Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0042/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0042/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0236

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 47k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0275),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0195/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 15. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0042/2019),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 286.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2019/… antamiseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta
P8_TC1-COD(2018)0130

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Neuvoston direktiiviä 96/53/EY(3) muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/719(4) tarkoituksena vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, mukauttaa lainsäädäntö tekniikan kehitykseen ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin ja helpottaa intermodaalikuljetusta.

(2)  Moottoriajoneuvojen ohjaamoiden parannettu aerodynamiikka toisi ajoneuvojen energiatehokkuuteen merkittäviä parannuksia. Tätä parannusta ei kuitenkaan voitu tehdä direktiivissä 96/53/EY säädettyjen enimmäispituusrajoitusten perusteella vähentämättä ajoneuvon kuljetuskapasiteettia. Siksi direktiivillä (EU) 2015/719 otettiin käyttöön poikkeus enimmäispituusrajoituksista.

(3)  Direktiivillä (EU) 2015/719 käyttöön otettua poikkeusta enimmäispituusrajoituksista on määrä soveltaa päivästä, joka on kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona tyyppihyväksyntää koskeviin teknisiin vaatimuksiin tehdyt tarpeelliset muutokset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai jona niitä on alettu soveltaa.

(4)  Jotta voitaisiin mahdollisimman pian konkretisoida parannukset, joita aerodynaamiset ohjaamot tuovat raskaiden tavarakuljetusajoneuvojen energiatehokkuudelle, kuljettajien kannalta paremmalle näkyvyydelle, muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle sekä kuljettajien turvallisuudelle ja työskentelymukavuudelle, on tarpeen varmistaa, että tällaiset aerodynaamiset ohjaamot voidaan ottaa käyttöön ilman tarpeetonta viivästystä heti, kun tarvittavat tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset on otettu käyttöön.

(5)  Liikenteen ala ja laitevalmistajat tarvitsevat riittävästi aikaa uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Jotta ohjaamojen joustavammista suunnittelusäännöistä voidaan hyötyä, komission on tärkeää varmistaa, että tarvittavat tekniset määräykset voidaan hyväksyä mahdollisimman pian ohjaamojen uuden sukupolven markkinoille saamiseksi joustavasti ja nopeasti. Lisäksi komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtäviensä mukaisesti toteutettava direktiivillä 2007/46/EY(5) perustetussa moottoriajoneuvoja käsittelevässä teknisessä komiteassa kaikki toimet varmistaakseen, että lausunto annetaan nopeasti. Jos komission määrittelemät toimet eivät ole kyseisen komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei anneta, komissio toimii viipymättä neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) 5 a artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(6)  Direktiivi 96/53/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 96/53/EY 9 a artikla seuraavasti:

1)  Korvataan 2 kohdan toinen alakohta d alakohdan jälkeen seuraavasti:"

”Tätä varten komissio toteuttaa direktiivin 2007/46/EY puitteissa tarvittavat toimenpiteet säätääkseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien tyyppihyväksynnästä viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2019.”

"

2)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2020.”

"

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 286.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2019.
(3)Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/719, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (EUVL L 115, 6.5.2015, s. 1).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).
(6)Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (1999/468/EY) (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus