Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0069(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0381/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0381/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0234

Hyväksytyt tekstit
PDF 363kWORD 185k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0143),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0123/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 6. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0381/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 283, 20.9.2018, s. 95.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0069

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Sopimus Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) perustamisesta, jäljempänä ’GFCM-sopimus’, luo asianmukaiset puitteet monenväliselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on edistää Välimeren ja Mustanmeren meren elollisten luonnonvarojen kehittämistä, säilyttämistä, järkevää hoitoa ja parhainta hyödyntämistä tasoilla, joita pidetään kestävinä ja joilla kantojen romahtamisen riskin katsotaan olevan vähäinen.

(2)   Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) yhtenä tavoitteena, joka esitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013(3), on varmistaa, että kalastus- ja vesiviljelytoimet ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja että niitä hoidetaan johdonmukaisesti taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen saavuttamista koskevien tavoitteiden kanssa ja että ne parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

(3)  Unioni sekä Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Malta, Romania ja Slovenia ovat GFCM-sopimuksen sopimuspuolia.

(4)  Välimeren yleisen kalastuskomission jäljempänä 'GFCM', antamat suositukset sitovat sen sopimuspuolia. Koska unioni on GFCM-sopimuksen sopimuspuoli, kyseiset suositukset sitovat unionia, minkä vuoksi ne olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä, jollei siinä jo ole vastaavansisältöisiä säännöksiä.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1343/2011(4) vahvistetaan eräitä kalastusta GFCM-sopimusalueella koskevia säännöksiä. Se on soveltuva säädös sellaisten GFCM:n antamien GFCM-suositusten sisällön panemiseksi täytäntöön, joita ei vielä ole saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä.

(6)  Vuosikokouksessaan 2015 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/39/2015/2 Sisiliansalmessa harjoitettavaan pohjakalakantojen pohjatroolikalastukseen sovellettavien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta. Kyseisiin vaatimuksiin sisältyy syvänmerenkatkarapua (Parapenaeus longirostris) ja kummeliturskaa (Merluccius merluccius) koskevia teknisiä säilyttämistoimenpiteitä. Osittain toimenpiteet sisältyvät jo nyt kyseisten lajien säilyttämisen vähimmäisviitekokoja koskevaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006(5) liitteeseen III. Suositukseen 39/2015/2 sisältyvät laivaston hallinnointia koskevat toimenpiteet olisi kuitenkin saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä asetuksella (EU) N:o 1343/2011.

(7)  Vuosikokouksessaan 2015 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/39/2015/3 piikkikampelan (Psetta maxima) Mustallamerellä harjoitettavan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevien toimenpiteiden vahvistamisesta. Useimmista mainituista toimenpiteistä säädetään jo komission asetuksessa (EY) N:o 26/2004(6), neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1005/2008(7), neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009(8), asetuksessa (EU) N:o 1343/2011, asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011(9). Joukko suosituksessa 39/2015/3 vahvistettuja laivaston hallinnointitoimenpiteitä ei sisälly unionin lainsäädäntöön, ja sen vuoksi ne olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä asetuksella (EU) N:o 1343/2011.

(8)  Vuosikokouksessaan 2015 GFCM hyväksyi piikkihain hoitotoimenpiteitä Mustallamerellä koskevan suosituksen GFCM/39/2015/4, jossa otettiin käyttöön tätä lajia koskeva säilyttämisen vähimmäisviitekoko.

(9)  Vuosikokouksessaan 2016 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/40/2016/4 Sisiliansalmen kummeliturskan ja syvänmerenkatkaravun kalastukseen sovellettavaksi monivuotiseksi hoitosuunnitelmaksi (maantieteelliset osa-alueet 12–16). Jotkin monivuotisen suunnitelman osat sisältyvät jo asetukseen (EY) N:o 26/2004 ja asetukseen (EU) N:o 1380/2013. Tietyt suosituksessa 40/2016/4 vahvistetut toimenpiteet eivät kuitenkaan sisälly unionin lainsäädäntöön, ja sen vuoksi ne olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä asetuksella (EU) N:o 1343/2011.

(10)  Vuosikokouksessaan 2017 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/41/2017/2 pilkkupagellin kalastuksen hoidosta Alboráninmerellä (maantieteelliset osa-alueet 1, 2 ja 3) kaksivuotisen siirtymäkauden aikana. Suosituksen operatiivisena tavoitteena on säilyttää pilkkupagellin kuolevuus sovittujen ennalta varautuvien viitearvojen rajoissa ja saavuttaa kestävän enimmäistuoton mahdollistava taso mahdollisimman pian tai säilyttää kyseinen taso.

(11)  Vuosikokouksessaan 2017 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/41/2017/3 kalastusrajoitusalueen perustamista Adrianmerellä sijaitsevan Jabukan/Pomon syvänteen alueelle.

(12)  Vuosikokouksessaan 2017 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/41/2017/4 Mustallamerellä (maantieteellinen osa-alue 29) harjoitettavaa piikkikampelan kalastusta koskevaksi monivuotiseksi hoitosuunnitelmaksi. Suosituksessa vahvistetaan pilottihankkeena joukko hoitotoimenpiteitä, teknisiä toimenpiteitä, laivastoa koskevia toimenpiteitä ja valvontatoimenpiteitä piikkikampelan LIS-kalastuksen torjumiseksi Mustallamerellä. Joistakin monivuotisen suunnitelman osista säädetään jo asetuksessa (EY) N:o 26/2004, asetuksessa (EY) N:o 1005/2008, asetuksessa (EY) N:o 1224/2009, asetuksessa (EU) N:o 1343/2011, asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011. Tietyt suosituksessa 41/2017/4 vahvistetut toimenpiteet eivät kuitenkaan sisälly unionin lainsäädäntöön, ja sen vuoksi ne olisi saatettava osaksi unionin oikeutta asetuksella (EU) N:o 1343/2011.

(13)  Vuosikokouksessaan 2017 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/41/2017/5 alueelliseksi mukautuvaksi hoitosuunnitelmaksi Välimerellä harjoitettavaa jalokorallin hyödyntämistä varten.

(14)  Vuosikokouksessaan 2017 GFCM hyväksyi suosituksen GFCM/41/2017/8 Sisiliansalmeen (maantieteelliset osa-alueet 12–16) kuuluvilla kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella olevilla vesillä sovellettavaksi yhteiseksi kansainväliseksi tarkastus- ja valvontaohjelmaksi, johon jäsenvaltiot voivat päättää osallistua. Yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen varmistamiseksi on annettu unionin lainsäädäntöä sellaisen valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmän perustamiseksi, joka käsittää myös LIS-toiminnan vastaiset toimet. Asetuksella (EY) N:o 1224/2009 perustetaan valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva kokonaisvaltaista ja yhdennettyä lähestymistapaa noudattava unionin järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Asetuksella (EY) N:o 1005/2008 perustetaan LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva yhteisön järjestelmä. Mainituissa asetuksissa säädetään jo osasta niitä toimenpiteitä, jotka suosituksessa GFCM/41/2017/8 vahvistetaan. Sen vuoksi kyseisiä toimenpiteitä ei ole tarpeen sisällyttää tähän asetukseen. Tietyt kyseisessä suosituksessa vahvistetut toimenpiteet eivät kuitenkaan sisälly unionin lainsäädäntöön, ja sen vuoksi ne olisi saatettava osaksi unionin oikeutta asetuksella (EU) N:o 1343/2011.

(15)  Asetus (EU) N:o 1343/2011 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1343/2011 seuraavasti:

1)  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”Tätä asetusta sovelletaan unionin kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten GFCM-sopimusalueella harjoittamaan kaikenlaiseen kaupalliseen kalastus- ja vesiviljelytoimintaan sekä virkistyskalastustoimintaan, jos siitä nimenomaan säädetään tässä asetuksessa.”

"

2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”Tässä asetuksessa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013* 4 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1967/2006 2 artiklassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009** 4 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

–––––––––

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(**) Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009 , yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY)  N:o  847/96, (EY)  N:o  2371/2002, (EY)  N:o  811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY)  N:o 2847/93, (EY)  N:o 1627/94 ja  (EY)  N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).”;

"

b)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

e) ’puskurivyöhykkeellä’ tarkoitetaan kalastusrajoitusalueen ympärillä olevaa vyöhykettä, jonka on tarkoitus estää tahaton pääsy kalastusrajoitusalueelle ja tehostaa sen sisällä olevan alueen suojelua;

   f) ’pilkkupagellin kohdennetulla kalastuksella’ tarkoitetaan kalastustoimia, joiden yhteydessä aluksella olevan tai aluksesta puretun pilkkupagellin määrät muodostavat saaliista elopainona yli 20 prosenttia yhtä vuorovesijaksoa kohden tehdyn lajittelun mukaan.”

"

3)  Lisätään 9 artiklan jälkeen jakso seuraavasti:"

I a jakso

Kalastusrajoitusalueet kalojen tärkeiden elinympäristöjen ja haavoittuvien meriekosysteemien suojelemiseksi

9 a artikla

Kalastusrajoitusalueet Sisiliansalmessa

Kalastus pohjatrooleja käyttäen kielletään seuraavilla alueilla:

   1) kalastusrajoitusalue ”East of Adventure Bank”, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:
   37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E
   37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E
   37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E
   37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
   2) kalastusrajoitusalue ”West of Gela Basin”, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:
   37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E
   37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E
   36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E
   36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
   3) kalastusrajoitusalue ”East of Malta Bank”, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:
   36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E
   36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E
   35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E
   35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

9 b artikla

Puskurivyöhykkeet Sisiliansalmessa

1.  Perustetaan 9 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun East of Adventure Bank ‑kalastusrajoitusalueen ympärille puskurivyöhyke, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:

   37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E
   37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E
   37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E
   37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2.  Perustetaan 9 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun West of Gela Basin ‑kalastusrajoitusalueen ympärille puskurivyöhyke, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:

   37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E
   37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E
   36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E
   36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3.  Perustetaan 9 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetun East of Malta Bank ‑kalastusrajoitusalueen ympärille puskurivyöhyke, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:

   36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E
   36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E
   35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E
   35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

4.  Kalastustoimintaa pohjatroolia käyttäen tässä artiklassa tarkoitetuilla puskurivyöhykkeillä harjoittavien alusten on varmistettava alusten satelliittiseurantajärjestelmänsä (VMS) signaalin asianmukainen siirtotaajuus. Alukset, joilla ei ole VMS-transponderia ja jotka aikovat kalastaa pohjatrooleilla puskurivyöhykkeillä, on varustettava jollakin muulla sellaisella maantieteellisen paikannuksen järjestelmällä, jonka avulla valvontaviranomaiset pystyvät seuraamaan niiden toimintaa.

9 c artikla

Kalastusrajoitukset Jabukan/Pomon syvänteen alueella Adrianmerellä

1.  Virkistyskalastus sekä kalastus pohjaverkoilla, pohjatrooleilla, pitkilläsiimoilla ja rysillä kielletään alueella, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:

   43° 32,044' N, 15° 16,501' E
   43° 05,452' N, 14° 58,658' E
   43° 03,477' N, 14° 54,982' E
   42° 50,450' N, 15° 07,431' E
   42° 55,618' N, 15° 18,194' E
   43° 17,436' N, 15° 29,496' E
   43° 24,758' N, 15° 33,215' E

2.  Kunakin vuonna 1 päivästä syyskuuta 31 päivään lokakuuta kielletään kalastus pohjaverkoilla, pohjatrooleilla, pitkilläsiimoilla ja rysillä alueella, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:

   43° 03,477' N, 14° 54,982' E
   42° 49,811' N, 14° 29,550' E
   42° 35,205' N, 14° 59,611' E
   42° 49,668' N, 15° 05,802' E
   42° 50,450' N, 15° 07,431' E

3.  Kunakin vuonna 1 päivästä syyskuuta 31 päivään lokakuuta kielletään virkistyskalastus sekä kalastus pohjaverkoilla, pohjatrooleilla, pitkilläsiimoilla ja rysillä alueella, jonka rajoina ovat seuraavat koordinaatit yhdistävät viivat:

   43° 17,436' N, 15° 29,496' E
   43° 24,758' N, 15° 33,215' E
   43° 20,345' N, 15° 47,012' E
   43° 18,150' N, 15° 51,362' E
   43° 13,984' N, 15° 55,232' E
   43° 12,873' N, 15° 52,761' E
   43° 13,494' N, 15° 40,040' E.

9 d artikla

Jabukan/Pomon syvänteen alueella sallitut alukset

1.  Kaupallinen kalastustoiminta pohjaverkkoja, pohjatrooleja, pitkiäsiimoja ja rysiä käyttäen on sallittua 9 c artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla vain, jos aluksella on erityislupa ja se pystyy osoittamaan, että se on aikaisemmin harjoittanut kalastustoimintaa kyseisillä alueilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 c artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

2.  Luvan saaneilla kalastusaluksilla on 9 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla alueella oikeus kalastaa enintään kaksi kalastuspäivää viikossa. Parillista ovitroolia käyttävillä luvan saaneilla kalastusaluksilla on oikeus kalastaa enintään yksi kalastuspäivä viikossa.

3.  Pohjatrooleja käyttävillä luvan saaneilla aluksilla on 9 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla alueella oikeus kalastaa ainoastaan lauantaisin ja sunnuntaisin kello 5.00 ja 22.00 välisenä aikana. Pohjaverkkoja, pitkiäsiimoja ja rysiä käyttävät luvan saaneet alukset saavat kalastaa ainoastaan maanantain kello 5.00 ja torstain kello 22.00 välisenä aikana.

4.  Aluksen lippujäsenvaltion on myönnettävä alukselle, jolla on lupa kalastaa 9 c artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla alueella tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua pyydystä käyttäen, kalastuslupa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 7 artiklan mukaisesti.

5.  Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta luettelo ▌ aluksista, joille ne ovat myöntäneet 1 kohdassa tarkoitetun luvan. Komissio toimittaa GFCM:n sihteeristölle kunakin vuonna viimeistään ▌ 30 päivänä huhtikuuta tulevaa vuotta koskevan luettelon luvan saaneista aluksista. Luettelossa on ilmoitettava kustakin aluksesta seuraavat tiedot:

   a) aluksen nimi;
   b) aluksen rekisterinumero;
   c) GFCM:ään liittyvä yksilöllinen tunniste (maan kolmikirjaiminen ISO-koodi + 9 numeroa, esim. xxx000000001);
   d) aiempi nimi (jos on);
   e) aiempi lippuvaltio (jos on);
   f) aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta (jos on);
   g) kansainvälinen radiokutsutunnus (jos on);
   h) aluksen tyyppi, suurin pituus ja bruttovetoisuus (GT) ja/tai bruttorekisteritonnit (BRT);
   i) laivanvarustajan/laivanvarustajien ja toimijan/toimijoiden nimi ja osoite;
   j) kalastusrajoitusalueella käytetyt pääasialliset pyydykset;
   k) sallittu kalastuskausi kalastusrajoitusalueella;
   l) kalastuspäivien määrä, johon kukin alus on oikeutettu;
   m) nimetty satama.

6.  Luvan saaneet kalastusalukset voivat purkaa pohjakalakantojen saaliita ainoastaan nimetyissä satamissa. Tätä tarkoitusta varten asianomaisen jäsenvaltion on nimettävä satamat, joissa on sallittua purkaa Jabukan/Pomon syvänteen kalastusrajoitusalueelta pyydettyjä saaliita. Luettelo satamista on toimitettava GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

7.  Kalastusaluksilla, joilla on lupaa kalastaa 9 c artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua pyydystä käyttäen, on oltava asianmukaisesti toimiva VMS-järjestelmä ja/tai alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS) ja aluksella tai käytössä olevien pyydysten on oltava asianmukaisesti tunnistettuja, numeroituja ja merkittyjä ennen kalastustoimien aloittamista tai liikkumista kyseisillä alueilla.

8.  Pohjaverkoilla, pohjatrooleilla, pitkilläsiimoilla ja rysillä varustetut kalastusalukset, joilla ei ole kalastuslupaa, saavat kulkea kalastusrajoitusalueen kautta ainoastaan siinä tapauksessa, että ne noudattavat suoraa kurssia vähintään seitsemän solmun vakionopeudella ja aluksella on toiminnassa VMS- ja/tai AIS-järjestelmä ja ne eivät harjoita minkäänlaista kalastustoimintaa.

9 e artikla

Spatiaaliset/ajalliset rajoitukset Alboráninmerellä

1.  Käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot huomioon ottaen jäsenvaltiot voivat vahvistaa spatiaalisia/ajallisia rajoituksia Alboráninmerelle (GFCM:n maantieteelliset osa-alueet 1, 2 ja 3, siten kuin ne määritellään liitteessä I), jolla kalastustoiminta on kiellettävä tai sitä on rajoitettava sellaisten alueiden suojelemiseksi, joilla parveilee pilkkupagellin nuoria ja/tai kutevia yksilöitä.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] alueet ja rajoitukset, joita ne soveltavat.”

"

4)  Lisätään I luvun II osastoon jakso seuraavasti:"

III JAKSO

Ajallinen pyyntikielto Gabèsinlahdella

11 a artikla

Ajallinen pyyntikielto Gabèsinlahdella

Kunkin vuoden 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta välisenä aikana kalastus pohjatrooleja käyttäen on kielletty rannikon ja 200 metrin syvyyskäyrän välillä GFCM:n maantieteellisellä osa-alueella 14 (Gabèsinlahti, siten kuin se määritellään liitteessä I).

"

5)  Lisätään II osastoon luku seuraavasti:"

”II a LUKU

AJALLINEN PYYNTIKIELTO MUSTALLAMERELLÄ

14 a artikla

Kalastuskieltokausi piikkikampelan kutukauden aikana Mustallamerellä

1.  Jokaisena vuonna huhti- ja kesäkuun välisenä aikana kunkin asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava Mustallamerellä vähintään kahden kuukauden kalastuskieltokausi.

2.  Jäsenvaltiot voivat nimetä lisää spatiaalisia/ajallisia rajoituksia, joilla voidaan kieltää kalastustoiminta tai rajoittaa sitä sellaisten alueiden suojelemiseksi, joilla parveilee piikkikampelan nuoria yksilöitä.”

"

6)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”16 c a artikla

Jalokorallin pyyntikielto varotoimena

1.  Kun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu jalokorallisaaliin kynnystaso on saavutettu, jäsenvaltioiden on kiellettävä kyseisellä alueella väliaikaisesti jalokorallin pyynti kokonaisuudessaan.

2.  Saaliin kynnystaso katsotaan saavutetun, kun alle seitsemän millimetrin tyviläpimitan jalokoralliyhdyskuntien osuus tietystä jalokorallisärkästä tietyn vuoden aikana pyydetystä saaliista on yli 25 prosenttia.

3.  Jos korallisärkkiä ei ole vielä kunnolla määritelty, 1 kohdan mukaista pyyntikiellolle vahvistettua saaliin kynnystasoa sovelletaan GFCM:n tilastoruudun tasolla.

4.  Päätöksessään, jolla 1 kohdassa tarkoitettu pyyntikielto vahvistetaan, jäsenvaltioiden on määriteltävä kyseessä oleva maantieteellinen alue, pyyntikiellon kesto sekä kalastusta kyseisellä alueella pyyntikiellon aikana säätelevät edellytykset.

5.  Pyyntikiellon määräävien jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta viipymättä GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle.

16 c b artikla

Spatiaaliset/ajalliset pyyntikiellot

Jalokorallia aktiivisesti pyytävien jäsenvaltioiden on otettava jalokorallin suojelemiseksi käyttöön lisäpyyntikieltoja käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen nojalla ja viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].”

"

7)  Lisätään II osastoon IV luvun jälkeen luku seuraavasti:"

”IV a LUKU

MUSTANMEREN PIIKKIHAIN SÄILYTTÄMISEN VÄHIMMÄISVIITEKOKO

16 d a artikla

Mustanmeren piikkihain säilyttämisen vähimmäisviitekoko

Mustallamerellä eläviä alle 90 senttimetrin mittaisia piikkihain yksilöitä ei saa pitää aluksella, jälleenlaivata, purkaa aluksesta, varastoida, myydä taikka esittää tai tarjota myyntiin. Sattumalta saaliiksi saadut tällaiset piikkihain yksilöt on päästettävä nopeasti ja vahingoittumattomina vapaaksi siinä määrin kuin se on mahdollista. Kalastusalusten päälliköiden on kirjattava piikkihain tahaton saaliiksi ottaminen, vapaaksi päästäminen ja/tai poisheittäminen kalastuspäiväkirjaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä tiedot GFCM:lle ja komissiolle osana neuvoa-antavalle tieteelliselle komitealle suorittamaansa vuosittaista raportointia ja GFCM:n tiedonkeruujärjestelmän kautta.”

"

8)  Lisätään osasto seuraavasti:"

”II a OSASTO

KALASTUSKAPASITEETTI JA KALASTUSMAHDOLLISUUDET

16 m artikla

Jalokorallin saalisrajoitukset

Kukin jäsenvaltio voi perustaa Välimerellä jalokorallin yksilöllisiä päivittäisiä ja/tai vuotuisia saalisrajoituksia koskevan järjestelmän.

16 n artikla

Pilkkupagellia Alboráninmerellä koskeva kalastuslaivastokapasiteetti tai pyyntiponnistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään vuonna 2020 pidettävä kalastuslaivastokapasiteetti tai pyyntiponnistus saman tasoisina kuin pilkkupagellin osalta on viime vuosina hyväksytty ja sovellettu Alboráninmerellä (GFCM:n maantieteelliset osa-alueet 1, 2 ja 3, siten kuin ne määritellään liitteessä I).

▌”

"

9)  Kumotaan 17 a artikla.

10)  Lisätään III osastoon luvut seuraavasti:"

”III LUKU

Korallinpyynnin valvonta

22 a artikla

Jalokorallin pyyntiluvat

1.  Aluksilla tai kalastajilla, joilla on lupa kerätä jalokorallia Välimerellä, on oltava voimassa oleva pyyntilupa, jossa täsmennetään pyynnin tekniset edellytykset.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettua lupaa ei ole, jalokorallin keruu, aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, purkaminen aluksesta, kuljetus, varastointi, myynti ja esittäminen tai tarjoaminen myyntiin on kielletty.

3.  Jäsenvaltioiden on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä 1 kohdassa tarkoitetuista pyyntiluvista ja lähetettävä komissiolle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta luettelo aluksista, joille 1 kohdassa tarkoitettu lupa on myönnetty. Komissio toimittaa luettelon GFCM:n sihteeristölle ▌ kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta▌. Luettelossa on ilmoitettava kustakin aluksesta seuraavat tiedot:

   a) aluksen nimi;
   b) aluksen rekisterinumero (sopimuspuolen antama koodi);
   c) GFCM:n rekisterinumero (maan kolmikirjaiminen ISO-koodi + 9 numeroa, esim. xxx000000001)
   d) rekisteröintisatama (sataman täydellinen nimi);
   e) aiempi nimi (jos on);
   f) aiempi lippuvaltio (jos on);
   g) aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta (jos on);
   h) kansainvälinen radiokutsutunnus (jos on);
   i) VMS-järjestelmä tai muu varustus aluksen maantieteellistä paikannusta varten (kyllä/ei)
   j) aluksen tyyppi, suurin pituus ja bruttovetoisuus (GT) ja/tai bruttorekisteritonnit (BRT), koneteho (kW);
   k) turvalaitteet tarkkailijan/tarkkailijoiden vastanottamiseksi alukselle (kyllä/ei);
   l) ajanjakso, jonka aikana jalokorallin pyynti on sallittua;
   m) alue, jolla / alueet, joilla jalokorallin pyynti on sallittua: GFCM:n maantieteelliset osa-alueet ja GFCM:n tilastoruudukon solu;
   n) osallistuminen kansallisten tai kansainvälisten tiedelaitosten tutkimusohjelmiin (kyllä/ei; esitettävä kuvaus).

4.  Jäsenvaltiot eivät saa lisätä pyyntilupien määrää, ennen kuin jalokorallikantojen tila on tieteellisten lausuntojen mukaan suotuisa.

22 b artikla

Jalokorallisaaliiden kirjaaminen

1.  Kalastajien tai alusten päälliköiden, joilla on lupa kerätä jalokorallia, on ilmoitettava saaliit elopainona sekä mahdollisuuksien mukaan yhdyskuntien lukumäärä pyyntitoimien jälkeen tai, jos kyseessä on yhden päivän pyyntimatka, viimeistään silloin, kun saaliit puretaan satamassa.

2.  Jalokorallin keruuseen luvan saaneiden kalastusalusten on pidettävä aluksella kalastuspäiväkirjaa, johon kirjataan jalokorallin päiväsaaliit niiden elopainosta riippumatta sekä keruutoimet alueittain ja syvyyksittäin, mukaan lukien keruupäivien ja sukellusten määrä, jos mahdollista. Kyseiset tiedot on ilmoitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklan 6 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä.

22 c artikla

Ennakkoilmoitus jalokorallista

Kahdesta neljään tuntia ennen arvioitua satamaan saapumisen aikaa kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

   a) arvioitu saapumisaika;
   b) kalastusaluksen ulkoinen tunnistenumero ja nimi;
   c) arvio aluksella pidetystä jalokorallimäärästä elopainona ja, jos mahdollista, jalokoralliyhdyskuntien lukumäärä;
   d) tiedot maantieteellisestä alueesta, josta saalis otettiin.

22 d artikla

Jalokorallia varten nimetyt satamat

Luvan saaneet kalastajat tai kalastusalukset voivat purkaa jalokorallia ainoastaan nimetyissä satamissa. Tätä tarkoitusta varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä satamat, joissa jalokorallin purkaminen on sallittua, ja toimitettava luettelo kyseisistä satamista GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta, paitsi jos aiemmin ilmoitetut nimetyt satamat eivät ole muuttuneet.

22 e artikla

Jalokorallin purkamisten valvonta

Kunkin jäsenvaltion on perustettava riskianalyysiin perustuva valvontaohjelma erityisesti purkamisten tarkistusta ja kalastuspäiväkirjojen hyväksymistä varten.

22 f artikla

Jalokorallin jälleenlaivaus

Merellä tapahtuvat jalokorallin jälleenlaivaustoimet kielletään.

22 g artikla

Jalokorallia koskeva tieteellinen tieto

Jäsenvaltioiden, joilla on jalokorallia pyytäviä kalastuslaivastoja, on varmistettava, että käytettävissä on mekanismi pyynnin ja saaliiden riittävää tieteellistä seurantaa varten, jotta GFCM:n tieteellinen neuvoa-antava komitea kykenee antamaan kuvailevat tiedot ja lausunnon ainakin seuraavista:

   a) käytetty pyyntiponnistus (esim. sukelluksia viikossa) ja yleinen saalistaso kannoittain paikallisella, kansallisella tai ylikansallisella tasolla;
   b) säilyttämisen ja hoidon viitearvot alueellisen hoitosuunnitelman parantamiseksi edelleen siten, että se vastaa tavoitetta kestävästä enimmäistuotosta ja vähäisestä kannan romahtamisriskistä;
   c) biologiset ja sosioekonomiset vaikutukset vaihtoehtoisissa hoitoskenaarioissa, mukaan lukien pyyntiponnistus-/saalisvalvonta ja/tai tekniset toimenpiteet GFCM:n sopimuspuolten esitysten mukaisesti;
   d) mahdolliset spatiaaliset/ajalliset kiellot pyynnin pitämiseksi kestävänä.

IV LUKU

TIETTYIHIN MAANTIETEELLISIIN GFCM:N OSA-ALUEISIIN LIITTYVÄT VALVONTATOIMENPITEET

I JAKSO

Pilkkupagellin kalastuksen valvonta Alboráninmerellä

22 h artikla

Pilkkupagellin päivittäisten saaliiden ja sivusaaliiden ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on perustettava mekanismi sen varmistamiseksi, että kaikki Alboráninmerellä (GFCM:n maantieteelliset osa-alueet 1, 2 ja 3, siten kuin ne määritellään liitteessä I) saadut kaupalliset pilkkupagellin päivittäiset saaliit ja sivusaaliit ilmoitetaan niiden elopainosta riippumatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklan soveltamista. Virkistyskalastuksen osalta jäsenvaltioiden on pyrittävä ilmoittamaan kyseisen lajin saaliit tai esitettävä niistä arvio.

22 i artikla

Kalastusluvat ja kalastustoiminta

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava rekisteri kalastusaluksille, joilla on lupa pitää aluksella tai purkaa Alboráninmerellä pyydettyä pilkkupagellia määrinä, jotka muodostavat saaliista elopainona yli 20 prosenttia vuorovesijaksoa kohden tehdyn lajittelun mukaan. Rekisteriä on ylläpidettävä ja päivitettävä.

2.  Pilkkupagellia kohdennetusti pyytävät kalastusalukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa ainoastaan, jos kyseinen kalastustoiminta ilmoitetaan voimassa olevassa kalastusluvassa, jonka on myöntänyt toimivaltainen viranomainen ja jossa täsmennetään kyseisen toiminnan harjoittamisen tekniset edellytykset. Luvassa on ilmoitettava liitteessä VIII esitetyt tiedot.

3.  Jäsenvaltioiden on ▌

   a) toimitettava komissiolle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta luettelo toimintaa harjoittavista aluksista, joille on toimitettu lupa kuluvaa vuotta tai seuraavaa vuotta / seuraavia vuosia varten; komissio toimittaa luettelon GFCM:n sihteeristölle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä; luettelossa on ilmoitettava liitteessä VIII esitetyt tiedot;
   b) toimitettava komissiolle ja GFCM:n sihteeristölle kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä, alkaen 30 päivänä marraskuuta 2018 ja viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2020, aggregoidussa muodossa oleva 1 kohdassa tarkoitettujen alusten harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva raportti, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:
   i) kalastuspäivien lukumäärä;
   ii) hyödynnetty alue; ja
   iii) pilkkupagellin saaliit.

4.  Kaikki kokonaispituudeltaan yli 12 metrin mittaiset alukset, joilla on lupa pyytää kohdennetusti pilkkupagellia, on varustettava alusten satelliittiseurantajärjestelmällä (VMS) tai jollakin muulla sellaisella maantieteellisen paikannuksen järjestelmällä, jonka ansiosta valvontaviranomaiset pystyvät seuraamaan niiden toimintaa.

22 j artikla

Tieteellinen seuranta

Jäsenvaltioiden, joilla on pilkkupagellia kohdennetusti pyytäviä kalastuslaivastoja, on varmistettava, että käytettävissä on mekanismi pyynnin ja saaliiden riittävää seurantaa varten, jotta neuvoa-antava tieteellinen komitea kykenee antamaan kuvailevat tiedot ja lausunnon ainakin seuraavista:

   a) pyydyksen ominaisuudet, muun muassa pitkänsiiman ja seisovien verkkojen enimmäispituus ja koukkujen lukumäärä, tyyppi ja koko;
   b) käytetty pyyntiponnistus (esim. kalastuspäiviä viikossa) ja yleinen saalistaso kaupallista kalastuslaivastoa kohden ilmoitettuna; virkistyskalastuksen osalta olisi esitettävä saalisarvio;
   c) säilyttämisen ja hoidon viitearvot kestävää kalastusta koskevan monivuotisen hoitosuunnitelman laatimiseksi kestävää enimmäistuottoa ja kannan vähäistä romahtamisriskiä koskevan tavoitteen mukaisesti;
   d) sosioekonomiset vaikutukset vaihtoehtoisissa hoitoskenaarioissa, mukaan lukien pyyntiponnistus-/saalisvalvonta ja/tai tekniset toimenpiteet GFCM:n ja/tai sopimuspuolten esitysten mukaisesti;
   e) mahdolliset spatiaaliset/ajalliset kiellot kalastuksen pitämiseksi kestävänä;
   f) virkistyskalastuksen mahdollinen vaikutus pilkkupagellin kantaan/kantoihin.

II JAKSO

Sisiliansalmi

22 k artikla

Luvat pohjakalakantojen pohjatroolikalastukseen Sisiliansalmessa

1.  Pohjatroolilla kalastavat alukset, jotka pyytävät kohdennetusti pohjakalakantoja Sisiliansalmessa (GFCM:n maantieteelliset osa-alueet 12, 13, 14, 15 ja 16, siten kuin ne määritellään liitteessä I), saavat harjoittaa ainoastaan tiettyjä kalastustoimintoja, jotka ilmoitetaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämässä voimassa olevassa kalastusluvassa, jossa täsmennetään kyseisen toiminnan harjoittamisen tekniset edellytykset.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kalastusluvassa on oltava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/218* liitteessä I määriteltyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

   a) GFCM:n rekisterinumero;
   b) aiempi nimi (jos on);
   c) aiempi lippuvaltio (jos on);
   d) aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta (jos on).

3.  Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä lokakuuta luettelo aluksista, joille ne ovat myöntäneet 1 kohdassa tarkoitetun luvan. Komissio toimittaa luettelon nimeämälleen elimelle ja GFCM:n sihteeristölle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä marraskuuta.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja GFCM:n sihteeristölle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä elokuuta aggregoidussa muodossa oleva 1 kohdassa tarkoitettujen alusten harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva raportti, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

   i) kalastuspäivien lukumäärä;
   ii) hyödynnetty alue; sekä
   iii) kummeliturskan ja syvänmerenkatkaravun saaliit.

22 l artikla

Nimetyt satamat

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä purkamissatamat, joissa Sisiliansalmen kummeliturskan ja syvänmerenkatkaravun purkamiset voidaan suorittaa, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle luettelo nimetyistä purkamissatamista viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2018. Tähän luetteloon tehtävistä mahdollisista myöhemmistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle.

2.  On kiellettyä purkaa tai jälleenlaivata kalastusaluksista minkäänlaista määrää Sisiliansalmessa pyydettyä kummeliturskaa ja syvänmerenkatkarapua muualla kuin jäsenvaltioiden nimeämissä purkamissatamissa.

22 m artikla

Yhteinen kansainvälinen tarkastus- ja valvontaohjelma Sisiliansalmessa

1.  Jäsenvaltiot voivat ▌toteuttaa tarkastus- ja valvontatoimia yhteisen kansainvälisen tarkastus- ja valvontaohjelman, jäljempänä 'ohjelma', puitteissa; ohjelma kattaa kansallisen lainkäyttövallan ulkopuoliset vedet GFCM:n maantieteellisillä osa-alueilla 12, 13, 14, 15 ja 16, siten kuin ne määritellään liitteessä I (tarkastus- ja valvonta-alue).

2.  Jäsenvaltiot voivat osoittaa tarkastajia ja tarkastusvälineitä sekä suorittaa tarkastuksia ohjelman mukaisesti. Komissio tai sen nimeämä elin voi myös osoittaa ohjelmaan unionin tarkastajia.

3.  Komissio tai sen nimeämä elin koordinoi unionin valvonta- ja tarkastustoimia ja voi laatia yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa yhteiskäyttösuunnitelman, jonka avulla unionin on mahdollista täyttää ohjelman mukainen velvoitteensa. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden suunnitelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi erityisesti tarvittavien aineellisten ja henkilöresurssien osalta sekä niiden ajanjaksojen ja maantieteellisten alueiden osalta, joilla resursseja käytetään.

4.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä lokakuuta nimilista tarkastajista, jotka on valtuutettu suorittamaan tarkastuksia ja valvontaa 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, sekä niiden tarkastuksissa ja valvonnassa käytettävien alusten ja ilma-alusten nimet, jotka ne aikovat osoittaa ohjelmaan seuraavaa vuotta varten. Komissio tai sen nimeämä elin lähettää kyseiset tiedot GFCM:n sihteeristölle kunakin vuonna viimeistään 1 päivänä joulukuuta tai mahdollisimman pian ennen tarkastustoimien aloittamista.

5.   Ohjelmaan osoitettujen tarkastajien on pidettävä mukanaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämää GFCM:n tarkastajakorttia, jonka on oltava liitteessä IV esitetyn mallin mukainen.

6.  Aluksille nousuun ja tarkastuksiin ohjelman mukaisesti käytettävillä aluksilla on oltava liitteessä V kuvattu erityislippu tai -viiri.

7.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että jokainen sen lipun alla purjehtimaan oikeutettu tarkastusalus, joka toimii 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, pitää yllä suojattua yhteyttä, mahdollisuuksien mukaan päivittäin, jokaiseen muuhun alueella toimivaan tarkastusalukseen vaihtaakseen toimintojen koordinoimiseksi tarvittavia tietoja.

8.  Kunkin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella tarkastuksia tai valvontaa harjoittavan jäsenvaltion on toimitettava kullekin tarkastusalukselle sen saapuessa alueelle liitteen VII mukaisesti laadittu luettelo edellisten kymmenen päivän aikana tekemistään havainnoista, alukselle nousemisista ja tarkastuksista ja ilmoitettava niiden päivämäärät, koordinaatit ja mahdolliset muut merkitykselliset tiedot.

22 n artikla

Tarkastusten suorittaminen

1.  Ohjelmaan osoitetut tarkastajat

   a) ilmoittavat tarkastusaluksen nimen kalastusalukselle ennen sille nousemista;
   b) asettavat tarkastusaluksella sekä tarkastettavalla aluksella näkyville liitteessä V kuvatun viirin;
   c) rajoittavat kunkin tarkastusryhmän koon enintään kolmeen tarkastajaan.

2.  Kalastusalukselle noustessaan tarkastajien on esitettävä kalastusaluksen päällikölle liitteessä IV kuvattu henkilökortti. Tarkastukset on suoritettava jollakin GFCM:n virallisista kielistä sekä mahdollisuuksien mukaan kielellä, jota kalastusaluksen päällikkö puhuu.

3.  Tarkastajien on laadittava tarkastusraportti liitteessä VI esitetyn mallin mukaisesti.

4.  Tarkastajien on allekirjoitettava raportti aluksen päällikön läsnä ollessa; päälliköllä on oikeus lisätä raporttiin sopiviksi katsomansa huomautukset, ja hänen on myös allekirjoitettava raportti.

5.  Raportista on annettava jäljennökset aluksen päällikölle ja tarkastusryhmän viranomaisille, jotka toimittavat jäljennökset tarkastetun aluksen lippuvaltion viranomaisille sekä komissiolle ja/tai sen nimeämälle elimelle. Komissio toimittaa tämän jäljennöksen GFCM:n sihteeristölle.

6.  Tarkastusryhmän koosta ja tarkastuksen pituudesta päättää tarkastusaluksen päällikkö ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet.

22 o artikla

Rikkomukset

1.  Tämän artiklan soveltamiseksi rikkomuksina pidetään seuraavia toimia:

   a) asetuksen (EY) N:o 1005/2008 3 artiklan 1 kohdan a, b, c, e, f, g ja h alakohdassa tarkoitetut toimet;
   b) satelliittiseurantajärjestelmän häirintä; ja
   c) toiminnan harjoittaminen ilman VMS-järjestelmää.

2.  Jos tarkastajat havaitsevat kalastusalukselle nousemisen ja aluksen tarkastuksen yhteydessä rikkomuksen, tarkastusaluksen lippujäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka ilmoittaa siitä tarkastetun kalastusaluksen lippuvaltiolle sekä suoraan että GFCM:n sihteeristön kautta. Niiden on ilmoitettava asiasta myös mahdollisille kalastusaluksen lippuvaltion tarkastusaluksille, joiden tiedetään olevan lähistöllä.

3.  Aluksen lippujäsenvaltion on varmistettava, että kyseessä oleva kalastusalus lopettaa kaiken kalastustoimintansa sellaisen tarkastuksen jälkeen, jossa on havaittu rikkomus. Lippujäsenvaltion on edellytettävä, että kalastusalus siirtyy 72 tunnin kuluessa sen nimeämään satamaan, jossa on aloitettava asian tutkinta.

4.  Jos tarkastuksen aikana on havaittu rikkomus, lippujäsenvaltion toteuttamista toimista ja jatkotoimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle. Komissio tai sen nimeämä elin ilmoittaa toimista ja jatkotoimenpiteistä edelleen GFCM:n sihteeristölle.

5.  Jäsenvaltioiden viranomaisten on suhtauduttava 22 n artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tarkastusraportteihin sekä tarkastajien asiakirjatarkastusten perusteella antamiin lausuntoihin samalla tavoin kuin ne suhtautuvat kansallisten tarkastajiensa raportteihin ja lausuntoihin.

III JAKSO

Mustameri

22 p artikla

Toimenpiteet piikkikampelan LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi Mustallamerellä

1.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yleisesti käytetyllä tiedonsiirtojärjestelmällä kunakin vuonna viimeistään 20 päivänä tammikuuta luettelo pohjaverkkoja käyttävistä aluksista, joilla on lupa kalastaa piikkikampelaa Mustallamerellä (GFCM:n maantieteellinen osa-alue 29, siten kuin se määritellään liitteessä I). Komissio lähettää luettelon GFCM:n sihteeristölle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 2017/218 liitteessä I mainittujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

   a) GFCM:n rekisterinumero;
   b) aiempi nimi (jos on);
   c) aiempi lippuvaltio (jos on);
   d) aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta (jos on);
   e) tärkeimmät kohdelajit;
   f) piikkikampelalle käytetyt pääasialliset pyydykset, laivastonosa ja toimintayksikkö sellaisena kuin se määritellään liitteessä III olevassa C jaksossa kuvatussa tehtävä 1 -tilastomatriisissa;
   g) ajanjakso, jonka aikana kalastus verkolla tai muulla piikkikampelan pyyntiin sopivalla pyydyksellä on sallittua (jos tähän on lupa).

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava GFCM:n pyynnöstä tiedot kalastusaluksista, joilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa tiettynä aikana. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava erityisesti kyseisten kalastusalusten nimi, niiden ulkoinen tunnistenumero ja kullekin alukselle jaetut kalastusmahdollisuudet.

4.  Rannikkojäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä pois piikkikampelan kalastuksessa käytetyt mereltä löydetyt merkitsemättömät hylätyt verkot. Sen jälkeen verkot on otettava talteen, kunnes omistaja on tunnistettu asianmukaisesti, tai tuhottava, jos omistajaa ei pystytä tunnistamaan.

5.  Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on nimettävä purkamispaikat, joissa Mustallamerellä pyydetyn piikkikampelan purkamiset ja jälleenlaivaukset on suoritettava, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Luettelo kyseisistä paikoista on toimitettava GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä marraskuuta.

6.  On kiellettyä purkaa tai jälleenlaivata kalastusaluksista minkäänlaista määrää Mustallamerellä pyydettyä piikkikampelaa muualla kuin 5 kohdassa tarkoitetuissa purkamispaikoissa.

22 q artikla

Kansalliset seuranta-, valvonta- ja tarkkailusuunnitelmat piikkikampelan kalastuksessa Mustallamerellä

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava 22 p artiklan säännösten täytäntöönpanemiseksi kansalliset seuranta-, valvonta- ja tarkkailusuunnitelmat ja varmistettava niillä muun muassa kuukausittaisten saaliiden ja/tai pyyntiponnistusten tarkka seuranta ja kirjaaminen.

2.  Kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä seuraavat seikat:

   a) valvontakeinojen selkeä määrittely mukaan lukien kuvaus kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanoon käytettävissä olevista teknisistä, taloudellisista ja henkilöresursseista;
   b) tarkastusstrategian selkeä määrittely (mukaan lukien tarkastusmenettelyt) keskittyen kalastusaluksiin, jotka todennäköisesti saavat saaliiksi piikkikampelaa ja sen oheislajeja;
   c) markkinoiden ja kuljetuksen valvontaa koskevat toimintasuunnitelmat;
   d) tarkastustehtävien ja -menettelyjen määrittely, mukaan lukien näytteenottostrategia, jota sovelletaan tarkastettaessa ensimyynnin yhteydessä tehtyjä saaliiden punnituksia, sekä näytteenottostrategia niiden alusten yhteydessä, joihin ei sovelleta kalastuspäiväkirjaa/purkamisilmoitusta koskevia sääntöjä;
   e) voimassa olevien kalastuksiin, joissa todennäköisesti saadaan saaliiksi piikkikampelaa, sovellettavien sääntöjen selittävät ohjeet tarkastajille, tuottajaorganisaatioille ja kalastajille; niihin sisältyvät
   i) säännöt asiakirjojen täyttämistä varten, mukaan lukien tarkastusraportit, kalastuspäiväkirjat, jälleenlaivausilmoitukset, purkamis- ja haltuunottoilmoitukset, kuljetusasiakirjat ja myynti-ilmoitukset;
   ii) voimassa olevat tekniset toimenpiteet, kuten silmäkoko ja/tai silmien mitat, saaliiden vähimmäiskoko, ajalliset rajoitukset;
   iii) näytteenottostrategiat;
   iv) ristiintarkistusmekanismit.
   f) kansallisten tarkastajien koulutus liitteessä II tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kunakin vuonna viimeistään 20 päivänä tammikuuta kansalliset suunnitelmat. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa suunnitelmat edelleen GFCM:n sihteeristölle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

22 r artikla

Piikkikampelan kalastusta koskeva tieteellinen seuranta Mustallamerellä

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoa-antavalle tieteelliselle komitealle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä marraskuuta mahdolliset lisätiedot Mustallamerellä harjoitettavan piikkikampelan kalastuksen tieteellisen seurannan tueksi.

__________________

* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/218, annettu 6 päivänä helmikuuta 2017, unionin kalastuslaivastorekisteristä (EUVL L 34, 9.2.2017, s. 9).”

"

11)  Muutetaan 23 a artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) 22 b artiklassa tarkoitetut jalokorallia koskevat tiedot; ja”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”8. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava yksityiskohtainen raportti jalokorallia koskevasta kalastustoiminnastaan GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. Raportissa on ilmoitettava vähintään tiedot kokonaissaaliista ja hyödynnetyistä alueista ja mahdollisuuksien mukaan sukellusten lukumäärä ja keskimääräinen saalis sukellusta kohden.”

"

12)  Lisätään liitteet IV, V, VI, VII ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1343/2011 liitteet seuraavasti:

”LIITE IV

GFCM:n tarkastajien henkilökortin malli

Välimeren yleinen kalastuskomissio

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_FI-p0000002.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_FI-p0000003.png

GFCM

Tämän tarkastajan henkilökortin haltija on GFCM:n tarkastaja. Hänet on nimitetty Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) yhteisen kansainvälisen tarkastus- ja valvontaohjelman ehtojen mukaisesti, ja hänellä on valtuudet toimia GFCM:n sääntöjen puitteissa.

TARKASTAJAN HENKILÖKORTTI

Valokuva

Sopimuspuoli

Tarkastajan nimi

Kortin numero

………………………………

Myöntävä viranomainen

………………………………

Tarkastaja

Myöntämispäivä

Voimassa viisi vuotta

LIITE V

GFCM:n tarkastusviirin malli

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_FI-p0000004.png

LIITE VI

GFCM:n tarkastusraportti

1.  TARKASTAJA(T)

Nimi….…..….…..….….. Sopimuspuoli.….…….…..….….. GFCM:n henkilökortin nro ….…..…

Nimi….…..….…..….….. Sopimuspuoli.….…….…..….….. GFCM:n henkilökortin nro ….…..…

Nimi….…..….…..….….. Sopimuspuoli.….…….…..….….. GFCM:n henkilökortin nro ….…..…

2.  TARKASTAJAA/TARKASTAJIA KULJETTAVA ALUS

2.1  Nimi ja rekisterinumero ….…….…..…..…….…..….……

2.2  Lippuvaltio….…….…..….….…….…..….…..

3.  TIEDOT TARKASTETUSTA ALUKSESTA

3.1  Nimi ja rekisterinumero ….…….…..…..…….…..….……

3.2  Lippuvaltio ….…….…..….….…….…..….…..

3.3  Kapteeni (nimi ja osoite) …….…….…..….….…….…..….….

3.4  Aluksen omistaja (nimi ja osoite) …………………………………….

3.5  GFCM:n rekisterinumero …………………………………………....……..

3.6  Aluksen tyyppi ………………………………………....…....…..

4.  SIJAINTI

4.1  Tarkastusaluksen päällikön määrittämä sijainti klo ……… UTC; leveysaste .................... pituusaste ...........………

4.2  Kalastusaluksen päällikön määrittämä sijainti klo ……… UTC; leveysaste .................... pituusaste ...........………

5.  TARKASTUKSEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAIKA JA -PÄIVÄMÄÄRÄ

5.1  Päivämäärä ……… Alukselle saapumisaika ……… UTC-Lähtöaika ………UTC

6.   ALUKSELLA OLEVIEN PYYDYSTEN TYYPPI

Pohjatrooli – OTB

 

Pelaginen ovitrooli – OTM

 

Katkaraputroolit – TBS

 

Kurenuotta – PS

 

Ankkuroidut verkot (kiinteä) – GNS

 

Ankkuroidut pitkätsiimat – LLS

 

Virkistyskalastuksessa käytettävät pyydykset – RG

 

Muu (täsmennettävä)

 

7.   SILMÄKOKO – MILLIMETREINÄ

7.1  Käytettävä laillinen vähimmäissilmäkoko: ………………mm

7.2  Keskimääräisen silmäkoon mittaustulos: ……………mm

7.3  Rikkomus: KYLLÄ  – EI  -------- jos KYLLÄ, lainsäädäntöviite:

8.  SAALIIDEN TARKASTUS ALUKSELLA

8.1  Aluksella olevien kalojen tarkastus

LAJI

(FAO:n kolmikirjaiminen koodi)

 

 

 

 

 

 

Yhteensä (kg)

 

 

 

 

 

 

Jalostusaste

 

 

 

 

 

 

Tarkastettu otos

 

 

 

 

 

 

% kaloista alimittaisia

 

 

 

 

 

 

8.2  Rikkomus: KYLLÄ  – EI  -------- jos KYLLÄ, lainsäädäntöviite:

9.  ALUKSELLA OLEVIEN ASIAKIRJOJEN SEKÄ VMS-JÄRJESTELMÄN TARKASTUS

9.1  Kalastuspäiväkirja: KYLLÄ  – EI 

9.2  Rikkomus: KYLLÄ  – EI  -------- jos KYLLÄ, lainsäädäntöviite:

9.3  Kalastuslisenssi: KYLLÄ  – EI 

9.4  Rikkomus: KYLLÄ  – EI  -------- jos KYLLÄ, lainsäädäntöviite:

9.5  Erityislupa: KYLLÄ  – EI 

9.6  Rikkomus: KYLLÄ  – EI  -------- jos KYLLÄ, lainsäädäntöviite:

9.7  VMS: KYLLÄ  – EI  -------- toiminnassa: KYLLÄ  – EI 

9.8  Rikkomus: KYLLÄ  – EI  -------- jos KYLLÄ, lainsäädäntöviite:

10.  LUETTELO RIKKOMUKSISTA

□ Kalastus ilman lippusopimuspuolen antamaa lisenssiä, lupaa tai hyväksyntää; – lainsäädäntöviite: …;

□ Saalistietoja ja saaliiseen liittyviä tietoja koskevan, GFCM:n raportointivaatimusten mukaisen riittävän kirjanpidon laiminlyönti tai tällaisten saalistietojen ja/tai saaliiseen liittyvien tietojen ilmoittaminen huomattavasti virheellisinä – lainsäädäntöviite:

□ Kalastus kalastuskieltoalueella – lainsäädäntöviite: …;

□ Kalastus kalastuskieltoaikana – lainsäädäntöviite: …;

□ Kiellettyjen pyydysten käyttö – lainsäädäntöviite: …;

□ Kalastusaluksen merkintöjen tai tunnistus- tai rekisteröintitietojen väärentäminen tai tarkoituksellinen peittäminen – lainsäädäntöviite: …;

□ Rikkomisen tutkinnan kannalta merkityksellisen todistusaineiston salaaminen, muuttaminen tai hävittäminen – lainsäädäntöviite: …;

□ Useat rikkomukset, jotka yhdessä osoittavat vakavaa välinpitämättömyyttä voimassa olevia GFCM:n toimenpiteitä kohtaan;

□ Valtuutetun tarkastajan pahoinpitely, vastustaminen, uhkailu, seksuaalinen häirintä, tämän työhön puuttuminen taikka aiheeton estäminen tai viivästyttäminen;

□ Satelliittiseurantajärjestelmän häirintä ja/tai toiminnan harjoittaminen ilman VMS-järjestelmää – lainsäädäntöviite: … .

11.  LUETTELO ALUKSELLA KOPIOIDUISTA ASIAKIRJOISTA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.  ALUKSEN PÄÄLLIKÖN HUOMAUTUKSET JA ALLEKIRJOITUS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Päällikön allekirjoitus …………………………………………………………………..

13.  TARKASTAJAN/TARKASTAJIEN HUOMAUTUKSET JA ALLEKIRJOITUS

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tarkastajan/tarkastajien allekirjoitus ………………………………………………………….

LIITE VII

GFCM:n havaintoilmoitus

1.  Havaintojen päivämäärä: ……/……/…….. Kellonaika: …………………UTC

2.  Havaitun aluksen sijainti: Leveysaste ………...…. – pituusaste………………

3.  Kurssi: ……………………………….. – nopeus …………………………………

4.  Havaitun aluksen nimi:

5.  Havaitun aluksen lippuvaltio:

6.  Ulkoinen numero/merkintä:

7.  Aluksen tyyppi:

 Kalastusalus

 Rahtialus

 Pakastusalus

 Muu (täsmennettävä)

8.  Kansainvälinen radiokutsutunnus:

9.  IMO-numero (jos on):

10.  Toiminta/toiminnat:

 Kalastus

 Matkanteko

 Ajoverkkokalastus

 Jälleenlaivaus

11.  Radioyhteys: KYLLÄ – EI

12.  Havaitun aluksen kapteenin nimi ja kansalaisuus: …………………………………………..

13.  Havaitulla aluksella olevien henkilöiden määrä: ……………………………………………………………..

14.  Havaitulla aluksella olevat saaliit: ……………………………………………………………………………………

15.  Tiedot keräsi:

Tarkastajan nimi:

Sopimuspuoli:

GFCM:n henkilökortin numero:

Valvonta-aluksen nimi:

LIITE VIII

Pilkkupagellia kohdennetusti kalastavien alusten luettelossa ilmoitettavat tiedot

22 i  artiklassa tarkoitetussa luettelossa on ilmoitettava kustakin aluksesta seuraavat tiedot:

–  aluksen nimi

–  aluksen rekisterinumero (sopimuspuolen antama koodi)

–  GFCM:n rekisterinumero (maan kolmikirjaiminen ISO-koodi + 9 numeroa, esim. xxx000000001)

–  rekisteröintisatama (sataman täydellinen nimi)

–  aiempi nimi (jos on)

–  aiempi lippuvaltio (jos on)

–  aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta (jos on)

–  kansainvälinen radiokutsutunnus (jos on)

–  VMS (KYLLÄ/EI)

–  aluksen tyyppi, suurin pituus ja bruttovetoisuus (GT) ja/tai bruttorekisteritonnit (BRT), koneteho (kW)

–  omistajan/omistajien ja käyttäjän/käyttäjien nimi ja osoite

–  pilkkupagellin kalastukseen käytetyt pääasialliset pyydykset, laivastonosa ja toimintayksikkö sellaisena kuin se määritellään tiedonkeruun ja -raportoinnin puitteissa

–  kausi, jona pilkkupagellin kalastus on sallittu”.

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Virkistyskalastusta koskeva komission lausuma

Komissio muistuttaa, että yksi maaliskuussa 2017 hyväksytyssä MedFish4Ever-ministerijulistuksessa asetetuista tavoitteista on vahvistaa mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2020 perussäännöt, joilla varmistetaan virkistyskalastuksen tehokas hoito Välimerellä.

Tämän tavoitteen mukaisesti Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) vuosien 2017–2020 keskipitkän aikavälin strategia sisältää muiden GFCM-alueella täytäntöön pantavien toimien joukossa virkistyskalastuksen vaikutusten arvioinnin sekä näiden toimien sääntelyyn tähtäävien parhaiden hoitotoimenpiteiden tarkastelun. Tässä yhteydessä GFCM:ssä on perustettu virkistyskalastusta käsittelevä työryhmä, jonka tavoitteena on kehittää yhdenmukaistetut alueelliset menetelmät virkistyskalastuksen arvioimiseksi.

Komissio jatkaa toimiaan GFCM:n puitteissa, jotta MedFish4Ever-julistuksessa asetettu tavoite saavutettaisiin.

Jalokorallia koskeva komission lausuma

Komissio muistuttaa, että jalokorallin hyödyntämistä Välimerellä koskevan alueellisen mukautuvan hoitosuunnitelman puitteissa hyväksytyt säilyttämistoimenpiteet [suositus GFCM/41/2017/5] ovat väliaikaisia. GFCM:n tieteellinen neuvoa-antava komitea arvioi vuonna 2019 nämä toimenpiteet, joihin sisältyy mahdollisuus ottaa käyttöön saalisrajoituksia, jotta GFCM voisi tarkistaa ne 43. vuosikokouksessaan (marraskuussa 2019).

(1) EUVL C 283, 10.8.2018, s. 95.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2019.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44).
(5)Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).
(6)Komission asetus (EY) N:o 26/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön kalastuslaivastorekisteristä (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25).
(7)Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).
(8)Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
(9)Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus