Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0069(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0381/2018

Predkladané texty :

A8-0381/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.14

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0234

Prijaté texty
PDF 403kWORD 189k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0143),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0123/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0381/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 95.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)
P8_TC1-COD(2018)0069

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V dohode o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (ďalej len „dohoda o GFCM“) sa stanovuje vhodný rámec pre viacstrannú spoluprácu v záujme podpory rozvoja, ochrany, racionálneho riadenia a najlepšieho využívania živých morských zdrojov v Stredozemnom mori a Čiernom mori na úrovniach, ktoré sa považujú za udržateľné a pri ktorých je nízke riziko kolapsu.

(2)   Jedným z cieľov spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(3) je zabezpečiť, aby boli rybolovné a akvakultúrne činnosti environmentálne dlhodobo udržateľné a riadené spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi dosiahnuť prínosy v hospodárskej a sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti a prispievať k dostupnosti potravinových zásob.

(3)  Zmluvnými stranami dohody o GFCM sú Únia, ako aj Bulharsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Malta, Rumunsko a Slovinsko.

(4)  Odporúčania prijaté Všeobecnou rybárskou komisiou pre Stredozemné more (ďalej len „GFCM“ – General Fisheries Commission for the Mediterranean) sú pre jej zmluvné strany záväzné. Keďže Únia je zmluvnou stranou dohody o GFCM, tieto odporúčania sú pre ňu záväzné, a ak sa na ich obsah nevzťahuje právo Únie, mali by sa doň implementovať.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011(4) obsahuje niektoré ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM. Ide o vhodný legislatívny akt na implementáciu tej časti odporúčaní GFCM prijatých GFCM, na ktorú sa zatiaľ nevzťahuje právo Únie.

(6)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2015 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/39/2015/2 týkajúce sa vytvorenia súboru minimálnych noriem pre rybolov v populáciách druhov žijúcich pri morskom dne v Sicílskom prielive vykonávaný vlečnými sieťami na lov pri dne. Tieto normy obsahujú aj technické ochranné opatrenia týkajúce sa krevety ružovej (Parapenaeus longirostris) a merlúzy európskej (Merluccius merluccius). Časť týchto opatrení sa už nachádza v prílohe III k nariadeniu Rady (ES) č. 1967/2006(5) o minimálnych ochranných referenčných veľkostiach predmetných druhov. Opatrenia týkajúce sa riadenia flotily uvedené v odporúčaní 39/2015/2 by sa však do práva Únie mali implementovať nariadením (EÚ) č. 1343/2011.

(7)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2015 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/39/2015/3 týkajúce sa vytvorenia súboru opatrení na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu kalkana veľkého (Psetta maxima) v Čiernom mori, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie. Na väčšinu týchto opatrení sa už vzťahuje nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004(6), nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008(7), nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009(8), nariadenie (EÚ) č. 1343/2011, nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011(9). Niekoľko opatrení týkajúcich sa riadenia flotily, ktoré sú uvedené v odporúčaní 39/2015/3, zatiaľ nie je súčasťou právnych predpisov Únie, a preto by sa mali do práva Únie implementovať nariadením (EÚ) č. 1343/2011.

(8)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2015 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/39/2015/4 týkajúce sa riadenia rybolovu ostroňa bieloškvrnitého v Čiernom mori, ktorým sa zavádza minimálna ochranná referenčná veľkosť pre daný druh.

(9)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2016 komisia GFCM schválila odporúčanie GFCM 40/2016/4 týkajúce sa vytvorenia viacročného riadiaceho plánu pre rybolov merlúzy európskej a krevety ružovej v Sicílskom prielive (geografické podoblasti 12 až 16). Na niektoré prvky daného viacročného plánu sa už vzťahuje nariadenie (ES) č. 26/2004 a nariadenie (EÚ) č. 1380/2013. Niektoré opatrenia uvedené v odporúčaní 40/2016/4 však zatiaľ nie sú súčasťou právnych predpisov Únie, a preto by sa mali do práva Únie implementovať nariadením (EÚ) č. 1343/2011.

(10)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2017 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/41/2017/2 týkajúce sa riadenia rybolovu pagela bledého v Alboránskom mori (geografické podoblasti 1, 2, 3) počas dvojročného prechodného obdobia. Operatívnym cieľom daného odporúčania je udržiavať rybolovnú úmrtnosť pagela bledého na úrovni dohodnutých preventívnych referenčných bodov a čím skôr dosiahnuť alebo udržiavať maximálny udržateľný výnos.

(11)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2017 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/41/2017/3 týkajúce sa zriadenia oblasti obmedzenia rybolovu Jabuka/Pomo Pit v Jadranskom mori.

(12)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2017 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/41/2017/4 týkajúce sa viacročného plánu rybolovu kalkana veľkého v Čiernom mori (geografická podoblasť 29). Odporúčanie obsahuje súbor riadiacich opatrení, technických opatrení, opatrení týkajúcich sa flotily a kontrolných opatrení ako súčasť pilotného projektu na boj proti NNN rybolovu kalkana veľkého v Čiernom mori. Na niektoré prvky daného viacročného plánu sa už vzťahuje nariadenie (ES) č. 26/2004, nariadenie (ES) č. 1005/2008, nariadenie (ES) č. 1224/2009, nariadenie (EÚ) č. 1343/2011, nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011. Niektoré opatrenia uvedené v odporúčaní 41/2017/4 však zatiaľ nie sú súčasťou právnych predpisov Únie, a preto by sa mali do práva Únie implementovať nariadením (EÚ) č. 1343/2011.

(13)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2017 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/41/2017/5 týkajúce sa vytvorenia regionálneho plánu flexibilného riadenia využívania koralu červeného v Stredozemnom mori.

(14)  Na svojom výročnom zasadnutí v roku 2017 komisia GFCM prijala odporúčanie GFCM/41/2017/8 týkajúce sa medzinárodného spoločného programu inšpekcií a dohľadu mimo vôd patriacich do vnútroštátnej právomoci v Sicílskom prielive (geografické podoblasti 12 až 16), na ktorom sa členské štáty môžu v prípade záujmu podieľať. Na zabezpečenie súladu s SRP prijala Únia právne predpisy, ktorými sa zaviedol systém kontrol, inšpekcií a presadzovania predpisov, ktorého súčasťou je boj proti činnostiam NNN rybolovu. V prvom rade bol nariadením (ES) č. 1224/2009 zriadený systém Únie na kontrolu, inšpekciu a presadzovanie pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel SRP. Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 404/2011 sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1224/2009. Nariadením (ES) č. 1005/2008 bol zriadený systém Spoločenstva na zabraňovanie NNN rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie. Súčasťou týchto nariadení je aj niekoľko opatrení uvedených v odporúčaní GFCM/41/2017/8. Preto nie je nutné začleniť dané opatrenia do tohto nariadenia. Niektoré opatrenia uvedené v uvedenom odporúčaní však zatiaľ nie sú súčasťou právnych predpisov Únie, a preto by sa mali do práva Únie implementovať nariadením (EÚ) č. 1343/2011.

(15)  Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1343/2011

Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 sa mení takto:

1.  V článku 2 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky komerčné činnosti rybolovu a akvakultúry, ako aj na činnosti rekreačného rybolovu, pokiaľ sú osobitne stanovené v tomto nariadení, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie a štátni príslušníci členských štátov v oblasti dohody o GFCM.“;

"

2.  Článok 3 sa mení takto:

a)  úvodná časť sa nahrádza takto:"

„Na účely tohto nariadenia sa okrem pojmov vymedzených v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013*, článku 2 nariadenia (ES) č. 1967/2009 a článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009**, uplatňujú takto vymedzené pojmy:

–––––––––

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(**) Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1)“;

"

b)  dopĺňajú sa tieto písmená:"

e) „ochranné pásmo“ je oblasť obklopujúca oblasť obmedzenia rybolovu s cieľom zabrániť náhodnému prístupu do danej oblasti a posilňovať ochranu obklopenej oblasti;

   f) „cielený lov pagela bledého“ je vykonávanie rybolovných činností, pri ktorých množstvo jedincov pagela bledého na palube alebo vylodených jedincov tohto druhu predstavuje viac ako 20 % živej hmotnosti úlovku po triedení na príliv.“;

"

3.  Za článok 9 sa vkladá tento oddiel:"

„Oddiel Ia

Oblasti obmedzenia rybolovu na ochranu zásadne dôležitých biotopov rýb a citlivých morských ekosystémov

Článok 9a

Oblasti obmedzenia rybolovu v Sicílskom prielive

Rybolov vlečnými sieťami na lov pri dne sa zakazuje v týchto oblastiach:

   (1) oblasť obmedzenia rybolovu East of Adventure Bank, ktorej hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:
   37° 23,850′ s. š., 12° 30,072′ v. d.
   37° 23,884′ s. š., 12° 48,282′ v. d.
   37° 11,567′ s. š., 12° 48,305′ v. d.
   37° 11,532′ s. š., 12° 30,095′ v. d.
   (2) oblasť obmedzenia rybolovu West of Gela Basin, ktorej hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:
   37° 12,040′ s. š., 13° 17,925′ v. d.
   37° 12,047′ s. š., 13° 36,170′ v. d.
   36° 59,725′ s. š., 13° 36,175′ v. d.
   36° 59,717′ s. š., 13° 17,930′ v. d.
   (3) oblasť obmedzenia rybolovu East of Malta Bank, ktorej hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:
   36° 12,621′ s. š., 15° 13,338′ v. d.
   36° 12,621′ s. š., 15° 26,062′ v. d.
   35° 59,344′ s. š., 15° 26,062′ v. d.
   35° 59,344′ s. š., 15° 13,338′ v. d.

Článok 9b

Ochranné pásma v Sicílskom prielive

1.  Okolo oblasti obmedzenia rybolovu East of Adventure Bank uvedenej v článku 9a ods. 1 sa zriaďuje ochranné pásmo, ktorého hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

   37° 24,849′ s. š., 12° 28,814′ v. d.
   37° 24,888′ s. š., 12° 49,536′ v. d.
   37° 10,567′ s. š., 12° 49,559′ v. d.
   37° 10,528′ s. š., 12° 28,845′ v. d.

2.  Okolo oblasti obmedzenia rybolovu West of Gela Basin uvedenej v článku 9a ods. 2 sa zriaďuje ochranné pásmo, ktorého hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

   37° 13,041′ s. š., 13° 16,672′ v. d.
   37° 13,049′ s. š., 13° 37,422′ v. d.
   36° 58,723′ s. š., 13° 37,424′ v. d.
   36° 58,715′ s. š., 13° 16,682′ v. d.

3.  Okolo oblasti obmedzenia rybolovu East of Malta Bank uvedenej v článku 9a ods. 3 sa zriaďuje ochranné pásmo, ktorého hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

   36° 13,624′ s. š., 15° 12,102′ v. d.
   36° 13,624′ s. š., 15° 27,298′ v. d.
   35° 58,342′ s. š., 15° 27 294′ v. d.
   35° 58,342′ s. š., 15° 12 106′ v. d.

4.  Plavidlá vykonávajúce rybolovné činnosti vlečnými sieťami na lov pri dne v ochranných pásmach uvedených v tomto článku zabezpečia vhodnú vysielaciu frekvenciu signálov svojho systému monitorovania plavidiel (VMS). Plavidlá, ktoré nie sú vybavené transpondérom VMS a cielene lovia vlečnými sieťami na lov pri dne v ochranných pásmach, musia byť vybavené akýmkoľvek iným systémom geolokalizácie, aby kontrolné orgány mohli sledovať ich činnosti.

Článok 9c

Obmedzenie rybolovu v oblasti Jabuka/Pomo Pit v Jadranskom mori

1.  Rekreačné rybárstvo a rybolov nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami sa zakazuje v oblasti, ktorej hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

   43° 32,044′ s. š., 15° 16,501′ v. d.
   43° 05,452′ s. š., 14° 58,658′ v. d.
   43° 03,477′ s. š., 14° 54,982′ v. d.
   42° 50,450′ s. š., 15° 07,431′ v. d.
   42° 55,618′ s. š., 15° 18,194′ v. d.
   43° 17,436′ s. š., 15° 29,496′ v. d.
   43° 24,758′ s. š., 15° 33,215′ v. d.

2.  Od 1. septembra do 31. októbra každého roka sa zakazuje rybolov nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami v oblasti, ktorej hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

   43° 03,477′ s. š., 14° 54,982′ v. d.
   42° 49,811′ s. š., 14° 29,550′ v. d.
   42° 35,205′ s. š., 14° 59,611′ v. d.
   42° 49,668′ s. š., 15° 05,802′ v. d.
   42° 50,450′ s. š., 15° 07,431′ v. d.

3.  Od 1. septembra do 31. októbra každého roka sa zakazuje rekreačné rybárstvo a rybolov nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami v oblasti, ktorej hranice tvoria línie spájajúce tieto súradnice:

   43° 17,436′ s. š., 15° 29,496′ v. d.
   43° 24,758′ s. š., 15° 33,215′ v. d.
   43° 20,345′ s. š., 15° 47,012′ v. d.
   43° 18,150′ s. š., 15° 51,362′ v. d.
   43° 13,984′ s. š., 15° 55,232′ v. d.
   43° 12,873′ s. š., 15° 52,761′ v. d.
   43° 13,494′ s. š., 15° 40,040′ v. d.

Článok 9d

Plavidlá oprávnené na rybolov v oblasti Jabuka/Pomo Pit

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 9c ods. 2 a 3, v oblastiach uvedených v daných odsekoch môžu komerčné rybolovné činnosti nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami vykonávať len plavidlá, ktoré majú osobitné oprávnenie a preukážu, že v minulosti vykonávali rybolovné činnosti v predmetných oblastiach.

2.  V oblasti uvedenej v článku 9c ods. 2 nie sú oprávnené rybárske plavidlá oprávnené loviť viac ako dva rybolovné dni za týždeň. Oprávnené rybárske plavidlá, ktoré používajú dvojitú vlečnú sieť s vodiacimi štítmi, nie sú oprávnené loviť viac ako jeden rybolovný deň za týždeň.

3.  V oblasti uvedenej v článku 9c ods. 3 môžu oprávnené plavidlá, ktoré lovia vlečnými sieťami na lov pri dne, loviť len v sobotu a nedeľu od 5.00 hod. do 22.00 hod. Oprávnené plavidlá, ktoré lovia nastavovacími sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami, môžu loviť len od pondelka od 5.00 hod. do štvrtka do 22.00 hod.

4.  Plavidlám oprávneným na rybolov v oblasti uvedenej v článku 9c ods. 2 a 3 výstrojom uvedeným v odseku 1 tohto článku vydá ich členský štát oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

5.  Členské štáty najneskôr do 31. marca každého roka pošlú Komisii zoznam plavidiel, ktorým boli vydané oprávnenia uvedené v odseku 1. Komisia najneskôr do 30. apríla každého roka oznámi sekretariátu GFCM zoznam oprávnených plavidiel zostavený na nasledujúci rok. Zoznam obsahuje v prípade každého plavidla tieto informácie:

   a) názov plavidla;
   b) registračné číslo plavidla;
   c) jedinečný identifikátor GFCM (kód krajiny ako 3-miestny alfabetický kód ISO + 9 číslic, napríklad xxx000000001);
   d) prípadný predchádzajúci názov;
   e) prípadná predchádzajúca vlajka;
   f) prípadné údaje o predchádzajúcom výmaze z iných registrov;
   g) prípadný medzinárodný rádiový volací znak;
   h) typ plavidla, najväčšia dĺžka (LOA) a hrubá priestornosť (GT) alebo hrubá registrovaná priestornosť (GRT);
   i) meno a adresa vlastníka a prevádzkovateľa;
   j) hlavný výstroj používaný na rybolov v oblasti obmedzenia rybolovu;
   k) sezónne obdobie, počas ktorého smie plavidlo loviť v oblasti obmedzenia rybolovu;
   l) počet rybolovných dní, na ktoré má každé plavidlo oprávnenie;
   m) určený prístav.

6.  Oprávnené rybárske plavidlá môžu vylodiť úlovky populácií dnových rýb len v určených prístavoch. Na uvedený účel každý príslušný členský štát určí prístavy, v ktorých je povolené vyloďovať úlovky z oblasti obmedzenia rybolovu Jabuka/Pomo Pit. Zoznam týchto prístavov sa do 30. apríla každého roka oznámi sekretariátu GFCM a Komisii.

7.  Rybárske plavidlá, ktoré sú oprávnené loviť v oblastiach uvedených v článku 9c ods. 2 a 3 výstrojom uvedeným v odseku 1 tohto článku, musia mať správne fungujúci systém VMS a/alebo automatický identifikačný systém (ďalej len „systém AIS“) a rybársky výstroj, ktorý sa nachádza na palube alebo sa používa, musí byť pred začiatkom každej rybolovnej operácie alebo navigácie v daných oblastiach riadne identifikovaný, očíslovaný a označený.

8.  Rybárskym plavidlám vybaveným nastavovacími sieťami na lov pri dne, vlečnými sieťami na lov pri dne, osadenými lovnými šnúrami a pascami sa povoľuje tranzit cez oblasť obmedzeného rybolovu len v prípade, že dodržiavajú priamy kurz a konštantnú rýchlosť najmenej 7 uzlov a na palube majú aktívny systém VMS a/alebo systém AIS a ak nevykonávajú žiadny druh rybolovnej činnosti.

Článok 9e

Oblasti a obdobia obmedzenia rybolovu v Alboránskom mori

1.  S prihliadnutím na dostupné vedecké odporúčania môžu členské štáty stanoviť oblasti alebo obdobia obmedzenia rybolovu v Alboránskom mori (geografické podoblasti GFCM 1, 2 a 3 vymedzené v prílohe I), v ktorých sa zakážu alebo obmedzia rybolovné činnosti v záujme ochrany oblastí zhlukovania mladých jedincov pagela bledého a/alebo oblastí s výskytom neresiacich sa húfov tohto druhu.

2.  Členské štáty oznámia sekretariátu GFCM a Komisii najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] príslušné oblasti a obmedzenia, ktoré v nich platia.“;

"

4.  V hlave II kapitole I sa dopĺňa tento oddiel:"

Oddiel III

Dočasný zákaz rybolovu v Gabeskom zálive

Článok 11a

Dočasný zákaz rybolovu v Gabeskom zálive.

Každý rok od 1. júla do 30. septembra je zakázaný rybolov vlečnými sieťami na lov pri dne medzi pobrežím a hĺbnicou 200 m v geografickej podoblasti GFCM14 (Gabeský záliv vymedzený v prílohe I).“;

"

5.  V hlave II sa vkladá táto kapitola:"

„KAPITOLA IIa

DOČASNÝ ZÁKAZ RYBOLOVU V ČIERNOM MORI

Článok 14a

Zákaz rybolovu počas obdobia neresenia kalkana veľkého v Čiernom mori

1.  V období od apríla do júna každého roka každý príslušný členský štát stanoví aspoň dvojmesačné obdobie zákazu rybolovu v Čiernom mori.

2.  Členské štáty môžu určiť aj ďalšie oblasti a obdobia obmedzenia rybolovu, počas ktorých môžu byť rybolovné činnosti zakázané alebo obmedzené v záujme ochrany oblastí zhlukovania mladých jedincov kalkana veľkého.“;

"

6.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 16ca

Preventívny zákaz zberu koralu červeného

1.  V prípade, keď sa dosiahne hraničná úroveň úlovkov koralu červeného v zmysle odsekov 2 a 3, členské štáty dočasne zakážu zber koralu červeného v predmetnej oblasti.

2.  Hraničná úroveň úlovkov sa považuje za dosiahnutú, ak kolónie koralu červeného, ktorých priemer spodnej časti je menej ako 7 mm, predstavujú viac ako 25 % celkových úlovkov získaných z daného útesu koralu červeného na daný rok.

3.  V prípade, že koralové útesy neboli zatiaľ riadne identifikované, hraničná úroveň úlovkov a zákaz podľa odseku 1 platia na úrovni štatistického obdĺžnika GFCM.

4.  Vo svojom rozhodnutí o zriadení oblasti zákazu zberu podľa odseku 1 členské štáty určia príslušnú geografickú oblasť, trvanie obdobia zákazu a podmienky platné pre lov v tejto oblasti počas obdobia zákazu.

5.  Členské štáty, ktoré zriadia oblasť zákazu zberu, o tom musia bezodkladne informovať sekretariát GFCM a Komisiu.

Článok 16cb

Oblasti a obdobia zákazu zberu

Členské štáty, ktoré aktívne vykonávajú zber koralu červeného, musia zaviesť na základe dostupných vedeckých odporúčaní a najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] aj ďalšie obdobia zákazu zberu na ochranu koralu červeného.“;

"

7.  V hlave II sa za kapitolu IV vkladá táto kapitola:"

„KAPITOLA IVa

MINIMÁLNA OCHRANNÁ REFERENČNÁ VEĽKOSŤ PRE OSTROŇA BIELOŠKVRNITÉHO V ČIERNOM MORI

Článok 16da

Minimálna ochranná referenčná veľkosť pre ostroňa bieloškvrnitého v Čiernom mori

Jedince ostroňa bieloškvrnitého v Čiernom mori menšie ako 90 cm sa nesmú ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, predávať ani vystavovať alebo ponúkať na predaj. Pri náhodnom výlove sa takéto jedince ostroňa bieloškvrnitého podľa možnosti nezranené a živé okamžite vypustia. Kapitáni rybárskych plavidiel zaznamenajú náhodný výlov, vypustenie a/alebo odhadzovanie ostroňa bieloškvrnitého v lodnom denníku. Členské štáty oznámia tieto informácie GFCM a Komisii vo svojich výročných správach Vedeckému poradnému výboru (SAC) a prostredníctvom rámca GFCM pre zber údajov.“;

"

8.  Vkladá sa táto hlava:"

„HLAVA IIa

RYBOLOVNÁ KAPACITA A RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 16m

Obmedzenia zberu koralu červeného

Každý členský štát môže zaviesť v Stredozemnom mori systém individuálnych denných a/alebo ročných obmedzení zberu koralu červeného.

Článok 16n

Kapacita rybárskej flotily alebo rybolovné úsilie v prípade pagela bledého v Alboránskom mori

Najneskôr v roku 2020 musia členské štáty pri využívaní populácií pagela bledého v Alboránskom mori (geografické podoblasti GFCM 1, 2 a 3 vymedzené v prílohe I) udržiavať úrovne kapacity rybárskej flotily alebo rybolovného úsilia na úrovniach povolených a uplatňovaných v predchádzajúcich rokoch.“;

"

9.  Článok 17a sa vypúšťa;

10.  V hlave III sa dopĺňajú tieto kapitoly:"

„Kapitola iii

Kontrola zberu koralov

Článok 22a

Oprávnenie na zber koralu červeného

1.  Oprávnené plavidlá alebo oprávnení rybári musia mať na zber koralu červeného v Stredozemnom mori platné oprávnenie na rybolov, v ktorom sa špecifikujú technické podmienky, za ktorých sa zber môže vykonávať.

2.  V prípade absencie oprávnenia uvedeného v odseku 1 je zakázané koral červený zberať, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj.

3.  Členské štáty vedú aktualizovaný register oprávnení na rybolov uvedených v odseku 1 a najneskôr do 31. marca každého roka pošlú Komisii zoznam plavidiel, ktorým boli vydané oprávnenia uvedené v odseku 1. Komisia najneskôr do 30. apríla každého roka oznámi tento zoznam sekretariátu GFCM . Zoznam obsahuje v prípade každého plavidla tieto informácie

   a) názov plavidla;
   b) registračné číslo plavidla (kód pridelený zmluvnou stranou);
   c) číslo v registri GFCM (kód krajiny ako 3-miestny alfabetický kód ISO + 9 číslic, napr. xxx000000001),
   d) prístav registrácie (celý názov prístavu),
   e) prípadný predchádzajúci názov;
   f) prípadná predchádzajúca vlajka;
   g) prípadné údaje o predchádzajúcom výmaze z iných registrov;
   h) medzinárodný rádiový volací znak (ak existuje);
   i) VMS alebo iné zariadenie na geolokalizáciu plavidla (áno/nie);
   j) typ plavidla, najväčšia dĺžka (LOA) a hrubá priestornosť (GT) alebo hrubá registrovaná priestornosť (GRT) a výkon motora vyjadrený v kW;
   k) bezpečnostné a ochranné vybavenie pre potreby pozorovateľa/-ov na palube (áno/nie);
   l) obdobie, počas ktorého je povolený zber koralu červeného;
   m) oblasti, v ktorých je povolený zber koralu červeného: geografické podoblasti GFCM a bunky štatistickej mriežky GFCM;
   n) účasť na výskumných programoch pod vedením národných/medzinárodných vedeckých inštitúcií (áno/nie; uveďte opis).

4.  Členské štáty nesmú zvýšiť počet oprávnení na rybolov skôr, ako z vedeckých odporúčaní vyplynie, že stav ochrany stav populácie koralu červeného je priaznivý.

Článok 22b

Zaznamenávanie úlovkov koralu červeného

1.  Rybári alebo kapitáni plavidiel oprávnených na zber koralu červeného zaznamenávajú úlovky v živej hmotnosti a pokiaľ možno počet kolónií, a to po rybolovnej operácii alebo v prípade denných rybárskych výjazdov najneskôr pri vylodení úlovku v prístave.

2.  Rybárske plavidlá oprávnené na zber koralu červeného majú na palube lodný denník, do ktorého sa zaznamenávajú denné úlovky koralu červeného, a to bez ohľadu na živú hmotnosť úlovku, ako aj rybolovnú činnosť podľa oblasti a hĺbky, pokiaľ možno vrátane počtu rybolovných dní a potopení. Uvedené informácie sa oznamujú príslušným vnútroštátnym orgánom v lehote stanovenej v článku 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 22c

Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa koralu červeného

Kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca oznámi príslušným orgánom dve až štyri hodiny pred odhadovaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

   a) predpokladaný čas príchodu;
   b) vonkajšie identifikačné číslo a názov rybárskeho plavidla;
   c) odhadované množstvo v živej hmotnosti a pokiaľ možno počet kolónií koralu červeného na palube;
   d) informácie o geografickej oblasti, z ktorej úlovok pochádza.

Článok 22d

Určené prístavy pre koral červený

Oprávnení rybári alebo oprávnené plavidlá môžu úlovky koralu červeného vyloďovať len v určených prístavoch. Každý členský štát určí na tento účel prístavy, v ktorých je povolené vyloďovať úlovky koralu červeného a do 30. apríla každého roka oznámi zoznam týchto prístavov sekretariátu GFCM a Komisii okrem prípadov, keď nedošlo k zmene prístavov, ktoré už boli oznámené.

Článok 22e

Kontrola vylodení koralu červeného

Každý členský štát vypracuje program kontrol založený na analýze rizika, najmä na účely overenia vylodení a potvrdenia údajov v lodných denníkoch.

Článok 22f

Prekládka koralu červeného

Operácie prekládky na mori sú v prípade koralu červeného zakázané.

Článok 22g

Vedecké informácie o korale červenom

Členské štáty, ktorých rybárske flotily vykonávajú cielený zber koralu červeného, zabezpečia existenciu riadne fungujúceho mechanizmu na primerané vedecké monitorovanie zberu a úlovkov s cieľom umožniť Vedeckému poradnému výboru GFCM poskytovať popisné údaje a odporúčania, ktoré sa týkajú aspoň:

   a) vyvinutého rybolovného úsilia (napr. počet potopení za týždeň) a celkový objem úlovkov podľa populácií na miestnej, vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni;
   b) referenčných hodnôt v oblasti ochrany a riadenia s cieľom neustále zlepšovať regionálny riadiaci plán v súlade s cieľom maximálneho udržateľného výnosu a nízkeho rizika kolapsu populácie;
   c) biologických a sociálno-ekonomických účinkov alternatívnych scenárov riadenia vrátane kontroly vstupu/výstupu a/alebo technických opatrení v zmysle návrhov zmluvných strán dohody o GFCM;
   d) možných oblastí a období obmedzenia rybolovu na účely zachovania udržateľnosti rybolovu.

KAPITOLA IV

KONTROLNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA NIEKTORÝCH GEOGRAFICKÝCH PODOBLASTÍ GFCM

Oddiel I

Kontrola rybolovu pagela bledého v Alboránskom mori

Článok 22h

Nahlasovanie denných úlovkov a vedľajších úlovkov pagela bledého

Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009, môžu členské štáty zaviesť mechanizmus, ktorým sa zabezpečí nahlasovanie všetkých komerčných denných úlovkov a vedľajších úlovkov pagela bledého v Alboránskom mori (geografické podoblasti GFCM 1, 2, 3 vymedzené v prílohe I) bez ohľadu na živú hmotnosť úlovku. Pokiaľ ide o rekreačný rybolov, členské štáty sa usilujú zaznamenávať, resp. vykonávať odhad úlovkov uvedeného druhu.

Článok 22i

Oprávnenia na rybolov a rybolovné činnosti

1.  Členské štáty zriadia register rybárskych plavidiel, ktoré majú oprávnenie mať na palube alebo vyloďovať množstvá jedincov pagela bledého ulovených v Alboránskom mori, ktoré predstavujú viac ako 20 % živej hmotnosti úlovku po triedení na príliv. Tento register sa vedie a aktualizuje.

2.  Rybárske plavidlá, ktoré cielene lovia pagela bledého, môžu vykonávať rybolovné činnosti len vtedy, ak sú tieto rybolovné činnosti uvedené v platnom oprávnení na rybolov, ktoré vydali príslušné orgány a v ktorom sa špecifikujú technické podmienky, za ktorých sa tieto činnosti môžu vykonávať. Oprávnenie obsahuje údaje stanovené v prílohe VIII.

3.  Členské štáty musia :

   a) oznámiť Komisii do 31. januára každého roka zoznam činných plavidiel, ktorým bolo vydané oprávnenie na aktuálny alebo nasledujúci rok, resp. roky; Komisia do konca februára každého roka oznámi tento zoznam sekretariátu GFCM. Tento zoznam obsahuje údaje uvedené v prílohe VIII;
   b) podať Komisii a sekretariátu GFCM do konca novembra každého roka, počnúc od 30. novembra 2018 a najneskôr od 30. novembra 2020, v súhrnnom formáte správu o rybolovných činnostiach, ktoré vykonávajú plavidlá uvedené v odseku 1, ktorá obsahuje minimálne tieto informácie:
   i) počet rybolovných dní;
   ii) oblasť rybolovu a
   iii) úlovky pagela bledého.

4.  Všetky plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 12 metrov, ktoré sú oprávnené na cielený lov pagela bledého, musia byť vybavené systémom VMS alebo akýmkoľvek iným systémom geolokalizácie, aby kontrolné orgány mohli sledovať ich činnosti.

Článok 22j

Vedecké monitorovanie

Členské štáty, ktorých rybárske flotily cielene lovia pagela bledého, zabezpečia riadne zavedenie mechanizmu na primerané monitorovanie rybolovu a úlovkov s cieľom umožniť Vedeckému poradnému výboru (SAC) poskytovať popisné informácie a odporúčania aspoň o:

   a) vlastnostiach rybárskeho výstroja, medzi ktoré patrí okrem iného maximálna dĺžka lovnej šnúry a statických sietí, ako aj počet, typ a veľkosť háčikov;
   b) vyvinutom rybolovnom úsilí (napríklad počet rybolovných dní za týždeň) a celkový objem úlovkov komerčných rybárskych flotíl; okrem toho treba poskytnúť aj odhad objemu úlovkov rekreačného rybárstva;
   c) referenčných hodnotách v oblasti ochrany a s cieľom vypracovať viacročné plány riadenia pre udržateľný rybolov v súlade s cieľom maximálneho udržateľného výnosu a nízkeho rizika kolapsu populácie;
   d) sociálno-ekonomických účinkoch alternatívnych scenárov vrátane kontroly vstupu/výstupu a/alebo technických opatrení identifikovaných komisiou GFCM a/alebo zmluvnými stranami;
   e) možných oblastiach a obdobiach obmedzenia rybolovu na účely zachovania udržateľnosti rybolovu.
   f) potenciálnom vplyve rekreačného rybárstva na stav populácie, resp. populácií pagela bledého.

Oddiel II

Sicílsky prieliv

Článok 22k

Oprávnenia na rybolov v populáciách druhov žijúcich pri morskom dne v Sicílskom prielive vykonávaný vlečnými sieťami na lov pri dne

1.  Cielený rybolov populácií druhov žijúcich pri morskom dne v Sicílskom prielive (geografické podoblasti GFCM 12, 13, 14, 15 a 16 vymedzené v prílohe I) vlečnými sieťami možno vykonávať len v prípade rybolovných činností uvedených v platnom oprávnení na rybolov, ktoré vydali príslušné orgány a v ktorom sa špecifikujú technické podmienky, za ktorých sa tieto činnosti môžu vykonávať.

2.  Oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 1 musí okrem údajov uvedených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/218* obsahovať tieto údaje:

   a) číslo v registri GFCM;
   b) prípadný predchádzajúci názov;
   c) prípadná predchádzajúca vlajka;
   d) prípadné údaje o predchádzajúcom výmaze z iných registrov.

3.  Členské štáty pošlú Komisii do 31. októbra každého roka zoznam plavidiel, ktorým boli vydané oprávnenia uvedené v odseku 1. Komisia najneskôr do 30. novembra každého roka oznámi tento zoznam orgánu, ktorý určí, a sekretariátu GFCM.

4.  Členské štáty podajú Komisii a sekretariátu GFCM najneskôr do 31. augusta každého roka v súhrnnom formáte správu o rybolovných činnostiach, ktoré vykonávajú plavidlá uvedené v odseku 1, ktorá obsahuje minimálne tieto informácie:

   i) počet rybolovných dní;
   ii) rybolovná oblasť a
   iii) úlovky merlúzy európskej a krevety ružovej.

Článok 22l

Určené prístavy

1.  Každý členský štát v súlade s článkom 43 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 určí prístavy, v ktorých bude možné vykonávať vylodenie merlúzy európskej a krevety ružovej zo Sicílskeho prielivu. Členské štáty najneskôr do 30. novembra 2018 predložia zoznam určených prístavov vylodenia sekretariátu GFCM a Komisii. Každá následná zmena tohto zoznamu sa bezodkladne oznámi sekretariátu GFCM a Komisii.

2.  Je zakázané vyloďovať alebo prekladať z rybárskych plavidiel akékoľvek množstvo merlúzy európskej a krevety ružovej, ktoré boli ulovené v Sicílskom prielive, na akomkoľvek inom mieste než v prístavoch, ktoré na vylodenie určili členské štáty.

Článok 22m

Medzinárodný spoločný program inšpekcií a dohľadu v Sicílskom prielive

1.  Členské štáty môžu vykonávať činnosti inšpekcií a dohľadu v rámci medzinárodného spoločného programu inšpekcií a dohľadu (ďalej len „program“) vo vodách mimo vnútroštátnej právomoci v geografických podoblastiach GFCM 12, 13, 14, 15 a 16 vymedzených v prílohe I (ďalej len „oblasť inšpekcie a dohľadu“).

2.  Členské štáty môžu v rámci programu určiť inšpektorov a prostriedky na inšpekcie a vykonávať inšpekcie. Inšpektorov Únie pre program môže vymenovať aj Komisia alebo ňou určený orgán.

3.  Činnosti dohľadu a inšpekcie za Úniu koordinuje Komisia alebo ňou určený orgán a každoročne v spolupráci s príslušnými členskými štátmi pripravuje plán spoločného nasadenia, ktorý Únii umožní plniť si povinnosti vyplývajúce z programu. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie implementácie týchto plánov, najmä s ohľadom na požadované ľudské a materiálne zdroje a na lehoty a geografické oblasti, v ktorých sa tieto zdroje majú použiť.

4.  Každý členský štát najneskôr do 31. októbra každého roka oznámi Komisii alebo ňou určenému orgánu zoznam mien inšpektorov, ktorí sú oprávnení vykonávať inšpekcie a dohľad v oblasti uvedenej v odseku 1, ako aj názvy plavidiel a lietadiel používaných na inšpekcie a dohľad, ktoré plánujú prideliť do programu v nasledujúcom roku. Komisia alebo ňou určený orgán pošle uvedené informácie sekretariátu GFCM do 1. decembra každého roka alebo čo najskôr pred začatím inšpekčných činností.

5.  Inšpektori pridelení k programu musia mať pri sebe preukaz totožnosti inšpektora GFCM vydaný príslušnými orgánmi , ktorého vzor je uvedený v prílohe IV.

6.  Plavidlá, ktoré vykonávajú povinnosti nalodenia a inšpekcie v súlade s programom, sa plavia pod špeciálnou vlajkou alebo zástavou opísanou v prílohe V.

7.  Každý členský štát zabezpečí, aby každé inšpekčné plavidlo, ktoré má právo plaviť sa pod jeho vlajkou a pôsobí v oblasti uvedenej v odseku 1, udržiavalo pokiaľ možno denne zabezpečený kontakt so všetkými ostatnými inšpekčnými plavidlami pôsobiacimi v danej oblasti s cieľom vymieňať si informácie potrebné na koordináciu činností.

8.  Každý členský štát, ktorý vykonáva inšpekcie a dohľad v oblasti uvedenej v odseku 1, zabezpečí, aby každé inšpekčné plavidlo predložilo pri vstupe do oblasti zoznam spozorovaných plavidiel vypracovaný v súlade s prílohou VII, nalodení a inšpekcií, ktoré vykonalo počas predchádzajúcich desiatich dní, vrátane dátumov, súradníc a iných relevantných informácií.

Článok 22m

Vykonávanie inšpekcií

1.  Inšpektori pridelení k programu musia:

   a) pred nalodením oznámiť rybárskemu plavidlu názov inšpekčného plavidla;
   b) vyvesiť na inšpekčné plavidlo a plavidlo, na ktoré sa naloďujú, zástavu opísanú v prílohe V;
   c) obmedziť každý inšpekčný tím na maximálny počet troch inšpektorov.

2.  Po nalodení na plavidlo sa inšpektori musia kapitánovi rybárskeho plavidla preukázať preukazom totožnosti opísaným v prílohe IV. Inšpekcie sa vykonávajú v jednom z úradných jazykov GFCM a pokiaľ možno v jazyku, ktorý ovláda kapitán rybárskeho plavidla.

3.  Inšpektori vypracujú správu o inšpekcii vo formáte stanovenom v prílohe VI.

4.  Inšpektor podpíše správu v prítomnosti kapitána plavidla, ktorý má právo doplniť do správy všetky pripomienky, ktoré považuje za vhodné, a ktorý musí správu tiež podpísať.

5.  Kópie správy dostane kapitán plavidla a orgány zmluvnej strany vykonávajúcej inšpekciu, ktoré postúpia kópiu orgánom vlajkového štátu plavidla, ktoré bolo podrobené inšpekcii, a Komisii a/alebo ňou určenému orgánu. Komisia postúpi kópiu správy sekretariátu GFCM.

6.  Počet členov inšpekčného tímu a trvanie inšpekcie určí veliaci dôstojník inšpekčného plavidla s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti.

Článok 22o

Porušenie predpisov

1.  Na účely tohto článku sa za porušenie predpisov považujú tieto činnosti:

   a) činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a), b), c), e), f), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1005/2008;
   b) rušenie satelitného systému monitorovania a
   c) nedodržiavanie povinnosti používať systém VMS.

2.  V prípade každého nalodenia a inšpekcie na palube rybárskeho plavidla, počas ktorej inšpektori zistia porušenie predpisov, orgány vlajkového členského štátu inšpekčného plavidla bezodkladne informujú Komisiu alebo ňou určený orgán, ktorý upovedomí vlajkový štát rybárskeho plavidla podrobeného inšpekcii, a to priamo aj cez sekretariát GFCM. Informujú aj všetky inšpekčné lode vlajkového štátu rybárskeho plavidla, o ktorých sa vie, že sa nachádzajú v blízkosti.

3.  Vlajkový členský štát plavidla zabezpečí, aby predmetné rybárske plavidlo po inšpekcii, pri ktorej sa zistilo porušenie predpisov, ukončilo všetky rybolovné činnosti. Vlajkový členský štát vyzve rybárske plavidlo, aby sa do 72 hodín dostavilo do ním určeného prístavu, kde sa začne vyšetrovanie.

4.  V prípade, že sa pri inšpekcii zistilo porušenie predpisov, sa kroky a nadväzné opatrenia, ktoré prime vlajkový členský štát, oznámia Komisii alebo ňou určenému orgánu. Komisia alebo ňou určený orgán postúpi kroky a prijaté nadväzné opatrenia sekretariátu GFCM.

5.  Orgány členských štátov konajú na základe na správ o inšpekcii podľa článku 22n ods. 3 a vyhlásení vyplývajúcich z kontrol podkladov vyhotovených inšpektormi podobným spôsobom, ako konajú na základe správ a vyhlásení vnútroštátnych inšpektorov.

Oddiel III

Čierne more

Opatrenia na zabraňovanie NNN rybolovu kalkana veľkého v Čiernom mori, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

1.  Do 20. januára každého roka zašle každý členský štát Komisii prostredníctvom obvyklého nosiča spracovaných údajov zoznam plavidiel na lov nastavovacími žiabrovkami s oprávnením na lov kalkana veľkého v Čiernom mori (geografická podoblasť GFCM 29 vymedzená v prílohe I). Do 31. januára každého roka Komisia tento zoznam pošle sekretariátu GFCM.

2.  Zoznam uvedený v odseku 1 musí okrem údajov uvedených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/218 obsahovať tieto údaje:

   a) číslo v registri GFCM;
   b) prípadný predchádzajúci názov;
   c) prípadná predchádzajúca vlajka;
   d) prípadné údaje o predchádzajúcom výmaze z iných registrov;
   e) hlavné cieľové druhy;
   f) hlavný výstroj používaný na rybolov kalkana veľkého, segment flotily a operačnú jednotku v zmysle úlohy 1 štatistickej matice uvedenej v oddiele C prílohy III;
   g) obdobie, počas ktorého je povolený rybolov žiabrovkami alebo iným výstrojom, ktorým možno loviť kalkana veľkého (v relevantných prípadoch).

3.  Na požiadanie GFCM členské štáty nahlásia informácie o rybárskych plavidlách oprávnených na vykonávanie rybolovu v danom období. Oznámia predovšetkým názvy predmetných rybárskych plavidiel, ich vonkajšie identifikačné číslo a rybolovné možnosti pridelené každému plavidlu.

4.  Príslušné orgány pobrežného členského štátu sú povinné vyloviť neoznačené opustené žiabrovky používané na rybolov kalkana veľkého, ktoré sa nájdu na mori. Tieto siete sa zadržia, kým nedôjde k riadnej identifikácii vlastníka; ak vlastníka nemožno identifikovať, siete sa zničia.

5.  V súlade s článkom 43 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 každý členský štát určí miesta vylodenia, kde sa budú vykonávať vylodenia a prekládky jedincov kalkana veľkého ulovených v Čiernom mori. Zoznam týchto miest sa musí oznámiť sekretariátu GFCM a Komisii najneskôr 30. novembra každého roka.

6.  Je zakázané vyloďovať alebo prekladať z rybárskych plavidiel akékoľvek množstvo jedincov kalkana veľkého ulovených v Čiernom mori na iných miestach, ako na miestach uvedených v odseku 5.

Článok 22q

Národné plány monitorovania, kontroly a dohľadu pre rybolov kalkana veľkého v Čiernom mori

1.  Členské štáty vypracujú národné plány monitorovania, kontroly a dohľadu (ďalej len „národné plány“) s cieľom vykonať ustanovenia článku 22p tým, že okrem iného zabezpečia riadne a presné monitorovanie a zaznamenávanie mesačných úlovkov a/alebo rybolovného úsilia.

2.  Národné plány musia obsahovať tieto prvky:

   a) jasné vymedzenie prostriedkov kontrol s opisom ľudských zdrojov a technických a finančných prostriedkov, ktoré sú konkrétne vyhradené a dostupné na účely vykonávania národných plánov;
   b) jasné vymedzenie inšpekčnej stratégie (vrátane protokolov z inšpekcie), ktorá je sústredená na rybárske plavidlá, v prípade ktorých sa dá predpokladať, že lovia kalkana veľkého a súvisiace druhy;
   c) akčné plány na kontrolu trhov a dopravy;
   d) vymedzenie úloh a postupov inšpekcií vrátane stratégie odberu vzoriek použitých na overenie váženia úlovkov pri prvom predaji a stratégie odberu vzoriek v prípade plavidiel, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať lodný denník a vyhlásenie o vylodení;
   e) pokyny pre inšpektorov, organizácie výrobcov a rybárov určené na vysvetlenie súboru pravidiel, ktoré platia pre rybolov, pri ktorom môže dôjsť k výlovu kalkana veľkého, vrátane týchto pravidiel:
   i) pravidlá zapisovania údajov do dokumentov vrátane správ z inšpekcií, rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke, vyhlásení o vylodení, vyhlásení o prevzatí, prepravných dokumentov a záznamov o predaji;
   ii) platné technické opatrenia vrátane veľkosti ôk a/alebo rozmerov ôk, minimálneho objemu úlovku, dočasných obmedzení;
   iii) stratégie odberu vzoriek;
   iv) mechanizmy krížovej kontroly;
   f) odborná príprava národných inšpektorov s cieľom vykonávať úlohy uvedené v prílohe II.

3.  Do 20. januára každého roka členské štáty oznámia Komisii alebo ňou určenému orgánu národné plány. Komisia alebo ňou určený orgán postúpi tieto správy sekretariátu GFCM do 31. januára každého roka.

Článok 22r

Vedecké monitorovanie rybolovu kalkana veľkého v Čiernom mori

Členské štáty oznámia najneskôr do 30. novembra každého roka Vedeckému poradnému výboru (SAC) a Komisii všetky dodatočné informácie, ktoré môžu slúžiť na účely vedeckého monitorovania kalkana veľkého v Čiernom mori.

__________________

* Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/218 zo 6. februára 2017 o registri rybárskej flotily Únie (Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9).“;

"

11.  Článok 23a sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) údaje o korale červenom uvedené v článku 22b a“;

"

b)  dopĺňa sa tento odsek:"

„8. Každý členský štát predloží do 30. júna každého roka Komisii a sekretariátu GFCM podrobnú správu o svojich rybolovných činnostiach týkajúcich sa koralu červeného. Takáto správa musí obsahovať aspoň informácie o celkovom úlovku a oblastiach rybolovu a pokiaľ možno aj počet potopení a priemerný úlovok na jedno potopenie.“;

"

12.  Dopĺňajú sa prílohy IV, V, VI, VII a VIII, ktoré sa nachádzajú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

V nariadení (EÚ) č. 1343/2011 sa dopĺňajú tieto prílohy:

„PRÍLOHA IV

Vzor preukazu totožnosti inšpektorov GFCM

Všeobecná rybárska komisia

pre Stredozemné more

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SK-p0000002.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SK-p0000003.png

GFCM

Držiteľ tohto preukazu totožnosti inšpektora je inšpektor GFCM, ktorý bol riadne vymenovaný v súlade s podmienkami spoločného programu kontrol a dohľadu Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) a má právomoc konať v súlade s ustanoveniami pravidiel GFCM.

PREUKAZ TOTOŽNOSTI INŠPEKTORA

Fotografia

Zmluvná strana

Meno inšpektora

Preukaz č.

………………………………

Preukaz vydal

………………………………

Inšpektor

Dátum vystavenia:

Platnosť preukazu je päť rokov.

PRÍLOHA V

Vzor inšpekčnej vlajky GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SK-p0000004.png

PRÍLOHA VI

Správa o inšpekcii GFCM

1.  INŠPEKTOR/-I

Meno…………….……………………Zmluvná strana…………….…………….Číslo preukazu totožnosti GFCM…………………

Meno…………….……………………Zmluvná strana…………….…………….Číslo preukazu totožnosti GFCM…………………

Meno…………….……………………Zmluvná strana…………….…………….Číslo preukazu totožnosti GFCM…………………

2.  PLAVIDLO, NA PALUBE KTORÉHO SÚ PRÍTOMNÍ INŠPEKTORI

2.1  Názov a registrácia …………………………………………

2.2  Vlajka……………………………………………………………..

3.  INFORMÁCIE O PLAVIDLE PODROBOVANOM INŠPEKCII

3.1  Názov a registrácia…………………………………………....…..

3.2  Vlajka…………………………………………………………………...............

3.3  Kapitán (meno a adresa)………………………………………….

3.4  Vlastník plavidla (meno a adresa)…………………………………….

3.5  Číslo záznamu v registri GFCM…………………………………………....……..

3.6  Typ plavidla………………………………………....…....…....……....

4.  POLOHA

4.1  Poloha nameraná kapitánom inšpekčného plavidla o …UTC; Zemepisná šírka …. Zemepisná dĺžka.…

4.2  Poloha nameraná kapitánom rybárskeho plavidla o …UTC; Zemepisná šírka… Zemepisná dĺžka…

5.  DÁTUM A ČAS ZAČATIA A UKONČENIA INŠPEKCIE

5.1  Dátum … Čas príchodu na palubu … UTC – Čas odchodu …UTC

6.   TYP RYBÁRSKEHO VÝSTROJA NA PALUBE

Vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov pri dne – OTB

 

Pelagická vlečná sieť s vodiacimi štítmi – OTM

 

Vlečná sieť na krevety – TBS

 

Vaková sieť – PS

 

Ukotvené (osadené) žiabrovky – GNS

 

Osadené lovné šnúry – LLS

 

Výstroj na rekreačné rybárstvo

 

Iný výstroj (uveďte)

 

7.   MERANIE VEĽKOSTI ÔK – V MILIMETROCH

7.1  Zákonne predpísané veľkosti ôk, ktoré sa majú používať: ………………mm

7.2  Výsledok merania priemernej veľkosti ôk: ……………mm

7.3  Bolo zistené porušenie predpisov? ÁNO  – NIE  -------- Ak ÁNO, uveďte odkaz na príslušný právny predpis:

8.  INŠPEKCIA ÚLOVKOV NA PALUBE

8.1  Výsledky inšpekcie rýb na palube

DRUH

(3-miestny alfabetický kód FAO)

 

 

 

 

 

 

Spolu (kg)

 

 

 

 

 

 

Prezentácia

 

 

 

 

 

 

Skontrolovaná vzorka

 

 

 

 

 

 

% rýb nedosahujúcich predpísanú veľkosť

 

 

 

 

 

 

8.2  Bolo zistené porušenie predpisov? ÁNO  – NIE  -------- Ak ÁNO, uveďte odkaz na príslušný právny predpis:

9.  INŠPEKCIA DOKUMENTOV NA PALUBE A VMS

9.1  Rybársky lodný denník: ÁNO  – NIE 

9.2  Bolo zistené porušenie predpisov? ÁNO  – NIE  -------- Ak ÁNO, uveďte odkaz na príslušný právny predpis:

9.3  Licencia na rybolov: ÁNO  – NIE 

9.4  Bolo zistené porušenie predpisov? ÁNO  – NIE  -------- Ak ÁNO, uveďte odkaz na príslušný právny predpis:

9.5  Osobitné oprávnenie: ÁNO  – NIE 

9.6  Bolo zistené porušenie predpisov? ÁNO  – NIE  -------- Ak ÁNO, uveďte odkaz na príslušný právny predpis:

9.7  VMS: ÁNO  – NIE  --------funkčné: ÁNO  – NIE 

9.8  Bolo zistené porušenie predpisov? ÁNO  – NIE  -------- Ak ÁNO, uveďte odkaz na príslušný právny predpis:

10.  ZOZNAM PORUŠENÍ PREDPISOV

□ Rybolov bez licencie, povolenia alebo oprávnenia vydaného vlajkovou zmluvnou stranou dohovoru – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Nesplnenie povinnosti viesť dostatočné záznamy o úlovkoch a údajoch spojených s úlovkami v súlade s nahlasovacími požiadavkami komisie GFCM alebo závažný prípad nahlásenia nepravdivých záznamov o takýchto úlovkoch a údajoch spojených s úlovkami – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Rybolov v oblasti zákazu – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Rybolov počas obdobia zákazu – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Používanie zakázaného rybárskeho výstroja – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Falšovanie alebo úmyselné zakrývanie označení, totožnosti alebo registrácie rybárskeho plavidla – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Zatajenie, pozmenenie alebo odstránenie dôkazov súvisiacich s vyšetrovaním porušenia predpisov – odkaz na príslušný právny predpis:

□ Opakované prípady porušenia predpisov, ktoré spoločne predstavujú závažné nedodržanie opatrení platných podľa predpisov GFCM:

□ Útok, kladenie odporu, zastrašovanie, sexuálne obťažovanie, zasahovanie, neprimerané zabraňovanie alebo zdržanie pri výkone práce oprávneného inšpektora:

□ Zásah do systému satelitného monitorovania a/alebo nedodržanie povinnosti používať systém VMS – odkaz na príslušný právny predpis:

11.  Zoznam kópií dokumentov na palube

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Pripomienky a podpis kapitána plavidla

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Podpis kapitána: …………………………………………………………………..

13.  Pripomienky a podpis inšpektora

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis inšpektora: ………………………………………………………….

PRÍLOHA VII

Správa GFCM o spozorovaní plavidla

1.  Deň spozorovania plavidla: ……/……/…….. Čas: …………………UTC

2.  Poloha spozorovaného plavidla: Zemepisná šírka……………………… – Zemepisná dĺžka…………………………….

3.  Kurz:……………………………….. – Rýchlosť………………………………………..

4.  Názov spozorovaného plavidla:

5.  Vlajka spozorovaného plavidla:

6.  Vonkajšie číslo/vonkajšia značka

7.  Typ plavidla:

 rybárske plavidlo

 nákladné plavidlo

 mraziarenské plavidlo

 iné (uveďte)

8.  Medzinárodný rádiový volací znak:

9.  Číslo IMO (v relevantných prípadoch)

10.  Činnosť:

 Rybolov

 Rýchla plavba

 Pomalá plavba

 Prekládka

11.  Rádiový kontakt: ÁNO – NIE

12.  Meno a štátna príslušnosť kapitána spozorovaného plavidla:…………………………………………..

13.  Počet osôb na palube spozorovaného plavidla:……………………………………………………………..

14.  Úlovky na palube spozorovaného plavidla: ……………………………………………………………………………………

15.  Informácie získal:

Meno inšpektora:

Zmluvná strana:

Číslo preukazu totožnosti GFCM

Názov rybárskeho plavidla

PRÍLOHA VIII

Údaje, ktoré má obsahovať zoznam plavidiel, ktoré cielene lovia pagela bledého

Zoznam uvedený v článku 22i musí pre každé plavidlo obsahovať tieto informácie:

–  názov plavidla,

–  registračné číslo plavidla (kód pridelený ZS),

–  číslo v registri GFCM (kód krajiny ako 3-miestny alfabetický kód ISO + 9 číslic, napríklad xxx000000001),

–  prístav registrácie (celý názov prístavu),

–  prípadný predchádzajúci názov,

–  prípadná predchádzajúca vlajka,

–  prípadné údaje o predchádzajúcom výmaze z iných registrov,

–  medzinárodný rádiový volací znak (ak existuje),

–  VMS (áno/nie),

–  typ plavidla, najväčšia dĺžka (LOA) a hrubá priestornosť (GT) alebo hrubá registrovaná priestornosť (GRT) a výkon motora vyjadrený v kW,

–  meno a adresa vlastníka a prevádzkovateľa,

–  hlavný výstroj používaný na rybolov pagela bledého, pridelenie rybolovného úsilia podľa segmentu flotily a operačné jednotky definované v DCRF,

–  sezónne obdobie, počas ktorého smie plavidlo loviť pagela bledého“.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o rekreačnom rybolove

Komisia pripomína, že jedným z cieľov stanovených v ministerskom vyhlásení MedFish4Ever prijatom v marci 2017 je stanoviť súbor základných pravidiel na zabezpečenie účinného riadenia rekreačného rybolovu v celom Stredozemnom mori, a to čo najskôr, najneskôr však do roku 2020.

V súlade s týmto cieľom je v opatreniach strednodobej stratégie Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) na obdobie rokov 2017 – 2020, ktoré sa majú vykonať v oblasti GFCM, zahrnuté posúdenie vplyvu rekreačného rybolovu a posúdenie najlepších riadiacich opatrení na reguláciu týchto činností. V tejto súvislosti bola v rámci GFCM zriadená pracovná skupina pre rekreačný rybolov s cieľom vypracovať harmonizovanú regionálnu metodiku posudzovania rekreačného rybolovu.

V záujme dosiahnutia cieľa stanoveného vo vyhlásení MedFish4Ever bude Komisia pokračovať vo svojom úsilí v rámci GFCM.

Vyhlásenie Komisie o korale červenom

Komisia pripomína, že ochranné opatrenia prijaté v rámci regionálneho plánu flexibilného riadenia využívania koralu červeného v Stredozemnom mori [odporúčanie GFCM/41/2017/5] sú dočasné. Tieto opatrenia, ktoré zahŕňajú možnosť zaviesť obmedzenia výlovu, posúdi Vedecký poradný výbor (SAC) GFCM v roku 2019 na účely ich revízie zo strany GFCM na jej 43. výročnom zasadnutí (november 2019).

(1) Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 95.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 26. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).
(5)Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
(6)Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).
(7)Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(8)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(9)Nariadenie Komisie (ES) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie