Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0069(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0381/2018

Indgivne tekster :

A8-0381/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0234

Vedtagne tekster
PDF 378kWORD 198k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0143),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0123/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0381/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 283 af 10.8.2018, s. 95.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)
P8_TC1-COD(2018)0069

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Med aftalen om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet ("GFCM-aftalen") er der skabt en passende ramme for multilateralt samarbejde med henblik på at fremme udvikling, bevarelse, rationel forvaltning og den bedst mulige udnyttelse af de levende marine ressourcer i Middelhavet og Sortehavet på niveauer, der betragtes som bæredygtige og med lav risiko for sammenbrud.

(2)   Et af målene med den fælles fiskeripolitik er, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013(3), at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige på langt sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målene om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

(3)  Unionen og Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Rumænien og Slovenien er kontraherende parter i GFCM-aftalen.

(4)  Henstillinger vedtaget af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet ("GFCM") er bindende for de kontraherende parter. Eftersom Unionen er kontraherende part i GFCM-aftalen, er sådanne henstillinger bindende for Unionen og bør derfor gennemføres i EU-retten, medmindre deres indhold allerede er omfattet heraf.

(5)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011(4) fastsættes der visse bestemmelser for fiskeriet i GCFM-aftaleområdet. Det er den korrekte retsakt for gennemførelsen af indholdet af GFCM-henstillinger vedtaget af GFCM og endnu ikke omfattet af EU-retten.

(6)  På sit årlige møde i 2015 vedtog GFCM henstilling GFCM/39/2015/2 om etablering af en række minimumsstandarder for bundtrawlsfiskeri efter demersale bestande i Sicilienstrædet. Standarderne omfatter tekniske bevarelsesforanstaltninger for dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) og kulmule (Merluccius merluccius). En del af disse foranstaltninger findes allerede i bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006(5) om bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for de berørte arter. Foranstaltningerne vedrørende flådeforvaltning i henstilling 39/2015/2 bør imidlertid gennemføres i EU-retten ved hjælp af forordning (EU) nr. 1343/2011.

(7)  På sit årlige møde i 2015 vedtog GFCM henstilling GFCM/39/2015/3 om etablering af en række foranstaltninger til at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) efter pighvar (Psetta maxima) i Sortehavet. De fleste af disse foranstaltninger er allerede fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004(6), Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008(7), Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009(8), forordning (EU) nr. 1343/2011, forordning (EU) nr. 1380/2013 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011(9). En række af de flådeforvaltningsforanstaltninger, der er fastsat i henstilling 39/2015/3, er ikke omfattet af EU-lovgivning og bør derfor gennemføres i EU-retten ved hjælp af forordning (EU) nr. 1343/2011.

(8)  På sit årlige møde i 2015 vedtog GFCM henstilling GFCM/39/2015/4 om forvaltningsforanstaltninger for almindelig pighaj i Sortehavet og indførte en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for den berørte art.

(9)  GFCM godkendte på sit årlige møde i 2016 henstilling GFCM/40/2016/4 om etablering af en flerårig plan for forvaltningen af fiskeriet efter kulmule og dybvandsrosenreje i Sicilienstrædet (geografiske underområder 12-16). Visse af elementerne i den flerårige plan er allerede fastsat i forordning (EF) nr. 26/2004 og forordning (EU) nr. 1380/2013. Visse foranstaltninger fastsat i henstilling 40/2016/4 er dog ikke omfattet af EU-lovgivning og bør derfor gennemføres i EU-retten ved hjælp af forordning (EU) nr. 1343/2011.

(10)  På sit årlige møde i 2017 vedtog GFCM henstilling GFCM/41/2017/2 om forvaltningen af fiskeriet efter spidstandet blankesten i Alboránhavet (geografiske underområder 1, 2 og 3) for en overgangsperiode på to år. Det operationelle mål med henstillingen er, at fiskeridødeligheden for spidstandet blankesten holdes inden for aftalte forsigtighedsreferencepunkter, og at opretholde eller snarest muligt opnå det niveau, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

(11)  På sit årlige møde i 2017 vedtog GFCM henstilling GFCM/41/2017/3 om etablering af et område med fiskeribegrænsning ved Jabuka-/Pomograven i Adriaterhavet.

(12)  På sit årlige møde i 2017 vedtog GFCM henstilling GFCM/41/2017/4 om en flerårig plan for forvaltningen af pighvarfiskeriet i Sortehavet (geografisk underområde 29). I henstillingen fastsættes en række forvaltningsforanstaltninger, tekniske foranstaltninger, flådeforanstaltninger og kontrolforanstaltninger som et pilotprojekt til bekæmpelse af IUU-fiskeri efter pighvar i Sortehavet. Visse af elementerne i den flerårige plan er allerede fastsat i forordning (EF) nr. 26/2004, forordning (EF) nr. 1005/2008, forordning (EF) nr. 1224/2009, forordning (EU) nr. 1343/2011, forordning (EU) nr. 1380/2013 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011. Visse foranstaltninger fastsat i henstilling 41/2017/4 er imidlertid ikke omfattet af EU-lovgivning og bør derfor gennemføres i EU-retten ved hjælp af forordning (EU) nr. 1343/2011.

(13)  På sit årlige møde i 2017 vedtog GFCM henstilling GFCM/41/2017/5 om etablering af en regional fleksibel forvaltningsplan for udnyttelsen af ædelkoral i Middelhavet.

(14)  På sit årlige møde i 2017 vedtog GFCM henstilling GFCM/41/2017/8 om en international ordning for fælles inspektion og overvågning uden for de farvande, der henhører under den nationale jurisdiktion i Sicilienstrædet (geografiske underområder 12-16), og som medlemsstaterne kan beslutte at deltage i. For at sikre, at den fælles fiskeripolitik overholdes, er der vedtaget EU-lovgivning for at oprette en ordning for kontrol, inspektion og håndhævelse, som også omfatter bekæmpelse af IUU-aktiviteter. Navnlig opretter forordning (EF) nr. 1224/2009 en EU-ordning for kontrol, inspektion og håndhævelse med en overordnet og integreret strategi, som skal sikre overholdelse af alle reglerne i den fælles fiskeripolitik. Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1224/2009. Ved forordning (EF) nr. 1005/2008 oprettes der en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri. Ved disse forordninger er der allerede fastsat en række af de foranstaltninger, der er fastsat i henstilling GFCM/41/2017/8. Det er derfor ikke nødvendigt at inkludere disse foranstaltninger i nærværende forordning. Visse foranstaltninger fastsat i den pågældende henstilling er imidlertid ikke omfattet af EU-lovgivning og bør derfor gennemføres i EU-retten ved hjælp af forordning (EU) nr. 1343/2011.

(15)  Forordning (EU) nr. 1343/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 1343/2011

I forordning (EU) nr. 1343/2011 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 2, stk. 1, første afsnit, affattes således:"

"Denne forordning finder anvendelse på alle kommercielle fiskeri- og akvakulturaktiviteter samt på rekreativt fiskeri, hvor det er specifikt fastsat i denne forordning, som EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere udøver i GFCM-aftaleområdet."

"

2)  I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)  Indledningen affattes således:"

"Ud over definitionerne i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013*, artikel 2 i forordning (EF) nr. 1967/2006 og artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009** forstås i nærværende forordning ved:

–––––––––

(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(**) Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1)."

"

b)  Følgende litraer tilføjes:"

e) "stødpudezone": en zone, der er beliggende rundt om et område med fiskeribegrænsninger med henblik på at forhindre utilsigtet adgang til det, og som derved udvider beskyttelsen af det omkringliggende område

   f) "fiskeri efter spidstandet blankesten": fiskeri, hvori mængderne af spidstandet blankesten, der opbevares om bord eller landes, udgør over 20 % af fangsten, udtrykt i levende vægt efter sortering pr. tidevandsperiode."

"

3)  Følgende afdeling indsættes efter artikel 9:"

" Afdeling Ia

Områder med fiskeribegrænsninger for at beskytte væsentlige fiskehabitater og sårbare marine økosystemer

Artikel 9a

Område med fiskeribegrænsninger i Sicilienstrædet

Fiskeri med bundtrawl er forbudt i:

   1) området med fiskeribegrænsninger "East of Adventure Bank", som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:
   37° 23,850' N, 12° 30,072' Ø
   37° 23,884' N, 12° 48,282' Ø
   37° 11,567' N, 12° 48,305' Ø
   37° 11,532' N, 12° 30,095' Ø
   2) området med fiskeribegrænsninger "West of Gela Basin", som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:
   37° 12,040' N, 13° 17,925' Ø
   37° 12,047' N, 13° 36,170' Ø
   36° 59,725' N, 13° 36,175' Ø
   36° 59,717' N, 13° 17,930' Ø
   3) området med fiskeribegrænsninger "East of Malta Bank", som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:
   36° 12,621' N, 15° 13,338' Ø
   36° 12,621' N, 15° 26,062' Ø
   35° 59,344' N, 15° 26,062' Ø
   35° 59,344' N, 15° 13,338' Ø.

Artikel 9b

Stødpudezoner i Sicilienstrædet

1.  En stødpudezone, som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater, oprettes rundt om området med fiskeribegrænsninger "East of Adventure Bank" som omhandlet i artikel 9a, stk. 1:

   37° 24,849' N, 12° 28,814' Ø
   37°24,888' N, 12° 49,536' Ø
   37° 10,567' N, 12° 49,559' Ø
   37° 10,528' N, 12° 28,845' Ø.

2.  En stødpudezone, som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater, oprettes rundt om området med fiskeribegrænsninger "West of Gela Basin" som omhandlet i artikel 9a, stk. 2:

   37° 13,041' N, 13° 16,672' Ø
   37° 13,049' N, 13° 37,422' Ø
   36° 58,723' N, 13° 37,424' Ø
   36° 58,715' N, 13° 16,682' Ø.

3.  En stødpudezone, som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater, oprettes rundt om området med fiskeribegrænsninger "East of Adventure Bank" som omhandlet i artikel 9a, stk. 3:

   36° 13,624' N, 15° 12,102' Ø
   36° 13,624' N, 15° 27,298' Ø
   35° 58,342' N, 15° 27,294' Ø
   35° 58,342' N, 15° 12,106' Ø.

4.  Fartøjer, der fisker med bundtrawl i de i denne artikel omhandlede stødpudezoner, sikrer passende transmissionsfrekvens for deres fartøjsovervågningssystem (FOS). Fartøjer, der ikke er udstyret med en FOS-transponder, og som har til hensigt at fiske med bundtrawl i stødpudezonerne, skal være udstyret med et hvilket som helst andet geolokaliseringssystem, der giver kontrolmyndighederne mulighed for at spore deres aktiviteter.

Artikel 9c

Fiskeribegrænsninger i området Jabuka-/Pomograven i Adriaterhavet

1.  Lystfiskeri og fiskeri med bundsatte garn, bundtrawl, faststående langliner og fælder er forbudt i et område, som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:

   43° 32,044' N, 15° 16,501' Ø
   43° 05,452' N, 14° 58,658' Ø
   43° 03,477' N, 14° 54,982' Ø
   42° 50,450' N, 15°07,431' Ø
   42° 55,618' N, 15° 18,194' Ø
   43° 17,436' N, 15° 29,496' Ø
   43°24,758'N, 15°33,215'Ø.

2.  Fra den 1. september til den 31. oktober hvert år er fiskeri med bundsatte garn, bundtrawl, faststående langliner og fælder forbudt i et område, som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:

   43° 03,477' N, 14° 54,982' Ø
   42° 49,811' N, 14° 29,550' Ø
   42° 35,205' N, 14° 59,611' Ø
   42° 49,668' N, 15° 05,802' Ø
   42° 50,450' N, 15° 07,431' Ø.

3.  Fra den 1. september til den 31. oktober hvert år er lystfiskeri og fiskeri med bundsatte garn, bundtrawl, faststående langliner og fælder forbudt i et område, som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:

   43° 17,436' N, 15° 29,496' Ø
   43° 24,758' N, 15° 33,215' Ø
   43° 20,345' N, 15° 47,012' Ø
   43° 18,150' N, 15° 51,362' Ø
   43° 13,984' N, 15° 55,232' Ø
   43° 12,873' N, 15° 52,761' Ø
   43° 13,494' N, 15° 40,040' Ø.

Artikel 9d

Tilladte fartøjer i området Jabuka-/Pomograven i Adriaterhavet

1.  Med forbehold af artikel 9c, stk. 2 og 3, er erhvervsfiskeri med bundsatte net, bundtrawl, faststående langliner og fælder kun tilladt i de i disse stykker omhandlede områder, hvis fartøjet har en særlig tilladelse, og hvis det kan påvise, at det tidligere har fisket i de pågældende områder.

2.  I det i artikel 9c, stk. 2, omhandlede område er det for fiskerfartøjer, der har en tilladelse, ikke tilladt at fiske mere end to fiskedage om ugen. For fartøjer, der har en tilladelse og bruger dobbelttrawl, er det ikke tilladt at fiske mere end én fiskedag om ugen.

3.  I det i artikel 9c, stk. 3, omhandlede område er det for fartøjer, der har en tilladelse, og som fisker med bundtrawl, kun tilladt at fiske på lørdage og søndage mellem kl. 05:00 og 22:00. For fartøjer, der har en tilladelse, og som fisker med bundsatte net, faststående langliner og fælder, er det kun tilladt at fiske mellem mandage kl. 05:00 og torsdage kl. 22:00.

4.  Fartøjer, der har tilladelse til at fiske i det i artikel 9c, stk. 2 og 3, omhandlede område, og som fisker med de i nærværende artikels stk. 1, omhandlede redskaber, skal af deres medlemsstat have udstedt en fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

5.  Medlemsstaterne sender senest den 31. marts hvert år Kommissionen listen over fartøjer, til hvilke de har udstedt den i stk. 1 omhandlede tilladelse. ▌Senest den 30. april hvert år meddeler Kommissionen GFCM's sekretariat listen over fartøjer med tilladelse for det kommende år. For hvert fartøj indeholder listen følgende oplysninger:

   a) fartøjets navn
   b) fartøjets registernummer
   c) entydig GFCM-identifikator (ISO-bogstavkode for land, bestående af tre bogstaver + ni cifre, f.eks. xxx000000001)
   d) tidligere navn (hvis et sådant findes)
   e) tidligere flag (hvis et sådant findes)
   f) detaljer om tidligere fjernelse fra andre registre (hvis sådanne findes)
   g) internationalt radiokaldesignal (hvis et sådant haves)
   h) fartøjets type, længde overalt og bruttotonnage (BT) og/eller bruttoregistertonnage (BRT)
   i) ejerens/ejernes og operatørens/operatørernes navn og adresse
   j) de(t) redskab(er), der primært anvendes til fiskeri i området med fiskeribegrænsninger
   k) periode, hvor fiskeri i området med fiskeribegrænsninger er tilladt
   l) antal fiskedage, som hvert fartøj har ret til
   m) udpeget havn.

6.  Fiskerfartøjer med tilladelse må kun lande fangster af demersale bestande i udpegede havne. Med henblik herpå udpeger hver af de pågældende medlemsstater havne, hvor det er tilladt at lande fangster fra området med fiskeribegrænsninger Jabuka-/Pomograven. Listen over disse havne fremsendes hvert år til GFCM's sekretariat og Kommissionen senest den 30. april.

7.  Fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske i de i artikel 9c, stk. 2 og 3, omhandlede områder med de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede redskaber skal have FOS og/eller et automatiseret identifikationssystem (AIS), der fungerer korrekt, og de fiskeredskaber, der befinder sig om bord eller er i brug, skal være behørigt identificeret, nummereret og mærket, før fiskeri eller sejlads i de pågældende områder påbegyndes.

8.  Det er kun tilladt for fiskerfartøjer, der er udstyret med bundsatte net, bundtrawl, faststående langliner og fælder, og som ikke har en tilladelse, at sejle gennem området med fiskeribegrænsninger, hvis de følger en direkte kurs ved en konstant hastighed på ikke under 7 knob, og hvis FOS og/eller AIS om bord er aktivt, og hvis de ikke udfører fiskeri af nogen art.

Artikel 9e

Områdebegrænsninger eller tidsmæssige begrænsninger i Alboránhavet

1.  Under hensyntagen til den tilgængelige videnskabelige rådgivning kan medlemsstaterne fastsætte områdebegrænsninger eller tidsmæssige begrænsninger i Alboránhavet (GFCM's geografiske underområder 1, 2 og 3 som defineret i bilag I), hvor fiskeri forbydes eller begrænses med henblik på at beskytte områder, hvor ungfisk og/eller gydende fisk af spidstandet blankesten samles.

2.  Medlemsstaterne underretter senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] GFCM's sekretariat og Kommissionen om områderne og de begrænsninger, som de anvender."

"

4)  I afsnit II, kapitel I, tilføjes følgende afdeling:"

"Afdeling III

Sæsonlukning i Gabèsbugten

Artikel 11a

Sæsonlukning i Gabèsbugten

Fra den 1. juli til den 30. september hvert år er fiskeri med bundtrawl forbudt mellem kysten og 200 m-dybdekurven i GFCM's geografiske underområde 14, (Gabèsbugten) som defineret i bilag I."

"

5)  I afsnit II indsættes følgende som kapitel IIa:"

"KAPITEL IIa

SÆSONLUKNINGER I SORTEHAVET

Artikel 14a

Lukningsperiode i løbet af gydesæsonen for pighvar i Sortehavet

1.  I perioden fra april til juni hvert år fastsætter hver af de berørte medlemsstater en lukningsperiode på mindst to måneder i Sortehavet.

2.  Medlemsstaterne kan udpege yderligere områdelukninger eller tidsmæssige begrænsninger, i henhold til hvilke fiskeriet kan forbydes eller begrænses med henblik på at beskytte områder, hvor ungfisk af pighvar samles."

"

6)  Følgende artikler indsættes:"

"Artikel 16ca

Præventive lukninger for ædelkoral

1.  Når en lukningsudløsende fangstmængde af ædelkoral som omhandlet i stk. 2 og 3 er nået, lukker medlemsstaterne midlertidigt de pågældende område for alt fiskeri efter ædelkoral.

2.  Den lukningsudløsende fangstmængde anses for at være nået, når kolonier af ædelkoral, hvis stammediameter er mindre end 7 mm, overstiger 25 % af den samlede fangst fra en given ædelkoralbanke for et givet år.

3.  Hvis koralbankerne endnu ikke er behørigt identificeret, anvendes den lukningsudløsende fangstmængde og lukningen fastsat i stk. 1 i forhold til GFCM's statistiske rektangel.

4.  Når medlemsstaterne fastsætter en lukning som omhandlet i stk. 1, definerer de det berørte geografiske område, lukningens varighed og de betingelser, der finder anvendelse på fiskeriet i området under lukningen.

5.  Medlemsstater, der fastsætter lukninger, underretter straks GFCM's sekretariat og Kommissionen.

Artikel 16cb

Område- eller sæsonlukninger

Medlemsstater, der aktivt fisker efter ædelkoral, indfører yderligere lukninger for at beskytte ædelkoral på grundlag af den tilgængelige videnskabelige rådgivning og ikke senere end … [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden]."

"

7)  I afsnit II indsættes følgende kapitel efter kapitel IV:"

"KAPITEL IVa

BEVARELSESMÆSSIG MINDSTEREFERENCESTØRRELSE FOR ALMINDELIG PIGHAJ I SORTEHAVET

Artikel 16da

Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for almindelig pighaj i Sortehavet

Eksemplarer af almindelig pighaj i Sortehavet, der er mindre end 90 cm, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, sælges eller udbydes til salg. Når sådanne eksemplarer af almindelig pighaj fanges utilsigtet, genudsættes de straks uskadte og i live, i det omfang det er muligt. Førere af fiskerfartøjer registrerer utilsigtet fangst, genudsætning og/eller udsmidning af fangst af almindelig pighaj i logbogen. Medlemsstaterne underretter GFCM og Kommissionen om disse oplysninger inden for rammerne af deres årlige rapporter til den Rådgivende Videnskabelige Komité og gennem GFCM's ramme for dataindsamling."

"

8)  Følgende afsnit indsættes:"

"AFSNIT IIa

FISKERIKAPACITET OG FISKERIMULIGHEDER

Artikel 16m

Fangstbegrænsninger for ædelkoral

Hver medlemsstat kan oprette et system for Middelhavet med individuelle daglige og/eller årlige fangstbegrænsninger for ædelkoral.

Artikel 16n

Fiskerflådens kapacitet eller fiskeriindsats efter spidstandet blankesten i Alboránhavet

Senest i 2020 fastholder medlemsstaterne niveauerne for fiskerflådens kapacitet eller fiskeriindsats på de niveauer, der er tilladt og anvendt i de foregående år for udnyttelse af spidstandet blankesten i Alboránhavet (GFCM's geografiske underområder 1, 2 og 3, som defineret i bilag I).

"

"

9)  Artikel 17a udgår

10)  I afsnit III indsættes følgende kapitler:"

"KAPITEL III

KONTROL MED KORALFISKERI

Artikel 22a

Fiskeritilladelser for ædelkoral

1.  Fartøjer eller fiskere, der har tilladelse til at fiske efter ædelkoral i Middelhavet, skal have en gyldig tilladelse, hvori de tekniske betingelser, på hvilke fiskeriet må udføres, er angivet.

2.  Uden en tilladelse som omhandlet i stk. 1 er det forbudt at fange, beholde om bord, omlade, lande, overføre, opbevare, sælge ædelkoral eller frembyde eller udbyde ædelkoral til salg.

3.  Medlemsstaterne fører et ajourført register over i stk. 1 omhandlede fiskeritilladelser og sender hvert år senest den 31. marts Kommissionen listen over de fartøjer, til hvilke de har udstedt de i stk. 1 omhandlede tilladelser. Kommissionen fremsender denne liste til GFCM's sekretariat senest den 30. april hvert år ▌. For hvert fartøj skal listen indeholde følgende oplysninger:

   a) fartøjets navn
   b) fartøjets registernummer (kode tildelt af den kontraherende part)
   c) GFCM-registreringsnummer (ISO-bogstavkode for land, bestående af tre bogstaver + ni cifre, f.eks. xxx000000001)
   d) hjemstedshavn (havnens fulde navn)
   e) tidligere navn (hvis et sådant findes)
   f) tidligere flag (hvis et sådant findes)
   g) detaljer om tidligere fjernelse fra andre registre (hvis sådanne findes)
   h) internationalt radiokaldesignal (hvis et sådant haves)
   i) FOS eller andet udstyr til geolokalisering af fartøjet (angiv J/N)
   j) fartøjets type, længde overalt og bruttotonnage (BT) og/eller bruttoregistertonnage (BRT) og motoreffekt udtryk i kW
   k) sikkerheds- og sikkerhedsbeskyttelsesudstyr til besøgende observatør(er) om bord (angiv J/N)
   l) periode, hvor fiskeri efter ædelkoral er tilladt
   m) område(r), hvor fiskeri efter ædelkoral er tilladt: GFCM's geografiske underområder og celler i GFCM's statistiske net
   n) deltagelse i forskningsprogrammer, der ledes af nationale/internationale videnskabelige institutioner (angiv J/N; beskriv nærmere).

4.  Medlemsstaterne må ikke øge antallet af fiskeritilladelser, før videnskabelig rådgivning peger på, at ædelkoralpopulationernes tilstand er gunstig.

Artikel 22b

Registrering af fangster af ædelkoral

1.  Fiskere eller førere af fartøjer, der har tilladelse til at fiske efter ædelkoral, registrerer fangsterne i levende vægt og om muligt antallet af kolonier, efter at de er færdige med at fiske, eller senest når de har landet fangsten i en havn i tilfælde af daglige fangstrejser.

2.  Fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske efter ædelkoral skal have en logbog om bord, hvori de daglige fangster af ædelkoral, uanset fangstens levende vægt, og fiskeriet fordelt på område og dybde, registreres, herunder, hvor det er muligt, antallet af fiskedage og neddykninger. Disse oplysninger meddeles de kompetente nationale myndigheder inden for den frist, der er fastsat i artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 22c

Forudgående anmeldelse for ædelkoral

Mellem to og fire timer før den forventede ankomst i havn meddeler førerne af fiskerfartøjerne eller deres repræsentanter de relevante myndigheder følgende oplysninger:

   a) forventet ankomsttidspunkt
   b) fiskerfartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer og navn
   c) skønnet mængde i levende vægt og om muligt antallet af ædelkoralkolonier, der opbevares om bord
   d) oplysninger om det geografiske område, hvor fangsten er taget.

Artikel 22d

Udpegede havne for ædelkoral

Fiskere eller fiskerfartøjer med tilladelse må kun lande fangster af ædelkoral i udpegede havne. Med henblik herpå udpeger hver medlemsstat havne, hvor det er tilladt at lande ædelkoral, og fremsender en liste over disse havne til GFCM's sekretariat og Kommissionen senest den 30. april hvert år, medmindre der ikke er ændringer af de havne, der allerede er meddelt.

Artikel 22e

Kontrol af landinger af ædelkoral

Hver medlemsstat opretter et kontrolprogram på grundlag af risikoanalyse, særlig med henblik på at kontrollere landinger og validere logbøger.

Artikel 22f

Omladning af ædelkoral

Omladninger til havs af ædelkoral er forbudt.

Artikel 22g

Videnskabelige oplysninger for ædelkoral

De medlemsstater, der har fiskerflåder, som fisker efter ædelkoral, sikrer, at der findes en mekanisme til passende videnskabelig overvågning af fiskeri og fangster, med henblik på at give GFCM's Rådgivende Videnskabelige Komité mulighed for som minimum at levere beskrivende oplysninger og rådgivning om:

   a) fiskeriindsatsen (f.eks. antallet af neddykninger pr. uge) og de samlede fangstniveauer for hver bestand på lokalt, nationalt eller overnationalt niveau
   b) bevarelses- og forvaltningsreferencepunkter med henblik på yderligere at forbedre den regionale forvaltningsplan i overensstemmelse med målet om maksimalt bæredygtigt udbytte og lav risiko for, at bestanden bryder sammen
   c) de biologiske og samfundsøkonomiske virkninger af alternative forvaltningsscenarier, herunder ind-/uddatastyring og/eller tekniske foranstaltninger, som foreslået af de kontraherende parter i GFCM
   d) eventuelle område- eller sæsonlukninger med henblik på at bevare fiskeriets bæredygtighed.

KAPITEL IV

KONTROLFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED VISSE AF GFCM's GEOGRAFISKE UNDEROMRÅDER

Afdeling I

Kontrol af fiskeriet efter spidstandet blankesten i Alboránhavet

Artikel 22h

Rapportering af daglige fangster og bifangster af spidstandet blankesten

Med forbehold af artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 opretter medlemsstaterne en mekanisme, der skal sikre, at alle kommercielle daglige fangster og bifangster af spidstandet blankesten i Alboránhavet (GFCM's geografiske-underområder 1, 2 og 3, som defineret i bilag I) rapporteres, uanset fangstens levende vægt. For så vidt angår lystfiskeri, bestræber medlemsstaterne sig på at registrere fangster af arter eller foretage skøn.

Artikel 22i

Fiskeritilladelser og fiskeri

1.  Medlemsstaterne opretter et register over de fiskerfartøjer, der har tilladelse til at medbringe eller lande mængder af spidstandet blankesten fanget i Alboránhavet, som udgør over 20 % af fangsten i levende vægt efter sortering pr. tidevandsperiode. Dette register vedligeholdes og ajourføres.

2.  Det er kun tilladt fiskerfartøjer, der fisker efter spidstandet blankesten i Alboránhavet, at fiske, hvis dette fiskeri er anført i en gyldig fiskeritilladelse, som er udstedt af de kompetente myndigheder, og hvori de tekniske betingelser, på hvilke fiskeriet må udføres, er angivet. Tilladelsen skal indeholde de data, der er fastsat i bilag VIII.

3.  Medlemsstaterne ▌

   a) fremsender senest den 31. januar hvert år Kommissionen listen over fartøjer, der driver fiskeri, og som der er udstedt tilladelse til for indeværende eller de(t) efterfølgende år; Kommissionen fremsender denne liste til GFCM's sekretariat senest ved udgangen af februar hvert år. Listen indeholder de data, der er fastsat i bilag VIII
   b) fremsender ved udgangen af november hvert år, begyndende den 30. november 2018 og senest fra den 30. november 2020, Kommissionen og GFCM's sekretariat en rapport i et aggregeret format om det fiskeri, der er udført af de i stk. 1 omhandlede fartøjer, herunder som minimum følgende oplysninger:
   i) antal fiskedage
   ii) udnyttelsesområde og
   iii) fangster af spidstandet blankesten.

4.  Alle fartøjer med en længde overalt på over 12 m, som har tilladelse til at fiske efter spidstandet blankesten, skal være udstyret med FOS eller et hvilket som helst andet geolokaliseringssystem, der gør det muligt for kontrolmyndighederne af spore deres aktiviteter.

Artikel 22j

Videnskabelig overvågning

De medlemsstater, der har fiskerflåder, som fisker efter spidstandet blankesten, sikrer at der findes en mekanisme til passende overvågning af fiskeri og fangster med henblik på at give den Rådgivende Videnskabelige Komité mulighed for som minimum at levere beskrivende oplysninger og rådgivning om:

   a) fiskeredskabernes egenskaber, bl.a. langlinens og de faststående nets maksimale længde samt krogenes antal, type og størrelse
   b) fiskeriindsatsen (f.eks. antallet af fiskedage pr. uge) og erhvervsfiskerflådernes samlede fangstniveauer, ligesom der bør gives et skøn over fangster i lystfiskeriet
   c) bevarelses- og forvaltningsreferencepunkter med henblik på at udarbejde flerårige forvaltningsplaner for bæredygtigt fiskeri i overensstemmelse med målet om maksimalt bæredygtigt udbytte og lav risiko for, at bestanden bryder sammen
   d) de samfundsøkonomiske virkninger af alternative forvaltningsscenarier, herunder ind-/uddatastyring og/eller tekniske foranstaltninger, som fastsat af GFCM og/eller de kontraherende parter:
   e) eventuelle område- eller sæsonlukninger med henblik på at bevare fiskeriets bæredygtighed
   f) lystfiskeris potentielle indvirkning på status for bestanden(e) af spidstandet blankesten.

Afdeling II

Sicilienstrædet

Artikel 22k

Tilladelser til fiskeri med bundtrawl efter demersale bestande i Sicilienstrædet

1.  Fartøjer, der fisker med bundtrawl efter demersale bestande i Sicilienstrædet (GFCM's geografiske underområder 12, 13, 14, 15 og 16, som defineret i bilag I), har kun tilladelse til at udføre det specifikke fiskeri, der er angivet i en gyldig fiskeritilladelse, som er udstedt af de kompetente myndigheder, og hvori de tekniske betingelser, på hvilke fiskeriet må udføres, er angivet.

2.  Den i stk. 1 omhandlede fiskeritilladelse skal foruden de i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)2017/218* definerede data indeholde følgende data:

   a) GFCM-registreringsnummer
   b) tidligere navn (hvis et sådant findes)
   c) tidligere flag (hvis et sådant findes)
   d) detaljer om tidligere fjernelse fra andre registre (hvis sådanne findes).

3.  Medlemsstaterne fremsender senest den 31. oktober hvert år Kommissionen listen over fartøjer, til hvilke de har udstedt den i stk. 1 omhandlede tilladelse. Kommissionen meddeler denne liste til det organ, som den har udpeget, og til GFCM's sekretariat senest den 30. november hvert år.

4.  Medlemsstaterne fremsender senest den 31. august hvert år Kommissionen og GFCM's sekretariat en rapport i et aggregeret format om det fiskeri, der er udført af de i stk. 1 omhandlede fartøjer, herunder som minimum følgende oplysninger:

   (i) antal fiskedage,
   (ii) fangstområde og
   (iii) fangster af europæisk kulmule og dybvandsrosenreje.

Artikel 22l

Udpegede havne

1.  Hver medlemsstat udpeger landingshavne, hvor landing og omladning af europæisk kulmule og dybvandsrosenreje fra Sicilienstrædet kan finde sted i overensstemmelse med artikel 43, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Medlemsstaterne sender senest den 30. november 2018 GFCM's sekretariat og Kommissionen en liste over udpegede landingshavne. Enhver efterfølgende ændring af denne liste meddeles straks GFCM's sekretariat og Kommissionen.

2.  Det er forbudt at lande eller omlade fangster af europæisk kulmule og dybvandsrosenreje, der er fanget i Sicilienstrædet, andre steder end i de landingshavne, der er udpeget af medlemsstaterne.

Artikel 22m

International ordning for fælles inspektion og overvågning i Sicilienstrædet

1.  ▌ Medlemsstaterne kan udføre inspektions- og overvågningsaktiviteter inden for rammerne af en international ordning for fælles inspektion og overvågning ("ordningen"), der omfatter farvandene uden for national jurisdiktion i GFCM's geografiske underområder 12, 13, 14, 15 og 16, som defineret i bilag I ("inspektions- og overvågningsområdet").

2.  Medlemsstaterne kan tildele kontrollører og inspektionsmidler og gennemføre inspektioner under ordningen. Kommissionen eller et organ udpeget af denne kan også udpege EU-kontrollører til ordningen.

3.  Kommissionen eller et organ udpeget af denne samordner overvågnings- og inspektionsaktiviteterne for Unionen og kan i samarbejde med de berørte medlemsstater udarbejde en fælles plan for ressourceanvendelse med henblik på at sætte Unionen i stand til at leve op til sin forpligtelse i henhold til ordningen. Medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger til at lette gennemførelsen af planerne, navnlig hvad angår de menneskelige og materielle ressourcer, der er nødvendige, og de perioder og geografiske områder, hvor de pågældende ressourcer skal anvendes.

24.  Senest den 31. oktober hvert år fremsender hver medlemsstat Kommissionen eller et organ udpeget af denne listen med navnene på kontrollører, der er bemyndiget til at udføre inspektion og overvågning i det i stk. 1 omhandlede område, samt navnene på de fartøjer og fly, der anvendes til inspektion og overvågning, som de har til hensigt at tilknytte ordningen i det følgende år. Kommissionen eller et organ udpeget af denne sender disse oplysninger til GFCM's sekretariat senest den 1. december hvert år, eller hurtigst muligt inden inspektionsaktiviteterne påbegyndes.

35.  Kontrollører, der er tilknyttet ordningen, skal bære et GFCM-kontrollørkort, der er udstedt af de kompetente myndigheder ▌ og udformet som angivet i bilag IV.

6.  Fartøjer, der udfører bording- og inspektionsopgaver i overensstemmelse med ordningen, skal føre et særligt flag eller en særlig vimpel, som beskrevet i bilag V.

7.  Den enkelte medlemsstat sikrer, at enhver inspektionsplatform, der har ret til at føre medlemsstatens flag, og som opererer i det i stk. 1 omhandlede område opretholder sikker kontakt, om muligt dagligt, med alle andre inspektionsplatforme, der opererer i området, med henblik på at udveksle de nødvendige oplysninger og koordinere aktiviteterne.

8.  Den enkelte medlemsstat med inspektions- eller overvågningstilstedeværelse i det i stk. 1 omhandlede område forsyner, efter at den er kommet ind i området, hver enkel inspektionsplatform med en liste over observationer fastsat i overensstemmelse med bilag VII og over bordinger og inspektioner, som medlemsstaten har udført i de seneste 10 dage, herunder datoer, koordinater og andre relevante oplysninger.

Artikel 22n

Gennemførelse af inspektioner

1.  ▌De til ordningen tilknyttede kontrollører:

   a) underretter før bording fiskerfartøjet om navnet om inspektionsfartøjet
   b) viser på inspektionsfartøjet og bordingfartøjet den vimpel, der er beskrevet i bilag V
   c) begrænser inspektionsholdet til højst tre kontrollører.

2.  Efter bording fremviser kontrollørerne det ID-kort, der er beskrevet i bilag IV, for føreren af fiskerfartøjet. Inspektionen udføres på et af GFCM's officielle sprog og, om muligt, på det sprog, som tales af føreren af fiskerfartøjet.

3.  Kontrollørerne udarbejder en rapport om inspektionen i det format, der er angivet i bilag VI.

4.  Kontrollørerne underskriver rapporten i nærværelse af fartøjsføreren, som har ret til at tilføje eventuelle bemærkninger, som vedkommende finder passende, og som også skal underskrive rapporten.

5.  Der udleveres en kopi af rapporten til fartøjsføreren og til inspektionsholdets myndigheder, som sender en kopi til myndighederne i det inspicerede fartøjs flagstat og til Kommissionen og/eller et organ, denne har udpeget. Kommissionen videresender rapporten til GFCM's sekretariat.

6.  Inspektionsfartøjets befalingshavende bestemmer størrelsen af inspektionsholdet og inspektionens varighed under hensyntagen til de relevante omstændigheder.

Artikel 22o

Overtrædelser

1.  I nærværende artikel forstås ved overtrædelser følgende aktiviteter:

   a) de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b), c), e), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 1005/2008
   b) indgriben i satellitovervågningssystemet og
   c) fiskeri uden FOS-system.

2.  Observerer kontrollørerne ved bording og inspektion af et fiskerfartøj en overtrædelse, underretter myndighederne i inspektionsfartøjets flagmedlemsstat straks Kommissionen eller et organ, denne har udpeget, som underretter det inspicerede fiskerfartøjs flagstat både direkte og gennem GFCM's sekretariat. De underretter også ethvert inspektionsskib fra fiskerfartøjets flagstat, som vides at være i nærheden.

3.  Fiskerfartøjets flagmedlemsstat sikrer, at det pågældende fiskerfartøj efter en inspektion, hvorunder en overtrædelse er blevet afsløret, indstiller alt fiskeri. Flagmedlemsstaten beordrer fiskerfartøjet til inden for 72 timer at sejle til den havn, som den har udpeget, hvor der skal indledes en undersøgelse.

4.  I tilfælde, hvor en overtrædelse er blevet afsløret i forbindelse med en inspektion, meddeles de foranstaltninger og opfølgningsaktiviteter, som flagmedlemsstaten foretager, til Kommissionen eller et organ udpeget af denne. Kommissionen eller et organ udpeget af denne fremsender besked om foranstaltningerne og opfølgningsaktiviteterne til GFCM's sekretariat.

5.  Medlemsstaternes myndigheder følger op på inspektionsrapporter som omhandlet i artikel 22n, stk. 3, og erklæringer fra dokumentbaserede inspektioner fra kontrollører på samme måde, som de følger op på rapporter og erklæringer fra nationale kontrollører.

Afdeling III

Sortehavet

Artikel 22p

Foranstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri efter pighvar i Sortehavet

1.  Senest den 20. januar hvert år sender hver medlemsstat via den sædvanlig edb-kanal Kommissionen en ajourført liste over de fartøjer, der anvender bundsatte gællegarn, og som har tilladelse til at fiske efter pighvar i Sortehavet (GFCM's geografiske underområde 29, som defineret i bilag I). Senest den 31. januar hvert år fremsender Kommissionen denne liste til GFCM's sekretariat.

2.  Listen i stk. 1 skal foruden de i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/218 fastsatte data indeholde følgende data:

   a) GFCM-registreringsnummer
   b) tidligere navn (hvis et sådant findes)
   c) tidligere flag (hvis et sådant findes)
   d) detaljer om tidligere fjernelse fra andre registre (hvis sådanne findes)
   e) primær(e) målart(er)
   f) de(t) primære redskab(er), der anvendes til at fiske efter pighvar, samt flådesegment og operativ enhed, som defineret i den statistiske matrix Task 1 i bilag III, afdeling C
   g) den periode, hvor det er tilladt at fiske med gællegarn eller andre typer redskaber, der kan ventes at fange pighvar (hvis en sådan tilladelse findes).

3.  På GFCM's anmodning rapporterer medlemsstaterne oplysninger om de fiskerfartøjer, der har tilladelse til at udøve fiskeri i en given periode. Medlemsstaterne rapporterer især navnene på de pågældende fiskerfartøjer, deres havnekendingsbogstaver og -nummer og de fiskerimuligheder, der er tildelt hver enkelt af dem.

4.  Umærkede, forladte gællegarn, der er brugt i fiskeri efter pighvar, og som findes på havet, indsamles af kystmedlemsstatens kompetente myndigheder. Efterfølgende beslaglægges nettene, indtil ejeren er behørigt identificeret, eller de destrueres, hvis ejeren ikke kan identificeres.

5.  Hver af de berørte medlemsstater udpeger landingssteder, hvor landing og omladning af pighvar fanget i Sortehavet skal finde sted, i overensstemmelse med artikel 43, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. En liste over disse steder fremsendes til GFCM's sekretariat og Kommissionen senest den 30. november hvert år.

6.  Det er forbudt at lande eller omlade enhver mængde pighvar fanget i Sortehavet fra fiskerfartøjer noget andet sted end de i stk. 5 omhandlede landingssteder.

Artikel 22q

Nationale kontrol- og overvågningsplaner for fiskeri efter pighvar i Sortehavet

1.  Medlemsstaterne udarbejder nationale kontrol- og overvågningsplaner ("nationale planer") med henblik på at gennemføre bestemmelserne i artikel 22p ved bl.a. at sikre korrekt og nøjagtig overvågning og registrering af de månedlige fangster og/eller den månedlige fiskeriindsats.

2.  De nationale planer skal indeholde følgende elementer:

   a) tydelig definition af kontrolmidlerne, med beskrivelse af menneskelige, tekniske og finansielle midler, der specifikt står til rådighed for gennemførelsen af de nationale planer
   b) tydelig definition af inspektionsstrategien (herunder inspektionsprotokoller), som rettes mod fiskerfartøjer, der kan forventes at fange pighvar og tilknyttede arter
   c) handlingsplaner for kontrol med markeder og transport
   d) definition af inspektionsopgaver og -procedurer, herunder den prøveudtagningsstrategi, der anvendes til at efterprøve vejningen af fangsterne ved første salg og prøveudtagningsstrategien for fartøjer, som ikke er underlagt reglerne om logbog/landingsopgørelse
   e) forklarende retningslinjer for kontrollører, producentorganisationer og fiskere vedrørende det sæt regler, der gælder for fiskerier, hvor det forventes, at der fanges pighvar, herunder:
   i) regler for udfærdigelse af dokumenter, herunder inspektionsrapporter, fiskerilogbøger, omladningsopgørelser, landingsopgørelser, overtagelseserklæringer, transportdokumenter og salgsnotaer
   ii) tekniske foranstaltninger, der er i kraft, herunder maskestørrelse og/eller -dimensioner, mindste fangststørrelse, tidsmæssige begrænsninger
   iii) prøveudtagningsstrategier
   iv) krydskontrolmekanismer.
   f) uddannelse af nationale kontrollører med henblik på at udføre de i bilag II omhandlede opgaver.

3.  Medlemsstaterne meddeler senest den 20. januar hvert år Kommissionen eller et organ udpeget af denne de nationale planer. Kommissionen eller et organ udpeget af denne fremsender planerne til GFCM's sekretariat senest den 31. januar hvert år.

Artikel 22r

Videnskabelig overvågning af fiskeri efter pighvar i Sortehavet

Senest den 30. november hvert år sender medlemsstaterne den Rådgivende Videnskabelige Komité og Kommissionen eventuelle yderligere oplysninger til støtte for den videnskabelige overvågning af fiskeriet efter pighvar i Sortehavet.

__________________

* Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/218 af 6. februar 2017 om EU-fiskerflåderegistret (EUT L 34 af 9.2.2017, s. 9)."

"

11)  I artikel 23a foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1, litra a), affattes således:"

"a) de data om ædelkoral, der er omhandlet i artikel 22b, og"

"

b)  Følgende stykke tilføjes:"

"8. Hver medlemsstat fremsender en detaljeret rapport om sit fiskeri for så vidt angår ædelkoral til GFCM's sekretariat og Kommissionen senest den 30. juni hvert år. En sådan rapport skal som minimum omfatte oplysninger om samlede fangster og udnyttelsesområder og, om muligt, antallet af neddykninger og den gennemsnitlige fangst pr. neddykning."

"

12)  Bilag IV, V, VI, VII og VIII tilføjes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

Følgende bilag tilføjes forordning (EU) nr. 1343/2011:

"BILAG IV

Model for GFCM-kontrollørers ID-kort

Den Almindelige Kommission for Fiskeri

i Middelhavet

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_DA-p0000002.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_DA-p0000003.png

GFCM

Indehaveren af dette ID-kort for kontrollører er en behørigt udpeget GFCM-kontrollør i henhold til GFCM's (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavets) ordning for fælles inspektion og overvågning og er bemyndiget til at handle i medfør af bestemmelserne i GFCM's regler.

ID-KORT FOR KONTROLLØR

Fotografi

Kontraherende part

Kontrollørens navn:

Kortnummer

………………………………

Udstedende myndighed

………………………………

Kontrollør

Udstedt den:

Gyldigt i 5 år.

BILAG V

Model for GFCM's inspektionsvimpel

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_DA-p0000004.png

BILAG VI

GFCM-inspektionsrapport

1.  KONTROLLØR(ER)

Navn…………….……………………Kontraherende part…………….…………….GFCM-ID-kortnummer…………………

Navn…………….……………………Kontraherende part…………….…………….GFCM-ID-kortnummer…………………

Navn…………….……………………Kontraherende part…………….…………….GFCM-ID-kortnummer…………………

2.  FARTØJ, DER TRANSPORTERER KONTROLLØREN/KONTROLLØRERNE

2.1  Navn og registreringsnummer …………………………………………

2.2  Flag……………………………………………………………............

3.  OPLYSNINGER OM DET INSPICEREDE FARTØJ

3.1  Navn og registreringsnummer…………………………………………....…..

3.2  Flag……………………………………………………………..........................

3.3  Kaptajn (Navn og adresse)………………………………………….........

3.4  Reder (Navn og adresse)……………………………………..................

3.5  GFCM's registreringsnummer…………………………………………....……..

3.6  Fartøjstype………………………………………....…....…....……..................

4.  POSITION

4.1  Position som fastslået af inspektionsfartøjets fører kl. ………UTC; Bredde.......... Længde….....

4.2  Position som fastslået af fiskerfartøjets fører kl. ………UTC; Bredde......... Længde.........

5.  DATO OG KLOKKESLÆT FOR INSPEKTIONENS PÅBEGYNDELSE OG AFSLUTNING

5.1  Dato …..... Ankomst om bord kl. .....… UTC-Fra borde kl. …......UTC

6.   TYPE FISKEREDSKABER OM BORD

Enbådsbundtrawl – OTB

 

Skovlflydetrawl – OTM

 

Rejetrawl – TBS

 

Snurpenot – PS

 

Bundsat garn – GNS

 

Faststående langliner – LLS

 

Fiskeredskaber til fritidsfiskeri – RG

 

Andet (specificeres)

 

7.   MASKEMÅLINGER — I MM

7.1  Lovlig maskestørrelse, der skal anvendes: ………………mm

7.2  Resultat af målingen af den gennemsnitlige maskestørrelse: ………………mm

7.3  Overtrædelse: JA  - NEJ  -------- Hvis JA, retsgrundlag:

8.  INSPEKTION AF FANGSTER OM BORD

8.1  Resultaterne af inspektionen af fiskene om bord

ART

(FAO 3-alfa-kode)

 

 

 

 

 

 

I alt (kg)

 

 

 

 

 

 

Præsentation

 

 

 

 

 

 

Undersøgt prøve

 

 

 

 

 

 

% undermålsfisk

 

 

 

 

 

 

8.2  Overtrædelse: JA  - NEJ  -------- Hvis JA, retsgrundlag:

9.  INSPEKTION AF DOKUMENTER OM BORD OG FOS

9.1  Fiskerilogbog: JA  - NEJ 

9.2  Overtrædelse: JA  - NEJ  -------- Hvis JA, retsgrundlag:

9.3  Fiskerilicens: JA  - NEJ 

9.4  Overtrædelse: JA  - NEJ  -------- Hvis JA, retsgrundlag:

9.5  Særlig tilladelse: JA  - NEJ 

9.6  Overtrædelse: JA  - NEJ  -------- Hvis JA, retsgrundlag:

9.7  FOS: JA  - NEJ  --------i brug: JA  - NEJ 

9.8  Overtrædelse: JA  - NEJ  -------- Hvis JA, retsgrundlag:

10.  LISTE OVER OVERTRÆDELSER

□ Fiskeri uden licens eller tilladelse udstedt af flag-CPC'en – retsgrundlag:

□ Undladelse af at foretage behørig registrering af fangster og fangstrelaterede data i overensstemmelse med GFCM's rapporteringskrav eller betydelig fejlrapportering af fangster og/eller fangstrelaterede data – retsgrundlag:

□ Fiskeri i et lukket område – retsgrundlag:

□ Fiskeri i en lukket periode – retsgrundlag:

□ Brug af forbudte fiskeredskaber – retsgrundlag:

□ Forfalskning eller forsætlig tilsløring af fiskerfartøjets mærkning, identitet eller registrering – retsgrundlag:

□ Tilsløring, forfalskning eller tilintetgørelse af bevismateriale, der vedrører undersøgelse af en overtrædelse – retsgrundlag:

□ Flere overtrædelser, der tilsammen udgør en alvorlig tilsidesættelse af foranstaltninger, som gælder i henhold til GFCM

□ Overfald på, modarbejdelse eller intimidering af, udøvelse af seksuel chikane mod, forstyrrelse af eller unødig blokering for eller forsinkelse af en autoriseret kontrollør

□ Forstyrrende indgriben i det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem og/eller fiskeri uden FOS – retsgrundlag:

11.  Liste over dokumenter kopieret om bord

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Fartøjsførerens kommentarer og underskrift

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Fartøjsførerens underskrift: …………………………………………………………………..

13.  Kontrollørens/kontrollørernes kommentarer og underskrift

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrollørens/kontrollørernes underskrift: ………………………………………………………….

BILAG VII

GFCM-observationsrapport

1.  Dato for observationerne: ……/……/…….. Klokkeslæt: …………………UTC

2.  Det observerede fartøjs position: Bredde….......................... - Længde…......................................

3.  Kurs:……………………………….. Hastighed.................................................

4.  Det observerede fartøjs navn:

5.  Det observerede fartøjs flag:

6.  Eksternt nummer/havnekendingsbogstaver:

7.  Fartøjstype:

 Fiskerfartøj

 Transportfartøj

 Frysefartøj

 Andet (specificeres)

8.  Internationalt radiokaldesignal:

9.  IMO-nummer (hvis relevant):

10.  Aktivitet(er):

 Fisker

 Sejler

 Driver

 Omlader

11.  Radiokontakt: JA - NEJ

12.  Navn og nationalitet på kaptajnen af det observerede fartøj:…………………………………………..

13.  Antal personer om bord på det observerede fartøj:…………………………………………..

14.  Fangster om bord på det observerede fartøj: ……………………………………………………………………………………

15.  Oplysninger indhentet af:

Navn på kontrollør:

Kontraherende part:

GFCM-ID-kortnummer:

Patruljefartøjets navn:

BILAG VIII

Data, som listen over fartøjer, der fisker efter spidstandet blankesten, skal indeholde

Den liste, der er omhandlet i artikel 22i, skal indeholde følgende oplysninger om hvert fartøj:

–  fartøjets navn

–  fartøjets registernummer (kode tildelt af CPC'erne)

–  GFCM-registreringsnummer (ISO-bogstavkode for land, bestående af tre bogstaver + ni cifre, f.eks. xxx000000001)

–  hjemstedshavn (havnens fulde navn)

–  tidligere navn (hvis et sådant findes)

–  tidligere flag (hvis et sådant findes)

–  detaljer om tidligere fjernelse fra andre registre (hvis sådanne findes)

–  internationalt radiokaldesignal (hvis et sådant haves)

–  FOS (angiv J/N)

–  fartøjets type, længde overalt og bruttotonnage (BT) og/eller bruttoregistertonnage (BRT) og motoreffekt udtrykt i kW

–  ejerens/ejernes og operatørens/operatørernes navn og adresse

–  de(t) primære fiskeredskab(er), der anvendes til at fiske efter spidstandet blankesten, samt flådesegmenttildeling og operativ enhed, som defineret i referencerammen for dataindsamling (DCRF)

–  periode, hvor det er tilladt at fiske efter spidstandet blankesten"

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om rekreativt fiskeri

Kommissionen minder om, at et af målene i MedFish4Ever-ministererklæringen, som blev vedtaget i marts 2017, er så hurtigt som muligt og senest i 2020 at opstille en række basisregler med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af rekreativt fiskeri i hele Middelhavet.

I overensstemmelse med det mål omfatter foranstaltningerne i GFCM's (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) midtvejsstrategi 2017-2020, som skal gennemføres i GFCM-området, blandt andet en vurdering af indvirkningen af rekreativt fiskeri og overvejelser om de bedste forvaltningsforanstaltninger til reguleringen af disse aktiviteter. I den forbindelse er der i GFCM blevet nedsat en arbejdsgruppe for rekreativt fiskeri med henblik på at udvikle en harmoniseret regional metode til vurdering af sådant fiskeri.

Kommissionen vil fortsætte sin indsats i GFCM, således at målet fastsat i MedFish4Ever-erklæringen kan blive opfyldt.

Kommissionens erklæring om ædelkoral

Kommissionen minder om, at de bevarelsesforanstaltninger, som blev vedtaget inden for rammerne af den regionale tilpasningsegnede forvaltningsplan for udnyttelse af ædelkoral i Middelhavet [anbefaling GFCM/41/2017/5], er midlertidige. De nævnte foranstaltninger, som omfatter muligheden for at indføre fangstbegrænsninger, vil blive vurderet af GFCM's Rådgivende Videnskabelige Udvalg (SAC) i 2019, med henblik på at deres revision skal fremlægges på GFCM's 43. årlige session (november 2019).

(1) EUT C 283 af 10.8 2018, s. 95.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).
(5)Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).
(6)Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25).
(7)Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).
(8)Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
(9)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF- kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1).

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse