Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0130(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0042/2019

Esitatud tekstid :

A8-0042/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0236

Vastuvõetud tekstid
PDF 154kWORD 52k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Kabiinide maksimaalpikkuse erinormid ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 26.märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0275),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0195/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 15. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0042/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 286.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/…, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide maksimaalpikkuse erinorme
P8_TC1-COD(2018)0130

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 91 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Nõukogu direktiivi 96/53/EÜ(3) muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/719(4), et vähendada energiatarbimist ja kasvuhoonegaaside heidet, kohandada õigusakte tehnoloogia arengu ja muutuvate turuvajadustega ning lihtsustada ühendvedusid.

(2)  Mootorsõidukite kabiinide aerodünaamika parandamine võimaldaks sõidukeid märkimisväärselt energiatõhusamaks muuta. Direktiiviga 96/53/EÜ kehtestatud maksimaalpikkuse piirangud ei võimaldanud aga sellist parandamist ilma, et väheneks sõidukite kandevõime. Seepärast kehtestati direktiiviga (EL) 2015/719 erand maksimaalpikkuse piirangutest.

(3)  Direktiiviga (EL) 2015/719 sätestatud erandit maksimaalpikkuse piirangutest tuleb kohaldada alates kuupäevast, mis saabub kolm aastat pärast vajalike tehniliste tüübikinnitusnõuete muudatuste ülevõtmise tähtpäeva või nende kohaldamise alguskuupäeva.

(4)  Selleks et võimalikult kiiresti kasu saada aerodünaamiliste kabiinide eelistest raskeveokite energiatõhususe, juhtide parema nähtavuse, teiste liiklejate ohutuse ning juhtide ohutuse ja mugavuse seisukohast, on vaja tagada, et selliseid kabiine saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta niipea, kui vajalikud tüübikinnitusnõuded on kehtestatud.

(5)  Transpordisektor ja seadmete tootjad vajavad piisavalt aega, et töötada välja uued teenused ja tooted. Selleks et kabiinide projekteerimise paindlikumatest normidest kasu oleks, on oluline, et komisjon võtaks meetmeid, millega tagatakse, et vajalikud tehnilised sätted saaks vastu võtta võimalikult kiiresti, et võimaldada uue põlvkonna kabiinide sujuv ja kiire turule sisenemine. Lisaks peaksid komisjon ja liikmesriigid tegema vastavalt oma rollile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/46/EÜ(5) moodustatud mootorsõidukite tehnilises komitees kõik endast oleneva tagamaks, et arvamus esitatakse kiiresti. Kui komisjoni kavandatud meetmed ei ole kooskõlas kõnealuse komitee arvamusega või kui arvamust ei esitata, tegutseb komisjon viivitamata vastavalt nõukogu otsuse 1999/468/EÜ(6) artikli 5a lõikele 4.

(6)  Direktiivi 96/53/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 96/53/EÜ artiklit 9a muudetakse järgmiselt:

1)  Lõike 2 teine lõik, mis järgneb punktile d, asendatakse järgmisega:"

„Sel eesmärgil võtab komisjon direktiivi 2007/46/EÜ raamistiku kohased vajalikud meetmed käesoleva artikli lõikes 1 osutatud sõidukite või liidendsõidukite tüübikinnituste kehtestamiseks hiljemalt 1. novembril 2019.“;

"

2)  Lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„3. Lõiget 1 kohaldatakse alates 1. septembrist 2020.“

"

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C 62, 15.2.2019, lk 286.
(2)Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(3)Nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiiv 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (EÜT L 235, 17.9.1996, lk 59).
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/719, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (ELT L 115, 6.5.2015, lk 1).
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263 9.10.2007, lk 1).
(6)Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019Õigusalane teave