Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0069(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0381/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0381/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0234

Usvojeni tekstovi
PDF 398kWORD 196k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0143),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0123/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 6. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0381/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 283, 20.9.2018., str. 95.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
P8_TC1-COD(2018)0069

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Sporazumom o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja („Sporazum o GFCM-u”) osigurava se prikladan okvir za višestranu suradnju radi promicanja razvoja, očuvanja, racionalnog upravljanja i najboljeg iskorištavanja živih morskih resursa u Sredozemnom moru i Crnom moru na razinama koje se smatraju održivima i na kojima postoji mala opasnost od kolapsa.

(2)   Jedan od ciljeva zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđen u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(3), je osigurati da ribolovne aktivnosti i aktivnosti akvakulture budu dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i s ciljem doprinosa dostupnosti zaliha hrane.

(3)  Unija, kao i Bugarska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Rumunjska i Slovenija ugovorne su stranke Sporazuma o GFCM-u.

(4)  Preporuke koje je donijela Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja („GFCM”) obvezujuće su za njegove ugovorne stranke. Budući da je Unija ugovorna stranka Sporazuma o GFCM-u, te su preporuke obvezujuće za Uniju te bi stoga trebale biti provedene u pravo Unije, osim ako njihov sadržaj već nije njime obuhvaćen.

(5)  Uredbom (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(4) utvrđuju se određene odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u. Radi se o primjerenom zakonodavnom aktu za provedbu preporuka GFCM-a koje je donio GFCM, a čiji sadržaj još nije obuhvaćen pravom Unije.

(6)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2015. donio Preporuku GFCM/39/2015/2 o uspostavi minimalnih standarda za ribolov pridnenih stokova pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u Sicilijanskom prolazu. Ti standardi uključuju tehničke mjere za očuvanje kozica (Parapenaeus longirostris) i oslića (Merluccius merluccius). Dijelovi tih mjera već se nalaze u Prilogu III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006(5) o minimalnim referentnim veličinama za očuvanje predmetne vrste. Međutim, mjere koje se odnose na upravljanje flotom koje se nalaze u Preporuci 39/2015/2 trebale bi se provesti u pravo Unije Uredbom (EU) br. 1343/2011.

(7)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2015. donio Preporuku GFCM/39/2015/3 o uspostavi niza mjera za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (IUU) ribolova oblića (Psetta maxima) u Crnom moru, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje. Većina tih mjera već je predviđena Uredbom Komisije (EZ) br. 26/2004(6), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008(7), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009(8), Uredbom (EU) br. 1343/2011, Uredbom (EU) br. 1380/2013 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011(9). Niz mjera za upravljanje flotom utvrđenih Preporukom 39/2015/3 nije obuhvaćeno zakonodavstvom Unije pa bi one stoga trebale biti provedene u pravo Unije s pomoću Uredbe (EU) br. 1343/2011.

(8)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2015. donio Preporuku GFCM/39/2015/4 o mjerama upravljanja za kostelja piknjavca u Crnom moru, kojom se uvodi minimalna referentna veličina za očuvanje dotične vrste.

(9)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2016. donio Preporuku GFCM/40/2016/4 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja za ribarstvo kojim se iskorištavaju oslić i kozice u Sicilijanskom prolazu (geografska potpodručja od 12 do 16). Neke od sastavnica tog višegodišnjeg plana već su predviđene Uredbom (EZ) br. 26/2004 i Uredbom (EU) br. 1380/2013. Unatoč tomu, određene mjere utvrđene u Preporuci 40/2016/4 nisu obuhvaćene zakonodavstvom Unije pa bi se one stoga trebale provesti u pravo Unije s pomoću Uredbe (EU) br. 1343/2011.

(10)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2017. donio Preporuku GFCM/41/2017/2 o upravljanju ribolovom rumenca okana u Alboranskom moru (geografska potpodručja 1, 2 i 3) tijekom dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja. Operativni je cilj te preporuke održati ribolovnu smrtnost rumenca okana u okviru dogovorenih referentnih točaka predostrožnosti te u najkraćem mogućem roku postići ili održati maksimalni održivi prinos.

(11)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2017. donio Preporuku GFCM/41/2017/3 o uspostavi ograničenog područja za ribolov u Jabučkoj kotlini u Jadranskom moru.

(12)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2017. donio Preporuku GFCM/41/2017/4 o višegodišnjem planu upravljanja ribolovom oblića u Crnom moru (geografsko potpodručje 29). Preporukom se utvrđuje niz mjera za upravljanje, tehničkih mjera, mjera koje se odnose na flotu i kontrolnih mjera, kao pilot-projekt za suzbijanje IUU ribolova oblića u Crnom moru. Neke od sastavnica tog višegodišnjeg plana već su predviđene Uredbom (EZ) br. 26/2004, Uredbom (EZ) br. 1005/2008, Uredbom (EZ) br. 1224/2009, Uredbom (EU) br. 1343/2011, Uredbom (EU) br. 1380/2013 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011. Unatoč tomu, određene mjere iz Preporuke 41/2017/4 nisu obuhvaćene zakonodavstvom Unije pa bi se one stoga trebale provesti u pravo Unije s pomoću Uredbe (EU) br. 1343/2011.

(13)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2017. donio Preporuku GFCM/41/2017/5 o uspostavi regionalnog prilagodljivog plana upravljanja za iskorištavanje crvenog koralja u Sredozemnom moru.

(14)  GFCM je na svojem godišnjem zasjedanju 2017. donio Preporuku GFCM/41/2017/8 o međunarodnom programu zajedničke inspekcije i nadzora izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom u Sicilijanskom prolazu (geografska potpodručja od 12 do 16), u kojem države članice mogu odlučiti sudjelovati. Kako bi se osigurala usklađenost sa ZRP-om, doneseno je zakonodavstvo Unije za uspostavu sustava za kontrolu, inspekciju i izvršenje, koji obuhvaća borbu protiv IUU aktivnosti. Konkretno, Uredbom (EZ) br. 1224/2009 uspostavlja se sustav Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje s globalnim i integriranim pristupom kako bi se osiguralo poštovanje svih pravila ZRP-a. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 utvrđuju se detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Uredbom (EZ) br. 1005/2008 uspostavlja se sustav Zajednice za sprečavanje IUU ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje. Tim je uredbama već predviđen niz mjera utvrđenih u Preporuci GFCM/41/2017/8. Stoga nije potrebno uključiti te mjere u ovu Uredbu. Unatoč tomu, određene mjere utvrđene u toj Preporuci nisu obuhvaćene zakonodavstvom Unije pa bi se one stoga trebale provesti u pravo Unije s pomoću Uredbe (EU) br. 1343/2011.

(15)  Uredbu (EU) br. 1343/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1343/2011

Uredba (EU) br. 1343/2011 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 2. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Ova se Uredba primjenjuje na sve aktivnosti gospodarskog ribolova i akvakulture, kao i na sve aktivnosti rekreacijskog ribolova ako je to izrijekom predviđeno u ovoj Uredbi, koje obavljaju ribarska plovila Unije i državljani država članica u Području Sporazuma o GFCM-u.”

"

2.  članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:"

„Za potrebe ove Uredbe, osim definicija iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća*, članka 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 i članka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009**, primjenjuju se sljedeće definicije:

–––––––––

(*) Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(**) Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).”;

"

(b)  dodaju se sljedeće točke:"

(e) „tampon-zona” znači zona koja se nalazi oko ograničenog područja za ribolov radi izbjegavanja slučajnog pristupa tom području, čime se povećava zaštita ograničenog područja;

   (f) „ciljanje rumenca okana” znači obavljanje ribolovnih aktivnosti u kojima količine rumenca okana na brodu ili istovarene čine više od 20 % ulova žive vage nakon razvrstavanja po plimi.”;

"

3.  iza članka 9. umeće se sljedeći odjeljak:"

„Odjeljak I.a

Ograničena područja za ribolov radi zaštite osnovnih ribljih staništa i osjetljivih morskih ekosustava

Članak 9.a

Ograničena područja za ribolov u Sicilijanskom prolazu

Ribolov s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) zabranjuje se na:

   1) ograničenom području za ribolov „istočno od pličine Adventure”, omeđenom crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:
   37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E
   37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E
   37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E
   37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
   2) ograničenom području za ribolov „zapadno od bazena Gela”, omeđenom crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:
   37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E
   37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E
   36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E
   36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
   3) ograničenom području za ribolov „istočno od malteške pličine”, omeđenom crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:
   36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E
   36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E
   35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E
   35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Članak 9.b

Tampon-zone u Sicilijanskom prolazu

1.  Oko ograničenog područja za ribolov „istočno od pličine Adventure”, kako je navedeno u članku 9.a stavku 1., uspostavlja se tampon-zona omeđena crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:

   37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E
   37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E
   37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E
   37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2.  Oko ograničenog područja za ribolov „zapadno od bazena Gela”, kako je navedeno u članku 9.a stavku 2., uspostavlja se tampon-zona omeđena crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:

   37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E
   37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E
   36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E
   36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3.  Oko ograničenog područja za ribolov „istočno od malteške pličine”, kako je navedeno u članku 9.a stavku 3., uspostavlja se tampon-zona omeđena crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:

   36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E
   36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E
   35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E
   35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

4.  Plovila koja obavljaju ribolovne aktivnost s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u tampon-zonama iz ovog članka osiguravaju odgovarajuću učestalost prijenosa signala svojih sustava za praćenje plovila (VMS). Plovila koja nisu opremljena VMS transponderom, a koja namjeravaju ribariti pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u tampon-zonama, opremaju se bilo kojim drugim sustavom za geolokalizaciju kojim se kontrolnim tijelima omogućuje praćenje njihovih aktivnosti.

Članak 9.c

Ograničenja ribolova u području Jabučke kotline u Jadranskom moru

1.  Zabranjuje se rekreacijski ribolov te ribolov s mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama na području omeđenom crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:

   43° 32,044' N, 15° 16,501' E
   43° 05,452' N, 14° 58,658' E
   43° 03,477' N, 14° 54,982' E
   42° 50,450' N, 15° 07,431' E
   42° 55,618' N, 15° 18,194' E
   43° 17,436' N, 15° 29,496' E
   43° 24,758' N, 15° 33,215' E

2.  U razdoblju od 1. rujna do 31. listopada svake godine zabranjuje se ribolov s mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama na području omeđenom crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:

   43° 03,477' N, 14° 54,982' E
   42° 49,811' N, 14° 29,550' E
   42° 35,205' N, 14° 59,611' E
   42° 49,668' N, 15° 05,802' E
   42° 50,450' N, 15° 07,431' E

3.  U razdoblju od 1. rujna do 31. listopada svake godine zabranjuje se rekreacijski ribolov te ribolov s mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama na području omeđenom crtama koje spajaju sljedeće geografske koordinate:

   43° 17,436' N, 15° 29,496' E
   43° 24,758' N, 15° 33,215' E
   43° 20,345' N, 15° 47,012' E
   43° 18,150' N, 15° 51,362' E
   43° 13,984' N, 15° 55,232' E
   43° 12,873' N, 15° 52,761' E
   43° 13,494' N, 15° 40,040' E.

Članak 9.d

Ovlaštena plovila na području Jabučke kotline

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 9.c stavke 2. i 3., aktivnosti gospodarskog ribolova koje se obavljaju s mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama dopuštaju se, na područjima iz tih stavaka, samo ako plovilo posjeduje posebno ovlaštenje i ako može dokazati da je u prošlosti obavljalo ribolovne aktivnosti na predmetnim područjima.

2.  U području iz članka 9.c stavka 2. ovlaštena ribarska plovila nemaju pravo obavljati ribolov više od dva ribolovna dana tjedno. Ovlaštena ribarska plovila koja upotrebljavaju pridnene povlačne mreže (koće) sa širilicama nemaju pravo obavljati ribolov više od jednog ribolovnog dana tjedno.

3.  U području iz članka 9.c stavka 3. ovlaštena plovila koja ribare s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) imaju pravo na ribolov samo subotom i nedjeljom od 5.00 sati do 22.00 sata. Ovlaštenim plovilima koja ribare s mrežama stajaćicama, stajaćim parangalima i klopkama dopušta se ribolov samo od ponedjeljka u 5.00 sati do četvrtka u 22.00 sata.

4.  Plovilima kojima je odobren ribolov na području iz članka 9.c stavaka 2. i 3. s alatom iz stavka 1. ovog članka odobrenje za ribolov izdaje njihova država članica u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

5.  Države članice svake godine dostavljaju Komisiji najkasnije do 31. ožujka popis ▌plovila za koja su izdale odobrenje iz stavka 1. Komisija najkasnije do 30. travnja svake godine dostavlja Tajništvu GFCM-a ▌popis ovlaštenih plovila koji je utvrđen za sljedeću godinu. Za svako pojedinačno plovilo popis sadržava sljedeće informacije:

   (a) ime plovila;
   (b) broj plovila pod kojim je upisano u registar;
   (c) jedinstvenu identifikacijsku oznaku GFCM-a (3-slovna oznaka ISO države + 9 znamenaka, npr. xxx000000001);
   (d) prethodno ime (ako postoji);
   (e) prethodnu zastavu (ako postoji);
   (f) prethodne pojedinosti o brisanju iz drugih registara (ako postoje);
   (g) međunarodni radijski pozivni znak (ako postoji);
   (h) vrstu plovila, ukupnu duljinu (LOA) i bruto tonažu (BT) i/ili bruto registarsku tonažu (BRT);
   (i) ime i adresu vlasnika i operatora;
   (j) glavne alate koji se koriste za ribolov na ograničenom području za ribolov;
   (k) sezonsko razdoblje tijekom kojeg je odobren ribolov na ograničenom području za ribolov;
   (l) broj ribolovnih dana na koje svako pojedinačno plovilo ima pravo;
   (m) određenu luku.

6.  Ovlaštena ribarska plovila istovaruju ulov pridnenih stokova isključivo u određenim lukama. U tu svrhu svaka predmetna država članica određuje luke u kojima je odobren istovar ulova iz ograničenog područja za ribolov u Jabučkoj kotlini. Popis tih luka dostavlja se Tajništvu GFCM-a i Komisiji do 30. travnja svake godine.

7.  Ribarska plovila kojima je odobren ribolov na područjima iz članka 9.c stavaka 2. i 3. s alatima iz stavka 1. ovog članka imaju sustav automatske identifikacije (AIS) i/ili sustav za automatsko utvrđivanje identiteta plovila (AIS) koji ispravno funkcioniraju, a ribolovni alati koji su na plovilu ili se upotrebljavaju propisno su utvrđeni, numerirani i označeni prije početka bilo kakvih ribolovnih operacija ili bilo kakve plovidbe na tim područjima.

8.  Ribarska plovila opremljena mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama, a koja nemaju odobrenje, smiju prelaziti preko ograničenog područja za ribolov samo ako slijede izravan pravac plovidbe pri stalnoj brzini od najmanje sedam čvorova i ako na plovilu imaju aktivan VMS i/ili AIS i ako ne obavljaju nijednu vrstu ribolovnih aktivnosti.

Članak 9.e

Prostorna/vremenska ograničenja u Alboranskom moru

1.  Uzimajući u obzir dostupna znanstvena mišljenja, države članice smiju uspostaviti prostorna/vremenska ograničenja u Alboranskom moru (geografska potpodručja 1, 2 i 3 GFCM-a kako su definirana u Prilogu I.) u kojem su ribolovne aktivnosti zabranjene ili ograničene kako bi se zaštitila područja na kojima se skupljaju mladi organizmi i/ili ikraši vrste rumenac okan.

2.  Države članice obavješćuju Tajništvo GFCM-a i Komisiju najkasnije do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] o tim područjima i ograničenjima koja su primijenile.”;

"

4.  u glavi II. poglavlju I. dodaje se sljedeći odjeljak:"

„Odjeljak III.

Privremena zabrana u zaljevu Gabès

Članak 11.a

Privremena zabrana u zaljevu Gabès

Od 1. srpnja do 30. rujna svake godine zabranjuje se ribolov pridnenim povlačnim mrežama između obale i izobata od 200 metara dubine u geografskom potpodručju 14 GFCM-a (zaljev Gabès u skladu s definicijom iz Priloga I.).”;

"

5.  u glavi II. umeće se sljedeće poglavlje:"

„POGLAVLJE II.a

PRIVREMENA ZABRANA U CRNOM MORU

Članak 14.a

Razdoblje zabrane ribolova tijekom sezone mriješćenja oblića u Crnom moru

1.  U razdoblju od travnja do lipnja svake godine svaka predmetna država članica utvrđuje razdoblje zabrane ribolova u Crnom moru u trajanju od najmanje dva mjeseca.

2.  Države članice mogu odrediti dodatna prostorna/vremenska ograničenja u okviru kojih se ribolovne aktivnosti mogu zabraniti ili ograničiti kako bi se zaštitila područja skupljanja mladih oblića.”;

"

6.  umeću se sljedeći članci:"

„Članak 16.ca

Predostrožne zabrane skupljanja crvenog koralja

1.  Ako se dosegne granična razina ulova iz stavaka 2. i 3., države članice privremeno zatvaraju predmetno područje za bilo kakav ribolov crvenog koralja.

2.  Smatra se da je granična razina ulova dosegnuta kad kolonije crvenog koralja čiji je bazalni promjer manji od 7 mm premaše 25 % ukupnog ulova skupljenoga s određene obale crvenog koralja u određenoj godini.

3.  Ako koraljne obale još uvijek nisu ispravno utvrđene, granična razina ulova i zabrana predviđene stavkom 1. primjenjuju se prema ljestvici statističkog pravokutnika GFCM-a.

4.  U svojoj odluci o određivanju zabrane kako je navedeno u stavku 1. države članice utvrđuju predmetno geografsko područje, trajanje zabrane i uvjete za ribolov u tom području tijekom zabrane.

5.  Države članice koje su odredile zabrane o tome bez odgode obavješćuju Tajništvo GFCM-a i Komisiju.

Članak 16.cb

Prostorne/vremenske zabrane

Države članice koje aktivno skupljaju crveni koralj uvode dodatne zabrane radi zaštite crvenog koralja na temelju dostupnih znanstvenih mišljenja, a najkasnije do ... [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].”;

"

7.  u glavi II. umeće se sljedeće poglavlje nakon poglavlja IV.:"

„POGLAVLJE IV.a

MINIMALNA REFERENTNA VELIČINA ZA OČUVANJE KOSTELJA PIKNJAVCA U CRNOM MORU

Članak 16.da

Minimalna referentna veličina za očuvanje kostelja piknjavca u Crnom moru

Primjerci kostelja piknjavca u Crnom moru koji su manji od 90 cm ne smiju se zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, skladištiti, prodavati niti izlagati ni nuditi na prodaju. Kod slučajnog ulova takvi se primjerci kostelja piknjavca odmah puštaju neozlijeđeni i živi, u mjeri u kojoj je to moguće. Zapovjednici ribarskih plovila zapisuju u brodski dnevnik slučajni ulov, puštanje i/ili odbacivanje kostelja piknjavca. Države članice dostavljaju te informacije GFCM-u i Komisiji u okviru svojih godišnjih izvješća SAC-u i preko okvira za prikupljanje podataka GFCM-a.”;

"

8.  umeće se sljedeća glava:"

„GLAVA II.a

RIBOLOVNI KAPACITET I RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI”

Članak 16.m

Ograničenja ulova za crveni koralj

Svaka država članica može u Sredozemnom moru uspostaviti sustav pojedinačnih dnevnih i/ili godišnjih ograničenja ulova za crveni koralj.

Članak 16.n

Kapacitet ribarske flote ili ribolovni napor za rumenca okana u Alboranskom moru

1.  Države članice najkasnije do 2020. održavaju razine kapaciteta ribarske flote ili ribolovnog napora na razinama koje su se odobrile i primjenjivale tijekom posljednjih godina u pogledu iskorištavanja rumenca okana u Alboranskom moru (geografska potpodručja 1, 2 i 3 GFCM-a kako su definirana u Prilogu I.).

”;

"

9.  članak 17.a. briše se;

10.  u glavi III. dodaju se sljedeća poglavlja:"

„Poglavlje III.

Kontrola nad ribolovom koralja

Članak 22.a

Odobrenja za ribolov crvenog koralja

1.  Plovila ili ribari ovlašteni za skupljanje crvenog koralja u Sredozemnom moru imaju valjano odobrenje za ribolov u kojem se navode tehnički uvjeti pod kojima se ribolov smije obavljati.

2.  Ako ne postoji odobrenje iz stavka 1., crveni je koralj zabranjeno skupljati, zadržavati na plovilu, pretovarivati, istovarivati, prenositi, pohranjivati, prodavati ili prikazivati ili nuditi na prodaju.

3.  Države članice vode ažurirani registar odobrenja za ribolov iz stavka 1. i dostavljaju Komisiji najkasnije do 31. ožujka svake godine popis plovila za koja su izdana odobrenja iz stavka 1. Komisija dostavlja taj popis Tajništvu GFCM-a ▌najkasnije do 30. travnja svake godine▌. Taj popis uključuje sljedeće informacije za svako plovilo:

   (a) ime plovila;
   (b) broj plovila pod kojim je upisano u registar (oznaka koju su dodijelile ugovorne stranke Konvencije);
   (c) registracijski broj GFCM-a (3-slovna oznaka ISO države + 9 znamenaka, npr. xxx000000001),
   (d) luku registracije (puno ime luke),
   (e) prethodno ime (ako postoji);
   (f) prethodnu zastavu (ako postoji);
   (g) prethodne pojedinosti o brisanju iz drugih registara (ako postoje);
   (h) međunarodni radijski pozivni znak (ako postoji);
   (i) postojanje VMS-a ili druge opreme za geolokalizaciju plovila (navesti DA/NE);
   (j) vrstu plovila, ukupnu duljinu (LOA) i bruto tonažu (BT) i/ili bruto registarsku tonažu (BRT) te snagu motora izraženu u kW;
   (k) postojanje sigurnosne i zaštitne opreme za prihvat promatrača na plovilu (navesti DA/NE);
   (l) razdoblje u kojem je odobren ribolov crvenog koralja;
   (m) područja na kojima je odobren ribolov crvenog koralja: geografska potpodručja GFCM-a i polja u statističkoj mreži GFCM-a;
   (n) sudjelovanje u istraživačkim programima koje vode nacionalne/međunarodne znanstvene ustanove (navesti DA/NE; opisati).

4.  Države članice ne smiju povećati broj odobrenja za ribolov sve dok se u znanstvenom mišljenju ne navede da je status populacija crvenog koralja povoljan.

Članak 22.b

Evidentiranje ulovâ crvenog koralja

1.  Ribari ili zapovjednici plovila ovlašteni za skupljanje crvenog koralja evidentiraju ulove žive vage, i po mogućnosti broj kolonija, nakon ribolovnih operacija ili najkasnije pri istovaru u luci u slučaju dnevnih ribolovnih putovanja.

2.  Ribarska plovila s odobrenjem za skupljanje crvenog koralja imaju na plovilu brodski dnevnik u koji se unose dnevni ulovi crvenog koralja, neovisno o težini žive vage, i ribolovna aktivnost po području i dubini, uključujući broj ribolovnih dana i zarona, kad je to moguće. Te se informacije dostavljaju nadležnim nacionalnim tijelima u roku utvrđenom u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 22.c

Prethodna obavijest za crveni koralj

Od dva do četiri sata prije predviđenog dolaska u luku zapovjednici ribarskih plovila ili njihovi predstavnici dostavljaju odgovarajućim tijelima sljedeće informacije:

   (a) predviđeno vrijeme dolaska;
   (b) vanjski identifikacijski broj i ime ribarskog plovila;
   (c) procijenjenu količinu žive vage i po mogućnosti broj kolonija crvenog koralja zadržanih na plovilu;
   (d) informacije o geografskom području na kojemu je ostvaren ulov.

Članak 22.d

Određene luke za crveni koralj

Ovlašteni ribari ili ribarska plovila istovaruju ulov crvenog koralja isključivo u određenim lukama. U tu svrhu svaka država članica određuje luke u kojima je odobren istovar ulova crvenog koralja te dostavlja popis tih luka Tajništvu GFCM-a i Komisiji do 30. travnja svake godine, osim ako je popis određenih luka koji je već dostavljen ostao nepromijenjen.

Članak 22.e

Kontrola istovarâ crvenog koralja

Svaka država članica utvrđuje program kontrole koji se temelji na analizi rizika, posebno kako bi provjerila istovare i potvrdila brodske dnevnike.

Članak 22.f

Pretovar crvenog koralja

Zabranjuju se operacije pretovara crvenog koralja na moru.

Članak 22.g

Znanstvene informacije o crvenom koralju

Države članice koje imaju ribarske flote koje love crvene koralje osiguravaju da je propisno uspostavljen mehanizam za odgovarajuće znanstveno praćenje ribolova i ulova kako bi omogućile Znanstvenom savjetodavnom odboru GFCM-a da daje opisne informacije i mišljenja barem o sljedećem:

   (a) korištenom ribolovnom naporu (npr. broj ribolovnih zarona tjedno) i ukupnoj razini ulova po stokovima na lokalnoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini;
   (b) referentnim točkama za očuvanje i upravljanje kako bi se dodatno poboljšao regionalni plan upravljanja u skladu s ciljem maksimalnog održivog prinosa i malog rizika od kolapsa stoka;
   (c) biološkim i društveno-gospodarskim učincima alternativnih scenarija upravljanja, uključujući kontrolu ribolovnog napora / ulova i/ili tehničkih mjera, kako su predložile ugovorne stranke GFCM-a;
   (d) mogućim prostornim/vremenskim zabranama kako bi se očuvala održivost ribarstva.

POGLAVLJE IV.

KONTROLNE MJERE KOJE SE ODNOSE NA ODREĐENA GEOGRAFSKA POTPODRUČJA GFCM-a

Odjeljak I.

Kontrola ribolova rumenca okana u Alboranskom moru

Članak 22.h

Izvješćivanje o dnevnim ulovima i usputnim ulovima rumenca okana

Ne dovodeći u pitanje članak 14. Uredbe 1224/2009, države članice uspostavljaju mehanizam radi osiguranja izvješćivanja o svim dnevnim gospodarskim ulovima i usputnim ulovima rumenca okana u Alboranskom moru (geografska potpodručja 1, 2, 3 GFCM-a kako je definirano u Prilogu I.), neovisno o živoj vagi ulova. Kad je riječ o rekreacijskom ribolovu, države članice nastoje evidentirati ili procijeniti ulove koji se odnose na tu vrstu.

Članak 22.i

Odobrenja za ribolov i ribolovne aktivnosti

1.  Države članice uspostavljaju registar ribarskih plovila ovlaštenih za držanje na plovilu ili istovar količina rumenca okana ulovljenih u Alboranskom moru koje čine više od 20 % ulova žive vage nakon razvrstavanja po plimi. Taj se registar održava i ažurira.

2.  Ribarskim plovilima koja love rumenca okana dopušteno je obavljanje ribolovnih aktivnosti samo ako su te ribolovne aktivnosti navedene u valjanom odobrenju za ribolov koje su izdala nadležna tijela i u kojem su navedeni tehnički uvjeti pod kojima se te aktivnosti smiju obavljati. Odobrenje uključuje podatke utvrđene u Prilogu VIII.

3.  Države članice ▌:

   (a) dostavljaju Komisiji do 31. siječnja svake godine, popis operativnih plovila za koje je izdano odobrenje za tekuću ili sljedeću godinu odnosno sljedeće godine; Komisija dostavlja taj popis Tajništvu GFCM-a do kraja veljače svake godine. Taj popis sadržava podatke utvrđene u Prilogu VIII.;
   (b) dostavljaju Komisiji i Tajništvu GFCM-a do kraja studenoga svake godine, počevši od 30. studenoga 2018., a najkasnije od 30. studenoga 2020., izvješće o ribolovnim aktivnostima koje su obavljala plovila iz stavka 1., u zbirnom obliku, uključujući sljedeće minimalne informacije:
   i) broj ribolovnih dana;
   ii) područje iskorištavanja; i
   iii) ulove rumenca okana.

4.  Sva plovila ukupne dužine veće iznad 12 metara koja su ovlaštena loviti rumenca okana opremljena su VMS-om ili bilo kojim drugim sustavom za geolokalizaciju kojim se kontrolnim tijelima omogućuje da prate njihove aktivnosti.

Članak 22.j

Znanstveno praćenje

Države članice koje imaju ribarske flote za lov rumenca okana osiguravaju da je propisno uspostavljen mehanizam za odgovarajuće praćenje ribolova i ulova kako bi SAC-u omogućile da daje opisne informacije i mišljenja barem o sljedećem:

   (a) karakteristikama ribolovnog alata, među ostalim, o najvećoj duljini parangala i mreža stajaćica te o broju, vrsti i veličini kuka;
   (b) korištenom ribolovnom naporu (npr. broj ribolovnih dana u tjednu) i ukupnoj razini ulova gospodarskih ribarskih flota; trebalo bi dostaviti i procjenu ulova iz rekreacijskog ribolova;
   (c) referentnim točkama za očuvanje i upravljanje kako bi se utvrdili višegodišnji planovi upravljanja za održivo ribarstvo u skladu s ciljem maksimalnog održivog prinosa i malog rizika od kolapsa stoka;
   (d) društveno-gospodarskim učincima alternativnih scenarija upravljanja, uključujući kontrolu ribolovnog napora/ulova i/ili tehničkih mjera, kako su ih utvrdili GFCM i/ili ugovorne stranke;
   (e) mogućim prostornim/vremenskim zabranama kako bi se očuvala održivost ribarstva;
   (f) potencijalnom učinku rekreacijskog ribolova na stanje stoka/stokova rumenca okana.

Odjeljak II.

Sicilijanski prolaz

Članak 22.k

Odobrenja za ribolov pridnenih stokova pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u Sicilijanskom prolazu

1.  Plovilima s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja love pridnene stokove u Sicilijanskom prolazu (geografska potpodručja 12, 13, 14, 15 i 16 GFCM-a kako je definirano u Prilogu I.) dopušta se samo obavljanje određenih ribolovnih aktivnosti navedenih u valjanom odobrenju za ribolov koje su izdala nadležna tijela i u kojem su navedeni tehnički uvjeti pod kojima se te aktivnosti obavljaju.

2.  Odobrenje za ribolov iz stavka 1., osim podataka navedenih u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EZ) br. 2017/218*, uključuje sljedeće podatke:

   (a) registracijski broj GFCM-a;
   (b) prethodno ime (ako postoji);
   (c) prethodnu zastavu (ako postoji);
   (d) prethodne pojedinosti o brisanju iz drugih registara (ako postoje).

3.  Države članice svake godine do 31. listopada dostavljaju Komisiji popis plovila za koja su izdale odobrenje iz stavka 1. Komisija taj popis dostavlja tijelu koje ona imenuje i Tajništvu GFCM-a najkasnije do 30. studenog svake godine.

4.  Države članice dostavljaju Komisiji i Tajništvu GFCM-a najkasnije do 31. kolovoza svake godine, u zbirnom obliku, izvješće o ribolovnim aktivnostima koje su obavljala plovila iz stavka 1., uključujući sljedeće minimalne informacije:

   i) broj ribolovnih dana,
   ii) područje iskorištavanja i
   iii) ulove oslića i kozica.

Članak 22.l

Određene luke

1.  Svaka država članica određuje iskrcajne luke u kojima se može odvijati istovar i pretovar oslića i kozica ulovljenih u Sicilijskom prolazu, u skladu s člankom 43. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Države članice dostavljaju Tajništvu GFCM-a i Komisiji najkasnije do 30. studenog 2018. popis određenih iskrcajnih luka. Sve naknadne izmjene tog popisa bez odgode se dostavljaju Tajništvu GFCM-a i Komisiji.

2.  Zabranjuje se iskrcaj ili prekrcaj bilo kojih količina oslića ili kozica koje su u Sicilijskom prolazu ulovila ribarska plovila na svim mjestima osim u iskrcajnim lukama koje su odredile države članice.

Članak 22.m

Međunarodni program zajedničke inspekcije i nadzora u Sicilijanskom prolazu

1.  Države članice mogu provoditi aktivnosti inspekcije i nadzora u okviru Međunarodnog programa zajedničke inspekcije i nadzora ("Program") kojim su obuhvaćene vode izvan nacionalne jurisdikcije u geografskim potpodručjima 12, 13, 14, 15 i 16 GFCM-a kako je definirano u Prilogu I. („područje inspekcije i nadzora”).

2.  Države članice mogu imenovati inspektore i utvrditi inspekcijska sredstva te obavljati inspekcijske preglede u okviru Programa. Komisija ili tijelo koje je ona imenovala može za Program odrediti inspektore Unije.

3.  Komisija ili tijelo koje ona imenuje koordinira nadzorne i inspekcijske aktivnosti za Uniju i može izraditi, u dogovoru s dotičnim državama članicama, zajednički plan djelovanja kako bi Unija mogla ispuniti svoje obveze u okviru Programa. Države članice donose potrebne mjere kako bi olakšale provedbu tih planova, posebno u pogledu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa, kao i razdoblja i geografskih područja u kojima će se ti resursi upotrebljavati.

4.  Svaka država članica, najkasnije do 31. listopada svake godine, dostavlja Komisiji ili tijelu koje je Komisija odredila popis imena inspektora ovlaštenih za provođenje inspekcije i nadzora na području iz stavka 1., kao i imena plovila i zrakoplova koji se koriste za inspekciju i nadzor koje namjeravaju dodijeliti Programu za sljedeću godinu. Komisija ili tijelo koje je Komisija odredila šalje te informacije Tajništvu GFCM-a do 1. prosinca svake godine ili što je prije moguće prije početka inspekcijskih aktivnosti.

5.  Inspektori koji su određeni za Program nose identifikacijsku iskaznicu inspektora GFCM-a koju je izdalo nadležno tijelo▌, koja je u obliku utvrđenom u Prilogu IV.

6.  Plovila koja obavljaju dužnosti ukrcaja i inspekcije u skladu s Programom plove pod posebnom zastavom ili zastavicom, kako je opisano u Prilogu V.

7.  Svaka država članica osigurava da svako inspekcijsko plovilo koje ima pravo ploviti pod svojom zastavom i koje djeluje na području iz stavka 1. održava siguran kontakt, po mogućnosti svakodnevno, sa svim ostalim inspekcijskim plovilima koja djeluju u tom području, radi razmjene informacija potrebnih za koordiniranje tih aktivnosti.

8.  Svaka država članica čije službe provode inspekciju ili nadzor na području iz stavka 1. dostavlja svakom inspekcijskom plovilu po njegovu ulasku u predmetno područje popis zapažanja uspostavljen u skladu s Prilogom VII, ukrcaja i inspekcija koje je provela u prethodnom desetodnevnom razdoblju, uključujući datume, geografske koordinate i sve ostale relevantne informacije.

Članak 22.n

Provođenje inspekcija

1.  Inspektori određeni za Program:

   (a) prije ukrcavanja obavještavaju ribarsko plovilo o imenu inspekcijskog plovila;
   (b) ističu, na inspekcijskom plovilu i plovilu za ukrcavanje, zastavicu opisanu u Prilogu V.;
   (c) ograničavaju veličinu svakog inspekcijskog tima na najviše tri inspektora.

2.  Nakon ukrcavanja na plovilo inspektori zapovjedniku ribarskog plovila predočuju identifikacijsku iskaznicu opisanu u Prilogu IV. Inspekcije se provode na jednom od službenih jezika GFCM-a i, po mogućnosti, na jeziku kojim govori zapovjednik ribarskog plovila.

3.  Inspektori sastavljaju zapisnik o inspekciji u obliku utvrđenom u Prilogu VI.

4.  Inspektori potpisuju zapisnik u prisutnosti zapovjednika plovila, koji ima pravo dodati u zapisnik sva zapažanja koja smatra primjerenima te ga mora i potpisati.

5.  Preslike zapisnika daju se zapovjedniku plovila i tijelima skupine koja obavlja inspekciju, koja dostavljaju preslike tijelima države zastave pregledanog plovila te Komisiji i/ili tijelu koje je Komisija odredila. Komisija tu presliku prosljeđuje Tajništvu GFCM-a.

6.  Veličinu skupine koja obavlja inspekciju i trajanje inspekcije određuje časnik koji zapovijeda inspekcijskim plovilom uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.

Članak 22.o

Kršenje pravila

1.  Za potrebe ovog članka kršenjem pravila smatraju se sljedeće aktivnosti:

   (a) aktivnosti iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (e), (f), (g) i (h) Uredbe (EZ) br. 1005/2008;
   (b) ometanje sustava za satelitsko praćenje; i
   (c) djelovanje bez VMS-a.

2.  U slučaju bilo kakvog ukrcavanja na ribarsko plovilo i provođenja inspekcije ribarskog plovila tijekom kojeg inspektori otkriju kršenje pravila, tijela države članice koja je država zastave inspekcijskog plovila odmah obavješćuju Komisiju ili tijelo koje je Komisija odredila, koje potom obavješćuje državu zastave pregledanog ribarskog plovila izravno i preko Tajništva GFCM-a. Obavješćuju i svaki inspekcijski brod države pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo za koji se zna da se nalazi u blizini.

3.  Država članica koja je država zastave plovila osigurava da nakon inspekcije tijekom koje je utvrđeno kršenje pravila predmetno ribarsko plovilo obustavi sve ribolovne aktivnosti. Država članica koja je država zastave zahtijeva od ribarskog plovila da se u roku od 72 sata uputi u luku koju ona odredi i u kojoj se pokreće istraga.

4.  U slučaju da je tijekom inspekcije otkriveno kršenje pravila, o mjerama i naknadnim postupcima koje je poduzela država članica koja je država zastave obavješćuju se Komisija ili tijelo koje je ona odredila. Komisija ili tijelo koje je ona odredila prosljeđuje Tajništvu GFCM-a informacije o mjerama i daljnjem postupanju.

5.  Kada je riječ o zapisnicima o inspekciji, kako je navedeno u članku 22.n stavku 3., i izjavama koje proizlaze iz dokumentiranih inspekcija koje su inspektori proveli, tijela država članica postupaju slično kao sa zapisnicima i izjavama nacionalnih inspektora.

Odjeljak III.

Crno more

Članak 22.p

Mjere za sprečavanje IUU ribolova oblića u Crnom moru, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje

1.  Svaka država članica do 20. siječnja svake godine šalje Komisiji, putem uobičajenog sustava podrške za obradu podataka, ▌popis plovila koja upotrebljavaju pridnene jednostruke mreže stajaćice ovlaštenih za ribolov oblića u Crnom moru (geografsko potpodručje 29 GFCM-a kako je definirano u Prilogu I.). Komisija šalje taj popis Tajništvu GFCM-a do 31. siječnja svake godine.

2.  Popis naveden u stavku 1., uz podatke navedene u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/218, uključuje sljedeće podatke:

   (a) registracijski broj GFCM-a;
   (b) prethodno ime (ako postoji);
   (c) prethodnu zastavu (ako postoji);
   (d) prethodne pojedinosti o brisanju iz drugih registara (ako postoje);
   (e) glavne ciljane vrste;
   (f) glavne alate koje se koriste za ribolov oblića, segment flote i operativnu jedinicu kako je definirano u statističkoj matrici zadatka 1. utvrđenoj u odjeljku C Priloga III.;
   (g) razdoblje tijekom kojeg je odobren ribolov s jednostrukim mrežama stajaćicama ili bilo kojim drugim alatom za koji postoji vjerojatnost da će se njime ribariti oblić (ako takvo odobrenja postoji).

3.  Države članice na zahtjev GFCM-a dostavljaju informacije o ribarskim plovilima kojima je odobreno obavljanje ribolovne aktivnosti u određenom razdoblju. Konkretno, države članice dostavljaju imena predmetnih ribarskih plovila, njihove vanjske identifikacijske brojeve i ribolovne mogućnosti koje su dodijeljene svakom od njih.

4.  Nadležna tijela obalne države članice prikupljaju neoznačene napuštene jednostruke mreže stajaćice koje se koriste za ribolov oblića, a koje su pronađene na moru. Te se mreže nakon toga zapljenjuju dok im se točno ne utvrdi vlasnik ili se uništavaju ako nije moguće utvrditi vlasnika.

5.  Svaka predmetna država članica određuje mjesta za istovar na kojima se odvija istovar i pretovar oblića ulovljenog u Crnom moru, u skladu s člankom 43. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Popis tih mjesta dostavlja se Tajništvu GFCM-a i Komisiji najkasnije do 30. studenog svake godine.

6.  Zabranjuje se istovar ili pretovar s ribarskih plovila bilo kakve količine oblića ulovljenog u Crnom moru na bilo kojem drugom mjestu osim na mjestu za istovar iz stavka 5.

Članak 22.q

Nacionalni planovi za praćenje, kontrolu i nadzor ribolova oblića u Crnom moru

1.  Države članice utvrđuju nacionalne planove za praćenje, kontrolu i nadzor („nacionalni planovi”) radi provedbe odredbi iz članka 22.p, među ostalim, osiguravanjem ispravnog i točnog praćenja i evidentiranja mjesečnih ulova i/ili korištenog ribolovnog napora.

2.  Nacionalni planovi sadržavaju sljedeće elemente:

   (a) jasnu definiciju sredstava kontrole s opisom ljudskih, tehničkih i financijskih resursa koji su posebno na raspolaganju za provedbu nacionalnih planova;
   (b) jasnu definiciju inspekcijske strategije (uključujući inspekcijske protokole) koja je usmjerena na ribarska plovila za koja postoji vjerojatnost da će loviti oblić i srodne vrste;
   (c) akcijske planove za kontrolu tržišta i prijevoza;
   (d) definiciju inspekcijskih zadaća i postupaka, uključujući strategiju uzorkovanja koja se primjenjuje kako bi se provjerilo vaganje ulova tijekom prve prodaje i strategiju uzorkovanja za plovila koja ne podliježu pravilima o brodskim dnevnicima/istovarnim deklaracijama;
   (e) smjernice u kojima se daju objašnjenja za inspektore, organizacije proizvođače i ribare o pravilima koja su uspostavljena za ribarstvo za koje postoji vjerojatnost da će loviti oblić, uključujući:
   i) pravila za popunjavanje dokumenata, među ostalim zapisnike o inspekcijama, ribolovne brodske dnevnike, pretovarne deklaracije, istovarne deklaracije i potvrde o preuzimanju, prijevozne dokumente i prodajne listove;
   ii) tehničke mjere koje su na snazi, uključujući veličinu mrežnog oka i/ili dimenzije mrežnog oka, najmanju dopuštenu količinu ulova, privremena ograničenja;
   iii) strategije uzorkovanja;
   iv) mehanizme unakrsne provjere;
   (f) osposobljavanje nacionalnih inspektora u svrhu provedbe zadaća iz Priloga II. ovoj Uredbi.

3.  Države članice do 20. siječnja svake godine dostavljaju Komisiji ili tijelu koje je ona odredila nacionalne planove Komisija ili tijelo koje je ona odredila prosljeđuje te planove Tajništvu GFCM-a do 31. siječnja svake godine.

Članak 22.r

Znanstveno praćenje ribolova oblića u Crnom moru

Države članice najkasnije do 30. studenoga svake godine dostavljaju SAC-u i Komisiji sve dodatne informacije kojima se podupire znanstveno praćenje ribolova oblića u Crnom moru.

__________________

* Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 od 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije (SL L 34, 9.2.2017., str. 9.).”;

"

11.  članak 23.a mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećom:"

„(a) podatke o crvenom koralju iz članka 22.b; i”;

"

(b)  dodaje se sljedeći stavak:"

„8. Svaka država članica do 30. lipnja svake godine Tajništvu GFCM-a i Komisiji podnose detaljno izvješće o svojim ribolovnim aktivnostima povezanima s crvenim koraljem. To izvješće uključuje barem informacije o ukupnim ulovima i područjima iskorištavanja te, po mogućnosti, informacije o broju zarona i prosječnom ulovu po zaronu.”;

"

12.  dodaju se prilozi IV., V., VI., VII. i VIII. kako su utvrđeni u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

Uredbi (EU) br. 1343/2011 dodaju se sljedeći prilozi:

„PRILOG IV.

Model identifikacijske iskaznice za inspektore GFCM-a

Opća komisija za ribarstvo

Sredozemlja

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HR-p0000002.png

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HR-p0000003.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HR-p0000004.png

GFCM

Nositelj ove identifikacijske iskaznice inspektora inspektor je GFCM-a koji je propisno imenovan na temelju uvjetâ Programa zajedničke inspekcije i nadzora Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) te je ovlašten postupati na temelju odredbi iz pravila GFCM-a.

IDENTIFIKACIJSKA ISKAZNICA INSPEKTORA

Fotografija

Ugovorna stranka

Ime inspektora:

Iskaznica br.

………………………………

Nadležno tijelo koje izdaje iskaznicu

………………………………

Inspektor

Datum izdavanja:

Valjanost: pet godina

PRILOG V.

Model inspekcijske zastavice GFCM-a

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HR-p0000005.png

PRILOG VI.

Zapisnik o inspekciji GFCM-a

1.  INSPEKTORI

Ime…………….……………………Ugovorna stranka…………….…………….Broj identifikacijske iskaznice GFCM-a…………………

Ime…………….……………………Ugovorna stranka…………….…………….Broj identifikacijske iskaznice GFCM-a…………………

Ime…………….……………………Ugovorna stranka…………….…………….Broj identifikacijske iskaznice GFCM-a…………………

2.  PLOVILO NA KOJEM SE NALAZE INSPEKTORI

2.1.  Ime i registracija …………………………………………

2.2.  Zastava……………………………………………………………..

3.  INFORMACIJE O PREGLEDANOM PLOVILU

3.1.  Ime i registracija…………………………………………........

3.2.  Zastava……………………………………………………………..

3.3.  Kapetan (ime i prezime te adresa) …...........................................

3.4.  Vlasnik broda (ime i prezime te adresa) …...................................

3.5.  Broj iz evidencije GFCM-a…………………………………………....……..

3.6.  Vrsta plovila……………………………………....…....…....……....

4.  POLOŽAJ

4.1.  Položaj kako ga je utvrdio zapovjednik inspekcijskog plovila u ………UTC; Geo. širina………. Geo. duljina……….

4.2.  Položaj kako ga je utvrdio zapovjednik ribarskog plovila u ………UTC; Geo. širina……….Geo. duljina……….

5.  DATUM I VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA INSPEKCIJE

5.1.  Datum ……… Vrijeme dolaska na plovilo ……… UTC – Vrijeme odlaska ………UTC

6.   VRSTA RIBOLOVNOG ALATA NA PLOVILU

Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicama – OTB

 

Pelagijska povlačna mreža (koća) sa širilicama – OTM

 

Povlačna mreža (koća) za ribolov kozica – TBS

 

Okružujuća mreža plivarica – PS

 

Usidrene jednostruke mreže stajaćice – GNS

 

Stajaći parangali – LLS

 

Alati za rekreacijski ribolov – RG

 

Ostalo (navesti)

 

7.   MJERENJE MREŽNOG OKA – U MILIMETRIMA

7.1.  Zakonita veličina mrežnog oka koju treba koristiti: ………………mm

7.2.  Rezultat mjerenja prosječne veličine mrežnog oka: ………………mm

7.3.  Kršenje pravila: DA  – NE  -------- Ako je odgovor DA, pravno upućivanje:

8.  PREGLED ULOVA NA PLOVILU

8.1.  Rezultati inspekcijskog pregleda ribe na plovilu

VRSTA

(troslovna oznaka FAO-a)

 

 

 

 

 

 

Ukupno (kg)

 

 

 

 

 

 

Izgled

 

 

 

 

 

 

Pregledani uzorak

 

 

 

 

 

 

% nedorasle ribe

 

 

 

 

 

 

8.2.  Kršenje pravila: DA  – NE  -------- Ako je odgovor DA, pravno upućivanje:

9.  PREGLED DOKUMENATA NA PLOVILU I VMS-a

9.1.  Ribolovni brodski dnevnik: DA  – NE 

9.2.  Kršenje pravila: DA  – NE  -------- Ako je odgovor DA, pravno upućivanje:

9.3.  Licencija za ribolov: DA  – NE 

9.4.  Kršenje pravila: DA  – NE  -------- Ako je odgovor DA, pravno upućivanje:

9.5.  Posebno odobrenje: DA  – NE 

9.6.  Kršenje pravila: DA  – NE  -------- Ako je odgovor DA, pravno upućivanje:

9.7.  VMS: DA  – NE  --------funkcionira: DA  – NE 

9.8.  Kršenje pravila: DA  – NE  -------- Ako je odgovor DA, pravno upućivanje:

10.  POPIS PREKRŠAJA

□ ribolov bez licencije, dozvole ili odobrenja koje je izdala ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave – pravno upućivanje:

□ neispunjavanje obveze vođenja dovoljnih zapisa o ulovu i podataka povezanih s ulovom u skladu sa zahtjevima GFCM-a o izvješćivanju ili znatno pogrešno izvješćivanje o takvom ulovu i/ili podacima povezanima s ulovom – pravno upućivanje:

□ ribolov u području zatvorenom za ribolov – pravno upućivanje:

□ ribolov tijekom sezone zatvorene za ribolov – pravno upućivanje:

□ upotreba zabranjenog ribolovnog alata – pravno upućivanje:

□ krivotvorenje ili namjerno prikrivanje oznaka, identiteta ili registracije ribarskog plovila – pravno upućivanje:

□ skrivanje, neovlašteno mijenjanje ili uništavanje dokaza povezanih s istragom o prekršaju – pravno upućivanje:

□ višestruki prekršaji koji se, promatrani zajedno, smatraju teškim nepoštovanjem važećih mjera u skladu s GFCM-om,

□ napad, otpor, zastrašivanje, seksualno uznemiravanje, ometanje ili nedopušteno sprečavanje i zadržavanje ovlaštenog inspektora,

□ ometanje sustava za satelitsko praćenje i/ili rad bez sustava VMS – pravno upućivanje:

11.  Popis dokumenata kopiranih na plovilu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Primjedbe i potpis zapovjednika plovila

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Potpis zapovjednika: …………………………………………………………………..

13.  Primjedbe i potpis inspektora/inspektorâ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Potpis inspektora/inspektorâ: ………………………………………………………….

PRILOG VII.

Zapisnik GFCM-a o zapažanju

1.  Datum zapažanjâ: ……/……/…….. Vrijeme: …………………UTC

2.  Položaj zapaženog plovila: Geo. širina……………………… – Geo. duljina………………………….

3.  Smjer:……………………………….. – Brzina……………………………………..

4.  Ime zapaženog plovila:

5.  Zastava zapaženog plovila:

6.  Vanjski broj/oznaka:

7.  Vrsta plovila:

 Ribarsko plovilo

 Transportno plovilo

 Brod hladnjača

 Ostalo (navesti)

8.  Međunarodni radijski pozivni znak:

9.  Broj IMO (ako je primjenjivo):

10.  Aktivnost(i):

 Ribolov

 Plovidba na paru

 Plutanje

 Pretovar

11.  Radioveza: DA – NE

12.  Ime i državljanstvo kapetana zapaženog plovila:…………………………………………..

13.  Broj ljudi na zapaženom plovilu:……………………………………………………………..

14.  Ulovi na zapaženom plovilu: ……………………………………………………………………………………

15.  Informacije prikupio:

Ime inspektora:

Ugovorna stranka:

Broj identifikacijske iskaznice GFCM-a:

Ime patrolnog plovila:

PRILOG VIII.

Podaci koje treba uključiti na popis plovila koja love rumenca okana

Popis iz članka 22.i za svako plovilo uključuje sljedeće informacije:

–  ime plovila,

–  broj plovila pod kojim je upisano u registar (oznaka koju su dodijelile ugovorne stranke Konvencije),

–  registracijski broj GFCM-a (3-slovna oznaka ISO države + 9 znamenaka, npr. xxx000000001),

–  luku registracije (puno ime luke),

–  prethodno ime (ako postoji),

–  prethodnu zastavu (ako postoji),

–  prethodne pojedinosti o brisanju iz drugih registara (ako postoje),

–  međunarodni radijski pozivni znak (ako postoji),

–  postojanje VMS-a (označite DA/NE),

–  vrstu plovila, ukupnu duljinu (LOA) i bruto tonažu (BT) i/ili bruto registarsku tonažu (BRT) te snagu motora izraženu u kW,

–  ime i adresu vlasnika i operatora,

–  glavni alat koji se koristi za ribolov rumenca okana te segment flote kojemu je dodijeljen i operativnu jedinicu kako je utvrđeno u Referentnom okviru za prikupljanje podataka (DCRF),

–  sezonsko razdoblje u kojem je odobren ribolov rumenca okana.”.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o rekreacijskom ribolovu

Komisija podsjeća da je jedan od ciljeva utvrđenih u Ministarskoj deklaraciji MedFish4Ever, donesenoj u ožujku 2017., da se što je prije moguće, a najkasnije do 2020., utvrdi skup osnovnih pravila kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje rekreacijskim ribolovom na Sredozemlju.

U skladu s tim ciljem srednjoročna strategija Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) za razdoblje 2017.–2020. među mjerama koje se provode na području GFCM-a sadržava procjenu učinaka rekreacijskog ribolova i razmatranje najboljih mjera upravljanja za reguliranje tih aktivnosti. U tom kontekstu unutar GFCM-a osnovana je radna skupina za rekreacijski ribolov radi izrade usklađene regionalne metodologije za ocjenu rekreacijskog ribolova.

Komisija će i dalje ulagati napore unutar GFCM-a kako bi se ostvario cilj utvrđen u Deklaraciji MedFish4Ever.

Izjava Komisije o crvenom koralju

Komisija podsjeća da su mjere očuvanja donesene u okviru regionalnog prilagodljivog plana upravljanja za iskorištavanje crvenog koralja u Sredozemnome moru [Preporuka GFCM/41/2017/5] privremene. Te će mjere, koje uključuju mogućnost uvođenja ograničenja ulova, Znanstveni savjetodavni odbor GFCM-a ocijeniti u 2019. kako bi ih GFCM revidirao na svojem 43. godišnjem zasjedanju (studeni 2019.).

(1) SL C 283, 10.8.2018., str. 95.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019.
(3) Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
(4) Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).
(5)Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).
(6)Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).
(7)Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).
(8)Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
(9)Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 27. ožujka 2019.Pravna napomena