Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0069(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0381/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0381/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0234

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 209k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0143),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0123/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (A8-0381/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 95.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)
P8_TC1-COD(2018)0069

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η συμφωνία για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο («συμφωνία ΓΕΑΜ») προβλέπει κατάλληλο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης, της ορθολογικής διαχείρισης και της βέλτιστης χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, σε επίπεδα που θεωρούνται βιώσιμα και εμφανίζουν μικρό κίνδυνο κατάρρευσης.

(2)   Ένας από τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), είναι να διασφαλίζεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι η διαχείρισή τους γίνεται με τρόπο συνεπή προς τους στόχους της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, καθώς και της συμβολής στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού.

(3)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Σλοβενία είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

(4)  Οι συστάσεις που υιοθετεί η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη της. Δεδομένου ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΓΕΑΜ, οι εν λόγω συστάσεις είναι δεσμευτικές για την Ένωση και θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστούν στο δίκαιο της Ένωσης, εκτός εάν το περιεχόμενό τους καλύπτεται ήδη από αυτό.

(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) θεσπίζει ορισμένες διατάξεις για την αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ. Αποτελεί την κατάλληλη νομοθετική πράξη για την εφαρμογή του περιεχομένου των συστάσεων της ΓΕΑΜ που εγκρίθηκαν από τη ΓΕΑΜ και δεν καλύπτονται ακόμη από το δίκαιο της Ένωσης.

(6)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2015, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/39/2015/2 για τη θέσπιση δέσμης ελάχιστων προδιαγραφών για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών με τράτες βυθού στο στενό της Σικελίας. Οι εν λόγω προδιαγραφές περιλαμβάνουν τεχνικά μέτρα διατήρησης της κόκκινης γαρίδας (Parapenaeus longirostris) και του μπακαλιάρου μερλούκιου (Merluccius merluccius). Τμήματα αυτών των μέτρων περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου(5) σχετικά με τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς των συγκεκριμένων ειδών. Εντούτοις, τα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση του στόλου που περιέχονται στη σύσταση 39/2015/2 θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

(7)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2015, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/39/2015/3 για τη θέσπιση δέσμης μέτρων σχετικά με την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας καλκανιού (Psetta maxima) στον Εύξεινο Πόντο. Η πλειονότητα των εν λόγω μέτρων προβλέπονται ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής(6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(7), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου(8), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής(9). Ορισμένα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση του στόλου που καθορίζονται στη σύσταση 39/2015/3 δεν καλύπτονται από ενωσιακή νομοθεσία και, συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

(8)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2015, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/39/2015/4 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για την αλιεία κεντρονιού στον Εύξεινο Πόντο, με την οποία καθορίστηκε ένα ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για το εν λόγω είδος.

(9)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2016, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/40/2016/4, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μπακαλιάρου μερλούκιου και κόκκινης γαρίδας στο στενό της Σικελίας (γεωγραφικές υποπεριοχές 12 έως 16). Ορισμένα στοιχεία του εν λόγω πολυετούς σχεδίου προβλέπονται ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 26/2004 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Εντούτοις, ορισμένα μέτρα της σύστασης 40/2016/4 δεν καλύπτονται από ενωσιακή νομοθεσία και, συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

(10)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2017, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/41/2017/2 σχετικά με τη διαχείριση της αλιείας λυθρινιού στο πέλαγος Αλμποράν (γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 3) για μεταβατική περίοδο δύο ετών. Επιχειρησιακός στόχος της εν λόγω σύστασης είναι να διατηρηθεί η θνησιμότητα του λυθρινιού λόγω αλιείας εντός συγκεκριμένων προληπτικών σημείων αναφοράς και να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση το συντομότερο δυνατόν.

(11)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2017, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/41/2017/3 για τη θέσπιση απαγορευμένης περιοχής αλιείας στην περιοχή Jabuka/Pomo Pit στην Αδριατική Θάλασσα.

(12)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2017, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/41/2017/4 σχετικά με πολυετές σχέδιο διαχείρισης της αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (γεωγραφική υποπεριοχή 29). Η σύσταση θεσπίζει δέσμη μέτρων διαχείρισης, τεχνικών μέτρων, μέτρων για τον αλιευτικό στόλο και μέτρων ελέγχου, ως πιλοτικό έργο για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο. Ορισμένα στοιχεία του πολυετούς σχεδίου προβλέπονται ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 26/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Εντούτοις, ορισμένα μέτρα της σύστασης 41/2017/4 δεν καλύπτονται από ενωσιακή νομοθεσία και, συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

(13)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2017, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/41/2017/5 για τη θέσπιση περιφερειακού, ευέλικτου σχεδίου διαχείρισης της εκμετάλλευσης κόκκινων κοραλλιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

(14)  Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2017, η ΓΕΑΜ εξέδωσε τη σύσταση GFCM/41/2017/8 σχετικά με διεθνές κοινό πρόγραμμα επιθεώρησης και επιτήρησης εκτός των υπό εθνική δικαιοδοσία υδάτων στο στενό της Σικελίας (γεωγραφικές υποπεριοχές12 έως 16), στο οποίο τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να συμμετέχουν. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ΚΑλΠ, έχει εγκριθεί ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίζει σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θεσπίζει ενωσιακό σύστημα για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή, με συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της ΚΑλΠ. Ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 404/2011 ορίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 προβλέπει τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν ήδη ορισμένα μέτρα που καθορίζονται στην σύσταση GFCM/41/2017/8. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση των εν λόγω μέτρων στον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, ορισμένα μέτρα της εν λόγω σύστασης δεν καλύπτονται από ενωσιακή νομοθεσία και, συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

(15)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τις δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στον παρόντα κανονισμό, που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και υπηκόους των κρατών μελών στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ.».

"

2)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επιπλέον των ορισμών του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου**, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

–––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).»·

"

β)  προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:"

«ε) "ζώνη ασφαλείας": ζώνη που βρίσκεται γύρω από απαγορευμένη περιοχή αλιείας προκειμένου να αποφεύγεται η τυχαία πρόσβαση σε αυτή, και ενισχύει την προστασία της περιβαλλόμενης περιοχής·

   στ) "αλίευση λυθρινιού": η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά τις οποίες οι ποσότητες λυθρινιού που διατηρούνται επί του σκάφους ή εκφορτώνονται συνιστούν άνω του 20 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή ανά παλίρροια.».

"

3)  Μετά το άρθρο 9, παρεμβάλλεται το ακόλουθο Τμήμα:"

«Τμήμα Ια

Απαγορευμένες περιοχές αλιείας για την προστασία ουσιωδών οικοτόπων ιχθύων και ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Άρθρο 9α

Απαγορευμένη περιοχή αλιείας στο στενό της Σικελίας

Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες βυθού στις ακόλουθες περιοχές:

   1) απαγορευμένη περιοχή αλιείας "Ανατολικά της Adventure Bank", η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις παρακάτω συντεταγμένες:
   37° 23,850′ Β, 12° 30,072′ Α
   37° 23,884′ Β, 12° 48,282′ Α
   37° 11,567′ Β, 12° 48,305′ Α
   37° 11,532′ Β, 12° 30,095′ Α
   2) απαγορευμένη περιοχή αλιείας "Δυτικά της Gela Basin", η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις παρακάτω συντεταγμένες:
   37° 12,040′ Β, 13° 17,925′ Α
   37° 12,047′ Β, 13° 36,170′ Α
   36° 59,725′ Β, 13° 36,175′ Α
   36° 59,717′ Β, 13° 17,930′ Α
   3) απαγορευμένη περιοχή αλιείας "Ανατολικά της Malta Bank", η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις παρακάτω συντεταγμένες:
   36° 12,621′ Β, 15° 13,338′ Α
   36° 12,621′ Β, 15° 26,062′ Α
   35° 59,344′ Β, 15° 26,062′ Α
   35° 59,344′ Β, 15° 13,338′ Α.

Άρθρο 9β

Ζώνες ασφαλείας στο στενό της Σικελίας

1.  Καθιερώνεται ζώνη ασφαλείας γύρω από την απαγορευμένη περιοχή αλιείας "Ανατολικά της Adventure Bank", όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1, η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

   37° 24,849′ Β, 12° 28,814′ Α
   37° 24,888′ Β, 12° 49,536′ Α
   37° 10,567′ Β, 12° 49,559′ Α
   37° 10,528′ Β, 12° 28,845′ Α

2.  Καθιερώνεται ζώνη ασφαλείας γύρω από την απαγορευμένη περιοχή αλιείας "Δυτικά της Gela Basin", όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2, η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

   37° 13,041′ Β, 13° 16,672′ Α
   37° 13,049′ Β, 13° 37,422′ Α
   36° 58,723′ Β, 13° 37,424′ Α
   36° 58,715′ Β, 13° 16,682′ Α

3.  Καθιερώνεται ζώνη ασφαλείας γύρω από την απαγορευμένη περιοχή αλιείας "Ανατολικά της Malta Bank", όπως αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 3, η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

   36° 13,624′ Β, 15° 12,102′ Α
   36° 13,624′ Β, 15° 27,298′ Α
   35° 58,342′ Β, 15° 27,294′ Α
   35° 58,342′ Β, 15° 12,106′ Α

4.  Τα σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες με τράτες βυθού στις ζώνες ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλης συχνότητας μετάδοσης των σημάτων του οικείου συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS). Τα σκάφη που δεν είναι εξοπλισμένα με πομπό VMS και προτίθενται να αλιεύσουν με τράτες βυθού στις ζώνες ασφαλείας εξοπλίζονται με οποιοδήποτε άλλο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού που επιτρέπει στις αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 9γ

Απαγορεύσεις αλιείας στην περιοχή Jabuka/Pomo Pit της Αδριατικής Θάλασσας

1.  Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία και η αλιεία με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

   43° 32,044' Β, 15° 16,501' Α
   43° 05,452' Β, 14° 58,658' Α
   43° 03,477' Β, 14° 54,982' Α
   42° 50,450' Β, 15° 07,431' Α
   42° 55,618' Β, 15° 18,194' Α
   43° 17,436' Β, 15° 29,496' Α
   43° 24,758' Β, 15° 33,215' Α

2.  Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, απαγορεύεται η αλιεία με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

   43° 03,477' Β, 14° 54,982' Α
   42° 49,811' Β, 14° 29,550' Α
   42° 35,205' Β, 14° 59,611' Α
   42° 49,668' Β, 15° 05,802' Α
   42° 50,450' Β, 15° 07,431' Α

3.  Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία και η αλιεία με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

   43° 17,436' Β, 15° 29,496' Α
   43° 24,758' Β, 15° 33,215' Α
   43° 20,345' Β, 15° 47,012' Α
   43° 18,150' Β, 15° 51,362' Α
   43° 13,984' Β, 15° 55,232' Α
   43° 12,873' Β, 15° 52,761' Α
   43° 13,494' Β, 15° 40,040' Α.

Άρθρο 9δ

Αδειοδοτημένα σκάφη στην περιοχή Jabuka/Pomo Pit

1.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9γ παράγραφοι 2 και 3, οι εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες επιτρέπονται στην περιοχή που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους μόνο εφόσον το σκάφος διαθέτει ειδική άδεια και εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι και στο παρελθόν ασκούσε αλιευτικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές.

2.  Στην περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2, τα αδειοδοτημένα σκάφη δεν επιτρέπεται να αλιεύουν για περισσότερες από δύο ημέρες αλιείας ανά εβδομάδα. Τα αδειοδοτημένα σκάφη που χρησιμοποιούν δίδυμες τράτες με πόρτες δεν επιτρέπεται να αλιεύουν για περισσότερες από μία ημέρες αλιείας ανά εβδομάδα.

3.  Στην περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 3, για τα αδειοδοτημένα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού επιτρέπεται η αλιεία μόνο κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, από τις 05.00 έως τις 22.00. Στα αδειοδοτημένα σκάφη που αλιεύουν με στάσιμα δίχτυα βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες επιτρέπεται η αλιεία μόνο από Δευτέρα στις 05.00 έως Πέμπτη στις 22.00.

4.  Τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στην περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφοι 2 και 3 με εργαλεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν άδεια αλίευσης από το οικείο κράτος μέλος, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

5.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, κάθε χρόνο, κατάλογο ▌σκαφών για τα οποία εξέδωσαν την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή κοινοποιεί στη γραμματεία της ΓΕΑΜ, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους ▌, κατάλογο αδειοδοτημένων σκαφών που καταρτίστηκε για το προσεχές έτος. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σκάφος:

   α) ονομασία σκάφους·
   β) αριθμός μητρώου σκάφους·
   γ) αποκλειστικός αναγνωριστικός αριθμός ΓΕΑΜ (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + 9 ψηφία, π.χ. xxx000000001)·
   δ) προηγούμενη ονομασία (εάν υπάρχει)·
   ε) προηγούμενη σημαία (εάν υπάρχει)·
   στ) προηγούμενα στοιχεία σχετικά με διαγραφή από άλλα μητρώα (εάν υπάρχουν)·
   ζ) διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (εάν υπάρχει)·
   η) τύπος του σκάφους, ολικό μήκος (LOA) και ολική χωρητικότητα (GT) και/ή κόροι ολικής χωρητικότητας (GRT/ΚΟΧ)·
   θ) όνομα και διεύθυνση πλοιοκτήτη/-ητών και φορέα/-ων εκμετάλλευσης·
   ι) κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αλιεία στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας·
   ια) εποχική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η αλιεία στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας·
   ιβ) αριθμός ημερών αλιείας που επιτρέπεται σε κάθε σκάφος·
   ιγ) καθορισμένος λιμένας.

6.  Τα αδειοδοτημένα αλιευτικά σκάφη εκφορτώνουν αλιεύματα βενθοπελαγικών αποθεμάτων μόνο σε καθορισμένους λιμένες. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ορίζει τους λιμένες στους οποίους επιτρέπεται η εκφόρτωση αλιευμάτων από την απαγορευμένη περιοχή αλιείας Jabuka/Pomo Pit. Ο κατάλογος των εν λόγω λιμένων κοινοποιείται στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

7.  Τα αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 9γ παράγραφοι 2 και 3 με τα εργαλεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαθέτουν VMS και/ή σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) που λειτουργούν σωστά, και τα αλιευτικά εργαλεία επί του σκάφους ή σε χρήση φέρουν προσήκοντα αναγνωριστικά, αρίθμηση και σήμανση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας ή πλεύσης στις εν λόγω περιοχές.

8.  Σε αλιευτικά σκάφη εξοπλισμένα με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες τα οποία δεν διαθέτουν άδεια επιτρέπεται ο διάπλους της απαγορευμένης περιοχής αλιείας, μόνο εφόσον ακολουθούν ευθεία πορεία με σταθερή ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων και διαθέτουν ενεργό σύστημα VMS και/ή AIS επί του σκάφους, και εφόσον δεν ασκούν κανενός είδους αλιευτική δραστηριότητα.

Άρθρο 9ε

Χωρικοί/χρονικοί περιορισμοί στο πέλαγος Αλμποράν

1.  Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, δύνανται να θεσπίσουν χωρικούς/χρονικούς περιορισμούς στο πέλαγος Αλμποράν (γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2 και 3 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι), βάσει των οποίων απαγορεύονται ή περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να προστατευτούν οι περιοχές συγκέντρωσης ιχθυδίων και/ή αναπαραγωγικώς ώριμων λυθρινιών.

2.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή το αργότερο έως τις … [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] τις περιοχές και τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε αυτές.».

"

4)  Στον τίτλο II κεφάλαιο I, προστίθεται το ακόλουθο Τμήμα:"

«Τμήμα ΙΙΙ

Χρονική απαγόρευση στον Κόλπο του Γκαμπές

Άρθρο 11α

Χρονική απαγόρευση στον Κόλπο του Γκαμπές

Από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας βυθού από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 200 μέτρων της γεωγραφική υποπεριοχή 14 της ΓΕΑΜ (Κόλπος του Γκαμπές, όπως ορίζεται στο παράρτημα I).».

"

5)  Στον Τίτλο II, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα

ΠΕΡΙΟΔIKH ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

Άρθρο 14α

Περίοδος απαγόρευσης κατά την εποχή αναπαραγωγής του καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο

1.  Εντός της περιόδου μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου κάθε έτους, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει περίοδο απαγόρευσης τουλάχιστον δύο μηνών στον Εύξεινο Πόντο.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν πρόσθετους χωρικούς/χρονικούς περιορισμούς βάσει των οποίων μπορεί να απαγορεύονται ή να περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να προστατευθούν οι περιοχές συγκέντρωσης ιχθυδίων καλκανιού.».

"

6)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 16γα

Προληπτικές απαγορεύσεις για τα κόκκινα κοράλλια

1.  Όταν ο όγκος των αλιευμάτων κόκκινων κοραλλιών υπερβαίνει το όριο ενεργοποίησης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη απαγορεύουν προσωρινά οποιαδήποτε αλίευση κόκκινων κοραλλιών στη σχετική περιοχή.

2.  Υπέρβαση του ορίου ενεργοποίησης θεωρείται ότι υπάρχει όταν οι αποικίες κόκκινων κοραλλιών των οποίων η διάμετρος βάσης είναι μικρότερη των 7 mm υπερβαίνουν το 25 % του συνολικού αλιεύματος που συλλέχθηκε από έναν δεδομένο κοραλλιογενή ύφαλο σε ένα δεδομένο έτος.

3.  Όπου οι κοραλλιογενείς ύφαλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί δεόντως, το όριο ενεργοποίησης για τα αλιεύματα και η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται βάσει της κλίμακας του στατιστικού τετραγώνου της ΓΕΑΜ.

4.  Στην απόφασή τους για τη θέσπιση της απαγόρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη σχετική γεωγραφική περιοχή, τη διάρκεια της απαγόρευσης και τους όρους που διέπουν την αλιεία στην εν λόγω περιοχή κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης.

5.  Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν απαγορεύσεις ενημερώνουν τη γραμματεία της ΓΕΑΜ και την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν.

Άρθρο 16γβ

Χωρικές/χρονικές απαγορεύσεις

Τα κράτη μέλη στα οποία ασκούνται έντονες δραστηριότητες συλλογής κόκκινων κοραλλιών εισάγουν πρόσθετες απαγορεύσεις για την προστασία των κόκκινων κοραλλιών, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, το αργότερο έως τις … [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].».

"

7)  Στον Τίτλο II, μετά το κεφάλαιο IV, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝΙ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

Άρθρο 16δα

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για το κεντρόνι στον Εύξεινο Πόντο

Δείγματα κεντρονιού στον Εύξεινο Πόντο μεγέθους μικρότερου από 90 cm δεν διατηρούνται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνονται, δεν εκφορτώνονται, δεν αποθηκεύονται, δεν πωλούνται και δεν εκτίθενται ούτε προσφέρονται για πώληση. Όταν αλιεύονται κατά λάθος τέτοια δείγματα κεντρονιού, ελευθερώνονται αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς, στο μέτρο του δυνατού. Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών καταγράφουν στο ημερολόγιο τα συμβάντα τυχαίας αλίευσης, ελευθέρωσης και/ή απορρίψεων που αφορούν το κεντρόνι. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες στη ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής αναφορών τους στην επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή (ΕΣΕ) και μέσω του πλαισίου συλλογής δεδομένων της ΓΕΑΜ.».

"

8)  Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:"

«ΤΙΤΛΟΣ IIα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 16ιγ

Όρια αλίευσης κόκκινων κοραλλιών

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει σύστημα μεμονωμένων ημερήσιων και/ή ετήσιων ορίων αλίευσης κόκκινων κοραλλιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Άρθρο 16ιδ

Αλιευτική ικανότητα του στόλου ή αλιευτική προσπάθεια για το λυθρίνι στο πέλαγος Αλμποράν

Το αργότερο έως το 2020, τα κράτη μέλη διατηρούν τα επίπεδα αλιευτικής ικανότητας του στόλου ή αλιευτικής προσπάθειας στα επιτρεπόμενα και εφαρμοζόμενα τα τελευταία έτη επίπεδα ▌όσον αφορά την εκμετάλλευση λυθρινιού στο πέλαγος Αλμποράν (γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2 και 3 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι).

ݯ.

"

9)  Το άρθρο 17α διαγράφεται.

10)  Στον τίτλο IIΙ προστίθενται τα ακόλουθα κεφάλαια:"

«Κεφάλαιο III

Έλεγχος της αλιείας κοραλλιών

Άρθρο 22α

Άδειες αλιείας κόκκινων κοραλλιών

1.  Τα σκάφη ή οι αλιείς που κατέχουν άδεια συλλογής κόκκινων κοραλλιών στη Μεσόγειο Θάλασσα διαθέτουν έγκυρη άδεια αλιείας, η οποία ορίζει τους τεχνικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να διενεργείται η αλίευση.

2.  Ελλείψει της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, απαγορεύεται η συλλογή, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση ή έκθεση ή προσφορά προς πώληση κόκκινων κοραλλιών.

3.  Τα κράτη μέλη διατηρούν ενημερωμένο μητρώο αδειών αλιείας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, και αποστέλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τον κατάλογο σκαφών για τα οποία εκδόθηκαν οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή κοινοποιεί αυτόν τον κατάλογο στη γραμματεία της ΓΕΑΜ ▌το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Ο εν λόγω κατάλογος περιέχει για κάθε σκάφος τις εξής πληροφορίες:

   α) ονομασία σκάφους·
   β) αριθμός μητρώου σκάφους (κωδικός που χορηγείται από το συμβαλλόμενο μέρος)·
   γ) αριθμός νηολόγησης της ΓΕΑΜ (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + 9 ψηφία, π.χ. xxx000000001)·
   δ) λιμένας νηολόγησης (πλήρης ονομασία του λιμένα)·
   ε) προηγούμενη ονομασία (εάν υπάρχει)·
   στ) προηγούμενη σημαία (εάν υπάρχει)·
   ζ) προηγούμενα στοιχεία σχετικά με διαγραφή από άλλα μητρώα (εάν υπάρχουν)·
   η) διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (εάν υπάρχει)·
   θ) σύστημα VMS ή άλλος εξοπλισμός γεωγραφικού εντοπισμού του σκάφους (σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)·
   ι) τύπος του σκάφους, ολικό μήκος (LOA) και ολική χωρητικότητα (GT) και/ή κόροι ολικής χωρητικότητας (GRT/ΚΟΧ), καθώς και ισχύς κινητήρα εκφρασμένη σε kW·
   ια) εξοπλισμός προστασίας και ασφάλειας για την υποδοχή παρατηρητή/-ών επί του σκάφους (σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ)·
   ιβ) χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η αλίευση κόκκινων κοραλλιών·
   ιγ) περιοχή/-ές όπου επιτρέπεται η αλίευση κόκκινων κοραλλιών: γεωγραφικές υποπεριοχές της ΓΕΑΜ και κελιά στο στατιστικό πλέγμα της ΓΕΑΜ·
   ιδ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα υπό την καθοδήγηση εθνικών/διεθνών επιστημονικών ιδρυμάτων (σημειώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ· να δοθεί περιγραφή).

4.  Τα κράτη μέλη δεν αυξάνουν των αριθμό των αδειών αλιείας έως ότου επιστημονική γνωμοδότηση υποδείξει την ύπαρξη ευνοϊκής κατάστασης όσον αφορά τους πληθυσμούς των κόκκινων κοραλλιών.

Άρθρο 22β

Καταγραφή των αλιευμάτων κόκκινων κοραλλιών

1.  Οι αλιείς ή οι πλοίαρχοι των σκαφών που έχουν άδεια συλλογής κόκκινων κοραλλιών προβαίνουν σε καταγραφή του ζώντος βάρους των αλιευμάτων και, εάν είναι δυνατόν, του αριθμού των αποικιών, μετά τις αλιευτικές δραστηριότητες ή, το αργότερο, μετά την εκφόρτωση στον λιμένα στην περίπτωση ημερήσιων αλιευτικών ταξιδιών.

2.  Τα αλιευτικά σκάφη που έχουν άδεια συλλογής κόκκινων κοραλλιών τηρούν επί του σκάφους ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται τα καθημερινά αλιεύματα κόκκινων κοραλλιών, ανεξαρτήτως του ζώντος βάρους των συλλεχθέντων αλιευμάτων, και η αλιευτική δραστηριότητα κατά περιοχές και βάθη, καθώς και —όπου είναι δυνατόν— ο αριθμός των ημερών αλιείας και των καταδύσεων. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 22γ

Προηγούμενη ενημέρωση για τα κόκκινα κοράλλια

Μεταξύ δύο και τεσσάρων ωρών πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών ή αντιπρόσωπός τους ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την προβλεπόμενη ώρα άφιξης·
   β) τον εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης και την ονομασία του αλιευτικού σκάφους·
   γ) την εκτιμώμενη ποσότητα ζώντος βάρους και, εάν είναι δυνατόν, τον αριθμό των αποικιών κόκκινων κοραλλιών που διατηρούνται επί του σκάφους·
   δ) πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή από την οποία αντλήθηκαν τα αλιεύματα.

Άρθρο 22δ

Καθορισμένοι λιμένες για κόκκινα κοράλλια

Οι αδειοδοτημένοι αλιείς ή τα αδειοδοτημένα αλιευτικά σκάφη εκφορτώνουν τα αλιεύματα κόκκινων κοραλλιών αποκλειστικά σε καθορισμένους λιμένες. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τους λιμένες στους οποίους επιτρέπεται η εκφόρτωση κόκκινων κοραλλιών και κοινοποιεί τον κατάλογο των εν λόγω λιμένων στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, εκτός εάν δεν υφίσταται μεταβολή των καθορισμένων λιμένων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί.

Άρθρο 22ε

Έλεγχος των εκφορτώσεων κόκκινων κοραλλιών

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει πρόγραμμα ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου, ιδίως για τον έλεγχο των εκφορτώσεων και την επικύρωση των ημερολογίων.

Άρθρο 22στ

Μεταφόρτωση κόκκινων κοραλλιών

Απαγορεύονται οι εργασίες μεταφόρτωσης κόκκινων κοραλλιών εν πλω.

Άρθρο 22ζ

Επιστημονικές πληροφορίες για τα κόκκινα κοράλλια

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν αλιευτικούς στόλους που αλιεύουν κόκκινα κοράλλια εξασφαλίζουν ότι υφίσταται, όπως ενδείκνυται, μηχανισμός κατάλληλης επιστημονικής παρακολούθησης της αλιείας και των αλιευμάτων, ούτως ώστε να επιτρέπεται στην επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή της ΓΕΑΜ να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και συμβουλές τουλάχιστον σχετικά με:

   α) την καταβληθείσα αλιευτική προσπάθεια (π.χ. τον αριθμό των καταδύσεων ανά εβδομάδα) και τα συνολικά επίπεδα αλιευμάτων κατά αποθέματα σε τοπικό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο·
   β) τα σημεία αναφοράς διατήρησης και διαχείρισης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης, σύμφωνα με τον στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και του μικρού κινδύνου κατάρρευσης του αποθέματος·
   γ) τις βιολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των αλιευτικών προσπαθειών/αλιευμάτων και/ή των τεχνικών μέτρων, όπως προτείνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη της ΓΕΑΜ·
   δ) ενδεχόμενες χωρο/χρονικές απαγορεύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της αλιείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΑΜ

Τμήμα I

Έλεγχος της αλιείας λυθρινιού στο πέλαγος Αλμποράν

Άρθρο 22η

Αναφορές ημερήσιων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων λυθρινιού

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μηχανισμό ώστε να διασφαλιστεί ότι υποβάλλεται αναφορά για όλα τα εμπορικά ημερήσια και παρεμπίπτοντα αλιεύματα λυθρινιού στο πέλαγος Αλμποράν (γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 3 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι), ανεξαρτήτως του ζώντος βάρους του αλιεύματος. Όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να καταγράφουν ή να προβαίνουν σε εκτιμήσεις των αλιευμάτων του εν λόγω είδους.

Άρθρο 22θ

Άδειες αλιείας και αλιευτικές δραστηριότητες

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο των αλιευτικών σκαφών που έχουν άδεια να φέρουν επί του σκάφους ή να εκφορτώνουν ποσότητες λυθρινιού που αλιεύθηκαν στο πέλαγος Αλμποράν, οι οποίες συνιστούν άνω του 20 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή ανά παλίρροια. Το εν λόγω μητρώο τηρείται και επικαιροποιείται.

2.  Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν λυθρίνι επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες μόνο εφόσον οι εν λόγω αλιευτικές δραστηριότητες αναφέρονται σε έγκυρη άδεια αλιείας που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ορίζει τους τεχνικούς όρους υπό τους οποίους μπορούν να ασκούνται οι εν λόγω δραστηριότητες. Η άδεια περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα VIII.

3.  Τα κράτη μέλη ▌:

   α) κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τον κατάλογο των εν ενεργεία σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια για το τρέχον ή το/τα προσεχές/-ή έτος/-η· η Επιτροπή κοινοποιεί τον κατάλογο στη γραμματεία της ΓΕΑΜ έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VIII·
   β) κοινοποιούν στην Επιτροπή και στη γραμματεία της ΓΕΑΜ, έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, αρχίζοντας από τις 30 Νοεμβρίου 2018 και το αργότερο από τις 30 Νοεμβρίου 2020, αναφορά σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν από τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε συγκεντρωτική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
   i) αριθμό ημερών αλιείας,
   ii) περιοχή εκμετάλλευσης και
   iii) αλιεύματα λυθρινιού.

4.  Όλα τα σκάφη συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων στα οποία επιτρέπεται η αλίευση λυθρινιού εξοπλίζονται με VMS ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού που επιτρέπει στις αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 22ι

Επιστημονική παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν αλιευτικούς στόλους οι οποίοι αλιεύουν λυθρίνια διασφαλίζουν ότι υφίσταται, όπως ενδείκνυται, μηχανισμός κατάλληλης επιστημονικής παρακολούθησης της αλιείας και των αλιευμάτων, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αλιείας (ΕΣΕ) να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες και συμβουλές τουλάχιστον σχετικά με τα εξής:

   α) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, μεταξύ άλλων, του μέγιστου μήκους των παραγαδιών και των σταθερών διχτυών και του αριθμού, του είδους και του μεγέθους των αγκιστριών·
   β) την καταβληθείσα αλιευτική προσπάθεια (π.χ. αριθμός ημερών αλιείας ανά εβδομάδα) και τα συνολικά επίπεδα αλιευμάτων του εμπορικού αλιευτικού στόλου· θα πρέπει επίσης να παρασχεθεί εκτίμηση των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας·
   γ) τα σημεία αναφοράς διατήρησης και διαχείρισης με σκοπό την καθιέρωση πολυετών σχεδίων διαχείρισης για μια βιώσιμη αλιεία, σύμφωνα με τον στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και του μικρού κινδύνου κατάρρευσης του αποθέματος·
   δ) τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των αλιευτικών προσπαθειών/αλιευμάτων και/ή των τεχνικών μέτρων, όπως προσδιορίζονται από τη ΓΕΑΜ και/ή τα συμβαλλόμενα μέρη·
   ε) τις ενδεχόμενες χωρο/χρονικές απαγορεύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της αλιείας·
   στ) τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αποθέματα λυθρινιού.

Τμήμα ΙΙ

Στενό της Σικελίας

Άρθρο 22ια

Άδειες αλιείας βενθοπελαγικών ειδών με τράτες βυθού στο στενό της Σικελίας

1.  Σε σκάφη με τράτες βυθού που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη στο στενό της Σικελίας (γεωγραφικές υποπεριοχές 12, 13, 14 15 και 16 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι) επιτρέπεται να ασκούν μόνο συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται σε έγκυρη άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και ορίζει τους τεχνικούς όρους υπό τους οποίους μπορούν να ασκούνται οι εν λόγω δραστηριότητες.

2.  Η άδεια αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218* της Επιτροπής, τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) αριθ. νηολόγησης της ΓΕΑΜ·
   β) προηγούμενη ονομασία (εάν υπάρχει)·
   γ) προηγούμενη σημαία (εάν υπάρχει)·
   δ) προηγούμενα στοιχεία σχετικά με διαγραφή από άλλα μητρώα (εάν υπάρχουν).

3.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, τον κατάλογο σκαφών για τα οποία εξέδωσαν την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή κοινοποιεί αυτόν τον κατάλογο στον φορέα που ορίζεται από αυτήν και στη γραμματεία της ΓΕΑΜ, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στη γραμματεία της ΓΕΑΜ, το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, αναφορά, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν από τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων πληροφοριών:

   i) αριθμό ημερών αλιείας,
   ii) περιοχή εκμετάλλευσης και
   iii) αλιεύματα μπακαλιάρου μερλούκιου και κόκκινης γαρίδας.

Άρθρο 22ιβ

Καθορισμένοι λιμένες

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει τους λιμένες εκφόρτωσης στους οποίους μπορεί να διενεργούνται εκφορτώσεις μπακαλιάρου μερλούκιου και κόκκινης γαρίδας που αλιεύθηκαν στο στενό της Σικελίας, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2018, κατάλογο των καθορισμένων λιμένων εκφόρτωσης. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση στον κατάλογο αυτόν κοινοποιείται αμέσως στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή.

2.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση από αλιευτικά σκάφη οποιασδήποτε ποσότητας μπακαλιάρου μερλούκιου και κόκκινης γαρίδας που αλιεύθηκε στο στενό της Σικελίας σε οποιονδήποτε τόπο εκτός των λιμένων εκφόρτωσης που έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 22ιγ

Διεθνές κοινό πρόγραμμα επιθεώρησης και επιτήρησης στο στενό της Σικελίας

1.  ▌Τα κράτη μέλη δύνανται να διενεργούν δραστηριότητες επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο του διεθνούς κοινού προγράμματος επιθεώρησης και επιτήρησης («το πρόγραμμα»), οι οποίες καλύπτουν ύδατα εκτός της εθνικής τους δικαιοδοσίας, στις γεωγραφικές υποπεριοχές 12, 13, 14, 15 και 16 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι («περιοχή επιθεώρησης και επιτήρησης»).

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν επιθεωρητές και μέσα επιθεώρησης και να διενεργούν επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτή δύναται επίσης να ορίζει ενωσιακούς επιθεωρητές στο πρόγραμμα.

3.  Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτή συντονίζει τις δραστηριότητες εποπτείας και επιθεώρησης για την Ένωση και δύναται να καταρτίζει, σε συντονισμό με τα οικεία κράτη μέλη, κοινό σχέδιο ανάπτυξης μέσων ώστε να δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να εκπληρώνει την υποχρέωσή της στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και τις γεωγραφικές περιοχές όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί.

4.  Το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή ή στον φορέα που ορίζεται από αυτήν κατάλογο με τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών για τη διενέργεια της επιθεώρησης και της επιτήρησης στην περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τις ονομασίες των σκαφών και των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για επιθεώρηση και επιτήρηση και τα οποία σκοπεύουν να διαθέσουν στο πρόγραμμα για το επόμενο έτος. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ΓΕΑΜ έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους ή το συντομότερο δυνατόν πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επιθεώρησης.

5.  Οι επιθεωρητές που ορίζονται για το πρόγραμμα φέρουν δελτίο ταυτότητας επιθεωρητή της ΓΕΑΜ που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές, το οποίο έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα IV.

6.  Τα σκάφη με αρμοδιότητες επιβίβασης και επιθεώρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα φέρουν ειδική σημαία ή επισείοντα, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V.

7.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όλες οι πλατφόρμες επιθεώρησης που δικαιούνται να φέρουν τη σημαία του και δραστηριοποιούνται στην περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρούν ασφαλή επικοινωνία, καθημερινά εφόσον είναι δυνατόν, με όλες τις άλλες πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή, προκειμένου να ανταλλάσσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων.

8.  Κάθε κράτος μέλος που ασκεί δραστηριότητα επιθεώρησης ή επιτήρησης στην περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατά την είσοδό του στην περιοχή διαβιβάζει σε κάθε πλατφόρμα επιθεώρησης κατάλογο με τις διοπτεύσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα VII, με τις επιβιβάσεις και επιθεωρήσεις που διεξήγαγε κατά τις προηγούμενες 10 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, των συντεταγμένων και κάθε άλλης συναφούς πληροφορίας.

Άρθρο 22ιδ

Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων

1.  ▌Οι επιθεωρητές που ορίζονται για το πρόγραμμα:

   α) γνωστοποιούν στο αλιευτικό σκάφος, πριν από την επιβίβαση, την ονομασία του σκάφους επιθεώρησης·
   β) τηρούν εμφανώς, επί του σκάφους επιθεώρησης και του σκάφους επιβίβασης, τον επισείοντα που περιγράφεται στο παράρτημα V·
   γ) περιορίζουν τον μέγιστο αριθμό επιθεωρητών κάθε κλιμακίου επιθεώρησης σε τρεις.

2.  Κατά την επιβίβαση στο σκάφος, οι επιθεωρητές επιδεικνύουν το δελτίο ταυτότητας που περιγράφεται στο παράρτημα IV στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΓΕΑΜ και, εφόσον είναι δυνατόν, στη γλώσσα που ομιλεί ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους.

3.  Οι επιθεωρητές καταρτίζουν έκθεση επιθεώρησης στη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα VI.

4.  Οι επιθεωρητές υπογράφουν την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου του σκάφους, ο οποίος δικαιούται να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν στην έκθεση τυχόν παρατηρήσεις που κρίνει σκόπιμες και τις οποίες οφείλει να υπογράψει.

5.  Αντίγραφα της έκθεσης παραδίδονται στον πλοίαρχο του σκάφους και στις αρχές του κλιμακίου επιθεώρησης, το οποίο διαβιβάζει αντίγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του επιθεωρηθέντος σκάφους και στην Επιτροπή και/ή στον φορέα που ορίζεται από αυτήν. Η Επιτροπή διαβιβάζει το αντίγραφο στη γραμματεία της ΓΕΑΜ.

6.  Ο αριθμός των μελών του κλιμακίου επιθεώρησης και η διάρκεια της επιθεώρησης καθορίζονται από τον επικεφαλής του σκάφους επιθεώρησης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις.

Άρθρο 22ιε

Παραβάσεις

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες δραστηριότητες νοούνται ως παραβάσεις:

   α) οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·
   β) η παρεμβολή στο δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης· και
   γ) η άσκηση δραστηριότητας χωρίς VMS.

2.  Σε περίπτωση επιβίβασης και επιθεώρησης σε αλιευτικό σκάφος κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιθεωρητές διαπιστώνουν παράβαση, οι αρχές του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους επιθεώρησης ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή ή τον φορέα που ορίζεται από αυτήν, που ειδοποιεί το κράτος σημαίας του επιθεωρηθέντος αλιευτικού σκάφους, τόσο απευθείας όσο και μέσω της γραμματείας της ΓΕΑΜ. Ενημερώνουν επίσης όλα τα πλοία επιθεώρησης του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους τα οποία είναι γνωστό ότι βρίσκονται στην περιοχή.

3.  Το κράτος μέλος σημαίας του σκάφους εξασφαλίζει ότι, μετά την επιθεώρηση κατά την οποία διαπιστώθηκε παράβαση, το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος διακόπτει κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Το κράτος μέλος σημαίας διατάσσει το αλιευτικό σκάφος να κατευθυνθεί εντός 72 ωρών σε λιμένα που υποδεικνύει, όπου πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα.

4.  Στην περίπτωση που στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστώνεται παράβαση, οι δράσεις και οι επακόλουθες ενέργειες που αναλαμβάνονται από το κράτος μέλος σημαίας κοινοποιούνται στην Επιτροπή ή σε φορέα που ορίζεται από αυτήν. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν κοινοποιεί τις δράσεις και τις επακόλουθες ενέργειες που αναλαμβάνονται στη γραμματεία της ΓΕΑΜ.

5.  Οι αρχές των κρατών μελών ενεργούν επί των εκθέσεων επιθεώρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22ιδ παράγραφος 3, και επί των δηλώσεων που προκύπτουν από τον έλεγχο των εγγράφων από τους επιθεωρητές με όμοιο τρόπο, όπως θα ενεργούσαν επί των εκθέσεων και δηλώσεων εθνικών επιθεωρητών.

Τμήμα ΙΙΙ

Εύξεινος Πόντος

Άρθρο 22ιστ

Μέτρα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο

1.  Έως τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, με τη συνήθη μορφή επεξεργασίας δεδομένων, έναν κατάλογο των σκαφών που χρησιμοποιούν στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού και διαθέτουν άδεια αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (γεωγραφική υποπεριοχή 29 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι). Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή αποστέλλει αυτόν τον κατάλογο στη γραμματεία της ΓΕΑΜ.

2.  Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218, τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) αριθ. νηολόγησης της ΓΕΑΜ·
   β) προηγούμενη ονομασία (εάν υπάρχει)·
   γ) προηγούμενη σημαία (εάν υπάρχει)·
   δ) προηγούμενα στοιχεία σχετικά με διαγραφή από άλλα μητρώα (εάν υπάρχουν)·
   ε) κυριότερα στοχευόμενα είδη·
   στ) κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το καλκάνι, τμήμα του στόλου και επιχειρησιακή μονάδα όπως ορίζεται στο καθήκον 1 του στατιστικού πίνακα που παρατίθεται στο τμήμα Γ του παραρτήματος ΙΙΙ·
   ζ) χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύει η άδεια αλιείας με απλάδια δίχτυα ή κάθε άλλο εργαλείο που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για την αλιεία καλκανιού (εφόσον υπάρχει ανάλογη άδεια).

3.  Κατόπιν αιτήματος της ΓΕΑΜ, τα κράτη μέλη αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια να προβαίνουν σε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη αναφέρουν τις ονομασίες των σχετικών αλιευτικών σκαφών, τον εξωτερικό αριθμό αναγνώρισής τους και τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν παραχωρηθεί σε καθένα από αυτά.

4.  Εγκαταλελειμμένα απλάδια δίχτυα χωρίς σήμανση που χρησιμοποιούνται στην αλιεία καλκανιού και εντοπίζονται στη θάλασσα συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους. Ακολούθως, τα δίχτυα αυτά είτε κατάσχονται έως ότου εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης είτε καταστρέφονται εφόσον δεν μπορεί να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης.

5.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ορίζει τα σημεία εκφόρτωσης στα οποία διενεργούνται οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις καλκανιού που αλιεύθηκε στον Εύξεινο Πόντο, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Κατάλογος με τα εν λόγω σημεία κοινοποιείται στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

6.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή μεταφόρτωση από αλιευτικά σκάφη κάθε ποσότητας καλκανιού που αλιεύθηκε στον Εύξεινο Πόντο σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εκτός των σημείων εκφόρτωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 22ιζ

Εθνικά σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης («εθνικά σχέδια») προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 22ιστ διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την ορθή και ακριβή παρακολούθηση και καταγραφή των μηνιαίων αλιευμάτων και/ή της καταβληθείσας αλιευτικής προσπάθειας.

2.  Στα εθνικά σχέδια περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) σαφής ορισμός των μέσων ελέγχου, με περιγραφή των ανθρώπινων, τεχνικών και χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται ειδικά για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων·
   β) σαφής ορισμός της στρατηγικής επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων επιθεώρησης), η οποία επικεντρώνεται στα αλιευτικά σκάφη που ενδεχομένως αλιεύουν καλκάνι και συναφή είδη·
   γ) σχέδια δράσης για τον έλεγχο των αγορών και της μεταφοράς·
   δ) ορισμός των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής δειγματοληψίας που εφαρμόζεται για την επαλήθευση της ζύγισης των αλιευμάτων κατά την πρώτη πώληση και της στρατηγικής δειγματοληψίας για σκάφη που δεν υπόκεινται σε κανόνες δήλωσης ημερολογίου/εκφόρτωσης·
   ε) διευκρινιστικές κατευθυντήριες γραμμές για τους επιθεωρητές, τις οργανώσεις παραγωγών και τους αλιείς όσον αφορά τη δέσμη κανόνων που ισχύουν για την αλιεία κατά τη διεξαγωγή της οποίας υπάρχει πιθανότητα αλίευσης καλκανιού, συμπεριλαμβανομένων:
   i) των κανόνων για τη συμπλήρωση των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων επιθεώρησης, των ημερολογίων αλιείας, των δηλώσεων μεταφόρτωσης, των δηλώσεων εκφόρτωσης και ανάληψης, των παραστατικών μεταφοράς και των δελτίων πώλησης·
   ii) των τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους ματιού και/ή των διαστάσεων ματιού, του ελάχιστου μεγέθους του αλιεύματος, των προσωρινών απαγορεύσεων·
   iii) των στρατηγικών δειγματοληψίας·
   iv) των μηχανισμών διασταυρούμενου ελέγχου·
   στ) κατάρτιση των εθνικών επιθεωρητών για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

3.  Έως τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ή στον φορέα που ορίζεται από αυτήν τα εθνικά σχέδια. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν κοινοποιεί τα εν λόγω σχέδια στη γραμματεία της ΓΕΑΜ έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22ιζ

Επιστημονική παρακολούθηση της αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ΕΣΕ της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή κάθε πρόσθετη πληροφορία για την υποστήριξη της επιστημονικής παρακολούθησης της αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.»

__________________

* Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης (ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9).».

"

11)  Το άρθρο 23α τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τα στοιχεία σχετικά με τα κόκκινα κοράλλια όπως αναφέρονται στο άρθρο 22β· και»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«8. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει λεπτομερή έκθεση των αλιευτικών δραστηριοτήτων του που αφορούν τα κόκκινα κοράλλια στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με τα συνολικά αλιεύματα και τις περιοχές εκμετάλλευσης και, εάν είναι δυνατόν, τον αριθμό των καταδύσεων και το μέσο αλίευμα ανά κατάδυση.».

"

12)  Προστίθενται τα παραρτήματα IV, V, VI, VII και VIII, όπως παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας των επιθεωρητών της ΓΕΑΜ

Γενική Επιτροπή Αλιείας

για τη Μεσόγειο

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_EL-p0000002.png

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_EL-p0000003.png

ΓΕΑΜ

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_EL-p0000004.png

ΓΕΑΜ

Ο κάτοχος του παρόντος δελτίου ταυτότητας επιθεωρητή είναι επιθεωρητής της ΓΕΑΜ, δεόντως διορισθείς βάσει των όρων του κοινού προγράμματος επιθεώρησης και επιτήρησης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), και είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί βάσει των διατάξεων των κανόνων της ΓΕΑΜ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Φωτογραφία

Συμβαλλόμενο μέρος

Ονοματεπώνυμο επιθεωρητή:

Αριθ. ταυτότητας

………………………………

Εκδούσα αρχή

………………………………

Επιθεωρητής

Ημερομηνία έκδοσης:

Ισχύει για πέντε έτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα επισείοντα επιθεώρησης της ΓΕΑΜ

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_EL-p0000005.png

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Έκθεση επιθεώρησης της ΓΕΑΜ

1.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/-ΕΣ

Ονοματεπώνυμο….…..........…………………Συμβαλλόμενο μέρος……….…………….Αριθμός δελτίου ταυτότητας ΓΕΑΜ…………

Ονοματεπώνυμο….…..........…………………Συμβαλλόμενο μέρος……….…………….Αριθμός δελτίου ταυτότητας ΓΕΑΜ…………

Ονοματεπώνυμο….…..........…………………Συμβαλλόμενο μέρος……….…………….Αριθμός δελτίου ταυτότητας ΓΕΑΜ…………

2.  ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ/-ΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/-ΕΣ

2.1  Ονομασία και αριθμός νηολόγησης …………………………………………

2.2  Σημαία……………………………………………………………..

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝ ΣΚΑΦΟΣ

3.1  Ονομασία και αριθμός νηολόγησης …………………………………………

3.2  Σημαία……………………………………………………………..

3.3  Πλοίαρχος (Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)….............................................

3.4  Πλοιοκτήτης (Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)….............................................

3.5  Αριθμός καταχώρισης της ΓΕΑΜ.................................................….

3.6  Τύπος του σκάφους…......................................

4.  ΣΤΙΓΜΑ

4.1  Στίγμα όπως καθορίστηκε από τον πλοίαρχο του σκάφους επιθεώρησης κατά την … UTC· Γεωγρ. πλάτος…. Γεωγρ. μήκος…

4.2  Στίγμα όπως καθορίστηκε από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους κατά την …UTC· Γεωγρ. πλάτος… Γεωγρ. μήκος…

5.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

5.1  Ημερομηνία … Χρόνος επιβίβασης … UTC - Χρόνος αποβίβασης … UTC

6.   ΕΙΔΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Τράτες βυθού με πόρτες – OTB

 

Μεσοπελαγική τράτα με πόρτες – OTM

 

Τράτες γαρίδας – TBS

 

Γρι - γρι – PS

 

Στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα) – GNS

 

Στάσιμα παραγάδια – LLS

 

Ερασιτεχνικά εργαλεία – RG

 

Άλλο (προσδιορίστε)

 

7.   ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΤΙΩΝ – ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΑ

7.1  Νόμιμο μέγεθος ματιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: ………………mm

7.2  Αποτέλεσμα της μέτρησης για το μέσο μέγεθος ματιών: ……………mm

7.3  Παράβαση: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  -------- Εάν ΝΑΙ, νομική βάση:

8.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

8.1  Αποτελέσματα της επιθεώρησης των ιχθύων επί του σκάφους

ΕΙΔΟΣ

(τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO)

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (Kg)

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση

 

 

 

 

 

 

Επιθεωρηθέν δείγμα

 

 

 

 

 

 

Ποσοστό ιχθύων με μέγεθος μικρότερο του κανονικού

 

 

 

 

 

 

8.2  Παράβαση: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  -------- Εάν ΝΑΙ, νομική βάση:

9.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ VMS

9.1  Ημερολόγιο αλιείας: ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

9.2  Παράβαση: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  -------- Εάν ΝΑΙ, νομική βάση:

9.3  Άδεια αλιείας: ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

9.4  Παράβαση: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  -------- Εάν ΝΑΙ, νομική βάση:

9.5  Ειδική άδεια: ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

9.6  Παράβαση: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  -------- Εάν ΝΑΙ, νομική βάση:

9.7  VMS: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  --------σε λειτουργία: ΝΑΙ  - ΟΧΙ 

9.8  Παράβαση: ΝΑΙ  - ΟΧΙ  -------- Εάν ΝΑΙ, νομική βάση:

10.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

□ Αλίευση χωρίς άδεια, ειδική άδεια ή έγκριση εκδοθείσα από το ΣΜΣ σημαίας – νομική βάση:

□ Πλημμελής καταγραφή των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της ΓΕΑΜ ή σημαντικές ανακρίβειες στις αναφορές για τα αλιεύματα και/ή τα συναφή με τα αλιεύματα στοιχεία – νομική βάση:

□ Αλίευση σε απαγορευμένη περιοχή – νομική βάση:

□ Αλίευση κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης – νομική βάση:

□ Χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων – νομική βάση:

□ Παραποίηση ή εκ προθέσεως απόκρυψη της σήμανσης, της ταυτότητας ή της νηολόγησης αλιευτικού σκάφους – νομική βάση:

□ Απόκρυψη, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με έρευνα για παραβίαση – νομική βάση:

□ Πολλαπλές παραβιάσεις, οι οποίες από κοινού συνιστούν σοβαρή παράβλεψη των μέτρων που ισχύουν στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ·

□ Επίθεση, αντίσταση, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση, παρέμβαση ή αδικαιολόγητη παρακώλυση ή καθυστέρηση του έργου εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή·

□ Παρεμβολή στο δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης και/ή άσκηση δραστηριότητας χωρίς σύστημα VMS – νομική βάση:

11.  Κατάλογος εγγράφων που αντιγράφτηκαν επί του σκάφους

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Παρατηρήσεις και υπογραφή του πλοιάρχου του σκάφους

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Υπογραφή του πλοιάρχου: …………………………………………………………………..

13.  Παρατηρήσεις και υπογραφή του/-ων επιθεωρητή/-ών

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή του/-ων επιθεωρητή/-ών: ………………………………………………………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Αναφορά διόπτευσης της ΓΕΑΜ

1.  Ημερομηνία των διοπτεύσεων: ……/……/…….. Ώρα: …………………UTC

2.  Στίγμα του διοπτευθέντος σκάφους: Γεωγραφικό πλάτος……………………… - Γεωγραφικό μήκος………………………….

3.  Πορεία:……………………………….. – Ταχύτητα…………………………………..

4.  Ονομασία του διοπτευθέντος σκάφους:

5.  Σημαία του διοπτευθέντος σκάφους:

6.  Εξωτερικός αριθμός/σήμανση:

7.  Τύπος του σκάφους:

 Αλιευτικό σκάφος

 Σκάφος μεταφοράς

 Σκάφος-καταψύκτης

 Άλλος (να προσδιορισθεί)

8.  Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου:

9.  Αριθμός ΔΝΟ (κατά περίπτωση):

10.  Δραστηριότητα(-ες):

 Αλιεία

 Πορεία

 Αλιεία με παρασυρόμενο δίχτυ

 Μεταφόρτωση

11.  Ασύρματη επικοινωνία: ΝΑΙ - ΟΧΙ

12.  Ονοματεπώνυμο και εθνικότητα του πλοιάρχου του διοπτευθέντος σκάφους:…........

13.  Αριθμός ατόμων επί του διοπτευθέντος σκάφους:…................................................

14.  Αλιεύματα επί του διοπτευθέντος σκάφους: ……………………………………………………………………………………

15.  Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από:

Ονοματεπώνυμο του επιθεωρητή:

Συμβαλλόμενο μέρος:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ΓΕΑΜ:

Ονομασία περιπολικού σκάφους:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών αλιείας λυθρινιού

Ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 22θ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε σκάφος:

–  Ονομασία σκάφους

–  Αριθμός μητρώου σκάφους (κωδικός που χορηγείται από τα ΣΜΣ)

–  Αριθμός νηολόγησης της ΓΕΑΜ (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO χώρας + 9 ψηφία, π.χ. xxx000000001)

–  Λιμένας νηολόγησης (πλήρης ονομασία του λιμένα)

–  Προηγούμενη ονομασία (εάν υπάρχει)

–  Προηγούμενη χώρα σημαίας (εάν υπάρχει)

–  Προηγούμενα στοιχεία σχετικά με διαγραφή από άλλα μητρώα (εάν υπάρχουν)

–  Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (εάν υπάρχει)

–  VMS (να υποδειχθεί ΝΑΙ/ΟΧΙ)

–  Τύπος του σκάφους, ολικό μήκος (LOA) και ολική χωρητικότητα (GT) και/ή κόροι ολικής χωρητικότητας (GRT/ΚΟΧ), καθώς και ισχύς κινητήρα εκφρασμένη σε kW

–  Όνομα και διεύθυνση πλοιοκτήτη/-ητών και φορέα/-ων εκμετάλλευσης

–  Κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αλίευση λυθρινιού και σχετικό τμήμα του στόλου, καθώς και επιχειρησιακή μονάδα, όπως ορίζονται στο πλαίσιο αναφοράς συλλογής δεδομένων (DCRF)

–  Εποχική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η αλιεία λυθρινιού»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους που καθορίζονται στην υπουργική δήλωση MedFish4Ever, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017, είναι η θέσπιση, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως το 2020, ενός συνόλου βασικών κανόνων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ερασιτεχνικής αλιείας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον στόχο αυτό, η μεσοπρόθεσμη στρατηγική 2017-2020 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), περιλαμβάνει, μεταξύ των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στην περιοχή της ΓΕΑΜ, την εκτίμηση των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας και την εξέταση των βέλτιστων μέτρων διαχείρισης, με στόχο τη ρύθμιση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Με βάση τα προαναφερόμενα, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την ερασιτεχνική αλιεία στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ, με σκοπό την ανάπτυξη εναρμονισμένης περιφερειακής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ για την επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στη δήλωση MedFish4Ever.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το κόκκινο κοράλλι

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα μέτρα διατήρησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου ευέλικτης διαχείρισης για την εκμετάλλευση του κόκκινου κοραλλιού στη Μεσόγειο Θάλασσα [Σύσταση GFCM/41/2017/5], είναι προσωρινά. Τα μέτρα αυτά, στα οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα θέσπισης περιορισμών των αλιευμάτων, θα αξιολογηθούν το 2019 από την επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή (ΕΣΕ) της ΓΕΑΜ με σκοπό την αναθεώρησή τους από τη ΓΕΑΜ κατά την 43η ετήσια σύνοδό της (τον Νοέμβριο του 2019).

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 95.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
(6) Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 26/2004, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(9) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου