonrú le haghaidh an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití.

(65)  I gcás nach féidir ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta ó thaobh dlí nó ó thaobh fíricí de nó i gcás ina ndiúltóidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta toisc go bhforchuirfí má dhéantar amhlaidh costais dhíréireacha ar an trádálaí, nó i gcás inar mhainnigh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta laistigh de thréimhse ama réasúnach, saor in aisce agus gan aon mhíchaoithiúlacht shuntasach don tomhaltóir dá thoradh sin, ba cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal laghdú ar an bpraghas a fháil nó an conradh a fhoirceannadh. I gcásanna áirithe, tá údar maith ann gur cheart an tomhaltóir a bheith i dteideal praghas laghdaithe a bheith acu nó an conradh a fhoirceannadh láithreach, mar shampla i gcás inar mhainnigh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta go rathúil roimhe sin nó i gcás nach bhféadfaí a bheith ag súil leis go leanfadh an tomhaltóir de mhuinín a bheith aige as cumas an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta mar gheall ar a thromchúisí atá an easpa comhréireachta. Mar shampla, ba cheart an tomhaltóir a bheith i dteideal a iarraidh go díreach an praghas a laghdú nó an conradh a fhoirceannadh i gcás ina soláthraítear bogearraí frithvíreas don tomhaltóir atá ionfhabhtaithe le víris agus a bheadh ina shampla d’easpa comhréireachta de chineál tromchúiseach. Ba cheart go ndéanfaí amhlaidh i gcás ina mbeidh sé soiléir nach ndéanfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta laistigh de thréimhse réasúnta ama nó gan cur isteach go suntasach ar an tomhaltóir.

(66)  I gcás ina mbeidh an tomhaltóir i dteideal laghdú a fháil ar an bpraghas a íocfar as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach a sholáthraítear thar thréimhse ama, ba cheart laghdú luacha an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá dlite ar easpa comhréireachta a chur san áireamh, agus an laghdú ar an bpraghas á ríomh, mar gheall ar an easpa comhréireachta agus mar gheall ar an am ar lena linn nach raibh an tomhaltóir in ann leas a bhaint as an ábhar digiteach le haghaidh na seirbhíse digití i gcomhréireacht.

(67)  I gcás ina soláthrófar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach mar mhalairt ar phraghas a íoc, níor cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh ach amháin mura bhfuil mioneaspa comhréireachta i gceist. Mar sin féin, i gcás nach soláthrófar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigitigh mar mhalairt ar phraghas a íoc ach gur ar bhonn na sonraí pearsanta arna soláthar ag an tomhaltóir, ba cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh freisin i gcásanna ina bhfuil mioneaspa comhréireachta i gceist, ós rud é nach bhfuil an leigheas ar laghdú sa phraghas ar fáil don tomhaltóir. I gcásanna ina ndéanfaidh an tomhaltóir praghas a íoc agus sonraí pearsanta a sholáthar, ba cheart an tomhaltóir a bheith i dteideal na leigheasanna go léir atá ar fáil i gcás easpa comhréireachta. Go háirithe, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha eile go léir, ba cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal go gcuirfí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir, laghdú praghais a fháil i ndáil leis an airgead a íocadh as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach, nó go ndéanfaí an conradh a fhoirceannadh.

(68)   I gcás ina ndéanfaidh an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh, ba cheart don trádálaí an praghas a d’íoc an tomhaltóir a chúiteamh. Mar sin féin, is gá cothromaíocht a bhaint amach idir leasanna dlisteanacha na dtomhaltóirí agus na dtrádálaithe i gcás ina soláthraítear an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach thar thréimhse ama agus nach bhfuil an t-ábhar digiteach nó na seirbhísí digiteacha á gcomhlíonadh ach ar feadh cuid den tréimhse sin. Dá bhrí sin, ar fhoirceannadh a dhéanamh dóibh, níor cheart an tomhaltóir a teideal a bheith aige ach chuig an gcuid den phraghas a íocadh agus a chomhfhreagraíonn don tréimhse ar lena linn nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir, agus atá comhréireach don tréimhse sin . Ba cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal aon chuid den phraghas a íocadh roimh ré maidir le haon tréimhse a bheadh fágtha tar éis fhoirceannadh an chonartha.

(69)  I gcás ina gcuirfidh tomhaltóir sonraí pearsanta ar fáil don trádálaí, ba cheart don trádálaí na hoibleagáidí faoi Rialachán (AE) 2016/679 a chomhlíonadh. Ba cheart na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh freisin i gcásanna ina n-íocfaidh an tomhaltóir praghas agus ina soláthróidh sé sonraí pearsanta. Nuair a dhéantar an conradh a fhoirceannadh, ba cheart don trádálaí staonadh ó aon ábhar seachas sonraí pearsanta a rinne an tomhaltóir a sholáthar nó a chruthú agus úsáid á baint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach arna soláthar ag an trádálaí. D’fhéadfadh íomhánna digiteacha, físeáin agus closchomhaid agus ábhar a cruthaíodh ar ghléasanna móibíleacha a bheith san áireamh leis an ábhar sin. Mar sin féin ▌, ba cheart don trádálaí a bheith i dteideal leanúint leis an ábhar arna sholáthar nó arna chruthú ag an tomhaltóir a úsáid sna cásanna nach bhfuil fóntas ar bith ag an ábhar sin lasmuigh de chomhthéacs na n-ábhar digiteach nó na seirbhíse digití arna soláthar ag an trádálaí, go mbaineann an t-ábhar sin le gníomhaíocht an tomhaltóra, go ndearnadh é a chomhiomlánú le sonraí eile an trádálaí agus nach féidir é a dhí-chomhiomlánú nó nach féidir é a dhí-chomhiomlánú ach le hiarrachtaí díréireacha amháin, nó go ndearna an tomhaltóir agus daoine eile é a ghiniúint i gcomhpháirt, agus go mbeidh tomhaltóirí eile in ann leanúint d’úsáid a bhaint as.

(70)  D’fhéadfaí an tomhaltóir a dhíspreagadh ó leigheasanna a fheidhmiú ar easpa comhréireachta na n-ábhar digiteach nó na seirbhísí digiteacha más rud é nach bhfuil an tomhaltóir in ann rochtain a fháil ar ábhar seachas sonraí pearsanta, ar sonraí iad a rinne an tomhaltóir a sholáthar nó a chruthú trí úsáid a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach. Chun a áirithiú go dtairbhíonn an tomhaltóir de chosaint éifeachtach i ndáil leis an gceart chun conradh a fhoirceannadh, ba cheart don trádálaí, dá bhrí sin, ar iarraidh ón tomhaltóir, an t-ábhar sin a chur ar fáil don tomhaltóir tar éis fhoirceannadh an chonartha.

(71)  ▌Ba cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal an t-ábhar a aisghabháil laistigh de thréimhse réasúnach ama, gan bhac ón trádálaí, i bhformáid meaisín-inléite a úsáidtear go minic agus saor in aisce, cé is moite de chostais arna nginiúint ag timpeallacht dhigiteach an tomhaltóra féin, mar shampla costais cheangail líonra toisc nach bhfuil na costais sin nasctha go sonrach le haisghabháil an ábhair. Mar sin féin, níor cheart go mbeadh feidhm ag oibleagáid an trádálaí maidir leis an ábhar sin a chur ar fáil i gcás nach mbeidh feidhm ag an ábhar ach amháin i gcomhthéacs úsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, nó i gcás nach bhfuil baint aige le gníomhaíocht an tomhaltóra ach amháin nuair a bhíonn ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach á úsáid aige, nó i gcás ina ndearnadh an trádálaí é a chomhiomlánú le sonraí eile, agus nach féidir an t-ábhar sin a dhíchomhiomlánú nó nach féidir é a dhí-chomhiomlánú ach le hiarrachtaí díréireacha amháin. Sna cásanna sin níl úsáid shuntasach phraiticiúil ná leas don tomhaltóir ag baint leis an ábhar, agus leasanna an trádálaí á gcur san áireamh freisin ag an am céanna. Thairis sin, maidir le hoibleagáid an trádálaí a chur ar fáil don tomhaltóir, ar fhoirceannadh an chonartha, aon ábhar nach sonraí pearsanta é agus atá soláthraithe nó cruthaithe ag an tomhaltóir, ba cheart í a bheith gan dochar do cheart an trádálaí gan ábhar áirithe a nochtadh i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.

(72)  I gcás ina bhfoirceannfar an conradh, níor cheart ceangal a bheith ar an tomhaltóir íoc as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a úsáid in aghaidh aon tréimhsí ar lena linn nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir, ar an ábhar go ndéanfadh sé sin cosaint éifeachtach a bhaint den tomhaltóir. Mar sin féin, ba cheart don tomhaltóir staonadh ó ábhar digiteach nó ón tseirbhís dhigiteach a úsáid agus a chur ar fáil do thríú páirtithe, mar shampla, tríd an ábhar digiteach nó aon chóip inúsáidte a scriosadh nó an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a dhéanamh neamh-inrochtana ar shlí eile.

(73)  Is gné riachtanach de ▌chonarthaí é an prionsabal a bhaineann le dliteanas an trádálaí i leith damáistí chun ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar. ▌Dá bhrí sin, ba cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal cúiteamh a éileamh as díobháil a rinneadh de thoradh ▌easpa comhréireachta nó mainneachtain an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar. Leis an gcúiteamh, ba cheart go mbeadh imthosca an tomhaltóra mar an gcéanna, a oiread agus is féidir, amhail is dá mbeadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach soláthraithe go cuí i dtosach báire agus i gcomhréir. Ós rud é gur ann don cheart sin i leith damáistí i ngach Ballstát cheana, ba cheart an Treoir seo a bheith gan dochar do rialacha náisiúnta maidir le cúiteamh tomhaltóirí as díobháil a rinneadh de thoradh sárú ar na rialacha sin.

(74)  Leis an Treoir seo, ba cheart aghaidh a thabhairt ar mhodhnuithe, amhail nuashonruithe agus uasghráduithe, arna ndéanamh ag trádálaithe ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach a sholáthraítear nó lena dtugtar rochtain don tomhaltóir thar thréimhse ama. I bhfianaise gné shíorathraitheach na n-ábhar digiteach agus na seirbhísí digiteacha, d’fhéadfadh go mbeadh gá le nuashonruithe, uasghráduithe nó modhnuithe dá samhail, nó d’fhéadfadh sé a bheith ina bhuntáiste don tomhaltóir. Maidir le roinnt modhnuithe, mar shampla iad atá liostaithe mar mhodhnuithe sa chonradh, féadfaidh siad a bheith mar chuid den ghealltanas conarthach. Féadfaidh modhnuithe eile a bheith ag teastáil chun na ceanglais oibiachtúla a chomhlíonadh maidir le comhréireacht na n-ábhar digiteach nó na seirbhíse digití mar a leagtar amach sa Treoir seo. Maidir le modhnuithe eile, áfach, a d’imeodh ó na ceanglais oibiachtúla maidir le comhréireacht agus a bhféadfaí a bheith ag súil leo tráth a dtabharfar an conradh i gcrích, bheadh comhaontú sainráite an tomhaltóra de dhíth agus an conradh á thabhairt i gcrích acu.

(75)  De bhreis ar na modhnuithe arb é is aidhm dóibh comhréireacht a choinneáil ar bun, ba cheart cead a bheith ag an trádálaí, faoi choinníollacha áirithe, gnéithe den ábhar digiteach nó de na seirbhísí digiteacha a mhodhnú ar choinníoll go bhfuil cúis bhailí leis an modhnú sin tugtha sa chonradh. Is éard a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis na cúiseanna bailí sin cásanna ina bhfuil gá leis an modhnú chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a chur in oiriúint do thimpeallacht theicniúil nua nó do líon méadaithe úsáideoirí nó ar chúiseanna tábhachtacha oibríochtúla eile. Is minic a théann na modhnuithe sin chun tairbhe an tomhaltóra toisc go gcuireann siad feabhas ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach. Dá réir sin, ba cheart go mbeadh páirtithe sa chonradh in ann clásail a chur sa chonradh lena gceadófaí don trádálaí modhnuithe a ghabháil de láimh. Chun cothromaíocht a bhaint amach idir leasanna tomhaltóirí agus gnó, ba cheart go mbeadh an deis ag an trádálaí an conradh a fhoirceannadh mar aon le ceart don tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh i gcás go mbeidh tionchar diúltach nach beag ag na modhnuithe sin ar úsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití. A mhéid a bheidh tionchar diúltach ag na modhnuithe sin ar úsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ag an tomhaltóir, ba cheart é sin a fhionnadh go hoibiachtúil ag féachaint do chineál agus cuspóir an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití agus do cháilíocht, feidhmiúlacht, comhoiriúnacht agus gnéithe tábhachtacha eile ar gnáthghnéithe d’ábhar digiteach nó de sheirbhís dhigiteach den chineál céanna iad. Mar sin féin, maidir leis na rialacha dá bhforáiltear sa Treoir seo a bhaineann le nuashonruithe, uasghráduithe nó modhnuithe comhchosúla, níor cheart go mbeadh baint acu le cásanna ina ndéanfaidh na páirtithe conradh nua a thabhairt i gcrích chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar, mar shampla de dhroim leagan nua den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach a dháileadh.

(76)  Ba cheart go gcuirfí an tomhaltóir ar an eolas faoi mhodhnuithe ar bhealach soiléir sothuigthe. I gcás ina mbeidh tionchar diúltach ag modhnú ar bhealach nach beag ar rochtain ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach nó ar úsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ag an tomhaltóir, ba cheart go gcuirfí an tomhaltóir ar an eolas ar bhealach lena mbeifear in ann an fhaisnéis sin a stóráil ar mhodh buanfasach. Ba cheart don tomhaltóir, ar mheán buanfasach, an fhaisnéis a stóráil a fhad is gá chun leasanna an tomhaltóra a eascraíonn as caidreamh an tomhaltóra leis an trádálaí a chosaint. Ba cheart go n-áireofaí sna meáin sin, go háirithe, páipéar, DVDanna, CDanna, méaróga cuimhne agus cártaí cuimhne nó dioscaí crua, chomh maith le ríomhphoist.

(77)  I gcás ina mbeidh tionchar diúltach ar bhealach nach beag ag modhnú ar rochtain nó ar úsáid ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha ag an tomhaltóir, ba cheart an ceart a bheith ag an tomhaltóir mar thoradh ar an modhnú sin an ceart deireadh a chur leis an gconradh saor in aisce. Mar mhalairt air sin, féadfaidh an trádálaí cinneadh a dhéanamh ar chumas an tomhaltóra rochtain a choinneáil ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach gan aon chostas breise gan an modhnú agus i gcomhréir, agus sa chás sin níor cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal an conradh a fhoirceannadh. Mar sin féin, maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ar chumasaigh an trádálaí don tomhaltóir a choinneáil, mura bhfuil an t-ábhar nó an tseirbhís sin i gcomhréir a thuilleadh leis na ceanglais shuibiachtúla agus oibiachtúla chomhréireachta, ba cheart go mbeadh an tomhaltóir in ann brath ar na leigheasanna ar easpa comhréireachta dá bhforáiltear faoin Treoir seo. I gcás nach gcomhlíonfar na ceanglais maidir leis an modhnú sin, mar a leagtar síos sa Treoir seo, agus go bhfuil easpa comhréireachta ann i ngeall ar an modhnú, maidir leis na cearta atá ag an tomhaltóir an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta, laghdú praghais a fháil nó an conradh a fhoirceannadh, de réir mar a fhoráiltear faoin Treoir seo, ba cheart nach mbeadh éifeacht ar na cearta sin i gcónaí. Ar an gcaoi chéanna, más rud é, tar éis modhnú a dhéanamh, go dtarlaíonn easpa comhréireachta i ndáil leis an ábhar digiteach nó leis an tseirbhís dhigiteach ach nach é an modhnú a údar, ba cheart don tomhaltóir leanúint de bheith i dteideal dul i muinín leigheasanna dá bhforáiltear faoin Treoir seo le haghaidh easpa comhréireachta i ndáil leis an ábhar digiteach nó leis an tseirbhís dhigiteach seo.

(78)  Is minic is ann d’easpa comhréireachta ▌ an ▌ ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a sholáthraítear don tomhaltóir mar gheall ar cheann de na hidirbhearta atá i slabhra, ón dearthóir bunaidh go dtí an tradálaí deiridh. Cé gur cheart an trádálaí deiridh a bheith faoi dhliteanas i leith an tomhaltóra i gcás easpa comhréireachta ▌, tá sé tábhachtach a áirithiú go bhfuil cearta iomchuí ag an trádálaí i leith baill éagsúla den slabhra idirbheart chun go mbeidís in ann an dliteanas i leith an tomhaltóra a chumhdach. Ba cheart na cearta sin a bheith teoranta d’idirbhearta tráchtála; níor cheart, dá bhrí sin, go gcumhdófaí leis an méid sin cásanna ina mbeidh an trádálaí faoi dhliteanas i leith an tomhaltóra as easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá comhdhéanta de bhogearraí a soláthraíodh nó a tógadh ar bhogearraí faoi cheadúnas saor agus foinse oscailte ag duine i naisc de shlabhra na n-idirbheart roimhe sin. Ba cheart, áfach, go mbeadh sé ar an dlí náisiúnta is infheidhme baill de na slabhraí idirbheart ar féidir leis an trádálaí deiridh dul ina gcoinne, agus módúlachtaí agus coinníollacha na ngníomhaíochtaí sin, a shainaithint.

(79)  Daoine nó eagraíochtaí a measfar faoin dlí náisiúnta go bhfuil leas dlisteanach acu maidir le cearta conarthacha tomhaltóirí agus cosaint sonraí a chosaint, ba cheart an ceart a thabhairt dóibh imeachtaí a thionscnamh, chun a áirithiú go gcuirfear na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo i bhfeidhm, os comhair cúirte nó os comhair údarás riaracháin atá inniúil ar chinneadh a dhéanamh i dtaobh gearán nó inniúil ar imeachtaí dlíthiúla iomchuí a thionscnamh.

(80)  Níor cheart go ndéanfadh aon ní sa Treoir seo dochar do chur i bhfeidhm rialacha an dlí idirnáisiúnta phríobháidigh, go háirithe Rialacháin (CE) Uimh. 593/2008(19) agus (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20).

(81)  Ba cheart an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(21) a leasú chun tagairt don Treoir seo ionas go n-éascófar an comhar trasteorann maidir le forfheidhmiú na Treorach seo.

(82)  Ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(22) a leasú chun tagairt don Treoir seo ionas go n-áiritheofar go ndéanfar na comhleasanna tomhaltóirí a leagtar amach sa Treoir seo a chosaint.

(83)  Ba cheart go mbeadh tomhaltóirí in ann tairbhe a bhaint as a gcearta faoin dTreoir seo a luaithe a thiocfaidh na bearta náisiúnta trasuímh comhfhreagracha i bhfeidhm. Dá bhrí sin, ba cheart feidhm a bheith ag na bearta náisiúnta trasuímh maidir le conarthaí éiginnte nó faid shocraithe a tugadh chun críche roimh an dáta cur i bhfeidhm agus foráil a dhéanamh maidir le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar thar thréimhse ama, ar bhonn leanúnach nó trí shraith de ghníomhaíochtaí soláthair aonair, ach níor cheart déanamh amhlaidh ach amháin maidir l hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthrófar ó dháta chur i bhfeidhm na mbeart náisiúnta trasuímh. Chun cothromaíocht a áirithiú idir leasanna dlisteanacha na dtomhaltóirí agus na dtrádálaithe, áfach, níor cheart feidhm a bheith ag na bearta náisiúnta lena dtrasuítear forálacha na Treorach seo maidir le modhnú a dhéanamh ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach nó an ceart chun sásamh a fháil, ach amháin maidir le conarthaí a thabharfar i gcrích tar éis an dáta cur i bhfeidhm de bhun na Treorach seo.

(84)  I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin(23), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den sórt sin a tharchur.

(85)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(24) agus thug sé uaidh tuairim an 14 Márta 2017(25).

(86)  Ós rud é, maidir le cuspóirí na Treorach seo, eadhon rannchuidiú le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh trí dhul i ngleic ar bhealach comhsheasmhach le bacainní a bhaineann le dlí na gconarthaí maidir le soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití agus, ag an am céanna, cosc a chur ar ilroinnt dlí, nach féidir leis na Ballstáit iad a ghnóthú go leordhóthanach ach, de bharr cúiseanna maidir le comhleanúnachas foriomlán na ndlíthe náisiúnta a áirithiú lena n-éascófaí freisin gníomhaíochtaí comhordaithe forfheidhmithe, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(87)  Leis an Treoir seo, urramaítear ▌ cearta agus saoirsí bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear, go háirithe, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear iad sin a chumhdaítear in Airteagail 16, 38 agus 47 di,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus cuspóir

Is é is cuspóir don Treoir seo rannchuidiú le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh ach, ag an am céanna, foráil a dhéanamh maidir le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí trí rialacha comhchoiteanna a leagan síos i ndáil le ceanglais áirithe a bhaineann le conarthaí idir trádálaithe agus tomhaltóirí le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar, go háirithe rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

—  comhréireacht ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití leis an gconradh,

—  leigheasanna i gcás easpa comhréireachta den sórt sin nó mainneachtain ábhar nó seirbhís a sholáthar agus na modúlachtaí chun na leigheasanna sin a fheidhmiú, agus maidir leis na nithe seo a leanas, agus

—  modhnú ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití.

Airteagal 2,

Sainmhínithe

Chun críocha na Treorach seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘ábhar digiteach’ ▌ sonraí a tháirgtear agus a sholáthraítear i bhfoirm dhigiteach ▌ ;

(2)  ciallaíonn ‘seirbhís dhigiteach’:

(a)  seirbhís lenar féidir leis an tomhaltóir sonraí a chruthú, a phróiseáil, a stóráil nó a rochtain i bhfoirm dhigiteach;

(b)  seirbhís lenar féidir sonraí a chomhroinnt aon idirghníomhaíocht eile a dhéanamh le sonraí i bhfoirm dhigiteach arna n-uaslódáil nó arna gcruthú ag an tomhaltóir nó ag úsáideoirí eile na seirbhíse sin;

(3)  ciallaíonn ‘earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha’ ítimí sochorraithe inláimhsithe lena n-ionchorpraítear ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach nó a bhíonn idirnasctha leis nó léi sa chaoi agus go gcuirfeadh easpa an ábhair dhigitigh sin nó na seirbhíse digití sin cosc ar chomhlíonadh a bhfeidhmeanna ag na hearraí;

(4)  ciallaíonn ‘comhtháthú’ ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach mar aon leis na comhpháirteanna de thimpeallacht dhigiteach an tomhaltóra a nascadh agus a ionchorprú ionas go bhféadfar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a úsáid i gcomhréir leis na ceanglais maidir le comhréireacht dá bhforáiltear leis an Treoir seo;

(5)  ciallaíonn ‘trádálaí’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach, gan beann ar é a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag gníomhú, lena n-áirítear trí aon duine eile atá ag gníomhú faoi ainm an duine nádúrtha nó an duine dlítheanaigh sin nó thar a cheann, chun críocha a bhfuil baint acu lena thrádáil, lena ghnó, lena cheird nó lena ghairm, i ndáil le conarthaí a chumhdaítear leis an Treoir seo;

(6)  ciallaíonn ‘tomhaltóir’ aon duine nádúrtha atá ag gníomhú i ndáil le conarthaí a chumhdaítear faoin Rialachán seo, chun críocha atá lasmuigh de cheird, de ghnó, d’ealaín nó de ghairm an duine sin;

(7)  ciallaíonn ‘praghas’ airgead nó léiriú digiteach ar luach atá dlite mar mhalairt ar sholáthar ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití;

(8)  ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta mar a shainítear i bpointe (1) d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679;

(9)  ciallaíonn ‘timpeallacht dhigiteach’ crua-earraí, bogearraí agus aon nasc líonra arna úsáid ag an tomhaltóir chun rochtain a fháil ar ábhar digiteach nó ar sheirbhís dhigiteach nó chun úsáid a bhaint astu;

(10)  ciallaíonn ‘comhoiriúnacht’ cumas an ábhair dhigitigh nó naseirbhíse digití feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí lena ndéantar ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha den chineál céanna a úsáid de ghnáth, gan an gá a bheith leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thiontú;

(11)  ciallaíonn ‘feidhmiúlacht’ cumas anábhair dhigitigh nó naseirbhíse digití a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh ag féachaint dá aidhm nó dá aidhm;

(12)  ciallaíonn ‘idir-inoibritheacht’ cumas an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí atá difriúil ó na cinn sin a úsáidtear de ghnáth le hábhar digiteach nó le seirbhísí digiteacha den chineál céanna;

(13)  ciallaíonn ‘meán marthanach’ aon ionstraim lenar féidir leis an tomhaltóir nó leis an trádálaí faisnéis a díríodh chuig an duine sin é féin nó í a stóráil ar bhealach atá inrochtana lena húsáid amach anseo go ceann tréimhse a bheidh leordhóthanach chun críocha na faisnéise sin agus sa dóigh gur féidir an fhaisnéis a bheidh stóráilte a atáirgeadh gan í a athrú.

Airteagal 3

Raon feidhme

1.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le haon chonradh ar faoina bhun a sholáthróidh an trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé nó sí ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar dó nó di, agus a íocfaidh an tomhaltóir an praghas, nó a gheallfaidh sé nó sí an praghas a íoc.

Beidh feidhm ag an Treoir seo freisin i gcás ina soláthróidh an trádálaí ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach don tomhaltóir nó ina ngeallfaidh sé nó sí ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar don tomhaltóir, agus ina soláthróidh an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí nó a gheallfaidh sé nó sí sonraí pearsanta a sholáthar don trádálaí, ach amháin i gcás ina ndéanfaidh an trádálaí na sonraí pearsanta a sholáthróidh an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun críche an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar i gcomhréir leis an Treoir seo nó chun críche cead a thabhairt don tradálaí ceanglais dlí a bhfuil sé nó sí faoina réir a chomhlíonadh, agus nach mbeidh na sonraí sin ag an trádálaí sin á bpróiseáil chun aon chríche eile.

2.  Beidh feidhm ag an Treoir seo freisin i gcás ina ndéanfar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a fhorbairt i gcomhréir le sonraíochtaí an tomhaltóra.

3.  Cé is moite d’Airteagal 5 agus d’Airteagal 13, beidh feidhm ag an Treoir seo freisin maidir le haon mheán inláimhsithe a fheidhmeoidh go heisiach mar iompróir ábhair dhigitigh.

4.  Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a ionchorprófar i n-earraí nó a dhéanfar a idirnascadh le hearraí de réir bhrí phointe (3) d’Airteagal 2 agus a ndéanfar na hearraí sin a sholáthar dóibh faoi chonradh díolacháin maidir leis na hearraí sin, gan beann ar an soláthróidh an díoltóir nó tríú páirtí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach sin. I gcás ina mbeifear in amhras an ionann soláthar ábhair dhigitigh ionchorpraithe nó idirnasctha nó seirbhíse digití ionchorpraithe nó idirnasctha agus an chuid den chonradh díolacháin, measfar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheith clúdaithe faoin gconradh díolacháin.

5.  Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir le conarthaí a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(a)  soláthar seirbhísí seachas seirbhísí digiteacha, gan beann ar an mbaineann an trádálaí úsáid as foirmeacha nó modhanna digiteacha chun aschur na seirbhíse a tháirgeadh nó chun é a sheachadadh nó a tharchur chuig an tomhaltóir;

(b)  seirbhísí cumarsáide leictreonacha mar a shainítear i bpointe (4) d'Airteagal 2 de Threoir 2018/1972, cé is moite de sheirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir mar a shainítear i bpointe (7) d'Airteagal 2 den Treoir sin;

(c)  cúram sláinte mar a shainítear i bpointe (a) d’Airteagal 3 de Threoir 2011/24/AE;

(d)  seirbhísí cearrbhachais, eadhon, seirbhisí lena mbaineann geall ag a bhfuil luach airgid a chur i gcluichí áidh, lena n-áirítear iad sin a bhfuil gné scile acu, amhail crannchuir, cluichí casino, cluichí pócair agus idirbhearta gealltóireachta, trí mhodhanna leictreonacha nó trí úsáid a bhaint as aon teicneolaíocht eile le haghaidh cumarsáid a éascú agus ar iarraidh aonair ó fhaighteoir seirbhíse den sórt sin;

(e)  seirbhísí airgeadais mar a shainítear i bpointe (b) d’Airteagal 2 de Threoir 2002/65/CE;

(fa)  bogearraí a thairgfidh an trádálaí faoi cheadúnas saor agus foinse oscailte, i gcás nach n-íocfaidh an tomhaltóir praghas agus go ndéanfaidh an trádálaí na sonraí pearsanta a chuir an tomhaltóir ar fáil a phróiseáil go heisiach chun críche slándáil, comhoiriúnacht nó idir-inoibritheacht na mbogearraí sonracha a fheabhsú;

(g)  ábhar digiteach a sholáthar i gcás ina gcuirfear an t-ábhar digiteach ar fáil don phobal i gcoitinne seachas trí tharchur comharthaí mar chuid de léiriú nó d’imeacht, amhail teilgean digiteach cineamatagrafaíochta;

(h)  ábhar digiteach arna sholáthar i gcomhréir le Treoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(26) ag comhlachtaí de chuid na hearnála poiblí sna Ballstáit.

6.  Gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo, i gcás ina gcuachfar i gconradh aonair idir an trádálaí céanna agus an tomhaltóir céanna gnéithe maidir le soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití agus gnéithe maidir le soláthar seirbhísí nó earraí eile, ní bheidh feidhm ag an Treoir seo ach maidir leis an gnéithe den chonradh a bhaineann leis an ábhar digiteach nó leis an tseirbhís dhigiteach.

Ní bheidh feidhm ag Airteagail 19 den Treoir seo i gcás ina bhfolóidh cuachadh, laistigh de bhrí Threoir (AE) 2018/1972, gnéithe de sheirbhís rochtana idirlín mar a shainítear i bpointe (2) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(27) nó seirbhísí cumarsáide idirphearsanta uimhirbhunaithe mar a shainítear le pointe (6) d'Airteagal 2 de Threoir (AE)2018/1972.

Gan dochar d’Airteagal 107(2) de Threoir .(AE) 2018/1972, beidh na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag gné amháin den chonradh cuachta a fhoirceannadh á rialú ag an dlí náisiúnta.

7.  Más ann d’aon fhoráil den Treoir seo atá i gcoimhlint le foráil de ghníomh eile de chuid an Aontais lena rialaítear earnáil nó ábhar sonrach, beidh tosaíocht ag foráil an ghnímh eile sin de chuid an Aontais ar an Treoir seo.

8.  Beidh feidhm ag dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta i ndáil le haon sonraí pearsanta a phróiseáiltear i dtaca le conarthaí dá dtagraítear i mír 1.

Go háirithe, beidh an Treoir seo gan dochar d’fhorálacha Rialachán (AE) 2016/679 agus Threoir 2002/58/CE. I gcás ina mbeidh coimhlint ann idir forálacha na Treorach seo agus dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, is é an Rialachán maidir le cosaint sonraí pearsanta ag a mbeidh ceannas.

9.  Beidh an Treoir seo gan dochar do dhlíthe náisiúnta agus do dhlíthe an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara, lena n-áirítear Treoir 2001/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(28).

10.  Ní dhéanfaidh an Treoir seo difear do shaoirse na na mBallstát gnéithe ginearálta de dhlí na gconarthaí a rialáil, amhail rialacha maidir le foirmiú, ▌bailíocht, neamhniú nó éifeachtaí conarthaí, lena n-áirítear na hiarmhairtí a bhaineann le foirceannadh conartha sa mhéid is nach rialaítear iad leis an Treoir seo, ná don cheart chun damáistí.

Airteagal 4

Leibhéal an chomhchuibhithe

Ní choimeádfaidh na Ballstáit forálacha ina ndlí náisiúnta ná ní thabharfaidh siad forálacha isteach ina ndlí náisiúnta, ar forálacha iad nach bhfuil i gcomhréir leis na cinn a leagtar síos sa Treoir seo, lena n-áirítear forálacha a bheadh níos déine nó nach mbeadh chomh dian céanna chun leibhéal éagsúil cosanta a áirithiú, mura bhforáiltear dá mhalairt sa Treoir seo.

Airteagal 5

An t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar

1.  ▌Déanfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar don tomhaltóir. Mura mbeidh a mhalairt aontaithe ag na páirtithe, soláthróidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach gan moill mhíchuí tar éis don chonradh a bheith tugtha i gcrích.

2.  Beidh an oibleagáid chun soláthair comhlíonta ag an trádálaí sna cásanna seo a leanas:

(a)  go gcuirfear an t-ábhar digiteach nó aon bhealach atá oiriúnach chun an t-ábhar digiteach a rochtain nó a íoslódáil ar fáil nó go dtabharfar rochtain air don tomhaltóir nó do shaoráid fhisiciúil nó fhíorúil arna roghnú ag an tomhaltóir chun na críche sin;

(b)  go gcuirfear an tseirbhís dhigiteach ar fáil don tomhaltóir nó do shaoráid fhisiciúil nó fhíorúil arna roghnú ag an tomhaltóir chun na críche sin.

Airteagal 6

Comhréireacht an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití

Déanfaidh an trádálaí ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar don tomhaltóir, ábhar nó seirbhís lena gcomhlíontar ceanglais Airteagail 7, 8 agus 9, , i gcás inarb infheidhme gan dochar d’Airteagal 10.

Airteagal 7

Ceanglais shuibiachtúla le haghaidh comhréireachta ▌

Chun bheidh i gcomhréir leis an gconradh, maidir leis an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach, go háirithe, i gcás inarb infheidhme:

(a)  Beidh sé nó sí i gcomhréir leis an tuairisc, an chainníocht agus an cháilíocht, ▌ agus beidh an fheidhmiúlacht, an chomhoiriúnacht, an idir-inoibritheacht agus na gnéithe eile acu ▌, mar a cheanglaítear leis an gconradh ▌;

(b)  beidh sé nó sí oiriúnach d’aon fheidhm shonrach a theastaíonn ón tomhaltóir ina leith agus a chuir an tomhaltóir in iúl don trádálaí ar a dhéanaí tráth ar tugadh an conradh i gcrích agus a bhfuil glactha leis ag an trádálaí i ndáil leis sin;

(c)  soláthrófar é nó í mar aon leis na comhghabhálais uile, treoracha, lena n-áirítear maidir le suiteáil, agus cúnamh custaiméara de réir mar a cheanglaítear sa chonradh; agus

(d)  tabharfar cothrom le dáta é nó í mar a shonraítear sa chonradh.

Airteagal 8

Ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta

1.  Sa bhreis ar a bheith i gcomhréireacht le haon cheanglas suibiachtúil comhréireachta, maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach:

(a)  beidh sé nó sí oiriúnach do na críocha is gnáth a mbainfí úsáid as ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach den chineál céanna ina leith, agus, i gcás inarb infheidhme, dlíthe de chuid an Aontais nó aon dlíthe náisiúnta, aon chaighdeáin theicniúla atá ann cheana, nó, in éagmais na gcaighdeán teicniúil sin, aon chóid iompair tionscail is infheidhme a bhaineann le hearnálacha sonracha á gcur san áireamh;

(b)  beidh an chainníocht agus na tréithe agus na gnéithe feidhmíochta aige nó aici, lena n-áirítear maidir le feidhmiúlacht, comhoiriúnacht, inrochtaineacht, leanúnachas agus slándáil, ar gnách iad in ábhar digiteach nó i seirbhísí digiteacha den chineál céanna agus a bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil leo le réasún, ag féachaint do chineál an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití agus aon ráitis phoiblí arna ndéanamh ag an trádálaí nó ag daoine eile thar ceann an trádálaí, nó ag daoine eile i naisc roimhe sin de shlabhra na n-idirbheart, go háirithe san fhógraíocht nó ar lipéadú, á gcur san áireamh ach amháin i gcás inar féidir leis an trádálaí a léiriú:

(i)  nach raibh an trádálaí ar an eolas faoin ráiteas i dtrácht ná nach bhféadfadh sé nó sí, le réasún, a bheith ar an eolas faoi;

(ii)  tráth tugtha chun críche an chonartha, go ndearnadh an ráiteas poiblí a cheartú ar an tslí chéanna nó ar shlí atá inchomparáide leis an tslí a ndearnadh é; nó

(iii)  nach bhféadfadh tionchar a bheith ag an ráiteas poiblí ar an gcinneadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a fháil;

(c)  déanfar é nó í a sholáthar in éineacht le haon chomhghabhálais agus treoracha a bhféadfaidh an tomhaltóir a bheith ag súil le réasún lena bhfáil; agus

(d)  comhlíonfaidh sé nó sí aon leagan trialach den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach nó aon réamhamharc air nó uirthi, a chuirfidh an trádálaí ar fáil roimh thabhairt i gcrích an chonartha.

2.  Déanfaidh an tradálaí a áirithiú go gcuirfear an tomhaltóir ar an eolas faoi nuashonruithe, lena n-áirítear nuashonruithe slándála, agus go ndéanfar iad a sholáthar dó nó di, ar nuashonruithe iad is gá chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a choinneáil i gcomhréireacht:

(a)  i gcaitheamh na tréimhse lena linn a mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach le soláthar faoin gconradh, i gcás ina ndéantar foráil sa chonradh maidir le soláthar leanúnach thar thréimhse ama; nó

(b)  le linn na tréimhse ama a bhféadfaidh an tomhaltóir a bheith ag súil léi le réasún, ag féachaint do shórt agus cuspóir an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, agus imthosca agus cineál an chonartha á gcur san áireamh, i gcás ina ndéanfar foráil sa chonradh maidir le gníomh aonair soláthair nó sraith gníomhartha soláthair aonair.

3.  I gcás nach ndéanfaidh an tomhaltóir nuashonraithe a sholáthair an trádálaí i gcomhréir le mír 2 a shuiteáil laistigh de thréimhse réasúnta ama, ní bheidh an trádálaí faoi dhliteanas maidir le haon easpa comhréireachta a thiocfaidh as easpa an nuashonraithe ábhartha agus as é sin amháin, ar choinníoll:

(a)  gur chuir an trádálaí an tomhaltóir ar an eolas faoi infhaighteacht an nuashonraithe agus na n-iarmhairtí a bhainfeadh le mainneachtain ag an tomhaltóra é a shuiteáil; agus

(b)  nárbh ann do mhainneachtain suiteáil nó do shuiteáil mhícheart an nuashonraithe ag an tomhaltóir mar thoradh ar easnaimh sna treoracha suiteála a chuir an trádálaí ar fáil.

4.  I gcás ina bhforálfar sa chonradh do sholáthar leanúnach ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití thar thréimhse ama, beidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréireacht ar fud ré na tréimhse sin.

5.  Ní bheidh aon easpa comhréireachta ann de réir bhrí mhír 1 nó mhír 2 más rud é, tráth ar tugadh an conradh i gcrích, gur cuireadh an tomhaltóir ar an eolas go sonrach gur imigh tréith ar leith den ábhar digiteach nó den tseirbhís dhigiteach ó na ceanglais oibiachtúla chomhréireachta a leagtar sios i i mír 1 nó 2 agus go raibh glactha go sainráite agus go leithleach leis an diallas sin ag an tomhaltóir agus an conradh á thabhairt i gcrích.

6.  Mura rud é go bhfuil a mhalairt comhaontaithe ag na páirtithe, déanfar ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar sa leagan is déanaí a bheidh ar fáil tráth a dtabharfar an conradh i gcrích.

Airteagal 9

An t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a chomhtháthú go mícheart

Measfar gur easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití í aon easpa comhréireachta a eascróidh as an comhtháthú mícheart an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i dtimpeallacht dhigiteach an tomhaltóra más rud é:

(a)  go ndearna an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a chomhtháthú nó go ndearnadh é sin faoi fhreagracht an trádálaí; nó

(b)  go raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ceaptha lena chomhtháthú nó lena comhtháthú ag an tomhaltóir agus go ndearnadh an comhtháthú go mícheart mar thoradh ar easnaimh sna treoracha comhtháthaithe á sholáthar ag an trádálaí.

Airteagal 10

Cearta tríú páirtí

Más rud é, mar gheall ar shrian a bheidh ann mar thoradh ar shárú ar aon cheart de chuid tríú páirtí, go háirithe cearta maoine intleachtúla, go gcuirfear cosc nó teorainn ar úsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i gcomhréir le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8, ní dhéanfaidh na Ballstáit a áirithiú go mbeidh an tomhaltóir i dteideal na leigheasanna le haghaidh easpa comhréireachta dá bhforáiltear in Airteagal 14, ach amháin má fhoráiltear leis an dlí náisiúnta do neamhniú nó cealú an chonartha maidir le soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i gcásanna den sórt sin.

Airteagal 11

Dliteanas an trádálaí

1.   Beidh an trádálaí faoi dhliteanas ▌ i leith ▌ aon mhainneachtain an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 5.

2.  I gcás ina bhforálfar i gconradh do ghníomh amháin soláthair nó do shraith gníomhartha aonair soláthair , beidh an trádálaí faoi dhliteanas i leith aon easpa comhréireachta faoi Airteagail 7, 8 agus 9, atá ann tráth an tsoláthair, gan dochar do phointe (b) d’Airteagal 8(2).

Más rud é, faoin dlí náisiúnta, nach mbeidh an trádálaí faoi dhliteanas ach amháin i gcás gur léir aon easpa comhréireachta a bheith ann laistigh de thréimhse ama tar éis an tsoláthair, ní bheidh an tréimhse sin níos lú ná dhá bhliain tar éis an tsoláthair, gan dochar do phointe (b) d’Airteagal 8(2).

Más rud é, faoin ndlí náisiúnta, go mbeidh na cearta a leagtar síos in Airteagal 14 faoi réir tréimhse teorann freisin nó nach mbeidh siad ach faoi réir tréimhse teorann, áiritheoidh na Ballstáit go lamhálfar leis an tréimhse teorann sin don tomhaltóir na leigheasanna a leagtar síos in Airteagal 14 a fheidhmiú maidir le haon easpa comhréireachta a bheidh ann ag an am a luaitear sa chéad fhomhír agus go mbeidh sí soiléir laistigh den tréimhse ama a luaitear sa dara fomhír.

3.  I gcás ina ndéanfar foráil sa chonradh maidir le soláthar leanúnach thar thréimhse ama, beidh an trádálaí faoi dhliteanas le haghaidh easpa comhréireachta a bheith ann faoi Airteagail 7, 8, agus 9, a tharlóidh nó ar léir gurb ann di, laistigh den tréimhse ama a mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheidh le soláthar faoin gconradh lena linn.

Más rud é, faoin dlí náisiúnta, go mbeidh na cearta a leagtar síos in Airteagal 14 faoi réir tréimhse teorann freisin nó nach mbeidh siad ach faoi réir tréimhse teorann, áiritheoidh na Ballstáit go lamhálfar leis an tréimhse teorann sin don tomhaltóir na leigheasanna a leagtar síos in Airteagal 14 a fheidhmiú maidir le haon easpa comhréireachta a tharloidh nó a bheidh soiléir i rith na tréimhse ama dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Airteagal 12

Dualgas cruthúnais

1.  Is ar an trádálaí a bheidh an dualgas cruthúnais i dtaobh an ndearnadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 5.

2.  I gcásanna dá dtagraítear in Airteagal 11(2), is ar an trádálaí a bheidh an dualgas cruthúnais i leith an raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a soláthraíodh i gcomhréireacht tráth an tsoláthair maidir le heaspa comhréireachta ar léir í a bheith ann laistigh de thréimhse aon bliana ón tráth ar soláthraíodh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach.

3.  I gcásanna dá dtagraítear in Airteagal 11(3), is ar an trádálaí a bheidh an dualgas cruthúnais i dtaobh an raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a soláthraíodh i gcomhréireacht le linn na tréimhse ina raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach le soláthar maidir le heaspa comhréireachta ar léir í a bheith ann le linn na tréimhse sin..

4.   Ní bheidh feidhm ag míreanna 2 agus 3 i gcás ina léireoidh an trádálaí nach bhfuil timpeallacht dhigiteach an tomhaltóra comhoiriúnach le ceanglais theicniúla an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití agus ina ndearna an trádálaí an tomhaltóir a chur ar an eolas ar bhealach soiléir agus sothuigthe faoi na ceanglais sin roimh thabhairt i gcrích an chonartha.

5.  Comhoibreoidh an tomhaltóir leis an tradálaí, a mhéid is féidir agus is gá, le réasún chun a fháil amach an amhlaidh gur ann d’easpa comhréireachta an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ag an am a shonraítear in Airteagal 11(2) nó (3), de réir mar is infheidhme, mar gheall ar thimpeallacht dhigiteach an tomhaltóra. Beidh an oibleagáid maidir le comhoibriú teoranta do na modhanna teicniúla a bheidh ar fáil agus is lú a chuirfeadh isteach ar an tomhaltóir. I gcás ina mainneoidh an tomhaltóir comhoibriú, agus ina ndearna an trádálaí an tomhaltóir a chur ar an eolas ar bhealach soiléir agus sothuigthe faoi na ceanglais sin roimh thabhairt i gcrích an chonartha, is ar an tomhaltóir a bheidh an dualgas cruthúnais i dtaobh arbh ann d’easpa comhréireachta an tráth a sonraítear in Airteagal 11(2) nó (3), de réir mar is infheidhme.

Airteagal 13

Leigheas ar mhainneachtain soláthair

1.  I gcás inar mhainnigh an tradálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 5, déanfaidh an tomhaltóir a iarraidh ar an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar. Má mhainníonn an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar gan moill mhíchuí, nó laistigh de thréimhse bhreise ama arna comhaontú go sainráite ag na páirtithe, beidh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh ▌.

2.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 agus beidh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh láithreach sna cásanna seo a leanas:

a)  go mbeidh sé dearbhaithe ag an trádálaí, nó go mbeidh sé chomh soiléir céanna ó na himthosca, nach ndéanfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar;

(b)  go mbeidh comhaontú déanta idir an tomhaltóir agus an trádálaí, nó gur léir ó na himthosca maidir le tabhairt i gcrích an chonartha, go mbeidh tráth sonrach don soláthar buntábhachtach don tomhaltóir agus go mainneoidh an tomhaltóir agus an tradálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar faoin tráth sin nó ag an tráth sin.

3.  I gcás ina ndéanfaidh an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh faoi mhír 1 nó 2 den Airteagal seo, beidh feidhm ag Airteagail 15 go 18 dá réir sin.

Airteagal 14

Leigheasanna ar easpa comhréireachta leis an gconradh▌

1.  I gcás easpa comhréireachta ▌, beidh an tomhaltóir i dteideal an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheith curtha chun comhréireachta, laghdú comhréireach ar phraghas a fháil, nó an conradh a fhoirceannadh faoi na coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo.

2.  Beidh an tomhaltóir i dteideal an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheith tugtha chun comhréireachta, ach amháin dá mbeadh sé sin dodhéanta nó dá gcuirfeadh sé sin costais dhíréireacha ar an trádálaí, agus imthosca uile an cháis san á gcur áireamh, lena n-áirítear:

(a)  An luach a bheadh ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach mura mbeadh aon easpa comhréireachta ann ▌; agus

(b)  tábhacht na heaspa comhréireachta ▌.

3.  Déanfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta ▌ de bhun mhír 2 laistigh d’achar réasúnta ón tráth a mbeidh an tomhaltóir curtha ar an eolas faoin easpa comhréireachta, saor in aisce agus gan míchaoithiúlacht shuntasach don tomhaltóir, agus déanfar cineál an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití agus an cuspóir a raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ag teastáil ón tomhaltóir ina leith á gcur san áireamh.

4.  Beidh an tomhaltóir i dteideal laghdú comhréireach ar an bpraghas i gcomhréir le mír 5 i gcás ina soláthrófar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach mar mhalairt ar íocaíocht praghais, nó i leith fhoirceannadh an chonartha i gcomhréir le mír 6 ▌, in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

(a)  tá an leigheas chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta dodhéanta díréireach i gcomhréir le mír 2;

(b)  níl an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach tugtha chun comhréireachta ag an tradálaí i gcomhréir le mír 3;

(c)  is ann d’easpa comhréireachta in ainneoin iarracht an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta;

(d)  tá an easpa comhréireachta de chineál atá chomh tromchúiseach sin le bheith mar údar le laghdú a dhéanamh láithreach ar phraghas an chonartha nó lena fhoirceannadh;

(e)  tá sé dearbhaithe ag an trádálaí, nó tá sé ▌ soiléir ó na himthosca, nach ndéanfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a thabhairt chun comhréireachta laistigh d’achar réasúnta nó gan cur as go suntasach don tomhaltóir.

5.  Beidh an laghdú ar an bpraghas comhréireach leis an laghdú ar luach an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a soláthraíodh don tomhaltóir i gcomparáid leis an luach a bheadh ag an ábhar digiteach nó ag an tseirbhís dhigiteach dá mbeadh sé i gcomhréir ▌.

I gcás ina sonrófar sa chonradh go soláthrófar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach thar thréimhse ama mar mhalairt ar phraghais a íoc, beidh feidhm ag an laghdú ar an bpraghas i leith na tréimhse ama nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréireacht lena linn.

6.  I gcás inar soláthraítear an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach mar mhalairt ar phraghas a íoc, ní bheidh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh ach amháin mura bhfuil mioneaspa comhréireachta i gceist. Is ar an trádálaí a bheidh an dualgas a chruthú gur mioneaspa comhréireachta atá i gceist.

Airteagal 15

An ceart chun foirceannadh a fheidhmiú

▌ Feidhmeoidh an tomhaltóir an ceart an conradh a fhoirceannadh trí ▌ bhíthin ráiteas chuig an trádálaí ina gcuirfear an cinneadh in iúl an conradh a fhoirceannadh.

Airteagal 16

Oibleagáidí an trádálaí i gcás ina ndéanfar conradh a fhoirceannadh

1.  I gcás ina ndéanfar an conradh a fhoirceannadh, déanfaidh an trádálaí na suimeanna go léir a íocadh faoin gconradh a aisíoc leis an tomhaltóir.

I gcásanna ina ndéanfar foráil sa chonradh maidir le soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití mar mhalairt ar phraghas a íoc agus thar thréimhse ama, áfach, agus ina raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréireacht ar feadh tréimhse ama sula ndearnadh an conradh a fhoirceannadh, ní aisíocfaidh an trádálaí leis an tomhaltóir ach an chuid chomhréireach den phraghas a íocadh agus a chomhfhreagraíonn don tréimhse ama nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréireacht lena linn, agus aon chuid den phraghas a d’íoc an tomhaltóir roimh ré le haghaidh aon tréimhse eile den chonradh a bheadh fágtha murar foirceannadh an conradh.

2.  Maidir le sonraí pearsanta an tomhaltóra, comhlíonfaidh an trádálaí na hoibleagáidí is infheidhme faoi Rialachán (AE) 2016/679.

3.  Staonfaidh an trádálaí ó úsáid a bhaint as aon ábhar seachas sonraí pearsanta, a rinne an tomhaltóir a chur ar fáil nó a chruthú, agus úsáid á baint aige nó aici as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí, ach amháin sa chás:

(a)  nach mbeadh aon fhóntas ag an ábhar sin lasmuigh de chomhthéacs an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí;

(b)  nach mbaineann sé ach le gníomhaíocht an tomhaltóra, agus úsáid á baint aige nó aici as an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí;

(c)  nach bhfuil sé comhiomlánaithe ag an tradálaí le sonraí eile agus nach féidir é a dhíchomhiomlánú, ach amháin trí iarrachtaí díréireacha a dhéanamh; nó

(d)  go bhfuil sé ginte i gcomhpháirt ag an tomhaltóir agus ag daoine eile, agus gur féidir le tomhaltóirí eile leanúint d’úsáid a bhaint as an ábhar.

4.  Ach amháin sna cásanna dá dtagraítear i bpointe (a), (b) nó (c) de mhír 3, maidir le haon ábhar nach sonraí pearsanta é agus a rinne an tomhaltóir a chruthú nó a chur ar fáil, agus úsáid á baint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí, déanfaidh an trádálaí, arna iarraidh sin ag an tomhaltóir, é a chur ar fáil dó nó di.

Beidh an tomhaltóir i dteideal an t-ábhar digiteach sin a aisghabháil saor in aisce, gan bac ón trádálaí, laistigh de thréimhse réasúnach ama agus ar fhormáid a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín.

5.  Féadfaidh an trádálaí cosc a chur ar an tomhaltóir aon úsáid bhreise a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach, go háirithe trí rochtain ar an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bhaint den tomhaltóir nó trí chuntas úsáideora an tomhaltóra a dhíchumasú, gan dochar do mhír 4.

Airteagal 17

Oibleagáidí an tomhaltóra i gcás ina ndéanfar conradh a fhoirceannadh

1.  Tar éis fhoirceannadh an chonartha, staonfaidh an tomhaltóir ó úsáid a bhaint as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach agus ón ábhar nó an tseirbhís sin a chur ar fáil do thríú páirtithe.

2.  I gcás ina ndearnadh an t-ábhar digiteach a sholáthar ar mheán inláimhsithe, déanfaidh an tomhaltóir, arna iarraidh sin ag an tradálaí agus ar chostas an trádálaí, an meán inláimhsithe a thabhairt ar ais don tradálaí gan moill mhíchuí. Má chinneann an tradálaí a iarraidh go ndéanfaí an meán inláimhsithe a thabhairt ar ais, déanfar an iarraidh sin laistigh de 14 lá ón lá a gcuirfear an trádálaí ar an eolas faoi chinneadh an tomhaltóra an conradh a fhoirceannadh.

3.  Ní bheidh an tomhaltóir faoi dhliteanas maidir le híoc as aon úsáid a bhainfear as an t-ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach le linn na tréimhse sula ndeanfar an conradh a fhoirceannadh, ar conradh é nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréireacht lena linn.

Airteagal 18

Teorainneacha ama agus modhanna aisíocaíochta ag an trádálaí

1.  Aon aisíocaíocht a bheidh ag dul don tomhaltóir de bhun Airteagal 14(4) agus (5) nó 16(1) mar gheall ar laghdú ar phraghas an chonartha nó mar gheall ar a fhoirceannadh, déanfar í gan moill mhíchuí agus in aon chás laistigh de 14 lá ón dáta ar a gcuirfear an tradálaí ar an eolas faoi chinneadh an tomhaltóra ceart an tomhaltóra chun laghdú praghais a agairt nó chun an conradh a fhoirceannadh.

2.  Ní dhéanfaidh an trádálaí an aisíocaíocht sin trí úsáid a bhaint as na modhanna íocaíochta céanna a d’úsáid an tomhaltóir chun íoc as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach, ach amháin má comhaontaíonn an tomhaltóir a mhalairt go sainráite agus ar choinníoll nach dtabhóidh an tomhaltóir aon táillí mar thoradh ar an aisíocaíocht sin.

3.  Ní dhéanfaidh an trádálaí aon táille a fhorchur ar an tomhaltóir i leith na haisíocaíochta.

Airteagal 19

An t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a mhodhnú

1.  I gcás ina ndéanfar foráil sa chonradh go mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach le soláthar nó le bheith inrochtana don tomhaltóir thar thréimhse ama, féadfaidh an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a mhodhnú thar an méid is gá chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a choinneáil i gcomhréir le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8, má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go gceadaítear agus go soláthraítear cúis bhailí leis an gconradh, le modhnú den sórt sin;

(b)  go ndéanfar modhnú den sórt sin gan costas breise a chur ar an tomhaltóir;

(c)  go ndéanfar an tomhaltóir a chur ar an eolas ar bhealach soiléir agus sothuigthe faoin modhnú ▌; agus

(d)  sna gcásanna dá dtagraítear i mír 2, go ndéanfar an tomhaltóir a chur ar an eolas ar bhealach réasúnta, roimh ré agus ar mheán marthanach maidir le gnéithe an mhodhnaithe agus an t-am a rinneadh é agus maidir leis an gceart an conradh a fhoirceannadh i gcomhréir le mír 2 nó an fhéidearthacht an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a choinneáil gan modhnú den sórt sin i gcomhréir le mír 4.

2.  Beidh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh má imríonn an modhnú tionchar diúltach ar an rochtain ar an ábhar digiteach nó ar an tseirbhís dhigiteach ag an tomhaltóir nó ar úsáid an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ag an tomhaltóir, ach amháin nach bhfuil ach miontionchar diúltach i gceist leis an tionchar diúltach sin. Sa chás sin, beidh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh saor in aisce laistigh de 30 lá ón lá a fhaigheann an trádálaí an fhaisnéis nó ón tráth a ndearna an trádálaí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a mhodhnú, cibé acu is déanaí.

3.  I gcás ina ndéanfaidh an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, beidh feidhm ag Airteagail 15 go 18 dá réir sin.

4.  Ní bheidh feidhm ag mír 2 agus mír 3 den Airteagal seo más rud é go bhfuil an trádálaí tar éis a chur ar chumas an tomhaltóra, gan aon chostas breise, an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a choimeád gan an modhnú, agus go bhfuil an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach fós i gcomhréireacht.

Airteagal 20

Ceart chun sásaimh

I gcás ina mbeidh an trádálaí faoi dhliteanas don tomhaltóir mar gheall ar aon mhainneachtain an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar, nó i ngeall ar easpa comhréireachta ▌ de thoradh gníomh nó neamhghníomh a rinne duine i naisc roimhe sin de shlabhra na n-idirbheart, beidh an trádálaí i dteideal leigheasanna a lorg i gcoinne an duine nó na ndaoine a bheidh faoi dhliteanas i slabhra na n-idirbheart tráchtála. Is leis an dlí náisiúnta a chinnfear an duine a bhféadfaidh an tradálaí leigheasanna a lorg ina leith, mar aon leis na gníomhaíochtaí ábhartha agus na coinníollacha feidhmíochta.

Airteagal 21

Forfheidhmiú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit gur ann do mhodhanna leordhóthanacha agus éifeachtacha chun comhlíonadh na Treorachan Treoir seo a áirithiú.

2.  Áireofar leis na modhanna dá dtagraítear i mír 1, forálacha trína bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí seo a leanas, de réir mar a chinnfear leis an dlí náisiúnta, caingean a thabhairt faoin dlí náisiúnta os comhair na gcúirteanna nó os comhair na n-údarás inniúil riaracháin chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo:

(a)  comhlachtaí poiblí nó a n-ionadaithe;

(b)  eagraíochtaí tomhaltóirí a bhfuil leas dlisteanach acu i dtomhaltóirí a chosaint;

(c)  eagraíochtaí gairmiúla a bhfuil leas dlisteanach acu i gcaingean a thabhairt;

(d)  comhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais neamhbhrabúsacha atá gníomhach i réimse chosaint chearta agus shaoirsí na n-ábhar sonraí mar a shainítear in Airteagal 80 de Rialachán (AE) Uimh. 2016/679.

Airteagal 22

Cineál éigeantach

1.  Mura bhforáiltear dá mhalairt sa Treoir seo, maidir le haon téarma conarthach lena ndéanfar cur i bhfeidhm na mbeart náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo a eisiamh, lena ndéanfar iad a mhaolú nó lena ndéanfar a n-éifeachtaí a athrú, chun dochair don tomhaltóir, sula ndéanfaidh an tomhaltóir aird an trádálaí a tharraingt ar an mainneachtain soláthair nó ar an easpa comhréireachta nó sula ndéanfaidh an tomhaltóir aird an trádálaí a tharraingt ar mhodhnú an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití i gcomhréir le hAirteagal 19, ní bheidh sé ina cheangal ar an tomhaltóir.

2.  Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar an trádálaí socruithe conarthacha a théann thar an gcosaint dá bhforáiltear sa Treoir seo a thairiscint don tomhaltóir.

Airteagal 23

Leasuithe ar Rialachán (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE

(1)  San Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2017(2394), cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“26a. Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar (OJ L ..., p. ...) (29).

"

(2)  In Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2009/22/AE, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

“16a. Treoir (AE)2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar (OJ L ..., p. ...) +”.

"

Airteagal 24

Trasuí

1.  Faoi ... [an chéad lá den mhí a fhreagraíonn don mhí tar éis na tréimhse dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo] déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a ghlacadh agus a fhoilsiú. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas láithreach faoin méid sin.

Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ó ... [an chéad lá den mhí a fhreagraíonn don mhí tar éis na tréimhse dhá bhliain agus sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na módhanna le tagairt den chineál sin a dhéanamh.

Déanfaidh na Ballstáit téacs fhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

2.  Beidh feidhm ag forálacha na Treorach seo maidir le soláthar ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a tharlaíonn ón… [an chéad lá den mhí a fhreagraíonn don mhí tar éis na tréimhse dhá bhliain agus sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo] cé is moite d'Airteagail 19 agus 20 nach mbeidh feidhm acu ach amháin maidir le conarthaí a dhéanfar ón dáta sin i leith.

Airteagal 25

Athbhreithniú

Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an ... [cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo] athbhreithniú ar chur i bhfeidhm na Treorach seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus faoi bhráid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Déanfar scrúdú sa tuarascáil, inter alia, ar an gcás i dtaobh chomhchuibhiú na rialacha is infheidhme maidir le conarthaí i ndáil le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar seachas an méid a chumhdaítear leis an Treoir seo, lena n-áirítear iad a sholáthar in aghaidh fógrán.

Airteagal 26

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 27

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna déanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO L 264, 20.7.2016, lch. 57.
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019.
(3) Treoir (AE) 2019 / ... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... (IO …)
(4)+ Nóta do IO: Cuirtear isteach sa téacs sraithuimhir na Treorach atá sa doiciméad PE-CONS 27/19 (2015/0288 (COD) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin sa fhonóta.
(5)++ Nóta do IO: Cuirtear isteach sa téacs sraithuimhir na Treorach atá sa doiciméad PE-CONS 27/19 (2015/0288 (COD).
(6) Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint ha hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).
(7)+ Nóta do IO: Cuirtear isteach sa téacs sraithuimhir na Treorach sa doiciméad PE-CONS 27/19 (2015/0288 (COD)).
(8)+ Nóta do IO: Cuirtear isteach sa téacs sraithuimhir na Treorach sa doiciméad PE-CONS 27/19 (2015/0288 (COD)).
(9)+ Nóta do IO: Cuirtear isteach sa téacs sraithuimhir na Treorach sa doiciméad PE-CONS 27/19 (2015/0288 (COD)).
(10) Treoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm (IO L 88, 4.4.2011, lch. 45).
(11) Treoir 93/42/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1993 maidir le feistí míochaine (IO L 169, 12.7.1993, Lch. 1).
(12) Treoir 90/385/CEE ón gComhairle an 20 Meitheamh 1990 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le feistí míochaine gníomhacha so-ionchlannaithe (IO L 189, 20.7.1990, lch. 17).
(13) Treoir 98/79/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le feistí míochaine diagnóiseacha in vitro (IO L 331, 7.12.1998, lch. 1).
(14) Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meán Fómhair 2002 maidir le cianmhargú seirbhísí airgeadais tomhaltóirí agus lena leasaítear Treoir 90/619/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE agus Treoir 98/27/CE (IO L 271, 9.10.2002, lch. 16).
(15) Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear an Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (IO L 321, 17.12.2018, lch. 36).
(16) Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagothroma idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘An Treoir maidir le cleachtais tráchtála éagothroma’) (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).
(17) Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(18) Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le cosaint príobháideachais san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) (IO L 201 , 31.7.2002, lch. 37).
(19)Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) (IO L 177, 4.7.2008, lch. 6).
(20)Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).
(21)Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lch. 1).
(22)Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint (Leagan códaithe) (IO L 110, 1.5.2009, lch. 30).
(23)IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.
(24) Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).
(25) IO C 200, 23.6.2017, lch. 10.
(26) Treoir 2013/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Samhain 2003 lena leasaítear Treoir 2003/98/CE maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid (IO L 345, 31.12.2003, lch. 90).
(27) Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).
(28) Treoir 2001/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2001 maidir le gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara a chomhchuibhiú sa tsochaí faisnéise (IO L 167, 22.6.2001, lch. 10).
(29)+ Nóta do IO: Cuirtear isteach sa téacs, sraithuimhir, dáta agus tagairt IO na Treorach seo .

An nuashonrú is déanaí: 27 Márta 2019Fógra dlíthiúil