Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0236

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 54k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0275),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0195/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0042/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 286.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας
P8_TC1-COD(2018)0130

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου(3) τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή της νομοθεσίας στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, καθώς και για τη διευκόλυνση των διατροπικών μεταφορών.

(2)  Η βελτίωση της αεροδυναμικής του θαλάμου οδήγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ενεργειακή απόδοση των οχημάτων. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή ήταν αδύνατη με τους περιορισμούς μέγιστου μήκους που καθόριζε η οδηγία 96/53/ΕΚ χωρίς μείωση του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Για τον λόγο αυτόν, εισήχθη παρέκκλιση από τους περιορισμούς μέγιστου μήκους με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719.

(3)  Η παρέκκλιση από τους περιορισμούς μέγιστου μήκους που εισήχθη με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία που τοποθετείται τρία χρόνια μετά την ημερομηνία μεταφοράς ή εφαρμογής των αναγκαίων τροποποιήσεων όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου.

(4)  Προκειμένου να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν τα οφέλη που αναμένονται από τους αεροδυναμικούς θαλάμους οδήγησης, λόγω των ενεργειακών επιδόσεων των βαρέων φορτηγών οχημάτων, αλλά και λόγω της καλύτερης ορατότητας για τους οδηγούς, της ασφάλειας των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς και της ασφάλειας και της άνεσης των οδηγών, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι είναι δυνατή η εισαγωγή αυτών των θαλάμων οδήγησης χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, μόλις εγκριθούν οι αναγκαίες απαιτήσεις έγκρισης τύπου.

(5)  Ο τομέας των μεταφορών και οι κατασκευαστές εξοπλισμού χρειάζονται επαρκή χρόνο για να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη των ελαστικότερων κανόνων σχεδιασμού των θαλάμων οδήγησης, είναι σημαντικό να αναλάβει δράση η Επιτροπή για να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή έγκριση των απαραίτητων τεχνικών διατάξεων, προκειμένου να γίνει εφικτή η ομαλή και γρήγορη είσοδος μιας νέας γενιάς θαλάμων οδήγησης στις αγορές. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους εντός της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα, που συστάθηκε με την οδηγία 2007/46/ΕΚ(5), θα πρέπει να καταβάλλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για να διασφαλίζεται η ταχεία διατύπωση γνώμης. Εάν τα μέτρα που εξετάζει η Επιτροπή δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής, ή εάν δεν διατυπώνεται γνώμη, η Επιτροπή ενεργεί χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου(6).

(6)  Συνεπώς, η οδηγία 96/53/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 9α της οδηγίας 96/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στην παράγραφο 2 το δεύτερο εδάφιο, μετά το στοιχείο δ), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Προς τούτο, η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ώστε να προβλέπεται η έγκριση τύπου οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έως την 1η Νοεμβρίου 2019.».

"

2)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.».

"

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 286.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(3)Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).
(4)Οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 1).
(5)Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία — πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).
(6)Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1999/468/ΕΚ) (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου