Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0069(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2018

Ingivna texter :

A8-0381/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0234

Antagna texter
PDF 387kWORD 195k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0143),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0123/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0381/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 283, 10.8.2018, s. 95.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
P8_TC1-COD(2018)0069

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (nedan kallat AKFM-avtalet) utgör en lämplig ram för multilateralt samarbete i syfte att främja utveckling, bevarande, rationell förvaltning och bästa nyttjande av levande marina resurser i Medelhavet och Svarta havet på en nivå som anses hållbar och medför en låg risk för kollaps för bestånden.

(2)   Ett av målen för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP), såsom anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013(3), är att säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamhet är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som stämmer överens med målen om att uppnå nytta ekonomiskt, socialt och i sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen.

(3)  Europeiska unionen är liksom Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Rumänien och Slovenien avtalsslutande parter i AKFM-avtalet.

(4)  De rekommendationer som antas av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) är bindande för de avtalsslutande parterna. Eftersom unionen är en avtalsslutande part i AKFM-avtalet är dessa rekommendationer bindande för unionen och ska därför genomföras i unionsrätten, om deras innehåll inte redan täcks genom denna.

(5)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011(4) fastställs vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde. Det är den lämpliga rättsakten för att genomföra innehållet i AKFM:s rekommendationer som antagits av AKFM och som ännu inte omfattas av unionsrätten.

(6)  Vid årsmötet 2015 antog AKFM rekommendation GFCM/39/2015/2 om upprättande av minimistandarder för fiske med bottentrål efter bottenlevande bestånd i Siciliensundet. Dessa standarder omfattar tekniska bevarandeåtgärder för djuphavsräka (Parapenaeus longirostris) och kummel (Merluccius merluccius). En del av dessa åtgärder ingår redan i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1967/2006(5) om minsta referensstorlekar för bevarande för de berörda arterna. De åtgärder i rekommendation 39/2015/2 som rör förvaltningen av flottan bör dock genomföras i unionsrätten genom förordning (EU) nr 1343/2011.

(7)  Vid årsmötet 2015 antog AKFM rekommendation GFCM/39/2015/3 om fastställande av åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) efter piggvar (Psetta maxima) i Svarta havet. De flesta av dessa åtgärder omfattas redan av kommissionens förordning (EG) nr 26/2004(6), rådets förordning (EG) nr 1005/2008(7), rådets förordning (EG) nr 1224/2009(8), förordning (EU) nr 1343/2011, förordning (EU) nr 1380/2013 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011(9). Ett antal åtgärder för förvaltning av flottan som ingår i rekommendation 39/2015/3 omfattas inte av unionslagstiftningen och bör därför genomföras i unionsrätten genom förordning (EU) nr 1343/2011.

(8)  Vid årsmötet 2015 antog AKFM rekommendation GFCM/39/2015/4 om förvaltningsåtgärder för pigghaj i Svarta havet, med bestämmelser om minsta referensstorlek för bevarande för arten i fråga.

(9)  Vid årsmötet 2016 antog AKFM rekommendation GFCM/40/2016/4 om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för fiske som nyttjar kummel och djuphavsräka i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12–16). Några av elementen i den fleråriga planen ingår redan i förordning (EG) nr 26/2004 och förordning (EU) nr 1380/2013. Vissa åtgärder som anges i rekommendation 40/2016/4 omfattas dock inte av unionslagstiftningen och bör därför genomföras i unionsrätten genom förordning (EU) nr 1343/2011.

(10)  Vid årsmötet 2017 antog AKFM rekommendation GFCM/41/2017/2 om förvaltningen av fläckpagell i Alboránsjön (de geografiska delområdena 1, 2, 3) under en tvåårig övergångsperiod. Det operativa målet med den rekommendationen är att hålla fiskedödligheten för fläckpagell inom överenskomna försiktighetsreferenspunkter och att nå eller bibehålla maximal hållbar avkastning så snart som möjligt.

(11)  Vid årsmötet 2017 antog AKFM rekommendation GFCM/41/2017/3 om upprättande av ett område med fiskebegränsningar i Jabuka/Pomo Pit i Adriatiska havet.

(12)  Vid årsmötet 2017 antog AKFM rekommendation GFCM/41/2017/4 om en flerårig förvaltningsplan för fisket efter piggvar i Svarta havet (geografiska delområdet 29). I rekommendationen fastställs en rad förvaltningsåtgärder, tekniska åtgärder, åtgärder för flottan och kontrollåtgärder, som ett pilotprojekt för att bekämpa IUU-fiske efter piggvar i Svarta havet. Några av elementen i den fleråriga planen ingår redan i förordning (EG) nr 26/2004, förordning (EG) nr 1005/2008, förordning (EG) nr 1224/2009, förordning (EU) nr 1343/2011, förordning (EU) nr 1380/2013 och genomförandeförordning (EU) nr 404/2011. Vissa åtgärder som anges i rekommendation 41/2017/4 omfattas dock inte av unionslagstiftningen och bör därför genomföras i unionsrätten genom förordning (EU) nr 1343/2011.

(13)  Vid årsmötet 2017 antog AKFM rekommendation GFCM/41/2017/5 om upprättande av en regional adaptiv förvaltningsplan för nyttjande av rödkorall i Medelhavet.

(14)  Vid årsmötet 2017 antog AKFM rekommendation GFCM/41/2017/8 om ett internationellt system för gemensam inspektion och övervakning utanför vatten som ligger inom nationell jurisdiktion i Siciliensundet (de geografiska delområdena 1216) i vilket medlemsstaterna får besluta att delta. För att säkerställa efterlevnaden av GFP har unionslagstiftning antagits i syfte att upprätta ett system för kontroll, inspektion och verkställighet som omfattar bekämpning av IUU-verksamhet. Genom förordning (EG) nr 1224/2009 införs ett unionssystem för kontroll, inspektion och verkställighet med ett övergripande och integrerat tillvägagångssätt, för att säkerställa efterlevnad av alla bestämmelser i GFP. I genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1224/2009. Genom förordning (EG) nr 1005/2008 upprättas ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. I dessa förordningar ingår redan flera av de åtgärder som anges i rekommendation GFCM/41/2017/8. De åtgärderna behöver därför inte ingå i den här förordningen. Vissa åtgärder som anges i den rekommendationen omfattas dock inte av unionslagstiftningen och bör därför genomföras i unionsrätten genom förordning (EU) nr 1343/2011.

(15)  Förordning (EU) nr 1343/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1343/2011

Förordning (EU) nr 1343/2011 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 2.1 ska första stycket ersättas med följande:"

”Denna förordning ska tillämpas på all yrkesmässig fiske- och vattenbruksverksamhet, samt på fritidsfiskeverksamhet när detta uttryckligen anges i denna förordning, som bedrivs av unionens fiskefartyg och av medborgare i medlemsstaterna i AKFM:s avtalsområde.”

"

2.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  Inledningen ska ersättas med följande:"

”I denna förordning gäller följande definitioner, utöver de definitioner som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013*, artikel 2 i förordning (EG) nr 1967/2006 och artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009**:

–––––––––

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

** Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).”

"

b)  Följande led ska läggas till:"

e) buffertzon: en zon som omger ett område med särskilda fiskebegränsningar för att undvika oavsiktligt inträde i området, i syfte att öka skyddet för det omgivna området.

   f) som bedriver riktat fiske efter fläckpagell: som bedriver fiskeverksamhet i vilken de kvantiteter av fläckpagell som förvaras ombord eller landas utgör mer än 20 % av fångsten i levande vikt efter sortering per tidvattenperiod.”

"

3.  Följande avsnitt ska införas efter artikel 9:"

”Avsnitt Ia

Områden med särskilda fiskebegränsningar för att skydda viktiga livsmiljöer för fisk och känsliga marina ekosystem

Artikel 9a

Områden med särskilda fiskebegränsningar i Siciliensundet

Fiske med bottentrålar ska vara förbjudet i följande områden:

1.  Område med särskilda fiskebegränsningar ”Öster om Adventure Bank” avgränsat av linjer som förenar följande koordinater:

   37°23,850′ N, 12°30,072′ O
   37°23,844′ N, 12°48,282′ O
   37°11,567′ N, 12°48,305′ O
   37°11,532′ N, 12°30,095′ O

2.  Område med särskilda fiskebegränsningar ”Väster om Gela Basin” avgränsat av linjer som förenar följande koordinater:

   37°12,040′ N, 13°17,925′ O
   37°12,047′ N, 13°36,170′ O
   36°59,725′ N, 13°36,175′ O
   36°59,717′ N, 13°17,930′ O

3.  Område med särskilda fiskebegränsningar ”Öster om Malta Bank” avgränsat av linjer som förenar följande koordinater:

   36°12,621′ N, 15°13,338′ O
   36°12,621′ N, 15°26,062′ O
   35°59,344′ N, 15°26,062′ O
   35°59,344′ N, 15°13,338′ O."

Artikel 9b

Buffertzoner i Siciliensundet

1.  En buffertzon avgränsad av linjer som förenar följande koordinater ska upprättas runt området med särskilda fiskebegränsningar ”Öster om Adventure Bank” som avses i artikel 9a.1:

   37°24,849′ N, 12°28,814′ O
   37°24,888′ N, 12°49,536′ O
   37°10,567′ N, 12°49,559′ O
   37°10,528′ N, 12°28,845′ O

2.  En buffertzon avgränsad av linjer som förenar följande koordinater ska upprättas runt området med särskilda fiskebegränsningar ”Väster om Gela Basin” som avses i artikel 9a.2:

   37°13,041′ N, 13°16,672′ O
   37°13,049′ N, 13°37,422′ O
   36°58,723′ N, 13°37,424′ O
   36°58,715′ N, 13°16,682′ O

3.  En buffertzon avgränsad av linjer som förenar följande koordinater ska upprättas runt området med särskilda fiskebegränsningar ”Öster om Malta Bank” som avses i artikel 9a.3:

   36°13,624′ N, 15°12,102′ O
   36°13,624′ N, 15°27,298′ O
   35°58,342′ N, 15°27,294′ O
   35°58,342′ N, 15°12,106′ O

4.  Fartyg som bedriver fiskeverksamhet med bottentrål i de buffertzoner som avses i denna artikel ska säkerställa att signalerna från deras fartygsövervakningssystem (VMS) har lämplig sändningsfrekvens. Fartyg som inte är utrustade med en VMS-transponder och som avser att fiska med bottentrål i buffertzonerna ska vara utrustade med något annat system för geolokalisering som gör det möjligt för kontrollmyndigheterna att följa deras verksamhet.

Artikel 9c

Särskilda fiskebegränsningar i området Jabuka/Pomo Pit i Adriatiska havet

1.  Fritidsfiske och fiske med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor ska vara förbjudet inom ett område avgränsat av linjer som förenar följande koordinater:

   43°32,044′ N, 15°16,501′ O
   43°05,452′ N, 14°58,658′ O
   43°03,477′ N, 14°54,982′ O
   42°50,450′ N, 15°07,431′ O
   42°55,618′ N, 15°18,194′ O
   43°17,436′ N, 15°29,496′ O
   43°24,758′ N, 15°33,215′ O

2.  Under perioden 1 september–31 oktober varje år ska fiske med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor vara förbjudet inom ett område avgränsat av linjer som förenar följande koordinater:

   43°03,477′ N, 14°54,982′ O
   42°49,811′ N, 14°29,550′ O
   42°35,205′ N, 14°59,611′ O
   42°49,668′ N, 15°05,802′ O
   42°50,450′ N, 15°07,431′ O

3.  Under perioden 1 september–31 oktober varje år ska fritidsfiske och fiske med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor vara förbjudet inom ett område avgränsat av linjer som förenar följande koordinater:

   43°17,436′ N, 15°29,496′ O
   43°24,758′ N, 15°33,215′ O
   43°20,345′ N, 15°47,012′ O
   43°18,150′ N, 15°51,362′ O
   43°13,984′ N, 15°55,232′ O
   43°12,873′ N, 15°52,761′ O
   43°13,494′ N, 15°40,040′ O

Artikel 9d

Fartyg med tillstånd i området Jabuka/Pomo Pit

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9c.2 och 9c.3 ska kommersiell fiskeverksamhet med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor endast tillåtas inom de områden som avses i dessa punkter om fartyget innehar ett särskilt tillstånd och om det kan visa att det tidigare har bedrivit fiskeverksamhet i de berörda områdena.

2.  I det område som avses i artikel 9c.2 ska fiskefartyg med tillstånd inte ha rätt att fiska mer än två fiskedagar per vecka. Fiskefartyg med tillstånd att fiska med dubbeltrål ska inte ha rätt att fiska mer än en fiskedag per vecka.

3.  I det område som avses i artikel 9c.3 ska fartyg med tillstånd som fiskar med bottentrål ha rätt att fiska endast på lördagar och söndagar kl. 05.00–22.00. Fartyg med tillstånd som fiskar med förankrade nätredskap, långrev och fällor ska tillåtas att fiska endast från måndag till torsdag kl. 05.00–22.00.

4.  Fartyg med tillstånd att fiska i de områden som avses i artikel 9c.2 och 9c.3 med de redskap som avses i punkt 1 i den här artikeln ska ha ett fisketillstånd utfärdat av sin medlemsstat i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009.

5.  Medlemsstaterna ska senast den 31 mars varje år skicka förteckningen över fartyg för vilka de utfärdat det tillstånd som avses i punkt 1 till kommissionen. Kommissionen ska senast den 30 april varje år meddela AKFM:s sekretariat den förteckning över fartyg med tillstånd som fastställts för det kommande året. Förteckningen ska innehålla följande information om varje fartyg:

   a) Fartygets namn.
   b) Fartygets registreringsnummer.
   c) AKFM:s unika identitetsbeteckning (landets trebokstavskod enligt ISO + 9 siffror, t.ex. xxx000000001).
   d) Tidigare namn (i förekommande fall).
   e) Tidigare flagg (i förekommande fall).
   f) Tidigare uppgifter om strykning ur andra register (i förekommande fall).
   g) Internationell radioanropssignal (i förekommande fall).
   h) Fartygstyp, total längd (LOA) och bruttotonnage (GT) och/eller bruttoregisterton (BRT).
   i) Ägares och aktörers namn och adress.
   j) Huvudsakliga redskap som används för fiske i området med särskilda fiskebegränsningar.
   k) Tidsperiod då fiske är tillåtet i området med särskilda fiskebegränsningar.
   l) Antalet fiskedagar som varje fartyg har rätt till.
   m) Utsedd hamn.

6.  Fiskefartyg med tillstånd får endast landa fångster av bottenlevande bestånd i utsedda hamnar. För detta ändamål ska varje berörd medlemsstat utse hamnar där det är tillåtet att landa fångster från området med särskilda fiskebegränsningar Jabuka/Pomo Pit. Förteckningen över dessa hamnar ska meddelas AKFM:s sekretariat och kommissionen senast den 30 april varje år.

7.  Fiskefartyg som har tillstånd att fiska i de områden som avses i artikel 9c.2 och 9c.3 med de redskap som avses i punkt 1 i den här artikeln ska ha VMS- och/eller automatiska identifieringssystem (AIS) som fungerar korrekt, och de fiskeredskap som finns ombord eller som används ska vara vederbörligen identifierade, numrerade och märkta innan någon fiskeinsats eller navigering i dessa områden inleds.

8.  Fiskefartyg utan tillstånd som är utrustade med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor ska tillåtas att transitera genom området med särskilda fiskebegränsningar endast om de följer en rak kurs med en konstant hastighet av minst 7 knop och med VMS och/eller AIS aktiverad ombord, och om de inte bedriver fiskeverksamhet av något slag.

Artikel 9e

Områden/tider med restriktioner i Alboránsjön

1.  Med beaktande av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, får medlemsstaterna fastställa områden/tider med restriktioner i Alboránsjön (AKFM:s geografiska delområden 1, 2 och 3 enligt definitionen i bilaga I), i form av förbud eller begränsning av fiskeverksamhet i syfte att skydda områden där ungfisk och/eller lekmogen fisk av arten fläckpagell samlas.

2.  Medlemsstaterna ska senast den ... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] underrätta AKFM:s sekretariat och kommissionen om dessa områden och om de restriktioner som gäller.”

"

4.  I kapitel I i avdelning II ska följande avsnitt läggas till:"

”Avsnitt III

Fredningstid i Gabèsbukten

Artikel 11a

Fredningstid i Gabèsbukten

Från och med den 1 juli till och med den 30 september varje år ska fiske med bottentrål vara förbjudet mellan kusten och ett vattendjup av minst 200 meter i AKFM:s geografiska delområde 14 (Gabèsbukten enligt definitionen i bilaga I).”

"

5.  I avdelning II ska följande kapitel införas:"

”KAPITEL IIa

Fredningstider i Svarta havet

Artikel 14a

Fredningstid under lekperioden för piggvar i Svarta havet

1.  Varje berörd medlemsstat ska införa en fredningstid på minst två månader i Svarta havet inom perioden april till juni varje år.

2.  Medlemsstaterna får införa ytterligare områden/tider med restriktioner i form av förbud eller begränsning av fiskeverksamhet i syfte att skydda områden där ungfisk av piggvar samlas.”

"

6.  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 16ca

Fredning av rödkorall av försiktighetsskäl

1.  När ett visst tröskelvärde för fångst av rödkorall som anges i punkterna 2 och 3 har nåtts ska medlemsstaterna under en tidsperiod stänga det berörda området för fångst av rödkorall.

2.  Tröskelvärdet för fångst ska anses vara uppnått när kolonier av rödkorall vars basdiameter är mindre än 7 mm överstiger 25 % av den totala fångsten från en viss rödkorallbank för ett visst år.

3.  I de fall korallbankar ännu inte har identifierats ordentligt, ska det tröskelvärde för fångst och den fredning som avses i punkt 1 tillämpas för AKFM:s statistiska rektangel.

4.  Vid beslut om en sådan fredning som avses i punkt 1 ska medlemsstaten fastställa det berörda geografiska området, fredningsperioden och villkoren för fiske i området under den perioden.

5.  Medlemsstaterna ska informera AKFM:s sekretariat och kommissionen utan dröjsmål.

Artikel 16cb

Fredningsområden och fredningstider

Medlemsstater som aktivt skördar rödkorall ska införa ytterligare fredningar för att skydda rödkorall på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning och senast den ... [sex månader efter ikraftträdandet av denna förordning].”

"

7.  I avdelning II ska följande kapitel införas efter kapitel IV:"

”KAPITEL IVa

Minsta referensstorlek för bevarande för pigghaj i svarta havet

Artikel 16da

Minsta referensstorlek för bevarande för pigghaj i Svarta havet

Exemplar av pigghaj i Svarta havet som är mindre än 90 cm får inte behållas ombord, omlastas, landas, lagras, säljas eller presenteras för eller bjudas ut till försäljning. Vid oavsiktlig fångst ska sådana exemplar av pigghaj omedelbart släppas oskadda och levande, i möjligaste mån. Befälhavare på fiskefartyg ska registrera oavsiktlig fångst, frisläppande och/eller utkast av pigghaj i loggboken. Medlemsstaterna ska lämna denna information till AKFM och kommissionen i sina årsrapporter till den vetenskapliga rådgivande kommittén och genom AKFM:s ram för insamling av uppgifter.”

"

8.  Följande avdelning ska införas:"

”AVDELNING IIa

FISKEKAPACITET OCH FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 16m

Fångstbegränsningar för rödkorall

Varje medlemsstat får fastställa ett system i Medelhavet med individuella dagliga och/eller årliga fångstbegränsningar för rödkorall.

Artikel 16n

Begränsning av fiskeflottans kapacitet eller fiskeansträngningen för fläckpagell i Alboránsjön

Senast 2020 ska medlemsstaterna hålla fiskeflottans kapacitet och fiskeansträngningen på de nivåer som godkänts och tillämpats de senaste åren för nyttjande av fläckpagell i Alboránsjön (AKFM:s geografiska delområden 1, 2 och 3 enligt definitionen i bilaga I).

"

9.  Artikel 17a ska utgå.

10.  I avdelning II ska följande kapitel läggas till:"

”KAPITEL III

Kontroll av korallfiske

Artikel 22a

Fisketillstånd för rödkorall

1.  Fartyg eller fiskare som har tillstånd att skörda rödkorall i Medelhavet ska ha ett giltigt fisketillstånd som anger de tekniska villkoren för hur fisket får bedrivas.

2.  I avsaknad av ett tillstånd som avses i punkt 1 ska det vara förbjudet att skörda, behålla ombord, lasta om, landa, överföra, lagra och sälja rödkorall och att presentera eller bjuda ut rödkorall till försäljning.

3.  Medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över fisketillstånd som avses i punkt 1 och ska senast den 31 mars varje år till kommissionen skicka förteckningen över fartyg för vilka de utfärdat de tillstånd som avses i punkt 1. Kommissionen ska senast den 30 april varje år lämna den förteckningen till AKFM:s sekretariat ▌. Förteckningen ska innehålla följande information om varje fartyg:

   a) Fartygets namn.
   b) Fartygets registreringsnummer (kod som tilldelats av den avtalsslutande parten).
   c) AKFM-registreringsnummer (landets trebokstavskod enligt ISO + 9 siffror, t.ex. xxx000000001)
   d) Registreringshamn (hamnens fullständiga namn)
   e) Tidigare namn (i förekommande fall).
   f) Tidigare flagg (i förekommande fall).
   g) Tidigare uppgifter om strykning ur andra register (i förekommande fall).
   h) Internationell radioanropssignal (i förekommande fall).
   i) VMS eller annan utrustning för geolokalisering av fartyg (ange J/N)
   j) Fartygstyp, total längd (LOA) och bruttotonnage (GT) och/eller bruttoregisterton (BRT) samt maskinstyrka uttryckt i kW.
   k) Säkerhets- och skyddsutrustning för att ta emot observatör(er) ombord (ange J/N).
   l) Tidsperiod då fiske efter rödkorall är tillåtet.
   m) Område(n) där fiske efter rödkorall är tillåtet: AKFM:s geografiska delområden och rutor i AKFM:s statistiska rutnät.
   n) Deltagande i sådana forskningsprogram som leds av nationella/internationella vetenskapliga institutioner (ange J/N; ge en beskrivning).

4.  Medlemsstaterna får inte öka antalet fisketillstånd förrän vetenskaplig rådgivning visar en gynnsam status för populationerna av rödkorall.

Artikel 22b

Registrering av fångster av rödkorall

1.  Fiskare eller befälhavare på de fartyg som har tillstånd att skörda rödkorall ska registrera fångster i levande vikt, och om möjligt antalet kolonier, efter fiskeinsatser, eller senast när fångsten landas i hamn vid dagliga fiskeresor.

2.  Fiskefartyg med tillstånd att skörda rödkorall ska ha en loggbok ombord i vilken de dagliga fångsterna av rödkorall, oberoende av skördens levande vikt, samt fiskeverksamheten registreras per område och djup, inklusive där så är möjligt antalet fiskedagar och dykningar. Dessa uppgifter ska överlämnas till de behöriga nationella myndigheterna inom den tidsfrist som fastställs i artikel 14.6 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 22c

Förhandsanmälan för rödkorall

Mellan två och fyra timmar före beräknad ankomsttid till hamn ska fiskefartygens befälhavare eller deras ombud meddela de behöriga myndigheterna följande information:

   a) Beräknad ankomsttid.
   b) Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn.
   c) Uppskattad kvantitet i levande vikt och om möjligt antalet kolonier av rödkorall som behållits ombord.
   d) Information om i vilket geografiskt område fångsten gjordes.

Artikel 22d

Utsedda hamnar för rödkorall

Fiskare eller fiskefartyg med tillstånd får endast landa fångster av rödkorall i utsedda hamnar. För detta ändamål ska varje medlemsstat utse hamnar i vilka landning av fångster av rödkorall är tillåten och senast den 30 april varje år meddela en förteckning över dessa hamnar till AKFM:s sekretariat och kommissionen, utom i de fall det inte har skett någon ändring av de utsedda hamnar som redan meddelats.

Artikel 22e

Kontroll av landningar av rödkorall

Varje medlemsstat ska upprätta ett kontrollprogram grundat på riskanalys, särskilt för att kontrollera landningarna och validera loggböckerna.

Artikel 22f

Omlastning av rödkorall

Det ska vara förbjudet att lasta om rödkorall till havs.

Artikel 22g

Vetenskaplig information för rödkorall

De medlemsstater som har fiskeflottor som bedriver riktat fiske efter rödkorall ska se till att ett lämpligt system för vetenskaplig övervakning av fisket och fångsterna finns i drift, för att möjliggöra för AKFM:s rådgivande vetenskapliga kommitté att ge beskrivande information och rådgivning om minst följande:

   a) Fiskeansträngningen (t.ex. antal dykningar per vecka) och totala fångstnivåer för olika bestånd på lokal, nationell eller överstatlig nivå.
   b) Referenspunkter för bevarande och förvaltning i syfte att ytterligare förbättra den regionala förvaltningsplanen i linje med målet om maximal hållbar avkastning och en låg risk för beståndskollaps.
   c) De biologiska och socioekonomiska effekterna av alternativa förvaltningsscenarier, inbegripet kontroll av input/output och/eller tekniska åtgärder, som föreslagits av de avtalsslutande parterna i AKFM.
   d) Eventuella fredningsområden och fredningstider i syfte att bevara fiskets hållbarhet.

KAPITEL IV

Kontrollåtgärder för vissa av AKFM:s geografiska delområden

AVSNITT 1

Kontroll av fisket efter fläckpagell i Alboránsjön

Artikel 22h

Rapportering av dagliga fångster och bifångster av fläckpagell

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska medlemsstaterna fastställa ett system för att säkerställa att alla kommersiella dagliga fångster och bifångster av fläckpagell i Alboránsjön (AKFM:s geografiska delområden 1, 2, 3 enligt definitionen i bilaga I), oberoende av fångstens levande vikt, rapporteras. När det gäller fritidsfiske ska medlemsstaterna sträva efter att registrera eller göra uppskattningar av fångsterna av denna art.

Artikel 22i

Fisketillstånd och fiskeverksamhet

1.  Medlemsstaterna ska upprätta ett register över de fiskefartyg som har tillstånd att förvara ombord eller landa kvantiteter av fläckpagell fångade i Alboránsjön som utgör mer än 20 % av fångsten i levande vikt efter sortering per tidvattenperiod. Detta register ska föras aktivt och uppdateras.

2.  Fiskefartyg som bedriver riktat fiske efter fläckpagell ska endast tillåtas att bedriva fiskeverksamhet om den fiskeverksamheten anges i ett giltigt fisketillstånd som är utfärdat av de behöriga myndigheterna och som specificerar de tekniska villkor enligt vilka sådan verksamhet får bedrivas. Tillståndet ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga VIII.

3.  Medlemsstaterna ska ▌

   a) senast den 31 januari varje år, lämna förteckningen över fartyg för vilka tillstånd har utfärdats för innevarande eller påföljande år till kommissionen, och kommissionen ska lämna förteckningen till AKFM:s sekretariat senast i slutet av februari varje år; förteckningen ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga VIII,
   b) i slutet av november varje år, från och med den 30 november 2018 och senast från och med den 30 november 2020, till kommissionen och AKFM:s sekretariat lämna en rapport om fiskeverksamhet som bedrivs av de fartyg som avses i punkt 1 i aggregerad form, inbegripet minst följande information:
   i) antal fiskedagar,
   ii) fångstområde, och
   iii) fångster av fläckpagell.

4.  Alla fartyg med en total längd över 12 meter med tillstånd att bedriva riktat fiske efter fläckpagell ska vara utrustade med VMS eller något annat system för geolokalisering som gör det möjligt för kontrollmyndigheterna att följa deras verksamhet.

Artikel 22j

Vetenskaplig övervakning

De medlemsstater som har fiskeflottor som bedriver riktat fiske efter fläckpagell ska säkerställa att ett system för adekvat övervakning av fisket och fångsterna vederbörligen införs, så att den vetenskapliga rådgivande kommittén är i stånd att ge beskrivande information och råd om minst följande:

   a) Fiskeredskapens egenskaper, bland annat maximal längd för långrev och fasta nätredskap samt krokarnas antal, typ och storlek.
   b) Fiskeansträngningen (t.ex. antal fiskedagar per vecka) och totala fångstnivåer per kommersiell fiskeflotta. En uppskattning av fångster inom fritidsfisket bör också tillhandahållas.
   c) Referenspunkter för bevarande och förvaltning i syfte att upprätta fleråriga förvaltningsplaner för hållbart fiske i linje med målet om maximal hållbar avkastning och en låg risk för beståndskollaps.
   d) De socioekonomiska effekterna av alternativa förvaltningsscenarier, inbegripet kontroll av input/output och/eller tekniska åtgärder, som identifierats av AKFM och/eller de avtalsslutande parterna.
   e) Eventuella fredningsområden och fredningstider i syfte att bevara fiskets hållbarhet.
   f) Fritidsfiskets potentiella påverkan på statusen för bestånd av fläckpagell.

Avsnitt 2

Siciliensundet

Artikel 22k

Tillstånd för fiske efter bottenlevande bestånd i Siciliensundet

1.  Bottentrålare som bedriver riktat fiske efter bottenlevande bestånd i Siciliensundet (AKFM:s geografiska delområden 12, 13, 14, 15 och 16 enligt definitionen i bilaga I) ska endast tillåtas att bedriva den specifika fiskeverksamhet som anges i ett giltigt fisketillstånd som är utfärdat av de behöriga myndigheterna och som specificerar de tekniska villkor enligt vilka sådan verksamhet får bedrivas.

2.  Det fisketillstånd som avses i punkt 1 ska, utöver de data som anges i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 2017/218*, innehålla följande uppgifter:

   a) AKFM-registreringsnummer.
   b) Tidigare namn (i förekommande fall).
   c) Tidigare flagg (i förekommande fall).
   d) Tidigare uppgifter om strykning ur andra register (i förekommande fall).

3.  Medlemsstaterna ska senast den 31 oktober varje år till kommissionen lämna förteckningen över fartyg för vilka de utfärdat det tillstånd som avses i punkt 1. Kommissionen ska senast den 30 november varje år lämna förteckningen till det organ som kommissionen utsett och till AKFM:s sekretariat.

4.  Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti varje år till kommissionen och AKFM:s sekretariat lämna en rapport i aggregerad form om fiskeverksamhet som bedrivs av de fartyg som avses i punkt 1 med minst följande information:

   i) antal fiskedagar,
   ii) fiskeområde, och
   iii) fångster av kummel och djuphavsräka.

Artikel 22l

Utsedda hamnar

1.  Varje medlemsstat ska utse landningshamnar där landning av kummel och djuphavsräka från Siciliensundet får ske, i enlighet med artikel 43.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2018 lämna en förteckning över de utsedda landningshamnarna till AKFM:s sekretariat och kommissionen. Eventuella senare ändringar av denna förteckning ska omedelbart anmälas till AKFM:s sekretariat och kommissionen.

2.  Det ska vara förbjudet att landa eller omlasta fångster av kummel och djuphavsräka som fiskats i Siciliensundet på någon annan plats än i de landningshamnar som utsetts av medlemsstaterna.

Artikel 22m

Internationellt system för gemensam inspektion och övervakning i Siciliensundet

1.  ▌Medlemsstaterna får utföra inspektion och övervakning inom ramen för ett internationellt system för gemensam inspektion och övervakning (nedan kallat systemet) som omfattar vattnen utanför nationell jurisdiktion i AKFM:s geografiska delområden 12, 13, 14, 15 och 16 enligt definitionen i bilaga I (nedan kallat inspektions- och övervakningsområdet).

2.  Medlemsstaterna får utse inspektörer och inspektionsmedel och utföra inspektioner inom ramen för detta system. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ får även utse unionsinspektörer för systemet.

3.  Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska samordna övervakningen och inspektionerna för unionen och får i samarbete med de berörda medlemsstaterna utarbeta en plan för gemensamt utnyttjande så att unionen kan uppfylla sina plikter enligt systemet. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av dessa planer, särskilt när det gäller de mänskliga och materiella resurser som behövs samt de perioder och geografiska områden där dessa resurser ska sättas in.

4.   Varje medlemsstat ska senast den 31 oktober varje år lämna en förteckning till kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ över namnen på inspektörer som är auktoriserade att utföra inspektion och övervakning i det område som avses i punkt 1 samt namnen på de fartyg och luftfartyg för inspektion och övervakning som medlemsstaten avser att använda för systemet för det kommande året. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska skicka denna information till AKFM:s sekretariat senast den 1 december varje år eller så snart som möjligt innan inspektionsverksamheten inleds.

5.   Inspektörer inom systemet ska ha en särskild identitetshandling för AKFM‑inspektörer, utfärdad av de behöriga myndigheterna▌ och utformad i enlighet med förlagan i bilaga IV.

6.  Fartyg som genomför ombordstignings- och inspektionsuppdrag i enlighet med planen ska föra en särskild flagg eller vimpel, som beskrivs i bilaga V.

7.  Varje medlemsstat ska säkerställa att varje inspektionsplattform som har rätt att föra dess flagg och som verkar i det inspektions- och övervakningsområde som avses i punkt 1 upprätthåller säker kontakt, om möjligt dagligen, med varje annan inspektionsplattform som verkar inom det området, för att utbyta den information som behövs för att samordna verksamheten.

8.  Varje medlemsstat med en inspektions- eller övervakningsnärvaro i det område som avses i punkt 1 ska förse varje inspektionsplattform, när den kommer in i området, med en förteckning över iakttagelser som fastställts i enlighet med bilaga VII, bordningar och inspektioner som den utfört under föregående tiodagarsperiod, inklusive datum, koordinater och annan relevant information.

Artikel 22n

Genomförande av inspektioner

1.  ▌Inspektörer inom systemet ska

   a) före bordning underrätta fiskefartyget om inspektionsfartygets namn,
   b) på inspektionsfartyget och bordningsfartyget visa den vimpel som beskrivs i bilaga V,
   c) begränsa varje inspektionsgrupp till högst tre inspektörer.

2.  Vid bordning av fartyget ska inspektören uppvisa den identitetshandling som beskrivs i bilaga IV för fiskefartygets befälhavare. Inspektionerna ska genomföras på något av AKFM:s officiella språk och, om möjligt, på det språk som talas av fiskefartygets befälhavare.

3.  Inspektörerna ska upprätta en rapport om inspektionen i det format som anges i bilaga VI.

4.  Inspektörerna ska underteckna rapporten i närvaro av fartygets befälhavare och befälhavaren ska ha rätt att i samma rapport lägga till eventuella kommentarer och ska också underteckna rapporten.

5.  Kopior av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare och till inspektionsgruppens myndigheter, som ska vidarebefordra kopior till myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggstat och till kommissionen och/eller ett av kommissionen utsett organ. Kommissionen ska skicka vidare kopian till AKFM:s sekretariat.

6.  Inspektionsgruppens storlek och inspektionens längd ska avgöras av inspektionsfartygets befälhavare som därvid ska ta hänsyn till alla relevanta omständigheter.

Artikel 22o

Överträdelser

1.  I denna artikel ska följande verksamheter betraktas som överträdelser:

   a) De verksamheter som avses i artikel 3.1 a, b, c, e, f, g och h i förordning (EG) nr 1005/2008.
   b) Störning av satellitövervakningssystemet.
   c) Att bedriva verksamhet utan VMS.

2.  Om inspektörerna upptäcker en överträdelse vid bordning och inspektion av ett fiskefartyg, ska myndigheterna i inspektionsfartygets flaggmedlemsstat omedelbart informera kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ, som i sin tur ska underrätta det inspekterade fiskefartygets flaggstat, både direkt och genom AKFM:s sekretariat. De ska även informera alla inspektionsfartyg från fiskefartygets flaggstat som man vet befinner sig i närheten.

3.  Fiskefartygets flaggmedlemsstat ska, efter en inspektion där en överträdelse har upptäckts, säkerställa att fiskefartyget i fråga upphör med all fiskeverksamhet. Flaggmedlemsstaten ska anmoda fiskefartyget att inom 72 timmar fortsätta till en hamn som den har utsett, där en undersökning ska inledas.

4.  I de fall en överträdelse har upptäckts vid en inspektion, ska de åtgärder som vidtagits och den uppföljning som gjorts av flaggmedlemsstaten anmälas till kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska vidarebefordra de åtgärder som vidtagits och den uppföljning som gjorts till AKFM:s sekretariat.

5.  Medlemsstaternas myndigheter ska följa upp inspektionsrapporter, som avses i artikel 22n.3, och utlåtanden från dokumentkontroller som görs av inspektörer på samma sätt som de följer upp rapporter och redovisningar från nationella inspektörer.

Avsnitt 3

Svarta havet

Artikel 22p

Åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske efter piggvar i Svarta havet

1.  Senast den 20 januari varje år ska varje medlemsstat till kommissionen, via det vanliga dataöverföringsprogrammet, översända en ▌ förteckning över de fartyg som har tillstånd att fiska med bottenstående garn efter piggvar i Svarta havet (AKFM:s geografiska delområde 29 enligt definitionen i bilaga I). Senast den 31 januari varje år ska kommissionen skicka den förteckningen till AKFM:s sekretariat.

2.  Den förteckning som avses i punkt 1 ska, utöver de uppgifter som anges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2017/218, innehålla följande uppgifter:

   a) AKFM-registreringsnummer.
   b) Tidigare namn (i förekommande fall).
   c) Tidigare flagg (i förekommande fall).
   d) Tidigare uppgifter om strykning ur andra register (i förekommande fall).
   e) Huvudsakliga målarter.
   f) Huvudsakliga redskap som används för fiske efter piggvar samt flottsegment och operativ enhet i den mening som avses i den statistiska matrisen Task 1 i avsnitt C i bilaga III.
   g) Tidsperiod då fiske med nät eller andra redskap som kan fånga piggvar är tillåten (om sådana tillstånd utfärdas).

3.  På begäran från AKFM ska medlemsstaterna rapportera uppgifter om de fiskefartyg som fått tillstånd att bedriva en fiskeverksamhet under en viss period. Medlemsstaterna ska särskilt rapportera de berörda fiskefartygens namn och distriktsbeteckning och de fiskemöjligheter som tilldelas vart och ett av dem.

4.  Omärkta övergivna nät som används i piggvarsfiske och som påträffas till sjöss ska samlas in av kustmedlemsstatens behöriga myndigheter. Därefter ska nätredskapen antingen beslagtas tills ägaren är vederbörligen identifierad eller förstöras om ägaren inte kan identifieras.

5.  Varje berörd medlemsstat ska utse landningspunkter, där landning och omlastning av piggvar fångad i Svarta havet ska ske, i enlighet med artikel 43.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. En förteckning över dessa punkter ska meddelas AKFM:s sekretariat och kommissionen senast den 30 november varje år.

6.  Landning eller omlastning från fiskefartyg av någon kvantitet av piggvar som fångats i Svarta havet ska vara förbjudet utom på de landningspunkter som avses i punkt 5.

Artikel 22q

Nationella planer för övervakning, kontroll och tillsyn av piggvarsfiske i Svarta havet

1.  Medlemsstaterna ska upprätta nationella planer för övervakning, kontroll och tillsyn (nedan kallade nationella planer) i syfte att genomföra bestämmelserna i artikel 22p, bland annat genom att säkerställa en korrekt och noggrann övervakning och registrering av månatliga fångster och/eller månatlig fiskeansträngning.

2.  Följande element ska ingå i de nationella planerna:

   a) En tydlig definition av kontrollresurserna, med beskrivning av de mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser som specifikt är tillgängliga för genomförandet av de nationella planerna.
   b) En tydlig definition av inspektionsstrategin (inklusive inspektionsprotokoll), som ska vara inriktad på fiskefartyg som sannolikt fångar piggvar och associerade arter.
   c) Handlingsplaner för kontroll av marknader och transporter.
   d) En definition av inspektionsuppgifter och -förfaranden, inklusive den provtagningsstrategi som tillämpas för att kontrollera vägningen av fångster vid första försäljningen och provtagningsstrategin för fartyg som inte omfattas av reglerna om loggbok/landningsdeklaration.
   e) Förklarande riktlinjer för inspektörer, producentorganisationer och fiskare om gällande regler för fisken som sannolikt fångar piggvar, inbegripet
   i) regler för ifyllande av dokument, inbegripet inspektionsrapporter, fiskeloggböcker, omlastningsdeklarationer, landningsdeklarationer samt deklarationer om övertagande, transportdokument och avräkningsnotor,
   ii) de tekniska åtgärder som är i kraft, inbegripet maskstorlek och/eller maskdimensioner, minsta tillåtna fångststorlek, tillfälliga restriktioner,
   iii) provtagningsstrategier,
   iv) mekanismer för korskontroll.
   f) Utbildning av nationella inspektörer för utförande av de uppgifter som avses i bilaga II.

3.  Senast den 20 januari varje år ska medlemsstaterna lämna de nationella planerna till kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska vidarebefordra planerna till AKFM:s sekretariat senast den 31 januari varje år.

Artikel 22r

Vetenskaplig övervakning av piggvarsfiske i Svarta havet

Medlemsstaterna ska senast den 30 november varje år meddela den vetenskapliga rådgivande kommittén och kommissionen all kompletterande information till stöd för den vetenskapliga övervakningen av piggvarsfiske i Svarta havet.

__________________

* Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 av den 6 februari 2017 om registret över unionens fiskeflotta (EUT L 34, 9.2.2017, s. 9).”

"

11.  Artikel 23a ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:"

”a) De uppgifter om rödkorall som avses i artikel 22b.”

"

b)  Följande punkt ska läggas till:"

”8. Varje medlemsstat ska lämna en detaljerad rapport om sin fiskeverksamhet beträffande rödkorall till AKFM:s sekretariat och kommissionen senast den 30 juni varje år. Rapporten ska minst innehålla information om de totala fångsterna och fångstområden och, om möjligt, om antalet dykningar och den genomsnittliga fångsten per dykning.”

"

12.  Bilagorna IV, V, VI, VII och VIII ska läggas till i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Följande bilagor ska läggas till i förordning (EU) nr 1343/2011:

”BILAGA IV

Förlaga för identitetskort för AKFM:s inspektörer

Allmänna kommissionen för fiske

i Medelhavet

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SV-p0000002.png

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SV-p0000003.png

AKFM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SV-p0000004.png

AKFM

Innehavaren av detta identitetskort är en AKFM‑inspektör som vederbörligen utnämnts för AKFM:s system för gemensam inspektion och övervakning och har befogenhet att agera i enlighet med AKFM:s bestämmelser.

IDENTITETSKORT – INSPEKTÖR

Foto

Avtalsslutande part

Inspektörens namn:

Kort nr

………………………………

Utfärdande myndighet

………………………………

Inspektör

Datum för utfärdande:

Giltigt i fem år

BILAGA V

Förlaga för AKFM:s inspektionsvimpel

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_SV-p0000005.png

BILAGA VI

AKFM – Inspektionsrapport

1.  INSPEKTÖR(ER)

Namn ….………………………………Avtalsslutande part ………..….……………………… AKFM‑identitetskortets nummer ……………….

Namn ….………………………………Avtalsslutande part ………..….……………………… AKFM‑identitetskortets nummer ……………….

Namn ….………………………………Avtalsslutande part ………..….……………………… AKFM‑identitetskortets nummer ……………….

2.  INSPEKTÖRENS/INSPEKTÖRERNAS FARTYG

2.1  Namn och registrering: …………………………………………..

2.2  Flagg ……………………………………………………………...

3.  UPPGIFTER OM DET INSPEKTERADE FARTYGET

3.1  Namn och registrering: ………………………………………………….

3.2  Flagg …………………………………………………………………….

3.3  Befälhavare (namn och adress) …………………………………………

3.4  Fartygets ägare (namn och adress) ……………………………………...

3.5  AKFM-registreringsnummer ……………………………………………

3.6  Typ av fartyg ……………………………………………………………

4.  POSITION

4.1  Position enligt inspektionsfartygets befälhavare kl. …….. UTC; Lat ............ Long ...........

4.2  Position enligt fiskefartygets befälhavare kl. ……… UTC; Lat. …..…… Long. ………...

5.  DAG OCH TID DÅ INSPEKTIONEN INLEDDES OCH AVSLUTADES

5.1  Dag ……………. Ombordstigning kl. …………. UTC – Avstigning kl. ……………UTC

6.   TYP AV FISKEREDSKAP OMBORD

Enbåtsbottentrål – OTB

 

Flyttrål – OTM

 

Räktrål – TBS

 

Snörpvad – PS

 

Förankrade nät – GNS

 

Förankrade långrevar – LLS

 

Fiskeredskap för fritidsfiske – RG

 

Annat (specificera)

 

7.   MÄTNING AV MASKOR I MILLIMETER

7.1  Föreskriven maskstorlek: ............... mm

7.2  Resultat av mätning av genomsnittlig maskstorlek: .................. mm

7.3  Överträdelse: JA  - NEJ  -------- Om JA, rättslig hänvisning:

8.  INSPEKTION AV FÅNGSTER OMBORD

8.1  Resultat av inspektionen av fisken ombord

ART

(FAO:s trebokstavskod)

 

 

 

 

 

 

Totalt (kg)

 

 

 

 

 

 

Presentationsform

 

 

 

 

 

 

Kontrollerat prov

 

 

 

 

 

 

% fisk under minimimåttet

 

 

 

 

 

 

8.2  Överträdelse: JA  - NEJ  -------- Om JA, rättslig hänvisning:

9.  INSPEKTION AV DOKUMENT OMBORD OCH VMS

9.1  Fiskeloggbok: JA  - NEJ 

9.2  Överträdelse: JA  - NEJ  -------- Om JA, rättslig hänvisning:

9.3  Fiskelicens JA  - NEJ 

9.4  Överträdelse: JA  - NEJ  -------- Om JA, rättslig hänvisning:

9.5  Särskilt tillstånd: JA  - NEJ 

9.6  Överträdelse: JA  - NEJ  -------- Om JA, rättslig hänvisning:

9.7  VMS: JA  - NEJ  -------- aktiverad: JA  - NEJ 

9.8  Överträdelse: JA  - NEJ  -------- Om JA, rättslig hänvisning:

10.  FÖRTECKNING ÖVER ÖVERTRÄDELSER

□ Fiske utan licens, tillstånd eller godkännande från den avtalsslutande part som är flaggstat – rättslig hänvisning:

□ Underlåtenhet att föra tillräckliga register över fångster och fångstrelaterade uppgifter i enlighet med AKFM:s rapporteringskrav eller betydande felrapportering av sådana fångster och/eller fångstrelaterade uppgifter – rättslig hänvisning:

□ Fiske i ett fredningsområde – rättslig hänvisning:

□ Fiske under en fredningsperiod – rättslig hänvisning:

□ Användning av förbjudna fiskeredskap – rättslig hänvisning:

□ Förfalskning eller avsiktligt döljande av ett fiskefartygs märkning, identitet eller registrering – rättslig hänvisning:

□ Undanhållande, förvanskning eller undanröjande av bevis som har betydelse för utredningen av en överträdelse – rättslig hänvisning:

□ Flera överträdelser som sammantagna utgör ett allvarligt åsidosättande av gällande åtgärder enligt AKFM

□ Angrepp, motstånd, hot, sexuellt ofredande, störande, förhindrande eller försenande av en godkänd inspektörs arbete

□ Störning av det satellitbaserade övervakningssystemet och/eller verksamhet utan VMS – rättslig hänvisning:

11.  Förteckning över dokument som kopierats ombord

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  Kommentarer och underskrift av fartygets befälhavare

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Befälhavarens underskrift: …………………………………………………………………..

13.  Kommentarer och underskrift av inspektör(er)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inspektör(er)s underskrift(er): ………………………………………………………….

BILAGA VII

AKFM – Observationsrapport

1.  Dag för observation: ……../……../……… Tid: …………………UTC

2.  Det observerade fartygets position: Latitud …………….. – Longitud …………….

3.  Kurs: ....................................................... – Hastighet ..................................

4.  Det observerade fartygets namn:

5.  Det observerade fartygets flagg:

6.  Distriktsbeteckning:

7.  Fartygstyp:

 Fiskefartyg

 Transportfartyg

 Frysfartyg

 Annat (specificera)

8.  Internationell radioanropssignal:

9.  IMO-nummer (i förekommande fall):

10.  Verksamhet(er):

 Fiske

 Under gång

 Driver

 Omlastar

11.  Radiokontakt:  JA -  NEJ

12.  Namn och nationalitet för befälhavaren på det observerade fartyget: …………………………………………………………………………...

13.  Antal personer ombord på det observerade fartyget: …..

14.  Fångster ombord på det observerade fartyget: ……………………………………………………………………………………

15.  Information insamlad av:

Inspektörens namn:

Avtalsslutande part:

AKFM-identitetskortets nummer:

Patrullfartygets namn:

BILAGA VIII

Uppgifter som ska ingå i förteckningen över fartyg som bedriver riktat fiske efter fläckpagell

Den förteckning som avses i artikel 22i ska innehålla följande information om varje fartyg:

–  Fartygets namn

–  Fartygets registreringsnummer (kod som tilldelats av den avtalsslutande parten)

–  AKFM-registreringsnummer (landets trebokstavskod enligt ISO + 9 siffror, t.ex. xxx000000001)

–  Registreringshamn (hamnens fullständiga namn)

–  Tidigare namn (i förekommande fall)

–  Tidigare flagg (i förekommande fall)

–  Tidigare uppgifter om strykning ur andra register (i förekommande fall)

–  Internationell radioanropssignal (i förekommande fall)

–  VMS (ange J/N)

–  Fartygstyp, total längd (LOA) och bruttotonnage (GT) och/eller bruttoregisterton (BRT) samt maskinstyrka uttryckt i kW

–  Ägares och operatör(er)s namn och adress

–  Huvudsakliga redskap som används för fiske efter fläckpagell samt flottsegment och operativ enhet enligt referensramen för datainsamling (DCRF)

–  Tidsperiod då fiske efter fläckpagell är tillåtet”

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om fritidsfiske

Kommissionen påminner om att ett av målen i ministerförklaringen om MedFish4Ever, som antogs i mars 2017, är att så snart som möjligt och senast 2020 etablera en uppsättning grundläggande regler för att säkerställa effektiv förvaltning av fritidsfisket i hela Medelhavet.

I linje med detta mål inför AKFM (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet), bland de åtgärder som ska genomföras inom AKFM-området i strategin på medellång sikt 2017–2020, bedömning av verkningarna av fritidsfiske och beaktande av bästa förvaltningsåtgärder för att reglera dessa verksamheter. För detta ändamål har en arbetsgrupp för fritidsfiske inrättats inom AKFM, i syfte att utveckla en harmoniserad regional metod för utvärdering av fritidsfisket.

Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar inom AKFM för att uppnå målen i MedFish4Ever-förklaringen.

Kommissionens uttalande om rödkorall

Kommissionen påminner om att de bevarandeåtgärder som antagits inom ramen för den regionala anpassningsbara förvaltningsplanen för utnyttjande av rödkorall i Medelhavet [rekommendation AKFM/41/2017/5] är tillfälliga. Dessa åtgärder, som innefattar möjligheten att införa fångstbegränsningar, kommer att utvärderas av AKFM:s vetenskapliga rådgivande kommitté under 2019, med avsikten att de ska revideras av AKFM vid dess 43:e årliga sammanträde (i november 2019).

(1) EUT C 283, 10.8.2018, p. 95.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).
(5) Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).
(6) Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).
(7) Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).
(8) Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009. s. 1).
(9) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).

Senaste uppdatering: 3 april 2019Rättsligt meddelande