Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0130(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0042/2019

Внесени текстове :

A8-0042/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0236

Приети текстове
PDF 171kWORD 53k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Специални правила относно максималната дължина на кабини ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0275),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0195/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0042/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 286.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 март 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и показатели за безопасност
P8_TC1-COD(2018)0130

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 96/53/ЕО на Съвета(3) беше изменена с Директива (EС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета(4) с цел намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове, адаптиране на законодателството към технологичното развитие и променящите се пазарни нужди и улесняване на интермодалния транспорт.

(2)  Подобряването на аеродинамичните характеристики на кабината на моторните превозни средства би позволило и значително подобряване на енергийните характеристики на превозните средства. Това подобряване обаче беше невъзможно при ограниченията за максимална дължина, поставени с Директива 96/53/ЕО, без да се намали товароносимостта на превозните средства. Поради това с Директива (ЕС) 2015/719 беше въведена дерогация от ограниченията за максимална дължина.

(3)  Дерогацията от ограниченията за максимална дължина, въведена с Директива (ЕС) 2015/719 трябва да се прилага, считано от деня след изтичането на три години от датата на транспонирането или на прилагането на необходимите изменения по отношение на техническите изисквания за одобрението на типа.

(4)  За да се осъществяват на възможно най-ранен етап ползите от аеродинамичните кабини, изразени в енергийните характеристики на тежкотоварните превозни средства, но също така и в по-добрата видимост за водачите, сигурност за останалите участници в пътното движение и безопасността и удобството на водачите, е необходимо да се гарантира, че такива аеродинамични кабини могат да се въведат без ненужно забавяне, веднага след изпълнението на необходимите изисквания за одобрение на типа.

(5)  Транспортният сектор и производителите на оборудване се нуждаят от достатъчно време за разработването на нови услуги и продукти. За да се извлекат ползите от по-гъвкавите правила относно дизайна на кабините, е важно Комисията да предприеме действия, за да гарантира, че необходимите технически разпоредби могат да бъдат приети в най-кратки срокове, с цел създаване на условия за гладкото и бързо навлизане на пазара на кабини от ново поколение. Освен това Комисията и държавите членки, като действат в съответствие с ролите си в Техническия комитет по моторните превозни средства, създаден с Директива 2007/46/EО(5), следва да положат всички усилия, за да гарантират, че своевременно е издадено становище. Ако предвидените от Комисията мерки не съответстват на становището на този комитет или ако не е издадено становище, Комисията ще действа без забавяне в съответствие с член 5а, параграф 4 от Решение № 1999/468/ЕО на Съвета(6).

(6)  Поради това Директива 96/53/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 9a от Директива 96/53/EО се изменя, както следва:

(1)  в параграф 2, втора алинея, след буква г), се заменя със следното:"

„За целта Комисията взема необходимите мерки, в рамките на Директива 2007/46/ЕО, да осигури одобряването на типа на превозните средства или комбинациите от превозни средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, до 1 ноември 2019 г.“

"

(2)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Параграф 1 се прилага от 1 септември 2020 г.

"

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 286.
(2)Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г.
(3)Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (OВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).
(4)Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1).
(5)Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (текст от значение за ЕИП) (OВ L 263, 9.10.2007 г., стp. 1).
(6)Решение на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1999/468/EО) (OВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23).

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация