Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0069(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0381/2018

Předložené texty :

A8-0381/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0234

Přijaté texty
PDF 403kWORD 186k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0143),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0123/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0381/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 283, 10.8.2018, s. 95.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
P8_TC1-COD(2018)0069

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Dohoda o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „dohoda GFCM“) stanoví odpovídající rámec pro vícestrannou spolupráci, jejímž cílem je prosazovat rozvoj, zachování, racionální řízení a co nejlepší využívání populací živých mořských zdrojů ve Středozemním moři a Černém moři na úrovních, které jsou považovány za udržitelné, s nízkým rizikem vyčerpání.

(2)   Jedním z cílů společné rybářské politiky, kterou vymezuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013(3), je zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a byly řízeny způsobem, jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin.

(3)  Smluvními stranami dohody GFCM jsou Evropská unie, jakož i Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko.

(4)  Doporučení přijatá Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen "GFCM") jsou pro smluvní strany závazná. Jelikož Unie je smluvní stranou dohody GFCM, jsou tato doporučení pro Unii závazná, a tudíž by měla být provedena v právu Unie, pokud jejich obsah již není právními předpisy Unie upraven.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011(4) obsahuje některá ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM. Představuje vhodný legislativní akt k provádění obsahu doporučení GFCM, která byla přijata GFCM a dosud nebyla zahrnuta do práva Unie.

(6)  Na svém výročním zasedání v roce 2015 přijala GFCM doporučení GFCM/39/2015/2 o stanovení souboru minimálních norem pro lov populací žijících při dně pomocí vlečných sítí v Sicilském průlivu. Tyto normy zahrnují technická opatření pro zachování zdrojů garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) a štikozubce obecného (Merluccius merluccius). Části uvedených opatření již obsahuje příloha III nařízení Rady (ES) č. 1967/2006(5) o minimálních referenčních velikostech pro zachování zdrojů dotčených druhů. Opatření týkající se řízení loďstva obsažená v doporučení 39/2015/2 by však měla být provedena v právu Unie prostřednictvím nařízení (EU) č. 1343/2011.

(6)  Na výročním zasedání v roce 2015 přijala GFCM doporučení GFCM/39/2015/3 o stanovení souboru opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného lovu pakambaly velké (Psetta maxima) v Černém moři. Většina z těchto opatření je již obsažena v nařízení Komise (ES) č. 26/2004(6), nařízení Rady (ES) č. 1005/2008(7), nařízení Rady (ES) č. 1224/2009(8), nařízení (EU) č. 1343/2011, nařízení (EU) č. 1380/2013 a prováděcím nařízení Komise (EU) č. 404/2011(9). Řada opatření pro řízení loďstva stanovených v doporučení 39/2015/3 není právními předpisy Unie upravena, a měla by tudíž být provedena v unijním právu prostřednictvím nařízení (EU) č. 1343/2011.

(8)  Na výročním zasedání v roce 2015 přijala GFCM doporučení GFCM/39/2015/4, kterým se zavádějí opatření pro řízení rybolovu ostrouna obecného v Černém moři, v němž zavedla minimální referenční velikost pro zachování zdrojů uvedeného druhu.

(9)  Na výročním zasedání v roce 2016 přijala GFCM doporučení GFCM/40/2016/4, které stanoví víceletý plán řízení lovu evropského štikozubce obecného a garnely hlubokomořské v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12 až 16). Některé prvky tohoto víceletého plánu již stanoví nařízení (ES) č. 26/2004 a nařízení (EU) č. 1380/2013. Některá opatření stanovená v doporučení 40/2016/4 však ještě nejsou právními předpisy Unie upravena, a měla by tudíž být provedena v právu Unie prostřednictvím nařízení (EU) č. 1343/2011.

(10)  Na výročním zasedání v roce 2017 přijala GFCM doporučení GFCM/41/2017/2 týkající se řízení lovu růžichy šedé v Alboránském moři (zeměpisné podoblasti 1, 2 a 3) během dvouletého přechodného období. Operativním cílem uvedeného nařízení je udržet míru úmrtnosti růžichy šedé způsobené rybolovem v dohodnutém referenčním rozmezí a co nejdříve dosáhnout maximální udržitelné výtěžnosti nebo ji udržet.

(11)  Na výročním zasedání v roce 2017 přijala GFCM doporučení GFCM/41/2017/3 o vymezení oblasti s omezením rybolovu v oblasti Jabuka / Pomo Pit v Jaderském moři.

(12)  Na výročním zasedání v roce 2017 přijala GFCM doporučení GFCM/41/2017/4 o stanovení víceletého plánu řízení lovu pakambaly velké v Černém moři (zeměpisná podoblast 29). Doporučení stanoví soubor řídících opatření, technických opatření, opatření týkajících se loďstva a kontrolních opatření v rámci pilotního projektu boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému lovu pakambaly velké v Černém moři. Některé prvky uvedeného víceletého plánu jsou již zahrnuty v nařízení (ES) č. 26/2004, nařízení (ES) č. 1005/2008, nařízení (ES) č. 1224/2009, nařízení (EU) č. 1343/2011, nařízení (EU) č. 1380/2013 a prováděcím nařízení (EU) č. 404/2011. Některá opatření stanovená v doporučení 41/2017/4 však ještě nejsou právem Unie upravena, a měla by tudíž být provedena v právu Unie prostřednictvím nařízení (EU) č. 1343/2011.

(13)  Na výročním zasedání v roce 2017 přijala GFCM doporučení GFCM/41/2017/5 o stanovení regionálního plánu adaptivního řízení pro využívání rudých korálů ve Středozemním moři.

(14)  Na výročním zasedání v roce 2017 přijala GFCM doporučení GFCM/41/2017/8 o mezinárodním společném inspekčním a dohledovém programu mimo vody podléhající jurisdikci jednotlivých států v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti12 až 16, do něhož se členské státy mohou zapojit. Za účelem zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky byly přijaty právní předpisy Unie za účelem zavedení systému kontroly, inspekce a prosazování, který zahrnuje boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Aby bylo zajištěno dodržování všech pravidel společné rybářské politiky, nařízení (ES) č. 1224/2009 stanoví zejména režim Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování na základě globálního a integrovaného přístupu. Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1224/2009. Nařízení (ES) č. 1005/2008 zavádí systém Společenství pro prevenci, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Tato nařízení již zahrnují řadu ustanovení stanovených v doporučení GFCM/41/2017/8. Proto není nutné tato ustanovení začleňovat do tohoto nařízení. Některá opatření stanovená v tomto doporučení však ještě nejsou právními předpisy Unie upravena, a měla by tudíž být provedena v právu Unie prostřednictvím nařízení (EU) č. 1343/2011.

(15)  Nařízení (EU) č. 1343/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1343/2011

Nařízení (EU) č. 1343/2011 se mění takto:

1)  V čl. 2 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Toto nařízení se vztahuje na všechny obchodní rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury, jakož i na rekreační rybolovné činnosti, je-li to v tomto nařízení výslovně stanoveno, které jsou prováděny rybářskými plavidly Unie a státními příslušníky členských států v oblasti dohody GFCM.“

"

2)  Článek 3 se mění takto:

a)  úvodní věta se nahrazuje tímto:"

„Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013*, článku 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 a článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009** použijí tyto definice:

–––––––––

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(**) Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1)“;

"

b)  doplňují se nová písmena, která znějí:"

„e) „nárazníkovou zónou“ se rozumí zóna obklopující oblast s omezením rybolovu, která slouží k zamezení náhodnému přístupu do této oblasti a zlepšuje ochranu obklopené oblasti;

   f) „lovem růžichy šedé“ se rozumí rybolovné činnosti, při nichž množství růžichy šedé na palubě nebo vyložené na pevnině představuje více než 20 % úlovku vyjádřeného v živé hmotnosti po roztřídění na odliv.“;

"

3)  Za článek 9 se vkládá nový oddíl, který zní:"

Oddíl Ia

Oblasti s omezením rybolovu na ochranu důležitých rybích stanovišť a citlivých mořských ekosystémů

Článek 9a

Oblasti s omezením rybolovu v Sicilském průlivu

Rybolov s vlečnými sítěmi pro lov při dně se zakazuje v těchto oblastech:

   1) oblast s omezením rybolovu „na východ od mělčiny Adventure Bank“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:
   37° 23,850′ s. š., 12° 30,072′ v. d.,
   37° 23,884′ s. š., 12° 48,282′ v. d.,
   37° 11,567′ s. š., 12° 48,305′ v. d.,
   37° 11,532′ s. š., 12° 30,095′ v. d.
   2) oblast s omezením rybolovu „na západ od zátoky Gela Basin“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:
   37° 12,040′ s. š., 13° 17,925′ v. d.,
   37° 12,047′ s. š., 13° 36,170′ v. d.,
   36° 59,725′ s. š., 13° 36,175′ v. d.,
   36° 59,717′ s. š., 13° 17,930′ v. d.
   3) oblast s omezením rybolovu „na východ od mělčiny Malta Bank“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:
   36° 12,621′ s. š., 15° 13,338′ v. d.,
   36° 12,621′ s. š., 15° 26,062′ v. d.,
   35° 59,344′ s. š., 15° 26,062′ v. d.
   35° 59,344′ s. š., 15° 13,338′ v. d..

Článek 9b

Nárazníkové zóny v Sicilském průlivu

1.  Kolem oblasti s omezením rybolovu „na východ od mělčiny Adventure Bank“ uvedené v čl. 9a odst. 1 se zřizuje nárazníková zóna vymezená spojnicemi těchto souřadnic:

   37° 24,849′ s. š., 12° 28,814′ v. d.,
   37° 24,888′ s. š., 12° 49,536′ v. d.,
   37° 10,567′ s. š., 12° 49,559′ v. d.,
   37° 10,528′ s. š., 12° 28,845′ v. d.

2.  Kolem oblasti s omezením rybolovu „na západ od zátoky Gela Basin“ uvedené v čl. 9a odst. 2 se zřizuje nárazníková zóna vymezená spojnicemi těchto souřadnic:

   37° 13,041′ s. š., 13° 16,672′ v. d.,
   37° 13,049′ s. š., 13° 37,422′ v. d.,
   36° 58,723′ s. š., 13° 37,424′ v. d.,
   36° 58,715′ s. š., 13° 16,682′ v. d.

3.  Kolem oblasti s omezením rybolovu „na východ od mělčiny Malta Bank“ uvedené v čl. 9a odst. 3 se zřizuje nárazníková zóna vymezená spojnicemi těchto souřadnic:

   36° 13,624′ s. š., 15° 12,102′ v. d.,
   36° 13,624′ s. š., 15° 27,298′ v. d.,
   35° 58,342′ s. š., 15° 27,294′ v. d.
   35° 58,342′ s. š., 15° 12,106′ v. d.

4.  Plavidla provozující rybolovné činnosti za použití vlečných sítí pro lov při dně v nárazníkových zónách uvedených v tomto článku zajistí odpovídající přenosovou frekvenci signálu ze systému pro sledování plavidel (VMS). Plavidla, která nejsou vybavena transpondérem VMS a zamýšlejí v nárazníkových zónách lovit pomocí vlečných sítí pro lov při dně, musí být vybavena jiným geolokalizačním systémem umožňujícím kontrolním orgánům sledovat jejich činnost.

Článek 9c

Omezení rybolovu v oblasti Jabuka/Pomo Pit v Jaderském moři

1.  Rekreační rybolov a rybolov se sítěmi pro lov při dně, vlečnými sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi je zakázán v oblasti vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

   43° 32,044′ s. š., 15° 16 ,501′ v. d.,
   43° 05,452′ s. š., 14° 58,658′ v. d.,
   43° 03,477′ s. š., 14° 54,982′ v. d.,
   42° 50,450′ s. š., 15° 07,431′ v. d.,
   42° 55,618′ s. š., 15° 18,194′ v. d.,
   43° 17,436′ s. š., 15° 29,496′ v. d.,
   43° 24,758′ s. š., 15° 33,215′ v. d.

2.  Od 1. září do 31. října každého roku je zakázán rybolov se sítěmi pro lov při dně, vlečnými sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi v oblasti vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

   43° 03,477′ s. š., 14° 54,982′ v. d.,
   42° 49,811′ s. š., 14° 29,550′ v. d.,
   42° 35,205′ s. š., 14° 59,611′ v. d.,
   42° 49,668′ s. š., 15° 05,802′ v. d.,
   42° 50,450′ s. š., 15° 07,431′ v. d.

3.  Od 1. září do 31. října každého roku je zakázán rekreační rybolov a rybolov se sítěmi pro lov při dně, vlečnými sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi v oblasti vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

   43° 17,436′ s. š., 15° 29,496′ v. d.,
   43° 24,758′ s. š., 15° 33,215′ v. d.,
   43° 20,345′ s. š., 15° 47,012′ v. d.,
   43° 18,150′ s. š., 15° 51,362′ v. d.,
   43° 13,984′ s. š., 15° 55,232′ v. d.,
   43° 12,873′ s. š., 15° 52,761′ v. d.,
   43° 13,494′ s. š., 15° 40,040′ v. d..

Článek 109d

Oprávněná plavidla v oblasti Jabuka/Pomo Pit

1.  Aniž je dotčen čl. 109c odst. 2 a 3, jsou obchodní rybolovné činnosti prováděné za použití sítí pro lov při dně, vlečných sítí pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr a pastí v oblastech uvedených v těchto odstavcích povoleny pouze tehdy, je-li plavidlo držitelem zvláštního oprávnění a může doložit, že v dotčených oblastech rybolovné činnosti v minulosti vykonávalo.

2.  V oblasti uvedené v čl. 9c odst. 2 mohou oprávněná rybářská plavidla lovit nanejvýš dva rybolovné dny týdně. Oprávněná rybářská plavidla používající zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami smí lovit nanejvýš jeden rybolovný den týdně.

3.  Oprávněná rybářská plavidla lovící s vlečnými sítěmi pro lov při dně mohou v oblasti uvedené v čl. 9c odst. 3 lovit pouze v sobotu a v neděli od 5:00 do 22:00. Oprávněná plavidla lovící se sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi mohou lovit v každém týdnu od pondělí od 5:00 do čtvrtka do 22:00.

4.  Plavidlům oprávněným lovit v oblasti uvedené v čl. 9c odst. 2 a 3, která disponují zařízením uvedeným v odstavci 1 tohoto článku, vydají jejich členské státy v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009 oprávnění k rybolovu.

5.  Do 31. března každého roku členské státy zašlou Komisi seznam plavidel, kterým vydaly povolení uvedené v odstavci 1. Komise sdělí sekretariátu GFCM do 30. dubna každého roku seznam oprávněných plavidel stanovených pro následující rok. Seznam obsahuje o každém plavidle tyto údaje:

   a) název plavidla;
   b) registrační číslo plavidla;
   c) jedinečný identifikátor GFCM (třímístný písmenný kód ISO + 9 číslic, např. xxx000000001);
   d) předchozí název, pokud existuje;
   e) předchozí vlajka, pokud existuje;
   f) informace o předchozím výmazu z jiných rejstříků, pokud existuje;
   g) mezinárodní rádiová volací značka, pokud existuje;
   h) typ plavidla, celková délka (LOA) a hrubá prostornost (GT) nebo hrubá registrovaná prostornost (GRT);
   i) jméno a adresa vlastníka a provozovatele nebo vlastníků a provozovatelů;
   j) hlavní zařízení používané/používaná k rybolovu v oblasti s omezením rybolovu;
   k) sezónní období, v němž je plavidlo oprávněno lovit v oblasti s omezením rybolovu;
   l) počet rybolovných dnů , ke kterým je každé plavidlo oprávněno;
   m) určený přístav.

6.  Oprávněná rybářská plavidla musí vykládat úlovky populací žijících při dně pouze v určených přístavech. Za tímto účelem každý členský stát určí přístavy, v nichž je povoleno vykládat úlovky z oblasti s omezením rybolovu Jabuka/Pomo Pit. Seznam těchto přístavů musí být sdělen sekretariátu GFCM a Komisi do 30. dubna každého roku.

7.  Rybářská plavidla oprávněná lovit v oblastech uvedených v čl. 9c odst. 2 a 3 používající zařízení uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí být vybavena systémem sledování plavidel (VMS) nebo systémem automatické identifikace (AIS) a tyto systémy musí správně fungovat. Lovná zařízení, která se nacházejí na palubě nebo se používají, musí být před zahájením rybolovu nebo plavbou do uvedených oblastí řádně identifikována, očíslována a označena.

8.  Rybářská plavidla vybavená sítěmi pro lov při dně, vlečnými sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi, která nemají oprávnění, mohou oblastí s omezením rybolovu proplout pouze tehdy, plují-li přímo, konstantní rychlostí, která neklesne pod 7 uzlů, a se zapnutým systémem VMS nebo AIS na palubě a nevykonávají-li žádný druh rybolovné činnosti.

Článek 9e

Prostorová/časová omezení v Alboránském moři

1.  S přihlédnutím k dostupnému vědeckému poradenství mohou členské státy zavést prostorová/časová omezení v Alboránském moři (zeměpisných podoblastech 1, 2 a 3 podle GFCM vymezených v příloze I) zakazující či omezující rybolovné činnosti v zájmu ochrany oblastí hromadění nedospělých jedinců či jikrnáčů růžichy šedé.

2.  Členské státy oznámí sekretariátu GFCM a Komisi dotčené oblasti a omezení, která uplatňují, do ... [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].“;

"

4)  V kapitole I hlavy II se doplňuje nový oddíl, který zní:"

Oddíl III

Dočasné uzavření Gábeského zálivu

Článek 11a

Dočasné uzavření Gábeského zálivu

Od 1. července do 30. září každého roku je zakázán rybolov pomocí vlečných sítí pro lov při dně mezi pobřežím a izobátou 200 metrů v zeměpisné podoblasti 14 podle GFCM (Gábeský záliv, jak je vymezen v příloze I).“;

"

5)  V hlavě II se vkládá nová kapitola, která zní:"

„KAPITOLA IIa

OBDOBÍ ZÁKAZU RYBOLOVU V ČERNÉM MOŘI

Článek 14a

Období zákazu rybolovu během období tření pakambaly velké v Černém moři

1.  V období od dubna do června každého roku stanoví každý dotčený stát období zákazu rybolovu v Černém moři trvající nejméně dva měsíce.

2.  Členské státy mohou určit další prostorová/časová omezení zakazující či omezující rybolovné činnosti v zájmu ochrany oblastí hromadění nedospělých jedinců pakambaly velké.“

"

6)  Vkládají se nové články, které znějí:"

„Článek 16ca

Preventivní zákazy týkající se sběru rudých korálů

1.  Je-li dosaženo spouštěcí úrovně úlovku rudých korálů uvedené v odstavcích 2 a 3, členské státy dočasně zakážou sběr rudých korálů v dotčené oblasti.

2.  Spouštěcí úroveň úlovku se považuje za dosaženou, když objem rudých korálů, jejichž průměr báze je menší než 7 mm, překročí 25 % celkového úlovku získaného v daném nalezišti rudých korálů v daném roce.

3.  Pokud naleziště korálů ještě nebyla řádně identifikována, uplatní se spouštěcí úroveň úlovku a zákaz stanovené v odstavci 1 v rozsahu statistického obdélníku GFCM.

4.  V rozhodnutí o zákazu uvedeném v odstavci 1 členské státy vymezí dotčenou zeměpisnou oblast, délku zákazu a podmínky upravující rybolov v dané oblasti během zákazu.

5.  Členské státy, které stanoví zákazy, o tom neprodleně informují sekretariát GFCM a Komisi.

Článek 16cb

Prostorové/časové zákazy

Členské státy provádějící aktivní sběr rudých korálů zavedou další zákazy na ochranu rudých korálů na základě dostupného vědeckého poradenství nejpozději do ... [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].“;

"

(7)  V hlavě II se za kapitolu IV vkládá následující kapitola:"

„KAPITOLA IVa

MINIMÁLNÍ REFERENČNÍ VELIKOST PRO ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ OSTROUNA OBECNÉHO V ČERNÉM MOŘI

Článek 16da

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů ostrouna obecného v Černém moři

Exempláře ostrouna obecného v Černém moři menší než 90 cm nesmějí být uchovávány na palubě, překládány na jiné plavidlo, vykládány na pevninu, skladovány, prodávány ani vystavovány nebo nabízeny k prodeji. Při náhodném ulovení se takové exempláře ostrouna obecného ihned vypustí, pokud možno nezraněné a živé. Velitelé rybářských plavidel zaznamenávají v lodním deníku náhodné úlovky, vypuštění nebo výměty ostrouna obecného. Členské státy sdělí tyto informace GFCM a Komisi ve své výroční zprávě pro vědecký poradní výbor a prostřednictvím rámce GFCM pro sběr údajů.“;

"

(8)  Vkládá se následující hlava, která zní:"

„HLAVA IIa

RYBOLOVNÁ KAPACITA A RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 16m

Omezení sběru rudých korálů

Každý členský stát může ve Středozemním moři zavést systém individuálních denních či ročních omezení sběru rudých korálů.

Článek 16n

Kapacita rybářského loďstva nebo intenzita rybolovu růžichy šedé v Alboránském moři

Členské státy do roku 2020 zachovají kapacitu rybářského loďstva nebo intenzitu rybolovu na úrovních povolených a uplatňovaných během předchozích let v souvislosti s využíváním růžichy šedé v Alboránském moři (zeměpisných podoblastech 1, 2 a 3 podle GFCM vymezených v příloze I).

"

"

(9)  Článek 17a se zrušuje.

(10)  V hlavě III se doplňují nové kapitoly, které znějí:"

„Kapitola iii

Kontrola sběru korálů

Článek 22a

Oprávnění ke sběru rudých korálů

1.  Plavidla nebo rybáři oprávnění ke sběru rudých korálů ve Středozemním moři musí mít platné oprávnění k rybolovu, které stanoví technické podmínky, za nichž lze rybolovnou činnost vykonávat.

2.  Bez oprávnění uvedeného v odstavci 1 je zakázáno rudé korály sbírat, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, převážet, uchovávat, prodávat nebo vystavovat či nabízet k prodeji.

3.  Členské státy vedou aktualizovaný rejstřík oprávnění k rybolovu uvedených v odstavci 1 a do 31. března každého roku zašlou Komisi seznam plavidel, jimž byla vydána oprávnění uvedená v odstavci 1. Komise sekretariátu GFCM předloží tento seznam do 30. dubna každého roku. Seznam obsahuje o každém plavidle tyto údaje:

   a) název plavidla;
   b) registrační číslo plavidla (kód přidělený smluvní stranou úmluvy);
   c) registrační číslo GFCM (třímístný písmenný kód ISO + 9 číslic, např. xxx000000001);
   d) přístav registrace (celý název přístavu);
   e) předchozí název, pokud existuje;
   f) předchozí vlajka, pokud existuje;
   g) informace o předchozím výmazu z jiných rejstříků, pokud existuje;
   h) mezinárodní rádiová volací značka, pokud existuje;
   i) systém pro sledování plavidel (VMS) nebo jiné zařízení pro geolokalizaci plavidel (uveďte ANO/NE);
   j) typ plavidla, celková délka (LOA) a hrubá prostornost (GT) nebo hrubá registrovaná prostornost (GRT) a výkon motoru vyjádřený v kW;
   k) bezpečnostní a ochranné vybavení umožňující přítomnost pozorovatele(ů) na palubě (uveďte ANO/NE);
   l) období, v němž je sběr rudých korálů povolen;
   m) oblast(i), kde je sběr rudých korálů povolen: zeměpisné podoblasti podle GFCM a buňky statistické souřadnicové sítě GFCM;
   n) účast ve výzkumných programech vedených vnitrostátními/mezinárodními vědeckými institucemi (uveďte ANO/NE, doplňte popis).

4.  Členské státy nesmějí navyšovat počet oprávnění k rybolovu, ledaže vědecké poradenství určí příznivý stav populací rudého korálu.

Článek 22b

Zaznamenávání úlovků rudých korálů

1.  Rybáři či velitelé plavidel s oprávněním ke sběru rudých korálů zaznamenávají úlovky v živé hmotnosti a pokud možno počet kolonií, a to po skončení rybolovu, nejpozději však při vykládce v přístavu v případě denních rybářských výjezdů.

2.  Rybářská plavidla, která mají oprávnění ke sběru rudých korálů, mají na palubě lodní deník, do kterého zaznamenávají denní úlovky rudých korálů bez ohledu na živou hmotnost úlovku a rybolovnou činnost podle oblasti a hloubky, pokud možno včetně počtu dnů rybolovu a ponorů za účelem rybolovu. Uvedené údaje musí být sděleny příslušným vnitrostátním orgánům ve lhůtě stanovené v čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 22c

Předběžné oznámení týkající se rudých korálů

Dvě až čtyři hodiny před odhadovaným časem připlutí do přístavu velitelé rybářských plavidel či jejich zástupci sdělí příslušným orgánům tyto údaje:

   a) odhadovaný čas připlutí;
   b) vnější identifikační číslo a název rybářského plavidla;
   c) odhadované množství v živé hmotnosti a pokud možno počet kolonií rudých korálů uchovávaných na palubě;
   d) informace o zeměpisné oblasti, odkud úlovek pochází.

Článek 22d

Určené přístavy pro rudé korály

Oprávnění rybáři či rybářská plavidla musí vykládat úlovky rudých korálů pouze v určených přístavech. Za tímto účelem každý členský stát určí přístavy, v nichž je povoleno vykládat úlovky rudých korálů, a seznam těchto přístavů předloží sekretariátu GFCM a Komisi do 30. dubna každého roku, pokud již sekretariát neinformoval o tom, že určené přístavy zůstávají beze změny.

Článek 22e

Kontrola vykládky rudých korálů

Každý členský stát vypracuje program kontrol vycházející z analýzy rizik, zaměřený zejména na ověřování vykládky a potvrzování lodních deníků.

Článek 22f

Překládka rudých korálů

Překládka rudých korálů na moři je zakázána.

Článek 22g

Vědecké informace týkající se rudých korálů

Členské státy mající rybářská loďstva lovící rudé korály zajistí řádné zavedení mechanismu umožňujícího odpovídající vědecké sledování rybolovu a úlovků, aby vědecký poradní výbor GFCM mohl poskytovat popisné informace a poradenství týkající se přinejmenším těchto aspektů:

   a) vynaložená intenzita rybolovu (např. počet ponorů za účelem rybolovu za týden) a celkové objemy úlovků podle populací na místní, národní a nadnárodní úrovni;
   b) referenční body pro zachování a řízení populací v zájmu dalšího zlepšování regionálního plánu řízení v souladu s cílem dosáhnout maximální udržitelné výtěžnosti a malého rizika vyčerpání stavu populací;
   c) biologické a sociálně-ekonomické účinky alternativních scénářů řízení, včetně kontroly vstupů/výstupů nebo technických opatření navrhovaných smluvními stranami GFCM;
   d) případné prostorové/časové zákazy v zájmu zachování udržitelnosti rybolovu.

KAPITOLA IV

KONTROLNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ZEMĚPISNÝCH PODOBLASTÍ GFCM

Oddíl 1

Kontrola rybolovu růžichy šedé v Alboránském moři

Článek 22h

Hlášení denních úlovků a vedlejších úlovků růžichy šedé

Aniž je dotčen článek 14 nařízení č. 1224/2009, zavedou členské státy mechanismus, aby bylo zajištěno hlášení všech denních úlovků a vedlejších úlovků růžichy šedé pro obchodní účely v Alboránském moři (zeměpisných podoblastech 1, 2 a 3 podle GFCM vymezených v příloze I) bez ohledu na živou hmotnost úlovku. Co se týče rekreačního rybolovu, členské státy se vynasnaží zaznamenávat nebo provádět odhady úlovků uvedeného druhu.

Článek 22i

Oprávnění k rybolovu a rybolovné činnosti

1.  Členské státy zřídí rejstřík rybářských plavidel oprávněných převážet na palubě či vykládat množství růžichy šedé ulovené v Alboránském moři, které tvoří více než 20 % úlovku v živé hmotnosti po roztřídění na odliv. Tento rejstřík je udržován a aktualizován.

2.  Rybářská plavidla lovící růžichu šedou mohou provádět rybolovné činnosti pouze tehdy, jsou-li takové rybolovné činnosti uvedené v platném oprávnění k rybolovu vydaném příslušnými orgány, které specifikuje technické podmínky, za nichž lze dotčené činnosti vykonávat. Oprávnění obsahuje údaje stanovené v příloze VIII.

3.  Členské státy ▌:

   a) předloží Komisi do 31. ledna každého roku seznam provozovaných plavidel, pro něž bylo vydáno oprávnění na aktuální či následující rok(y); Komise předá tento seznam sekretariátu GFCM do konce února každého roku. Seznam obsahuje údaje stanovené v příloze VIII;
   b) předloží Komisi a sekretariátu GFCM do konce listopadu každého roku, počínaje 30. listopadem 2018 a nejpozději počínaje 30. listopadu 2020, hlášení rybolovných činností prováděných plavidly uvedenými v odstavci 1 v souhrnné podobě, včetně těchto minimálních informací:
   i) počet dnů rybolovu;
   ii) využívaná oblast a
   iii) úlovky růžichy šedé.

4.  Všechna plavidla o celkové délce přesahující 12 metrů oprávněná k lovu růžichy šedé musí být vybavena systémem sledování plavidel (VMS) či jakýmkoli jiným geolokalizačním systémem umožňujícím kontrolním orgánům sledovat jejich činnost.

Článek 22j

Vědecké sledování

Členské státy mající rybářská loďstva lovící růžichu šedou zajistí řádné zavedení mechanismu umožňujícího odpovídající sledování rybolovu a úlovků, aby vědecký poradní výbor mohl poskytovat popisné informace a poradenství týkající se přinejmenším těchto aspektů:

   a) vlastností lovných zařízení, mj. maximální délky dlouhé lovné šňůry a pevných sítí a počtu, typu a velikosti háčků;
   b) vynaložené intenzity rybolovu (např. počtu dnů rybolovu za týden) a celkových objemů úlovků obchodních rybářských loďstev; měl by být též uveden odhad úlovků při rekreačním rybolovu;
   c) referenčních bodů pro zachování a řízení populací v zájmu vytvoření víceletých plánů řízení k zajištění udržitelného rybolovu v souladu s cílem dosáhnout maximální udržitelné výtěžnosti a malého rizika vyčerpání stavu populací;
   d) sociálně-ekonomických účinků alternativních scénářů řízení, včetně kontroly vstupů/výstupů nebo technických opatření uvedených GFCM nebo smluvními stranami úmluvy;
   e) případných prostorových/časových zákazů v zájmu zachování udržitelnosti rybolovu;
   f) možného dopadu rekreačního rybolovu na stav populace(í) růžichy šedé.

Oddíl 2

Sicilský průliv

Článek 22k

Oprávnění k rybolovu populací žijících při dně pomocí vlečných sítí v Sicilském průlivu

1.  Plavidla používající vlečné sítě pro lov při dně lovící populace žijící při dně v Sicilském průlivu (zeměpisných podoblastech 12, 13, 14, 15 a 16 podle GFCM vymezených v příloze I) mohou provádět specifické rybolovné činnosti uvedené v platném oprávnění k rybolovu vydaném příslušnými orgány, které stanoví technické podmínky, za nichž lze dotčené činnosti vykonávat.

2.  Oprávnění k rybolovu uvedené v odstavci 1 zahrnuje kromě údajů definovaných v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/218* tyto údaje:

   a) registrační číslo GFCM;
   b) předchozí název, pokud existuje;
   c) předchozí vlajka, pokud existuje;
   d) informace o předchozím výmazu z jiných rejstříků, pokud existují.

3.  Členské státy zašlou Komisi do 31. října každého roku seznam plavidel, kterým vydaly oprávnění uvedené v odstavci 1. Komise předloží tento seznam subjektu, který určí, a sekretariátu GFCM nejpozději do 30. listopadu každého roku.

4.  Členské státy předloží Komisi a sekretariátu GFCM nejpozději do 31. srpna každého roku hlášení rybolovných činností prováděných plavidly uvedenými v odstavci 1, a to v souhrnné podobě a včetně těchto minimálních informací:

   i) počet dnů rybolovu,
   ii) využívaná oblast a
   iii) úlovky štikozubce obecného a krevety hlubokomořské.

Článek 22l

Určené přístavy

1.  Každý členský stát určí přístavy, v nichž se může provádět vykládka štikozubce obecného a krevety hlubokomořské ze Sicilského průlivu, v souladu s čl. 43 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009. Členské státy předají seznam určených přístavů vykládky sekretariátu GFCM a Komisi nejpozději do 30. listopadu 2018. Veškeré následné změny tohoto seznamu se neprodleně oznámí sekretariátu GFCM a Komisi.

2.  Zakazuje se vykládat nebo překládat z rybářských plavidel jakékoli množství štikozubce obecného a krevety hlubokomořské ulovených v Sicilském průlivu na jakýchkoli jiných místech než v přístavech, které pro vykládku určily členské státy.

Článek 22m

Mezinárodní společný inspekční a dohledový program v Sicilském průlivu

1.   Členské státy mohou provádět inspekční a dohledové činnosti v rámci Mezinárodního společného inspekčního a dohledového programu (dále jen „program“), který zahrnuje oblast nacházející se mimo vody podléhající vnitrostátní jurisdikci v zeměpisných podoblastech 12, 13, 14, 15 a 16 dle GFCM definovaných v příloze I (dále jen „oblast inspekce a dohledu“).

2.  Členské státy mohou v rámci tohoto programu určit inspektory a inspekční prostředky a provádět inspekce. Komise nebo subjekt, který Komise určí, mohou programu rovněž přidělit inspektory Unie.

3.  Komise nebo subjekt, který Komise určí, koordinují činnosti týkající se dohledu a inspekce jménem Unie a mohou ve spolupráci s dotčenými členskými státy vypracovat plán společného nasazení, aby Unie mohla plnit své závazky plynoucí z tohoto programu. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby usnadnily provádění těchto plánů, zejména pokud jde o zajištění potřebných lidských a materiálních zdrojů a doby a zeměpisných oblastí pro jejich použití.

24.  Každý členský stát nejpozději do 31. října každého roku předloží Komisi nebo subjektu, který Komise určí, seznam jmen inspektorů oprávněných provádět inspekci a dohled v oblasti uvedené v odstavci 1, jakož i názvy plavidel a letadel používaných k provádění inspekce a dohledu, které má v úmyslu přidělit k programu v následujícím roce. Komise nebo subjekt, který Komise určí, zašlou tyto informace na sekretariát GFCM do 1. prosince každého roku nebo co nejdříve před zahájením inspekčních činností.

35.  Inspektoři přidělení k programu se prokazují průkazem totožnosti inspektorů GFCM vydaným příslušnými orgány , jehož vzor stanoví příloha IV.

6.  Plavidla vykonávající naloďovací a inspekční povinnosti v souladu s programem plují pod zvláštní vlajkou nebo praporkem popsanými v příloze V.

7.  Každý členský stát zajistí, aby každá inspekční plošina oprávněná plout pod jeho vlajkou působící v oblasti uvedené v odstavci 1 udržovala zabezpečenou komunikaci, pokud možno každý den, s každou další inspekční plošinou působící v dané oblasti za účelem výměny informací nezbytných pro koordinaci činností.

8.  Každý členský stát provádějící inspekční či dohledové činnosti v oblasti uvedené v odstavci 1 poskytne každé inspekční plošině při vstupu do dané oblasti seznam pozorování sestavený v souladu s přílohou VII, jakož i nalodění a inspekcí, které provedl během posledních deseti dnů, včetně dat, souřadnic a veškerých dalších relevantních informací.

Článek 22n

Provádění inspekcí

1.   Inspektoři přidělení k programu:

   a) před naloděním oznámí rybářskému plavidlu název inspekčního plavidla;
   b) na inspekčním plavidle a dozorčím plavidle používaném k nalodění vyvěsí vlajku popsanou v příloze V;
   c) každý inspekční tým tvoří nejvýše tři inspektoři.

2.  Při nalodění na plavidlo inspektoři předloží veliteli rybářského plavidla průkaz totožnosti popsaný v příloze IV. Inspekce se provádějí v některém z úředních jazyků GFCM a pokud možno v jazyce, kterým hovoří velitel rybářského plavidla.

3.  Inspektoři vypracují zprávu o inspekci ve formě stanovené v příloze VI.

4.  Inspektoři podepisují zprávu v přítomnosti velitele plavidla, který má právo doplnit do zprávy jakékoli připomínky, které považuje za vhodné, a který musí zprávu též podepsat.

5.  Kopie zprávy se předají veliteli plavidla a orgánům inspekční skupiny, které předají kopie orgánům státu vlajky plavidla, které je podrobeno inspekci, a Komisi nebo subjektu, který Komise určí. Komise kopii předá sekretariátu GFCM.

6.  Velikost inspekční skupiny a délku inspekce stanoví velící důstojník inspekčního plavidla s ohledem na příslušné okolnosti.

Článek 22o

Porušení předpisů

1.  Pro účely tohoto článku nařízení se za porušení předpisů považují tyto činnosti:

   a) činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1005/2008;
   b) narušování systému satelitního sledování a
   c) plavba bez systému VMS.

2.  Zjistí-li inspektoři při nalodění na rybářské plavidlo a inspekci tohoto plavidla porušení předpisů, orgány členského státu vlajky inspekčního plavidla neprodleně informují Komisi nebo subjekt, který Komise určí, jenž vyrozumí stát vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci, a to jak přímo, tak prostřednictvím sekretariátu GFCM. Informují také každé inspekční plavidlo státu vlajky rybářského plavidla, o němž je známo, že se nachází v blízkém okolí.

3.  Členský stát vlajky plavidla zajistí, aby dotčené rybářské plavidlo po inspekci, při které bylo zjištěno porušení předpisů, ukončilo veškerou rybolovnou činnost. Členský stát vlajky vyzve rybářské plavidlo, aby do 72 hodin odplulo do jím určeného přístavu, kde bude zahájeno šetření.

4.  Zjistí-li se během inspekce porušení předpisů, oznámí se kroky a následná opatření přijatá členským státem vlajky Komisi nebo subjektu, který Komise určí. Komise nebo subjekt, který Komise určí, předají informace o podniknutých krocích a přijatých následných opatřeních sekretariátu GFCM.

5.  Orgány členských států jednají na základě inspekčních zpráv, jak je uvedeno v čl. 22n odst. 3, a vyjádření vyplývajících z inspekce dokladů provedené inspektory obdobným způsobem jako na základě zpráv a vyjádření vnitrostátních inspektorů.

Oddíl 3

Černé moře

Článek 22p

Opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného lovu pakambaly velké v Černém moři

1.  Každoročně do 20. ledna zašle každý členský stát Komisi prostřednictvím obvyklého zařízení na zpracování dat ▌seznam plavidel používajících stavitelné tenatové sítě, která jsou oprávněna k lovu pakambaly velké v Černém moři (zeměpisné podoblasti 29 dle GFCM definované v příloze I). Komise tento seznam zašle do 31. ledna každého roku sekretariátu GFCM.

2.  Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje kromě údajů stanovených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/218 tyto údaje:

   a) registrační číslo GFCM;
   b) předchozí název, pokud existuje;
   c) předchozí vlajka, pokud existuje;
   d) informace o předchozím výmazu z jiných rejstříků, pokud existují;
   e) hlavní cílové druhy;
   f) hlavní lovné(á) zařízení používané(á) k lovu pakambaly velké, skupina loďstva a operační jednotka definovaná v přehledu statistických údajů úkolu 1 stanoveného v příloze III oddílu C;
   g) časové období, v němž je povolen lov pomocí tenatové sítě či jiného lovného zařízení používaného k lovu pakambaly velké (případně uvedeného v dotčeném oprávnění).

3.  Členské státy na žádost GFCM informují o rybářských plavidlech oprávněných k vykonávání rybolovné činnosti v daném období. Členské státy zejména hlásí názvy dotčených rybářských plavidel, jejich vnější identifikační číslo a rybolovná práva udělená každému plavidlu.

4.  Neoznačené opuštěné tenatové sítě používané k lovu pakambaly velké nalezené v moři odstraní příslušné orgány pobřežního členského státu. Dotčené sítě budou následně buď zadrženy, dokud nebude řádně identifikován vlastník, nebo zničeny, pokud vlastníka identifikovat nelze.

5.  Každý dotčený členský stát určí místa vykládky, kde se provádí vykládka a překládka pakambaly velké ulovené v Černém moři, v souladu s čl. 43 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009. Seznam těchto míst musí být sdělen sekretariátu GFCM a Komisi nejpozději do 30. listopadu každého roku.

6.  Provádět vykládku či překládku jakéhokoli množství pakambaly velké ulovené v Černém moři z rybářských plavidel v jiném místě, než jsou místa vykládky uvedená v odstavci 5, je zakázáno.

Článek 22q

Vnitrostátní plány sledování a kontroly rybolovu pakambaly velké v Černém moři a dohledu nad ním

1.  Členské státy vypracují vnitrostátní plány sledování, kontroly a dohledu (dále jen „vnitrostátní plány“) za účelem provedení ustanovení článku 22p zajištěním mj. řádného a přesného sledování a zaznamenávání měsíčních úlovků nebo vynaložené intenzity rybolovu.

2.  Vnitrostátní plány musí obsahovat tyto prvky:

   a) jednoznačné vymezení prostředků kontroly, včetně popisu lidských, technických a finančních prostředků vyčleněných na provádění vnitrostátních plánů;
   b) jednoznačné vymezení inspekční strategie (včetně inspekčních protokolů), která se zaměřuje na rybářská plavidla, která by mohly lovit pakambalu velkou a související druhy;
   c) akční plány pro kontrolu trhů a dopravy;
   d) vymezení úkolů a postupů inspekce, včetně strategie odběru vzorků používané k ověření vážení úlovků při prvním prodeji a strategie odběru vzorků pro plavidla, na něž se nevztahují pravidla týkající se vedení lodního deníku a prohlášení o vykládce;
   e) vysvětlující pokyny pro inspektory, organizace producentů a rybáře týkající se souboru platných pravidel pro rybolovné oblasti, v nichž by mohlo dojít k lovu pakambaly velké, včetně:
   i) pravidel pro vypracování dokumentů, včetně inspekčních zpráv, lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce a převzetí, přepravních dokladů a potvrzení o prodeji;
   ii) platných technických opatření, včetně velikosti ok nebo rozměrů sítě, minimální velikosti úlovku, dočasných omezení;
   iii) strategie odběru vzorků;
   iv) mechanismů křížové kontroly;
   f) odbornou přípravu vnitrostátních inspektorů za účelem provádění úkolů uvedených v příloze II.

3.  Každý členský stát předloží vnitrostátní plány Komisi nebo subjektu, který Komise určí, do 20. ledna každého roku. Komise nebo subjekt, který Komise určí, předají tyto plány sekretariátu GFCM do 31. ledna každého roku.

Článek 22r

Vědecké sledování rybolovu pakambaly velké v Černém moři

Nejpozději do 30. listopadu každého roku sdělí členské státy Vědeckému poradnímu výboru pro rybolov GFCM a Komisi jakékoli dodatečné informace na podporu vědeckého sledování rybolovu pakambaly velké v Černém moři.

__________________

* Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/218 ze dne 6. února 2017 týkající se rejstříku rybářského loďstva Unie (Úř. věst. L 34, 9.2.2017, s. 9).“ ;

"

(11)  Článek 23a se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) údaje o rudých korálech uvedené v článku 22b a“;

"

b)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„8. Do 30. června každého roku předloží každý členský stát sekretariátu GFCM a Komisi podrobnou zprávu o rybolovné činnosti týkající se rudého korálu. Zpráva zahrnuje alespoň informace o celkových úlovcích a využívaných oblastech a případně o počtu ponorů a průměrném úlovku na ponor.“;

"

(12)  Doplňují se nové přílohy IV, V, VI, VII a VIII, jejichž znění stanoví příloha tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

K nařízení (EU) č. 1343/2011 se doplňují tyto nové přílohy, které znějí:

„PŘÍLOHA IV

Vzor průkazu totožnosti inspektorů GFCM

Generální komise pro rybolov

ve Středozemním moři

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_CS-p0000002.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_CS-p0000003.png

GFCM

Držitel tohoto průkazu totožnosti inspektora je inspektorem GFCM řádně jmenovaným v souladu s podmínkami společného inspekčního a dohledového programu Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) a je oprávněn jednat v souladu s ustanoveními pravidel GFCM.

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI INSPEKTORA

Fotografie

Smluvní strana

Jméno inspektora

Č. průkazu

………………………………

Vydávající orgán

………………………………

Inspektor

Datum vydání:

Platí pět let

PŘÍLOHA V

Vzor inspekční vlajky GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_CS-p0000004.png

PŘÍLOHA VI

Inspekční zpráva GFCM

1.  INSPEKTOR/INSPEKTOŘI

Jméno…………….……………………Smluvní strana…………….……………. GFCM průkazu totožnosti GFCM…………………

Jméno…………….……………………Smluvní strana…………….……………. GFCM průkazu totožnosti GFCM…………………

Jméno…………….……………………Smluvní strana…………….……………. GFCM průkazu totožnosti GFCM…………………

2.  PLAVIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ INSPEKTORA(Y)

2.1  Název a registrace …………………………………………

2.2  Vlajka……………………………………………………………..

3.  INFORMACE O KONTROLOVANÉM PLAVIDLE

3.1  Název a registrace…………………………………………....…..

3.2  Vlajka……………………………………………………………..

3.3  Kapitán (jméno a adresa)………………………………………….

3.4  Vlastník plavidla (jméno a adresa)…………………………………….

3.5  Číslo záznamu GFCM…………………………………………....……..

3.6  Typ plavidla………………………………………....…....…....……....

4.  POLOHA

4.1  Poloha určená velitelem inspekčního plavidla v ………UTC; zeměpisná šířka ………., zeměpisná délka………

4.2  Poloha určená velitelem rybářského plavidla v ………UTC; zeměpisná šířka ………., zeměpisná délka………

5.  DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ INSPEKCE

5.1  Datum ………; čas vstupu na palubu ……… UTC; čas odjezdu ………UTC

6.   TYP RYBOLOVNÉHO ZAŘÍZENÍ NA PALUBĚ

Vlečná síť s rozpěrnými deskami – OTB

 

Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami – OTM

 

Vlečná síť na garnáty – TBS

 

Košelkový nevod – PS

 

Tenatová síť (ukotvená, stavitelná) – GNS

 

Dlouhé lovné šňůry pro lov při dně – LLS

 

Lovná zařízení pro rekreační rybolov – RG

 

Jiné (uveďte)

 

7.   MĚŘENÍ OK – V MILIMETRECH

7.1  Povolená velikost ok: ………………mm

7.2  Výsledek měření průměrné velikosti ok: ……………mm

7.3  Porušení předpisů: ANO ◻ – NE ◻ -------- Je-li odpověď ANO, uveďte odkaz na právní předpisy:

8.  INSPEKCE ÚLOVKŮ NA PALUBĚ

8.1  Výsledky inspekce ryb na palubě

DRUH

(třímístný písmenný kód FAO)

 

 

 

 

 

 

Celkem (kg)

 

 

 

 

 

 

Úprava

 

 

 

 

 

 

Kontrolovaný vzorek

 

 

 

 

 

 

% podměrečných ryb

 

 

 

 

 

 

8.2  Porušení předpisů: ANO ◻ – NE ◻ -------- Je-li odpověď ANO, uveďte odkaz na právní předpisy:

9.  INSPEKCE DOKUMENTŮ NA PALUBĚ A VMS

9.1  Lodní deník rybolovu: ANO ◻ – NE ◻

9.2  Porušení předpisů: ANO ◻ – NE ◻ -------- Je-li odpověď ANO, uveďte odkaz na právní předpisy:

9.3  Licence k rybolovu: ANO ◻ – NE ◻

9.4  Porušení předpisů: ANO ◻ – NE ◻ -------- Je-li odpověď ANO, uveďte odkaz na právní předpisy:

9.5  Zvláštní oprávnění: ANO ◻ – NE ◻

9.6  Porušení předpisů: ANO ◻ – NE ◻ -------- Je-li odpověď ANO, uveďte odkaz na právní předpisy:

9.7  VMS: ANO ◻ – NE ◻ --------v provozu: ANO ◻ – NE ◻

9.8  Porušení předpisů: ANO ◻ – NE ◻ -------- Je-li odpověď ANO, uveďte odkaz na právní předpisy:

10.  SEZNAM PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

□ rybolov bez licence, povolení nebo oprávnění vydaného smluvní stranou úmluvy, pod jejíž vlajkou plavidlo pluje – odkaz na právní předpisy,

□ neschopnost vést dostatečné záznamy o úlovcích a zaznamenávat údaje související s úlovky v souladu s požadavky GFCM na podávání zpráv či významné nedostatky v podávání zpráv o uvedených úlovcích či v hlášení údajů týkajících se úlovků – odkaz na právní předpisy,

□ rybolov v zakázané oblasti – odkaz na právní předpisy;

□ rybolov v období zákazu rybolovu – odkaz na právní předpisy,

□ použití zakázaných lovných zařízení – odkaz na právní předpisy,

□ falšování nebo úmyslné zatajování označení, totožnosti nebo registrace rybářského plavidla – odkaz na právní předpisy,

□ zatajování či odstranění důkazů důležitých pro šetření případů porušení předpisů nebo manipulace s těmito důkazy – odkaz na právní předpisy,

□ opakovaná porušení, která ve svém souhrnu představují závažné nedodržování opatření platných podle GFCM,

□ případy, v nichž je pověřený inspektor napaden, zastrašován, sexuálně obtěžován, je mu zasahováno do jeho činnosti či je mu kladen odpor, nepřiměřené překážky či způsobováno zpoždění,

□ zasahování do satelitního systému sledování nebo provoz plavidla bez systému sledování plavidel – odkaz na právní předpisy.

11.  Seznam kopií dokumentů na palubě

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Poznámky a podpis velitele plavidla

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Podpis velitele: …………………………………………………………………..

13.  Poznámky a podpis inspektora(ů)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis inspektora(ů): ………………………………………………………….

PŘÍLOHA VII

Zpráva o pozorování GFCM

1.  Datum pozorování: ……/……/…….. Čas: …………………UTC

2.  Poloha pozorovaného plavidla: zeměpisná šířka……………………… – zeměpisná délka…………………………….

3.  Kurz:……………………………….. – rychlost………………………………………..

4.  Název pozorovaného plavidla:

5.  Vlajka pozorovaného plavidla:

6.  Vnější číslo/označení:

7.  Typ plavidla

◻ rybářské plavidlo

◻ nákladní plavidlo

◻ mrazírenské plavidlo

◻ jiné (uveďte)

8.  Mezinárodní rádiová volací značka:

9.  Číslo IMO (v příslušných případech):

10.  Činnost(i):

◻ rybolov

◻ spařování

◻ lov pomocí unášených sítí

◻ překládka

11.  Rádiové spojení: ANO ◻ – NE ◻

12.  Jméno a národnost kapitána pozorovaného plavidla:………………………………………….

13.  Počet osob na palubě pozorovaného plavidla:……………………………………………………………..

14.  Úlovky na palubě pozorovaného plavidla: ……………………………………………………………………………………

15.  Informace shromáždil:

Jméno inspektora:

Smluvní strana:

Číslo průkazu totožnosti GFCM:

Název hlídkového plavidla:

PŘÍLOHA VIII

Údaje, které se uvedou na seznamu plavidel lovících růžichu šedou

Seznam uvedený v článku 22i obsahuje následující informace o každém plavidle:

–  název plavidla;

–  registrační číslo plavidla (kód přidělený smluvními stranami úmluvy);

–  registrační číslo GFCM (třímístný písmenný kód ISO + 9 číslic, např. xxx000000001);

–  přístav registrace (celý název přístavu);

–  předchozí název, pokud existuje;

–  předchozí vlajka, pokud existuje;

–  informace o předchozím výmazu z jiných rejstříků, pokud existují;

–  mezinárodní rádiová volací značka, pokud existuje;

–  VMS (uveďte ANO/NE);

–  typ plavidla, celková délka (LOA) a hrubá prostornost (GT) nebo hrubá registrovaná prostornost (GRT) a výkon motoru vyjádřený v kW;

–  jméno a adresa vlastníka(ů) a provozovatele(ů);

–  hlavní rybolovné zařízení používané k lovu růžichy šedé a zařazení do skupiny loďstva a operační jednotky, jak uvádí DCRF;

–  sezónní období, v němž je plavidlo oprávněno lovit růžichu šedou.“

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o rekreačním rybolovu

Komise připomíná, že jedním z cílů stanovených v ministerském prohlášení MedFish4Ever přijatém v březnu 2017 je co nejdříve a nejpozději do roku 2020 stanovit soubor základních pravidel pro zajištění účinného řízení rekreačního rybolovu ve Středozemním moři.

V souladu s tímto cílem zahrnuje střednědobá strategie Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“) na období 2017–2020 mezi opatřeními, jež mají být v oblasti působnosti GFCM provedena, posouzení dopadů rekreačního rybolovu a posouzení nejlepších opatření v oblasti řízení pro regulaci těchto činností. V této souvislosti byla v rámci GFCM zřízena pracovní skupina pro rekreační rybolov, jejímž úkolem je vytvořit harmonizovanou regionální metodiku pro posuzování rekreačního rybolovu.

Komise bude pokračovat ve svém úsilí v oblasti působnosti GFCM, aby cíle stanoveného v prohlášení MedFish4Ever dosáhla.

Prohlášení Komise o korálu červeném

Komise připomíná, že opatření pro zachování zdrojů přijatá v rámci regionálního plánu adaptivního řízení pro využívání populace korálu červeného ve Středozemním moři (doporučení GFCM/41/2017/5) jsou dočasná. Tato opatření, která zahrnují možnost zavést omezení odlovu, posoudí v roce 2019 vědecký poradní výbor GFCM, aby je poté mohla komise GFCM přezkoumat na svém 43. výročním zasedání (v listopadu 2019).

(1) Úř. věst. C 283, 10.8.2018, s. 95.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
(5)Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
(6)Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).
(7)Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).
(8)Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(9)Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění