Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0130(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0042/2019

Předložené texty :

A8-0042/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0236

Přijaté texty
PDF 177kWORD 47k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0275),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0195/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0042/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 286.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti
P8_TC1-COD(2018)0130

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Rady 96/53/ES(3) byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719(4) s cílem snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů, přizpůsobit právní předpisy technologickému vývoji a potřebám trhu a usnadnit intermodální dopravu.

(2)  Zdokonalená aerodynamika kabin motorových vozidel by umožnila značné zlepšení energetické účinnosti vozidel. Vzhledem k omezením maximální délky stanoveným směrnicí 96/53/ES však toto zdokonalení nebylo možné provést, aniž by se snížila nosnost vozidel. Proto byla směrnicí (EU) 2015/719 zavedena výjimka z omezení maximální délky.

(3)  Odchylka od omezení maximální délky zavedená směrnicí (EU) 2015/719 se má použít po uplynutí tří let po dni provedení ve vnitrostátním právu nebo dni použitelnosti nezbytných úprav, pokud jde o technické požadavky na schválení typu.

(4)  Aby se přínosy aerodynamických kabin z hlediska energetické účinnosti těžkých nákladních vozidel, ale i z hlediska lepší viditelnosti pro řidiče, větší bezpečnosti pro ostatní účastníky silničního provozu a bezpečnosti a pohodlí řidičů, projevily co nejdříve, je nezbytné, aby bylo možné zavádět tyto aerodynamické kabiny bez zbytečného prodlení, jakmile budou stanoveny nutné požadavky na schválení typu.

(5)  Odvětví dopravy a výrobci zařízení potřebují na vývoj nových služeb a výrobků dostatek času. Aby bylo možné využít přínosů flexibilnějších konstrukčních pravidel týkajících se kabin, je důležité, aby Komise přijala opatření k zajištění toho, že bude možné přijmout co nejdříve nezbytná technická ustanovení s cílem umožnit hladký a rychlý vstup nové generace kabin na trhy. Komise a členské státy by dále měly v rámci svých úloh v Technickém výboru pro motorová vozidla, zřízeném směrnicí 2007/46/ES(5), vyvinout veškeré úsilí k zajištění toho, aby bylo příslušné stanovisko urychleně vydáno. Nebudou-li opatření zamýšlená Komisí v souladu se stanoviskem uvedeného výboru nebo nebude-li vydáno žádné stanovisko, bude Komise neprodleně postupovat v souladu s čl. 5a odst. 4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES(6).

(6)  Směrnice 96/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 9a směrnice 96/53/ES se mění takto:

1)  V odstavci 2 se druhý pododstavec následující po písm. d)nahrazuje tímto:"

„Za tímto účelem Komise do 1. listopadu 2019 přijme podle rámce stanoveného ve směrnici 2007/46/ES opatření nezbytná ke stanovení právní úpravy schválení typu vozidel nebo kombinací vozidel uvedených v odstavci 1 tohoto článku.“

"

2)  Odstavec 3 nahrazuje tímto:"

„3. Odstavec 1 se použije ode dne 1. září 2020.“

"

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 286.
(2)Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019.
(3)Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).
(4)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 1).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
(6) Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1999/468/ES) (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění