Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0130(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0042/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0042/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0236

Usvojeni tekstovi
PDF 168kWORD 46k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0275),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0195/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 15. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0042/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 286.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. ožujka 2019. radi donošenja Odluke (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim značajkama, boljom energetskom učinkovitošću i poboljšanim sigurnosnim značajkama
P8_TC1-COD(2018)0130

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996.(3) izmijenjena je Direktivom (EU) 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća(4) radi smanjenja potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova, prilagodbe zakonodavstva tehnološkom razvoju i promjenjivim potrebama tržišta te olakšavanja intermodalnog prijevoza.

(2)  Poboljšanom aerodinamikom kabina motornih vozila omogućila bi se znatna poboljšanja energetskih svojstava vozila. Međutim, zbog ograničenja najvećih duljina utvrđenih Direktivom 96/53/EZ to poboljšanje nije bilo moguće bez smanjenja nosivosti vozila. Stoga je Direktivom (EU) 2015/719 uvedeno odstupanje od ograničenjâ najvećih duljina.

(3)  Odstupanje od ograničenjâ najvećih duljina uvedeno Direktivom (EU) 2015/719 treba se primjenjivati od datuma koji je tri godine nakon datuma prenošenja ili primjene potrebnih izmjena u pogledu tehničkih zahtjeva u vezi s homologacijom.

(4)  Kako bi se koristi od aerodinamičnih kabina u pogledu energetskih svojstava teških vozila, ali i bolje vidljivosti za vozače, sigurnosti drugih sudionika u cestovnom prometu te sigurnosti i udobnosti za vozače što prije ostvarile, potrebno je osigurati da se takve aerodinamične kabine mogu uvesti bez nepotrebne odgode čim budu doneseni potrebni zahtjevi u vezi s homologacijom.

(5)  Prometnom sektoru i proizvođačima opreme potrebno je dovoljno vremena za razvoj novih usluga i proizvoda. Kako bi se iskoristile prednosti fleksibilnijih pravila za oblikovanje kabina, važno je da Komisija poduzme mjere kako bi osigurala da se potrebne tehničke odredbe mogu donijeti što prije, u svrhu omogućivanja neometanog i brzog ulaska nove generacije kabina na tržišta. Nadalje, Komisija i države članice trebale bi u okviru svojih uloga u Tehničkom odboru za motorna vozila, osnovanom Direktivom 2007/46/ES(5), poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi se osiguralo brzo davanje mišljenja. Ako mjere koje namjerava uvesti Komisija nisu usklađene s mišljenjem tog odbora, ili ako mišljenje ne bude dano, Komisija će bez odgode djelovati u skladu s člankom 5.a stavkom 4. Odluke Vijeća 1999/468/EZ(6).

(6)  Direktivu 96/53/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 9.a Direktive 96/53/EZ mijenja se kako slijedi:

1.  u stavku 2. drugi podstavak, iza točke (d), zamjenjuje se sljedećim:"

„U tu svrhu Komisija do 1. studenoga 2019. u okviru Direktive 2007/46/EZ poduzima mjere potrebne za homologaciju vozila ili skupova vozila iz stavka 1. ovog članka.”;

"

2.  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Stavak 1. primjenjuje se od 1. rujna 2020.”.

"

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 62, 15.2.2019., str. 286.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019.
(3)Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59).
(4)Direktiva (EU) 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 115, 6.5.2015., str. 1.).
(5)Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).
(6)Odluka Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1999/468/EZ) (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2019.Pravna napomena