Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0069(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0381/2018

Predložena besedila :

A8-0381/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0234

Sprejeta besedila
PDF 383kWORD 191k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0143),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0123/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2018(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 6. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0381/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 283, 10.8.2018, str. 95.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)
P8_TC1-COD(2018)0069

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum GFCM) zagotavlja ustrezen okvir za večstransko sodelovanje pri spodbujanju razvoja, ohranjanja, smotrnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja živih morskih virov v Sredozemskem morju in Črnem morju v obsegu, ki velja za trajnostnega in predstavlja majhno tveganje za njihovo izčrpanje.

(2)   Eden izmed ciljev skupne ribiške politike (SRP), kot so določeni v Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(3), je zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva okoljsko dolgoročno trajnostne in se upravljajo na način, ki je skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano.

(3)  Pogodbenice Sporazuma GFCM so Unija, Bolgarija, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Malta, Romunija in Slovenija.

(4)  Priporočila, ki jih sprejme Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), so za pogodbenice zavezujoča. Ker je Unija pogodbenica Sporazuma GFCM, so ta priporočila zanjo zavezujoča in bi jih zato bilo treba prenesti v pravo Unije, razen če je njihova vsebina v njem že zajeta.

(5)  Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(4) vsebuje nekatere določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM. Je ustrezen zakonodajni akt za izvajanje vsebine priporočil, ki jih je sprejela GFCM in ki še niso zajeta v pravu Unije.

(6)  GFCM je na letni seji leta 2015 sprejela Priporočilo GFCM/39/2015/2 o določitvi sklopa minimalnih standardov za ribolov pridnenih staležev v Sicilski ožini s pridneno vlečno mrežo. Ti standardi vključujejo tehnične ohranitvene ukrepe za dolgoostno rdečo kozico (Parapenaeus longirostris) in osliča (Merluccius merluccius). Del navedenih ukrepov je že vključen v Prilogo III k Uredbi Sveta (ES) št. 1967/2006(5) o najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja zadevnih vrst. Ukrepe v zvezi z upravljanjem flote iz Priporočila 39/2015/2 pa bi bilo treba prenesti v pravo Unije z Uredbo (EU) št. 1343/2011.

(7)  GFCM je na letni seji leta 2015 sprejela Priporočilo GFCM/39/2015/3 o določitvi sklopa ukrepov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova romba (Psetta maxima) v Črnem morju, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje. Večina teh ukrepov je določenih že v Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004(6), Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008(7), Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009(8), Uredbi (EU) št. 1343/2011, Uredbi (EU) št. 1380/2013 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011(9). Številni ukrepi za upravljanje flote iz Priporočila 39/2015/3 niso zajeti v zakonodaji Unije in bi jih zato bilo treba prenesti v pravo Unije z Uredbo (EU) št. 1343/2011.

(8)  GFCM je na letni seji leta 2015 sprejela Priporočilo GFCM/39/2015/4 o ukrepih za upravljanje trneža v Črnem morju ter uvedla najmanjšo referenčno velikost ohranjanja za zadevno vrsto.

(9)  GFCM je na letni seji leta 2016 sprejela Priporočilo GFCM 40/2016/4 o večletnem načrtu upravljanja za ribolov, ki izkorišča osliča in dolgoostno rdečo kozico v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12 do 16). Nekateri elementi tega večletnega načrta so zajeti že v Uredbi (ES) št. 26/2004 in Uredbi (EU) št. 1380/2013. Nekateri ukrepi iz Priporočila 40/2016/4 pa v zakonodaji Unije niso zajeti in bi jih zato bilo treba prenesti v pravo Unije z Uredbo (EU) št. 1343/2011.

(10)  GFCM je na letni seji leta 2017 sprejela Priporočilo GFCM/41/2017/2 o upravljanju ribolova okatega ribona v Alboranskem morju (geografska podobmočja 1, 2,3) za dveletno prehodno obdobje. Operativni cilj tega priporočila je ohraniti ribolovno umrljivost okatega ribona znotraj dogovorjenih previdnostnih referenčnih točk in čim prej doseči ali ohraniti največji trajnostni donos.

(11)  GFCM je na letni seji leta 2017 sprejela Priporočilo GFCM/41/2017/3 o vzpostavitvi zaprtega območja za ribolov v Jabučki kotlini v Jadranskem morju.

(12)  GFCM je na letni seji leta 2017 sprejela Priporočilo GFCM/41/2017/4 o večletnem načrtu upravljanja za ribolov romba v Črnem morju (geografsko podobmočje 29). V tem priporočilu je določen sklop ukrepov upravljanja, tehničnih ukrepov, ukrepov v zvezi s floto in nadzornih ukrepov kot pilotni projekt za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu romba v Črnem morju. Nekateri elementi tega večletnega načrta so že zajeti v Uredbi (ES) št. 26/2004, Uredbi (ES) št. 1005/2008 , Uredbi (ES) št. 1224/2009 , Uredbi (EU) št. 1343/2011, Uredbi (EU) št. 1380/2013 in Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011. Nekateri ukrepi iz Priporočila 41/2017/4 pa v zakonodaji Unije niso zajeti in bi jih zato bilo treba prenesti v pravo Unije z Uredbo (EU) št. 1343/2011.

(13)  GFCM je na letni seji leta 2017 sprejela Priporočilo GFCM/41/2017/5 o vzpostavitvi regionalnega načrta za prilagodljivo upravljanje izkoriščanja rdeče korale v Sredozemskem morju.

(14)  Na isti seji je sprejela Priporočilo GFCM/41/2017/8 o programu skupnega mednarodnega inšpekcijskega pregleda in nadzora zunaj voda v nacionalni pristojnosti v Sicilski ožini (geografska podobmočja 12 do 16), v katerem lahko sodelujejo države članice. Za zagotovitev skladnosti s SRP je bila sprejeta zakonodaja Unije, da se vzpostavi sistem nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, vključno z bojem proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim dejavnostim. Zlasti Uredba (ES) št. 1224/2009 vzpostavlja sistem Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje z globalnim in celostnim pristopom, da se zagotovi skladnost z vsemi pravili SRP. Izvedbena uredba (EU) št. 404/2011 določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1224/2009. Uredba (ES) št. 1005/2008 vzpostavlja sistem Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje. V navedenih uredbah so že določeni številni ukrepi iz Priporočila GFCM/41/2017/8. Zato teh ukrepov ni treba vključiti v to uredbo. Nekateri ukrepi iz priporočila pa v zakonodaji Unije niso zajeti in bi jih zato bilo treba prenesti v pravo Unije z Uredbo (EU) št. 1343/2011.

(15)  Uredbo (EU) št. 1343/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 1343/2011

Uredba (EU) št. 1343/2011 se spremeni:

(1)  v členu 2(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Ta uredba se uporablja za vse komercialne ribolovne in ribogojne dejavnosti ter, kadar je izrecno določeno v tej uredbi, za rekreacijske ribolovne dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije in državljani držav članic na območju Sporazuma GFCM.“

"

(2)  člen 3 se spremeni:

(a)  uvodni del se nadomesti z naslednjim:"

„V tej uredbi se poleg opredelitev pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*, člena 2 Uredbe (ES) št. 1967/2006 in člena 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009** uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

–––––––––

(*) Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(**) Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).“;

"

(b)  dodata se naslednji točki:"

„(e) ‚varovalni pas‘ pomeni območje, ki obdaja zaprto območje za ribolov, da se prepreči nenamerni dostop do njega, s čimer se izboljša zaščita obkroženega območja;

   (f) ‚ribolov okatega ribona‘ pomeni izvajanje ribolovnih dejavnosti, pri katerih količine okatega ribona na krovu ali iztovorjene količine okatega ribona predstavljajo več kot 20 % ulova v živi teži po sortiranju na bibavico.“;

"

(3)  za členom 9 se vstavi naslednji oddelek:"

„Oddelek Ia

Zaprta območja za ribolov za zaščito bistvenih ribjih habitatov in občutljivih morskih ekosistemov

Člen 9a

Zaprta območja za ribolov v Sicilski ožini

Ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami je prepovedan na:

   (1) zaprtem območju za ribolov „vzhodno od Adventure Bank“, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:
   37° 23,850′ S, 12° 30,072′ V
   37° 23,884′ S, 12° 48,282′ V
   37° 11,567′ S, 12° 48,305′ V
   37° 11,532′ S, 12° 30,095′ V
   (2) zaprtem območju za ribolov „zahodno od Gela Basin“, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:
   37° 12,040′ S, 13° 17,925′ V
   37° 12,047′ S, 13° 36,170′ V
   36° 59,725′ S, 13° 36,175′ V
   36° 59,717′ S, 13° 17,930′ V
   (3) zaprtem območju za ribolov „vzhodno od Malta Bank“, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:
   36° 12,621′ S, 15° 13,338′ V
   36° 12,621′ S, 15° 26,062′ V
   35° 59,344′ S, 15° 26,062′ V
   35° 59,344′ S, 15° 13,338′ V.

Člen 9b

Varovalni pasovi v Sicilski ožini

1.  Okrog zaprtega območja za ribolov „vzhodno od Adventure Bank“ iz člena 9a(1) se vzpostavi varovalni pas, omejen s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

   37° 24,849′ S, 12° 28,814′ V
   37° 24,888′ S, 12° 49,536′ V
   37° 10,567′ S, 12° 49,559′ V
   37° 10,528′ S, 12° 28,845′ V

2.  Okrog zaprtega območja za ribolov „zahodno od Gela Basin“ iz člena 9a(2) se vzpostavi varovalni pas, omejen s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

   37° 13,041′ S, 13° 16,672′ V
   37° 13,049′ S, 13° 37,422′ V
   36° 58,723′ S, 13° 37,424′ V
   36° 58,715′ S, 13° 16,682′ V

3.  Okrog zaprtega območja za ribolov „vzhodno od Malta Bank“ iz člena 9a(3) se vzpostavi varovalni pas, omejen s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

   36° 13,624′ S, 15° 12,102′ V
   36° 13,624′ S, 15° 27,298′ V
   35° 58,342′ S, 15° 27,294′ V
   35° 58,342′ S, 15° 12,106′ V

4.  Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti s pridnenimi vlečnimi mrežami v varovalnih pasovih iz tega člena, zagotovijo ustrezno pogostost oddajanja signalov sistema za spremljanje plovil (VMS). Plovila, ki niso opremljena s transponderjem VMS in nameravajo loviti s pridnenimi vlečnimi mrežami v varovalnih pasovih, morajo biti opremljena s katerim koli drugim sistemom za geografsko lokalizacijo, ki nadzornim organom omogoča sledenje njihovih dejavnostih.

Člen 9c

Ribolovne omejitve na območju Jabučke kotline v Jadranskem morju

1.  Rekreacijski ribolov in ribolov s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami sta prepovedana na območju, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

   43° 32,044′ S, 15° 16,501′ V
   43° 05,452′ S, 14° 58,658′ V
   43° 03,477′ S, 14° 54,982′ V
   42° 50,450′ S, 15° 07,431′ V
   42° 55,618′ S, 15° 18,194′ V
   43° 17,436′ S, 15° 29,496′ V
   43° 24,758′ S, 15° 33,215′ V

2.  Ribolov s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami je od 1. septembra do 31. oktobra vsako leto prepovedan na območju, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

   43° 03,477′ S, 14° 54,982′ V
   42° 49,811′ S, 14° 29,550′ V
   42° 35,205′ S, 14° 59,611′ V
   42° 49,668′ S, 15° 05,802′ V
   42° 50,450′ S, 15° 07,431′ V

3.  Rekreacijski ribolov in ribolov s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami sta od 1. septembra do 31. oktobra vsako leto prepovedana na območju, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

   43° 17,436′ S, 15° 29,496′ V
   43° 24,758′ S, 15° 33,215′ V
   43° 20,345′ S, 15° 47,012′ V
   43° 18,150′ S, 15° 51,362′ V
   43° 13,984′ S, 15° 55,232′ V
   43° 12,873′ S, 15° 52,761′ V
   43° 13,494′ S, 15° 40,040′ V.

Člen 9d

Plovila z dovoljenjem na območju Jabučke kotline

1.  Brez poseganja v člen 9c(2) in (3) so komercialne ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami, na območjih iz navedenih odstavkov dovoljene le, če ima plovilo posebno dovoljenje in lahko izkaže, da je na zadevnih območjih že izvajalo ribolovne dejavnosti.

2.  Na območju iz člena 9c(2) ribiška plovila z dovoljenjem ne smejo loviti več kot dva ribolovna dneva na teden. Ribiška plovila z dovoljenjem, ki uporabljajo dvojno vlečno mrežo s širilkami, ne smejo loviti več kot en ribolovni dan na teden.

3.  Na območju iz člena 9c(3) plovila z dovoljenjem za ribolov s pridneno vlečno mrežo lahko lovijo le ob sobotah in nedeljah od 5.00 do 22.00. Plovila z dovoljenjem za ribolov s stoječimi mrežami, stoječimi parangali in vabami lahko lovijo le od ponedeljka od 5.00 do četrtka do 22.00.

4.  Plovilom z dovoljenjem za ribolov na območju iz člena 9c(2) in (3) z orodji iz odstavka 1 tega člena njihova država članica izda dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.  Države članice vsako leto najpozneje do 31. marca pošljejo Komisiji seznam plovil ▌, za katera so izdala dovoljenje iz odstavka 1. Komisija najpozneje do 30. aprila ▌pošlje sekretariatu GFCM seznam plovil z dovoljenjem za naslednje leto. Seznam za vsako plovilo vsebuje naslednje informacije:

   (a) ime plovila;
   (b) številko plovila v registru;
   (c) edinstveni identifikator GFCM (tričrkovna oznaka ISO države + 9 števk, npr. xxx000000001);
   (d) prejšnje ime (če obstaja);
   (e) prejšnjo zastavo (če obstaja);
   (f) prejšnje podatke o črtanju iz drugih registrov (če obstajajo);
   (g) mednarodni radijski klicni znak (če obstaja);
   (h) vrsto plovila, skupno dolžino, bruto tonažo in/ali bruto registrsko tonažo;
   (i) ime in naslov lastnika(-ov) in nosilca(-ev) dejavnosti;
   (j) glavno(-a) orodje(-a), ki se uporablja(-jo) za ribolov na zaprtem območju za ribolov;
   (k) sezono, v kateri je dovoljen ribolov na zaprtem območju za ribolov;
   (l) število ribolovnih dni, do katerih je upravičeno vsako plovilo;
   (m) določeno pristanišče.

6.  Ribiška plovila z dovoljenjem ulov pridnenih staležev iztovorijo le v določenih pristaniščih. Vsaka zadevna država članica v ta namen določi pristanišča, v katerih je dovoljeno iztovarjanje ulova z zaprtega območja za ribolov Jabučke kotline. Seznam teh pristanišč se pošlje sekretariatu GFCM in Komisiji vsako leto do 30. aprila.

7.  Ribiška plovila z dovoljenjem za ribolov na območjih iz člena 9c(2) in (3) z orodji iz odstavka 1 tega člena morajo imeti ustrezno delujoč VMS in/ali sistem samodejnega prepoznavanja (AIS), ribolovna orodja na krovu ali v uporabi pa se pred začetkom kakršnih koli ribolovnih dejavnosti ali plutjem po navedenih območjih ustrezno identificirajo, oštevilčijo in označijo.

8.  Ribiškim plovilom brez dovoljenja, opremljenim s stoječimi mrežami, pridnenimi vlečnimi mrežami, stoječimi parangali in vabami, je dovoljeno pluti skozi zaprto območje za ribolov le, če plujejo po direktni poti pri stalni hitrosti, ki ni manjša kot sedem vozlov, ter z delujočim VMS in/ali AIS na krovu in če ne opravljajo nikakršne ribolovne dejavnosti.

Člen 9e

Prostorske/časovne omejitve v Alboranskem morju

1.  Države članice lahko ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja določijo prostorske/časovne omejitve v Alboranskem morju (geografska podobmočja GFCM 1, 2 in 3, kot so opredeljena v Prilogi I), na podlagi katerih se ribolovne dejavnosti prepovejo ali omejijo za zaščito območij zbiranja mladic in/ali drstnic okatega ribona.

2.  Države članice najpozneje do ... [šest mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] sekretariatu GFCM in Komisiji uradno obvestijo o območjih in omejitvah, ki veljajo zanje.“;

"

(4)  v poglavju I naslova II se doda naslednji oddelek:"

„Oddelek III

Časovna prepoved v zalivu Gabes

Člen 11a

Časovna prepoved v zalivu Gabes

Vsako leto je od 1. julija do 30. septembra prepovedan ribolov s pridneno vlečno mrežo med obalo in izobato globine 200 metrov na geografskem podobmočju GFCM 14 (zaliv Gabes, kot je opredeljen v Prilogi I).“;

"

(5)  v naslovu II se vstavi naslednje poglavje:"

„POGLAVJE IIa

ČASOVNA PREPOVED V ČRNEM MORJU

Člen 14a

Obdobje prepovedi med sezono drstitve romba v Črnem morju

1.  Vsaka zadevna država članica v obdobju od aprila do junija vsako leto določi vsaj dvomesečno obdobje prepovedi v Črnem morju.

2.  Države članice lahko določijo dodatne prostorske/časovne omejitve, na podlagi katerih se ribolovne dejavnosti lahko prepovejo ali omejijo za zaščito območij zbiranja mladic romba.“;

"

(6)  vstavita se naslednja člena:"

„Člen 16ca

Previdnostne prepovedi za rdečo koralo

1.  Ko je dosežena sprožitvena raven ulova rdeče korale iz odstavkov 2 in 3, države članice zadevno območje začasno zaprejo za vsako nabiranje rdeče korale.

2.  Sprožitvena raven ulova se šteje za doseženo, ko kolonije rdeče korale, katerih bazalni premer je manjši od 7 mm, presežejo 25 % celotne količine rdečih koral, nabranih z zadevnega grebena v zadevnem letu.

3.  Kadar koralni grebeni še niso bili ustrezno opredeljeni, se sprožitvena raven ulova in prepoved iz odstavka 1 uporabljata na ravni statističnega območja GFCM.

4.  Države članice v odločitvi o prepovedi iz odstavka 1 jasno določijo zadevno geografsko območje, trajanje prepovedi in pogoje za ribolov na tem območju v času prepovedi.

5.  Države članice, ki so določile prepovedi, o tem brez odlašanja obvestijo sekretariat GFCM in Komisijo.

Člen 16cb

Prostorske/časovne prepovedi

Države članice, ki dejavno nabirajo rdeče korale, na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja in najpozneje do ... [šest mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] uvedejo dodatne prepovedi za zaščito rdeče korale.“;

"

(7)  v naslovu II se za poglavjem IV vstavi naslednje poglavje:"

„POGLAVJE IVa

NAJMANJŠA REFERENČNA VELIKOST OHRANJANJA TRNEŽA V ČRNEM MORJU

„Člen 16da

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja trneža v Črnem morju

Primerki trneža v Črnem morju, manjši od 90 cm, se ne obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo. Ob nenamernem ulovu se taki primerki trneža takoj izpustijo, kolikor mogoče nepoškodovani in živi. Kapitani ribiških plovil v ladijskem dnevniku zabeležijo naključni ulov, izpustitev in/ali zavržke trneža. Države članice te informacije uradno sporočijo GFCM in Komisiji v okviru njihovega letnega poročanja Znanstvenega svetovalnega odboru (SAC) in prek okvira GFCM za zbiranje podatkov.“;

"

(8)  vstavi se naslednji naslov:"

„NASLOV IIa

RIBOLOVNA ZMOGLJIVOST IN RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 16m

Omejitve ulova za rdečo koralo

Vsaka država članica lahko v Sredozemskem morju vzpostavi sistem posamičnih dnevnih in/ali letnih omejitev ulova za rdečo koralo.

Člen 16n

Zmogljivost ali ribolovni napor ribiške flote za okatega ribona v Alboranskem morju

Države članice najpozneje do leta 2020 ohranijo zmogljivost ali ribolovni napor ribiške flote na ravneh, ki so bile dovoljene in so se uporabljale v zadnjih letih za izkoriščanje okatega ribona v Alboranskem morju (geografska podobmočja GFCM 1, 2 in 3, kakor so opredeljena v Prilogi I).

“;

"

(9)  člen 17a se črta;

(10)  v naslovu III se dodata naslednji poglavji:"

„Poglavje III

Nadzor nabiranja koral

Člen 22a

Dovoljenja za nabiranje rdeče korale

1.  Plovila ali ribiči z dovoljenjem za nabiranje rdeče korale v Sredozemskem morju morajo imeti veljavno dovoljenje za ribolov, v katerem so določeni tehnični pogoji, pod katerimi se nabiranje lahko izvaja.

2.  Brez dovoljenja iz odstavka 1 je rdečo koralo prepovedano nabirati, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, prenašati, skladiščiti, prodajati, razstavljati ali ponujati v prodajo.

3.  Države članice vzdržujejo posodobljen register dovoljenj za ribolov iz odstavka 1 in Komisiji vsako leto do 31. marca pošljejo seznam plovil, za katera so bila izdana dovoljenja iz odstavka 1. Komisija pošlje ta seznam sekretariatu GFCM vsako leto najpozneje do 30. aprila . Ta seznam za vsako plovilo vsebuje naslednje informacije:

   (a) ime plovila;
   (b) številko plovila v registru (kodo dodeli pogodbenica);
   (c) registracijsko številko GFCM (tričrkovna oznaka ISO države + 9 števk, npr. xxx000000001);
   (d) pristanišče registracije (polno ime pristanišča);
   (e) prejšnje ime (če obstaja);
   (f) prejšnjo zastavo (če obstaja);
   (g) prejšnje podatke o črtanju iz drugih registrov (če obstajajo);
   (h) mednarodni radijski klicni znak (če obstaja);
   (i) VMS ali drugo opremo za geografsko lokalizacijo plovil (navedite D/N);
   (j) vrsto plovila, skupno dolžino, bruto tonažo in/ali bruto registrsko tonažo in moč motorja, izraženo v kW;
   (k) varnostno opremo in opremo za varovanje za gostitev opazovalca(-ev) na krovu (navedite D/N);
   (l) obdobje, v katerem je dovoljeno nabiranje rdeče korale;
   (m) območje(-a), v katerem(-ih) je dovoljeno nabiranje rdeče korale: geografska podobmočja GFCM in celice statističnega omrežja GFCM;
   (n) sodelovanje v raziskovalnih programih, ki jih vodijo nacionalne/mednarodne znanstvene ustanove (navedite D/N; predložite opis).

4.  Države članice ne povečajo števila dovoljenj za ribolov, dokler znanstveno mnenje ne nakazuje ugodnega stanja populacij rdeče korale.

Člen 22b

Evidentiranje nabranih količin rdeče korale

1.  Ribiči ali kapitani plovil z dovoljenjem za nabiranje rdeče korale po ribolovnih dejavnostih ali najpozneje ob iztovarjanju v pristanišču pri dnevnih ribolovnih potovanjih zabeležijo ulov v živi teži in po možnosti število kolonij.

2.  Ribiška plovila z dovoljenjem za nabiranje rdeče korale imajo na krovu ladijski dnevnik, v katerem so zabeležene dnevno nabrane količine rdeče korale ne glede na njihovo živo težo ter ribolovna dejavnost po območjih in globinah, kadar je mogoče pa tudi število ribolovnih dni in potopov. Te informacije se sporočijo pristojnim nacionalnim organom v roku, določenem v členu 14(6) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 22c

Predhodno obvestilo za rdečo koralo

Kapitani ribiških plovil ali njihov predstavnik dve do štiri ure pred predvidenim časom prihoda v pristanišče ustreznim organom sporoči naslednje informacije:

   (a) predvideni čas prihoda;
   (b) zunanjo identifikacijsko številko in ime ribiškega plovila;
   (c) predvideno količino v živi teži in po možnosti število kolonij rdeče korale, obdržanih na krovu;
   (d) informacije o geografskem območju nabiranja.

Člen 22d

Določena pristanišča za rdečo koralo

Ribiči ali ribiška plovila z dovoljenjem lahko nabrane količine rdeče korale iztovorijo le v določenih pristaniščih. V ta namen vsaka država članica določi pristanišča, v katerih je iztovarjanje rdeče korale dovoljeno, in seznam teh pristanišč vsako leto do 30. aprila pošlje sekretariatu GFCM in Komisiji, razen če je že poslani seznam določenih pristanišč nespremenjen.

Člen 22e

Nadzor iztovarjanja rdeče korale

Vsaka država članica na podlagi analize tveganja vzpostavi program nadzora, zlasti za preverjanje iztovarjanj in potrjevanje ladijskih dnevnikov.

Člen 22f

Pretovarjanje rdeče korale

Pretovarjanje rdeče korale na morju je prepovedano.

Člen 22g

Znanstvene informacije o rdeči korali

Države članice, katerih ribiške flote nabirajo rdečo koralo, poskrbijo za to, da je vzpostavljen mehanizem za ustrezno znanstveno spremljanje ribolova in ulova, da bi lahko SAC zagotovil opisne informacije in nasvete vsaj o:

   (a) opravljenem ribolovnem naporu (npr. število ribolovnih potopov na teden) in skupnih ravneh ulova po staležih na lokalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni;
   (b) referenčnih točkah ohranjanja in upravljanja, da bi se dodatno izboljšal regionalni načrt upravljanja v skladu s ciljem glede največjega trajnostnega donosa in majhnega tveganja za izčrpanje staleža;
   (c) bioloških in socialno-ekonomskih vplivih nadomestnih scenarijev upravljanja, vključno z nadzorom napora/rezultata in/ali tehničnimi ukrepi, ki so jih predlagale pogodbenice GFCM;
   (d) možnih prostorskih/časovnih prepovedih za zagotovitev trajnostnega ribolova.

POGLAVJE IV

NADZORNI UKREPI V ZVEZI Z NEKATERIMI GEOGRAFSKIMI PODOBMOČJI GFCM

Oddelek I

Nadzor ribolova okatega ribona v Alboranskem morju

Člen 22h

Sporočanje dnevnega ulova in prilova okatega ribona

Države članice brez poseganja v člen 14 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 vzpostavijo mehanizem, ki zagotavlja sporočanje celotnega komercialnega dnevnega ulova in prilova okatega ribona v Alboranskem morju (geografska podobmočja GFCM 1, 2 in 3, kakor so opredeljena v Prilogi I) ne glede na živo težo ulova. Pri rekreacijskem ribolovu države članice skušajo zabeležiti ali oceniti ulov navedene vrste.

Člen 22i

Dovoljenja za ribolov in ribolovne dejavnosti

1.  Države članice vzpostavijo register ribiških plovil z dovoljenjem za prevažanje ali iztovarjanje količin okatega ribona, ulovljenega v Alboranskem morju, ki predstavljajo več kot 20 % ulova v živi teži po sortiranju na bibavico. Ta register se vzdržuje in posodablja.

2.  Ribiškim plovilom, ki lovijo okatega ribona, je dovoljeno izvajanje ribolovnih dejavnosti le, če so te ribolovne dejavnosti navedene v veljavnem dovoljenju za ribolov, ki so ga izdali pristojni organi in v katerem so določeni tehnični pogoji, pod katerimi se lahko take dejavnosti izvajajo. Dovoljenje vsebuje podatke iz Priloge VIII.

3.  Države članice :

   (a) vsako leto do 31. januarja pošljejo Komisiji seznam obratujočih plovil, ki jim je bilo izdano dovoljenje za tekoče ali naslednje(-a) leto(-a); Komisija pošlje ta seznam sekretariatu GFCM vsako leto najpozneje do konca februarja. Ta seznam vsebuje podatke iz Priloge VIII;
   (b) vsako leto do konca novembra (z začetkom od 30. novembra 2018 in najpozneje od 30. novembra 2020) pošljejo Komisiji in sekretariatu GFCM zbirno poročilo o ribolovnih dejavnostih, ki so jih izvajala plovila iz odstavka 1, vključno z naslednjimi osnovnimi informacijami:
   (i) številom ribolovnih dni;
   (ii) območjem izkoriščanja in
   (iii) ulovom okatega ribona.

4.  Vsa plovila s skupno dolžino več kot 12 metrov z dovoljenjem za ribolov okatega ribona so opremljena z VMS ali katerim koli drugim sistemom za geografsko lokalizacijo, ki nadzornim organom omogoča sledenje njihovim dejavnostim.

Člen 22j

Znanstveno spremljanje

Države članice z ribiškimi flotami, ki lovijo okatega ribona, poskrbijo, da se vzpostavi mehanizem za ustrezno spremljanje ribolova in drugih ulovov, da bi SAC lahko zagotovil opisne informacije in nasvete vsaj o:

   (a) značilnostih ribolovnih orodij, med drugim o največji dolžini parangalov in pritrjenih mrež ter o številu, vrsti in velikosti trnkov;
   (b) opravljenem ribolovnem naporu (npr. število ribolovnih dni/teden) in skupnih ravneh ulova komercialnih ribiških flot; predložiti je treba tudi oceno ulova v okviru rekreacijskega ribolova;
   (c) referenčnih točkah ohranjanja in upravljanja, da bi se vzpostavili večletni načrti upravljanja za trajnostni ribolov v skladu s ciljem glede največjega trajnostnega donosa in majhnega tveganja za izčrpanje staleža;
   (d) socialno-ekonomskih vplivih nadomestnih scenarijev upravljanja, vključno z nadzorom napora/rezultata in/ali tehničnimi ukrepi, kakor so jih opredelile GFCM in/ali pogodbenice;
   (e) možnih prostorskih/časovnih prepovedih za zagotovitev trajnostnega ribolova;
   (f) možnem vplivu rekreacijskega ribolova na stanje staleža(-ev) okatega ribona.

Oddelek II

Sicilska ožina

Člen 22k

Dovoljenja za ribolov pridnenih staležev v Sicilski ožini s pridneno vlečno mrežo

1.  Plovilom za lov s pridneno vlečno mrežo, ki lovijo pridnene staleže v Sicilski ožini (geografska podobmočja GFCM 12, 13, 14, 15 in 16, kakor so opredeljena v Prilogi I), je dovoljeno izvajati le tiste ribolovne dejavnosti, ki so navedene v veljavnem dovoljenju za ribolov, ki so ga izdali pristojni organi in v katerem so določeni tehnični pogoji, pod katerimi se lahko take dejavnosti izvajajo.

2.  Seznam iz odstavka 1 poleg podatkov iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije št. 2017/218* vsebuje naslednje podatke:

   (a) registracijsko številko GFCM;
   (b) prejšnje ime (če obstaja);
   (c) prejšnjo zastavo (če obstaja);
   (d) prejšnje podatke o črtanju iz drugih registrov (če obstajajo).

3.  Države članice vsako leto do 31. oktobra pošljejo Komisiji seznam plovil, za katera so izdala dovoljenje iz odstavka 1. Komisija ta seznam pošlje organu, ki ga je Komisija imenovala, in sekretariatu GFCM vsako leto najpozneje do 30. novembra.

4.  Države članice vsako leto najpozneje do 31. avgusta pošljejo Komisiji in sekretariatu GFCM zbirno poročilo o ribolovnih dejavnostih, ki so jih izvajala plovila iz odstavka 1, vključno z naslednjimi osnovnimi informacijami:

   (i) številom ribolovnih dni;
   (ii) območjem izkoriščanja ter
   (iii) ulovom evropskega osliča in dolgoostne rdeče kozice.

Člen 22l

Določena pristanišča

1.  Vsaka država članica v skladu s členom 43(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 določi pristanišča, v katerih se lahko iztovarjajo oslič in dolgoostne rdeče kozice, ulovljeni v Sicilski ožini. Države članice najpozneje do 30. novembra 2018 sekretariatu GFCM in Komisiji posredujejo seznam določenih pristanišč za iztovarjanje. O vseh naknadnih spremembah tega seznama se nemudoma uradno obvestita sekretariat GFCM in Komisija.

2.  Iztovarjanje ali pretovarjanje z ribiških plovil kakršnih koli količin osliča in dolgoostne rdeče kozice, ulovljenih v Sicilski ožini, je prepovedano povsod, razen v pristaniščih za iztovarjanje, ki jih določijo države članice.

Člen 22m

Program skupnega mednarodnega inšpekcijskega pregleda in nadzora v Sicilski ožini

1.  Države članice lahko izvajajo inšpekcijske preglede in nadzor v okviru programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega pregleda in nadzora (v nadaljnjem besedilu: program), ki zajema vode zunaj nacionalne pristojnosti v geografskih podobmočjih GFCM 12, 13, 14, 15 in 16, kakor so opredeljena v Prilogi I (v nadaljnjem besedilu: območje inšpekcijskega pregleda in nadzora).

2.  Države članice lahko v okviru programa določijo inšpektorje, sredstva za inšpekcijske preglede in izvajajo inšpekcije. Komisija ali organ, ki ga je Komisija imenovala, lahko določi tudi inšpektorje Unije za program.

3.  Komisija ali organ, ki ga je Komisija imenovala, usklajuje nadzorne in inšpekcijske dejavnosti za Unijo ter v dogovoru z zadevnimi državami članicami pripravi načrt skupne uporabe, da bi Unija lahko izpolnila svoje obveznosti v okviru programa. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za lažje izvajanje teh programov, zlasti v zvezi s potrebnimi človeškimi in materialnimi viri ter obdobji in geografskimi območji, v katerih se ti viri uporabljajo.

4.   Vsaka država članica vsako leto najpozneje do 31. oktobra uradno sporoči Komisiji ali organu, ki ga je Komisija imenovala, seznam imen inšpektorjev, pooblaščenih za izvajanje inšpekcijskega pregleda in nadzora na območju iz odstavka 1, ter imena plovil in zrakoplovov za inšpekcijo in nadzor, ki jih nameravajo dodeliti programu za naslednje leto. Komisija ali organ, ki ga je Komisija imenovala, pošlje te informacije sekretariatu GFCM do 1. decembra vsako leto ali čim prej pred začetkom inšpekcijskih dejavnosti.

5.   Inšpektorji, dodeljeni programu, imajo pri sebi izkaznico inšpektorja GFCM, ki jo izdajo pristojni organi in katere oblika je določena v Prilogi IV.

6.  Plovila, ki opravljajo dolžnosti vkrcavanja in inšpekcijskih pregledov v skladu s programom, plujejo pod posebno zastavo ali zastavico, kot je opisano v Prilogi V.

7.  Vsaka država članica zagotovi, da vsako inšpekcijsko plovilo, ki je upravičeno do plovbe pod njeno zastavo in ki izvaja dejavnosti na območju iz odstavka 1, vzdržuje redne stike, po možnosti dnevne, z vsemi ostalimi inšpekcijskimi plovili, ki izvajajo dejavnosti na navedenem območju, za izmenjavo informacij, ki so potrebne za usklajevanje dejavnosti.

8.  Vsaka država članica, ki na območju iz odstavka 1 izvaja inšpekcijski pregled ali nadzor, vsakemu inšpekcijskemu plovilu ob vstopu na navedeno območje predloži seznam opažanj, sestavljen v skladu s Prilogo VII, vkrcanj in inšpekcijskih pregledov, ki so bili izvedeni v prejšnjem desetdnevnem obdobju, vključno z datumi, koordinatami in vsemi ostalimi ustreznimi informacijami.

Člen 22n

Izvajanje inšpekcijskih pregledov

1.  Inšpektorji, dodeljeni programu:

   (a) ribiško plovilo, preden se nanj vkrcajo, obvestijo o imenu inšpekcijskega plovila;
   (b) na inšpekcijskem plovilu in plovilu za vkrcanje izobesijo zastavico, opisano v Prilogi V;
   (c) omejijo člane vsake ekipe za inšpekcijski pregled na največ tri inšpektorje.

2.  Inšpektorji pri vkrcanju na plovilo kapitanu ribiškega plovila pokažejo identifikacijsko izkaznico, opisano v Prilogi IV. Inšpekcijski pregledi se izvajajo v enem od uradnih jezikov GFCM in po možnosti v jeziku, ki ga govori kapitan ribiškega plovila.

3.  Inšpektorji sestavijo poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki obrazca iz Priloge VI.

4.  Inšpektorji podpišejo poročilo v prisotnosti kapitana plovila, ki je upravičen, da poročilu priloži ugotovitve, ki se mu zdijo primerne, in ki mora tudi podpisati poročilo.

5.  Izvod poročila se izroči kapitanu plovila in organom ekipe za inšpekcijski pregled, ki predloži izvod organom države zastave plovila, ki se pregleduje, in Komisiji in/ali organu, ki ga je Komisija imenovala. Komisija izvod poročila posreduje sekretariatu GFCM.

6.  Velikost ekipe za inšpekcijski pregled in trajanje inšpekcijskega pregleda določi poveljujoči častnik inšpekcijskega plovila ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin.

Člen 22o

Kršitve

1.  Za namene tega člena se za kršitve štejejo naslednje dejavnosti:

   (a) dejavnosti iz točk (a), (b), (c), (e), (f), (g) in (h) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008;
   (b) motenje satelitskega sistema za spremljanje plovil ter
   (c) obratovanje brez VMS.

2.  Če inšpektorji med vkrcavanjem in inšpekcijskim pregledom ribiškega plovila ugotovijo kršitev, organi države članice zastave inšpekcijskega plovila takoj neposredno in prek sekretariata GFCM obvestijo Komisijo ali organ, ki ga je Komisija imenovala, ki obvesti državo zastave pregledanega ribiškega plovila. Prav tako obvestijo tudi vsa inšpekcijska plovila države zastave ribiškega plovila, ki so v bližini.

3.  Država članica zastave plovila zagotovi, da zadevno ribiško plovilo po inšpekcijskem pregledu, med katerim je bila ugotovljena kršitev, preneha izvajati vse ribolovne dejavnosti. Država članica zastave zahteva, da ribiško plovilo v 72 urah odpluje v pristanišče, ki ga je določila in v katerem se bo začela preiskava.

4.  Če je bila pri inšpekcijskem pregledu ugotovljena kršitev, se ukrepi in dejavnosti nadaljnjega ukrepanja, ki jih je sprejela država članica zastave, uradno sporočijo Komisiji ali organu, ki ga je Komisija imenovala. Komisija ali organ, ki ga je Komisija imenovala, sekretariat GFCM obvesti o nadaljnjem ukrepanju.

5.  Organi držav članic ukrepajo na podlagi poročil o inšpekcijskih pregledih iz člena 22n(3) in izjav, ki temeljijo na inšpekcijskih pregledih dokumentov, ki so jih izvedli inšpektorji, podobno kot ukrepajo na podlagi poročil in izjav nacionalnih inšpektorjev.

Oddelek III

Črno morje

Člen 22p

Ukrepi za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova romba v Črnem morju, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

1.  Vsaka država članica pošlje Komisiji vsako leto do 20. januarja z uporabo običajnega sistema obdelave podatkov seznam plovil, ki uporabljajo stoječe zabodne mreže in ki imajo dovoljenje za ribolov romba v Črnem morju (geografsko podobmočje GFCM 29, kakor je opredeljeno v Prilogi I). Vsako leto do 31. januarja Komisija ta seznam pošlje sekretariatu GFCM.

2.  Seznam iz odstavka 1 poleg podatkov iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/218vsebuje naslednje podatke:

   (a) registracijsko številko GFCM;
   (b) prejšnje ime (če obstaja);
   (c) prejšnjo zastavo (če obstaja);
   (d) prejšnje podatke o črtanju iz drugih registrov (če obstajajo);
   (e) glavne ciljne vrste;
   (f) glavno(-a) orodje(-a), ki se uporablja(-jo) za ribolov romba, segment flote in operativno enoto iz naloge 1 statistične matrike, določene v oddelku C Priloge III;
   (g) obdobje, v katerem je dovoljen ribolov z zabodno mrežo ali katerim koli drugim orodjem, s katerim se bo verjetno lovil romb (če obstaja kakšno tako dovoljenje).

3.  Države članice na zahtevo GFCM sporočijo informacije o ribiških plovilih, ki imajo dovoljenje za izvajanje ribolovne dejavnosti v zadevnem obdobju. Države članice zlasti sporočijo imena zadevnih ribiških plovil, njihovo zunanjo identifikacijsko številko in ribolovne možnosti, ki so bile dodeljene vsakemu od njih.

4.  Neoznačene zapuščene zabodne mreže, ki so se uporabljale za ribolov romba in so bile najdene v morju, odstranijo pristojni organi obalne države članice. Te mreže se nato bodisi zasežejo, dokler lastnik ni ustrezno identificiran, bodisi uničijo, če lastnika ni mogoče identificirati.

5.  Vsaka zadevna država članica v skladu s členom 43(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 določi pristanišča za iztovarjanje in pretovarjanje romba, ulovljenega v Črnem morju. Seznam teh pristanišč se pošlje sekretariatu GFCM in Komisiji vsako leto najpozneje do 30. novembra.

6.  Z ribiških plovil je prepovedano iztovarjati ali pretovarjati kakršno koli količino romba, ulovljenega v Črnem morju, na krajih, ki niso pristanišča iz odstavka 5.

Člen 22q

Nacionalni načrti spremljanja, nadzora in obvladovanja ribolova romba v Črnem morju

1.  Države članice vzpostavijo nacionalne načrte spremljanja, nadzora in obvladovanja (v nadaljnjem besedilu: nacionalni načrti) za izvajanje določb iz člena 22p, med drugim z zagotavljanjem ustreznega in pravilnega spremljanja in beleženja mesečnega ulova in/ali opravljenega ribolovnega napora.

2.  Nacionalni načrti vsebujejo naslednje elemente:

   (a) jasno opredelitev sredstev nadzora z opisom človeških, tehničnih in finančnih sredstev, ki so na voljo posebej za izvajanje nacionalnih načrtov;
   (b) jasno opredelitev strategije inšpekcijskega pregleda (vključno z inšpekcijskimi protokoli), ki je osredotočena na ribiška plovila, ki bodo verjetno lovila romba in z njim povezane vrste;
   (c) akcijske načrte za nadzor trgov in prevoza;
   (d) opredelitev inšpekcijskih nalog in postopkov, vključno s strategijo vzorčenja, ki se uporablja za preverjanje tehtanja ulova pri prvi prodaji, in strategijo vzorčenja za plovila, za katera ne veljajo pravila glede vodenja ladijskega dnevnika/predložitve deklaracije o iztovarjanju;
   (e) obrazložitvene smernice za inšpektorje, organizacije proizvajalcev in ribiče o sklopu pravil, ki veljajo za ribištva, ki bodo verjetno lovila romba, vključno s:
   (i) pravili o pripravi dokumentov, vključno s poročili o inšpekcijskih pregledih, ribolovnimi ladijskimi dnevniki, deklaracijami o pretovarjanju, iztovarjanju in prevzemu, prevoznimi listinami in potrdili o prodaji;
   (ii) veljavnimi tehničnimi ukrepi, vključno z velikostjo in/ali merami mrežnih očes, minimalnim obsegom ulova, začasnimi omejitvami;
   (iii) strategijami vzorčenja;
   (iv) mehanizmi za navzkrižno preverjanje;
   (f) usposabljanje nacionalnih inšpektorjev za izvajanje nalog iz Priloge II.

3.  Države članice vsako leto do 20. januarja Komisiji ali organu, ki ga je Komisija imenovala, sporočijo nacionalne načrte. Komisija ali organ, ki ga je Komisija imenovala, vsako leto do 31. januarja pošlje te načrte sekretariatu GFCM.

Člen 22r

Znanstveno spremljanje ribolova romba v Črnem morju

Države članice vsako leto najpozneje 30. novembra SAC in Komisiji sporočijo vse dodatne informacije v podporo znanstvenemu spremljanju ribolova romba v Črnem morju.

__________________

* Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L 34, 9.2.2017, str. 9).“;

"

(11)  člen 23a se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

„(a) podatke o rdeči korali iz člena 22b in“;

"

(b)  doda se naslednji odstavek:"

„8. Vsaka država članica vsako leto do 30. junija sekretariatu GFCM in Komisiji predložijo podrobno poročilo o svojih ribolovnih dejavnostih v zvezi z rdečo koralo. To poročilo vključuje vsaj informacije o skupnem ulovu in območjih izkoriščanja ter po možnosti o številu potopov in povprečnem ulovu na potop.“;

"

(12)  priloge IV, V, VI, VII in VIII se dodajo, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

K Uredbi (EU) št. 1343/2011 se dodajo naslednje priloge:

„PRILOGA IV

Vzorec identifikacijske izkaznice za inšpektorje GFCM

Generalna komisija za ribištvo

v Sredozemlju

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SL-p0000002.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SL-p0000003.png

GFCM

Imetnik te identifikacijske izkaznice inšpektorja je inšpektor GFCM, ustrezno imenovan na podlagi programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega pregleda in nadzora Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) in pooblaščen za ukrepanje v skladu z določbami pravil GFCM.

IDENTIFIKACIJSKA IZKAZNICA INŠPEKTORJA

Fotografija

Pogodbenica

Ime inšpektorja:

Št. izkaznice:

………………………………

Organ izdajatelj

………………………………

Inšpektor

Datum izdaje:

Veljavna pet let

PRILOGA V

Vzorec inšpekcijske zastavice GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SL-p0000004.png

PRILOGA VI

Poročilo o inšpekcijskem pregledu GFCM

1.  INŠPEKTOR(-JI)

Ime….…Pogodbenica….….Številka identifikacijske izkaznice GFCM…

Ime….…Pogodbenica….….Številka identifikacijske izkaznice GFCM…

Ime….…Pogodbenica….….Številka identifikacijske izkaznice GFCM…

2.  PLOVILO, NA KATEREM JE(SO) INŠPEKTOR(-JI)

2.1  Ime in registracija …

2.2  Zastava…..

3.  PODATKI O PREGLEDANEM PLOVILU

3.1  Ime in registracija…..

3.2  Zastava…..

3.3  Kapitan (ime in naslov)….

3.4  Lastnik ladje (ime in naslov)….

3.5  Številka v evidenci GFCM…..

3.6  Vrsta plovila……

4.  LEGA

4.1  Lega, kakršno določi kapitan plovila, ki izvaja inšpekcijski pregled, ob …UTC; Širina…. Dolžina…

4.2  Lega, kakršno določi kapitan ribiškega plovila ob …UTC; Širina… Dolžina…

5.  DATUM IN ČAS ZAČETKA IN ZAKLJUČKA INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA

5.1  Datum … Ura prihoda na krov … UTC – Ura odhoda …UTC

6.   VRSTA RIBOLOVNEGA ORODJA NA KROVU

Pridnena vlečna mreža s širilkami – OTB

 

Pelagična vlečna mreža s širilkami – OTM

 

Vlečne mreže za kozice – TBS

 

Zaporna plavarica – PS

 

Zasidrane zabodne mreže (nastavljene) – GNS

 

Stoječi parangali – LLS

 

Orodje za rekreacijski ribolov – RG

 

Drugo (opredelite)

 

7.   MERJENJE MREŽNIH OČES – V MILIMETRIH

7.1  Zakonita velikost mrežnih očes, ki se lahko uporablja: ………………mm

7.2  Rezultat meritve povprečne velikosti mrežnega očesa: ………………mm

7.3  Kršitev: DA  – NE  -------- Če je odgovor DA, navedite pravno podlago:

8.  INŠPEKCIJSKI PREGLED ULOVA NA KROVU

8.1  Rezultati inšpekcijskega pregleda rib na krovu

VRSTA

(tričrkovna oznaka FAO)

 

 

 

 

 

 

Skupaj (kg)

 

 

 

 

 

 

Oblika

 

 

 

 

 

 

Pregledani vzorec

 

 

 

 

 

 

% podmernih rib

 

 

 

 

 

 

8.2  Kršitev: DA  – NE  -------- Če je odgovor DA, navedite pravno podlago:

9.  INŠPEKCIJSKI PREGLED DOKUMENTOV NA KROVU IN VMS

9.1  Ribolovni ladijski dnevnik: DA  – NE 

9.2  Kršitev: DA  – NE  -------- Če je odgovor DA, navedite pravno podlago:

9.3  Ribolovna dovoljenja: DA  – NE 

9.4  Kršitev: DA  – NE  -------- Če je odgovor DA, navedite pravno podlago:

9.5  Posebno dovoljenje: DA  – NE 

9.6  Kršitev: DA  – NE  -------- Če je odgovor DA, navedite pravno podlago:

9.7  VMS: DA  – NE  --------Deluje: DA  – NE 

9.8  Kršitev: DA  – NE  -------- Če je odgovor DA, navedite pravno podlago:

10.  SEZNAM KRŠITEV

□ Izvajanje ribolova brez dovoljenja za gospodarski ribolov, ribolovne karte ali dovoljenja za ribolov, ki ga izda država pogodbenica zastave – pravna podlaga:

□ Neizpolnjevanje obveznosti vodenja zadostnih evidenc o ulovu in podatkih v zvezi z ulovom v skladu z zahtevami GFCM za poročanje ali znatno napačno poročanje o ulovu in/ali podatkih v zvezi z ulovom – pravna podlaga:

□ Ribolov na območju, na katerem je ribolov prepovedan – pravna podlaga:

□ Ribolov med sezono, v kateri je ribolov prepovedan – pravna podlaga:

□ Uporaba prepovedanega ribolovnega orodja – pravna podlaga:

□ Ponarejanje ali namerno prikrivanje oznak, identitete ali registracije ribiškega plovila – pravna podlaga:

□ Prikrivanje, nedovoljeno spreminjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo o kršitvi – pravna podlaga:

□ Številne kršitve, ki skupaj pomenijo hujše neupoštevanje veljavnih ukrepov v skladu s predpisi GFCM:

□ Upiranje, ustrahovanje, spolno nadlegovanje, motenje ali neupravičeno oviranje ali zadrževanje pooblaščenega inšpektorja ali napad nanj:

□ Motenje satelitskega sistema za spremljanje in/ali obratovanje brez sistema za spremljanje plovil – pravna podlaga:

11.  Seznam izvodov dokumentov na krovu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………....………………………………………………………………………………………………………..

12.  Pripombe in podpis kapitana plovila

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Podpis kapitana: …………………………………………………………………..

13.  Pripombe in podpis inšpektorja(-ev)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis inšpektorja(-ev): ………………………………………………………….

PRILOGA VII

Poročilo o opažanjih GFCM

1.  Datum opažanj: ……/……/…….. Čas: …………………UTC

2.  Lega opaženega plovila: Širina… – Dolžina….

3.  Smer:……………………………….. – Hitrost………………………………………..

4.  Ime opaženega plovila:

5.  Zastava opaženega plovila:

6.  Zunanja številka/oznaka:

7.  Vrsta plovila:

 ribiško plovilo

 transportno plovilo

 zamrzovalno plovilo

 drugo (navedite)

8.  Mednarodni radijski klicni znak:

9.  Številka IMO (po potrebi):

10.  Dejavnost(-i):

 ribolov

 parna obdelava

 ribolov z visečo mrežo

 pretovarjanje

11.  Radijska povezava: DA – NE

12.  Ime in državljanstvo kapitana opaženega plovila:…..

13.  Število ljudi na krovu opaženega plovila:…..

14.  Ulov na krovu opaženega plovila: ……………………………………………………………………………………

15.  Informacije je zbral:

Ime inšpektorja:

Pogodbenica:

Številka identifikacijske izkaznice GFCM:

Ime patruljnega plovila:

PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba vključiti na seznam plovil, ki lovijo okatega ribona

Seznam iz člena 22i za vsako plovilo vsebuje naslednje informacije:

–  ime plovila,

–  številko plovila v registru (kodo dodeli pogodbenica),

–  registracijsko številko GFCM (tričrkovna oznaka ISO države + 9 števk, npr. xxx000000001),

–  pristanišče registracije (polno ime pristanišča),

–  prejšnje ime (če obstaja),

–  prejšnjo zastavo (če obstaja),

–  prejšnje podatke o črtanju iz drugih registrov (če obstajajo),

–  mednarodni radijski klicni znak (če obstaja),

–  VMS (navedite D/N),

–  vrsto plovila, skupno dolžino, bruto tonažo in/ali bruto registrsko tonažo in moč motorja, izraženo v kW,

–  ime in naslov lastnika(-ov) in nosilca(-ev) dejavnosti,

–  glavno(-a) orodje(-a), ki se uporablja(-jo) za ribolov okatega ribona, dodelitev segmenta flote in operativno enoto, kakor je opredeljeno v referenčnem okviru za zbiranje podatkov (DCRF),

–  sezono, v kateri je dovoljen ribolov okatega ribona.“

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o rekreacijskem ribolovu

Komisija opozarja, da je eden od ciljev iz ministrske deklaracije MedFish4Ever, sprejete marca 2017, čim prej in najpozneje do leta 2020 določiti temeljna pravila za zagotovitev učinkovitega upravljanja rekreacijskega ribolova v Sredozemlju.

V skladu s tem ciljem vmesna strategija Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) za obdobje 2017–2020 med ukrepe, ki jih je treba izvesti na območju GFCM, vključuje oceno učinkov rekreacijskega ribolova in upoštevanje najboljših ukrepov za upravljanje teh dejavnosti. V zvezi s tem je bila v GFCM ustanovljena delovna skupina za rekreacijski ribolov, da bi razvila usklajeno regionalno metodologijo za ocenjevanje rekreacijskega ribolova.

Komisija bo nadaljevala svoja prizadevanja v GFCM, da se doseže cilj deklaracije MedFish4Ever.

Izjava Komisije o rdeči korali

Komisija opozarja na začasnost ohranitvenih ukrepov, sprejetih v okviru regionalnega načrta za prilagodljivo upravljanje izkoriščanja rdeče korale v Sredozemskem morju [Priporočilo GFCM/41/2017/5]. Te ukrepe, ki vključujejo možnost uvedbe omejitev ulova, bo v letu 2019 ocenil Znanstveni svetovalni odbor GFCM z namenom, da jih GFCM revidira na svojem 43. letnem zasedanju (novembra 2019).

(1) UL C 283, 10.8.2018, str. 95.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019.
(3) Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(4) Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).
(5)Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).
(6)Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).
(7)Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).
(8)Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(9)Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

Zadnja posodobitev: 27. marec 2019Pravno obvestilo