Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0069(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0381/2018

Teksty złożone :

A8-0381/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0234

Teksty przyjęte
PDF 413kWORD 194k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0143),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0123/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 6 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0381/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji,

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 95.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
P8_TC1-COD(2018)0069

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Porozumienie ustanawiające Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (zwane dalej „porozumieniem GFCM”) zapewnia odpowiednie ramy wielostronnej współpracy, której celem jest promowanie tworzenia i ochrony żywych zasobów morza w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, racjonalnego gospodarowania tymi zasobami oraz jak najlepszego wykorzystywania tych zasobów na poziomach, które uznaje się za zrównoważone i gwarantujące niskie ryzyko załamania.

(2)   Jednym z celów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013(3), jest zapewnienie, aby działalność połowowa i w zakresie akwakultury były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzane w sposób spójny z celami w zakresie osiągania korzyści gospodarczych, społecznych i w dziedzinie zatrudnienia oraz przyczyniania się do dostępności dostaw żywności.

(3)  Umawiającymi się stronami porozumienia GFCM są Unia oraz Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Malta, Rumunia i Słowenia.

(4)  Zalecenia przyjęte przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego („GFCM”) są wiążące dla umawiających się stron. Ponieważ Unia jest umawiającą się stroną porozumienia GFCM, zalecenia te są wiążące dla Unii, w związku z tym należy je wprowadzić do prawa Unii, o ile ich treść nie została w nim już uwzględniona.

(5)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011(4) ustanowiono niektóre przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM. Jest to właściwy akt ustawodawczy do celów wprowadzenia treści zaleceń GFCM przyjętych przez GFCM i nieuwzględnionych jeszcze w prawie Unii.

(6)  Na dorocznym posiedzeniu w 2015 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/39/2015/2 w sprawie ustanowienia zestawu minimalnych standardów w odniesieniu do połowów gatunków dennych w Cieśninie Sycylijskiej przy użyciu włoków dennych. Standardy te obejmują techniczne środki ochronne w odniesieniu do krewetki głębokowodnej różowej (Parapenaeus longirostris) i morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius). Niektóre z tych środków są już zawarte w załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006(5) w sprawie minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony osobników przedmiotowych gatunków. Środki dotyczące zarządzania flotą zawarte w zaleceniu 39/2015/2 należy jednak wprowadzić do prawa Unii rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011.

(7)  Na dorocznym posiedzeniu w 2015 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/39/2015/3 w sprawie ustanowienia zestawu środków mających na celu zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym (NNN) połowom turbota (Psetta maxima) w Morzu Czarnym oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie. Większość tych środków została już ustanowiona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 26/2004(6), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008(7), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009(8), rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011, rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011(9). Pewna liczba środków dotyczących zarządzania flotą, ustanowionych w zaleceniu 39/2015/3, nie jest uwzględniona w przepisach unijnych i w związku z tym należy je wprowadzić do prawa Unii rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011.

(8)  Na dorocznym posiedzeniu w 2015 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/39/2015/4 w sprawie zarządzania populacją kolenia pospolitego w Morzu Czarnym, wprowadzające minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony tego gatunku.

(9)  Na dorocznym posiedzeniu w 2016 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM 40/2016/4 w sprawie wieloletniego planu zarządzania połowami morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej w Cieśninie Sycylijskiej (podobszary geograficzne 12–16). Niektóre elementy tego wieloletniego planu zostały już ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 26/2004 i rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013. Pewna liczba środków ustanowionych w zaleceniu 40/2016/4, nie jest jednak uwzględniona w przepisach unijnych i w związku z tym należy je wprowadzić do prawa Unii rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011.

(10)  Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/41/2017/2 dotyczące zarządzania połowami morlesza bogara w Morzu Alborańskim (podobszary geograficzne 1, 2 i 3) w dwuletnim okresie przejściowym. Celem operacyjnym tego zalecenia jest utrzymanie śmiertelności połowowej morlesza bogara w ustalonych granicach ostrożnościowych punktów odniesienia i jak najszybsze uzyskanie bądź utrzymanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

(11)  Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/41/2017/3 w sprawie ustanowienia strefy ograniczonych połowów w głębi Jabuka/Pomo na Morzu Adriatyckim.

(12)  Na dorocznej sesji w 2017 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/41/2017/4 dotyczące wieloletniego planu zarządzania połowami turbota w  Morzu Czarnym (podobszar geograficzny 29). Zaleceniem tym ustanowiono zestaw środków zarządzania, środków technicznych, środków dotyczących floty oraz środków kontroli, stanowiący projekt pilotażowy, którego celem jest zwalczanie połowów NNN turbota w Morzu Czarnym. Niektóre elementy tego wieloletniego planu zostały już ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 26/2004, rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008, rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011, rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013oraz rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 404/2011. Pewna liczba środków ustanowionych w zaleceniu 41/2017/4, nie jest jednak uwzględniona w przepisach unijnych i w związku z tym należy je wprowadzić do prawa Unii rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011.

(13)  Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/41/2017/5 w sprawie ustanowienia regionalnego dostosowawczego planu zarządzania w odniesieniu do eksploatacji korala czerwonego w Morzu Śródziemnym.

(14)  Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/41/2017/8 dotyczące międzynarodowego wspólnego programu inspekcji i nadzoru poza wodami podlegającymi jurysdykcji krajowej w Cieśninie Sycylijskiej (podobszary geograficzne 12–16), co do udziału w którym państwa członkowskie mają swobodę decyzji. Aby zapewnić przestrzeganie przepisów WPRyb przyjęto przepisy unijne ustanawiające system kontroli, inspekcji i egzekwowania, który obejmuje zwalczanie połowów NNN. W szczególności rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009 ustanowiono unijny system kontroli, inspekcji i egzekwowania zgodnie z globalnym i zintegrowanym podejściem, tak aby zapewnić przestrzeganie wszystkich przepisów WPRyb. W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 404/2011 określono szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanowiono wspólnotowy system zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania. W rozporządzeniach tych określono już szereg środków ustanowionych zaleceniem GFCM/41/2017/8. W związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania tych środków w niniejszym rozporządzeniu. Pewna liczba środków ustanowionych w tym zaleceniu nie jest jednak uwzględniona w przepisach unijnych i w związku z tym należy je wprowadzić do prawa Unii rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011.

(15)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1343/2011,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011

W rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 2 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"

„Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów komercyjnej działalności połowowej i w dziedzinie akwakultury, a także do połowów rekreacyjnych, jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, prowadzonych przez unijne statki rybackie i obywateli państw członkowskich na obszarze objętym Porozumieniem GFCM.”;

"

2)  w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)  część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"

„Do celów niniejszego rozporządzenia, oprócz definicji zawartych w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013*, art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009**, stosuje się następujące definicje:

–––––––––

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(**) Rozporządzenie Rady (WE)_ nr 1224/2009 z 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1)”;

"

b)  dodaje się litery w brzmieniu:"

e) »strefa buforowa« oznacza strefę otaczającą obszar ograniczonych połowów w celu zapobieżenia przypadkowemu wpłynięciu na ten obszar, co zwiększa ochronę otoczonego obszaru;

   f) »ukierunkowane połowy morlesza bogara« oznaczają prowadzenie działalności połowowej, w której ilości morlesza bogara na statku lub wyładowywane stanowią więcej niż 20 % masy połowu w relacji pełnej po posortowaniu na czas trwania pływu”;

"

3)  po art. 9 dodaje się sekcję w brzmieniu:"

„Sekcja Ia

Obszary ograniczonych połowów w celu ochrony podstawowych siedlisk rybnych i wrażliwych ekosystemów morskich

Artykuł 9a

Obszary ograniczonych połowów w Cieśninie Sycylijskiej

Zakazuje się połowów przy użyciu włoków dennych w następujących obszarach:

   1) obszar ograniczonych połowów »na wschód od Adventure Bank« wyznaczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:
   37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E
   37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E
   37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E
   37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
   2) obszar ograniczonych połowów »na zachód od Gela Basin« wyznaczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:
   37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E
   37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E
   36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E
   36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
   3) obszar ograniczonych połowów »na wschód od Malta Bank« wyznaczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:
   36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E
   36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E
   35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E
   35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Artykuł 9b

Strefy buforowe w Cieśninie Sycylijskiej

1.  Ustanawia się strefę buforową wokół obszaru ograniczonych połowów »na wschód od Adventure Bank«, o którym mowa w art. 9a ust. 1, wyznaczoną odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

   37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E
   37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E
   37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E
   37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2.  Ustanawia się strefę buforową wokół obszaru ograniczonych połowów »na zachód od Gela Basin«, o którym mowa w art. 9a ust. 2, wyznaczoną odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

   37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E
   37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E
   36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E
   36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3.  Ustanawia się strefę buforową wokół obszaru ograniczonych połowów »na wschód od Malta Bank«, o którym mowa w art. 9a ust. 3, wyznaczoną odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

   36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E
   36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E
   35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E
   35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

4.  Statki prowadzące działalność połowową przy użyciu włoków dennych w strefach buforowych, o których mowa w niniejszym artykule, zapewniają odpowiednią częstotliwość przekazywania swojego sygnału systemu monitorowania statków (VMS). Statki, które nie są wyposażone w nadajnik VMS, a zamierzają poławiać za pomocą włoków dennych w strefach buforowych, muszą być wyposażone w dowolny inny system geolokalizacji, umożliwiający organom kontrolnym śledzenie ich działalności.

Artykuł 9c

Ograniczenia połowów w głębi Jabuka/Pomo na Morzu Adriatyckim

1.  Zakazuje się połowów rekreacyjnych i połowów przy użyciu sieci dennych, włoków dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych na obszarze wyznaczonym odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

   43° 32,044' N, 15° 16,501' E
   43° 05,452' N, 14° 58,658' E
   43° 03,477' N, 14° 54,982' E
   42° 50,450' N, 15° 07,431' E
   42° 55,618' N, 15° 18,194' E
   43° 17,436' N, 15° 29,496' E
   43° 24,758' N, 15° 33,215' E

2.  Od dnia 1 września do dnia 31 października każdego roku zakazuje się połowów przy użyciu sieci dennych, włoków dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych na obszarze wyznaczonym odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

   43° 03,477' N, 14° 54,982' E
   42° 49,811' N, 14° 29,550' E
   42° 35,205' N, 14° 59,611' E
   42° 49,668' N, 15° 05,802' E
   42° 50,450' N, 15° 07,431' E

3.  Od dnia 1 września do dnia 31 października każdego roku zakazuje się połowów rekreacyjnych i połowów przy użyciu sieci dennych, włoków dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych na obszarze wyznaczonym odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

   43° 17,436' N, 15° 29,496' E
   43° 24,758' N, 15° 33,215' E
   43° 20,345' N, 15° 47,012' E
   43° 18,150' N, 15° 51,362' E
   43° 13,984' N, 15° 55,232' E
   43° 12,873' N, 15° 52,761' E
   43° 13,494' N, 15° 40,040' E.

Artykuł 109d

Statki upoważnione w obszarze głębi Jabuka/Pomo

1.  Bez uszczerbku dla art.  109c ust. 2 i 3, komercyjna działalność połowowa prowadzona przy użyciu sieci dennych, włoków dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych w obszarach, o których mowa w tych ustępach, jest dozwolona jedynie, jeżeli statek posiada specjalne upoważnienie i jeżeli można wykazać, że w przeszłości prowadził działalność połowową na odnośnych obszarach.

2.  Na obszarze, o którym mowa w art. 9c ust. 2, upoważnione statki rybackie są uprawnione do połowów przez maksymalnie dwa dni połowowe w tygodniu. Upoważnione statki rybackie używające zestawu dwuwłokowego są uprawnione do połowów przez maksymalnie jeden dzień połowowy w tygodniu.

3.  Na obszarze, o którym mowa w art. 9c ust. 3, statki upoważnione, poławiające przy użyciu włoków dennych, są uprawnione do połowów jedynie w soboty i niedziele od godz. 5.00 do godz. 22.00. Statkom upoważnionym, poławiającym przy użyciu sieci dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych zezwala się na połowy jedynie od poniedziałku od godz. 5.00 do czwartku do godz. 22.00.

4.  Statkom upoważnionym do połowów na obszarach, o których mowa w art. 9c ust. 2 i 3, przy użyciu narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ich państwo członkowskie udziela upoważnienia do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

5.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji nie później niż dnia 31 marca każdego roku wykaz statków, dla których wydały upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Komisja przekazuje sekretariatowi GFCM nie później niż dnia 30 kwietnia każdego roku wykaz statków upoważnionych ustanowiony na kolejny rok. W odniesieniu do każdego statku wykaz zawiera następujące informacje:

   a) nazwę statku;
   b) numer statku w rejestrze;
   c) niepowtarzalny identyfikator GFCM (kod kraju ISO alfa-3 + 9 cyfr, np. xxx000000001);
   d) poprzednią nazwę (jeżeli dotyczy);
   e) poprzednią banderę (jeśli dotyczy);
   f) wcześniejsze informacje o usunięciu z innych rejestrów (jeżeli dotyczy);
   g) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeśli jest);
   h) rodzaj statku, długość całkowitą (LOA) i pojemność brutto (GT) oraz/lub pojemność rejestrową brutto (GRT);
   i) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub właścicieli oraz operatora lub operatorów;
   j) główne narzędzia połowowe używane do połowów na obszarze ograniczonych połowów;
   k) okres obowiązywania upoważnienia do połowów sezonowych na obszarze ograniczonych połowów;
   l) liczbę dni połowowych, do których każdy statek jest uprawniony;
   m) wyznaczony port.

6.  Upoważnione statki rybackie wyładowują połowy stad gatunków dennych wyłącznie w wyznaczonych portach. W tym celu każde zainteresowane państwo członkowskie wyznacza porty, w których dozwolony jest wyładunek połowów z obszaru ograniczonych połowów głębia Jabuka/Pomo. Wykaz tych portów należy przekazywać Sekretariatowi GFCM i Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku.

7.  Statki rybackie upoważnione do połowów przy użyciu narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w obszarach, o których mowa w art. 9c ust. 2 i 3, muszą posiadać prawidłowo funkcjonujące VMS lub System Automatycznej Identyfikacji (AIS), a narzędzia połowowe znajdujące się na statku lub wykorzystywane do połowu muszą być właściwie określone, ponumerowane i oznakowane przed rozpoczęciem wszelkich operacji połowowych lub żeglugi w tych obszarach.

8.  Statkom rybackim wyposażonym w sieci denne, włoki denne, takle denne stawne i pułapki sieciowe, które to statki nie posiadają upoważnienia, zezwala się na tranzyt przez obszar ograniczonych połowów, jedynie jeżeli poruszają się wyznaczonym kursem ze stałą prędkością nie mniejszą niż 7 węzłów, są wyposażone w aktywne urządzenie VMS lub AIS i nie prowadzą żadnej działalności połowowej.

Artykuł 9e

Przestrzenne/czasowe ograniczenia na Morzu Alborańskim

1.  Biorąc pod uwagę dostępne opinie naukowe, państwa członkowskie mogą wprowadzić przestrzenne/czasowe ograniczenia na Morzu Alborańskim (podobszary geograficzne GFCM 1, 2 i 3, jak określono w załączniku I), w których prowadzenie działalności połowowej jest zakazane lub ograniczone, w celu ochrony osobników młodocianych lub skupisk tarłowych morlesza bogara.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają sekretariat GFCM i Komisję nie później niż dnia ... [sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] o ograniczeniach i obszarach, na których je wprowadzono.”;

"

4)  w tytule II rozdział I dodaje się sekcję w brzmieniu:"

„Sekcja 3

Zamknięcie czasowe w zatoce Mała Syrta

Artykuł 11a

Zamknięcie czasowe w zatoce Mała Syrta

Od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku zakazuje się połowów przy użyciu włoków dennych między wybrzeżem a izobatą wskazującą głębokość 200 metrów w podobszarze geograficznym GFCM 14 (Mała Syrta) wymienionym w załączniku I.”;

"

5)  w tytule II dodaje się rozdział w brzmieniu:"

„ROZDZIAŁ IIa

ZAMKNIĘCIE CZASOWE W MORZU CZARNYM

Artykuł 14a

Okres zamknięty w sezonie tarłowym turbota w Morzu Czarnym

1.  W okresie od kwietnia do czerwca każdego roku każde zainteresowane państwo członkowskie ustanawia na co najmniej dwa miesiące okres zamknięty dla połowów w Morzu Czarnym.

2.  Państwa członkowskie mogą wyznaczyć dodatkowe przestrzenne/czasowe ograniczenia, w ramach których działalność połowowa może być zakazana lub ograniczona w celu ochrony obszarów skupisk młodocianych osobników turbota.”;

"

6)  dodaje się artykuły w brzmieniu:"

„Artykuł 16ca

Zapobiegawcze zamknięcia dla połowów korala czerwonego

1.  Po osiągnięciu poziomu progowego połowu korala czerwonego, o którym mowa w ust. 2 i 3, państwa członkowskie zamykają czasowo odnośny obszar dla wszelkich połowów korala czerwonego.

2.  Poziom progowy połowu uznaje się za osiągnięty, gdy kolonie korala czerwonego, których średnica u podstawy wynosi mniej niż 7 mm, przekraczają 25 % wielkości całkowitego połowu pozyskanego z danej ławicy na dany rok.

3.  Jeżeli ławice koralowe nie zostały jeszcze właściwie określone, poziom progowy połowu i zamknięcie, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie w skali prostokątów statystycznych GFCM.

4.  W decyzji ustanawiającej zamknięcie, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie określają odnośny obszar geograficzny, czas trwania zamknięcia oraz warunki regulujące połowy w tym obszarze podczas tego okresu.

5.  Państwa członkowskie ustanawiające zamknięcia niezwłocznie informują Sekretariat GFCM i Komisję.

Artykuł 16cb

Zamknięcia przestrzenne/czasowe

Państwa członkowskie aktywnie pozyskujące koral czerwony wprowadzają dodatkowe zamknięcia służące ochronie korala czerwonego w oparciu o dostępne opinie naukowe i nie później niż dnia ... [sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].”;

"

7)  w tytule II po rozdziale IV dodaje się rozdział w brzmieniu:"

„ROZDZIAŁ IVa

MINIMALNY ROZMIAR ODNIESIENIA DO CELÓW OCHRONY KOLENIA POSPOLITEGO W MORZU CZARNYM

Artykuł 16da

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony kolenia pospolitego w Morzu Czarnym

Okazy kolenia pospolitego w Morzu Czarnym mniejsze niż 90 cm nie powinny być zatrzymywane na statku, przeładowywane, wyładowywane, składowane, sprzedawanie, wystawiane ani oferowane do sprzedaży. Takie okazy kolenia pospolitego złowione przypadkowo należy niezwłocznie uwolnić w miarę możliwości nieokaleczone i żywe. Kapitanowie statków rybackich rejestrują przypadkowy połów, uwolnienie lub wyładunek kolenia pospolitego w dzienniku pokładowym. Państwa członkowskie przekazują tę informację GFCM i Komisji w ramach ich rocznego sprawozdania dla SAC oraz za pośrednictwem ram gromadzenia danych GFCM.”;

"

8)  dodaje się tytuł w brzmieniu:"

„TYTUŁ IIa

ZDOLNOŚĆ POŁOWOWA I UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł 16m

Limity połowowe w odniesieniu do korala czerwonego

Każde państwo członkowskie może ustanowić na obszarze Morza Śródziemnego system indywidualnych dziennych lub rocznych limitów połowowych w odniesieniu do korala czerwonego.

Artykuł 16n

Zdolność połowowa floty rybackiej lub nakład połowowy w odniesieniu do połowów morlesza bogara w Morzu Alborańskim

Najpóźniej w 2020 r. państwa członkowskie zachowują poziomy zdolności połowowej floty rybackiej lub nakładu połowowego na poziomach dozwolonych i stosowanych w ostatnich latach w zakresie eksploatacji morlesza bogara w Morzu Alborańskim (podobszary geograficzne GFCM 1, 2 i 3, jak określono w załączniku I).ˮ;

"

9)  uchyla się art. 17a;

10)  w tytule III dodaje się rozdziały w brzmieniu:"

„ROZDZIAŁ III

Kontrola połowów korala

„Artykuł 22a

Upoważnienia do połowów korala czerwonego

1.  Statki lub rybacy posiadający upoważnienie do pozyskiwania korala czerwonego w Morzu Śródziemnym muszą posiadać ważne upoważnienie do połowów, które określa warunki techniczne, których należy przestrzegać przy prowadzeniu połowów.

2.  W przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się pozyskiwania, zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku, przekazywania, przechowywania, sprzedaży bądź eksponowania lub oferowania do sprzedaży korala czerwonego.

3.  Państwa członkowskie prowadzą aktualny rejestr upoważnień do połowów, o których mowa w ust. 1, i przesyłają Komisji do dnia 31 marca każdego roku wykaz statków, dla których wydano upoważnienia określone w ust. 1. Komisja przekazuje ten wykaz Sekretariatowi GFCM ▌nie później niż dnia 30 kwietnia każdego roku ▌. W odniesieniu do każdego statku wykaz zawiera następujące informacje:

   a) nazwę statku;
   b) numer statku w rejestrze (kod przypisany przez umawiającą się stronę);
   c) niepowtarzalny identyfikator GFCM (kod kraju ISO alfa-3 + 9 cyfr, np. xxx000000001);
   d) port rejestracji (pełna nazwa portu);
   e) poprzednią nazwę (jeśli dotyczy);
   f) poprzednią banderę (jeśli dotyczy);
   g) wcześniejsze informacje o usunięciu z innych rejestrów (jeśli dotyczy);
   h) międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeśli jest);
   i) VMS statku lub inne urządzenia do jego geolokalizacji (należy wskazać TAK lub NIE);
   j) rodzaj statku, długość całkowitą (LOA) i pojemność brutto (GT) lub pojemność rejestrową brutto (GRT) oraz moc silnika wyrażoną w kW;
   k) wyposażenie bezpieczeństwa i środki ochrony na potrzeby przyjęcia obserwatora (obserwatorów) (należy wskazać TAK lub NIE);
   l) okres, w którym dozwolony jest połów korala czerwonego;
   m) obszar, na którym dozwolony jest połów korala czerwonego; podobszary geograficzne GFCM i komórki siatki statystycznej GFCM;
   n) uczestnictwo w programach badawczych prowadzonych przez krajowe/międzynarodowe instytucje naukowe (należy wskazać TAK lub NIE; podać krótki opis).

4.  Państwa członkowskie nie zwiększają liczby upoważnień do połowów do czasu wykazania przez opinie naukowe korzystnego stanu populacji korala czerwonego.

Artykuł 22b

Raportowanie połowów korala czerwonego

1.  Upoważnieni rybacy lub kapitanowie statków posiadających upoważnienie do pozyskiwania korala czerwonego rejestrują połowy w kg masy w relacji pełnej oraz w miarę możliwości liczbę kolonii po zakończeniu operacji połowowych lub najpóźniej w momencie wyładunku w porcie w przypadku jednodniowych rejsów połowowych.

2.  Statki rybackie posiadające upoważnienie do pozyskiwania korala czerwonego mają na statku dziennik połowowy, w którym rejestrowane są dzienne połowy korala czerwonego, niezależnie od masy zbioru w relacji pełnej, oraz działalność połowowa w rozbiciu na obszary i głębokości, w tym – w miarę możliwości – liczba dni połowowych i nurkowań. Informacje te są przekazywane właściwym organom krajowym w terminie określonym w art. 14 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 22c

Wcześniejsze powiadomienie o połowach korala czerwonego

Z wyprzedzeniem wynoszącym od dwóch do czterech godzin przed przewidywaną godziną przybycia do portu kapitanowie statków rybackich lub ich przedstawiciele przekazują właściwym organom następujące informacje:

   a) przewidywany czas przybycia;
   b) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego;
   c) szacowaną wielkość połowu w kg masy w relacji pełnej oraz w miarę możliwości liczbę kolonii korala czerwonego zatrzymanych na statku;
   d) informacje dotyczące obszaru geograficznego, z którego pochodzi połów.

Artykuł 22d

Wyznaczone porty w odniesieniu do połowów korala czerwonego

Upoważnieni rybacy lub statki rybackie posiadające upoważnienie wyładowują połowy korala czerwonego wyłącznie w wyznaczonych portach. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza porty, w których dozwolony jest wyładunek korala czerwonego, i przekazuje wykaz tych portów Sekretariatowi GFCM i Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku, chyba że nie nastąpiła żadna zmiana wyznaczonych portów w stosunku do już przekazanego wykazu.

Artykuł 22e

Kontrola wyładunków korala czerwonego

Każde państwo członkowskie opracowuje program kontroli w oparciu o analizę ryzyka, w szczególności w celu weryfikacji wyładunków i walidacji dzienników połowowych.

Artykuł 22f

Przeładunek korala czerwonego

Zakazuje się dokonywania przeładunku korala czerwonego na morzu.

Artykuł 22g

Informacje naukowe dotyczące korala czerwonego

Państwa członkowskie posiadające floty rybackie do ukierunkowanych połowów korala czerwonego zapewniają wprowadzenie mechanizmu odpowiedniego naukowego monitorowania połowów i rezultatów połowów w celu umożliwienia Naukowemu Komitetowi Doradczemu GFCM przedstawienia informacji opisowych i doradztwa w zakresie co najmniej:

   a) zastosowanego nakładu połowowego (np. liczba nurkowań w tygodniu) oraz ogólnych poziomów połowów w rozbiciu na ławice na poziomie lokalnym, krajowym lub ponadkrajowym;
   b) punktów odniesienia do celów ochrony i zarządzania, w celu dalszego doskonalenia regionalnego planu zarządzania zgodnie z celem maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz niskiego poziomu ryzyka wyniszczenia zasobu;
   c) biologicznych i społeczno-ekonomicznych skutków alternatywnych scenariuszy zarządzania, obejmujących kontrolę relacji między nakładem połowowym a rezultatem połowu i środki techniczne, zgodnie z propozycją umawiających się stron GFCM;
   d) ewentualnego przestrzennego/czasowego zamykania obszarów połowowych w celu zachowania zrównoważonego charakteru połowów.

ROZDZIAŁ IV

ŚRODKI KONTROLI DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH PODOBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH GFCM

Sekcja 1

Kontrola połowów morlesza bogara w Morzu Alborańskim

Artykuł 22h

Raportowanie dziennych połowów i przyłowów morlesza bogara

Bez uszczerbku dla art. 14 rozporządzenia nr 1224/2009, państwa członkowskie ustanawiają mechanizm zapewniający raportowanie wszystkich dziennych połowów komercyjnych i przyłowów morlesza bogara w Morzu Alborańskim (podobszary geograficzne GFCM 1, 2, 3, jak określono w załączniku I), niezależnie od masy połowu w relacji pełnej. W odniesieniu do połowów rekreacyjnych państwa członkowskie dokładają starań, by rejestrować połowy tego gatunku lub oceniać je szacunkowo.

Artykuł 22i

Upoważnienia do połowów i działalności połowowej

1.  Państwa członkowskie ustanawiają rejestr statków rybackich upoważnionych do przewozu lub wyładunku ilości morlesza bogara złowionych w Morzu Alborańskim, które stanowią więcej niż 20 % masy połowu w relacji pełnej po posortowaniu na czas trwania pływu. Rejestr ten jest prowadzony i aktualizowany.

2.  Statkom rybackim prowadzącym ukierunkowane połowy morlesza bogara zezwala się na prowadzenia działalności połowowej jedynie jeżeli ta działalność połowowa została wskazana w ważnym upoważnieniu do połowów wydanym przez właściwe organy oraz określającym warunki techniczne, na jakich taka działalność może być prowadzona. Upoważnienie obejmuje dane określone w załączniku VIII.

3.  Państwa członkowskie ▌:

   a) przekazują Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku wykaz statków prowadzących działalność, którym wydano upoważnienie na rok bieżący, następny lub na następne lata; Komisja przekazuje ten wykaz Sekretariatowi GFCM do końca lutego każdego roku. Wykaz ten obejmuje dane określone w załączniku VIII;
   b) przekazują Komisji i Sekretariatowi GFCM, do końca listopada każdego roku, począwszy od dnia 30 listopada 2018 r., a najpóźniej od dnia 30 listopada 2020 r., sprawozdanie z działalności połowowej prowadzonej przez statki, o których mowa w  ust. 1, w formacie zbiorczym, które zawiera co najmniej następujące informacje:
   (i) liczbę dni połowowych;
   (ii) obszar eksploatacji oraz
   (iii) wielkość połowów morlesza bogara.

4.  Wszystkie statki o długości całkowitej powyżej 12 metrów upoważnione do ukierunkowanych połowów morlesza bogara muszą być wyposażone w  VMS lub dowolny inny system geolokalizacji, umożliwiający organom kontrolnym śledzenie ich działalności.

Artykuł 22j

Monitorowanie naukowe

Państwa członkowskie posiadające floty rybackie do ukierunkowanych połowów morlesza bogara zapewniają należyte wprowadzenie mechanizmu odpowiedniego monitorowania połowów i rezultatów połowów w celu umożliwienia SAC przedstawienia informacji opisowych i doradztwa dotyczącego przynajmniej:

   a) charakterystyki narzędzi połowowych, między innymi maksymalnej długości takli i sieci stawnych oraz liczby, rodzaju i rozmiaru haczyków;
   b) zastosowanego nakładu połowowego (na przykład liczby dni połowowych na tydzień) oraz ogólnych poziomów połowów w rozbiciu na floty rybackie prowadzące komercyjną działalność połowową; należy też przedłożyć szacunkowe wielkości połowów w ramach połowów rekreacyjnych;
   c) punktów odniesienia do celów ochrony i zarządzania, w celu ustanowienia wieloletnich planów zarządzania na potrzeby zrównoważonego rybołówstwa zgodnie z celem maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz niskiego poziomu ryzyka wyniszczenia stada;
   d) społeczno-ekonomicznych skutków alternatywnych scenariuszy zarządzania, obejmujących kontrolę relacji między nakładem połowowym a rezultatem połowu oraz środki techniczne, zgodnie z propozycją GFCM lub umawiających się stron;
   e) ewentualnego przestrzennego/czasowego zamykania obszarów połowowych w celu zachowania zrównoważonego charakteru połowów;
   f) potencjalnego wpływu rybołówstwa rekreacyjnego na stan stada lub stad morlesza bogara.

Sekcja 2

Cieśnina Sycylijska

Artykuł 22k

Upoważnienia do połowów stad gatunków dennych w Cieśninie Sycylijskiej przy użyciu włoków dennych

1.  Statkom prowadzącym przy użyciu włoków dennych ukierunkowane połowy stad gatunków dennych w Cieśninie Sycylijskiej (podobszary geograficzne GFCM 12, 13, 14, 15 i 16, jak określono w załączniku I) zezwala się jedynie na prowadzenie określonych form działalności połowowej wskazanych w ważnym upoważnieniu do połowów wydanym przez właściwe organy oraz określającym warunki techniczne, na jakich taka działalność może być wykonywana.

2.  Upoważnienie do połowów, o których mowa w ust. 1, oprócz danych określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218* zawiera następujące dane:

   a) numer rejestracyjny GFCM;
   b) poprzednią nazwę (jeżeli dotyczy);
   c) poprzednią banderę (jeśli dotyczy);
   d) wcześniejsze informacje o usunięciu z innych rejestrów (jeżeli dotyczy).

3.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji do dnia 31 października każdego roku wykaz statków, dla których wydały upoważnienie określone w ust. 1. Komisja przekazuje ten wykaz wyznaczonemu przez siebie organowi oraz Sekretariatowi GFCM nie później niż dnia 30 listopada każdego roku.

4.  Państwa członkowskie przekazują Komisji i Sekretariatowi GFCM, nie później niż dnia 31 sierpnia każdego roku, sprawozdanie w formacie zbiorczym z działalności połowowej prowadzonej przez statki określone w ust. 1, które zawiera co najmniej następujące informacje:

   (i) liczbę dni połowowych;
   (ii) obszar eksploatacji; i
   (iii) połowy morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej.

Artykuł 22l

Wyznaczone porty

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza porty wyładunku, w których może mieć miejsce wyładunek morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej złowionych w Cieśninie Sycylijskiej, zgodnie z art. 43 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Państwa członkowskie przekazują Sekretariatowi GFCM i Komisji wykaz wyznaczonych portów wyładunku nie później niż dnia 30 listopada 2018 r. Wszelkie późniejsze zmiany w tym wykazie są niezwłocznie zgłaszane Sekretariatowi GFCM i Komisji.

2.  Zabrania się wyładunku lub przeładunku ze statków rybackich wszelkich ilości morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej, które złowiono w Cieśninie Sycylijskiej, w miejscu innym niż porty wyładunku wyznaczone przez państwa członkowskie.

Artykuł 22m

Międzynarodowy wspólny program inspekcji i nadzoru w Cieśninie Sycylijskiej

1.  ▌ Państwa członkowskie mogą przeprowadzać działania inspekcyjne i nadzorcze w ramach międzynarodowego wspólnego programu inspekcji i nadzoru (zwanego dalej „programem”), obejmującego wody poza jurysdykcją krajową w podobszarach geograficznych GFCM 12, 13, 14, 15 i 16, jak określono w załączniku I (zwane dalej „obszarem inspekcji i nadzoruˮ).

2.  Państwa członkowskie mogą wyznaczyć inspektorów i środki inspekcji i przeprowadzać inspekcje w ramach programu. Komisja lub wyznaczony przez nią organ mogą również wyznaczać inspektorów unijnych na potrzeby programu.

3.  Komisja lub wyznaczony przez nią organ koordynują w imieniu Unii działalność w zakresie nadzoru i inspekcji oraz mogą opracować w koordynacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi wspólny plan rozmieszczenia umożliwiający Unii wypełnienie zobowiązań wynikających z programu. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki mające na celu ułatwienie wykonywania tych planów, w szczególności w odniesieniu do wymaganych zasobów ludzkich i materialnych oraz do okresów i obszarów geograficznych, w których zasoby te mają być wykorzystane.

24.  Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi, nie później niż dnia 31 października każdego roku, wykaz imion i nazwisk inspektorów uprawnionych do przeprowadzania inspekcji i nadzoru w obszarze, o którym mowa w ust. 1, jak również nazwy statków i samolotów wykorzystywanych do inspekcji i nadzoru, które zamierzają przydzielić do programu na następny rok. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przesyła te informacje Sekretariatowi GFCM do dnia 1 grudnia każdego roku lub jak najszybciej przed rozpoczęciem inspekcji.

35.  Inspektorzy wyznaczeni do programu posiadają legitymację inspektora GFCM wydaną przez właściwe organy ▌, która jest zgodna z wzorem określonym w załączniku IV.

6.  Statki wykonujące zadania w zakresie międzynarodowych wejść na statek i inspekcji zgodnie z programem podnoszą specjalną banderę lub proporzec, zgodnie z opisem w załączniku V.

7.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby każda platforma inspekcyjna uprawniona do działania pod jego banderą, prowadząca działalność w obszarze, o którym mowa w ust. 1, utrzymywała bezpieczny kontakt, w miarę możliwości codziennie, ze wszystkimi pozostałymi platformami inspekcyjnymi działającymi w tym obszarze w celu wymiany informacji koniecznych do koordynacji działań.

8.  Każde państwo członkowskie prowadzące działania inspekcyjne lub nadzorcze w obszarze, o którym mowa w ust. 1, dostarcza na każdą platformę inspekcyjną w momencie jej wejścia w ten obszar sporządzony zgodnie z załącznikiem VII wykaz obserwacji wejść na pokład i inspekcji, które zostały z niej wykonane w ciągu 10 poprzednich dni, z podaniem dat, współrzędnych geograficznych i innych istotnych informacji.

Artykuł 22n

Przeprowadzanie inspekcji

1.  ▌Inspektorzy wyznaczeni do programu:

   a) przed wejściem na pokład powiadamiają statek rybacki o nazwie statku inspekcyjnego;
   b) podnoszą na statku inspekcyjnym oraz na statku pomocniczym proporzec opisany w załączniku V;
   c) ograniczają skład każdego zespołu inspekcyjnego do najwyżej trzech inspektorów.

2.  Po wejściu na pokład inspektorzy przedstawiają kapitanowi statku rybackiego legitymacje opisane w załączniku IV. Inspekcje przeprowadza się w jednym z urzędowych języków GFCM oraz, w miarę możliwości, w języku używanym przez kapitana statku rybackiego.

3.  Inspektorzy sporządzają sprawozdanie z inspekcji w formacie określonym w załączniku VI.

4.  Inspektorzy podpisują sprawozdanie w obecności kapitana statku, który ma prawo dodać do sprawozdania wszelkie uwagi, jakie uzna za odpowiednie, lub zwrócić się o ich dodanie i który również musi sprawozdanie podpisać.

5.  Kopie sprawozdania przekazuje się kapitanowi statku oraz organom, którym podlega zespół przeprowadzający inspekcję; organ ten przekazuje kopie organom państwa bandery statku poddawanego inspekcji oraz Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi. Komisja przekazuje kopię sprawozdania do Sekretariatu GFCM.

6.  Skład zespołu przeprowadzającego inspekcję i czas jej trwania określa dowódca statku inspekcyjnego po uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności.

Artykuł 22o

Naruszenia

1.  Do celów niniejszego artykułu za naruszenia uznaje się następujące czynności:

   a) czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), b), c), e), f), g) ih) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008;
   b) zakłócanie satelitarnego systemu monitorowania; oraz
   c) prowadzenie działalności bez VMS.

2.  W odniesieniu do każdego wejścia na pokład i inspekcji statku rybackiego, podczas których inspektorzy wykryją naruszenie, organy państwa członkowskiego bandery statku inspekcyjnego niezwłocznie informują Komisję lub wyznaczony przez nią organ, które powiadamiają państwo bandery poddanego inspekcji statku rybackiego zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Sekretariatu GFCM. Informują one również każdy statek inspekcyjny państwa bandery o statku rybackim, o którym wiadomo, że znajduje się w pobliżu.

3.  Państwo członkowskie bandery statku zapewnia, aby po inspekcji, podczas której wykryto naruszenie, zaprzestał on wszelkiej działalności połowowej. Państwo członkowskie bandery żąda od statku rybackiego, aby skierował się on w ciągu 72 godzin do portu wyznaczonego przez to państwo, gdzie zostanie wszczęte postępowanie.

4.  W przypadku gdy podczas inspekcji stwierdzone zostanie naruszenie, o działaniach i działaniach następczych podjętych przez państwo członkowskie bandery powiadamia się Komisję lub wyznaczony przez nią organ. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje informacje o podjętych działaniach i działaniach następczych do Sekretariatu GFCM.

5.  Organy państw członkowskich traktują sprawozdania z inspekcji, o których mowa w art. 22n ust. 3, oraz wnioski wynikające z inspekcji dokumentów dokonanych przez inspektorów, w podobny sposób jak sprawozdania i wnioski inspektorów krajowych.

Sekcja 3

Morze Czarne

Artykuł 22p

Środki służące zapobieganiu połowom NNN turbota w Morzu Czarnym oraz ich powstrzymywaniu i eliminowaniu.

1.  Do dnia 20 stycznia każdego roku każde państwo członkowskie przesyła Komisji za pośrednictwem zwyczajowego narzędzia przetwarzania danych ▌ wykaz statków używających dennych sieci skrzelowych stawnych upoważnionych do połowów turbota w Morzu Czarnym (podobszar geograficzny GFCM 29, jak określono w załączniku I). Do dnia 31 stycznia każdego roku Komisja przesyła ten wykaz Sekretariatowi GFCM.

2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1, oprócz danych określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/218 zawiera następujące dane:

   a) numer rejestracyjny GFCM;
   b) poprzednią nazwę (jeżeli dotyczy);
   c) poprzednią banderę (jeżeli dotyczy);
   d) wcześniejsze informacje o usunięciu z innych rejestrów (jeżeli dotyczy);
   e) główne gatunki docelowe;
   f) główne narzędzie lub narzędzia połowowe stosowane w odniesieniu do turbota, segment floty i jednostkę operacyjną zgodnie z określeniem w matrycy statystycznej zadania 1 ustanowionej w sekcji C załącznika III;
   g) okres ważności upoważnienia do połowów z użyciem sieci skrzelowych lub wszelkich innych narzędzi używanych ewentualnie do połowu turbota (jeśli takie upoważnienie wydano).

3.  Na żądanie GFCM państwa członkowskie przekazują informacje dotyczące statków rybackich upoważnionych do prowadzenia działalności połowowej w danym okresie. W szczególności państwa członkowskie zgłaszają nazwy odnośnych statków rybackich, ich oznaki rybackie oraz przyznane każdemu z nich uprawnienia do połowów.

4.  Nieoznaczone porzucone sieci skrzelowe stosowane w połowach turbota i znalezione na morzu są zbierane przez właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego. Sieci te pozostają zajęte do czasu należytego ustalenia właściciela bądź zostają zniszczone, jeżeli właściciela nie można ustalić.

5.  Każde zainteresowane państwo członkowskie wyznacza punkty wyładunkowe, w których następuje wyładunek i przeładunek turbota złowionego w Morzu Czarnym, zgodnie z art. 43 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Wykaz tych punktów należy przekazać Sekretariatowi GFCM i Komisji nie później niż dnia 30 listopada każdego roku.

6.  Zakazuje się wyładunku lub przeładunku ze statków rybackich wszelkich ilości turbota złowionego w Morzu Czarnym w każdym innym miejscu poza punktami wyładunkowymi, o których mowa w ust. 5.

Artykuł 22q

Krajowe plany monitorowania i kontroli połowów turbota w Morzu Czarnym oraz nadzoru nad tymi połowami

1.  Państwa członkowskie ustanawiają krajowe plany monitorowania, kontroli i nadzoru (zwane dalej „planami krajowymi”) w celu wykonywania przepisów art. 22p poprzez zapewnienie, między innymi, właściwego i dokładnego monitorowania i rejestrowania miesięcznych połowów lub wykorzystanego nakładu połowowego.

2.  Plany krajowe zawierają następujące elementy:

   a) jasne określenie środków kontrolnych z opisem zasobów ludzkich oraz środków technicznych i finansowych dostępnych konkretnie na realizację przedmiotowych planów krajowych;
   b) jasne określenie strategii inspekcji (w tym protokołów z inspekcji), ukierunkowanej na statki rybackie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że prowadzą połowy turbota i gatunków pokrewnych;
   c) plany działania w zakresie kontroli rynku i transportu;
   d) określenie zadań inspekcyjnych i procedur, w tym strategii pobierania próbek stosowanej w celu weryfikacji ważenia złowionych ryb przy pierwszej sprzedaży oraz strategii pobierania próbek w odniesieniu do statków, które nie podlegają przepisom związanym z dziennikiem połowowym / deklaracją wyładunkową;
   e) wskazówki wyjaśniające dla inspektorów, organizacji producentów i rybaków w odniesieniu do zestawu przepisów obowiązujących w przypadku połowów, w których istnieje prawdopodobieństwo złowienia turbota, w tym:
   (i) zasady wypełniania dokumentów, w tym sprawozdania z inspekcji, dzienników połowowych, deklaracji przeładunkowych i wyładunkowych oraz deklaracji przejęcia, dokumentów transportowych i dokumentów sprzedaży;
   (ii) obowiązujące środki techniczne, w tym wielkość lub wymiary oczek sieci, minimalny rozmiar poławianych osobników, czasowe ograniczenia połowów;
   (iii) strategie pobierania próbek;
   (iv) mechanizmy kontroli krzyżowych;
   f) szkolenia inspektorów krajowych w celu prowadzenia działań, o których mowa w załączniku II.

3.  Do dnia 20 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi plany krajowe. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazują te plany Sekretariatowi GFCM do dnia 31 stycznia każdego roku.

Artykuł 22r

Monitorowanie naukowe połowów turbota w Morzu Czarnym

Państwa członkowskie przekazują SAC i Komisji, nie później niż dnia 30 listopada każdego roku, wszelkie dodatkowe informacje wspomagające naukowe monitorowanie połowów turbota w Morzu Czarnym.

__________________

* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE (Dz.U. L 34 z 9.2.2017, s. 9).”;

"

11)  w art. 23 a wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:"

„a) dane dotyczące korala czerwonego, o których mowa w art. 22b; oraz”;

"

b)  dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„8. Każde państwo członkowskie przedstawia Sekretariatowi GFCM i Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności połowowej w odniesieniu do korala czerwonego. Takie sprawozdanie zawiera co najmniej informacje na temat całkowitej wielkości połowów i obszarów eksploatacji oraz, w miarę możliwości, liczby nurkowań i średniej wielkości połowu na nurkowanie.”;

"

12)  dodaje się załączniki IV, V, VI, VII oraz VIII w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w … dnia …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011 dodaje się załączniki w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IV

Wzór legitymacji inspektorów GFCM

Generalna Komisja Rybołówstwa

Morza Śródziemnego

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_PL-p0000002.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_PL-p0000003.png

GFCM

Posiadacz niniejszej legitymacji inspektora jest inspektorem GFCM należycie wyznaczonym zgodnie z zasadami wspólnego programu inspekcji i nadzoru Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) i ma prawo do działania zgodnie z postanowieniami i zasadami GFCM.

LEGITYMACJA INSPEKTORA

Zdjęcie

Umawiająca się strona

Imię i nazwisko inspektora:

Numer legitymacji

………………………………

Organ wydający

………………………………

Inspektor

Data wydania:

Okres ważności wynosi pięć lat.

ZAŁĄCZNIK V

Wzór proporca inspekcji GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_PL-p0000004.png

ZAŁĄCZNIK VI

Sprawozdanie z inspekcji GFCM

1.  INSPEKTOR/INSPEKTORZY

Nazwisko i imię …………….………………Umawiająca się strona…………….……………. Numer legitymacji GFCM…………………

Nazwisko i imię …………….………………Umawiająca się strona…………….……………. Numer legitymacji GFCM…………………

Nazwisko i imię …………….………………Umawiająca się strona…………….……………. Numer legitymacji GFCM…………………

2.  STATEK PRZEWOŻĄCY INSPEKTORA/INSPEKTORÓW

2.1  Nazwa oraz nr rejestracyjny …………………………………………

2.2  Bandera………………………………………………………….......

3.  INFORMACJE O STATKU PODDAWANYM INSPEKCJI

3.1  Nazwa oraz nr rejestracyjny …………………………………………………….

3.2  Bandera………………………………………………………….......

3.3  Kapitan (imię i nazwisko oraz adres)….................................................

3.4  Właściciel statku (imię i nazwisko/nazwa oraz adres)….............................

3.5  Numer w rejestrze GFCM….......................................................................

3.6  Rodzaj statku…...........................................................................................

4.  POZYCJA

4.1  Pozycja określona przez kapitana statku dokonującego inspekcji o godz. ….. GMT; szer. geogr. … dł. geogr. …

4.2  Pozycja określona przez kapitana statku rybackiego o godz. .... GMT; szer. geogr. … dł. geogr. …

5.  DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA INSPEKCJI

5.1  Data …godzina wejścia na pokład … GMT – godzina zejścia ze statku … GMT

6.   RODZAJ NARZĘDZI POŁOWOWYCH NA STATKU

Włok denny rozpornicowy – OTB

 

Włok rozpornicowy pelagiczny – OTM

 

Włok krewetkowy – TBS

 

Okrężnica – PS

 

Sieci skrzelowe kotwiczone (stawne) – GNS

 

Takle stawne – LLS

 

Narzędzia do połowów sportowo-rekreacyjnych – RG

 

Inne (należy określić)

 

7.   POMIAR WIELKOŚCI OCZKA SIECI – W MILIMETRACH

7.1  Dozwolony rozmiar oczek sieci: ………………mm

7.2  Wynik pomiaru średniego rozmiaru oczka sieci: ……………mm

7.3  Naruszenie: TAK – NIE -------- W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać podstawę prawną:

8.  INSPEKCJA POŁOWÓW NA STATKU

8.1  Wyniki inspekcji ryb na statku

GATUNEK

(kod FAO alfa-3)

 

 

 

 

 

 

Ogółem (w kg):

 

 

 

 

 

 

Prezentacja

 

 

 

 

 

 

Skontrolowana próba

 

 

 

 

 

 

% ryb poniżej minimalnego rozmiaru

 

 

 

 

 

 

8.2  Naruszenie: TAK – NIE -------- W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać podstawę prawną:

9.  INSPEKCJA DOKUMENTÓW NA STATKU I VMS

9.1  Dziennik połowowy TAK  – NIE 

9.2  Naruszenie: TAK – NIE -------- W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać podstawę prawną:

9.3  Upoważnienie do połowów TAK  – NIE 

9.4  Naruszenie: TAK – NIE -------- W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać podstawę prawną:

9.5  Upoważnienie szczegółowe: TAK  – NIE 

9.6  Naruszenie: TAK – NIE -------- W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać podstawę prawną:

9.7  VMS: TAK  – NIE  -------- włączony: TAK  – NIE 

9.8  Naruszenie: TAK – NIE -------- W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać podstawę prawną:

10.  WYKAZ NARUSZEŃ

□ Prowadzenie połowów bez licencji, zezwolenia lub upoważnienia wydanego przez umawiającą się stronę bandery – podstawa prawna:

□ Brak odpowiednich rejestrów połowów i danych dotyczących połowów zgodnie z wymogami GFCM w odniesieniu do sprawozdawczości lub znaczący stopień błędnej sprawozdawczości połowów i danych dotyczących połowów – podstawa prawna:

□ Prowadzenie połowów w obszarze zamkniętym – podstawa prawna:

□ Prowadzenie połowów w okresie zamknięcia – podstawa prawna:

□ Stosowanie zabronionych narzędzi połowowych – podstawa prawna:

□ Fałszowanie lub celowe zatajanie oznaczeń, tożsamości lub rejestracji statku rybackiego – podstawa prawna:

□ Zatajanie dowodów dotyczących dochodzenia w sprawie wykroczenia, manipulowanie nimi lub ich usuwanie – podstawa prawna:

□ Liczne naruszenia, które łącznie stanowią poważne zlekceważenie obowiązujących środków GFCM

□ Napaść na upoważnionego inspektora, stawianie mu oporu, zastraszanie, molestowanie seksualne, ingerowanie w jego działania lub nieuzasadnione utrudnianie bądź opóźnianie jego działań

□ Ingerowanie w satelitarny system monitorowania lub prowadzenie działalności bez systemu monitorowania statków – podstawa prawna:

11.  Wykaz dokumentów skopiowanych na statku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Uwagi i podpis kapitana statku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Podpis kapitana: …………………………………………………………………..

13.  Uwagi i podpis inspektora/inspektorów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis inspektora/inspektorów: ………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK VII

Sprawozdanie GFCM z obserwacji statku

1.  Data prowadzenia obserwacji: ……/……/…….. Godzina: ........................ GMT

2.  Pozycja obserwowanego statku: szerokość geogr. …......................– długość geogr. …...............................

3.  Kurs: :……………………………….. – prędkość ………………………………………..

4.  Nazwa obserwowanego statku:

5.  Bandera obserwowanego statku:

6.  Numer/oznaka rybacka:

7.  Rodzaj statku:

 Statek rybacki

 Statek transportowy

 Statek zamrażalnia

 Inny (należy określić)

8.  Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy:

9.  Numer IMO (w stosownych przypadkach):

10.  Rodzaj prowadzonej działalności:

 Rybołówstwo

 Przemieszczanie się

 Dryfowanie

 Przeładunek

11.  Kontakt radiowy TAK – NIE

12.  Imię i nazwisko oraz narodowość kapitana obserwowanego statku:…………………………………………..

13.  Liczba osób na obserwowanym statku:…………………………………………..

14.  Połowy na burcie na obserwowanym statku:………………………………………….. ……………………………………………………………………………………

15.  Informacje zgromadzone przez:

Imię i nazwisko inspektora:

Umawiająca się strona:

Numer legitymacji GFCM:

Nazwa statku patrolowego:

ZAŁĄCZNIK VIII

Dane podawane w wykazie statków prowadzących ukierunkowane połowy morlesza bogara

Wykaz, o którym mowa w art. 22i, zawiera w przypadku każdego statku następujące informacje:

–  nazwę statku;

–  numer statku w rejestrze (kod przypisany przez umawiające się strony);

–  niepowtarzalny identyfikator GFCM (kod kraju ISO alfa-3 + 9 cyfr, np. xxx000000001);

–  port rejestracji (pełna nazwa portu);

–  poprzednią nazwę (jeżeli dotyczy);

–  poprzednią banderę (jeśli dotyczy);

–  wcześniejsze informacje o usunięciu z innych rejestrów (jeżeli dotyczy);

–  międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeśli jest);

–  VMS (należy wskazać TAK lub NIE);

–  rodzaj statku, długość całkowitą (LOA) i pojemność brutto (GT) lub pojemność rejestrową brutto (GRT) oraz moc silnika wyrażoną w kW;

–  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub właścicieli oraz operatora lub operatorów;

–  główne narzędzie połowowe stosowane do połowu morlesza bogara oraz przydział segmentu floty i jednostkę operacyjną jak wskazano w ramach odniesienia gromadzenia danych (ang. Data Collection Reference Framework, DCRF);

–  okres obowiązywania zezwolenia na połów sezonowy morlesza bogara.”

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie połowów rekreacyjnych

Komisja przypomina, że jednym z celów określonych w przyjętej w marcu 2017 r. deklaracji ministerialnej MedFish4Ever jest ustanowienie możliwe jak najszybciej i nie później niż w 2020 r. zestawu podstawowych zasad skutecznego zarządzania połowami rekreacyjnymi na całym Morzu Śródziemnym.

Zgodnie z tym celem średniookresowa strategia Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) na lata 2017–2020 obejmuje między innymi: działania, które mają zostać wdrożone na obszarze GFCM, ocenę wpływu rybołówstwa rekreacyjnego oraz analizę najlepszych środków zarządzania służących regulacji tych działań. Z tego względu w ramach GFCM ustanowiono grupę roboczą ds. rybołówstwa rekreacyjnego, której zadaniem jest opracowanie zharmonizowanej regionalnej metody oceny rybołówstwa rekreacyjnego.

Komisja będzie kontynuować wysiłki w ramach GFCM, aby osiągnąć cel określony w deklaracji MedFish4Ever.

Oświadczenie Komisji w sprawie korala czerwonego

Komisja przypomina, że środki ochronne przyjęte w ramach regionalnego dostosowawczego planu zarządzania w odniesieniu do eksploatacji korala czerwonego w Morzu Śródziemnym [zalecenie GFCM/41/2017/5] mają charakter tymczasowy. W 2019 r. Naukowy Komitet Doradczy GFCM oceni te środki, które obejmują możliwość wprowadzenia ograniczeń połowowych, aby umożliwić ich przegląd na 43. dorocznej sesji GFCM (w listopadzie 2019 r.).

(1) Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 95.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).
(5)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).
(6)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25).
(7)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).
(8)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
(9)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019Informacja prawna