Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0069(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0381/2018

Pateikti tekstai :

A8-0381/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0234

Priimti tekstai
PDF 405kWORD 186k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0143),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0123/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 6 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0381/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 283, 2018 8 10, p. 95.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų
P8_TC1-COD(2018)0069

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos steigimo susitarimu (toliau – BVJŽK susitarimas) nustatyta tinkama daugiašalio bendradarbiavimo sistema, kuria skatinama tokia Viduržemio jūros ir Juodosios jūros gyvųjų išteklių plėtra ir toks jų išsaugojimas, racionalus valdymas ir optimalus naudojimas, kokie yra laikomi tausiais ir kokiems esant tų išteklių sunykimo rizika yra maža;

(2)   vienas iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013(3) nustatytų bendros žuvininkystės politikos (toliau – BŽP) tikslų yra užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros veikla būtų aplinkosauginiu požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu ir valdoma tokiu būdu, kuris derėtų su tikslais užtikrinti naudą ekonomikos, socialinėje ir užimtumo srityse ir padėti užtikrinti aprūpinimą maistu;

(3)  Sąjunga drauge su Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipru, Malta, Rumunija ir Slovėnija yra BVJŽK susitarimo susitariančiosios šalys;

(4)  Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (toliau – BVJŽK) priimtos rekomendacijos yra privalomos jos susitariančiosioms šalims. Sąjunga yra BVJŽK susitarimo susitariančioji šalis, todėl tos rekomendacijos jai yra privalomos ir turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje, jei jų turinys dar į ją neįtrauktas;

(5)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1343/2011(4) nustatytos tam tikros žvejybos BVJŽK susitarimo rajone nuostatos. Tas teisės aktas yra tinkama BVJŽK priimtų, bet į Sąjungos teisę dar neįtrauktų BVJŽK rekomendacijų turinio įgyvendinimo priemonė;

(6)  2015 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/39/2015/2 dėl demersinių išteklių žvejybos dugniniais tralais Sicilijos sąsiauryje minimaliųjų standartų nustatymo. Tie standartai apima technines giliavandenių rožinių krevečių (Parapenaeus longirostris) ir europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) išsaugojimo priemones. Tam tikros tų priemonių dalys jau įtrauktos į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006(5) III priedą, kuriame nustatyti mažiausi atitinkamų rūšių individų išsaugojimo orientaciniai dydžiai. Tačiau Rekomendacijoje 39/2015/2 esančios laivyno valdymo priemonės Sąjungos teisėje turėtų būti įgyvendintos Reglamentu (ES) Nr. 1343/2011;

(7)  2015 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/39/2015/3, kurioje nustatomas priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai paprastųjų otų (Psetta maxima) žvejybai Juodojoje jūroje, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, rinkinys. Daugelis iš tų priemonių jau numatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 26/2004(6), Tarybos reglamente (EB) Nr. 1005/2008(7), Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009(8), Reglamente (ES) Nr. 1343/2011, Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011(9). Tačiau keletas Rekomendacijoje GFCM/39/2015/3 nustatytų laivyno valdymo priemonių į Sąjungos teisės aktus nėra įtrauktos, todėl turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje Reglamentu (ES) Nr. 1343/2011;

(8)  2015 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/39/2015/4 dėl Juodosios jūros paprastųjų dygliaryklių žvejybos valdymo priemonių, kurioje nustatė mažiausią atitinkamos rūšies individų orientacinį dydį;

(9)  2016 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/40/2016/4, kuria nustatomas daugiametis europinių jūrinių lydekų ir giliavandenių rožinių krevečių žvejybos Sicilijos sąsiauryje (12–16 geografiniuose parajoniuose) valdymo planas. Kai kurie to daugiamečio plano elementai jau numatyti Reglamente (EB) Nr. 26/2004 ir Reglamente (ES) Nr. 1380/2013. Vis dėlto tam tikros Rekomendacijoje GFCM/40/2016/4 nustatytos priemonės į Sąjungos teisės aktus nėra įtrauktos, todėl turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje Reglamentu (ES) Nr. 1343/2011;

(10)  2017 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/41/2017/2 dėl raudonpelekių pagelų žvejybos Alboros jūroje (1, 2 ir 3 geografiniuose parajoniuose) valdymo dvejų metų pereinamuoju laikotarpiu. Toje rekomendacijoje nustatytas veiklos tikslas – užtikrinti, kad raudonpelekių pagelų mirtingumas dėl žvejybos atitiktų sutartus atsargumo principu grindžiamus atskaitos taškus, ir kuo greičiau pasiekti arba išlaikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygį;

(11)  2017 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/41/2017/3 dėl Adrijos jūros Jabukos / Pomo įdubos ribojamos žvejybos rajono nustatymo;

(12)  2017 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/41/2017/4 dėl daugiamečio paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje (29 geografiniame parajonyje) valdymo plano. Rekomendacijoje nustatomos valdymo priemonės, techninės priemonės, laivynų priemonės ir kontrolės priemonės, įgyvendinant bandomąjį kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (toliau – NNN) paprastųjų otų žvejyba Juodojoje jūroje projektą. Kai kurie to daugiamečio plano elementai jau numatyti Reglamente (EB) Nr. 26/2004, Reglamente (EB) Nr. 1005/2008, Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, Reglamente (ES) Nr. 1343/2011, Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011. Vis dėlto tam tikros Rekomendacijoje GFCM/41/2017/4 nustatytos priemonės į Sąjungos teisės aktus nėra įtrauktos, todėl turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje Reglamentu (ES) Nr. 1343/2011;

(13)  2017 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/41/2017/5 dėl raudonųjų koralų rinkimo Viduržemio jūroje regioninio pritaikomojo valdymo plano nustatymo;

(14)  2017 m. metinėje sesijoje BVJŽK priėmė Rekomendaciją GFCM/41/2017/8 dėl tarptautinės jungtinės inspektavimo ir priežiūros programos nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose Sicilijos sąsiaurio (12–16 geografinių parajonių) vandenyse; joje gali nuspręsti dalyvauti valstybės narės. Siekiant užtikrinti BŽP laikymąsi, priimta Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatyta kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistema, apimanti kovą su NNN veikla. Visų pirma, siekiant užtikrinti visų BŽP taisyklių laikymąsi, Reglamente (EB) Nr. 1224/2009 nustatyta Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo, laikantis bendro ir integruoto požiūrio, sistema. Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011 nustatytos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 įgyvendinimo taisyklės. Reglamente (EB) Nr. 1005/2008 nustatyta Bendrijos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Į tuos reglamentus jau įtraukta keletas Rekomendacijoje GFCM/41/2017/8 nustatytų priemonių. Todėl tų priemonių į šį reglamentą įtraukti nebūtina. Vis dėlto tam tikros toje rekomendacijoje nustatytos priemonės į Sąjungos teisės aktus nėra įtrauktos, todėl turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje Reglamentu (ES) Nr. 1343/2011;

(15)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1343/2011 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Šis reglamentas taikomas visai verslinei žvejybos ir akvakultūros veiklai, taip pat, kai tai konkrečiai nustatyta šiame reglamente, mėgėjų žvejybos veiklai, kurią BVJŽK susitarimo rajone vykdo Sąjungos žvejybos laivai ir valstybių narių piliečiai.“;

"

2)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„Be terminų, kurių apibrėžtys nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013* 4 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 2 straipsnyje ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009** 4 straipsnyje, šiame reglamente vartojami taip apibrėžiami terminai:

–––––––––

(*) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(**) 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).“;

"

b)  įterpiami šie punktai:"

„e) buferinė zona – ribojamos žvejybos rajoną supanti zona, nustatyta siekiant išvengti atsitiktinio patekimo į tą rajoną ir padidinti jo apsaugą;

   f) tikslinė raudonpelekių pagelų žvejyba – žvejybos veikla, kurią vykdant per vieną potvynio ir atoslūgio ciklą sužvejotas laive laikomas arba iškrautas raudonpelekių pagelų kiekis po rūšiavimo sudaro daugiau kaip 20 % laimikio gyvojo svorio.“;

"

3)  po 9 straipsnio įterpiamas šis skirsnis:"

Ia skirsnis

Ribojamos žvejybos rajonai, nustatyti siekiant apsaugoti pagrindines žuvų buveines ir pažeidžiamas jūrų ekosistemas“;

9a straipsnis

Ribojamos žvejybos rajonai Sicilijos sąsiauryje

Draudžiama žvejoti dugniniais tralais:

   1) ribojamos žvejybos rajone „East of Adventure Bank“ (Aventūros bankos rytinė dalis), kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:
   37° 23,850′ šiaurės platumos, 12° 30,072′ rytų ilgumos,
   37° 23,884′ šiaurės platumos, 12° 48,282′ rytų ilgumos,
   37° 11,567′ šiaurės platumos, 12° 48,305′ rytų ilgumos,
   37° 11,532′ šiaurės platumos, 12° 30,095′ rytų ilgumos;
   2) ribojamos žvejybos rajone „West of Gela Basin“ (Dželos įdubos vakarinė dalis), kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:
   37° 12,040′ šiaurės platumos, 13° 17,925′ rytų ilgumos,
   37° 12,047′ šiaurės platumos, 13° 36,170′ rytų ilgumos,
   36° 59,725′ šiaurės platumos, 13° 36,175′ rytų ilgumos,
   36° 59,717′ šiaurės platumos, 13° 17,930′ rytų ilgumos;
   3) ribojamos žvejybos rajone „East of Malta Bank“ (Maltos bankos rytinė dalis), kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:
   36° 12,621′ šiaurės platumos, 15° 13,338′ rytų ilgumos,
   36° 12,621′ šiaurės platumos, 15° 26,062′ rytų ilgumos,
   35° 59,344′ šiaurės platumos, 15° 26,062′ rytų ilgumos,
   35° 59,344′ šiaurės platumos, 15° 13,338′ rytų ilgumos.

9b straipsnis

Buferinės zonos Sicilijos sąsiauryje

1.  Aplink 9a straipsnio 1 dalyje nurodytą Aventūros bankos rytinės dalies ribojamos žvejybos rajoną nustatoma buferinė zona, kurios ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

   37° 24,849′ šiaurės platumos, 12° 28,814′ rytų ilgumos,
   37° 24,888′ šiaurės platumos, 12° 49,536′ rytų ilgumos,
   37° 10,567′ šiaurės platumos, 12° 49,559′ rytų ilgumos,
   37° 10,528′ šiaurės platumos, 12° 28,845′ rytų ilgumos.

2.  Aplink 9a straipsnio 2 dalyje nurodytą Dželos įdubos vakarinės dalies ribojamos žvejybos rajoną nustatoma buferinė zona, kurios ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

   37° 13,041′ šiaurės platumos, 13° 16,672′ rytų ilgumos,
   37° 13,049′ šiaurės platumos, 13° 37,422′ rytų ilgumos,
   36° 58,723′ šiaurės platumos, 13° 37,424′ rytų ilgumos,
   36° 58,715′ šiaurės platumos, 13° 16,682′ rytų ilgumos.

3.  Aplink 9a straipsnio 3 dalyje nurodytą Maltos bankos rytinės dalies ribojamos žvejybos rajoną nustatoma buferinė zona, kurios ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

   36° 13,624′ šiaurės platumos, 15° 12,102′ rytų ilgumos,
   36° 13,624′ šiaurės platumos, 15° 27,298′ rytų ilgumos,
   35° 58,342′ šiaurės platumos, 15° 27,294′ rytų ilgumos,
   35° 58,342′ šiaurės platumos, 15° 12,106′ rytų ilgumos.

4.  Šiame straipsnyje nurodytose buferinėse zonose dugniniais tralais žvejojantys laivai užtikrina, kad jų laivų stebėjimo sistemos (toliau – LSS) signalai būtų perduodami atitinkamu dažnumu. Buferinėse zonose dugniniais tralais ketinančiuose žvejoti laivuose, kuriuose LSS atsakiklis neįrengtas, turi būti įrengta bet kokia kita geolokacijos sistema, leidžianti kontrolės institucijoms sekti jų veiklą.

9c straipsnis

Žvejybos ribojimas Adrijos jūros Jabukos / Pomo įdubos rajone

1.  Draudžiama vykdyti mėgėjų žvejybą ir žvejoti dugniniais statomaisiais tinklais, dugniniais tralais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis rajone, kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

   43° 32,044′ šiaurės platumos, 15° 16,501′ rytų ilgumos,
   43° 05,452′ šiaurės platumos, 14° 58,658′ rytų ilgumos,
   43° 03,477′ šiaurės platumos, 14° 54,982′ rytų ilgumos,
   42° 50,450′ šiaurės platumos, 15° 07,431′ rytų ilgumos,
   42° 55,618′ šiaurės platumos, 15° 18,194′ rytų ilgumos,
   43° 17,436′ šiaurės platumos, 15° 29,496′ rytų ilgumos,
   43° 24,758′ šiaurės platumos, 15° 33,215′ rytų ilgumos.

2.  Kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama žvejoti dugniniais statomaisiais tinklais, dugniniais tralais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis rajone, kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

   43° 03,477′ šiaurės platumos, 14° 54,982′ rytų ilgumos,
   42° 49,811′ šiaurės platumos, 14° 29,550′ rytų ilgumos,
   42° 35,205′ šiaurės platumos, 14° 59,611′ rytų ilgumos,
   42° 49,668′ šiaurės platumos, 15° 05,802′ rytų ilgumos,
   42° 50,450′ šiaurės platumos, 15° 07,431′ rytų ilgumos.

3.  Kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama vykdyti mėgėjų žvejybą ir žvejoti dugniniais statomaisiais tinklais, dugniniais tralais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis rajone, kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

   43° 17,436′ šiaurės platumos, 15° 29,496′ rytų ilgumos,
   43° 24,758′ šiaurės platumos, 15° 33,215′ rytų ilgumos,
   43° 20,345′ šiaurės platumos, 15° 47,012′ rytų ilgumos,
   43° 18,150′ šiaurės platumos, 15° 51,362′ rytų ilgumos,
   43° 13,984′ šiaurės platumos, 15° 55,232′ rytų ilgumos,
   43° 12,873′ šiaurės platumos, 15° 52,761′ rytų ilgumos,
   43° 13,494′ šiaurės platumos, 15° 40,040′ rytų ilgumos.

9d straipsnis

Leidimą žvejoti Jabukos / Pomo įdubos rajone turintys laivai

1.  Nedarant poveikio 9c straipsnio 2 ir 3 dalims, tose dalyse nurodytuose rajonuose verslinės žvejybos dugniniais statomaisiais tinklais, dugniniais tralais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis veiklą leidžiama vykdyti tik laivui, turinčiam specialų leidimą ir galinčiam įrodyti, kad jis atitinkamuose rajonuose žvejojo ir anksčiau.

2.  Leidimą žvejoti 9c straipsnio 2 dalyje nurodytame rajone turintiems žvejybos laivams leidžiama žvejoti ne daugiau kaip dvi žvejybos dienas per savaitę. Leidimus turintiems žvejybos laivams, naudojantiems porinius tralus su kėtoklėmis, leidžiama žvejoti ne daugiau kaip vieną žvejybos dieną per savaitę.

3.  Leidimą žvejoti 9c straipsnio 3 dalyje nurodytame rajone turintiems dugniniais tralais žvejojantiems laivams leidžiama žvejoti tik šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 22 val. Leidimą turintiems dugniniais statomaisiais tinklais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis žvejojantiems laivams leidžiama žvejoti tik nuo pirmadienio 5 val. iki ketvirtadienio 22 val.

4.  Teisę žvejoti 9c straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose rajonuose šio straipsnio 1 dalyje nurodytais įrankiais turintiems laivams žvejybos leidimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį išduoda jų valstybė narė.

5.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai laivų, kuriems jos išdavė 1 dalyje nurodytą leidimą, sąrašą. ▌Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. Komisija perduoda BVJŽK sekretoriatui patvirtintą leidimą kitiems metams turinčių laivų sąrašą. Sąraše pateikiama ši informacija apie kiekvieną laivą:

   a) laivo pavadinimas;
   b) laivo registro numeris;
   c) BVJŽK unikalus identifikatorius (šalies ISO triraidis kodas + 9 skaitmenys, pvz., xxx000000001);
   d) ankstesnis pavadinimas (jei toks buvo);
   e) ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jei tokia buvo);
   f) ankstesni duomenys apie išbraukimą iš kitų registrų (jei turima);
   g) tarptautinis radijo šaukinys (jei yra);
   h) laivo tipas, bendrasis ilgis (LOA), bendroji talpa (GT) ir (arba) bendroji registrinė talpa (GRT);
   i) savininko (-ų) ir operatoriaus (-ių) pavadinimas arba vardas ir pavardė ir adresas;
   j) pagrindinis (-iai) įrankis (-iai), kuriuo (-iais) žvejojama ribojamos žvejybos rajone;
   k) sezono laikotarpis, kuriuo leista žvejoti ribojamos žvejybos rajone;
   l) žvejybos dienų, į kurias kiekvienas laivas turi teisę, skaičius;
   m) paskirtasis uostas.

6.  Leidimą turintys žvejybos laivai priedugnio išteklių laimikį iškrauna tik paskirtuosiuose uostuose. Tuo tikslu kiekviena atitinkama valstybė narė paskiria uostus, kuriuose leidžiama iškrauti Jabukos / Pomo įdubos ribojamos žvejybos rajone sužvejotą laimikį. Tų uostų sąrašas ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. perduodamas BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai.

7.  Leidimą žvejoti 9c straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose rajonuose šio straipsnio 1 dalyje nurodytais įrankiais turintys žvejybos laivai užtikrina, kad jų LSS ir (arba) automatinio identifikavimo sistema (toliau – AIS) veiktų tinkamai, o prieš pradedant vykdyti žvejybos operacijas arba naviguoti tuose rajonuose laive laikomi arba naudojami žvejybos įrankiai būtų tinkamai identifikuoti, sunumeruoti ir pažymėti.

8.  Leidimo neturintiems žvejybos laivams, kuriuose turima dugninių statomųjų tinklų, dugninių tralų, statomųjų ūdų ir gaudyklių, per ribojamos žvejybos rajoną leidžiama perplaukti tik tada, jei jie plaukia tiesia kryptimi pastoviu ne mažesniu kaip 7 mazgų greičiu, laive veikia LSS ir (arba) AIS ir jie nevykdo jokios žvejybos veiklos.

9e straipsnis

Alboros jūroje taikomi žvejybos tam tikrame rajone / tam tikru laikotarpiu apribojimai

1.  Valstybės narės, atsižvelgdamos į turimas mokslines rekomendacijas, gali Alboros jūroje (I priede nustatytuose BVJŽK 1, 2 ir 3 geografiniuose parajoniuose) nustatyti žvejybos tam tikrame rajone / tam tikru laikotarpiu apribojimus, kuriais, siekiant apsaugoti raudonpelekių pagelų jauniklių ir (arba) neršiančių žuvų santalkų rajonus, uždraudžiama arba apribojama žvejybos veikla.

2.  Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės informuoja BVJŽK sekretoriatą ir Komisiją apie rajonus ir jiems taikomus apribojimus.“;

"

4)  I skyriaus II antraštinėje dalyje įterpiamas šis skirsnis:"

III skirsnis

Draudimas tam tikrą laikotarpį žvejoti Gabeso (Gabės) įlankoje

11a straipsnis

Draudimas tam tikrą laikotarpį žvejoti Gabeso (Gabės) lankoje

Kiekvienais metais nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. draudžiama žvejoti dugniniais tralais nuo kranto iki BVJŽK 14 geografinio parajonio 200 m gylio izobatos (Gabeso įlanka, kaip nustatyta I priede).“;

"

5)  II antraštinėje dalyje įterpiamas šis skyrius:"

„IIa SKYRIUS

ŽVEJYBOS JUODOJOJE JŪROJE DRAUDIMO LAIKOTARPIS

14a straipsnis

Draudimo žvejoti Juodojoje jūroje paprastųjų otų neršto sezonu laikotarpis

1.  Kiekvienų metų laikotarpiu nuo balandžio iki birželio mėn. kiekviena atitinkama valstybė narė nustato bent dviejų mėnesių trukmės draudimo žvejoti Juodojoje jūroje laikotarpį.

2.  Valstybės narės gali nustatyti papildomų žvejybos tam tikrame rajone / tam tikru laikotarpiu apribojimų, kuriais gali uždrausti arba apriboti žvejybos veiklą, kad apsaugotų paprastųjų otų jauniklių santalkų rajonus.“;

"

6)  įterpiami šie straipsniai:"

„16ca straipsnis

Atsargumo principu grindžiamas draudimas rinkti raudonuosius koralus

1.  Valstybės narės laikinai uždraudžia atitinkamame rajone vykdyti bet kokią raudonųjų koralų rinkimo veiklą, kai jame pasiekiamas 2 ir 3 dalyse nustatytas kritinis surenkamų koralų kiekio lygis.

2.  Laikoma, kad kritinis surenkamų koralų kiekio lygis yra pasiektas, kai mažesnio nei 7 mm bazinio skersmens raudonųjų koralų kolonijos sudaro daugiau kaip 25 % bendro tam tikrais metais iš tam tikros raudonųjų koralų seklumos surinkto šių koralų kiekio.

3.  Jei koralų seklumos dar nėra tinkamai nustatytos, kritinis surenkamų koralų kiekio lygis ir 1 dalyje nurodytas draudimas taikomi BVJŽK statistinio stačiakampio lygmeniu.

4.  Sprendime, kuriuo nustatomas 1 dalyje nurodytas draudimas, valstybės narės apibrėžia atitinkamą geografinį rajoną, draudimo galiojimo trukmę ir žvejybos tame rajone draudimo galiojimo metu sąlygas.

5.  Draudimą nustačiusios valstybės narės apie tai nedelsdamos informuoja BVJŽK sekretoriatą ir Komisiją.

16cb straipsnis

Draudimas žvejoti tam tikrame rajone / tam tikru laikotarpiu

Siekdamos apsaugoti raudonuosius koralus, jų rinkimo veiklą aktyviai vykdančios valstybės narės ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] nustato papildomų turimomis mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstų draudimų.“;

"

7)  II antraštinėje dalyje po IV skyriaus įterpiamas šis skyrius:"

„IVa SKYRIUS

MAŽIAUSIAS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMĄ UŽTIKRINANTIS ORIENTACINIS JUODOSIOS JŪROS DYGLIARYKLIŲ DYDIS

16da straipsnis

Mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis Juodosios jūros dygliaryklių dydis

Mažesnių kaip 90 cm Juodosios jūros dygliaryklių individų negalima laikyti laive, perkrauti, iškrauti, sandėliuoti, demonstruoti ar siūlyti parduoti. Jei tokie dygliaryklių individai pagaunami atsitiktinai, jie nedelsiant paleidžiami nesužeisti ir gyvi, kiek įmanoma. Žvejybos laivų kapitonai laivo žurnale registruoja atsitiktinai sugautus dygliaryklius, jų paleidimo ir (arba) išmetimo į jūrą duomenis. Valstybės narės perduoda tą informaciją BVJŽK ir Komisijai pateikdamos savo metines ataskaitas MPK ir pateikdamos duomenis pagal BVJŽK duomenų rinkimo sistemą.“;

"

8)  įterpiama ši antraštinė dalis:"

„IIa ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽVEJYBOS PAJĖGUMAS IR ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

16m straipsnis

Surenkamų raudonųjų koralų kiekio apribojimas

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti individualaus per dieną ir (arba) per metus Viduržemio jūroje surenkamų raudonųjų koralų kiekio apribojimo sistemą.

16n straipsnis

Raudonpelekių pagelų žvejybą Alboros jūroje vykdančių žvejybos laivynų pajėgumas arba žvejybos pastangos

Ne vėliau kaip 2020 m. valstybės narės užtikrina, kad išliktų tokio lygio žvejybos laivynų pajėgumas ar žvejybos pastangos, kokius buvo leidžiama naudoti ir kokie buvo naudojami pastaruosius metus Alboros jūroje (I priede nustatytuose BVJŽK 1, 2 ir 3 geografiniuose parajoniuose) žvejojant raudonpelekius pagelus.

▌“;

"

9)  17a straipsnis išbraukiamas;

10)  III antraštinė dalis papildoma šiais skyriais:"

„III skyrius

Koralų rinkimo kontrolė

22a straipsnis

Leidimai rinkti raudonuosius koralus

1.  Laivai ar žvejai, kuriems leidžiama Viduržemio jūroje rinkti raudonuosius koralus, turi turėti galiojantį leidimą juos rinkti, kuriame nurodomos techninės koralų rinkimo sąlygos.

2.  Jei 1 dalyje nurodyto leidimo neturima, rinkti, laikyti laive, perkrauti, iškrauti, perkelti, sandėliuoti, parduoti, demonstruoti arba siūlyti parduoti raudonuosius koralus draudžiama.

3.  Valstybės narės nuolat atnaujina 1 dalyje nurodytų leidimų rinkti raudonuosius koralus registrą ir kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. Komisijai nusiunčia laivų, kuriems išduoti 1 dalyje nurodyti leidimai, sąrašą. Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. Komisija pateikia tą sąrašą BVJŽK sekretoriatui ▌. Tame sąraše pateikiama ši informacija apie kiekvieną laivą:

   a) laivo pavadinimas;
   b) laivo registro numeris (susitariančiosios šalies suteiktas numeris);
   c) BVJŽK registracijos numeris (šalies ISO triraidis kodas + 9 skaitmenys, pvz., xxx000000001);
   d) registracijos uostas (visas uosto pavadinimas);
   e) ankstesnis pavadinimas (jei toks buvo);
   f) ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jei tokia buvo);
   g) ankstesni duomenys apie išbraukimą iš kitų registrų (jei turima);
   h) tarptautinis radijo šaukinys (jei yra);
   i) LSS arba kita laivo geolokacijos įranga (nurodyti – taip / ne);
   j) laivo tipas, bendrasis ilgis (LOA), bendroji talpa (GT) ir (arba) bendroji registrinė talpa (GRT), variklio galia (kW);
   k) saugos ir saugumo įranga, skirta stebėtojui (-ams) laive priimti (nurodyti – taip / ne);
   l) laikotarpis, kuriuo leidžiama rinkti raudonuosius koralus;
   m) rajonas (-ai), kuriame (-iuose) leidžiama rinkti raudonuosius koralus: BVJŽK geografiniai parajoniai ir BVJŽK statistinio tinklo gardelės;
   n) dalyvavimas nacionalinių ir tarptautinių mokslo įstaigų vadovaujamose mokslinių tyrimų programose (nurodyti – taip / ne; pateikti trumpą aprašą).

4.  Kol mokslinėse rekomendacijose nenurodoma, kad raudonųjų koralų populiacijų būklė yra palanki, valstybės narės neišduoda didesnio skaičiaus leidimų rinkti raudonuosius koralus.

22b straipsnis

Surinktų raudonųjų koralų kiekio registravimas

1.  Leidimus rinkti raudonuosius koralus turintys žvejai arba tokį leidimą turinčių laivų kapitonai po rinkimo operacijų arba, jei reisai vykdomi kasdien, vėliausiai tuomet, kai surinkti raudonieji koralai iškraunami uoste, registruoja surinktų raudonųjų koralų gyvąjį svorį ir, jei įmanoma, nurodo kolonijų skaičių.

2.  Leidimus rinkti raudonuosius koralus turinčiuose žvejybos laivuose laikomas žvejybos žurnalas, kuriame registruojamas kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis (nepriklausomai nuo jų gyvojo svorio) ir pateikiami rinkimo veiklos pagal rajoną ir gylį duomenys, įskaitant, kai įmanoma, rinkimo dienų ir panėrimų skaičių. Ta informacija per Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnio 6 dalyje nustatytą laikotarpį pateikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

22c straipsnis

Išankstinis pranešimas apie raudonuosius koralus

Iki numatomo atvykimo į uostą likus dviem keturioms valandoms, žvejybos laivų kapitonai arba jų atstovai atitinkamoms institucijoms pateikia šią informaciją:

   a) numatomą atvykimo laiką;
   b) žvejybos laivo išorinį identifikavimo numerį ir pavadinimą;
   c) apskaičiuotą laive laikomų raudonųjų koralų kiekį, išreikštą gyvuoju svoriu, ir, jei įmanoma, tų koralų kolonijų skaičių;
   d) informaciją apie geografinį rajoną, kuriame raudonieji koralai buvo surinkti.

22d straipsnis

Raudoniesiems koralams iškrauti paskirti uostai

Leidimus turintys žvejai ar žvejybos laivai surinktus raudonuosius koralus iškrauna tik paskirtuosiuose uostuose. Tuo tikslu kiekviena valstybė narė paskiria uostus, kuriuose leidžiama iškrauti raudonuosius koralus, ir kasmet ne vėliau kaip balandžio 30 d. tų uostų sąrašą pateikia BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai, išskyrus atvejus, kai paskirtieji uostai, apie kuriuos jau pranešta, nesikeičia.

22e straipsnis

Iškraunamų raudonųjų koralų kontrolė

Kiekviena valstybė narė nustato rizikos analize grindžiamą kontrolės programą, skirtą visų pirma patikrinti iškraunamus raudonuosius koralus ir patvirtinti laivo žurnale pateiktus duomenis.

22f straipsnis

Raudonųjų koralų perkrovimas

Raudonųjų koralų perkrovimo jūroje operacijos yra draudžiamos.

22g straipsnis

Mokslinė informacija apie raudonuosius koralus

Valstybės narės, kurių žvejybos laivynai vykdo tikslinę raudonųjų koralų rinkimo veiklą, užtikrina, kad būtų deramai įdiegtas tinkamos mokslinės šių koralų rinkimo ir surinkto kiekio stebėsenos mechanizmas, kuris sudarytų sąlygas BVJŽK MPK teikti aprašomąją informaciją ir rekomendacijas bent dėl:

   a) naudojamų žvejybos pastangų (pvz., panėrimų rinkimo tikslais skaičiaus per savaitę) ir bendro vietos, nacionaliniu ar viršvalstybiniu lygmeniu surenkamo kiekvienų išteklių kiekio;
   b) išteklių išsaugojimo lygio ir valdymo atskaitos taškų, kad, siekiant tikslo užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį ir mažą išteklių sunykimo riziką, būtų toliau tobulinamas regioninis valdymo planas;
   c) BVJŽK susitariančiųjų šalių siūlomų alternatyvių valdymo scenarijų biologinio ir socialinio bei ekonominio poveikio, įskaitant koralų rinkimo pastangų ir rezultatų kontrolės priemones ir (arba) technines priemones;
   d) galimo draudimo rinkti koralus tam tikrame rajone / tam tikru laikotarpiu, kad raudonųjų koralų rinkimo veikla išliktų tausi.

IV SKYRIUS

SU TAM TIKRAIS BVJŽK GEOGRAFINIAIS PARAJONIAIS SUSIJUSIOS KONTROLĖS PRIEMONĖS

I skirsnis

Raudonpelekių pagelų žvejybos Alboros jūroje kontrolė

22h straipsnis

Per dieną sužvejojamo raudonpelekių pagelų laimikio ir priegaudos ataskaitų teikimas

Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsniui, valstybės narės nustato mechanizmą, siekdamos užtikrinti, kad būtų teikiamos viso per dieną komerciniais tikslais Alboros jūroje (I priede nustatytuose BVJŽK 1, 2 ir 3 geografiniuose parajoniuose) sužvejoto raudonpelekių pagelų laimikio ir priegaudos (nepriklausomai nuo gyvojo svorio) ataskaitos. Be to, valstybės narės deda pastangas registruoti arba įvertinti vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotą tos rūšies žuvų laimikį.

22i straipsnis

Žvejybos leidimai ir žvejybos veikla

1.  Valstybės narės įsteigia žvejybos laivų, kuriems leidžiama laikyti arba iškrauti tokį Alboros jūroje per vieną potvynio ir atoslūgio ciklą sužvejotų raudonpelekių pagelų kiekį, kuris po rūšiavimo sudaro daugiau kaip 20 % laimikio gyvojo svorio, registrą. Tas registras turi būti nuolat tvarkomas ir atnaujinamas.

2.  Tikslinę raudonpelekių pagelų žvejybą vykdantiems žvejybos laivams leidžiama vykdyti žvejybos veiklą tik jei ta žvejybos veikla yra nurodyta galiojančiame kompetentingų institucijų išduotame žvejybos leidime, kuriame nurodytos techninės tokios veiklos sąlygos. Leidime turi būti pateikti VIII priede nustatyti duomenys.

3.  Valstybės narės ▌:

   a) kasmet ne vėliau kaip sausio 31 d. pateikia Komisijai žvejybos veiklą vykdančių laivų, kuriems išduotas leidimas žvejoti einamaisiais metais arba vėlesniais metais, sąrašą. Kasmet ne vėliau kaip vasario mėn. pabaigoje Komisija pateikia tą sąrašą BVJŽK sekretoriatui. Sąraše turi būti pateikti VIII priede nustatyti duomenys;
   b) kasmet ne vėliau kaip lapkričio mėn. pabaigoje (šis reikalavimas taikomas pradedant 2018 m. lapkričio 30 d. ir ne vėliau kaip nuo 2020 m. lapkričio 30 d.) pateikia Komisijai ir BVJŽK sekretoriatui 1 dalyje nurodytų laivų žvejybos veiklos suvestinę ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikia šią minimalią informaciją:
   i) žvejybos dienų skaičių,
   ii) išteklių žvejybos rajoną ir
   iii) raudonpelekių pagelų laimikį.

4.  Visuose laivuose, kurių bendrasis ilgis didesnis nei 12 m ir kurie turi leidimą vykdyti tikslinę raudonpelekių pagelų žvejybą, turi būti įrengta LSS arba bet kokia kita geolokacijos sistema, kad kontrolės institucijos galėtų sekti jų veiklą.

22j straipsnis

Mokslinė stebėsena

Valstybės narės, kurių žvejybos laivynai vykdo tikslinę raudonpelekių pagelų žvejybą, užtikrina, kad būtų deramai įdiegtas tinkamos šios žvejybos ir laimikio stebėsenos mechanizmas, kuris sudarytų sąlygas MPK teikti aprašomąją informaciją ir rekomendacijas bent dėl:

   a) žvejybos įrankių savybių, inter alia, didžiausio ūdų ir statomųjų tinklų ilgio bei kabliukų skaičiaus, tipo ir dydžio;
   b) naudojamų žvejybos pastangų (pvz., žvejybos dienų skaičių per savaitę) ir bendro verslinės žvejybos laivynų sužvejoto laimikio; be to, turėtų būti pateikiamas vykdant mėgėjų žvejybą sužvejoto laimikio įvertis;
   c) išteklių išsaugojimo lygio ir valdymo atskaitos taškų, naudojamų nustatant daugiamečius tausios žvejybos valdymo planus, siekiant tikslo užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį ir mažą išteklių sunykimo riziką;
   d) alternatyvių valdymo scenarijų socialinio ir ekonominio poveikio, įskaitant BVJŽK ir (arba) susitariančiųjų šalių nustatytas žvejybos pastangų ir rezultatų kontrolės priemones ir (arba) technines priemones;
   e) galimo draudimo žvejoti tam tikrame rajone / tam tikru laikotarpiu, kad žvejybos veikla išliktų tausi;
   f) galimo mėgėjų žvejybos poveikio raudonpelekių pagelų išteklių būklei.

II skirsnis

Sicilijos sąsiauris

22k straipsnis

Leidimai Sicilijos sąsiauryje dugniniais tralais žvejoti priedugnio išteklius

1.  Tikslinę priedugnio išteklių žvejybą dugniniais tralais Sicilijos sąsiauryje (I priede nustatytuose BVJŽK 12, 13, 14, 15 ir 16 geografiniuose parajoniuose) vykdantiems laivams leidžiama vykdyti tik konkrečią žvejybos veiklą, nurodytą galiojančiame kompetentingų institucijų išduotame žvejybos leidime, kuriame nurodytos techninės tokios veiklos sąlygos.

2.  1 dalyje nurodytame žvejybos leidime, be Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/218* I priede nustatytų duomenų, pateikiami šie duomenys:

   a) BVJŽK registracijos numeris;
   b) ankstesnis pavadinimas (jei toks buvo);
   c) ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jei tokia buvo);
   d) ankstesni duomenys apie išbraukimą iš kitų registrų (jei turima).

3.  Kasmet ne vėliau kaip spalio 31 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai laivų, kuriems jos išdavė 1 dalyje nurodytą leidimą, sąrašą. Komisija kasmet perduoda tą sąrašą jos paskirtai įstaigai ir BVJŽK sekretoriatui ne vėliau kaip lapkričio 30 d.

4.  Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip rugpjūčio 31 d. pateikia Komisijai ir BVJŽK sekretoriatui 1 dalyje nurodytų laivų žvejybos veiklos suvestinę ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikia bent šią minimalią informaciją:

   i) žvejybos dienų skaičių,
   ii) duomenis apie žvejybos rajoną ir
   iii) europinių jūrinių lydekų ir giliavandenių rožinių krevečių laimikius.

22l straipsnis

Paskirtieji uostai

1.  Kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 43 straipsnio 5 dalimi, paskiria iškrovimo uostus, kuriose gali būti iškraunamos Sicilijos sąsiauryje sužvejotos europinės jūrinės lydekos ir giliavandenės rožinės krevetės. Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 30 d. BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai perduoda paskirtųjų iškrovimo uostų sąrašą. Apie visus vėlesnius to sąrašo pakeitimus nedelsiant pranešama BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai.

2.  Draudžiama iš žvejybos laivų iškrauti arba perkrauti bet kokį Sicilijos sąsiauryje sužvejotų europinių jūrinių lydekų ir giliavandenių rožinių krevečių kiekį kitose vietose nei valstybių narių paskirtieji iškrovimo uostai.

22m straipsnis

Sicilijos sąsiauryje įgyvendinama tarptautinė jungtinio inspektavimo ir priežiūros programa

1.  ▌Valstybės narės pagal tarptautinę jungtinio inspektavimo ir priežiūros programą (toliau – programa), įgyvendinamą nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose I priede nustatytuose BVJŽK 12, 13, 14, 15 ir 16 geografinių parajonių vandenyse (toliau – inspektavimo ir priežiūros rajonas), gali vykdyti inspektavimo ir priežiūros veiklą.

2.  Valstybės narės gali paskirti inspektorius ir inspektavimo priemones ir vykdyti inspektavimo veiklą pagal programą. Komisija arba jos paskirta įstaiga taip pat gali skirti Sąjungos inspektorius dalyvauti programoje.

3.  Komisija arba jos paskirta įstaiga koordinuoja Sąjungos vykdomą priežiūros ir inspektavimo veiklą ir kasmet, koordinuodama veiksmus su atitinkamomis valstybėmis narėmis, gali parengti jungtinės veiklos planą, kad Sąjunga galėtų vykdyti įsipareigojimus pagal programą. Valstybės narės patvirtina reikiamas priemones, kad būtų lengviau tuos planus įgyvendinti, visų pirma priemones, susijusias su reikalingais žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais ir tų išteklių skyrimo laikotarpiais ir geografiniais rajonais.

4.  Kiekviena valstybė narė kasmet ne vėliau kaip spalio 31 d. Komisijai ar jos paskirtai įstaigai pateikia inspektorių, turinčių leidimą 1 dalyje nurodytame rajone vykdyti inspektavimo ir priežiūros veiklą, vardų ir pavardžių sąrašą, taip pat inspektavimo ir priežiūros laivų ir orlaivių, kuriuos jos ketina skirti programai vykdyti ateinančiais metais, pavadinimus. Komisija ar jos paskirta įstaiga tą informaciją nusiunčia BVJŽK sekretoriatui kasmet ne vėliau kaip gruodžio 1 d. arba kuo greičiau, kol inspektavimo veikla dar nėra prasidėjusi.

5.  Programai vykdyti paskirti inspektoriai turi su savimi turėti kompetentingų institucijų išduotą BVJŽK inspektoriaus kortelę, atitinkančią IV priede nustatytą formą ▌.

6.  Pagal programą įlaipinimo ir inspektavimo užduotis atliekantys laivai plaukioja su specialia vėliava arba gairele, kaip apibūdinta V priede.

7.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kiekviena inspektavimo platforma, turinti teisę su jos vėliava vykdyti veiklą 1 dalyje nurodytame rajone, palaikytų saugų (jei įmanoma, kasdienį) ryšį su kiekviena kita veiklą tame rajone vykdančia inspektavimo platforma ir taip keistųsi veiklai koordinuoti būtina informacija.

8.  Kiekviena 1 dalyje nurodytame rajone inspektavimo arba priežiūros veiklą vykdanti valstybė narė, kai atitinkamas jos subjektas patenka į tą rajoną, kiekvienai inspektavimo platformai pateikia pagal 7 priedą parengtą stebėjimo, įlaipinimo ir inspektavimo veiksmų, kuriuos ji atliko per praėjusias 10 dienų, sąrašą, kuriame, be kita ko, nurodo datas, koordinates ir visą kitą susijusią informaciją.

22n straipsnis

Inspektavimo tvarka

1.  Programai vykdyti paskirti inspektoriai ▌:

   a) prieš įlipdami į žvejybos laivą, jam praneša inspektavimo laivo pavadinimą;
   b) inspektavimo laive ir įlaipinimo laive iškelia gairelę, kaip apibūdinta V priede;
   c) užtikrina, kad kiekvieną inspektavimo komandą sudarytų ne daugiau kaip trys inspektoriai.

2.  Įlipę į laivą, inspektoriai žvejybos laivo kapitonui pateikia IV priede nurodytą tapatybės kortelę. Inspektavimas atliekamas viena iš BVJŽK oficialiųjų kalbų ir, jei įmanoma, žvejybos laivo kapitono mokama kalba.

3.  Inspektoriai parengia inspektavimo ataskaitą naudodamiesi VI priede nustatyta forma.

4.  Inspektoriai ataskaitą pasirašo dalyvaujant laivo kapitonui, o šis turi teisę į ataskaitą įrašyti visas, jo manymu, tinkamas pastabas ir jis taip pat turi ataskaitą pasirašyti.

5.  Ataskaitos kopijos pateikiamos laivo kapitonui ir inspektuojančiosios grupės institucijoms, o šios kopijas perduoda inspektuoto laivo vėliavos valstybės institucijoms ir Komisijai ir (arba) jos paskirtai įstaigai. Komisija kopiją persiunčia BVJŽK sekretoriatui.

6.  Inspektuojančiosios grupės dydį ir inspektavimo trukmę, atsižvelgdamas į visas atitinkamas aplinkybes, nustato laivo inspektavimui vadovaujantis pareigūnas.

22o straipsnis

Pažeidimai

1.  Taikant šį straipsnį, pažeidimais laikoma ši veikla:

   a) Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 3 straipsnio 1 dalies a, b, c, e, f, g ir h punktuose nurodyta veikla;
   b) palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemos veikimo trikdymas ir
   c) veiklos vykdymas nenaudojant LSS.

2.  Jei įlipę į žvejybos laivą ir jame atlikę inspektavimą inspektoriai nustato pažeidimą, inspektavimo laivo vėliavos valstybės institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ar jos paskirtą įstaigą, o ji tiesiogiai ir per BVJŽK sekretoriatą apie tai praneša inspektuoto žvejybos laivo vėliavos valstybei. Jos taip pat informuoja visus žvejybos laivo vėliavos valstybės inspektavimo laivus, kurie, remiantis turimais duomenimis, yra netoliese.

3.  Laivo vėliavos valstybė narė užtikrina, kad po 2 dalyje nurodyto inspektavimo, per kurį nustatytas pažeidimas, atitinkamas žvejybos laivas nutrauktų visą žvejybos veiklą. Vėliavos valstybė narė pareikalauja, kad žvejybos laivas per 72 valandas atplauktų į jos paskirtą uostą, ir tame uoste turi būtu pradėtas tyrimas.

4.  Jei atliekant inspektavimą nustatomas pažeidimas, apie vėliavos valstybės narės veiksmus ir tolesnes priemones pranešama Komisijai ar jos paskirtai įstaigai. Komisija ar jos paskirta įstaiga persiunčia informaciją apie veiksmus ir tolesnes priemones, kurių imamasi, BVJŽK sekretoriatui.

5.  Remdamosi 22n straipsnio 3 dalyje nurodytomis inspektorių parengtomis inspektavimo ataskaitomis ir dokumentų tikrinimo ataskaitomis, valstybių narių institucijos imasi panašių veiksmų, kokių jos imtųsi gavusios nacionalinių inspektorių ataskaitas.

III skirsnis

Juodoji jūra

22p straipsnis

Priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią NNN paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti

1.  Kasmet ne vėliau kaip sausio 20 d. kiekviena valstybė narė, naudodamasi įprasta duomenų tvarkymo sistema, nusiunčia Komisijai ▌laivų, turinčių leidimą Juodojoje jūroje (I priede nurodytame BVJŽK 29 geografiniame parajonyje) inkariniais žiauniniais tinklais žvejoti paprastuosius otus, sąrašą. Kasmet ne vėliau kaip sausio 31 d. Komisija nusiunčia tą sąrašą BVJŽK sekretoriatui.

2.  1 dalyje nurodytame sąraše, be Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/218 I priede nustatytų duomenų, pateikiami šie duomenys:

   a) BVJŽK registracijos numeris;
   b) ankstesnis pavadinimas (jei toks buvo);
   c) ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jei tokia buvo);
   d) ankstesni duomenys apie išbraukimą iš kitų registrų (jei turima);
   e) pagrindinės tikslinės rūšys;
   f) paprastiesiems otams žvejoti naudojamas (-i) pagrindinis (-iai) įrankis (-iai), laivyno segmentas ir III priedo C skyriuje pateiktos 1 užduoties statistinėje lentelėje nustatytas veiklos padalinys;
   g) laikotarpis, kuriuo leidžiama žvejoti žiauniniais tinklais ar bet kokiu kitu įrankiu, kuriuo gali būti sužvejoti paprastieji otai (jei toks leidimas suteiktas).

3.  BVJŽK paprašius, valstybės narės pateikia informaciją apie leidimą vykdyti žvejybos veiklą tam tikru laikotarpiu turinčius žvejybos laivus. Visų pirma, valstybės narės pateikia informaciją apie atitinkamų žvejybos laivų pavadinimus, jų išorinį identifikavimo numerį ir kiekvienam iš jų skirtas žvejybos galimybes.

4.  Jūroje rastus paliktus nepažymėtus paprastiesiems otams žvejoti naudojamus žiauninius tinklus surenka pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos. Tuomet tie tinklai arba konfiskuojami, kol nustatomas savininkas, arba, jei savininko nustatyti negalima, sunaikinami.

5.  Kiekviena atitinkama valstybė narė, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 43 straipsnio 5 dalimi, paskiria iškrovimo vietas, kuriose iškraunami ir perkraunami Juodojoje jūroje sužvejoti paprastieji otai. Tokių vietų sąrašas kasmet vėliau kaip lapkričio 30 d. perduodamas BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai.

6.  Kitose nei 5 dalyje nurodytos iškrovimo vietose iš žvejybos laivų iškrauti arba perkrauti bet kokį Juodojoje jūroje sužvejotų paprastųjų otų kiekį draudžiama.

22q straipsnis

Nacionaliniai paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje stebėsenos, kontrolės ir priežiūros planai

1.  Siekdamos įgyvendinti 22p straipsnio nuostatas, valstybės narės parengia nacionalinius stebėsenos, kontrolės ir priežiūros planus (toliau – nacionaliniai planai), kuriais užtikrina, inter alia, tinkamą ir kruopščią per mėnesį sužvejoto laimikio ir (arba) panaudotų žvejybos pastangų stebėseną ir registravimą.

2.  Į nacionalinius planus įtraukiami šie elementai:

   a) aiškus kontrolės priemonių apibūdinimas: aprašomi konkrečiai nacionaliniams planams įgyvendinti skiriami žmogiškieji ištekliai ir techninės bei finansinės priemonės;
   b) aiškus inspektavimo strategijos (įskaitant inspektavimo protokolus), kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas žvejybos laivams, galintiems sužvejoti paprastųjų otų ir susijusių rūšių žuvų, apibūdinimas;
   c) rinkų ir transporto kontrolės veiksmų planai;
   d) inspektavimo užduočių ir procedūrų, įskaitant atrankos strategiją, pagal kurią tikrinama, kaip pirminio pardavimo vietose sveriamas sužvejotas laimikis, ir laivų, kuriems netaikomos laivo žurnalo ir iškrovimo deklaracijų taisyklės, atrankos strategiją, apibūdinimas;
   e) inspektoriams, gamintojų organizacijoms ir žvejams skirtos aiškinamosios gairės dėl žvejybos veiklai, per kurią gali būti sužvejojama paprastųjų otų, taikomų taisyklių, įskaitant:
   i) dokumentų, be kita ko, inspektavimo ataskaitų, žvejybos žurnalų, perkrovimo, iškrovimo ir perėmimo deklaracijų, transporto dokumentų ir pardavimo pažymų, pildymo taisykles;
   ii) galiojančias technines priemones, įskaitant tinklinio audeklo akių ir (arba) tinklo dydžio ir mažiausio sužvejotų žuvų dydžio reikalavimus, taip pat tam tikru laikotarpiu taikomus apribojimus;
   iii) atrankos strategijas;
   iv) kryžminės patikros mechanizmus;
   f) nacionalinių inspektorių mokymas siekiant vykdyti II priede nurodytas užduotis.

3.  Kasmet ne vėliau kaip sausio 20 d. valstybės narės Komisijai ar jos paskirtai įstaigai pateikia nacionalinius planus. Komisija arba jos paskirta įstaiga kasmet persiunčia tuos planus BVJŽK sekretoriui ne vėliau kaip sausio 31 d.

22r straipsnis

Paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje mokslinė stebėsena

Kasmet ne vėliau kaip lapkričio 30 d. valstybės narės MPK ir Komisijai pateikia visą papildomą informaciją, kuri yra naudinga vykdant paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje mokslinę stebėseną.

__________________

* 2017 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/218 dėl Sąjungos žvejybos laivyno registro (OL L 34, 2017 2 9, p. 9).“;

"

11)  23a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) 22b straipsnyje nurodytus duomenis apie raudonuosius koralus ir“;

"

b)  pridedama ši dalis:"

„8. Kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. kiekviena valstybė narė BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai pateikia išsamią savo raudonųjų koralų rinkimo veiklos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama informacija bent apie bendrą surinktų koralų kiekį ir rinkimo rajonus ir, jei įmanoma, apie panėrimų skaičių ir vidutinį per vieną panėrimą surinktų koralų kiekį.“;

"

12)  pridedami šio reglamento priede pateikti IV, V, VI, VII ir VIII priedai.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 papildomas šiais priedais:

„IV PRIEDAS

BVJŽK inspektoriaus tapatybės kortelės pavyzdys

Bendroji Viduržemio jūros

žvejybos komisija

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_LT-p0000002.png

BVJŽK

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_LT-p0000003.png

BVJŽK

Šios inspektoriaus tapatybės kortelės turėtojas yra BVJŽK inspektorius, oficialiai paskirtas pagal Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) jungtinio inspektavimo ir priežiūros programos nuostatas, ir turi įgaliojimą veikti pagal BVJŽK taisyklių nuostatas.

INSPEKTORIAUS TAPATYBĖS KORTELĖ

Nuotrauka

Susitariančioji šalis

Inspektoriaus vardas ir pavardė

Kortelės Nr.

………………………………

Išdavusi institucija

………………………………

Inspektorius

Išdavimo data

Galioja penkerius metus

V PRIEDAS

BVJŽK inspektavimo gairelės pavyzdys

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_LT-p0000004.png

VI PRIEDAS

BVJŽK inspektavimo ataskaita

1.  INSPEKTORIUS (-IAI)

Vardas, pavardė…...….…Susitariančioji šalis…BVJŽK tapatybės kortelės numeris…

Vardas, pavardė…...….…Susitariančioji šalis…BVJŽK tapatybės kortelės numeris…

Vardas, pavardė…...….…Susitariančioji šalis…BVJŽK tapatybės kortelės numeris…

2.  LAIVAS, KURIUO PLAUKIA INSPEKTORIUS (-IAI)

2.1  Pavadinimas ir registracijos numeris ……………………………………………....……

2.2  Vėliavos valstybė ……………………………………………....……

3.  INFORMACIJA APIE INSPEKTUOJAMĄ LAIVĄ

3.1  Pavadinimas ir registracijos numeris ……………………………………………....……

3.2  Vėliavos valstybė ……………………………………………....……

3.3  Kapitonas (vardas, pavardė ir adresas) ……………………………………………....……

3.4  Laivo savininkas (vardas, pavardė ir adresas)……………………………………

3.5  Numeris BVJŽK registre ...…..…………………………………………....……

3.6  Laivo tipas…………………………………………....…....…....……....

4.  LAIVO KOORDINATĖS

4.1  Inspektavimo laivo kapitono … UTC nustatytos laivo koordinatės: platuma ………. ilguma ………

4.2  Žvejybos laivo kapitono … UTC nustatytos laivo koordinatės: platuma……… ilguma………

5.  INSPEKTAVIMO PRADŽIOS IR PABAIGOS DATA IR LAIKAS

5.1  Data ……… Atvykimo į laivą laikas ……… UTC – Išvykimo laikas ………UTC

6.   LAIVO ŽVEJYBOS ĮRANKIO TIPAS

Dugninis tralas su kėtoklėmis (OTB)

 

Įvairiagylis tralas su kėtoklėmis (OTM)

 

Tralas krevetėms gaudyti (TBS)

 

Gaubiamieji tinklai (PS)

 

Inkariniai žiauniniai tinklai (statomieji) (GNS)

 

Statomosios ūdos (LLS)

 

Mėgėjų žvejybos įrankiai (RG)

 

Kita (nurodyti)

 

7.   TINKLINIO AUDEKLO AKIŲ DYDIS (MILIMETRAIS)

7.1  Teisės aktais nustatytas taikytinas tinklinio audeklo akių dydis: ………………mm

7.2  Vidutinis išmatuotų tinklinio audeklo akių dydis: ……………mm

7.3  Pažeidimas: TAIP  NE  -------- Jei TAIP, nuoroda į teisės aktą:

8.  LAIVE LAIKOMO LAIMIKIO INSPEKTAVIMAS

8.1  Laive laikomų žuvų inspektavimo rezultatai

RŪŠIS

(FAO triraidis kodas)

 

 

 

 

 

 

Iš viso (kg)

 

 

 

 

 

 

Pateikimas

 

 

 

 

 

 

Patikrinta imtis

 

 

 

 

 

 

Per mažo dydžio žuvų kiekis (%)

 

 

 

 

 

 

8.2  Pažeidimas: TAIP  NE  -------- Jei TAIP, nuoroda į teisės aktą:

9.  LAIVE LAIKOMŲ DOKUMENTŲ IR LSS TIKRINIMAS

9.1  Žvejybos žurnalas: TAIP  NE 

9.2  Pažeidimas: TAIP  NE  -------- Jei TAIP, nuoroda į teisės aktą:

9.3  Žvejybos licencija: Taip  NE 

9.4  Pažeidimas: TAIP  NE  -------- Jei TAIP, nuoroda į teisės aktą:

9.5  Specialus leidimas: Taip  NE 

9.6  Pažeidimas: TAIP  NE  -------- Jei TAIP, nuoroda į teisės aktą:

9.7  LSS: TAIP  NE  -------- Ar veikia? Taip  NE 

9.8  Pažeidimas: TAIP  NE  -------- Jei TAIP, nuoroda į teisės aktą:

10.  PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS

□ Žvejyba be vėliavos KSŠ išduotos licencijos ar leidimo. Nuoroda į teisės aktą:

□ Nepakankamos informacijos apie laimikį ir su laimikiu susijusių duomenų registravimas pagal BVJŽK nustatytus duomenų teikimo reikalavimus arba iš esmės neteisingos informacijos apie laimikį ir (arba) su juo susijusių duomenų pateikimas. Nuoroda į teisės aktą:

□ Žvejyba draudžiamame rajone. Nuoroda į teisės aktą:

□ Žvejyba draudžiamu laikotarpiu. Nuoroda į teisės aktą:

□ Draudžiamų žvejybos įrankių naudojimas. Nuoroda į teisės aktą:

□ Žvejybos laivo žymenų, identifikavimo arba registracijos duomenų falsifikavimas ar tyčinis slėpimas. Nuoroda į teisės aktą:

□ Su pažeidimo tyrimu susijusių įrodymų slėpimas, klastojimas ar naikinimas. Nuoroda į teisės aktą:

□ Daugiau nei vienas pažeidimas, kurie drauge paėmus rodo, kad iš esmės nepaisoma galiojančių BVJŽK priemonių.

□ Įgaliotojo inspektoriaus užpuolimas, priešinimasis jam, jo bauginimas, seksualinis priekabiavimas prie jo, kišimasis į jo veiklą, kliudymas jo veiklai arba jo gaišinimas.

□ Palydovinio ryšio stebėjimo sistemos veikimo trikdymas ir (arba) veiklos vykdymas nenaudojant LSS. Nuoroda į teisės aktą:

11.  Laive nukopijuotų dokumentų sąrašas

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Laivo kapitono pastabos ir parašas

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Kapitono parašas …………………………………………………………………..

13.  Inspektoriaus (-ių) pastabos ir parašas (-ai)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inspektoriaus (-ių) parašas (-ai) ………………………………………………………….

VII PRIEDAS

BVJŽK stebėjimo ataskaita

1.  Stebėjimo data ……/……/…….. Laikas …………………UTC

2.  Stebimo laivo koordinatės: platuma………………………, ilgumas…………………………….

3.  Kursas:……………………………….. greitis………………………………………..

4.  Stebimo laivo pavadinimas

5.  Stebimo laivo vėliavos valstybė

6.  Išorinis numeris / žymuo

7.  Laivo tipas:

 žvejybos laivas

 transportinis laivas

 laivas šaldiklis

 kita (nurodyti)

8.  Tarptautinis radijo šaukinys:

9.  IMO Nr. (jei taikoma):

10.  Veiklos rūšis (-ys):

 žvejyba

 navigacija

 dreifavimas

 perkrovimas

11.  Radijo ryšys: TAIP - NE

12.  Stebimo laivo kapitono vardas ir pavardė, pilietybė:…………………………………………..

13.  Stebimame laive esančių žmonių skaičius:……………………………………………………………..

14.  Stebimame laive laikomas laimikis: ……………………………………………………………………………………

15.  Informaciją surinko:

Inspektoriaus vardas ir pavardė:

Susitariančioji šalis:

BVJŽK tapatybės kortelės numeris:

Patrulinio laivo pavadinimas:

VIII PRIEDAS

Tikslinę raudonpelekių pagelų žvejybą vykdančių laivų sąraše pateiktini duomenys

22i straipsnyje nurodytame sąraše apie kiekvieną laivą pateikiama ši informacija:

–  laivo pavadinimas;

–  laivo registro numeris (KSŠ suteiktas numeris);

–  BVJŽK registracijos numeris (šalies ISO triraidis kodas + 9 skaitmenys, pvz., xxx000000001);

–  registracijos uostas (visas uosto pavadinimas);

–  ankstesnis pavadinimas (jei toks buvo);

–  ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jei tokia buvo);

–  ankstesni duomenys apie išbraukimą iš kitų registrų (jei turima);

–  tarptautinis radijo šaukinys (jei yra);

–  LSS (nurodyti: taip / ne);

–  laivo tipas, bendrasis ilgis (LOA), bendroji talpa (GT) ir (arba) bendroji registrinė talpa (GRT), variklio galia (kW);

–  savininko (-ų) ir operatoriaus (-ų) pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas;

–  raudonpelekiams pagelams žvejoti naudojamas (-i) pagrindinis (-iai) įrankis (-iai), paskirtas laivyno segmentas ir duomenų rinkimo orientacinėje sistemoje (DCRF) nurodytas veiklos padalinys;

–  laikotarpis, kuriuo sezono metu leidžiama žvejoti raudonpelekius pagelus.“

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl mėgėjų žvejybos

Komisija primena, kad vienas iš 2017 m. kovo mėn. priimtoje ministrų deklaracijoje „MedFish4Ever“ nustatytų tikslų – kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2020 m. nustatyti pagrindines taisykles, kuriomis būtų užtikrintas veiksmingas mėgėjų žvejybos Viduržemio jūroje valdymas.

Siekiant šio tikslo, į Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) 2017–2020 m. vidutinės trukmės strategiją, be kitų BVJŽK rajone įgyvendintinų priemonių, taip pat įtrauktas mėgėjų žvejybos poveikio vertinimas ir apsvarstytos geriausios valdymo priemonės šiai veiklai reguliuoti. Atsižvelgiant į tai, BVJŽK įsteigta mėgėjų žvejybos darbo grupė, turėsianti parengti suderintą regioninę mėgėjų žvejybos vertinimo metodiką.

Komisija toliau stengsis padėti BVJŽK, kad būtų įgyvendintas deklaracijoje „MedFish4Ever“ nustatytas tikslas.

Komisijos pareiškimas dėl raudonųjų koralų

Komisija primena, kad išteklių išsaugojimo priemonės, priimtos pagal raudonųjų koralų rinkimo Viduržemio jūroje regioninį pritaikomojo valdymo planą (Rekomendacija BVJŽK/41/2017/5), yra laikinos. Šias priemones, įskaitant galimybę nustatyti laimikio apribojimus, 2019 m. įvertins BVJŽK patariamasis mokslinis komitetas, kad BVJŽK 43-iojoje metinėje sesijoje (2019 m. lapkričio mėn.) galėtų jas persvarstyti.

(1) OL C 283, 2018 8 10, p. 95.
(2) 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
(4) 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2011 12 30, p. 44).
(5)2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).
(6)2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).
(7)2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, p. 1).
(8)2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
(9)2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 112, 2011 4 30, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas