Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0069(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2018

Внесени текстове :

A8-0381/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0234

Приети текстове
PDF 438kWORD 210k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0143),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0123/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 6 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0381/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 95.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство за Средиземно море)
P8_TC1-COD(2018)0069

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Със Споразумението за създаване на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (Споразумението за GFCM) се осигурява подходяща рамка за многостранно сътрудничество с цел насърчаване на развитието, опазването, рационалното управление и най-доброто използване на живите морски ресурси в Средиземно море и Черно море на равнища, които се считат за устойчиви и при които има малък риск от изчерпване на запасите.

(2)   Една от целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3), е да се гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за осигуряване на продоволственото снабдяване.

(3)  Съюзът, също както и България, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Малта, Румъния и Словения, e договаряща страна по Споразумението за GFCM.

(4)  Препоръките, приети от Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), са задължителни за договарящите страни по споразумението. Тъй като Съюзът е договаряща страна по Споразумението за GFCM, тези препоръки са задължителни за Съюза и затова следва да бъдат въведени в правото на Съюза, освен когато тяхното съдържание вече попада в неговия обхват.

(5)  С Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4) се определят някои разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM. Този регламент е подходящият законодателен акт за прилагане на препоръките, които са приети от GFCM, но все още не са обхванати от правото на Съюза.

(6)  На своето годишно заседание през 2015 г. GFCM прие Препоръка GFCM/39/2015/2 за определяне на набор от минимални стандарти при риболова с дънни тралове на запасите от дънни видове в Сицилийския пролив. Тези стандарти включват технически мерки за опазване на запасите от океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) и мерлуза (Merluccius merluccius). Някои аспекти на тези мерки вече се съдържат в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(5), в което се определят минималните референтни размери за опазване на съответните видове. Мерките за управление на флота, съдържащи се в Препоръка GFCM/39/2015/2, следва обаче да бъдат въведени в правото на Съюза посредством Регламент (ЕС) № 1343/2011.

(7)  На своето годишно заседание през 2015 г. GFCM прие също така Препоръка GFCM/39/2015/3 за определяне на набор от мерки за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов на калкан (Psetta maxima) в Черно море. Повечето от тези мерки са вече предвидени в Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията(6), Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета(7), Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(8), Регламент (ЕС) № 1343/2011, Регламент (ЕС) № 1380/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) №404/2011 на Комисията(9). В законодателството на Съюза обаче не са предвидени някои мерки за управление на флота, съдържащи се в Препоръка GFCM/39/2015/3, поради което те следва да бъдат въведени в правото на Съюза посредством Регламент (ЕС) № 1343/2011.

(8)  На своето годишно заседание през 2015 г. GFCM прие Препоръка GFCM/39/2015/4 относно мерките за управление на черноморската бодлива акула в Черно море, въвеждайки минимален референтен размер за опазване на този вид.

(9)  На своето годишно заседание през 2016 г. GFCM прие Препоръка GFCM/40/2016/4 за изготвяне на многогодишен план за управление на риболова на мерлуза и океанска розова скарида в Сицилийския пролив (географски подзони 12 — 16). Част от елементите на този многогодишен план са вече предвидени в Регламент (ЕО) № 26/2004 и в Регламент (ЕС) № 1380/2013. Някои предвидени в Препоръка GFCM/40/2016/4 мерки обаче все още не са обхванати от законодателството на Съюза, поради което те следва да бъдат въведени в правото на Съюза посредством Регламент (ЕС) № 1343/2011.

(10)  На своето годишно заседание през 2017 г. GFCM прие Препоръка GFCM/41/2017/2 относно управлението на червеноперия пагел във водите около остров Алборан (географски подзони 1, 2 и 3) за двугодишен преходен период. Оперативната цел на тази препоръка е смъртността от риболов при червеноперия пагел да се поддържа в рамките на договорените предпазни референтни равнища, като максималният устойчив улов да бъде постигнат или поддържан във възможно най-кратък срок.

(11)  На своето годишно заседание през 2017 г. GFCM прие Препоръка GFCM/41/2017/3 за определяне на зона с ограничения за риболов в падината Jabuka/Pomo в Адриатическо море.

(12)  На своето годишно заседание през 2017 г. GFCM прие Препоръка GFCM/41/2017/4 относно многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море (географска подзона 29). С препоръката се въвежда набор от мерки за управление, технически мерки, мерки за управление на флота и мерки за контрол като пилотен проект за борба с ННН риболова на калкан в Черно море. Някои от елементите в този многогодишен план са вече предвидени в Регламент (ЕО) № 26/2004, Регламент (ЕО) № 1005/2008, Регламент (ЕО) № 1224/2009, Регламент (ЕС) № 1343/2011, Регламент (ЕС) № 1380/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011. Някои предвидени в Препоръка GFCM/41/2017/4 мерки обаче все още не са обхванати от законодателството на Съюза, поради което те следва да бъдат въведени в правото на Съюза посредством Регламент (ЕС) № 1343/2011.

(13)  На своето годишно заседание през 2017 г. GFCM прие Препоръка GFCM/41/2017/5 за създаване на регионален план за адаптирано управление при експлоатацията на червени корали в Средиземно море.

(14)  На своето годишно заседание през 2017 г. GFCM прие Препоръка GFCM/41/2017/8 относно схема за съвместни международни инспекции и наблюдение извън водите под национална юрисдикция в Сицилийския пролив (географски подзони 12 — 16), в която държавите членки могат да решат да вземат участие. За да се осигури спазването на ОПОР е прието законодателство на Съюза с цел да се създаде система за контрол, инспекции и прилагане, която включва борбата срещу ННН дейности. С Регламент (ЕО) № 1224/2009 се създава по-конкретно система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане с глобален и интегриран подход, за да се осигури спазване на всички правила на ОПОР. Подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 се съдържат в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011. С Регламент (ЕО) № 1005/2008 се създава система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболова. В посочените регламенти вече се съдържат редица мерки, предвидени в Препоръка GFCM/41/2017/8. Съответно не е необходимо тези мерки да бъдат включени в настоящия регламент. Някои предвидени в тази препоръка мерки обаче все още не са обхванати от законодателството на Съюза, поради което те следва да бъдат въведени в правото на Съюза посредством Регламент (ЕС) № 1343/2011.

(15)  Поради това Регламент (ЕС) № 1343/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1343/2011

Регламент (ЕС) № 1343/2011 се изменя, както следва:

1)  В член 2, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:"

„Настоящият регламент се прилага за всички дейности, свързани с търговския риболов и аквакултурите, както и с любителските риболовни дейности в изрично предвидените в настоящия регламент случаи, извършвани от риболовните кораби на Съюза и от граждани на държавите членки в зоната по Споразумението за GFCM.“;

"

2)  Член 3 се изменя, както следва:

а)  уводната част се заменя със следното:"

„За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения в допълнение към определенията, установени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, член 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 и член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета**:

–––––––––

(*) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(**) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1)“;

"

б)  добавят се следните букви:"

д) „буферна зона“ означава участък ▌около зона с ограничения за риболов, който е предназначен да предотвратява случайния достъп до нея, като по този начин подобрява нейната защита;

   е) „целеви риболов на червенопер пагел“ означава извършване на риболовни дейности, при които количествата на задържания на борда или на разтоварения червенопер пагел представляват над 20% от улова в живо тегло за съответния период на прилив и отлив.“;

"

3)  След член 9 се добавя следният раздел:"

„Раздел Іа

Зони с ограничения за риболов за защита на основните местообитания НА РИБИТЕ и уязвимите морски екосистеми

Член

Зони с ограничения за риболов в Сицилийския пролив

Забранява се риболовът с дънни трални мрежи в следните зони:

   1) зоната с ограничения за риболов „East of Adventure Bank“, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:
   37° 23,850′ с.ш., 12° 30,072′ и.д.
   37° 23,884′ с.ш., 12° 48,282′ и.д.
   37° 11,567′ с.ш., 12° 48,305′ и.д.
   37° 11,532′ с.ш., 12° 30,095′ и.д.
   2) зоната с ограничения за риболов „West of Gela Basin“, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:
   37° 12,040′ с.ш., 13° 17,925′ и.д.
   37° 12,047′ с.ш., 13° 36,170′ и.д.
   36° 59,725′ с.ш., 13° 36,175′ и.д.
   36° 59,717′ с.ш., 13° 17,930′ и.д.
   3) зоната с ограничения за риболов „East of Malta Bank“, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:
   36° 12,621′ с.ш., 15° 13,338′ и.д.
   36° 12,621′ с.ш., 15° 26,062′ и.д.
   35° 59,344′ N, 15° 26,062′ и.д.
   35° 59,344′ N, 15° 13,338′ и.д.

Член

Буферни зони в Сицилийския пролив

1.  Около посочената в член , точка 1 зона с ограничения за риболов „East of Adventure Bank“ се установява буферна зона, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:

   37° 24,849′ с.ш., 12° 28,814′ и.д.
   37° 24,888′ с.ш., 12° 49,536′ и.д.
   37° 10,567′ с.ш., 12° 49,559′ и.д.
   37° 10,528′ с.ш., 12° 28,845′ и.д.

2.  Около посочената в член , точка 2 зона с ограничения за риболов „West of Gela Basin“ се установява буферна зона, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:

   37° 13,041′ с.ш., 13° 16,672′ и.д.
   37° 13,049′ с.ш., 13° 37,422′ и.д.
   36° 58,723′ с.ш., 13° 37,424′ и.д.
   36° 58,715′ с.ш., 13° 16,682′ и.д.

3.  Около посочената в член , точка 3 зона с ограничения за риболов „East of Malta Bank“ се установява буферна зона, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:

   36° 13,624′ с.ш., 15° 12,102′ и.д.
   36° 13,624′ с.ш., 15° 27,298′ и.д.
   35° 58,342′ с.ш., 15° 27,294′ и.д.
   35° 58,342′ с.ш., 15° 12,106′ и.д.

4.  Корабите, които извършват риболовни дейности с дънни трални мрежи в буферните зони, посочени в настоящия член, са длъжни да гарантират, че сигналите на тяхната система за наблюдение на корабите (VMS) са с подходяща периодичност на излъчване. Корабите, които не са оборудвани с транспондери за VMS и чиято цел е да извършват риболов с дънни трални мрежи в буферните зони, трябва да са оборудвани с друга система за геолокализация, позволяваща на контролните органи да следят техните дейности.

Член

Ограничения за риболов в зоната на падината Jabuka/Pomo в Адриатическо море

1.  Забраняват се любителският риболов и риболовът с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани в зоната, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:

   43° 32,044' с.ш., 15° 16,501' и.д.
   43° 05,452' с.ш., 14° 58,658' и.д.
   43° 03,477' с.ш., 14° 54,982' и.д.
   42° 50,450' с.ш., 15° 07,431' и.д.
   42° 55,618' с.ш., 15° 18,194' и.д.
   43° 17,436' с.ш., 15° 29,496' и.д.
   43° 24,758' с.ш., 15° 33,215' и.д.

2.  От 1 септември до 31 октомври всяка година се забранява риболовът с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани в зоната, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:

   43° 03,477' с.ш., 14° 54,982' и.д.
   42° 49,811' с.ш., 14° 29,550' и.д.
   42° 35,205' с.ш., 14° 59,611' и.д.
   42° 49,668' с.ш., 15° 05,802' и.д.
   42° 50,450' с.ш., 15° 07,431' и.д.

3.  От 1 септември до 31 октомври всяка година се забраняват любителският риболов и риболовът с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани в зоната, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:

   43° 17,436' с.ш., 15° 29,496' и.д.
   43° 24,758' с.ш., 15° 33,215' и.д.
   43° 20,345' с.ш., 15° 47,012' и.д.
   43° 18,150' с.ш., 15° 51,362' и.д.
   43° 13,984' с.ш., 15° 55,232' и.д.
   43° 12,873' с.ш., 15° 52,761' и.д.
   43° 13,494' с.ш., 15° 40,040' и.д.

Член

Кораби с разрешение за риболов в зоната на падината Jabuka/Pomo

1.  Без да се засягат разпоредбите на член , параграфи 2 и 3, търговските риболовни дейности, извършвани с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани, се разрешават в зоните, посочени в тези параграфи, само ако корабите притежават специално разрешение и ако могат да докажат, че са извършвали риболов в съответните зони и в предишни периоди.

2.  В зоната, посочена в член 9в, параграф 2, корабите с разрешение за риболов имат право да извършват риболов в течение на не повече от два риболовни дни седмично. Корабите с разрешение за риболов, които използват близнецови тралове, имат право да извършват риболов само един риболовен ден седмично.

3.  В зоната, посочена в член 9в, параграф 3, корабите с разрешение за риболов с дънни трални мрежи имат право да извършват риболов единствено в събота и неделя между 5.00 ч. и 22.00 ч. Корабите с разрешение за риболов с дънни мрежи, парагади и рибни капани могат да извършват риболов само от понеделник в 5.00 ч. до четвъртък в 22.00 ч.

4.  На корабите, на които е разрешено да извършват риболов в зоните, посочени в член , параграфи 2 и 3, с уреда, посочен в параграф 1 от настоящия член, се издава разрешение за риболов от тяхната държава членка в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.  В срок до 31 март всяка година държавите членки изпращат на Комисията списъка на корабите ▌, за които са издали разрешението, посочено в параграф 1. В срок до 30 април всяка година Комисията представя на секретариата на GFCM списъка на корабите с разрешение за риболов, определени за следващата година. Списъкът трябва да съдържа следната информация за всеки кораб:

   а) име на кораба;
   б) регистрационен номер на кораба;
   в) специален идентификационен код по GFCM (3-буквен код на държавата по ISO + 9 цифри — например xxx000000001);
   г) предишно име (ако има такова);
   д) предишно знаме (ако има такова);
   е) предишни данни за заличаването от други регистри (ако има такива);
   ж) международна радиопозивна (ако има такава);
   з) вид на кораба, обща дължина (LOA) и бруто тонаж (GT) и/или бруто регистриран тонаж (GRT);
   и) име и адрес на собственика (или собствениците) и оператора (или операторите);
   й) основен уред (или уреди), използван за риболов в зоната с ограничения за риболов;
   к) период, в който е разрешен риболовът в зоната с ограничения за риболов;
   л) брой риболовни дни, на които има право всеки кораб;
   м) определено пристанище.

6.  Корабите с разрешение за риболов могат да разтоварват улова на запаси от дънни видове само в определени пристанища. За тази цел всяка съответна държава членка определя пристанища за разрешено разтоварване на улов от зоната на падината Jabuka/Pomo, в която се прилагат ограничения на риболова. Списъкът на тези пристанища се представя на секретариата на GFCM и на Комисията не по-късно от 30 април всяка година.

7.  Корабите с разрешение за риболов в зоните, посочени в член , параграфи 2 и 3, извършван с уреда, посочен в параграф 1 от настоящия член, са оборудвани с правилно функционираща VMS и/или система за автоматична идентификация (AIS), a риболовният уред, който е на борда или се използва, е надлежно идентифициран, номериран и обозначен преди започване на всякаква риболовна дейност или плаване в тези зони.

8.  Корабите без разрешение, оборудвани с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани, могат да преминават транзитно през зоната с ограничения за риболов само ако следват директен курс при постоянна скорост, не по-малка от 7 възела, и с активирана VMS и/или AIS на борда и ако не извършват никакви риболовни дейности.

Член

Ограничения за определени зони и определени периоди във водите около остров Алборан

1.  Въз основа на наличните научни становища държавите членки могат да въведат ограничения за определени зони и определени периоди във водите около остров Алборан (географски подзони 1, 2 и 3 на GFCM, съгласно определението в приложение I), в които риболовните дейности са забранени или ограничени с цел защита на зоните на струпване на млади и/или хвърлящи хайвер екземпляри червенопер пагел.

2.  Не по-късно от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на секретариата на GFCM и на Комисията съответните зони и прилаганите ограничения.“

"

4)  В дял II, глава I се добавя следният раздел:"

„Раздел III

Забрана за риболов в определени периоди в залива Габес

Член 11a

Забрана за риболов в определени периоди в залива Габес

От 1 юли до 30 септември всяка година се забранява риболовът с дънни трални мрежи между брега и изобатата с дълбочина 200 метра в географската подзона 14 на GFCM (залив Габес, съгласно определението в приложение I).“

"

5)  В дял ІІ се добавя следната глава:"

„ГЛАВА IIа

ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ В ОПРЕДЕЛЕНИ ПЕРИОДИ В ЧЕРНО МОРЕ

Член 14а

Забрана за риболов по време на размножителния период на калкана в Черно море

1.  В периода от април до юни всяка година съответните държави членки въвеждат забрана за риболов в Черно море, продължаваща най-малко два месеца.

2.  Държавите членки могат да въвеждат допълнителни ограничения за определени зони и определени периоди, в които риболовните дейности може да бъдат забранени или ограничени с цел опазване на зоните на струпване на млади екземпляри калкан.“;

"

6)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 16ва

Предпазни забрани по отношение на червените корали

1.  Когато се достигне прагово равнище на събиране на червени корали, както е посочено в параграфи 2 и 3, държавите членки въвеждат временна забрана за събирането на червени корали в съответната зона.

2.  Праговото равнище на събиране се смята за достигнато, когато колониите от червени корали, чийто диаметър на основата е по-малък от 7 mm, надвишават 25% от общото количество, събрано от определен масив от червени корали през определена година.

3.  Когато кораловите масиви все още не са определени с точност, праговото равнище на събиране и забраната, предвидена в параграф 1, се прилагат на равнището на статистически квадрант на GFCM.

4.  В своите решения за въвеждане на забраната, посочена в параграф 1, държавите членки определят съответната географска зона, продължителността на забраната и условията за събиране в зоната през периода на забраната.

5.  Държавите членки, които въвеждат забрани, уведомяват незабавно секретариата на GFCM и Комисията.

Член 16вб

Забрани в определени зони и определени периоди

Не по-късно от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки, в чиито води се извършва активно събиране на червени корали, въвеждат допълнителни забрани, основаващи се на наличните научни становища, с цел да се осигури защита на червените корали.“

"

7)  В дял ІІ, след глава ІV се добавя следната глава:"

„ГЛАВА IVa

МИНИМАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН РАЗМЕР ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БОДЛИВА АКУЛА

Член 16гa

Минимален референтен размер за опазване на черноморската бодлива акула

Екземпляри от черноморска бодлива акула, по-малки от 90cm, не се задържат на борда, трансбордират, разтоварват, съхраняват, продават или излагат или предлагат за продажба. Ако екземпляри от черноморска бодлива акула бъдат уловени случайно, те се освобождават живи и неувредени, доколкото това е възможно. Капитаните на риболовни кораби записват в бордовия дневник събития, свързани със случаен улов, освобождаване и/или изхвърляне на черноморска бодлива акула. Държавите членки съобщават тази информация на GFCM и на Комисията в рамките на годишното си докладване пред НКК и чрез рамката за събиране на данни на GFCM.“

"

8)  Добавя се следният дял:"

„ДЯЛ ІІа

РИБОЛОВЕН КАПАЦИТЕТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 16м

Ограничения за събирането на червени корали

Всяка държава членка може да установи система от индивидуални дневни и/или годишни ограничения за събирането на червени корали в Средиземно море.

Член 16н

Капацитет на риболовния флот или риболовно усилие по отношение на червеноперия пагел във водите около остров Алборан

Най-късно до 2020 г. държавите членки трябва да поддържат капацитета на риболовния флот или риболовното усилие при експлоатацията на червенопер пагел във водите около остров Алборан (географски подзони 1, 2 и 3 на GFCM, съгласно определението в приложение I), на равнищата, разрешени и прилагани през последните години.

▌“;

"

9)  Член 17a се заличава;

10)  В дял III се добавят следните глави:"

„ГЛАВА III

Контрол върху събирането на корали

Член 22а

Разрешения за събиране на червени корали

1.  Корабите или рибарите, които имат право да събират червени корали в Средиземно море, трябва да притежават валидно разрешение, в което се определят техническите условия за извършване на събирането.

2.  При липса на разрешението, посочено в параграф 1, се забраняват събирането, задържането на борда, трансбордирането, разтоварването, прехвърлянето, съхраняването, продажбата, както и излагането или предлагането за продажба на червени корали.

3.  Държавите членки поддържат актуализиран регистър на разрешенията, посочени в параграф 1, и до 31 март всяка година изпращат на Комисията списъка на корабите, за които са издадени разрешенията, посочени в параграф 1. Комисията изпраща този списък на секретариата на GFCM не по-късно от 30 април всяка година. Списъкът трябва да съдържа следната информация за всеки кораб:

   а) име на кораба;
   б) регистрационен номер на кораба (код, определен от договарящата страна);
   в) регистрационен номер по GFCM (3-буквен код на държавата по ISO + 9 цифри – например xxx000000001);
   г) пристанище на регистрация (пълно наименование на пристанището);
   д) предишно име (ако има такова);
   е) предишно знаме (ако има такова);
   ж) предишни данни за заличаването от други регистри (ако има такива);
   з) международна радиопозивна (ако има такава);
   и) VMS или друго оборудване за геолокализация на кораба (да се посочи — ДА/НЕ);
   й) вид на кораба, обща дължина (LOA) и бруто тонаж (GT) и/или бруто регистриран тонаж (GRT) и мощност на двигателя, изразена в kW;
   к) оборудване за безопасност и сигурност при приемане на наблюдател (или наблюдатели) на борда (да се посочи — ДА/НЕ);
   л) период, в който е разрешено събирането на червени корали;
   м) зона (или зони), в която е разрешено събирането на червени корали — географски подзони на GFCM и клетки на статистическата решетка на GFCM;
   н) участие в изследователски програми, провеждани от национални/международни научни институции (да се посочи — ДА/НЕ; да се предостави кратко описание).

4.  Държавите членки не могат да увеличават броя на разрешенията за събиране на червени корали, преди научните становища да са потвърдили благоприятния статус на популациите на този вид.

Член 22б

Записване на събраните количества червени корали

1.  Рибарите или капитаните на кораби с разрешение за събиране на червени корали записват събраните количества в живо тегло и, ако е възможно, броя на колониите след извършване на събирането; в случай на ежедневни рейсове записването се извършва най-късно при разтоварването в пристанището.

2.  Корабите с разрешение за събиране на червени корали съхраняват на борда дневник, в който се записват ежедневно събираните количества (независимо от тяхното живо тегло), както и дейностите по събиране, описани по зона и дълбочина, включително – когато това е възможно – броя на дните, през които е извършвано това събиране, и броя на гмурканията. Тази информация се съобщава на компетентните национални органи в срока, предвиден в член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 22в

Предварително уведомление във връзка с червените корали

Между два и четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището капитаните на риболовните кораби или техните представители изпращат до компетентните органи следната информация:

   а) очакван час на пристигане;
   б) външен идентификационен номер и име на риболовния кораб;
   в) приблизителна оценка на количеството в живо тегло и, ако е възможно, брой на колониите от червени корали, задържани на борда;
   г) информация за географската зона, в която са били събрани коралите.

Член 22г

Определени пристанища за червени корали

Корабите или рибарите с разрешение за събиране на червени корали могат да ги разтоварват само в определени пристанища. За тази цел всяка държава членка определя пристанищата, в които е разрешено разтоварването на червени корали, и не по-късно от 30 април всяка година изпраща списък с тези пристанища на секретариата на GFCM и на Комисията, освен ако вече съобщеният списък е останал непроменен.

Член 22д

Контрол върху разтоварването на червени корали

Всяка държава членка изготвя програма за контрол, основаваща се на анализ на риска, в която се предвижда проверка на разтоварванията и заверяване на дневниците.

Член 22е

Трансбордиране на червени корали

Операциите по трансбордиране на червени корали в открито море са забранени.

Член 22ж

Научна информация относно червените корали

Държавите членки, чиито риболовни флотове извършват събиране на червени корали, гарантират наличието на подходящ механизъм за научен мониторинг на събирането и събраните количества, така че Научният консултативен комитет на GFCM да може да предостави описателна информация и становища, отнасящи се най-малко до следното:

   а) приложеното риболовно усилие (например брой гмуркания на седмица) и общите равнища на събраните количества по запаси на местно, национално или наднационално равнище;
   б) референтните равнища на опазване и управление с оглед на по-нататъшното подобряване на регионалния план за управление в съответствие с целта за постигане на максимален устойчив улов и нисък риск от изчерпване на запасите;
   в) биологичните и социално-икономическите последици от алтернативните сценарии за управление, включително контрол на усилието/събраните количества и/или технически мерки, предложени от договарящите страни по GFCM;
   г) възможни забрани за риболов в определени зони и определени периоди, за да се запази устойчивостта на рибарството.

ГЛАВА IV

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ В НЯКОИ ГЕОГРАФСКИ ПОДЗОНИ НА GFCM

Раздел I

Контрол върху риболова на червенопер пагел във водите около остров Алборан

Член 22з

Докладване на дневния улов и прилова на червенопер пагел

Без да се засягат разпоредбите на член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите членки създават механизъм, с който се гарантира докладването на целия дневен търговски улов — независимо от неговото живо тегло — и на прилова на червенопер пагел във водите около остров Алборан (географски подзони 1, 2 и 3 на GFCM, съгласно определението в приложение I). В случай на любителски риболов държавите членки полагат усилия да запишат или извършат приблизителна оценка на улова на този вид.

Член 22и

Разрешения за риболов и риболовни дейности

1.  Държавите членки създават регистър на риболовните кораби, на които е разрешено да превозват на борда или да разтоварват количества червенопер пагел, уловен във водите около остров Алборан, съставляващи над 20% от улова в живо тегло за съответния период на прилив и отлив. Този регистър се поддържа и актуализира.

2.  Корабите, извършващи целеви риболов на червенопер пагел, могат да осъществяват риболовни дейности само ако тези риболовни дейности са посочени във валидно разрешение за риболов, което е издадено от компетентните органи и в което се определят техническите условия за тези дейности. Разрешението трябва да съдържа данните, посочени в приложение VIII.

3.  Държавите членки ▌:

   а) съобщават на Комисията в срок до 31 януари всяка година списък на извършващите дейност кораби, на които е било издадено разрешение за текущата или следващата година (или години); Комисията изпраща този списък на секретариата на GFCM до края на месец февруари всяка година. Този списък трябва да съдържа данните, посочени в приложение VIII;
   б) съобщават на Комисията и на секретариата на GFCM до края на ноември всяка година, с начало от 30 ноември 2018 г. и не по-късно от 30 ноември 2020 г. – доклад относно риболовните дейности, извършвани от посочените в параграф 1 кораби, в обобщен формат, включващ най-малко следната информация:
   i) брой риболовни дни;
   ii) зона на експлоатация; и
   iii) извършен улов на червенопер пагел.

4.  Всички кораби с обща дължина над 12 m, притежаващи разрешение за целеви риболов на червенопер пагел, трябва да бъдат оборудвани с VMS или друга система за геолокализация, позволяваща на контролните органи да следят техните дейности.

Член 22й

Научен мониторинг

Държавите членки, чиито риболовни флотове извършват целеви риболов на червенопер пагел, гарантират надлежното наличие на механизъм за подходящ мониторинг на риболова и улова, така че НКК на GFCM да може да предостави описателна информация и становища, отнасящи се най-малко до следното:

   а) характеристиките на риболовния уред, включващи наред с другото максималната дължина на парагадите и закотвените мрежи, както и броя, вида и размера на куките;
   б) приложеното риболовно усилие (например брой риболовни дни на седмица) и общите равнища на улов по търговски риболовни флотове; следва да се предостави и приблизителна оценка на улова при любителския риболов;
   в) референтните равнища на опазване и управление с оглед изготвянето на многогодишни планове за управление на устойчивото рибарство в съответствие с целта за постигане на максимален устойчив улов и нисък риск от изчерпване на запасите;
   г) социално-икономическите последици от алтернативните сценарии за управление, включително контрол на усилието/улова и/или технически мерки, предложени от GFCM и/или договарящите страни;
   д) възможни забрани за риболов в определени зони и определени периоди, за да се запази устойчивостта на рибарството;
   е) потенциалното въздействие на любителския риболов върху състоянието на запаса (или запасите) от червенопер пагел.

Раздел 2

Сицилийски пролив

Член 22к

Разрешения за риболов с дънни тралове на запасите от дънни видове в Сицилийския пролив

1.  Корабите, извършващи целеви риболов с дънни тралове на запасите от дънни видове в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16 на GFCM, съгласно определението в приложение I), могат да осъществяват само конкретните риболовни дейности, посочени във валидните им разрешения за риболов, които са издадени от компетентните органи и в които се определят техническите условия за тези дейности.

2.  В допълнение към данните, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218* на Комисията, разрешенията за риболов, посочени в параграф 1, трябва да включват следните данни:

   а) регистрационен номер по GFCM;
   б) предишно име (ако има такова);
   в) предишно знаме (ако има такова);
   г) предишни данни за заличаването от други регистри (ако има такива).

3.  В срок до 31 октомври всяка година държавите членки изпращат на Комисията списъка на корабите, за които са издали разрешението, посочено в параграф 1. Комисията предоставя този списък на определения от нея орган и на секретариата на GFCM не по-късно от 30 ноември всяка година.

4.  Не по-късно от 31 август всяка година държавите членки предават на Комисията и на секретариата на GFCM доклад в обобщен формат относно извършваните от посочените в параграф 1 кораби риболовни дейности, включващ най-малко следната информация:

   i) брой риболовни дни;
   ii) зона на експлоатация; и
   iii) улов на мерлуза и океанска розова скарида.

Член 22л

Определени пристанища

1.  Всяка държава членка определя пристанища за разтоварване, в които може да се извършва разтоварването на мерлуза и океанска розова скарида от Сицилийския пролив, в съответствие с член 43, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Не по-късно от 30 ноември 2018 г. държавите членки предават на секретариата на GFCM и на Комисията списъка на определените пристанища за разтоварване. Всички последващи промени в този списък се съобщават своевременно на секретариата на GFCM и на Комисията.

2.  Забранява се разтоварването или трансбордирането от риболовни кораби на каквото и да е количество мерлуза и океанска розова скарида, уловени в Сицилийския пролив, на което и да е място, различно от пристанищата за разтоварване, определени от държавите членки.

Член 22м

Схема за съвместни международни инспекции и наблюдение в Сицилийския пролив

1.  ▌Държавите членки могат да извършват дейности по инспекции и наблюдение в рамките на схема за съвместни международни инспекции и наблюдение в Сицилийския пролив (наричана по-долу „схемата“), обхващаща водите извън национална юрисдикция в географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16 на GFCM, съгласно определението в приложение I (наричани по-долу „зоната за инспекции и наблюдение“).

2.  Държавите членки могат да назначават инспектори и да определят средства за инспекция, както и да извършват инспекции по схемата. Комисията или определен от нея орган също може да назначава инспектори на Съюза по схемата.

3.  Комисията или определен от нея орган координира дейностите по надзора и инспекциите за Съюза и може да изготвя, съгласувано със съответните държави членки, съвместен план за създаване на необходимите условия, за да може Съюзът да изпълни задълженията си по схемата. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да улеснят изпълнението на тези планове, особено с оглед на необходимите човешки и материални ресурси, както и на периодите и географските зони, в които трябва да се използват тези ресурси.

4.   Не по-късно от 31 октомври всяка година всяка държава членка представя на Комисията или на орган, определен от нея, списък с имената на инспекторите, упълномощени да извършват инспекции и наблюдение в зоната, посочена в параграф 1, както и имената на плавателните съдове и въздухоплавателните средства, използвани за инспекции и наблюдение, които те възнамеряват да включат в схемата за следващата година. Комисията или посоченият от нея орган изпраща тази информация на секретариата на GFCM в срок до 1 декември всяка година или възможно най-скоро преди започването на дейностите по инспекцията.

5.   Назначените към схемата инспектори носят със себе си издадена от компетентните органи карта на инспектор на GFCM, която отговаря на формата, посочен в приложение IV.

6 Корабите, извършващи дейности по качване на борда и инспекции в съответствие със схемата, плават под специално знаме или вимпел, съгласно описаното в приложение V.

7.  Всяка държава членка гарантира, че всяка инспекционна платформа, имаща право да плава под нейното знаме и извършваща дейност в зоната, посочена в параграф 1, поддържа сигурен контакт – по възможност ежедневно – с всички други инспекционни платформи, извършващи дейност в същата зона, с цел обмен на информация, необходима за координиране на дейностите.

8.  Всяка държава членка, извършваща инспекции или наблюдение в зоната, посочена в параграф 1, предоставя на всяка инспекционна платформа при нейното навлизане в зоната списък на забелязаните от държавата членка кораби, установени в съответствие с приложение VII, и на извършените от нея качвания на борда и инспекции в предходния десетдневен период, включително съответните дати, координати и всяка друга важна информация.

Член 22н

Извършване на инспекциите

1.  Назначените към схемата инспектори:

   а) уведомяват риболовния кораб за името на инспектиращия кораб преди качването си на борда;
   б) поставят вимпела, описан в приложение V, върху инспектиращия кораб и лодките за прекачване;
   в) ограничават всеки инспекционен екип до най-много трима инспектори.

2.  При качването си на борда на риболовния кораб инспекторите представят на капитана му картата за самоличност, посочена в приложение IV. Инспекциите се извършват на един от официалните езици на GFCM и, когато това е възможно, на езика, говорен от капитана на риболовния кораб.

3.  Инспекторите изготвят доклад от инспекцията във формата, определен в приложение VI.

4.  Инспекторите подписват доклада в присъствието на капитана на кораба, който има право да добави към доклада всички констатации, които смята за уместни, и който също трябва да подпише доклада.

5.  Копия на доклада се предоставят на капитана на кораба и на компетентните органи на инспекционния екип, които ги предават на компетентните органи на държавата, под чието знаме плава инспектираният кораб, и на Комисията и/или на определен от нея орган. Комисията препраща това копие на секретариата на ICCAT.

6.  Числеността на инспекционния екип и продължителността на инспекцията се определят от командващия инспектиращия кораб, като се вземат предвид всички важни обстоятелства.

Член 22о

Нарушения

1.  За целите на настоящия член за нарушения се смятат:

   а) дейностите, посочени в член 3, параграф 1, букви а), б), в), д), е), ж) и з) от Регламент (ЕО) № 1005/2008;
   б) намесата в системата за спътниково наблюдение; и
   в) извършването на дейност без VMS.

2.  В случай на качване на борда и инспекция на риболовен кораб, при която инспекторите констатират нарушение, компетентните органи на държавата членка на знамето на инспектиращия кораб незабавно информират Комисията или определен от нея орган, която/който уведомява държавата на знамето на инспектирания риболовен кораб както пряко, така и чрез секретариата на GFCM. Те също така уведомяват инспекционните кораби, плаващи под знамето на държавата на риболовния кораб, за които има информация, че се намират в близост.

3.  Държавата членка на знамето на кораба гарантира, че след инспекцията, при която е констатирано нарушение, съответният риболовен кораб прекратява всички риболовни дейности. Държавата членка на знамето изисква от риболовния кораб да се отправи в рамките на 72 часа към указано от нея пристанище, където започва разследване.

4.  В случай че по време на инспекция е било констатирано нарушение, предприетите от държавата членка на знамето действия и последващи действия се съобщават на Комисията или на определен от нея орган. Комисията или определен от нея орган препраща информацията за тези предприети действия и последващи действия на секретариата на GFCM.

5.  Компетентните органи на държавите членки предприемат действия по докладите от инспекциите, посочени в член 22н, параграф 3, и по декларациите от документните проверки, извършени от инспекторите, по същия начин, както по докладите и декларациите от национални инспектори.

РАЗДЕЛ 3

ЧЕРНО МОРЕ

Член 22п

Мерки за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболова на калкан в Черно море

1.  В срок до 20 януари всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията посредством обичайната система за обработка на данни списък на корабите, които използват дънни хрилни мрежи и имат разрешение за риболов на калкан в Черно море (географска подзона 29 на GFCM, както е определена в приложение I). В срок до 31 януари всяка година Комисията предава този списък на секретариата на GFCM.

2.  В допълнение към данните, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/218, списъкът, посочен в параграф 1, трябва да включва следните данни:

   а) регистрационен номер по GFCM;
   б) предишно име (ако има такова);
   в) предишно знаме (ако има такова);
   г) предишни данни за заличаването от други регистри (ако има такива);
   д) основен целеви вид;
   е) основен уред (или уреди), използван за риболова на калкан, сегмент на флота и операционна единица съгласно определението в задание 1 от статистическата матрица на GFCM, както е посочено в раздел В от приложение III;
   ж) период, в който е разрешен риболовът с хрилни мрежи или с други уреди, с които може да се извършва риболов на калкан (при наличие на съответното разрешение).

3.  По искане на GFCM държавите членки докладват информация за риболовните кораби, които имат разрешение да извършват риболовна дейност в даден период. По-конкретно държавите членки докладват имената на съответните риболовни кораби, техните външни идентификационни номера и възможностите за риболов, предоставени на всеки от тях.

4.  Немаркираните изоставени хрилни мрежи, използвани за риболов на калкан и намерени в морето, се прибират от компетентните органи на крайбрежната държава членка. Впоследствие тези мрежи се задържат до надлежното идентифициране на собственика или се унищожават, ако собственикът не може да бъде установен.

5.  Всяка съответна държава членка определя пунктове на разтоварване, в които да се извършва разтоварването и трансбордирането на калкан, уловен в Черно море, в съответствие с член 43, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Списъкът на тези пунктове се представя на секретариата на GFCM и на Комисията не по-късно от 30 ноември всяка година.

6.  На риболовните кораби се забранява да разтоварват или трансбордират каквото и да е количество калкан, уловен в Черно море, на места, различни от пунктовете на разтоварване, посочени в параграф 5.

Член 22р

Национални планове за мониторинг, контрол и наблюдение на риболова на калкан в Черно море

1.  Държавите членки изготвят национални планове за мониторинг, контрол и наблюдение (наричани по-долу „национални планове“), предназначени за прилагане на разпоредбите на член 22п, като наред с другото гарантират правилен и точен мониторинг и записване на месечния улов и/или приложеното риболовно усилие.

2.  Националните планове трябва да съдържат следните елементи:

   а) ясно определяне на средствата за контрол с описание на човешките, техническите и финансовите средства, които са конкретно предназначени за изпълнението на националните планове;
   б) ясно определяне на стратегията за извършване на инспекции (включително протоколите от инспекциите), отдаваща приоритетно значение на корабите, за които е вероятно да извършат риболов на калкан и свързани видове;
   в) планове за действие за контрол на пазарите и транспорта;
   г) определяне на задачите и процедурите за инспекция, включително стратегията за вземане на проби, с която се проверява претеглянето на улова при първоначална продажба, и стратегията за вземане на проби по отношение на кораби, които не са задължени да водят дневник или да представят декларация за разтоварване;
   д) насоки за инспектори, организации на производители и рибари, отнасящи се до действащите разпоредби за риболов, при който е вероятно да се извърши улов на калкан, включително:
   i) правила за попълване на документи, в това число на доклади от инспекции, риболовни дневници, декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване и приемане, транспортни документи и документи за продажба;
   ii) въведени технически мерки, в това число размер на мрежата и/или окото, минимален размер на улова, временни ограничения;
   iii) стратегии за вземане на проби;
   iv) механизми за кръстосана проверка.
   е) обучение на националните инспектори с оглед изпълнението на задачите, посочени в приложение II.

3.  В срок до 20 януари всяка година държавите членки съобщават на Комисията или на определен от нея орган националните планове. Комисията или определен от нея орган препраща тези планове на секретариата на GFCM в срок до 31 януари всяка година.

Член 22с

Научен мониторинг на риболова на калкан в Черно море

В срок до 30 ноември всяка година държавите членки съобщават на НКК и на Комисията всяка допълнителна информация в подкрепа на научния мониторинг на риболова на калкан в Черно море.

__________________

* Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (ОВ L 34, 9.2.2017 г., стр. 9).“;

"

11)  Член 23а се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 буква а) се заменя със следното:"

„а) данните относно червените корали, посочени в член 22б; и“;

"

б)  добавя се следният параграф:"

„8. В срок до 30 юни всяка година всяка държава членка представя подробен доклад за извършените от тях риболовни дейности за събиране на червени корали на секретариата на GFCM и на Комисията. Този доклад включва най-малко информация относно общия улов и зоните на експлоатация, както и — ако е възможно — относно броя гмуркания и средното количество събрани червени корали на едно гмуркане.“;

"

12)  Добавят се приложения IV, V, VI, VII и VIII, които се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Към Регламент (ЕС) № 1343/2011 се добавят следните приложения :

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец на карта за самоличност на инспекторите на GFCM

Генерална комисия по рибарство

за Средиземно море

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_BG-p0000002.png

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_BG-p0000003.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_BG-p0000004.png

GFCM

Притежателят на тази карта за самоличност е инспектор на GFCM, който е надлежно назначен съгласно условията на Схемата за съвместни международни инспекции и наблюдение на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) и разполага с правомощия да действа съгласно правилата на GFCM.

КАРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ИНСПЕКТОР

Снимка

Договаряща страна

Име на инспектора

Карта №

………………………………

Издаващ орган

………………………………

Инспектор

Дата на издаване

Валидност — пет години

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец на инспекционен вимпел на GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_BG-p0000005.png

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Доклад от инспекция на GFCM

1.  ИНСПЕКТОР(И)

Име….…..… Договаряща страна ….… № на картата за самоличност на GFCM …

Име….…..… Договаряща страна ….… № на картата за самоличност на GFCM …

Име….…..… Договаряща страна ….… № на картата за самоличност на GFCM …

2.  КОРАБ, ПРЕВОЗВАЩ ИНСПЕКТОРА (ИНСПЕКТОРИТЕ)

2.1  Име и регистрация …..............................................

2.2  Знаме …...................................................

3.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСПЕКТИРАНИЯ КОРАБ

3.1  Име и регистрация ….............................................................................................

3.2  Знаме …...................................................................................................................

3.3  Капитан (име и адрес) ….......................................................................................

3.4  Собственик на кораба (име и адрес) …................................................................

3.5  Регистрационен номер по GFCM …....................................................................

3.6  Вид на кораба …....................................................................................................

4.  ПОЗИЦИЯ

4.1  Позиция, определена от капитана на инспектиращия кораб в …UTC; географска ширина ………. географска дължина .........

4.2  Позиция, определена от капитана на риболовния кораб в …UTC; географска ширина …. географска дължина …

5.  ДАТА И ЧАС НА НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ИНСПЕКЦИЯТА

5.1  Дата … Час на пристигане на борда … UTC — Час на напускане … UTC

6.   ВИД НА РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ НА БОРДА

Дънен трал — OTB

 

Пелагичен трал — ОТМ

 

Тралове за скариди — TBS

 

Мрежа гъргър — PS

 

Закотвени хрилни мрежи — GNS

 

Парагади— LLS

 

Уреди за любителски риболов — RG

 

Други (да се посочи)

 

7.   РАЗМЕР НА ОКОТО НА МРЕЖАТА — В МИЛИМЕТРИ

7.1  Нормативно установен размер на окото: ………………mm

7.2  Резултат от усреднените измервания на окото: ……………mm

7.3  Нарушение: ДА  — НЕ  -------- Ако ДА — препратка към съответния правен акт:

8.  ИНСПЕКЦИЯ НА УЛОВА, СЪХРАНЯВАН НА БОРДА

8.1  Резултати от инспекцията на рибата, съхранявана на борда

ВИД

(3-буквен код по ФАО)

 

 

 

 

 

 

Общо (в kg)

 

 

 

 

 

 

Представяне

 

 

 

 

 

 

Инспектирана извадка

 

 

 

 

 

 

% риба под минималния размер

 

 

 

 

 

 

8.2  Нарушение: ДА  — НЕ  -------- Ако ДА — препратка към съответния правен акт:

9.  ИНСПЕКЦИЯ НА НАЛИЧНИТЕ НА БОРДА ДОКУМЕНТИ И НА VMS

9.1  Риболовен дневник: ДА —  НЕ

9.2  Нарушение: ДА  — НЕ  -------- Ако ДА — препратка към съответния правен акт:

9.3  Разрешение за риболов: ДА —  НЕ

9.4  Нарушение: ДА  — НЕ  -------- Ако ДА — препратка към съответния правен акт:

9.5  Специално разрешение: ДА —  НЕ

9.6  Нарушение: ДА  — НЕ  -------- Ако ДА — препратка към съответния правен акт:

9.7  VMS: ДА  — НЕ  -------- В изправност: ДА —  НЕ

9.8  Нарушение: ДА  — НЕ  -------- Ако ДА — препратка към съответния правен акт:

10.  СПИСЪК НА НАРУШЕНИЯТА

□ Риболов без лиценз или разрешение, издадени от договарящата страна на знамето – препратка към съответния правен акт:

□ Липса на достатъчно записи на улова и на свързаните с улова данни в съответствие с изискванията за докладване на GFCM или сериозни грешки при докладването на този улов и/или свързани с улова данни – препратка към съответния правен акт:

□ Риболов в забранена зона – препратка към съответния правен акт:

□ Риболов през забранен сезон – препратка към съответния правен акт:

□ Използване на забранен риболовен уред – препратка към съответния правен акт:

□ Подправяне или умишлено прикриване на маркировката, идентичността или регистрацията на риболовния кораб – препратка към съответния правен акт:

□ Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследването на нарушение – препратка към съответния правен акт:

□ Многократни нарушения, които в своята съвкупност представляват сериозно незачитане на действащите мерки съгласно GFCM;

□ Нападение, съпротива, заплахи, сексуален тормоз, намеса в работата, неправомерно възпрепятстване или забавяне на упълномощен инспектор;

□ Намеса в системата за спътниково наблюдение и/или провеждане на дейност без VMS – препратка към съответния правен акт:

11.  Списък на документите, копирани на борда

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….......................................................................….….. …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………......

12.  Коментари и подпис на капитана на кораба

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….......................................................................... ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..........…

Подпис на капитана: ……………………………………………………………...........……..

13.  Коментари и подпис на инспектора (инспекторите)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

Подпис на инспектора (инспекторите): ………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Доклад на GFCM относно забелязан кораб

1.  Дата (или дати), на която е забелязан съответният кораб: ……/……/…….. Час: …………………UTC

2.  Позиция на забелязания кораб: географска ширина … – географска дължина …

3.  Курс: ….. – Скорост: …..

4.  Име на забелязания кораб:

5.  Знаме на забелязания кораб:

6.  Външен номер/маркировка:

7.  Вид на кораба:

 Риболовен кораб

 Транспортен кораб

 Хладилен кораб

 Друг (посочва се)

8.  Международна радиопозивна:

9.  Номер по ММО (когато е приложимо):

10.  Дейност(и):

 Риболов

 Плаване

 Дрейфуване

 Трансбордиране

11.  Радиоконтакт:  ДА –  НЕ

12.  Име и гражданство на капитана на забелязания кораб: …..

13.  Брой лица на борда на забелязания кораб: …............................................

14.  Улов на борда на забелязания кораб: ……………………………………………………………………………………

15.  Събрал информацията:

Име на инспектора:

Договаряща страна:

Номер на картата за самоличност на GFCM:

Име на патрулния кораб:

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Данни, които трябва да бъдат включени в списъка на корабите, извършващи целеви риболов на червенопер пагел

Списъкът, посочен в член 22и, трябва съдържа следната информация за всеки кораб:

–  име на кораба;

–  регистрационен номер на кораба (код, определен от договарящата страна);

–  регистрационен номер по GFCM (3-буквен код на държавата по ISO + 9 цифри – например xxx000000001);

–  пристанище на регистрация (пълно наименование на пристанището);

–  предишно име (ако има такова);

–  предишно знаме (ако има такова);

–  предишни данни за заличаването от други регистри (ако има такива);

–  международна радиопозивна (ако има такава);

–  VMS (да се посочи – ДА/НЕ);

–  вид на кораба, обща дължина (LOA) и бруто тонаж (GT) и/или бруто регистриран тонаж (GRT) и мощността на двигателя, изразена в kW;

–  име и адрес на собственика (или собствениците) и оператора (или операторите);

–  основен уред (или уреди), използван за риболова на червенопер пагел, категория на съответния сегмент на флота и операционна единица съгласно определението в DCRF;

–  период, в който е разрешен риболовът на червенопер пагел“.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно любителския риболов

Комисията припомня, че една от целите, заложени в декларацията MedFish4Ever, която беше приета през март 2017 г., е да се установи — във възможно най-кратък срок и най-късно до 2020 г. — набор от базови правила, осигуряващи ефективното управление на любителския риболов в Средиземно море.

В съответствие с тази цел в средносрочната стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) за периода 2017—2020 г. се посочва, че дейностите, предвидени за зоната на GFCM, включват извършване на оценка на въздействието на любителския риболов и обсъждане на най-подходящите мерки за управление, насочени към регулирането на този риболов. В този контекст беше създадена работна група за любителския риболов към GFCM, чиято задача е да подготви хармонизирана регионална методика за оценка на любителския риболов.

Комисията ще продължи усилията си в рамките на GFCM за осъществяване на целта, заложена в декларацията MedFish4Ever.

Изявление на Комисията относно червените корали

Комисията припомня временния характер на мерките за опазване, приети в рамките на Регионалния план за адаптирано управление при експлоатацията на червени корали в Средиземно море [Препоръка GFCM/41/2017/5]. През 2019 г. тези мерки — които включват възможността за въвеждане на ограничения на улова — ще бъдат подложени на оценка от Научния консултативен комитет на GFCM с оглед на тяхното преразглеждане на 43-тата годишна сесия на GFCM през ноември 2019 г.

(1) ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 95.
(2) Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г.
(3) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(4) Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).
(5) Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(6)Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).
(7)Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(9)Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация