Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0130(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0042/2019

Indgivne tekster :

A8-0042/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0236

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 54k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0275),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0195/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0042/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 286.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/… om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF, for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder for førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed
P8_TC1-COD(2018)0130

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets direktiv 96/53/EF(3) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719(4) med henblik på at nedbringe energiforbruget og drivhusgasemissionerne, tilpasse lovgivningen til den teknologiske udvikling og de ændrede behov på markedet samt lette den intermodale transport.

(2)  Den aerodynamiske forbedring af motorkøretøjernes førerhuse gør det muligt at opnå betydelige forbedringer for så vidt angår køretøjers energimæssige ydeevne. Disse forbedringer var dog ikke mulige at opnå med de begrænsninger af de største tilladte længder, der er fastsat ved direktiv 96/53/EF, uden at køretøjernes lasteevne reduceredes. Derfor blev der med direktiv (EU) 2015/719 indført en dispensation fra begrænsningerne af de største tilladte længder.

(3)  Den dispensation fra begrænsningerne af de størst tilladte længder, som blev indført ved direktiv (EU) 2015/719, skal finde anvendelse fra datoen tre år efter datoen for gennemførelsen eller anvendelsen af de nødvendige ændringer for så vidt angår de tekniske typegodkendelseskrav.

(4)  Med henblik på snarest muligt at kunne drage nytte af fordelene ved aerodynamiske førerhuse for så vidt angår tunge godskøretøjers energimæssige ydeevne, men også for så vidt angår bedre udsyn for førerne, andre trafikanters sikkerhed og førernes sikkerhed og komfort, er det nødvendigt at sikre, at sådanne aerodynamiske førerhuse kan indføres uden unødvendig forsinkelse, så snart de nødvendige krav til typegodkendelse er indført.

(5)  Transportsektoren og producenter af udstyr har brug for tilstrækkelig tid til at udvikle nye tjenesteydelser og produkter. For at høste fordelene ved mere fleksible regler for udformning af førerhuse er det vigtigt, at Kommissionen tager skridt til at sikre, at de nødvendige tekniske bestemmelser kan vedtages snarest muligt for at muliggøre en gnidningsfri og hurtig adgang til markedet for en ny generation af førerhuse. Desuden bør Kommissionen og medlemsstaterne med deres respektive roller i Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer, der er nedsat ved direktiv 2007/46/EF(5), udfolde enhver bestræbelse på at sikre, at der hurtigt afgives udtalelse. Er Kommissionens påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med dette udvalgs udtalelse, eller afgives der ikke nogen udtalelse, vil Kommissionen straks træffe foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 5a, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF(6).

(6)  Direktiv 96/53/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 9a i direktiv 96/53/EF ændres således:

1)  Stk. 2, andet afsnit, teksten efter litra d), affattes således:"

"Med henblik herpå træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger inden for rammerne af direktiv 2007/46/EF for at foranledige typegodkendelse af køretøjer eller vogntog som omhandlet i denne artikels stk. 1 senest den 1. november 2019."

"

2)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Stk. 1 finder anvendelse fra den l. september 2020."

"

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i , den …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 62 af 15.2.2019, s. 286.
(2)Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019.
(3)Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("Rammedirektiv") (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).
(6)Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse